ÎNAPOI

 

 

 

 

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL HODOȘA

PE ANUL  2010

 

 

 


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind reactualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor

din zona de competență

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința ordinară  din 25 februarie 2010;

Analizând expunereade motive  nr. 74/2010 a secretarului comunei cu privire la reactualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor  din comuna Hodoșa;

În conformitate cu prevederile art.6 alin. (1) și (2) din Ordinul M.A.I. nr.132 din 29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii – cadru  precum și a adreseinr.11129428/15.12.2009 a ISU Horea al Județului Mureș;

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.d) coroborat cu art.45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

Art.1  -          Se  aprobă reactualizarea Planul de analiză și acoperire a riscurilor din

zona de competență,  prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2  -          Planul de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență se va trimite prin grija inspectorului de protecție civilă spre aprobare șefului Inspectoratului pentru Situații de Urgență Horea Mureș iar apoi se va publica pe site-ul Consiliului local Hodoșa

           

 

 

                                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                          

Bereczki  Bela

                                                                                                         

                                                                                                                      Contrasemnează,                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Hodoșa,la  25 februarie 2010

 

                    Nr.1

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                           H O T Ă R Â R E

 

privind stabilirea mandatului reprezentantului comunei Hodoșa

în Adunarea Generală a Asociaților în  ADI „ ECOLECT MUREȘ”

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 25 februarie 2010;

Văzând expunerea de motive nr.216/2010 a Primarului, precum și avizele comisiilor de specialitate,

Având în vedere dispozițiile art.17  alin 3 din Statutul ADI „ECOLECT” Mureș , dispozițiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publică, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin (2) lit.”d”, precum și ale art.45 coroborat cu art.115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

            Art.1  -          Se mandatează Primarul comunei Hodoșa domnul ORBAN SANDOR să voteze în cadrul ședinței Adunării Generale a Asociaților a ADI “ECOLECT MUREȘ”, convocată pentru data de 10 martie 2010, în sensul aprobării punctelor stabilite pe ordinea de zi, comunicată conform convocatorului cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.2.                         Prezenta hotărâre se comunică ADI “ECOLECT MUREȘ”, de aducerea sa la îndeplinire răspunzând domnul Orban Sandor .

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Bereczki  Bela                                                        

 

                                                                                              Contrasemnează,

 

Hodoșa, la  25 februarie 2010

 

                        Nr. 2

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                           H O T Ă R Â R E

 

privind completarea Anexei la HCL nr.6/2001 privind

însușirea  inventarului bunurilor care aparțin domeniului  public al comunei Hodoșa

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 25 februarie 2010;

            Având în vedere expunerea de motive al primarului comunei privind completarea inventarului  bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Hodoșa ,

            Văzând  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestuia , cu modificările și completările ulterioare precum și a HGR nr.548/1999 privind Normele tehnice de aplicare a acesteia;

   În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.c)  coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

            Art.1  -          Se aprobă completarea Anexei la HCL nr.6/2001  prin introducerea unor noi poziții  după poz.124 - Secțiunea I.Bunuri imobile și anume pozițiile de la  nr.125 la nr.156, conform datelor de identificare din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.2  -          De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Hodoșa, dl.Orbán Sándor, și serviciul de specialitate al primăriei .

 

            Art.3  -          Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului și Consiliului Județean Mureș, care vor face demersuri pentru promovarea Hotărârii de Guvern de completare a anexei nr.51 la HGR nr.964/2002 .

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Bereczki  Bela                                                        

 

                                                                                              Contrasemnează,

 

Hodoșa, la  25 februarie 2010

 

                        Nr. 3


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind  aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2009

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința extraordinară din 11 martie 2010

Analizând raportul nr. 290/2010 privind executia bugetului local al comunei Hodoșa la data de 31.12.2009, prezentat de contabila primăriei comunei,

În conformitate cu prevederile art. 57 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele

publice locale, modificat și completat și ale Legii privind bugetul de stat pe anul 2009,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

Art.1  -          Se aproba contul de executie al bugetului local al comunei Hodoșa la data de 31 decembrie 2009, după cum urmează:

-  venituri în suma de 1 276 648 lei

-  cheltuieli în suma de 1 179 096 lei

-  excedentul bugetar aferent anului 2009 fiind în suma de 97 552 lei

Art.2  -          Contul de execuție detailată a bugetului local pe anul 2009 este cuprinsă în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta. 

           

 

 

                                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Bereczki  Bela

                                                                                                         

 

                                                                                                                      Contrasemnează,                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Hodoșa,la  11 martie  2010

 

                    Nr.4

 


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind  aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcătuiesc

domeniul public și privat al comunei Hodoșa

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința extraordinară din 11 martie 2010

            Analizând raportul nr. 159/2010 întocmit de contabila primăriei prin care se propune aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcatuiesc patrimoniul public al comunei Hodoșa  În conformitate cu prevederile art.36 alin (1)  și alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, modificată și completată

 

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

 

Art.1  -          Se aproba inventarul patrimoniului mijloacelor fixe și obiectelor de inventar reflectate în contabilitatea primăriei comunei Hodoșa.

            Valoarea totală de inventar a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar reflectate în contabilitate este de 6 130 126 lei .                                       

            Art.2  -          Situația activelor fixe la data de 31 decembrie 2009 este cuprinsă în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 -           Primarul comunei Hodoșa va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

 

                                                               PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Bereczki  Bela

                                                                                                         

 

                                                                                                                      Contrasemnează,                                                                                                                                                                 

 

 

 

Hodoșa,la  11 martie  2010

 

                    Nr.5

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

          privind aprobarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2010

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 11 martie 2010;

            Având în vedere Legea nr.11/2010 privind bugetul de stat Romaniei pe 2010, a Hotărârii nr.19/2010 al Consiliului județean Mureș, a Deciziei nr.63/03.02.2010 a D.G.F.P.Mureș, , a Hotărârii nr. 2/2010 a consiliului local privind impozitele și taxele locale pe anul 2010, a Legii nr.273/2006 –privind finanțele publice locale cât și a raportului nr.291/2010 al serviciului public al primăriei comunei,

   În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Obiectul prezentei hotărâri  constituie stabilirea volumului veniturilor și a structurii acestora, pe surse, și al cheltuielilor pe destinații, pentru bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2010.

 

            Art.2  -          (1) Estimarea veniturilor bugetare pe anul 2010 a fost realizată pe baza proiecțiilor indicatorilor din hotărârea consiliului local și a prelevărilor din bugetul de stat și județean.

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2010, detaliată, la venituri, pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe acțiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

 

            Art.3  -          Bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2010  se stabilește la venituri în suma de 1 561 000,00 lei iar la cheltuieli în suma de  1 561 000,00 lei, cu un deficit 0.

           

            Art.4  -          Constituirea resurselor financiare publice locale se fac pe seama impozitelor, taxelor, contribuțiilor și veniturilor nefiscale de la persoanele fizice și juridice precum și din sumele defalcate din TVA, sumele defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetului local, subvenții  și operațiuni financiare.

           

            Art.5  -          Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2010 sunt în suma de

  1 561 000,00 lei și se prezintă astfel :

                        Venituri TOTAL                                          1 561 000,00 lei

                       

din care: A. Venituri proprii                                                         638 000,00  lei

                                       B. Sume defalcate din TVA                                            846 000,00  lei

    C. Subvenții de la bugetul de stat                                  77 000,00 lei

   

            Art.6  -          Cheltuielile prevăzute la bugetul local al comunei pe anul 2010 reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite iar modificarea lor se va face în condițiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri și servicii, precum și efectuarea de cheltuieli se fac numai cu respectarea prevederilor legale, a contactelor colective de muncă încheiate și asumate precum și în limitele creditelor bugetare aprobate.

 

            Art.7  -          În structura ei, cheltuielile bugetului local al comunei pe anul 2010 se prezintă astfel:

                        Cheltuieli TOTAL                                       1 561 000,00 lei

                                   din care:        1.Cheltuieli de personal             1 030 000,00  lei

                                                           2.Cheltuieli materiale                    372 000,00  lei

                                                           3.Transferuri                                                 12 000,00  lei

                                                           4.Asistență socială                          113 000,00  lei

                                                           5.Alte cheltuieli                                 34 000,00  lei

                                              

            Art.8 -            Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2010 este în suma de 13 000,00 lei și este cuprins în anexa nr.2.

 

 Art.9 -          Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2010 este în suma de 9 000,00 lei pe partea de venituri și 32 000,00 lei pe partea de cheltuieli și este cuprins în anexa nr.3 .

 

            Art.10 -         Veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului localpe anul 2010 este în sumă de 60 000,00 lei pe partea de venituri și 225 000, 00 lei pe partea de cheltuieli și este cuprins în anexa nr.4.

 

Art.13 -         Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, poate propune rectificarea bugetului local al comunei, ca urmare a unor măsuri fiscale,a adaptării legislației la condițiile economiei de piață și în cazuri temeinic justificate.

 

            Art.14 -         Anexa nr. 1 - 6 fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Bereczki  Bela

                                                                                                         

 

                                                                                                                      Contrasemnează,                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Hodoșa,la  11 martie  2010

 

                    Nr.6

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea  stabilirii destinației unor loturi de teren pentru derularea Programului guvernamental ”Renașterea satului românesc”

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunit în ședința ordinară din 8 aprilie 2010,

Văzând adresa Instituției Prefectului județului Mureș nr. 3849/08.03.2010, respectiv a HG nr. 151/2010, publicat în M.O. nr. 162/12.03.2010 privind aprobarea Programului „Renașterea satului românesc-10 case pentru specialiști”,  raportul de specialitate nr.372/02.04.2010,

În baza prev. art. 3 alin (1) și (2) din HG nr. 151/2010 privind aprobarea Programului „Renașterea satului românesc -10 case pentru specialiști”, respectiv prev. art.11 și art. 12 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c” și alin. 5 lit. „c”, art. 45 alin (3) din Legea nr.215/2001, Legea  administrației publice locale, republicată,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1.                         Se aprobă stabilirea destinației terenului în suprafață de 1500 mp. din terenul intravilan cuprins la poz.nr.75 și a suprafeței de 500 mp din terenul intravilan cuprins la poz.nr.97 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Hodoșa ,  ca lot de teren pentru derularea Programului guvernamental „Renașterea satului românesc”, respectiv construirea a 4 (patru)  case de locuit pentru specialiștii care își desfășoară activitatea pe raza comunei Hodoșa.

 

            Art.2.                         Cu modificarea și completarea HCL nr.6/2001 , prin care a fost însușit inventarul domeniului public al comunei Hodoșa , se însărcinează dl.Orban Sandor- primarul comunei .

 

                             

                                               PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Bako  Lehel

                                                                                                         

                                                                                                                      Contrasemnează,

 

Hodoșa,la  08 aprilie  2010

 

                    Nr.7

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind  încetarea mandatului unui consilier local

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința ordinară din 8 aprilie 2010

                Analizând  referatul constatator nr.372/2010 întocmit de Primarul comunei Hodoșa prin care se propune a se constata încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Nagy Ladislau si declararea vacantă a acestui mandat;

            Văzând prevederile art.9, alin.2, lit.i și art.12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul

alesilor locali, modificata si completata ulterior

            În conformitate cu prevederile art.36 alin (1)  și art.45 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, modificată și completată

 

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

 

Art.1  -          Constată încetarea de drept a mandatului consilierului local NAGY LADISLAU, ales pe lista UDMR Hodoșa și validat în această calitate prin Hotărârea consiliului local nr.2 din 19 iunie 2008.                              

            Art.2  -          Constată încetarea calității de membru a consilierului local Nagy  Ladislau  în comisia pentru  agricultură , amenajarea teritoriului și urbanism , protecția mediului și turism .

Art.3 -           Prin grija secretarului comunei, prezenta se comunică UDMR – filiala Hodoșa.

 

 

                                                               PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,                  

                                                           Bako  Lehel                         

 

                                  

                                                                                  Contrasemnează,                                                                                                                                                                 

 

 

 

Hodoșa,la  08 aprilie  2010

 

                    Nr.8


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind  validarea mandatului unui consilier local

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința ordinară din 8 aprilie 2010

                Având în vedere încetarea de drept, prin deces a mandatului de consilier local al d-lui Nagy Ladislau si declararea vacantă a acestui mandat;

            Ținând cont de procesul verbal încheiat de Comisia de validare prin care se propune validarea de consilier local a următorului de pe lista UDMR Hodoșa

            În conformitate cu prevederile art.36 alin (1)  și art.45 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, modificată și completată

 

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

 

Art.1  -          Se validează  mandatul de consilierului local a d-lui DEMETER MIHALY, ales și înscris la poziția nr.7 pe lista UDMR Hodoșa .

            Art.2  -          Domnul Demeter Mihaly va avea calitatea de membru în  comisia pentru  agricultură , amenajarea teritoriului și urbanism , protecția mediului și turism .

            Art.2  -          Prezenta se comunică UDMR Hodoșa și d-lui Demeter Mihaly

 

 

                                                               PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,       

                                                           Bako  Lehel              

 

                                                                                                                      Contrasemnează,                                                    

                                                                                                             

 

 

 

Hodoșa,la  08 aprilie  2010

 

                    Nr.9

 


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind  aprobarea participării Comunei Hodoșa în calitate de membru fondator, la înființarea „Asociației Leader Valea Nirajului”

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința ordinară din 21 iunie 2010

   Având în vedere prevederile art. 11 și următoarele din Legea nr. 215/2001 Legea administrației publice locale *** Republicată;

În conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu toate modificările și completările ulterioare. 

            În conformitate cu prevederile art.36 alin (1)  și art.45 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, modificată și completată

 

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

 

Art.1  -          Participarea Comunei Hodoșa în calitate de membru fondator, la constituirea „Asociației Leader Valea Nirajului”, alături de UAT-urile, întreprinderile și ONG-urile din microregiunea Valea Nirajului, potrivit Actului constitutiv și a Statutului anexat. Însușirea proiectelor Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Leader Valea Nirajului, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

 

      Art.2  -          Imputernicirea Primarului Comunei Hodoșa în vederea semnării Actului constitutiv și a Statutului „Asociației Leader Valea Nirajului”, respectiv în vederea reprezentării intereselor comunei Hodoșa  în cadrul asociației.

 

 

 

 

                                                               PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,       

                                                           Bako  Lehel              

 

                                                                                                                      Contrasemnează,                                                    

                                                                                                             

 

 

 

Hodoșa,la  21 iunie  2010

 

                    Nr.10

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2010

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 21 iunie 2010;

Văzând nota de fundamentare, a expunerii de motive  nr.629/2010 precum și avizul comisiei de specialitate ale consiliului local,

Având în vedere articolul 20 aliniatul (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006

privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

   Art.1  -          (1)Bugetul comunei Hodoșa pe anul 2010, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli la suma de 1.572,00  mii lei , influența fiind de   +11,00 mii lei.

(2)Urmare a acestei  rectificări , veniturile și cheltuielile bugetului local al comunei sunt :

 

                                                                         Program         Influențe        Program

   2010                                              rectificat

 

            Venituri TOTAL                                          1561,00         +11,00           1572,00        

din care: 1.Venituri proprii                              638,00        +15,00             653,00                                                                                                                                                                 2.Sume defalcate din TVA                 846,00        -   4,00             842,00

3. Subvenții de la bugetul de stat      77,00         0                          77,00         

            Cheltuieli TOTAL                                       1.561,00        +11,00           1572,00

din care:1. Cheltuieli de personal               1030,00        -   4,00           1026,00

                        2. Bunuri și servicii                            372,00        +15,00             387,00

                        3. Transferuri                                       12,00          0                        12,00

                        4. Asistență socială                            113,00        0                      113,00

                        5. Alte cheltuieli                                   34,00         0                        34,00

 

Art.2-            Detalierea veniturilor și cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.1  la prezenta hotărâre.

Art.3-            De executarea prezentei răspunde primarul comunei și serviciul contabil.

 

 

 

   PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Bako Lehel

 

                                                                                                                 Contrasemnează,

  

Hodoșa, la  21 iunie 2010

 

                    Nr.11


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind  aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului  de specialitate al primarului comunei Hodoșa

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința ordinară din 12 august 2010

         Văzând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, întocmită de primarul comunei, și înregistrată sub numărul 770/2010,

            Văzând avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 489359/2010, înregistrat la Instituția Primarului Comunei Hodoșa sub nr. 825/04.08.2010

În conformitate cu prevederile art. VI  și a punctului 1 din anexa la  OUG 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare și cele ale art. 107  din Legea nr.188/1999 – privind statutul funcționarului public , republicată cu modificările si completările ulterioare,

In temeiul art. 36  alin.(2), litera a  coroborat cu alin.(3) lit.  b, art. 45 alin.(1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/ 2001 – privind administrația publica locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

Art.1  -          Se aprobă organigrama  aparatului de specialitate al primarului comunei Hodoșa , conform  anexei I, care face  parte integrantă  din prezenta hotărâre .

 

      Art.2  -          Se aprobă  statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Hodoșa, conform  anexei II, care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

 

      Art.3  -          Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se împuternicește  primarul  comunei  Hodoșa, județul Mureș.

 

      Art.4  -          Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Hodoșa, Instituției Prefectului -Județul Mureș și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

 

                                                               PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,       

                                                           Török  Sándor                     

 

                                                                                                                      Contrasemnează,                                                                                                   

Hodoșa,la  12 august  2010

 

                    Nr.12

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2010

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 12 august 2010;

Văzând nota de fundamentare, a expunerii de motive  nr.835/2010 precum și avizul comisiei de specialitate ale consiliului local,

Văzând prevederile adresei DGFP Mureș nr.968/30.06.2010 privind noua trimestrialitate în ceea ce privește sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, cod 11.02.06

Având în vedere Hotărârile Consiliului local nr.6/2010 modificat prin HCL nr.11/2010 privind bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2010

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

   Art.1  -          Se modifică repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetel locale în sensul diminuării în trimestrul III și a majorării în trimestrul IV a sumelor defelcate din taxa pe valoarea adăugată, în suma de 20.000,00 lei

 

Art.2-            Detalierea veniturilor și cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.1  la prezenta hotărâre.

 

Art.3-            De executarea prezentei răspunde primarul comunei și serviciul contabil.

 

 

   PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Török  Sándor

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

 

Hodoșa, la  12 august  2010

 

                    Nr.13


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind aprobarea participării unei delegații din partea comunei Hodoșa la „Ziua portului popular din Bajna”, care se va organiza la Bajna din Ungaria, în ziua de           04 septembrie 2010 .

 

   Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 01 septembrie 2010;

Analizând Nota de fundamentare a Primarului comunei Hodoșa prin care se propune aprobarea participării delegației comunei Hodoșa la a 3-a manifestare „Ziua portului popular din Bajna”, care se va organiza la Bajna din Ungaria, în ziua de 04 septembrie 2010 .

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „e” și alin. 7 art. 45 alin (1) din Legea nr.215/2001, Legea  administrației publice locale, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1.             (1)Aprobă  participarea delegației comunei Hodoșa la a 3-a manifestare „Ziua portului popular din Bajna”, care se va organiza la Bajna din Ungaria, în ziua de 04 septembrie 2010 .

(2)Componența nominală a delegației este conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.             Aprobă  efectuarea cheltuielilor  ocazionate de participarea delegației, la această manifestare, din bugetul Consiliului local al comunei Hodoșa, în valoare de până la 1500  lei.

            Art.3.             Cu aducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Hodoșa

 

   PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Török  Sándor

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

 

 

Hodoșa, la  01 septembrie  2010

 

                    Nr.14


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2010

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 29 septembrie 2010;

Văzând nota de fundamentare, a expunerii de motive  nr.1043/2010 precum și avizul comisiei de specialitate ale consiliului local,

Având în vedere articolul 20 aliniatul (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006

privind finanțele publice locale, modificat și completat ,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

   Art.1  -          (1)Bugetul comunei Hodoșa pe anul 2010, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli la suma de 1.508,00  mii lei , influența fiind de   - 64,00 mii lei.

(2)Urmare a acestei  rectificări , veniturile și cheltuielile bugetului local al comunei sunt :

 

                                                                         Program         Influențe        Program

   2010                                              rectificat ( mii lei)

 

            Venituri TOTAL                                          1572,00         - 64,00           1508,00        

din care: 1.Venituri proprii                              653,00        +17,00             670,00                                 2.Sume defalcate din TVA                 842,00        -  81,00            761,00

3. Subvenții de la bugetul de stat                 77,00         0                          77,00         

            Cheltuieli TOTAL                                       1.572,00        - 64,00           1508,00

din care:1. Cheltuieli de personal               1026,00        -  44,00            982,00

                        2. Bunuri și servicii                            387,00        -    9,00            378,00

                        3. Transferuri                                       12,00         -  10,00                2,00

                        4. Asistență socială                            113,00        -   1,00            112,00

                        5. Alte cheltuieli                                   34,00         0                        34,00

 

Art.2-            Detalierea veniturilor și cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.1  la prezenta hotărâre.

 

            Art.3 -            Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2010 suferă o influență de  – 10,00 mii lei și va fi de 3,00 mii lei, aceasta fiind detaliat în anexa nr.2.

 

 Art.4 -          Bugetul de venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local pe anul 2010 suferă o influență de + 10,00 mii lei la partea de venituri și va fi de 71,00 mii lei respectiv o influență de   + 10,00 mii lei la partea de cheltuieli și va fi de 232,00 mii lei , aceasta fiind detaliat în anexa nr.3 .

 

Art.5-            Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din  prezenta hotărâre.

 

Art.6-            De executarea prezentei răspunde primarul comunei și compartimentul financiar contabil al aparatului de lucru al primarului.

 

 

   PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Török  Sándor

 

 

Hodoșa, la  29 septembrie 2010

 

                    Nr.15

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2010

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 29 noiembrie 2010;

Văzând nota de fundamentare, a expunerii de motive  nr.1235/2010 precum și avizul comisiei de specialitate ale consiliului local,

Având în vedere articolul 20 aliniatul (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006

privind finanțele publice locale, modificat și completat ,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

   Art.1  -          (1)Bugetul comunei Hodoșa pe anul 2010, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli la suma de 1.637,00  mii lei , influența fiind de   + 129,00 mii lei.

(2)Urmare a acestei  rectificări , veniturile și cheltuielile bugetului local al comunei sunt :

 

                                                                          Program         Influențe        Program

   2010                                              rectificat ( mii lei)

 

            Venituri TOTAL                                          1508,00       + 129,00          1637,00

din care: 1.Venituri proprii                              670,00         +  9,00            679,00                                 2.Sume defalcate din TVA                 761,00       + 120,00           881,00

3. Subvenții de la bugetul de stat                 77,00               0,00              77,00         

            Cheltuieli TOTAL                                       1508,00       + 129,00         1637,00                     din care:1. Cheltuieli de personal                      982,00              0,00            982,00

                        2. Bunuri și servicii                           378,00        +    9,00           387,00

                        3. Transferuri                                         2,00               0,00                2,00

                        4. Asistență socială                            112,00              0,00            112,00

                        5.Cheltuieli de capital                          0,00          +120,00            120,00       

                        5. Alte cheltuieli                                   34,00              0,00               34,00

 

Art.2-            Detalierea veniturilor și cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.1  la prezenta hotărâre.

 

Art.3  -          Se aprobă Lista obiectivelor de investiții ale comunei Hodoșa pe anul 2010 conform anexa nr.2  la prezenta hotărâre.

 

Art.4-            Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din  prezenta hotărâre.

 

Art.5-            De executarea prezentei răspunde primarul comunei și compartimentul financiar contabil al aparatului de lucru al primarului.

 

 

   PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Keresztes  Géza

 

 

Hodoșa, la  29 noiembrie 2010

 

                    Nr.16

 


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

          privind înființarea serviciului public de distribuție a gazelor naturale în comuna Hodoșa, județul Mureș

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 29 noiembrie 2010;

Văzând expunerea  de motive  nr.1246/2010 din care rezultă necesitatea și oportunitatea înființării serviciului public privind distribuția gazelor naturale în localitățile aparținătoare comunei Hodoșa, județul Mureș precum și avizul comisiei de specialitate ale consiliului local,

Având în vedere articolul 282 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art.36 lit.c) din Legea gazelor nr.351/2004 cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (3) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1  -          Se aprobă înființarea serviciului public privind distribuția gazelor naturale în localitățile: Hodoșa, Ihod, Isla și Sîmbriaș ,aparținătoare comunei Hodoșa, județul Mureș

 

Art.2-            Se aprobă punerea la dispoziția concesionarului serviciului public de distribuție a gazelor naturale a terenurilor aferente sistemului de distribuție a gazelor naturale în localitățile menționate la art.1 .

 

            Art.3 -            Terenurile aferente și sistemul de distribuție a gazelor naturale aparțin de drept domeniului public și privat al comunei Hodoșa și vor fi puse la dispoziția concesionarului pe toată perioada concesiunii de către Consiliul Local, cu titlu gratuit.

 

Art.4 -           De executarea prezentei răspunde primarul comunei Hodoșa .

 

 

 

   PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Keresztes  Géza

                                                                                                                     

Contrasemnează,

 

Hodoșa, la  29 noiembrie 2010

 

                    Nr.17

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2010

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 14 decembrie 2010;

Văzând nota de fundamentare, a expunerii de motive  nr.1292/2010 precum și avizul comisiei de specialitate ale consiliului local,

Având în vedere articolul 20 aliniatul (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006

privind finanțele publice locale, modificat și completat ,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

   Art.1  -          (1)Bugetul comunei Hodoșa pe anul 2010, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli la suma de 1.764,00  mii lei , influența fiind de   + 127,00 mii lei.

(2)Urmare a acestei  rectificări , veniturile și cheltuielile bugetului local al comunei sunt :

 

                                                                         Program         Influențe        Program

   2010                                              rectificat ( mii lei)

 

            Venituri TOTAL                                          1637,00       + 127,00          1764,00

din care: 1.Venituri proprii                              679,00             0,00             679,00                                 2.Sume defalcate din TVA                 881,00       + 127,00         1008,00

3. Subvenții de la bugetul de stat                 77,00               0,00              77,00         

            Cheltuieli TOTAL                                       1637,00       + 127,00         1764,00                     din care:1. Cheltuieli de personal                      982,00        +   23,00        1005,00

                        2. Bunuri și servicii                           387,00        + 100,00          487,00

                        3. Transferuri                                         2,00               0,00                2,00

                        4. Asistență socială                            112,00        +    4,00            116,00

                        5.Cheltuieli de capital                       120,00             0,00              120,00       

                        5. Alte cheltuieli                                  34,00              0,00               34,00

 Art.2-            Detalierea veniturilor și cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.1  la prezenta hotărâre.

 

Art.3-            Anexa nr.1  fac parte integrantă din  prezenta hotărâre.

 

Art.4-            De executarea prezentei răspunde primarul comunei și compartimentul financiar contabil al aparatului de lucru al primarului.

  

 

   PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Barabási  Ottó

 

 

Hodoșa, la  14 decembrie 2010

 

                    Nr.18

 


                                                                                                                            ÎNAPOI