ÎNAPOI

 

 

 

 

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL HODOȘA

PE ANUL  2011

 

 

 


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea Dispoziției nr.107/2010 a primarului comunei

privind majorarea bugetului local al comunei

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 10 ianuarie 2011;

Ținând cont de expunerea de motive cu nr.7 din 6 ianuarie 2011, a raportului compartimentului de resort din cadrul instituției primarului și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

            Văzând anexa nr.2 , număr curent 20.7 din HGR nr.1326 din 23 decembrie 2010 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructuriiși a unor baze sportive din mediul rural ;

Având în vedere prevederile art.82  din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Se aprobă Dispoziția nr.107 din 28 decembrie 2010 a primarului comunei Hodoșa  privind majorarea bugetului local ca urmare a alocării sumei de 50 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.

 

Art.2  -          Se însărcinează primarul comunei și contabila primăriei cu introducerea prezentei în bugetul local și în contul de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2010 al comunei Hodoșa .

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Barabasi  Otto        

 

                                                                                                                      Contrasemnează,   

 

 

 

 

 

Hodoșa, la 10 ianuarie 2011

 

                               Nr.1


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind utilizarea sumei din excedentul anului precedent

pentru acoperirea golului temporar de casă

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 10 ianuarie 2011;

Ținând cont de expunerea de motive cu nr.8 din 6 ianuarie 2011, a raportului compartimentului de resort din cadrul instituției primarului și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

            Având în vedere prevederile art.58 și art.70 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Se aprobă acordarea unui împrumut pentru acoperirea golului temporar de casă  din bugetul local prin transfer din excedentul pe anul 2010 disponibil al comunei Hodoșa.

 

            Art.2  -          Transferul sumei de 70.000,00 lei se realizează din excedentul bugetar pe anul 2010 al comunei - RO48TREZ476829802XXXXXXX ,  în contul bugetului local comunal - RO81TREZ47621400211XXXXX , urmând ca suma de mai sus să fie revărsată în cursul anului bugetar 2011.

 

Art.12 -         Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei .

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Barabasi  Otto        

 

                                                                                                                      Contrasemnează,   

 

 

 

 

 

Hodoșa, la 10 ianuarie 2011

 

                               Nr.2


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

         privind stabilirea taxelor și impozitelor  locale pe anul 2011

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 10 februarie 2011 ;

            Având în vedere prevederile:          

- art. 36 alin. (4) lit. c.) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

republicată

- Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanțele publice locale,modificată

și completată

- Titlul IX  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și

completările ulterioare ;

- HGR nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si

taxele locale si alte taxe asimilare acestora aplicabile incepand cu anul fiscal 2010;

 Ținând seama de expunerea de motive nr.150 din 4 februarie 2011 precum și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.c) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

Consiliul Local al comunei Hodoșa  adoptă prezenta hotărâre.

 

 

                Art. 1. –         Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2011, după cum urmează:

a.) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2011;

b.) cota prevăzută la art.253 și 270 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal rămân în vigoare și pe anul 2011

 

Art. 2. –         Se stabileste cota de 10% reprezentind  bonificatie acordata persoanelor fizice pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport, datorate pentru intregul an pina la data de 31 martie a anului fiscal. 

 

            Art. 3. –         Pentru determinarea impozitelor și a taxelor pentru anul 2011, se menține delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Hodoșa nr.1 /2003.

 

Art. 4. –         Niivelurile și sumele fixe stabilite sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2011, constituind  anexa nr. 1.

 

Art. 5. –         Lista actelor normative prin care se instituie impozite și taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa , prin care s-au instituit/stabilit impozite și taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2.

 

              Art. 6. -        Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa, în temeiul cărora s-au acordat facilități fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 3.

 

              Art. 7. –       Pentru anul fiscal 2011 scutiri și facilități prevăzute de art.286 alin. (1)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  nu se acordă.

 

             Art. 8. – Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 9. – (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Mureș în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, celor interesați și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Hodoșa.

(2) Aducerea la cunoștință se face prin afișare la sediul autorității administrației publice locale.

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Barabasi  Otto        

 

 

                                                                                                                      Contrasemnează,   

 

Nr.3

 

Hodoșa, la 10 februarie 2011

 

      


   

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

privind  stabilirea criteriilor veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ,  necesare determinării venitului net lunar, beneficiarilor de venit minim garantat

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 10 februarie 2011;

Ținând cont de expunerea de motive cu nr.147 din 4 februarie 2011, a raportului compartimentului de resort din cadrul instituției primarului și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

            Având în vedere prevederile art.18 și art.22 din HG nr.50/2011 privind aprobarea normelor metodologice  de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.d) și art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Se aprobă criteriile  veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiale, beneficiari de venit minim garantat, conform anexei  parte integrantă din prezenta hotărâre .

 

            Art.2  -          La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.14/2006

 

Art.12 -         Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei .

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Barabási  Ottó        

 

                                                                                                                      Contrasemnează,   

Nr.4

 

Hodoșa, la 10 februarie 2011

 


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind aprobarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2011

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 10 februarie 2011;

            Având în vedere Legea nr.286/2010 privind bugetul de stat Romaniei pe 2011, a Hotărârii nr.1/2011 al Consiliului județean Mureș, a Deciziei nr.33/24.01.2011 a D.G.F.P.Mureș, , a Hotărârii nr. 1/2011 a consiliului local privind impozitele și taxele locale

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanțele publice locale cât și raportul cu nr.145/2011 al serviciului public al primăriei comunei,

   În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Obiectul prezentei hotărâri  constituie stabilirea volumului veniturilor și a structurii acestora, pe surse, și al cheltuielilor pe destinații, pentru bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2011.

 

            Art.2  -          (1) Estimarea veniturilor bugetare pe anul 2011 a fost realizată pe baza proiecțiilor indicatorilor din hotărârea consiliului local privind taxele și impozitele locale și a prelevărilor din bugetul de stat și cel județean.

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2011, detaliată, la venituri, pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe acțiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

 

            Art.3  -          Bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2011  se stabilește la venituri în suma de 1 578 ,00 mii lei .

Cheltuielile bugetului local sunt  în suma de  1 578 ,00 mii lei, din care: cheltuieli de funcționare 1 413,00 mii lei iar cheltuielile de dezvoltare sunt de 165,00 mii lei.

           

            Art.4  -          Constituirea resurselor financiare publice locale se fac pe seama impozitelor, taxelor, contribuțiilor și veniturilor nefiscale de la persoanele fizice și juridice precum și din sumele defalcate din TVA, sumele defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetului local, subvenții  și operațiuni financiare.

           

            Art.5  -          Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2011 sunt în suma de

  1 578 ,00 mii lei și se prezintă astfel :

                        VENITURI  TOTAL                                               1 578,00  mii lei

                       

din care: A. Venituri proprii                                                         808,00  mii lei

                                       B. Sume defalcate din TVA                                            750,00  mii lei

    C. Subvenții de la bugetul de stat                                  20,00  mii lei

            Art.6  -          Cheltuielile prevăzute la bugetul local al comunei pe anul 2011 reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite iar modificarea lor se va face în condițiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri și servicii, precum și efectuarea de cheltuieli se fac numai cu respectarea prevederilor legale, a contactelor colective de muncă încheiate și asumate precum și în limitele creditelor bugetare aprobate.

 

            Art.7  -          În structura ei, cheltuielile bugetului local al comunei pe anul 2011 se prezintă astfel:

                        CHELTUIELI  TOTAL                                          1 578,00 mii lei

                                   din care:    

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

           1.Cheltuieli de personal                 629,00  mii lei

                                                           2.Cheltuieli materiale                    706,00  mii lei

                                                           3.Transferuri                                                 10,00  mii lei

                                                           4.Asistență socială                            30,00  mii lei

                                                           5.Alte cheltuieli                                 38,00  mii lei

CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

           1.Cheltuieli de capital                    439,00  mii lei

                                                          

                                  

            Art.8 -            Cheltuielile la secțiunea de dezvoltare cuprind și sumele din excedentul pe anul precedent și vor fi utilizate pentru lucrări de dezvoltare și investiții pe anul 2011, conform anexei nr.2.

 

 Art.9 -           Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2011 este în suma de 23,00 mii lei și este cuprins în anexa nr.3.

 

            Art.10 -         Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, poate propune rectificarea bugetului local al comunei, ca urmare a unor măsuri fiscale, a adaptării legislației la condițiile economiei de piață și în cazuri temeinic justificate.

 

            Art.11 -         Anexele nr. 1 – 3  fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Barabási Ottó

                                                                                                         

 

                                                                                                                      Contrasemnează,                                                                                                                                                                 

 

 

Nr.5

 

 

Hodoșa, la  10 februarie  2011


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2011

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 3 martie 2011;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanțele publice locale cât și raportul cu nr.237/28.02.2011 al serviciului public al primăriei comunei,

In temeiul prevederilor Ordinului comun al MFP nr.825/04.02.2011, respectiv MAI nr.35/16.02.2011 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale pe anul 2011

   În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

            Art.1  -          Obiectul prezentei hotărâri  constituie stabilirea volumului veniturilor și a structurii acestora, pe surse, și al cheltuielilor pe destinații, pentru bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2011.

 

            Art.2  -          (1) Estimarea veniturilor bugetare pe anul 2011 a fost realizată pe baza proiecțiilor indicatorilor din hotărârea consiliului local privind taxele și impozitele locale și a prelevărilor din bugetul de stat și cel județean.

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2011, detaliată, la venituri, pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe acțiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

 

            Art.3  -          Bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2011  se stabilește la venituri în suma de 1 578 ,00 mii lei .

Cheltuielile bugetului local sunt  în suma de  1 578 ,00 mii lei, din care: cheltuieli de funcționare 1 413,00 mii lei iar cheltuielile de dezvoltare sunt de 165,00 mii lei.

           

            Art.4  -          Constituirea resurselor financiare publice locale se fac pe seama impozitelor, taxelor, contribuțiilor și veniturilor nefiscale de la persoanele fizice și juridice precum și din sumele defalcate din TVA, sumele defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetului local, subvenții  și operațiuni financiare.

           

 

            Art.5  -          Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2011 sunt în suma de

  1 578 ,00 mii lei și se prezintă astfel :

                        VENITURI  TOTAL                                               1 578,00  mii lei

                                               din care :

    A. Venituri proprii                                                808,00  mii lei

                                       B. Sume defalcate din TVA                                    750,00  mii lei

    C. Subvenții de la bugetul de stat                            20,00  mii lei

 

            Art.6  -          Cheltuielile prevăzute la bugetul local al comunei pe anul 2011 reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite iar modificarea lor se va face în condițiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri și servicii, precum și efectuarea de cheltuieli se fac numai cu respectarea prevederilor legale, a contactelor colective de muncă încheiate și asumate precum și în limitele creditelor bugetare aprobate.

 

            Art.7  -          În structura ei, cheltuielile bugetului local al comunei pe anul 2011 se prezintă astfel:

                        CHELTUIELI  TOTAL                                          1 578,00 mii lei

                                               din care:    

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

           1.Cheltuieli de personal                      707,00  mii lei

                                                           2.Cheltuieli materiale                        628,00  mii lei

                                                           3.Transferuri                                        10,00  mii lei

                                                           4.Asistență socială                               30,00  mii lei

                                                           5.Alte cheltuieli                                    38,00  mii lei

CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

           1.Cheltuieli de capital                         439,00  mii lei

                                                                                             

            Art.8 -            Cheltuielile la secțiunea de dezvoltare în suma de 274 ,00 mii lei  cuprind și sumele din excedentul pe anul precedent și vor fi utilizate pentru lucrări de dezvoltare și investiții pe anul 2011, conform anexei nr.2.

 

 Art.9 -           Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2011 este în suma de 23,00 mii lei și este cuprins în anexa nr.3.

 

            Art.10 -         Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, poate propune rectificarea bugetului local al comunei, ca urmare a unor măsuri fiscale, a adaptării legislației la condițiile economiei de piață și în cazuri temeinic justificate.

 

            Art.11 -         Începând cu data prezentei se abrogă Hotărârea nr.5 din 10 februarie 2011 ale consiliului local al comunei Hodoșa

 

            Art.12 -         Anexele nr. 1 – 3  fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Barabási Ottó

                                                                                                                      Contrasemnează,     

 

Nr.6

 

Hodoșa, la  3 martie  2011


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

             privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2011

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 22 martie 2011;

Analizând raportul nr. 268 din 9 martie 2011 privind Planul de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2011, prezentat de viceprimarul comunei,

În conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat modificat și completat,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.c) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1   -              Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2011 al comunei Hodoșa, anexa la prezenta hotărâre.

Art.2  -          Planul de acțiuni și lucrări de interes local se aplică  pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la  persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, care are obligația de a presta lunar acțiuni sau lucrări de interes local .

Art.3  -          Cu punerea în aplicare a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul comunei Hodoșa. 

           

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Barabási Ottó

                                                                                                                      Contrasemnează,     

 

 

Nr.7

 

Hodoșa, la  22 martie  2011


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

             privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2010

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 22 martie 2011;

Analizând raportul nr. 270 din 9 martie 2011 privind executia bugetului local al comunei Hodoșa la data de 31.12.2010, prezentat de contabila primăriei comunei,

În conformitate cu prevederile art. 57 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice locale, modificat și completat și ale Legii privind bugetul de stat pe 2010,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -          Se aprobă contul de execuție al bugetului local al comunei Hodoșa la data de 31 decembrie 2010, după cum urmează:

-  venituri în suma de 1 630 535 lei

-  cheltuieli în suma de 1 512 454 lei

-  excedentul bugetar aferent anului 2010 fiind în suma de 118 081 lei

 

Art.2  -          Contul de execuție detailată a bugetului local pe anul 2010 este cuprinsă în anexa  care face parte integrantă din prezenta. 

           

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Barabási Ottó

                                                                                                                      Contrasemnează,     

 

 

Nr.8

 

Hodoșa, la  22 martie  2011


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

             privind aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcătuiesc

domeniul public și privat al comunei Hodoșa

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 22 martie 2011;

            Analizând raportul nr. 269 din 9 martie 2011 întocmit de contabila primăriei prin care se propune aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcatuiesc patrimoniul public al comunei          În conformitate cu prevederile art.36 alin (1)  și alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, modificată și completată

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

 

Art.1  -          Se aprobă inventarul patrimoniului public și privat al comunei, a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar reflectate în contabilitatea primăriei comunei Hodoșa.

            Valoarea totală de inventar a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar reflectate în contabilitate este de 6.276.875,72 lei .                                

            Art.2  -          Situația activelor fixe la data de 31 decembrie 2010 este cuprinsă în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 -           Primarul comunei Hodoșa va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Barabási Ottó

                                                                                                                      Contrasemnează,     

 

 

 

 

Nr.9

 

Hodoșa, la  22 martie  2011

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2011

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 22 martie 2011;

Văzând nota de fundamentare, a expunerii de motive  nr.275 din 09.03.2011 precum și avizul comisiei de specialitate ale consiliului local,

Având în vedere articolul 20 aliniatul (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006

privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

   Art.1  -          (1)Bugetul comunei Hodoșa pe anul 2011, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli cu suma de  +150,00  mii lei  .

(2)Urmare a acestei  rectificări , veniturile și cheltuielile bugetului local al comunei sunt :

 

                        A. VENITURI  TOTAL                                           1.728,00  mii lei

                                               din care :

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

     Venituri proprii                                                    808,00  mii lei

                                       Sume defalcate din TVA                                         750,00  mii lei

    Subvenții de la bugetul de stat                                 20,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

                                        Sume defalcate din TVA

                                         pentru programe de dezvoltare                           150,00  mii lei

 

                        B. CHELTUIELI  TOTAL                                     2.002,00 mii lei

                                               din care:    

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

            Cheltuieli de personal                                    707,00  mii lei

                                                           Cheltuieli materiale                           628,00  mii lei

                                                           Transferuri                                           10,00  mii lei

                                                           Asistență socială                                  30,00  mii lei

                                                           Alte cheltuieli                                       38,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

           1.Cheltuieli de capital                         589,00  mii lei

                       

C. DEFICIT                                                                        - 274,00 mii lei

Art.2-            Detalierea veniturilor și cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.1  la prezenta hotărâre.

 

Art.3  -          Se aprobă Lista obiectivelor de investiții ale comunei Hodoșa pe anul 2011 conform anexa nr.2  la prezenta hotărâre.

 

Art.4-            Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din  prezenta hotărâre.

 

Art.5-            De executarea prezentei răspunde primarul comunei și compartimentul financiar contabil al aparatului de lucru al primarului.

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Barabási Ottó

                                                                                                                      Contrasemnează,     

 

 

 

Nr.10

 

Hodoșa, la  22 martie  2011

 

 

 

 

 


 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

             privind aprobarea trecerii  din domeniul public în domeniul privat al comunei Hodoșa a Căminelor culturale din localitățile : Hodoșa, Ihod, Isla și Sîmbriaș,

împreună cu terenul aferent clădirilor.                

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 11 mai 2011;

            Văzând referatul de specialitate cu nr.450/04.05.2011 precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public și privat al comunei, investiții locale, amenajarea teritoriului și urbanism,

Analizând prevederile pct. 6.1.2 al Ghidului operațional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul rural aprobat prin Ordinul Nr. 1152/2011 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotărârii Consiliului Local nr. 6/2001 privind inventarierea domeniului public al comunei, Hotararea Consiliului Local nr. 9/2011 privind inventarierea domeniului privat al comunei;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

            In baza prevederilor art. 36 alin.1, lit. c, art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1  -          Se aprobă trecerea  din domeniul public în domeniul privat al comunei Hodoșa a Căminelor culturale din localitățile : Hodoșa, Ihod, Isla și Sîmbriaș, împreună cu terenul aferent clădirilor.                                              

            Art.2  -          Se modifică in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2001 privind inventarierea domeniului public al comunei si Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2011 privind inventarierea domeniului privat al comunei.

Art.3 -           Primarul comunei Hodoșa, viceprimarul, secretarul, referentul contabil vor duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotarâri.

Art.4 -           Prezenta hotărâre se va comunica : Instituției Prefectului județului Mureș, Primarului comunei Hodoșa, celor interesați și la cunoștința publică.

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Demeter Mihály

                                                                                                                      Contrasemnează,     

 

Nr.11

 

Hodoșa, la  11 mai  2011


 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

             privind instrumentarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului Cultural din localitatea HODOȘA, județul Mureș”

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 11 mai  2011;

            Văzând referatul de specialitate cu nr.449/04.05.2011 precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public și privat al comunei, investiții locale, amenajarea teritoriului și urbanism,

Analizând prevederile Ghidului operațional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul rural aprobat prin Ordinul Nr. 1152/2011 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului;

În conformitate cu prevederile prevederile art.36 alin.(2) lit.b) și d), alin.(4) lit.d), art.63 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -          Se aprobă elaborarea și depunerea spre finanțare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului Cultural din localitatea Hodoșa, județul Mureș”, pentru care se solicită finanțarea în baza Programului prioritar național pentru așezăminte culturale.

 

Art.2  -          Proiectul este considerat oportun corespunzând unor necesități evidente, identificate la nivelul comunei Hodoșa respectiv lipsa infrastructurii culturale corespunzătoare și lipsa accesului la evenimente culturale a locuitorilor din comună.

 

Art.3 -           Se aprobă reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotării așezământului cultural din localitatea Hodoșa.

 

Art.4 -           Investiția face parte din strategia de dezvoltare locală a comunei, pe perioada 2007-2013.

 

Art.5 -           Se aprobă Planul de activitate pe următorii trei ani de la darea în funcțiune a obiectivului reabilitat, conform anexei nr. 1, aceasta făcând parte integrantă din prezenta .

 

 

Art.6 -           Se va asigura păstrarea destinației clădirii timp de minimum 15 ani. 

 

Art.7 -           Se va asigura finanțarea din resurse proprii de 20% din valoarea totală a

proiectului.

 

Art.8 -           Se aprobă suportarea cheltuielilor de mentenanță și gestionarea investiției pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investiția a fost dată în exploatare.

 

Art.9 -           Primarul comunei Hodoșa, viceprimarul, secretarul, referentul contabil vor duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotarâri.

 

Art.10 -         Prezenta hotărâre se va comunica : Instituției Prefectului județului Mureș, Primarului comunei Hodoșa, celor interesați și la cunoștința publică.

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Demeter Mihály

                                                                                                                     

 

 

Contrasemnează, 

 

 

 

 

Nr.12

 

Hodoșa, la  11 mai  2011

 

 

 


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

             privind instrumentarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului Cultural din localitatea IHOD, județul Mureș”

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 11 mai  2011;

            Văzând referatul de specialitate cu nr.449/04.05.2011 precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public și privat al comunei, investiții locale, amenajarea teritoriului și urbanism,

Analizând prevederile Ghidului operațional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul rural aprobat prin Ordinul Nr. 1152/2011 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului;

În conformitate cu prevederile prevederile art.36 alin.(2) lit.b) și d), alin.(4) lit.d), art.63 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -          Se aprobă elaborarea și depunerea spre finanțare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului Cultural din localitatea Ihod, județul Mureș”, pentru care se solicită finanțarea în baza Programului prioritar național pentru așezăminte culturale.

 

Art.2  -          Proiectul este considerat oportun corespunzând unor necesități evidente, identificate la nivelul comunei Hodoșa respectiv lipsa infrastructurii culturale corespunzătoare și lipsa accesului la evenimente culturale a locuitorilor din comună.

 

Art.3 -           Se aprobă reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotării așezământului cultural din localitatea Ihod.

 

Art.4 -           Investiția face parte din strategia de dezvoltare locală a comunei, pe perioada 2007-2013.

 

Art.5 -           Se aprobă Planul de activitate pe următorii trei ani de la darea în funcțiune a obiectivului reabilitat, conform anexei nr. 1, aceasta făcând parte integrantă din prezenta .

 

 

Art.6 -           Se va asigura păstrarea destinației clădirii timp de minimum 15 ani. 

 

Art.7 -           Se va asigura finanțarea din resurse proprii de 20% din valoarea totală a

proiectului.

 

Art.8 -           Se aprobă suportarea cheltuielilor de mentenanță și gestionarea investiției pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investiția a fost dată în exploatare.

 

Art.9 -           Primarul comunei Hodoșa, viceprimarul, secretarul, referentul contabil vor duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotarâri.

 

Art.10 -         Prezenta hotărâre se va comunica : Instituției Prefectului județului Mureș, Primarului comunei Hodoșa, celor interesați și la cunoștința publică.

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Demeter Mihály

                                                                                                                     

 

 

Contrasemnează, 

 

 

 

 

Nr.13

 

Hodoșa, la  11 mai  2011

 

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

             privind instrumentarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului Cultural din localitatea ISLA, județul Mureș”

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 11 mai  2011;

            Văzând referatul de specialitate cu nr.449/04.05.2011 precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public și privat al comunei, investiții locale, amenajarea teritoriului și urbanism,

Analizând prevederile Ghidului operațional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul rural aprobat prin Ordinul Nr. 1152/2011 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului;

În conformitate cu prevederile prevederile art.36 alin.(2) lit.b) și d), alin.(4) lit.d), art.63 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -          Se aprobă elaborarea și depunerea spre finanțare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului Cultural din localitatea Isla, județul Mureș”, pentru care se solicită finanțarea în baza Programului prioritar național pentru așezăminte culturale.

 

Art.2  -          Proiectul este considerat oportun corespunzând unor necesități evidente, identificate la nivelul comunei Hodoșa respectiv lipsa infrastructurii culturale corespunzătoare și lipsa accesului la evenimente culturale a locuitorilor din comună.

 

Art.3 -           Se aprobă reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotării așezământului cultural din localitatea Isla.

 

Art.4 -           Investiția face parte din strategia de dezvoltare locală a comunei, pe perioada 2007-2013.

 

Art.5 -           Se aprobă Planul de activitate pe următorii trei ani de la darea în funcțiune a obiectivului reabilitat, conform anexei nr. 1, aceasta făcând parte integrantă din prezenta .

 

 

Art.6 -           Se va asigura păstrarea destinației clădirii timp de minimum 15 ani. 

 

Art.7 -           Se va asigura finanțarea din resurse proprii de 20% din valoarea totală a

proiectului.

 

Art.8 -           Se aprobă suportarea cheltuielilor de mentenanță și gestionarea investiției pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investiția a fost dată în exploatare.

 

Art.9 -           Primarul comunei Hodoșa, viceprimarul, secretarul, referentul contabil vor duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotarâri.

 

Art.10 -         Prezenta hotărâre se va comunica : Instituției Prefectului județului Mureș, Primarului comunei Hodoșa, celor interesați și la cunoștința publică.

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Demeter Mihály

                                                                                                                     

 

 

Contrasemnează, 

 

 

 

 

Nr.14

 

Hodoșa, la  11 mai  2011

 

 

 


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

             privind instrumentarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului Cultural din localitatea SÎMBRIAȘ, județul Mureș”

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 11 mai  2011;

            Văzând referatul de specialitate cu nr.449/04.05.2011 precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public și privat al comunei, investiții locale, amenajarea teritoriului și urbanism,

Analizând prevederile Ghidului operațional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul rural aprobat prin Ordinul Nr. 1152/2011 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului;

În conformitate cu prevederile prevederile art.36 alin.(2) lit.b) și d), alin.(4) lit.d), art.63 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -          Se aprobă elaborarea și depunerea spre finanțare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului Cultural din localitatea Sîmbriaș, județul Mureș”, pentru care se solicită finanțarea în baza Programului prioritar național pentru așezăminte culturale.

 

Art.2  -          Proiectul este considerat oportun corespunzând unor necesități evidente, identificate la nivelul comunei Hodoșa respectiv lipsa infrastructurii culturale corespunzătoare și lipsa accesului la evenimente culturale a locuitorilor din comună.

 

Art.3 -           Se aprobă reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotării așezământului cultural din localitatea Sîmbriaș.

 

Art.4 -           Investiția face parte din strategia de dezvoltare locală a comunei, pe perioada 2007-2013.

 

Art.5 -           Se aprobă Planul de activitate pe următorii trei ani de la darea în funcțiune a obiectivului reabilitat, conform anexei nr. 1, aceasta făcând parte integrantă din prezenta .

 

 

Art.6 -           Se va asigura păstrarea destinației clădirii timp de minimum 15 ani. 

 

Art.7 -           Se va asigura finanțarea din resurse proprii de 20% din valoarea totală a

proiectului.

 

Art.8 -           Se aprobă suportarea cheltuielilor de mentenanță și gestionarea investiției pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investiția a fost dată în exploatare.

 

Art.9 -           Primarul comunei Hodoșa, viceprimarul, secretarul, referentul contabil vor duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotarâri.

 

Art.10 -         Prezenta hotărâre se va comunica : Instituției Prefectului județului Mureș, Primarului comunei Hodoșa, celor interesați și la cunoștința publică.

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Demeter Mihály

                                                                                                                     

 

 

Contrasemnează, 

 

 

 

 

Nr.15

 

Hodoșa, la  11 mai  2011

 

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2011

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 11 mai 2011;

Văzând nota de fundamentare, a expunerii de motive  nr.451 din 04.05.2011 precum și avizul comisiei de specialitate ale consiliului local,

Având în vedere articolul 20 aliniatul (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006

privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

   Art.1  -          (1)Bugetul comunei Hodoșa pe anul 2011, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli cu suma de  + 3,00  mii lei  .

(2)Urmare a acestei  rectificări , veniturile și cheltuielile bugetului local al comunei sunt :

 

                        A. VENITURI  TOTAL                                           1.731,00  mii lei

                                               din care :

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

     Venituri proprii                                                    808,00  mii lei

                                       Sume defalcate din TVA                                         753,00  mii lei

    Subvenții de la bugetul de stat                                 20,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

                                        Sume defalcate din TVA

                                         pentru programe de dezvoltare                           150,00  mii lei

 

                        B. CHELTUIELI  TOTAL                                     2.005,00 mii lei

                                               din care:    

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

            Cheltuieli de personal                                    707,00  mii lei

                                                           Cheltuieli materiale                           628,00  mii lei

                                                           Transferuri                                           10,00  mii lei

                                                           Asistență socială                                  33,00  mii lei

                                                           Alte cheltuieli                                       38,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

           1.Cheltuieli de capital                         589,00  mii lei

                       

C. DEFICIT                                                                        - 274,00 mii lei

Art.2-            Detalierea veniturilor și cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.1  la prezenta hotărâre.

 

Art.4-            Anexa nr.1  face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

 

Art.5-            De executarea prezentei răspunde primarul comunei și compartimentul financiar contabil al aparatului de lucru al primarului.

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Demeter Mihály

                                                                                                                     

 

 

Contrasemnează, 

 

 

 

 

Nr.16

 

Hodoșa, la  11 mai  2011

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA                              

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

             privind transmiterea „Sistem de alimentare cu apă a localităților Hodoșa - Sâmbriaș -Isla – Ihod “, realizate în baza H.G.R. nr.687/1997, din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică al comunei Hodoșa

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 25 iulie 2011.

Văzând expunerea de motive nr. 664/18.07.2011 a contabilei comunei, precum și avizul comisiilor de specialitate,
            Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, prevederile H.G.R. nr. 687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind alimentarea cu apă a satelor,  ale Ordinului M.L.P.T.L. nr.1853/11.11.2002 privind organizarea recepțiilor la obiectivele de investiții de alimentare cu apă la sate și locuințe sociale realizate în conformitate cu prevederile H.G.R. nr.687/1997, cu modificările ulterioare, precum și prevederile art. nr.22 din " Regulamentul de organizare a activității de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă realizate în baza H.G.R. nr.687/1997 în perioada de garanție, aprobat prin HCJ nr.30/25.03.2004,
            In baza prevederilor art. 36 alin.1și 2 lit. c, art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1  -          (1) Se aprobă transmiterea „Sistem de alimentare cu apă a localităților Hodoșa - Sâmbriaș -Isla - Ihod, realizate în baza H.G.R. nr.687/1997, din proprietatea publică a județului Mureș în proprietatea publică al comunei Hodoșa.
           (2) Datele de identificare ale sistemului menționat la alin.(1) se prezintă în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  -          Predarea - preluarea sistemului transmis potrivit prevederilor art.1 se face prin proces-verbal încheiat între părțile interesate.

Art.3 -           Primarul unității administrativ-teritoriale Hodoșa va  aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nădășan Vasile                                          

Contrasemnează, 

 

Nr.17

 

Hodoșa, la  25 iulie  2011

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind  aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar

 pentru trimestrul II al anului 2011

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa,  în ședința ordinară din 21 septembrie 2011

Analizând raportul nr. 790/2011 privind executia bugetului local al comunei Hodoșa la data de 30.06.2011, prezentat de contabila primăriei comunei,

În conformitate cu prevederile art. 49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finantele

publice locale, modificat și completat ;

Potrivit  Legii nr.286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -          Se aprobă contul de execuție al bugetului local al comunei Hodoșa la data de 30 iunie 2011, după cum urmează:

-  venituri în suma de 818 065  lei

-  cheltuieli în suma de 593 300  lei

-  excedentul bugetar aferent trimestrului II fiind în suma de 224 765 lei

Art.2  -          Primarul comunei Hodoșa, prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din           21 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 9 consilieri locali prezenți.

 

               

                                               PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nădășan Vasile                                          

Contrasemnează, 

 

Nr.18

 

Hodoșa, la  21 septembrie  2011

 

 


ROMÂNIA                                              

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea participării a două delegații din partea comunei  Hodosa

la localitatea Géderlak și Pilisborosjenö din Ungaria.

 

   Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 21 septembrie 2011;

Analizând Nota de fundamentare a Primarului comunei Hodoșa prin care se propune aprobarea

participării  a două delegații  din partea comunei  Hodosa la localitatea Géderlak și Pilisborosjeno din Ungaria.

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „e” și alin. 7 art. 45 alin (1) din Legea nr.215/2001, Legea  administrației publice locale, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1.                         (1)Aprobă  participarea delegației comunei Hodoșa la invitația Casei de Cultură Reichel Jozsef  Pilisborosjeno din Ungaria, în perioada 23-25 septembrie 2011 .

(2)Aprobă  participarea delegației comunei Hodoșa la invitația primarului localității Géderlak din Ungaria, în perioada 7-9 octombrie 2011 .

(3)Componența nominală a delegațiilor este conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.                         Aprobă  efectuarea cheltuielilor  ocazionate de participarea delegațiilor, la aceaste manifestări, din bugetul Consiliului local al comunei Hodoșa, în valoare de până la 1100,00 lei.

            Art.3.             Cu aducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Hodoșa

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din           21 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 9 consilieri locali prezenți.

               

                                               PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nădășan Vasile                                          

Contrasemnează, 

 

Nr.19

 

Hodoșa, la  21 septembrie  2011


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2011

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 21 septembrie  2011;

Văzând nota de fundamentare, a expunerii de motive  nr.789 din 13.09.2011 precum și avizul comisiei de specialitate ale consiliului local,

Având în vedere Decizia nr.928/2011 a directorului DGFP Mureș precum și a  art. 20 alin (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

   Art.1  -          (1)Bugetul modificat al comunei Hodoșa pe anul 2011 este în sumă 1,731,00 mii lei la partea  de venituri și în sumă de 2.005,00 mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de  -274.00 mii lei.

(2) Modificarea bugetului de la alin (1) este urmarea creării unui fond  rezervă  în sumă de 82,00 mii lei  , iar detalierera acesteia este prezentat în anexa nr.1

(3) Din fondul de  rezervă  de la alin(2) se alocă suma de 44,00 mii lei pentru fondul de salarii , drept urmare , partea de cheltuieli ale bugetului modificat se prezintă astfel: 

                         CHELTUIELI  TOTAL                                         2.005,00 mii lei

                                               din care:    

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Cheltuieli de personal                                   751,00  mii lei

Fond de rezervă                                 38,00  mii lei

                                                           Cheltuieli materiale                           556,00  mii lei

                                                           Asistență socială                                  33,00  mii lei

                                                           Alte cheltuieli                                       38,00  mii lei

II.           SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

           1.Cheltuieli de capital                         589,00  mii lei             

(4) Detalierea modificării de la alin (3) este prezentat în anexa nr.2

 

Art.2-            Anexa nr.1și 2  face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

 

Art.3-            De executarea prezentei răspunde primarul comunei și compartimentul financiar contabil al aparatului de lucru al primarului.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din           21 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 9 consilieri locali prezenți.

               

                                               PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nădășan Vasile                                          

Contrasemnează, 

Nr.20

Hodoșa, la  21 septembrie  2011


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

          privind înființarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare

 în comuna Hodoșa, județul Mureș

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 21 septembrie  2011;

Văzând expunerea  de motive  nr.874/2011 din care rezultă necesitatea și oportunitatea înființării serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în localitățile aparținătoare comunei Hodoșa, județul Mureș precum și avizul comisiei de specialitate ale consiliului local,

Având în vedere articolul 282 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art.2 alin.4)  și art.10 alin.1) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, modificat și completat

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (3) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1  -          Se aprobă înființarea serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în localitățile: Hodoșa, Ihod, Isla și Sîmbriaș  aparținătoare comunei Hodoșa, județul Mureș

 

Art.2-            Se aprobă funcționarea serviciului public de alimentare cu apă prin delegarea gestiunii .

 

            Art.3 -            Terenurile aferente și sistemul de distribuție a apei potabile aparțin de drept domeniului public și privat al comunei Hodoșa și vor fi puse la dispoziția gestionarului pe toată perioada gestiunii de către Consiliul Local, cu titlu gratuit.

 

Art.4 -           De executarea prezentei răspunde primarul comunei Hodoșa .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din           21 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 9 consilieri locali prezenți.

 

               

                                               PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nădășan Vasile                                          

Contrasemnează, 

 

Nr.21

 

Hodoșa, la  21 septembrie  2011

 


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind aprobarea funcționării cu personalitate juridică a unității de învățământ

Școala Generală Petres Kálmán din Sîmbriaș

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 29 septembrie  2011;

Având în vedere expunerea de motive și proiectul de hotărâre privind aprobarea funcționării cu personalitate juridică a  unității de învățământ din localitatea Sîmbriaș;

Având în vedere prevederile art.45 alin.(5) din Legea nr.1 din 5 ian.2011- Legea educației naționale ;

            Având în vedere prevederile art.21 alineatele (1) și (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „a” și alin. 3 lit. „b”  precum și art. 45 alin (1) din Legea nr.215/2001, Legea  administrației publice locale, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1  -          Se aprobă ca unitatea de învățământ cu denumirea Școala Generală Petres Kálmán – Sîmbriaș, cu sediul în comuna Hodoșa , localitatea  Sîmbriaș, nr.105 ,  să funcționeze ca personalitate juridică cu Codul de înregistrare fiscală CIF nr. 29033022.

 

Art.2.                         Se aprobă  ca unității de învățământ Școala Generală Petres Kálmán – Sîmbriaș, să i se acorde fonduri din bugetul local al Comunei Hodoșa și conducătorul acesteia să aibă calitatea de ordonator terțiar de credite.

 

            Art.3.                         Prezenta hotărâre se comunică celor în drept și se va aduce la îndeplinire de către primarul comunei Hodoșa și  compartimentul financiar contabil .     

           

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința extraordinară din        29 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 9 consilieri locali prezenți.

 

               

                                               PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nădășan Vasile                                          

Contrasemnează, 

 

Nr.22

 

Hodoșa, la  29 septembrie  2011

 

 


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind  aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar

 pentru trimestrul III al anului 2011

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa,  în ședința ordinară din 28 noiembrie 2011

Analizând raportul nr. 1140 din 23 noiembrie 2011 privind executia bugetului local al comunei Hodoșa la data de 30.09.2011, prezentat de contabila primăriei comunei,

În conformitate cu prevederile art. 49 alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finantele

publice locale, modificat și completat ;

Potrivit  Legii nr.286/2010 privind bugetul de stat pe anul 2011,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -          Se aprobă contul de execuție al bugetului local al comunei Hodoșa la data de 30 septembrie 2011, după cum urmează:

-  venituri în suma de 1 227 597  lei

-  cheltuieli în suma de 1 002 167  lei

-  excedentul bugetar aferent trimestrului II fiind în suma de 225 430 lei

Art.2  -          Primarul comunei Hodoșa, prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din           28 noiembrie 2011, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 6 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 6 consilieri locali prezenți.

 

               

                                               PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Toth  Dominic                                             

Contrasemnează, 

 

Nr.23

 

Hodoșa, la  28 noiembrie  2011

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2011

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 28 septembrie  2011;

Văzând nota de fundamentare, a expunerii de motive  nr.1138 din 23.11.2011 precum și avizul comisiei de specialitate ale consiliului local,

Având în vedere Decizia nr.1021/2011 respectiv a adresei nr.1844/2011 a directorului DGFP Mureș precum și a  art. 20 alin (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

 

   Art.1  -          (1)Bugetul modificat al comunei Hodoșa pe anul 2011 este în sumă 1.739,00 mii lei la partea  de venituri și în sumă de 2.013,00 mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de  -274.00 mii lei.

(2) Partea de venituri ale bugetului local se majorează cu 8 mii lei la sume defalcate din TVA iar la cheltuieli, din  fondul de  rezervă  se alocă suma de 17,00 mii lei pentru fondul de salarii , drept urmare , bugetul modificat al comunei  se prezintă astfel: 

                        A. VENITURI  TOTAL                                           1.739,00  mii lei

                                               din care :

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

     Venituri proprii                                                    808,00  mii lei

                                       Sume defalcate din TVA                                         761,00  mii lei

    Subvenții de la bugetul de stat                                 20,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

                                        Sume defalcate din TVA

                                         pentru programe de dezvoltare                           150,00  mii lei

 

                         CHELTUIELI  TOTAL                                         2.013,00 mii lei

                                               din care:    

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Cheltuieli de personal                        776,00  mii lei

Fond de rezervă                                 21,00  mii lei

                                                           Cheltuieli materiale                           556,00  mii lei

                                                           Asistență socială                                  33,00  mii lei

                                                           Alte cheltuieli                                       38,00  mii lei

II.           SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

           1.Cheltuieli de capital                         589,00  mii lei             

 

(3) Detalierea modificărilor de la alin (2) este prezentat în anexa nr.1

 

Art.2-            Anexa nr.1  face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

 

Art.3-            De executarea prezentei răspunde primarul comunei și compartimentul financiar contabil al aparatului de lucru al primarului.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din           28 noiembrie 2011, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 6 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 6 consilieri locali prezenți.

               

 

 

                                               PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Toth  Dominic                                             

 

 

Contrasemnează, 

Nr.24

 

Hodoșa, la  28 noiembrie  2011

 

 


 

 ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

          privind stabilirea tarifelor la  serviciul de producere și distribuție apă potabilă

 în comuna Hodoșa, județul Mureș

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 28 noiembrie  2011;

Văzând expunerea  de motive  nr.874/2011 din care rezultă necesitatea și oportunitatea înființării serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în localitățile aparținătoare comunei Hodoșa, județul Mureș precum și avizul comisiei de specialitate ale consiliului local,

Având în vedere articolul 282 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art.2 alin.4)  și art.10 alin.1) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, modificat și completat

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (3) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1  -          Se aprobă tarifele la serviciile de producere și distribuție apă potabilă pentru localitățile din comuna Hodoșa , cu începere de la data de 1 ianuarie 2012, după cum urmează:

 

Serviciul prestat

Pentru populație

- lei/mc cu TVA-

Pentru restul de utilizatori

lei/mc fără TVA

Producere apă potabilă

1,80

1,51

Distribuție apă potabilă

1,70

1,40

 

Art.2-            Prezenta se comunică operatorului SC Servicii Tehnice Comunale S.A Sovata precum și ANRSC- Direcția Tarife București.

           

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din           28 noiembrie 2011, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 6 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 6 consilieri locali prezenți.

 

               

                                               PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Toth  Dominic                                             

Contrasemnează, 

 

Nr.25

 

Hodoșa, la 28 noiembrie  2011

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2011

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 14 decembrie  2011;

Văzând nota de fundamentare, a expunerii de motive  nr.1202 din 08.12.2011 precum și avizul comisiei de specialitate ale consiliului local,

Având în vedere Decizia nr.1045/2011 respectiv nr.1059/2011 a directorului DGFP Mureș precum și a  art. 20 alin (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

 

   Art.1  -          (1)Bugetul modificat al comunei Hodoșa pe anul 2011 este în sumă 1.754,00 mii lei la partea  de venituri și în sumă de 2.028,00 mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de  -274.00 mii lei.

(2) Partea de venituri ale bugetului local se majorează cu 15,00 mii lei la sume defalcate din TVA 

(3) La partea de cheltuieli ale bugetului local , din  fondul de  rezervă  se alocă suma de 13,00 mii lei pentru fondul de salarii  și suma de 8,00 mii lei pentru cheltuieli materiale

(4) Urmare a modificărilor de mai sus , bugetul local al comunei  se prezintă astfel: 

                        A. VENITURI  TOTAL                                           1.754,00  mii lei

                                               din care :

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

     Venituri proprii                                                    808,00  mii lei

                                       Sume defalcate din TVA                                         776,00  mii lei

    Subvenții de la bugetul de stat                                 20,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

                                        Sume defalcate din TVA

                                         pentru programe de dezvoltare                           150,00  mii lei

 

                         CHELTUIELI  TOTAL                                         2.028,00 mii lei

                                               din care:    

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Cheltuieli de personal                                   789,00  mii lei

                                                           Cheltuieli materiale                           579,00  mii lei

                                                           Asistență socială                                  33,00  mii lei

                                                           Alte cheltuieli                                       38,00  mii lei

II.           SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

           1.Cheltuieli de capital                         589,00  mii lei             

 

(5) Detalierea modificărilor de la alin (2-3) este prezentat în anexa nr.1

 

Art.2-            Anexa nr.1  face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

 

Art.3-            De executarea prezentei răspunde primarul comunei și compartimentul financiar contabil al aparatului de lucru al primarului.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din           14 decembrie 2011, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

               

 

 

 

                                               PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Toth  Dominic                                             

 

 

Contrasemnează, 

 

 

 

 

 

 

Nr.26

 

Hodoșa, la  14 decembrie  2011

 


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

         privind stabilirea taxelor și impozitelor  locale pe anul 2012

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 14 decembrie 2011 ;

            Având în vedere prevederile:          

- art. 36 alin. (4) lit. c.) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

republicată

- Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanțele publice locale,modificată

și completată

- Titlul IX  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și

completările ulterioare ;

- HGR nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si

taxele locale si alte taxe asimilare acestora aplicabile incepând cu anul fiscal 2010;

 Ținând seama de expunerea de motive nr.1203 din 8 decembrie 2011 precum și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.c) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

Consiliul Local al comunei Hodoșa  adoptă prezenta hotărâre.

 

 

                Art. 1. –         Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2012, după cum urmează:

a.) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2012;

b.) cota prevăzută la art.253 și 270 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal rămân în vigoare și pe anul 2012

 

Art. 2. –         Se stabileste cota de 10% reprezentind  bonificația acordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport, datorate pentru intregul an pina la data de 31 martie a anului fiscal. 

 

            Art. 3. –         Pentru determinarea impozitelor și a taxelor pentru anul 2012, se menține delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Hodoșa nr.1 /2003.

 

Art. 4. –         Niivelurile și sumele fixe stabilite sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2012, constituind  anexa nr. 1.

 

Art. 5. –         Lista actelor normative prin care se instituie impozite și taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa , prin care s-au instituit/stabilit impozite și taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2.

 

              Art. 6. -        Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa, în temeiul cărora s-au acordat facilități fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 3.

 

              Art. 7. –       Pentru anul fiscal 2012 scutiri și facilități prevăzute de art.286 alin. (1)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  nu se acordă.

 

             Art. 8. – Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 9. – (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Mureș în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, celor interesați și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Hodoșa.

(2) Aducerea la cunoștință se face prin afișare la sediul autorității administrației publice locale.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din           28 noiembrie 2011, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Toth Dominic           

 

 

                                                                                                                      Contrasemnează,   

 

 

 

Nr.27

 

Hodoșa, la  14 decembrie  2011