ÎNAPOI

 

 

 

 

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL HODOȘA

PE ANUL  2012

 

 

 ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                                      H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea Dispoziției nr.129/2011 a primarului comunei

privind majorarea bugetului local al comunei

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 9 ianuarie 2012;

Ținând cont de expunerea de motive cu nr.6 din 3 ianuarie 2012, a raportului compartimentului de resort din cadrul instituției primarului și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

Văzând Dispoziția nr.129/2011 ale primarului comunei Hodoșa privind majorarea bugetului local al comunei ca urmare a alocării de fonduri pentru plata ajutorului de încălzire,

Având în vedere prevederile art.82  din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

                                                                                                                            

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Se aprobă Dispoziția nr.129 din 21 decembrie 2011 a primarului comunei Hodoșa  privind majorarea bugetului local ca urmare a alocării sumei de 3 mii lei pentru achitarea ajutorului de încălzire cu lemne de foc pe luna noiembrie 2011 .

 

Art.2  -          Se însărcinează primarul comunei și contabila primăriei cu introducerea prezentei în bugetul local și în contul de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2011 al comunei Hodoșa .

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Bakó  Antal - Szabolcs       

 

                                                                                                                      Contrasemnează,   

 

 

 

 

 

Hodoșa, la 09 ianuarie 2012

 

                               Nr.1

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                                          H O T Ă R Â R E

 

          privind utilizarea sumei din excedentul anului precedent

pentru acoperirea golului temporar de casă

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 9 ianuarie 2012;

Ținând cont de expunerea de motive cu nr.2 din 3 ianuarie 2012, a raportului compartimentului de resort din cadrul instituției primarului și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

            Având în vedere prevederile art.58 și art.70 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Se aprobă acordarea unui împrumut pentru acoperirea golului temporar de casă  din bugetul local prin transfer din excedentul pe anul 2011 disponibil al comunei Hodoșa.

 

            Art.2  -          Transferul sumei de 80.000,00 lei se realizează din excedentul bugetar pe anul 2011 al comunei - RO48TREZ476829802XXXXXXX ,  în contul bugetului local comunal - RO81TREZ47621400211XXXXX , secțiunea de funcționare, urmând ca suma de mai sus să fie revărsată în cursul anului bugetar 2012.

 

Art.12 -         Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei .

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Bakó  Antal - Szabolcs       

 

                                                                                                                      Contrasemnează,   

 

 

 

 

 

Hodoșa, la 09 ianuarie 2012

 

                               Nr.2

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                                          H O T Ă R Â R E

 

          privind aprobarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2012

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 3 februarie 2012;

            Având în vedere Legea nr.293/2011 privind bugetul de stat Romaniei pe 2012, a Hotărârii nr.2/2012 al Consiliului județean Mureș, a Deciziilor  nr.1087/30.12.2011, nr. 38/24.01.2012 , nr.49/27.01.2012, nr.50/27.01.2012 a D.G.F.P.Mureș, , a Hotărârii nr. 27/2011 a consiliului local privind impozitele și taxele locale pe anul 2012;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanțele publice locale cât și raportul cu nr.84/2012 al serviciului public al primăriei comunei,

   În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Obiectul prezentei hotărâri  constituie stabilirea volumului veniturilor și a structurii acestora, pe surse, și al cheltuielilor pe destinații, pentru bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2012.

 

            Art.2  -          (1) Estimarea veniturilor bugetare pe anul 2012 a fost realizată pe baza proiecțiilor indicatorilor din hotărârea consiliului local privind taxele și impozitele locale și a prelevărilor din bugetul de stat și cel județean.

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2012, detaliată, la venituri, pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe acțiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

 

            Art.3  -          Bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2012  se stabilește la venituri în suma de 1 317 ,00 mii lei .

Cheltuielile bugetului local sunt  în suma de  1 422 ,00 mii lei, din care: cheltuieli de funcționare 1 317,00 mii lei iar cheltuielile de dezvoltare sunt de 105,00 mii lei.

           

            Art.4  -          Constituirea resurselor financiare publice locale se fac pe seama impozitelor, taxelor, contribuțiilor și veniturilor nefiscale de la persoanele fizice și juridice precum și din sumele defalcate din TVA, sumele defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetului local, subvenții  și operațiuni financiare.

           

            Art.5  -          Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2012 sunt în suma de

  1 317 ,00 mii lei și se prezintă astfel :

                        VENITURI  TOTAL                                               1 317,00  mii lei                 

din care: A. Venituri proprii                                                         608,00  mii lei

                                       B. Sume defalcate din TVA                                            689,00  mii lei

    C. Subvenții de la bugetul de stat                                  20,00  mii lei

            Art.6  -          Cheltuielile prevăzute la bugetul local al comunei pe anul 2012 reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite iar modificarea lor se va face în condițiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri și servicii, precum și efectuarea de cheltuieli se fac numai cu respectarea prevederilor legale, a contactelor colective de muncă încheiate și asumate precum și în limitele creditelor bugetare aprobate.

 

            Art.7  -          În structura ei, cheltuielile bugetului local al comunei pe anul 2012 se prezintă astfel:

                        CHELTUIELI  TOTAL                                          1 422,00 mii lei

                                   din care:    

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

           1.Cheltuieli de personal                 783,00  mii lei

                                                           2.Cheltuieli materiale                    431,00  mii lei

                                                           3.Fond de rezervă                             30,00  mii lei

                                                           4.Asistență socială                            21,00  mii lei

                                                           5.Alte cheltuieli                                 52,00  mii lei

CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

           1.Cheltuieli de capital                    105,00  mii lei

                                                          

                                  

            Art.8 -            Cheltuielile la secțiunea de dezvoltare cuprind  sumele din excedentul pe anul precedent și vor fi utilizate pentru lucrări de dezvoltare și investiții pe anul 2012, conform anexei nr.2.

 

 Art.9 -           Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2012 este în suma de 16,00 mii lei și este cuprins în anexa nr.3.

 

            Art.10 -         Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, poate propune rectificarea bugetului local al comunei, ca urmare a unor măsuri fiscale, a adaptării legislației la condițiile economiei de piață și în cazuri temeinic justificate.

 

            Art.11 -         Anexele nr. 1 – 3  fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Bakó Antal-Szabolcs

                                                                                                         

 

                                                                                                                      Contrasemnează,                                                                                                                                                                 

 

 

Nr.3

 

 

Hodoșa, la  03 februarie  2012

 


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                                                            H O T Ă R Â R E

 

             privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2011

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 06 martie 2012;

Analizând raportul nr. 224 din 28 februarie 2012 privind executia bugetului local al comunei Hodoșa la data de 31.12.2011, prezentat de contabila primăriei comunei,

În conformitate cu prevederile art. 57 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice locale, modificat și completat și ale Legii privind bugetul de stat pe 2011,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -           Se aprobă contul de execuție al bugetului local al comunei Hodoșa la data de 31 decembrie 2011, după cum urmează:

-  Venituri în suma de 1 613 051 lei

-  Cheltuieli în suma de 1 553 581 lei

-  Excedentul bugetar aferent anului 2011 fiind în suma de 59 470 lei

 

Art.2  -           Contul de execuție detailată a bugetului local pe anul 2011 este cuprinsă în anexa  care face parte integrantă din prezenta. 

           

 

                                                 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Bakó Antal-Szabolcs

                                                                                                                        Contrasemnează,    

 

 

 

Hodoșa, la  06 martie  2012

 

Nr.4


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                                                            H O T Ă R Â R E

 

             privind aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcătuiesc

domeniul public și privat al comunei Hodoșa

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 06 martie 2012;

            Analizând raportul nr. 223 din 28 februarie 2012 întocmit de contabila primăriei prin care se propune aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcatuiesc patrimoniul public și privat al comunei Hodoșa;        

Văzând Ordinul nr. 2861 din 09/10/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ;

În conformitate cu prevederile art.36 alin (1)  și alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, modificată și completată

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

 

Art.1  -           Se aprobă inventarul patrimoniului public și privat al comunei, a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar reflectate în contabilitatea primăriei comunei Hodoșa.

            Valoarea totală de inventar a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar reflectate în contabilitate este de 11.538.326 lei .                                        

            Art.2  -           Situația activelor fixe la data de 31 decembrie 2011 este cuprinsă în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 -            Primarul comunei Hodoșa va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

 

                                                 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Bakó Antal-Szabolcs

                                                                                                                        Contrasemnează,    

 

 

 

Hodoșa, la  06 martie  2012

 

Nr.5


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                                                                                                                            H O T Ă R Â R E

 

           privind aprobarea rețelei școlare pentru anii 2012- 2013

de pe raza teritorială a comunei Hodoșa

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 6 martie 2012;

Ținând cont de expunerea de motive cu nr.155 din 8 februarie 2012, a raportului compartimentului de resort din cadrul instituției primarului ;

Văzând prevederile Legii nr.1/2011 a Educației Naționale , a prevederilor Ordinului MECTS nr.6694/2011 privind stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat  pentru anul școlar 2012-2013 precum și a avizului conform nr.262/26.01.2012 a Inspectoratului Școlar Județean Mureș ;

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

 

            Art.1  -           Se aprobă Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat  de pe raza teritorială a comunei Hodoșa , propuse să funcționeze în anul școlar 2012-2013, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

 

Art.2 -            Primarul comunei împreună cu Directorul unității de învățământ cu personalitate juridică din comună se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei .

 

 

 

                                                 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Bakó  Antal - Szabolcs       

 

                                                                                                                        Contrasemnează,   

 

 

 

 

Hodoșa, la 06 martie 2012

 

                                Nr.6

 ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        H O T Ă R Â R E

 

privind instrumentarea proiectului „Amenajare spații verzi și locuri de joacă inovative în comuna Hodoșa”precum și a altor măsuri necesare implementării acestuia

 

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa,  în ședința ordinară din 18 mai 2012

Având în vedere Planul de Dezvoltare Locală a Microregiunii Valea Nirajului, respectiv Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 322 L, implementat pe Axe IV (LEADER) din PNDR;

Analizând studiile de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai proiectului „ Amenajare spații verzi și locuri de joacă inovative în comuna Hodoșa.”;

 În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

 

Art.1  -           Proiectul “Amenajare spații verzi și locuri de joacă inovative în comuna Hodoșa.” confirmă oportunitatea, respectiv corespunde unor necesități evidente, identificate la nivelul celor 1266 de locuitori din comuna HODOȘA respectiv nevoia pentru îmbunătățirea serviciilor de bază pentru populație, , crearea unui spațiu de recreere multifuncțional, lipsa locurilor de joacă pentru copii de pe teritoriul comunei.

Art.2  -           Se aprobă suportarea cheltuielilor de mentenanță și gestionarea investiției pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investiția a fost dată în exploatare.

Art.3  -           Se aprobă cofinanțarea proiectului din bugetul comunei prin suportarea tuturor cheltuielilor neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1, precum și cheltuielile de întreținere și exploatare.

Art.4  -           Investiția face parte atât din strategia de dezvoltare locală a Comunei HODOȘA cât și din cea a Microregiunii Valea Nirajului.   

Art.5  -           Se ia act de Declarațiile pe propria răspundere a reprezentantului legal de proiect, din cadrul cererii de finanțare.

Art.6  -           Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul comunei Hodoșa  .

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința extraordinară din  18 mai 2012, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.

 

               

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Bako  Lehel                                      

Contrasemnează,    

 

 

 


Nr.7

 

Hodoșa, la  18 mai 2012

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorii proiectului „ Amenajare spații verzi și locuri de joacă inovative în comuna Hodoșa”

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa,  în ședința ordinară din 18 mai 2012

Având în vedere Planul de Dezvoltare Locală a Microregiunii Valea Nirajului, respectiv Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 322 L, implementat pe Axe IV (LEADER) din PNDR;

Analizând studiile de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai proiectului                  „ Amenajare spații verzi și locuri de joacă inovative în comuna Hodoșa.”;

 În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -           Se aprobă indicatorii tehnico- economici ale Proiectului “Amenajare spații verzi și locuri de joacă inovative în comuna Hodoșa” conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2  -           Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul comunei Hodoșa  .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința extraordinară din  18 mai 2012, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.

 

               

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Bako  Lehel                                      

Contrasemnează,    

 

Nr.8

 

Hodoșa, la  18 mai 2012

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                                    H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului  de specialitate al primarului comunei Hodoșa

 

Consiliul local al comunei Hodoșa,  în ședința ordinară din 23 mai 2012

Văzând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, întocmită de primarul comunei, și înregistrată sub numărul 512/2012,

            Văzând avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 489359/2010, înregistrat la Instituția Primarului Comunei Hodoșa sub nr. 825/04.08.2010

În conformitate cu prevederile art. VI  și a punctului 1 din anexa la  OUG 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare și cele ale art. 107  din Legea nr.188/1999 – privind statutul funcționarului public , republicată cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul art. 36  alin.(2), litera a  coroborat cu alin.(3) lit.  b, art. 45 alin.(1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/ 2001 – privind administrația publica locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1   -           Se aprobă aprobă modificarea organigramei  aparatului de specialitate al primarului comunei Hodoșa , conform  anexei I, care face  parte integrantă  din prezenta hotărâre .

      Art.2  -           Se aprobă  statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Hodoșa, conform  anexei II, care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

 

      Art.3  -           Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se împuternicește  primarul  comunei  Hodoșa, județul Mureș.

 

      Art.4  -           Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Hodoșa, Instituției Prefectului -Județul Mureș și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința extraordinară din  23 mai 2012, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 6 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 6 consilieri locali prezenți.

               

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Bako  Lehel                                      

Contrasemnează,    

 

Nr.9

 

Hodoșa, la  23 mai 2012


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                                                          H O T Ă R Â R E

 

privind  aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a  Planului Urbanistic

General al comunei Hodoșa si a Regulamentului Local de Urbanism aferent

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa,  în ședința ordinară din 23 mai 2012

Având în vedere prevederile legale cuprinse în art.46 alin.(13) si art.49 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

Văzând expunerea de motive a primarului comunei Hodoșa și raportul întocmit de către responsabilul cu urbanism, amenajarea teritoriului prin care se propune aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Hodoșa până la aprobarea documentației noului Plan Urbanistic General;    

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1) lit.c) si alin.(5) lit.c) coroborate cu prevederile art. 45, alin. (1) și art.115, alin.(1). lit.b) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Articol unic  -           Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Hodoșa si a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia, până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, dar fără a depăși 2 ani de la data depășirii termenului de valabilitate.

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința extraordinară din  23 mai 2012, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 6 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 6 consilieri locali prezenți.

 

 

 

               

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Bako  Lehel                                      

Contrasemnează,    

 

 

Nr.10

 

Hodoșa, la  23 mai 2012
ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                                                                                                            H O T Ă R Â R E

 

           privind modificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2012

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 23 mai  2012;

Văzând nota de fundamentare, a expunerii de motive  nr.493 din 15.05.2012  precum și avizul comisiei de specialitate ale consiliului local,

Având în vedere OUG nr.3/2012 și HGR nr.142/2012 cu privire la organizarea și finanțarea alegerilor locale din anul 2012 precum și a  art. 20 alin (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

 

   Art.1  -           (1)Bugetul modificat al comunei Hodoșa pe anul 2012 este în sumă 1.317,00 mii lei la partea  de venituri și în sumă de 1.422,00 mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de  -105,00 mii lei.

 (2) La partea de cheltuieli ale bugetului local , din  fondul de  rezervă  se alocă suma de 25,00 mii lei pentru fondul de salarii  și suma de 5,00 mii lei pentru cheltuieli materiale

(3) Urmare a modificărilor de mai sus , bugetul local al comunei  se prezintă astfel: 

 

                        A. VENITURI  TOTAL                                            1.317,00  mii lei

                                                din care :

I.              SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

     Venituri proprii                                                      608,00  mii lei

                                        Sume defalcate din TVA                                           689,00  mii lei

    Subvenții de la bugetul de stat                                    20,00  mii lei

 

                         CHELTUIELI  TOTAL                                          1.422,00 mii lei

                                                din care:    

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Cheltuieli de personal                         783,00  mii lei

                                                            Cheltuieli materiale                             436,00  mii lei

                                                            Fond de rezervă                                    25,00  mii lei

Asistență socială                                    21,00  mii lei

                                                            Alte cheltuieli                                         52,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

           1.Cheltuieli de capital                           105,00  mii lei            

 

(4) Detalierea modificărilor de la alin (2) este prezentat în anexa nr.1

 

Art.2-             Anexa nr.1  face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

 

Art.3-             De executarea prezentei răspunde primarul comunei și compartimentul financiar contabil al aparatului de lucru al primarului.

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din                23 mai 2012, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 6 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 6 consilieri locali prezenți.

               

 

 

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                               Bako  Lehel                                               

 

 

Contrasemnează,    

 

 

Nr.11

 

Hodoșa, la  23 mai  2012

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                                                                            H O T Ă R Â R E

 

privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Hodoșa

 

Consiliul local al comunei Hodoșa,  în ședința ordinară din 23 mai 2012

Având în vedere raportul de specialitate nr.510/2012  întocmit de secretarul comunei din care rezultă necesitatea însușirii de către consiliul local a variantei finale a proiectului de stemă a comunei Hodoșa

            Văzând procesul verbal nr. 310/2012 din care rezultă că s-a îndeplinit procedura dezbaterii și consultării cetățenilor privind afișarea proiectului de stemă la sediul consiliului local, afișare care a avut loc în ziua de 17 aprilie a.c.,

            Ținând cont de prevederile art. 1, alin. 3-5 și ale art. 2 din H. G. nr. 25/ 2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere și folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor și de prevederile art.10 din Legea nr.102/ 1992 privind stema țării și sigiliul statului,

            În temeiul prevederilor art. 36, alin.(1) și alin.(9), coroborate cu prevederile art. 45, alin. (1) și art.115, alin.(1). lit.b) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1   -           Se însușește varianta finală a proiectului de stemă a comunei Hodoșa,  județul Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

 

            Art. 2  -          Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine secretarului  comunei Hodoșa,  care o va transmite Comisiei Județene de Heraldică, Genealogie și Sigilografie din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința extraordinară din        23 mai 2012, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 5 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 6 consilieri locali prezenți.

 

 

               

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Bako  Lehel                                      

Contrasemnează,    

 

Nr.12

 

Hodoșa, la  23 mai 2012


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                                                                                                        H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între comuna Hodoșa și Asociația de prietenie Hodoșa-Venerque

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa,  în ședința ordinară din 23 mai 2012

Având în vedere expunerea de motive a primarului privind aprobarea unui acord de parteneriat încheiat între  unitatea administrativ-teritorială Hoodoșa și Asociația de prietenie Hodoșa-Venerque,

            În temeiul prevederilor art. 36, alin.(1) și alin.(9), coroborate cu prevederile art. 45, alin. (1) și art.115, alin.(1). lit.b) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1   -           Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între unitatea administrativ teritoarială comuna Hodoșa,  județul Mureș și Asociația de prietenie Hodoșa-Venerque conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

 

            Art. 2  -          Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Barabasi Otto, viceprimarul comunei Hodoșa.

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința extraordinară din        23 mai 2012, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 6 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 6 consilieri locali prezenți.

 

 

 

 

               

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Bako  Lehel                                      

Contrasemnează,    

 

Nr.13

 

Hodoșa, la  23 mai 2012

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                                                                        H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a

Căminului cultural Hodoșa din comuna Hodoșa, județul Mureș

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa,  în ședința ordinară din 23 mai 2012

Având în vedere expunerea de motive a primarului privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Căminului cultural Hodoșa din comuna Hodoșa, județul Mureș,

            În temeiul prevederilor art. 36, alin.(1) și alin.(9), coroborate cu prevederile art. 45, alin. (1) și art.115, alin.(1). lit.b) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1   -           Se aprobă regulamentului de organizare și funcționare a Căminului cultural Hodoșa din comuna Hodoșa, județul Mureș conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

 

            Art. 2  -          Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul Barabasi Otto, viceprimarul comunei Hodoșa.

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința extraordinară din        23 mai 2012, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 6 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 6 consilieri locali prezenți.

 

 

 

 

               

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Bako  Lehel                                      

Contrasemnează,    

 

Nr.14

 

Hodoșa, la  23 mai 2012

 

                         CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL DIN 2012


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL

COMUNA HODOȘA

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind alegerea Comisiei de Validare

 

          Consiliul local al comunei Hodoșa, județul Mureș, întrunit în ședința de constituire din  data de 27 iunie 2012;

            Având în vedere :

-          prevederile art. 31 alin. (2), (3), (4) și (5), art. 45 alin. (1) și art.115 alin. (1) lit. b

din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată și            

-         prevederile art. 4 și art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002, pentru aprobarea

Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consillilor locale aprobată și modificată prin Legea nr.673/2002;

În temeiul prevederilor art. 31 alin. (2), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din

Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

                                                            h o t ă r ă ș t e :

 

            Art.1-             Se alege Comisia de validare a Consiliului local Hodoșa, care va funcționa pe întreaga durată a mandatului acestuia, în următoarea componență:

               1.Domnul ORBAN  SANDOR

               2.Domnul MATYASI  NICOLAE

               3.Domnul TOTH  DOMINIC

 

            Art.2-             Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică  prin grija secretarului cu:

            - primarul comunei Hodoșa

            - Instituția Prefectului județul Mureș       

  

PREȘEDINTE   DE  VÂRSTĂ                                                         SECRETAR

 

                       Mátyási  Nicolae                                                                   Csizmás  Zoltán

                                                                                  

 

ASISTENȚII  PREȘEDINTELUI  DE  VÂRSTĂ

 

Orbán  Erzsébet                                Bakó  Antal

 

 

 

            Hodoșa, la 27  iunie 2012

 

                        Nr.1*


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL

COMUNA HODOȘA

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind validarea mandatelor consilierilor aleși la alegerile locale din 10 iunie 2012,

ce compun Consiliul local al comunei Hodoșa

 

 

          Consiliul local al comunei Hodoșa, județul Mureș, întrunit în ședința de constituire din  data de 27 iunie 2012;

            Având în vedere :

-  procesul-verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local Hodoșa;

                        - prevederile art. 31 alin. (5) și art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată,

                        - prevederile art. 7 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat de Ordonanța nr. 35/2002 - modificată de Legea nr. 673/2002.          

            În temeiul prevederilor art. 31 alin. (5), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

                                                            h o t ă r ă ș t e :

 

            Art.1-             Se validează mandatele următorilor consilieri aleși în data de 10 iunie 2012, în Consiliul Local Hodoșa:

              

Nr.

Crt.*

Numele si prenumele

Lista

partidului politic, alianței etc. pe care a candidat

1

ORBAN  SANDOR

UDMR

2

NADASAN  VASILE

UDMR

3

TOTH  DOMINIC

UDMR

4

ORBAN  ERZSEBET

UDMR

5

SAROSI  FERENC

UDMR

6

BAKO  ANTAL

UDMR

7

DEMETER  MIHALY

UDMR

8

BERECZKI  BELA

PCM-MPP

9

MATYASI  NICOLAE

PCM-MPP

           

            Art.2-             Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesați la instanța de contencios  administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau comunicare, în cazul celor absenți de la ședință,  potrivit art. 31^1 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Art.3-             Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică  prin grija secretarului cu:

            - primarul comunei Hodoșa

            - Instituția Prefectului județul Mureș

                       

  

PREȘEDINTE   DE  VÂRSTĂ                                                         SECRETAR

 

                       Mátyási  Nicolae                                                                   Csizmás  Zoltán

                                     

 


ASISTENȚII   PREȘEDINTELUI   DE   VÂRSTĂ

 

Orbán  Erzsébet                                Bakó  Antal

 

 

 

            Hodoșa, la 27  iunie 2012

 

                        Nr.2*

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL

COMUNA HODOȘA

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind constituirea Consiliului local al comunei Hodoșa

 

 

 

          Consiliul local al comunei Hodoșa, județul Mureș, întrunit în ședința de constituire din  data de 27 iunie 2012;

            Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 32 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

               - prevederile art. 8 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consillilor locale aprobată și modificată prin Legea nr.673/2002;

              În temeiul prevederilor art. 34 alin. (2), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

                                                             h o t ă r ă ș t e :

 

            Art.1-           Cu data de 27 iunie 2012, se constată declararea ca legal constituit a Consiliul local al comunei Hodoșa, în următoarea componeneță: 

              

Nr.

Crt.

Numele si prenumele

Lista pe care a candidat

1

ORBAN  SANDOR

UDMR

2

NADASAN  VASILE

UDMR

3

TOTH  DOMINIC

UDMR

4

ORBAN  ERZSEBET

UDMR

5

SAROSI  FERENC

UDMR

6

BAKO  ANTAL

UDMR

7

DEMETER  MIHALY

UDMR

8

BERECZKI  BELA

PCM-MPP

9

MATYASI  NICOLAE

PCM-MPP

   
         
                 

            Art.2- Cu data data prezentei hotărâri încetează mandatul Consiliului local  Hodoșa  constituit prin Hotărârea Consiliului local Hodoșa nr. 3/19 iunie 2008 și al consilierilor locali în funcție.

 

Art.3-             Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică  prin grija secretarului cu:

            - primarul comunei Hodoșa

            - Instituția Prefectului județul Mureș

                       

  

PREȘEDINTE   DE  VÂRSTĂ                                                         SECRETAR

 

                       Mátyási  Nicolae                                                                   Csizmás  Zoltán

                                                                                  

 ASISTENȚII   PREȘEDINTELUI   DE  VÂRSTĂ

 

Orbán  Erzsébet                                Bakó  Antal

 

 

            Hodoșa, la 27  iunie 2012

 

                        Nr.3*

 


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL

COMUNA HODOȘA

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind alegerea președintelui de ședință a consiliului local

 

 

          Consiliul local al comunei Hodoșa,

            Având în vedere:

               - prevederile Hotârârii consiliului local nr.3 din 27 iunie 2012, privind constatarea declarării ca legal constituit a Consiliului Local;

                 - art. 9 din Ordonanța nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată și modificată prin Legea nr.673/2002;

                 În temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

                                                            h o t ă r ă ș t e :

 

            Art.1-           Se alege președinte de ședință domnul NADASAN  VASILE, care va conduce ședințele consiliului local pe o perioada de 3 luni, începând cu data adopătării prezentei hotărâri.         

 

Art.2-             Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică  prin grija secretarului cu:

            - Domnul 

            - Instituția Prefectului județul Mureș

                       

  

PREȘEDINTE   DE  VÂRSTĂ                                                         SECRETAR

 

                       Mátyási  Nicolae                                                                   Csizmás  Zoltán

                                                                                   

 

 

ASISTENȚII   PREȘEDINTELUI   DE   VÂRSTĂ

 

Orbán  Erzsébet                                Bakó  Antal

 

 

 

            Hodoșa, la 27  iunie 2012

 

                        Nr.4*


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL

COMUNA HODOȘA

 

H O T Ă R Â R E

 

privind alegerea  viceprimarului

 

 

          Consiliul local al comunei Hodoșa întrunit în ședința la data de  27 iunie 2012;

            Având în vedere:

            - prevederile Hotârârii consiliului local nr. 2 din 27 iunie 2012, privind validarea mandatelor;

            - prevederile Hotârârii consiliului local nr. 3 din 27 iunie 2012, privind constatarea declarării ca legal constituit a Consiliului Local;

            - art. 11 alin. (1) din Ordonanța nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată și modificată prin Legea nr.673/2002;

           În temeiul prevederilor art. 45 alin. (5), art. 57 alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare         

 

                                                            h o t ă r ă ș t e :

 

 

            Art.1-             Se alege domnul ORBAN  SANDOR  , în calitate de viceprimar al comunei Hodoșa,

           

Art.2-             Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică  prin grija secretarului cu:

            - Domnul  Orban  Sandor

            - Instituția Prefectului județul Mureș

                       

 

 

                                                 PREȘEDINTE de ȘEDINȚĂ,

                                                           

                                                            Nădășan  Vasile

 

SECRETAR,                

   Csizmás Zoltán

 

 

Hodoșa, la 27 iunie 2012

 

                        Nr.5*

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL

COMUNA HODOȘA

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind  alegerea membrilor comisiilor de specialitate

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa întrunit în ședința la data de  27 iunie 2012;

            Având în vedere:

            - prevederile Hotârârii consiliului local nr. 2 din 27 iunie 2012, privind validarea mandatelor;

            - prevederile Hotârârii consiliului local nr. 3 din 27 iunie 2012, privind constatarea declarării ca legal constituit a Consiliului Local;

            - art. 15 din Ordonanța nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului- cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată și modificată prin Legea nr.673/2002;

           În temeiul prevederilor art. 45 alin. (5), art. 54 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare

           

                                                            h o t ă r ă ș t e :

 

 

            Art.1-             Alege pe întreaga durată a mandatului un număr de 3 comisii pe domenii de specialitate, având  denumirea și componența următoare:

I.                    Comisia pentru agricultură , amenajarea teritoriului și urbanism ,

protecția mediului și turism.

Comisie formată din 3 membrii după cum urmează:

1.         BERECZKI              BELA

2.         DEMETER  MIHALY

3.         SAROSI                     FERENC

 

II.               Comisia pentru activități economico-financiare , muncă și protecție

socială, juridică și de disciplină, 

Comisie formată din 3 membrii după cum urmează:

1.         ORBAN                     SANDOR

2.         NADASAN                VASILE

3.         TOTH                        DOMINIC

 

III.            Comisia pentru activități social – culturale, culte, învățământ, sănătate și

familie, protecție copii , tineret și sport

Comisie formată din 3 membrii după cum urmează:

1.         ORBAN                     ERZSEBET

2.         BAKO                        ANTAL

3.         MATYASI                NICOLAE

 

            Art.2-             Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică  prin grija secretarului cu:

            - Domnii consilieri din comisii

            - Instituția Prefectului județul Mureș

                       

 

 

 

                                                 PREȘEDINTE de ȘEDINȚĂ,

                                                           

                                                            Nădășan  Vasile

 

SECRETAR,                

   Csizmás Zoltán

 

 

Hodoșa, la 27 iunie 2012

 

                        Nr.6*

 

 

 


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                                                                                                                            H O T Ă R Â R E

 

           privind  aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar

 pentru trimestrul II al anului 2012

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa,  în ședința ordinară din 31 iulie 2012,

Analizând raportul nr. 730/2012 privind executia bugetului local al comunei Hodoșa la data de 30.06.2012,  prezentat de contabila primăriei comunei,

În conformitate cu prevederile art. 49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finantele

publice locale, modificat și completat ;

Potrivit  Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -           Se aprobă contul de execuție al bugetului local al comunei Hodoșa la data de 30 iunie 2012, după cum urmează:

-  venituri în suma de   800 604  lei

-  cheltuieli în suma de 631 163  lei

-  excedentul bugetar aferent trimestrului II fiind în suma de 169 441 lei

Art.2  -           Primarul comunei Hodoșa, prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  31 iulie 2012, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 9 consilieri locali prezenți.

 

               

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Nădășan Vasile                                           

Contrasemnează,    

 

 

Nr.15

 

Hodoșa, la  31 iulie  2012


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                                                        H O T Ă R Â R E

 

privind privind stabilirea mandatului reprezentantului comunei Hodoșa

în Adunarea Generală a Asociaților în  ADI „ ECOLECT MUREȘ”

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 31 iulie  2012;

Având în vedere dispozițiile art.17  alin 2 din Statutul ADI „ECOLECT” Mureș , dispozițiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin (2) lit.”d”, precum și ale art.45 coroborat cu art.115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

   Art.1  -           Se mandatează Primarul comunei Hodoșa, domnul BARABASI  OTTO să voteze în cadrul ședinței Adunării Generale a Asociaților a ADI “ECOLECT MUREȘ”, în sensul alegerii membrilor Consiliului Director al Asociației.

 

Art.2-             Prezenta hotărâre se comunică ADI “ECOLECT MUREȘ”, de aducerea sa la îndeplinire răspunzând domnul Barabasi  Otto – primarul comunei.

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  31 iulie 2012, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 9 consilieri locali prezenți.

               

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           

Nădășan Vasile                                           

Contrasemnează,    

 


 

Nr.16

Hodoșa, la  31 iulie  2012


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                                                            H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea participării unei delegații din partea comunei  Hodoșa

la localitatea Géderlak din Ungaria.

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 31 iulie  2012;

Analizând Nota de fundamentare a Primarului comunei Hodoșa prin care se propune aprobarea participării  unei delegații  din partea comunei  Hodosa la localitatea Géderlak din Ungaria la invitația domnului primar Katona Gyorgy din Gederlak.

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „e” și alin. 7 art. 45 alin (1) din Legea nr.215/2001, Legea  administrației publice locale, republicată,modificată și completată

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

   Art.1  -           Aprobă   participarea delegației comunei Hodoșa la invitația primarului localității Géderlak din Ungaria, în perioada 3-5 august 2012 .

Componența nominală a delegației este conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2-             Aprobă  efectuarea cheltuielilor  în sumă de până la 3500,00 lei ocazionate de participarea delegației la această invitație, din bugetul Consiliului local al comunei Hodoșa..

 

Art.2-             Cu aducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Hodoșa

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  31 iulie 2012, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 9 consilieri locali prezenți.

               

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           

Nădășan Vasile                                           

Contrasemnează,    

 

Nr.17

 

Hodoșa, la  31 iulie  2012


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                                                                            H O T Ă R Â R E

 

           privind modificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2012

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 31 iulie  2012;

Văzând nota de fundamentare, a expunerii de motive  nr.731 din 26.07.2012  precum și avizul comisiei de specialitate ale consiliului local,

Având în vedere Decizia nr.262/2012 a directorului DGFP Mureș precum și a  art. 20 alin (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

   Art.1  -           (1)Bugetul modificat al comunei Hodoșa pe anul 2012 este în sumă 1.317,00  mii lei la partea  de venituri și în sumă de 1.442,00  mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de  -125,00 mii lei.

(2) Modificarea bugetului de la alin (1) este urmarea creării unui fond  rezervă  în sumă de 6,00 mii lei  , iar detalierera acesteia este prezentat în anexa nr.1

(3) Din fondul de  rezervă  de la alin(2) se alocă suma de 31,00 mii lei pentru fondul de salarii , drept urmare , partea de cheltuieli ale bugetului modificat se prezintă astfel: 

                         CHELTUIELI  TOTAL                                          1.442,00 mii lei

                                                din care:    

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Cheltuieli de personal                         814,00  mii lei

Fond de rezervă                                     0,00  mii lei

                                                            Cheltuieli materiale                             427,00  mii lei

                                                            Asistență socială                                    24,00  mii lei

                                                            Alte cheltuieli                                         52,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

           1.Cheltuieli de capital                           125,00  mii lei            

(4) Detalierea modificării de la alin (3) este prezentat în anexa nr.2

 

Art.2-             Anexa nr.1și 2  face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

 

Art.3-             De executarea prezentei răspunde primarul comunei și compartimentul financiar contabil al aparatului de lucru al primarului.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  31 iulie 2012, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 9 consilieri locali prezenți.

               

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Nădășan Vasile                                           

Contrasemnează,    

Nr.18

Hodoșa, la  31 iulie  2012


 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind modificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2012

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 21 septembrie  2012;

Văzând nota de fundamentare, a expunerii de motive  nr.923 din 13.09.2012  precum și avizul comisiei de specialitate ale consiliului local,

Având în vedere Decizia nr.400 și 401/2012 a directorului DGFP Mureș precum și a  art. 20 alin (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

   Art.1   -           (1)Bugetul modificat al comunei Hodoșa pe anul 2012 este în sumă 1.357,00  mii lei la partea  de venituri și în sumă de 1.482,00  mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de  -125,00 mii lei.

 (2) Partea de venituri ale bugetului local se majorează cu 21,00 mii lei la sume defalcate din TVA  și  19,00 mii lei cote defalcate din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale .

(3) La partea de cheltuieli ale bugetului local se alocă suma de 40,00 mii lei pentru secțiunea de funcționare .

(4) Urmare a modificărilor de mai sus , bugetul local al comunei  se prezintă astfel: 

 

                        A. VENITURI  TOTAL                                            1.357,00  mii lei

                                                din care :

 

I.              SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

     Venituri proprii                                                      627,00  mii lei

                                        Sume defalcate din TVA                                          710,00  mii lei

    Subvenții de la bugetul de stat                                   20,00  mii lei

II.             SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

                                         Sume defalcate din TVA

                                          pentru programe de dezvoltare                                0,00  mii lei

 

                        B. CHELTUIELI  TOTAL                                       1.482,00 mii lei

                                                din care:    

 

I.              SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Cheltuieli de personal                         814,00  mii lei  

Fond de rezervă                                      6,00  mii lei

                                                            Cheltuieli materiale                            461,00  mii lei

                                                            Asistență socială                                   24,00  mii lei

                                                            Alte cheltuieli                                        52,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

           1.Cheltuieli de capital                          125,00  mii lei  

 

(5) Detalierea modificărilor de la alin (2-3) este prezentat în anexa nr.1

 

Art.2-             Anexa nr.1  face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

 

Art.3-             De executarea prezentei răspunde primarul comunei și compartimentul financiar contabil al aparatului de lucru al primarului.

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  21 septembrie 2012, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

               

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Bakó  Antal                                       
 

 

Contrasemnează,      

 

Nr.19

 

 

Hodoșa, la  21 septembrie  2012

 

 

  

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind utilizarea sumei din excedentul anului precedent

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 21 septembrie 2012;

Ținând cont de expunerea de motive cu nr.924 din 19 septembrie 2012, a raportului compartimentului de resort din cadrul instituției primarului și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

            Având în vedere prevederile art.58 și art.70 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1   -           Se aprobă folosirea excedentului pe anul 2011 disponibil al comunei Hodoșa pentru  acoperirea golului temporar de casă  din bugetul local și pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare.

            Art.2   -           (a) Transferul sumei de 80.000,00 lei se realizează din excedentul bugetar pe anul 2011 al comunei ,  în contul bugetului local comunal , secțiunea de funcționare, urmând ca suma de mai sus să fie revărsată în cursul anului bugetar 2012.

(b) Transferul sumei de 254.000,00 lei se realizează din excedentul bugetar pe anul 2011 al comunei,  în contul bugetului local comunal, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare.

 

Art.12 -          Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei .

 

 


                                                 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Bakó  Antal   

 

                                                                                                                        Contrasemnează,    

 

 

                                Nr.20

 

Hodoșa, la 21 septembrie 2012

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind numirea reprezentantului legal pentru proiectul

" Amenajare spații verzi și locuri de joacă inovative în comuna Hodoșa"

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 21 septembrie 2012;

Având în vedere Planul de Dezvoltare Locală a Microregiunii Valea Nirajului, respectiv Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 322 L - "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale", Axa IV (LEADER) din PNDR;

Analizând proiectul „Amenajare spații verzi și locuri de joacă inovative în comuna Hodoșa"; 

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  HODOȘA 

adoptă prezenta hotărâre:

 

 

Articol unic:            Reprezentantul legal pentru proiectul intitulat „Amenajare spații verzi și locuri de joacă inovative în comuna Hodoșa", depus spre finanțare de către Comuna Hodoșa, la GAL Microregiunea Valea Nirajului, în cadrul Programului FEADR, Axa IV – LEADER, M 322L, va fi primarul Comunei Hodoșa, Dl. Barabasi Otto, însărcinat cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  21 septembrie 2012, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

 

                                                 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Bakó  Antal   

 

                                                                                                                        Contrasemnează,    

 

 

                                Nr.21

 

Hodoșa, la 21 septembrie 2012

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

           privind aprobarea achiziționării unui teren  

pentru construirea unui nou cămin cultural în Sîmbriaș, comuna Hodoșa

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 30 octombrie 2012;

Având în vedere nota de fundamentare, raportul de necesitate cu nr.1102/2012 ale primarului comunei Hodoșa cu privire la achiziționarea unui teren pentru realizarea  unei construcții de utilitate publică în localitatea Sîmbriaș, comuna Hodoșa,

În conformitate cu art.123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală și a Legii nr. nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicate și modificate,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.c) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  HODOȘA 

adoptă prezenta hotărâre:

 

            Art.1  -           Se aprobă în principiu, identificarea și achiziționarea (cumpărarea) unui teren situat în localitatea Sîmbriaș, comuna Hodoșa , cu destinația de realizare a unei construcții noi care să deservească  activitatea cultural- artistică și de utilitate publică a localității Sîmbriaș din comuna Hodoșa .

 

            Art.2  -           Prețul de pornire al negocierii prețului de achiziție, se stabilește pe baza

raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al comunei Hodoșa.

 

Art.3  -           Se împuternicește Primarul comunei Hodoșa să desemneze comisia de negociere a prețului de achiziție a terenului identificat , să reprezinte Comuna Hodoșa în fața notarului public, în vederea autentificării și îndeplinirii condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

 

Art.4 -            Primarul comunei, împreună cu aparatul de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  30 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

 

                                                 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Bakó  Antal   

                                                                                                                        Contrasemnează,   

 

                                Nr.22

 

Hodoșa, la 30 octombrie 2012


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind modificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2012

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 30 octombrie 2012;

Văzând nota de fundamentare, a expunerii de motive  nr.1101 din 24.10.2012  precum și avizul comisiei de specialitate ale consiliului local,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/27.09.2012 , a Dispoziției nr.86/04.10.2012 al primarului comunei Hodoșa precum și a  art. 20 alin (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

   Art.1  -           (1)Bugetul modificat al comunei Hodoșa pe anul 2012 este în sumă 1.370,00  mii lei la partea  de venituri și în sumă de 1.495,00  mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de  -125,00 mii lei.

 (2) Partea de venituri ale bugetului local se majorează cu 4,00 mii lei la sume defalcate din TVA  și  9,00 mii lei cote defalcate din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale .

(3) La partea de cheltuieli ale bugetului local se alocă suma de 13,00 mii lei pentru secțiunea de funcționare .

(4) Urmare a modificărilor de mai sus , bugetul local al comunei  se prezintă astfel: 

 

                        A. VENITURI  TOTAL                                            1.370,00  mii lei

                                                din care :

 

I.              SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

     Venituri proprii                                                      636,00  mii lei

                                        Sume defalcate din TVA                                           714,00  mii lei

    Subvenții de la bugetul de stat                                    20,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

                                         Sume defalcate din TVA

                                          pentru programe de dezvoltare                                 0,00  mii lei

 

                         B. CHELTUIELI  TOTAL                                       1.495,00 mii lei

                                                din care:     

 

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Cheltuieli de personal                         814,00  mii lei

Fond de rezervă                                      6,00  mii lei

                                                            Cheltuieli materiale                             474,00  mii lei

                                                            Asistență socială                                    24,00  mii lei

                                                            Alte cheltuieli                                         52,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

           1.Cheltuieli de capital                                                  125,00  mii lei

 

(5) Detalierea modificărilor de la alin (2-3) este prezentat în anexa nr.1

 

Art.2-             Anexa nr.1  face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

 

Art.3-             De executarea prezentei răspunde primarul comunei și compartimentul financiar contabil al aparatului de lucru al primarului.

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  30 octombrie 2012, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

               

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Bakó  Antal                                       

 

Contrasemnează,    

 

Nr.23


Hodoșa, la  30 octombrie  2012

 

 


 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind modificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2012

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 21 noiembrie 2012;

Văzând nota de fundamentare, a expunerii de motive  nr.1188  din 16.11.2012  precum și raportul  comisiei de specialitate ale consiliului local,

Având în vedere Decizia nr.506 din 07.11.2012 a D.G.F.P. Mureș cu privire la suplimentarea sumelor repartizate pentru finanțarea cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale și a modificării aduse bugetului local prin Dispoziția nr.95/09.11.2012 al primarului comunei Hodoșa,

Potrivit  prevederilor art.35 din O.U.G  nr.61/2012  și a Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.133/15.11.2012  de repartizare a sumelor defalcate din TVA pentru achitarea aieratelor provenite din derularea programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural;

 În conformitate cu  art. 20 alin (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modofocată și completată;

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

   Art.1  -           (1)Bugetul modificat și rectificat al comunei Hodoșa pe anul 2012 este în sumă 1.579,05  mii lei la partea  de venituri și în sumă de 1.704,05  mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de  -125,00 mii lei.

 (2) Partea de venituri ale bugetului local se majorează cu 209,05  mii lei , din care :  

- suma de 87,00 mii lei sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate

-  suma de 115,05  mii lei sume defalcate din TVA pentru  echilibrarea bugetelor locale  

-  suma de 7,00 mii lei subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor cu lemne  .

(3) Partea de cheltuieli ale bugetului local se majorează cu  209,05  mii lei din care :

- suma de 94,00  mii lei pentru secțiunea de funcționare

- suma de 115,05  mii lei pentru secțiunea de dezvoltare.

 

(4) Urmare a modificărilor de la alin.(2) și (3) , bugetul local al comunei  se prezintă astfel: 

            A. VENITURI  TOTAL                                                                    1.579,05  mii lei

                                                din care :

 

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

    Venituri proprii                                                       636,00  mii lei

                                        Sume defalcate din TVA                                           916,05  mii lei

    Subvenții de la bugetul de stat                                    27,00  mii lei

   Vărsăminte din secțiunea de funcționare                - 115,05  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

                                      Vărsăminte din secțiunea de funcționare                   115,05  mii lei

 

            B. CHELTUIELI  TOTAL                                                               1.704,05  mii lei

                                                din care:    

 

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Cheltuieli de personal                         875,00  mii lei

Fond de rezervă                                      6,00  mii lei

                                                            Cheltuieli materiale                             500,00  mii lei

                                                            Asistență socială                                    31,00  mii lei

                                                            Alte cheltuieli                                         52,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

           1.Cheltuieli de capital                                                  240,05  mii lei

           

            C. DEFICIT                                                                                      - 125,00  mii lei

 

(5) Detalierea modificărilor de la alin (2) și  (3) este prezentat în anexa nr.1

 

Art.2-             Cheltuielile la secțiunea de dezvoltare în suma de 240,05  mii lei cuprind  sumele pentru lucrări de dezvoltare și investiții pe anul 2012, conform anexei nr.2.

 

Art.3-             Anexa nr.1 și 2  fac parte integrantă din  prezenta hotărâre.

 

Art.4-             De executarea prezentei răspunde primarul comunei și compartimentul financiar contabil al aparatului de lucru al primarului.

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  21 noiembrie 2012, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 9 consilieri locali prezenți.

               

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Bakó  Antal                                       

 

Contrasemnează,    

 

Nr.24

 

Hodoșa, la  21 noiembrie  2012

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind modificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2012

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 17  decembrie 2012;

Văzând nota de fundamentare, a expunerii de motive  nr.1300  din 12.12.2012  precum și raportul  comisiei de specialitate ale consiliului local,

Având în vedere Decizia nr.587 din 10.112.2012  a D.G.F.P. Mureș cu privire la suplimentarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal al unităților administrativ-teritoriale,

În conformitate cu  art. 20 alin (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, modofocată și completată;

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

   Art.1  -           (1)Bugetul modificat  al comunei Hodoșa pe anul 2012 este în sumă 1.579,05  mii lei la partea  de venituri și în sumă de 1.704,05  mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de  -125,00 mii lei.

 (2) Partea de venituri ale bugetului local nu se modifică 

 (3) Partea de cheltuieli ale bugetului local se modifică la secțiunea de funcționare și anume

- cheltuielile de personal se diminuează cu suma de 16,00  mii lei 

- cheltuielile materiale se majorează cu suma de 22,00  mii lei

 

(4) Urmare a modificărilor de la alin.(2) și (3) , bugetul local al comunei  se prezintă astfel: 

            A. VENITURI  TOTAL                                                                    1.579,05  mii lei

                                                din care :

 

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

    Venituri proprii                                                       636,00  mii lei

                                        Sume defalcate din TVA                                           916,05  mii lei

    Subvenții de la bugetul de stat                                    27,00  mii lei

   Vărsăminte din secțiunea de funcționare                - 115,05  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

                                      Vărsăminte din secțiunea de funcționare                   115,05  mii lei

 

 

            B. CHELTUIELI  TOTAL                                                               1.704,05  mii lei

                                                din care:    

 

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Cheltuieli de personal                         859,00  mii lei

Fond de rezervă                                      0,00  mii lei

                                                            Cheltuieli materiale                             522,00  mii lei

                                                            Asistență socială                                    31,00  mii lei

                                                            Alte cheltuieli                                         52,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

           1.Cheltuieli de capital                                                  240,05  mii lei

           

            C. DEFICIT                                                                                      - 125,00  mii lei

 

(5) Detalierea modificărilor de la alin (2) și  (3) este prezentat în anexa nr.1

 

Art.2-             Anexa nr.1   face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

 

Art.3-             De executarea prezentei răspunde primarul comunei și compartimentul financiar contabil al aparatului de lucru al primarului.

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  17 decembrie 2012, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

               

 

 

 

 

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Bereczki  Béla                                              

 

Contrasemnează,    

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.25

 

Hodoșa, la  17  decembrie  2012

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

          privind stabilirea taxelor și impozitelor  locale pe anul 2013

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 17 decembrie 2012 ;

            Având în vedere prevederile:       

- art. 36 alin. (4) lit. c.) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

republicată

- Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanțele publice locale,modificată

și completată

- Titlul IX  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și

completările ulterioare ;

- HGR nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si

taxele locale si alte taxe asimilare acestora aplicabile incepând cu anul fiscal 2010;

 Ținând seama de expunerea de motive nr.1301 din 12 decembrie 2011 precum și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.c) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

Consiliul Local al comunei Hodoșa  adoptă prezenta hotărâre.

 

 

                Art. 1. –         Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2012, după cum urmează:

a.) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2013;

b.) cota prevăzută la art.253 și 270 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal rămân în vigoare și pe anul 2013

 

Art. 2. –         Se stabileste cota de 10% reprezentind  bonificația acordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipație a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an până la data de 31 martie a anului fiscal. 

 

            Art. 3. –         Pentru determinarea impozitelor și a taxelor pentru anul 2013, se menține delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Hodoșa nr.1 /2003.

 

Art. 4. –         Nivelurile și sumele fixe stabilite sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2013, constituind  anexa nr. 1.

 

Art. 5. –         Lista actelor normative prin care se instituie impozite și taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa , prin care s-au instituit/stabilit impozite și taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2.

 

              Art. 6. -        Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa, în temeiul cărora s-au acordat facilități fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 3.

 

              Art. 7. –       Pentru anul fiscal 2013 scutiri și facilități prevăzute de art.286 alin. (1)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  nu se acordă.

 

             Art. 8. – Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 9. – (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Mureș în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, celor interesați și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Hodoșa.

(2) Aducerea la cunoștință se face prin afișare la sediul autorității administrației publice locale.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  17 decembrie 2012, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

               

 

 

 

 

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Bereczki  Béla                                              

 

 

                                                                                                                        Contrasemnează,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.26

 

Hodoșa, la  17 decembrie  2012