ÎNAPOI

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind  acoperirea golului de casă din fondul de rulment al comunei

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 31 ianuarie 2008;

            Având în vedere prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de expunerea de motive cu nr.69 din 25 ianuarie 2008, a raportului compartimentului de resort din cadrul instituției primarului și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Se aprobă acoperirea golului de casă  din bugetul local prin transfer din fondul de rulment disponibil al comunei Hodoșa.

 

            Art.2  -          Transferul sumei de 40.483,00 lei se realizează din contul  fondului de rulment al comunei RO77TREZ4765039XXX000393 în contul bugetului local comunal RO48TREZ476829802XXXXXXX , urmând ca suma de mai sus să fie revărsată în cursul anului bugetar 2008 .

 

Art.12 -         Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei .

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan  Vasile      

 

Hodoșa, la 31 ianuarie 2008

 

                               Nr.1

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind  împuternicirea primarului comunei de a semna un acord de parteneriat

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 31 ianuarie 2008;

            Având în vedere solicitarea cu nr.10 din 17 decembrie 2007 a Asociației Hodoșeanca a comunității de romi din localitatea Hodoșa,

Văzând expunerea de motive cu nr.28 din 10 ianuarie 2008, a raportului compartimentului de resort din cadrul instituției primarului și a avizului favorabil a comisiei pentru activități social-culturale ale consiliului local,

Potrivit articolului 36 alin (7) lit.a) și a art.37 din Legea nr.215/2001 republicată

În temeiul art.36 alin (1) și (7) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Se împuternicește primarul comunei Hodoșa, dl. Orban Sandor, cu semnarea acordului principiu de parteneriat cu Asociația Hodoșeanca din localitatea Hodoșa pentru accesarea de fonduri structurale sau alte fonduri interne sau externe pentru rezolvarea unor probleme cu care se confruntă comunitatea locală.

 

            Art.2  -          Acorduri de parteneriate și colaborare concrete se vor semna după caz, în funcție de calitatea de solicitant sau partener din cadrul fiecărei finanțări impuse de condițiile de eligibilitate ale finanțatorului.

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan  Vasile      

 

 

Hodoșa, la 31 ianuarie 2008

 

                               Nr.2

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind  împuternicirea primarului comunei de a semna

un act adițional la un contract de colaborare

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 31 ianuarie 2008;

            Având în vedere solicitarea cu nr.996 din 2007 a Serviciului de Îngrijire Medicală și Asistență Socială la Domiciliu a Caritas Alba Iulia-filiala Tîrgu Mureș,

Văzând expunerea de motive cu nr.41 din 15 ianuarie 2008, a raportului compartimentului de resort din cadrul instituției primarului și a avizului favorabil a comisiei pentru activități social-culturale ale consiliului local,

Potrivit articolului 36 alin (2) lit.d) și a art.37 din Legea nr.215/2001 republicată

În temeiul art.36 alin (1) și (2) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

            Art.1  -          Se împuternicește primarul comunei Hodoșa, dl. Orban Sandor, cu semnarea actului adițional la contractul de colaborare nr.4din 01.12.2004 cu Caritas Alba Iulia filiala Tîrgu Mureș a Serviciului de Îngrijire Medicală și Asistență Socială la Domiciliu.

 

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan  Vasile      

 

Hodoșa, la 31 ianuarie 2008

 

                               Nr.3

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind stabilirea taxelor și impozitelor  locale pe anul 2008

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, județul Mureș, în ședința din 31 ianuarie 2008;

            Având în vedere prevederile:          

- art. 36 alin. (4) lit. c.) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată

- Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanțele publice locale,

- Titlul IX  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

 Ținând seama de expunerea de motive nr.42 din 15 ianuarie 2008 precum și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.c) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

Consiliul Local al comunei Hodoșa  adoptă prezenta hotărâre.

 

 

                Art. 1. –         Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2008, după cum urmează:

a.) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2007, rămân în vigoare și pe anul 2008;

b.) cota prevăzută la art.253 și 270 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, stabilite pentru anul 2007, rămân în vigoare și pe anul 2008

 

Art. 2. –         Se stabileste cota de 10% reprezentind  bonificatie acordata persoanelor fizice pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport, datorate pentru intregul an pina la data de 31 martie a anului fiscal. 

 

            Art. 4. –         Pentru determinarea impozitelor și a taxelor pentru anul 2008, se menține delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Hodoșa nr.1 /2003.

 

             Art. 5. –        Lista actelor normative prin care se instituie impozite și taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa , prin care s-au instituit/stabilit impozite și taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 1.

 

              Art.6. -         Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa, în temeiul cărora s-au acordat facilități fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2.

 

              Art. 8. –       Pentru anul fiscal 2008 scutiri și facilități prevăzute de art.286 alin. (1)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  nu se acordă.

 

             Art. 9. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.10. – (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Mureș în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, celor interesați și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Hodoșa.

(2) Aducerea la cunoștință se face prin afișare la sediul autorității administrației publice locale.

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

   Nădăsan Vasile

 

 

                                                                                                                                                             Hodoșa,la  31 ianuarie 2008

 

                        Nr.4

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

          privind aprobarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2008

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 13 februarie 2008;

            Având în vedere Legea nr.388/2007 privind bugetul de stat Romaniei pe 2008, a Hotărârii nr.1/2008 al Consiliului județean Mureș, a Deciziei nr.26/12.01.2008 a D.G.F.P.Mureș, , a Hotărârii nr. 4/2008 a consiliului local privind impozitele și taxele locale pe anul 2008, a Legii nr.273/2006 –privind finanțele publice locale cât și a raportului serviciului public al primăriei comunei,

   În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Obiectul prezentei hotărâri  constituie stabilirea volumului veniturilor și a structurii acestora, pe surse, și al cheltuielilor pe destinații, pentru bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2008.

 

            Art.2  -          (1) Estimarea veniturilor bugetare pe anul 2008 a fost realizată pe baza proiecțiilor indicatorilor din hotărârea consiliului local și a prelevărilor din bugetul de stat și județean.

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2008, detaliată, la venituri, pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe acțiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

 

            Art.3  -          Bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2008  se stabilește la venituri în suma de 1 473 200,00 lei iar la cheltuieli în suma de  1 473 200,00 lei, cu un deficit 0.

           

            Art.4  -          Constituirea resurselor financiare publice locale se fac pe seama impozitelor, taxelor, contribuțiilor și veniturilor nefiscale de la persoanele fizice și juridice precum și din sumele defalcate din TVA, sumele defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetului local, subvenții  și operațiuni financiare.

           

            Art.5  -          Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2008 sunt în suma de

  1 473 200,00 lei și se prezintă astfel :

                        Venituri TOTAL                                          1 473 200,00 lei

                       

din care: A. Venituri proprii                                                         639 346,00  lei

                                       B. Sume defalcate din TVA                                            817 854,00  lei

    C. Subvenții de la bugetul de stat                                  16 000,00 lei

   

            Art.6  -          Cheltuielile prevăzute la bugetul local al comunei pe anul 2008 reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite iar modificarea lor se va face în condițiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri și servicii, precum și efectuarea de cheltuieli se fac numai cu respectarea prevederilor legale, a contactelor colective de muncă încheiate și asumate precum și în limitele creditelor bugetare aprobate.

 

            Art.7  -          În structura ei, cheltuielile bugetului local al comunei pe anul 2008 se prezintă astfel:

                        Cheltuieli TOTAL                                       1 473 200,00 lei

                                   din care:        1.Cheltuieli de personal                 824 000,00  lei

                                                           2.Cheltuieli materiale                    504 400,00  lei

                                                           3.Transferuri                                               100 000,00  lei

                                                           4.Asistență socială                            16 000,00  lei

                                                           5.Alte cheltuieli                                 28 800,00  lei

                                              

            Art.8 -            Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2008 este în suma de 103 000,00 lei și este cuprins în anexa nr.2.

 

 Art.9 -          Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2008 este în suma de 6 000,0 lei pe partea de venituri și 16 533,0 și este cuprins în anexei nr.3 .

 

            Art.10 -         Fondul de rulment al Consiliului local, constituit la finele anului 2007 este în sumă de 161 933,00 lei iar utilizarea în anul 2008 este cuprins în anexei nr.4.

 

Art.11 -         Se aprobă lista obiectivelor de investiții al Consiliul local pe anul 2008 , potrivit anexei nr.5 .

 

Art.12 -         (1) Se stabilește numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu și al Consiliul local potrivit anexei nr.6 .

                    (2) Ordonatorul de credite va stabili salariile de bază, indemnizațiile de conducere și celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2008.

 

Art.13 -         Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, poate propune rectificarea bugetului local al comunei, ca urmare a unor măsuri fiscale,a adaptării legislației la condițiile economiei de piață și în cazuri temeinic justificate.

 

            Art.14 -         Anexa nr. 1 - 6 fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan  Vasile      

 

 

Hodoșa, la 13 februarie 2008

 

                               Nr.5

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind  împuternicirea primarului comunei de a identifica și

a încheia un contract de vînzare pentru cumpărarea unui teren în suprafață de 2500 mp.

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 13 februarie 2008;

            Având în vedere comunicarea cu nr.15394 din 2007 a  Consiliului județean Mureș privind bilanțul suprafețelor ce se vor ocupa definitiv și temporar pentru realizarea obiectivului de investiții “Alimentarea cu apă a satelor Hodoșa, Sîmbriaț, Isla și Ihod”,

Văzând expunerea de motive cu nr.116 din 7 februarie 2008, primarului comunei Hodoșa și a avizului favorabil a comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism,

Potrivit articolului 123 alin (1) din Legea nr.215/2001 republicată

În temeiul art.36 alin (1) și (2) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

            Art.1  -          Se împuternicește primarul comunei Hodoșa, dl. Orban Sandor, cu  identificarea și încheierea unui contract de vânzare-cumpărare pentru un teren de 2500 mp necesar gospodăriei de apă GA1 la proiectul: Alimentarea cu apă a comunei Hodoșa

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan  Vasile      

 

 

Hodoșa, la 13 februarie 2008

 

                               Nr.6

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind  aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2007

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința ordinară din 24 aprilie 2008

Analizând raportul nr. 278/2008 privind executia bugetului local al comunei Hodoșa la data de 31.12.2007, prezentat de contabila primăriei comunei,

În conformitate cu prevederile art. 57 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele

publice locale, modificat și completat și ale Legii privind bugetul de stat pe anul 2007,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

Art.1  -          Se aproba contul de executie al bugetului local al comunei Hodoșa la data de 31 decembrie 2007, după cum urmează:

-  venituri în suma de 1 457 686 lei

-  cheltuieli în suma de 1 377 387 lei

-  excedentul bugetar aferent anului 2007 fiind în suma de 80 299 lei

Art.2  -          Contul de execuție detailată a bugetului local pe anul 2007 este cuprinsă în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta. 

           

 

 

                                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nădășan  Vasile

                                                                                                         

 

                                                                                                                      Contrasemnează,                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Hodoșa,la  24 aprilie  2008

 

                    Nr.7

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind  aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcătuiesc

domeniul public și privat al comunei Hodoșa

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința ordinară din 24 aprilie 2008

            Analizând raportul nr. 293/2008 întocmit de contabila primăriei prin care se propune aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcatuiesc patrimoniul public al comunei Hodoșa  În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, modificată și completată

 

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

 

Art.1  -          Se aproba inventarul patrimoniului mijloacelor fixe și obiectelor de inventar reflectate în contabilitatea primăriei comunei Hodoșa.

            Valoarea totală de inventar a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar reflectate în contabilitate este de 4 473 351 lei .                                       

            Art.2  -          Situația activelor fixe la data de 31 decembrie 2007 este cuprinsă în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 -           Primarul comunei Hodoșa va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

 

 

                                                               PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nădășan  Vasile

                                                                                                         

 

                                                                                                          Contrasemnează,                                                                                                                                                                  

 

 

 

Hodoșa,la  24 aprilie  2008

 

                    Nr.8

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2008

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 24 aprilie 2008;

Văzând propunerea de fundamentare și a expunerii de motive nr.329/07.04.2008 precum și avizul comisiei de specialitate ,

Având în vedere articolul 20 aliniatul (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006

privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

   Art.1  -          (1)Bugetul comunei Hodoșa pe anul 2008, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli la suma de 1.448.200,00 lei .

(2)Urmare a acestei  rectificări , veniturile bugetului local al comunei se prezintă astfel :

                        Venituri TOTAL                                          1.448.200,00 lei      

din care:        A.Venituri proprii                              614.346,00 lei

                       B.Sume defalcate din TVA                817.854,00 lei

                       C. Subvenții de la bugetul de stat                 16 000,00 lei      

                        Cheltuieli TOTAL                                       1.448.200,00 lei

                                    din care:        1.Cheltuieli de personal                 824 000,00  lei

                                                           2.Cheltuieli materiale                    459 400,00  lei

                                                           3.Transferuri                                               100 000,00  lei

                                                           4.Asistență socială                            36 000,00  lei

                                                           5.Alte cheltuieli                                 28 800,00  lei

Art.2-            Detalierea veniturilor și cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.1  la prezenta hotărâre.

 

Art.3 -           Se modifică și se aprobă lista obiectivelor de investiții al Consiliul local pe anul 2008 , potrivit anexei nr.2.

 

Art.3-            De executarea prezentei răspunde primarul comunei și serviciul contabil.

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nădășan  Vasile

 

                                                                                                          Contrasemnează,

Hodoșa,la  24 aprilie  2008

 

                    Nr.9

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind  aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința ordinară din 24 aprilie 2008

Analizând raportul nr. 278/2008 privind executia bugetului local al comunei Hodoșa la data de 31.12.2007, prezentat de contabila primăriei comunei,

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit.”d” și alin.(5) lit.”a” punctul 8 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, art.10 lit.”d” din Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare, art.13 lit.”a” din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, art.6 din Metodologia de elaborare a Planului de analiză și acoperirea riscurilor și a Structurii – cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor, aprobată prin Ordinul Ministrului Administrației și Internelor, nr.132/2007;

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

Art.1  -          Se  aprobă Planul de analiză și acoperire a riscurilor din zona de

competență,  prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2  -          Planul de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență se va trimite prin grija inspectorului de protecție civilă spre aprobare șefului Inspectoratului pentru Situații de Urgență Horea Mureș iar apoi se va publica pe site-ul Consiliului local Hodoșa

           

 

 

                                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nădășan  Vasile

                                                                                                         

                                                                                                                      Contrasemnează,                                                                                                                                                                 

 

 

 

Hodoșa,la  24 aprilie  2008

 

                    Nr.10

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

             privind  privind participarea comunei Hodoșa în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄ECOLECT MUREȘ”

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința ordinară din 24 aprilie 2008,

Văzând Expunerea de motive nr.  355 din 18.04.2008 la proiectul de hotărâre privind participarea Județului Mureș în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄ECOLECT MUREȘ” precum și avizele comisiilor de specialitate;

Având în vedere dispozițiile art. 11, 12, 13, ale art. 36, alin. (7), lit. c) și ale art. 92 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 45 și 115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

h o t ă r e ș t e :

 

Art.1-            Se aprobă participarea comunei Hodoșa, în calitate de asociat - membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄ECOLECT MUREȘ”.

 

Art.2-             Se aprobă aprobă Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3-            Se împuternicește dl.ORBAN  SANDOR , primar al comunei Hodoșa să semneze Actul Constitutiv și Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitar㠄ECOLECT MUREȘ” și să reprezinte comuna Hodoșa în Adunarea Generală a Asociației.

 

Art.4-            Componența nominală a Consiliului Director al Asociației, precum și a Comisiei de Cenzori, va fi stabilită prin vot, în ședința de constituire a Adunării Generale a Asociației, dintre persoanele propuse de reprezentanții unităților administrativ – teritoriale membre, Primarul comunei  Hodoșa având mandat în acest sens.

 

Art.5-            Prezenta hotărâre se comunică membrilor asociați.

 

           

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nădășan Vasile

                                                                                                                      Contrasemnează,

 

 

Hodoșa,la  24 aprilie  2008

 

                    Nr.11

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2008

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 26 mai 2008;

Văzând propunerea de fundamentare și a expunerii de motive nr.459/22.05.2008 precum și avizul comisiei de specialitate ,

Având în vedere articolul 20 aliniatul (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006

privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

   Art.1  -          (1)Bugetul comunei Hodoșa pe anul 2008, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli la suma de 1.467.200,00 lei .

(2)Urmare a acestei  rectificări , veniturile bugetului local al comunei se prezintă astfel :

                        Venituri TOTAL                                          1. 467.200,00 lei     

din care:        A.Venituri proprii                              633.346,00 lei

                       B.Sume defalcate din TVA                817.854,00 lei

                       C. Subvenții de la bugetul de stat                 16 000,00 lei      

                        Cheltuieli TOTAL                                       1. 467.200,00 lei

                                   din care:        1.Cheltuieli de personal                 850 000,00  lei

                                                           2.Cheltuieli materiale                    452 400,00  lei

                                                           3.Transferuri                                               100 000,00  lei

                                                           4.Asistență socială                            36 000,00  lei

                                                           5.Alte cheltuieli                                 28 800,00  lei

Art.2-            Detalierea veniturilor și cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.1  la prezenta hotărâre.

 

Art.3-            De executarea prezentei răspunde primarul comunei și serviciul contabil.

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Toth  Dominic

 

                                                                                                          Contrasemnează,

 

 

 

Hodoșa,la  26 mai  2008

 

                    Nr.12

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL

COMUNA HODOȘA

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind alegerea Comisiei de Validare

 

 

 

         Consiliul local al comunei Hodoșa,județul Mureș, întrunit în ședința de constituire din  data de 19 iunie 2008;

            Având în vedere propunerile formulate cu privire la numărul și componența Comisiei de validare,

            În temeiul  prevederilor art. 4  alin (3)   din OG nr.35/2002 și art. 31 alin (2) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                                           h o t ă r ă ș t e :

 

 

            Art.unic-       Alege, pe întreaga durată a mandatului consiliului local, Comisia de validare, compusă din următorii consilieri:

                                   1.  NĂDĂȘAN  VASILE

                                   2.  BARABASI   OTTO

                                   3.  BAKO  LEHEL

 

 

                                                PREȘEDINTE de VÂRSTĂ,

                                                          

           Nădășan  Vasile

 

                                               CONSILIERI  ASISTENȚI

                                  

                                   Bako Antal-Szabolcs                        Bako  Lehel

 

 

Contrasemnează,                                                             

    ……………………       

            Hodoșa,la 19  iunie 2008

 

                        Nr.1*

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL

COMUNA HODOȘA

 

 

H O T Ă R Â R E

privind Validarea (Invalidarea) consilierilor

 

 

         Consiliul local al comunei Hodoșa,județul Mureș, întrunit în ședința de constituire din  data de 19 iunie 2008;

            Având în vedere raportul Comisiei de validare aleasă prin Hotărârea nr.1*/2008,

            În temeiul  prevederilor art. 7  alin (2)   din OG nr.35/2002 și art. 31 alin (3) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                                           h o t ă r ă ș t e :

 

            Art.1-             Validează alegerea următorilor consilieri:

                                   1.  BAKÓ  ANTAL-SZABOLCS

                                   2.  BAKÓ  LEHEL

                                   3.  BARABÁSI  OTTÓ

                                   4.  BERECZKI  BÉLA

                                   5.  GÁBOR  IOAN

                                   6.  NĂDĂȘAN  VASILE

                                   7.  NAGY  LADISLAU

                                   8.  TOTH  DOMINIC

                                   9.  TÖRÖK  SÁNDOR

           

            Art.2-             Împotriva prezentei hotărâri se poate depune contestație la instanța de contencios administrativ în 5 zile de la adoptare  s-au de la comunicare în cazul celor absenți de la ședință.

 

 

                                                PREȘEDINTE de VÂRSTĂ,

                                                          

       Nădășan  Vasile

 

 

                                               CONSILIERI  ASISTENȚI

                                  

                                   Bako Antal-Szabolcs                        Bako  Lehel

 

Contrasemnează,                                                             

    ……………………       

            Hodoșa,la 19  iunie 2008

 

                        Nr.2*

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL

COMUNA HODOȘA

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind constituirea Consiliului local

 

 

 

         Consiliul local al comunei Hodoșa,județul Mureș, întrunit în ședința de constituire din  data de 19 iunie 2008;

            Constatând că din numărul total de 9 consilieri a căror alegere a fost validată, un număr de 9 consilieri a depus jurământul, reprezentând peste 2/3 din numărul acestora,

            În temeiul  prevederilor art. 8  alin (6)   din OG nr.35/2002 și art. 34 alin (2) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

                                                           h o t ă r ă ș t e :

 

 

            Art.unic-                Se declară legal constituit

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  HODOȘA

                                                                  compus din 9 consilieri.

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de VÂRSTĂ,

                                                          

           Nădășan  Vasile

 

 

                                               CONSILIERI  ASISTENȚI

                                  

                                   Bako Antal-Szabolcs                        Bako  Lehel

 

Contrasemnează,                                                             

    ……………………       

            Hodoșa,la 19  iunie 2008

 

                        Nr.3*

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL

COMUNA HODOȘA

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind alegerea președintelui de ședință a consiliului local

 

 

 

         Consiliul local al comunei Hodoșa,județul Mureș, întrunit în ședința de constituire din  data de 19 iunie 2008;

            Văzând Hotărârea nr.3*/2008 prin care Consiliul local a fost declarat legal constituit,

            În temeiul  prevederilor art. 9    din OG nr.35/2002     și art. 35 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

                                                           h o t ă r ă ș t e :

 

 

            Art.unic-                Alege președinte de ședință a Consiliului local pe domnul consilier NADASAN  VASILE .

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de VÂRSTĂ,

                                                          

           Nădășan  Vasile

 

 

                                               CONSILIERI  ASISTENȚI

                                  

                                   Bako Antal-Szabolcs                        Bako  Lehel

 

 

Contrasemnează,                                                             

    ……………………       

            Hodoșa,la 19  iunie 2008

 

                        Nr.4*

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL

COMUNA HODOȘA

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind alegerea  viceprimarului

 

 

 

 

         Consiliul local al comunei Hodoșa,județul Mureș, întrunit în ședința de constituire din  data de 19 iunie 2008;

            Văzând rezultatul scrutinului pentru alegerea viceprimarului, organizat în baza

prevederilor art. 13  din OG   nr.  35/2002    și art. 57 alin (3)    din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

                                                           h o t ă r ă ș t e :

 

 

            Art.1-             Alege în funcția de viceprimar al comunei Hodoșa, pe domnul BARABASI  OTTO.

           

            Art.2-             Cu data prezentei hotărâri încetează mandatul vechi de viceprimar al domnului BARABASI  OTTO.

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINȚĂ,

                                                          

                                                           Nădășan  Vasile

 

    

 

Contrasemnează,                                                             

    ……………………       

           

 

 

 

Hodoșa,la 19  iunie 2008

 

                        Nr.5*

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL

COMUNA HODOȘA

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind  alegerea membrilor comisiilor de specialitate

 

 

         Consiliul local al comunei Hodoșa,județul Mureș, întrunit în ședința ordinară din  data de 22 iulie 2008;

            Văzând prevederile art.15 din Regulamentul de organizare și  funcționare a consiliului loca al comunei Hodoșa aprobat prin HCL nr.15/2006,

În temeiul  prevederilor art. 54 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                                           h o t ă r ă ș t e :

 

            Art.1-             Alege pe întreaga durată a mandatului un număr de 3 comisii pe domenii de specialitate, având următoarele denumiri:

I.                    Comisia pentru agricultură , amenajarea teritoriului și urbanism , protecția mediului și turism.

II.                 Comisia pentru activități economico-financiare , muncă și protecție socială, juridică și de disciplină, 

III.               Comisia pentru activități social – culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii ,tineret și sport

 

            Art.2-             Numărul de membrii și componența nominală a comisiilor de specialitate  se regăsește în Anexa nr.1 la prezenta care face parte integrantă a hotărârii.

 

            Art.3-             Organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specilitate se stabilesc prin regulamentul de funcționare a consiliului local.

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINȚĂ,

                                                                Nădășan  Vasile

 

Contrasemnează,                                                             

    ……………………       

 

 

Hodoșa,la 22  iulie 2008

 

                        Nr.6*

 

                                                                                                                                 Anena nr.1

                                                                                                                 la Hotărârea nr.6*/2008

 

 

 

 

 

                               C O M P O N E N Ț A

 

              COMISIILOR DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL

 

 

 

I.                  Comisia pentru agricultură , amenajarea teritoriului și urbanism , protecția mediului și turism.

Comisie formată din 3 membrii după cum urmează:

                  1.      BERECZKI        BÉLA

                  2.      NAGY                 LADISLAU

                  3.      TOTH                 DOMINIC

 

II.               Comisia pentru activități economico-financiare , muncă și protecție socială, juridică și de disciplină .

Comisie formată din 3 membrii după cum urmează:

                  1.      NĂDĂȘAN                   VASILE             

2.     BAKÓ                 LEHEL

                  3.      BARABÁSI         OTTÓ

 

III.           Comisia pentru activități social – culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii ,tineret și sport

Comisie formată din 3 membrii după cum urmează:

                  1.      BAKÓ                 ANTAL-SZABOLCS

                  2.      TÖRÖK              SÁNDOR

                  3.      GABOR              IOAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

             privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului

“Modernizarea bazei sportive din localitatea Isla, comuna Hodoșa”

precum si a altor măsuri necesare implementării acestuia

 

În temeiul art.46 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu

modificările si completările,

analizând prevederile Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea

Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată cu modificări si completări de Legea nr. 71/2007, precum si pe cele ale Hotărârii Guvernului nr.602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului

nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spațiul rural, precum si a Regulamentului de organizare si funcționare a Comisiei privind determinarea oportunității, eligibilității si aprobării proiectelor, cu modificările si completările ulterioare,

luând act de Ghidul solicitantului pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spațiul rural, adoptat de către Comisia privind determinarea oportunității, eligibilității si aprobării proiectelor,

luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. HG 28/2008 privind

aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general

pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții,

luând act de referatul de aprobare al primarului comunei Hodoșa în calitatea

sa de inițiator, înregistrat sub nr. 657/08 august 2008 de raportul compartimentului

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 5086/11 august 2008, precum si de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006, cu modificările si completările

ulterioare,

analizând studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului

“Modernizarea bazei sportive din localitatea Isla, comuna Hodoșa”

având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.63 alin.(1) lit.c),

precum si pe cele ale art.126 din Legea administrației publice locale nr.215/2001,

republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre.

 

Art.1.-           Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului “Modernizarea bazei sportive din localitatea Isla, comuna Hodoșa”,pentru care se solicită finanțarea în baza Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spațiul rural, instituit prin Ordonanța Guvernului nr.7/2006, aprobată cu modificări si completări de Legea nr. 71/2007, respectiv indicatorii tehnicoeconomici, după cum urmează:

a) valoarea totală a investiției:                                                       585.850 RON

            din care:         - finanțare prin O.G.7/2006:                       420.000 RON

                                   -cofinanțare din partea comunei Hodoșa: 165.850 RON

                                               -cheltuieli eligibile                          109.433 RON                                                                      -cheltuieli neeligibile                        56.417 RON

b) suprafața totală a terenului:                                                                   12700 mp

                       -teren de sport                                                                       1011 mp

                       -clădire de vestiar                                                                   190 mp

                       -circulație teren de sport                                                        389 mp

                       -decantor vidanjabil                                                                   10 mp

            -teren de fotbal, spații libere și de circulație                               11100 mp                 

Art.2.-           Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1, precum si cheltuielile de întreținere si exploatare pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local si/sau împrumuturi.

 

Art.3.-           Se ia act de Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal

al comunei Hodoșa – dl.primar Orbán Sándor , prevăzută în anexă.

 

Art.4.-           Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul

comunei Hodoșa – dl.primar Orbán Sándor .

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan  Vasile      

 

 

                                                                                                                      Contrasemnează,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodoșa, la 21 august 2008

 

                               Nr.7

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

             privind aprobarea cofinanțării  proiectului

“Modernizarea bazei sportive din localitatea Isla, comuna Hodoșa”

precum si a altor măsuri necesare implementării acestuia

 

În temeiul art.46 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu

modificările si completările,

analizând prevederile Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea

Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spațiul rural, aprobată cu modificări si completări de Legea nr. 71/2007, precum si pe cele ale Hotărârii Guvernului nr.602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului

nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spațiul rural, precum si a Regulamentului de organizare si funcționare a Comisiei privind determinarea oportunității, eligibilității si aprobării proiectelor, cu modificările si completările ulterioare,

luând act de Ghidul solicitantului pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spațiul rural, adoptat de către Comisia privind determinarea oportunității, eligibilității si aprobării proiectelor,

luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. HG 28/2008 privind

aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general

pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții,

luând act de referatul de aprobare al primarului comunei Hodoșa în calitatea

sa de inițiator, înregistrat sub nr. 658/08 august 2008 de raportul compartimentului

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 5087/11 august 2008, precum si de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006, cu modificările si completările

ulterioare,

analizând studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului

“Modernizarea bazei sportive din localitatea Isla, comuna Hodoșa”

având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.63 alin.(1) lit.c),

precum si pe cele ale art.126 din Legea administrației publice locale nr.215/2001,

republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre.

 

Art.1.-           Se aprobă cofinanțarea proiectului “Modernizarea bazei sportive din localitatea Isla, comuna Hodoșa”,pentru care se solicită finanțarea în baza Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spațiul rural, instituit prin Ordonanța Guvernului nr.7/2006, aprobată cu modificări si completări de Legea nr. 71/2007, respectiv în procent de 20 % din valoarea maximă eligibilă, după cum urmează:

- valoarea totală a investiției:                                                         585.850 RON

            din care:         - finanțare prin O.G.7/2006:                       420.000 RON

                                   -cofinanțare din partea comunei Hodoșa: 165.850 RON

                                               -cheltuieli eligibile                          109.433 RON                                                                      -cheltuieli neeligibile                        56.417 RON

           

 

Art.2.-           Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul

comunei Hodoșa – dl.primar Orbán Sándor .

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan  Vasile      

 

 

                                                                                                                      Contrasemnează,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodoșa, la 21 august 2008

 

                               Nr.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

             privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului

“Modernizarea parcului Central Hodoșa”

precum si a altor măsuri necesare implementării acestuia

 

În temeiul art.46 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu

modificările si completările,

analizând prevederile Ordonanței Guvernului nr.59/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr.343/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități

luând act de Ghidul de finanțare Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități ,

luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. HG 28/2008 privind

aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general

pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții,

luând act de referatul de aprobare al primarului comunei Hodoșa în calitatea

sa de inițiator, înregistrat sub nr. 658/08 august 2008 de raportul compartimentului

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 5087/11 august 2008, precum si de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006, cu modificările si completările

ulterioare,

analizând studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului

“Modernizarea Parcului Central Hodoșa”

având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.63 alin.(1) lit.c),

precum si pe cele ale art.126 din Legea administrației publice locale nr.215/2001,

republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre.

 

Art.1.-           Se aprobă aplicarea Comunei Hodoșa la   Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități .

 

Art.2.-           Se aprobă   punerea la dispoziție pentru realizarea proiectului a suprafeței de teren de 1876 mp., identificat în centrul comunei Hodoșa, cuprins în Lista domeniului public al comunei Hodoșa.

 

Art.3.-           Se desemnează pe dl.primar Orbán Sándor  în relația cu Administrația Fondului pentru Mediu, responsabil de proiect și se împuternicește în vederea semnării contractului de finanțare.

 

Art.4.-           Se aprobă indicatorii  tehnico-economici  ai studiul de fezabilitate nr.189/2008 întocmit de SC ACD Proiect SRL Tîrgu Mureș privind “Modernizarea Parcului Central  Hodoșa”, după cum urmează:

a) valoarea totală a investiției:                                                       234.111 RON

            din care:        

                                               -cheltuieli eligibile                          220.175 RON                                                                      -cheltuieli neeligibile                        13.936 RON

Art.5.-           Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul

comunei Hodoșa – dl.primar Orbán Sándor .

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan  Vasile      

 

 

                                                                                                                      Contrasemnează,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodoșa, la 21 august 2008

 

                               Nr.9

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

             privind aprobarea cofinanțării  proiectului

“Modernizarea Parcului Central Hodoșa”

precum si a altor măsuri necesare implementării acestuia

 

În temeiul art.46 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu

modificările si completările,

analizând prevederile Ordonanței Guvernului nr.59/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr.343/2007 privind instituirea Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități

luând act de Ghidul de finanțare Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități ,

luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. HG 28/2008 privind

aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general

pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții,

luând act de referatul de aprobare al primarului comunei Hodoșa în calitatea

sa de inițiator, înregistrat sub nr. 658/08 august 2008 de raportul compartimentului

de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 5087/11 august 2008, precum si de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

ținând seama de prevederile Legii nr.273/2006, cu modificările si completările

ulterioare,

analizând studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului

“Modernizarea Parcului Central Hodoșa”

având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.63 alin.(1) lit.c),

precum si pe cele ale art.126 din Legea administrației publice locale nr.215/2001,

republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre.

 

Art.1.-           Se aprobă cofinanțarea proiectului “Modernizarea Parcului Central Hodoșa”,pentru care se solicită finanțarea în baza Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități, instituit prin Ordonanței Guvernului nr.59/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr.343/2007, , după cum urmează:

- valoarea totală a investiției:                                                         234.111 RON

            din care:         - finanțare prin de APM                              200.000 RON

                                   -cofinanțare din partea comunei Hodoșa:   34.111 RON

                                               -cofinanțare eligibilă                         20.175 RON                                                                      - cofinanțare neeligibilă                    13.936 RON

           

 

Art.2.-           Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul

comunei Hodoșa – dl.primar Orbán Sándor .

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan  Vasile      

 

 

                                                                                                                      Contrasemnează,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodoșa, la 21 august 2008

 

                               Nr.10

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2008

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 21 august 2008;

Văzând propunerea de fundamentare, a expunerii de motive  și avizul comisiei de specialitate ,

Având în vedere articolul 20 aliniatul (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006

privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

   Art.1  -          (1)Bugetul comunei Hodoșa pe anul 2008, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli la suma de 1. 767.200,00 lei .

(2)Urmare a acestei  rectificări , veniturile bugetului local al comunei se prezintă astfel :

                        Venituri TOTAL                                          1.767.200,00 lei      

din care:        A.Venituri proprii                              633 346,00 lei

                       B.Sume defalcate din TVA                817 854,00 lei

                       C. Subvenții de la bugetul de stat               316 000,00 lei      

                        Cheltuieli TOTAL                                       1. 767.200,00 lei

                                   din care:        1. Cheltuieli de personal                824 000,00  lei

                                                           2. Cheltuieli materiale                   459 400,00  lei

                                                           3. Transferuri                                  100 000,00  lei

                                                           4. Asistență socială                           36 000,00  lei

                                                           5. Cheltuieli de capital                   300 000,00 lei

                                                           6. Alte cheltuieli                                28 800,00  lei

Art.2-            Detalierea veniturilor și cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.1  la prezenta hotărâre.

 

Art.3 -           Se modifică și se aprobă lista obiectivelor de investiții al Consiliul local pe anul 2008 , potrivit anexei nr.2.

 

Art.3-            De executarea prezentei răspunde primarul comunei și serviciul contabil.

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nădășan  Vasile

                                                                                                          Contrasemnează,

Hodoșa,la  21 august  2008

 

                    Nr.11

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

             privind privind aprobarea participării Comunei Hodoșa, în calitate de membru fondator, la înființarea asociației de dezvoltare intercomunitara “AQUAPURA NIRAJ”

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 21 august 2008;

Având în vedere prevederile art. 11 și următoarele din Legea nr. 215/2001  Legea  administrației publice locale, republicată;

Luând în considerare prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, ale Legii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006;   

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005;

În conformitate cu prevederile Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1  -          Se aprobă participarea Comunei Hodoșa, în calitate de membru fondator, la constituirea asociației de dezvoltare intercomunitara "AQUAPURA NIRAJ" alături de alte consilii locale. Se însușesc proiectele Actului Constitutiv și a Statutului asociației de dezvoltare intercomunitara"AQUAPURA NIRAJ", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.         

Art.2.-           Promovarea proiectelor de dezvoltarea regională pentru asociația de dezvoltare intercomunitara "AQUAPURA NIRAJ", se va realiza pe bază de parteneriate ale asociaților.

Art.3.-           Se împuternicește Primarul Comunei Hodoșa să semneze Actul constitutiv și Statutul asociației de dezvoltare intercomunitara "AQUAPURA NIRAJ".

Art.4.-           Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul

comunei Hodoșa – dl.primar Orbán Sándor .

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan  Vasile      

                                                                                                                      Contrasemnează,   

 

Hodoșa, la 21 august 2008

 

                               Nr.12

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

             privind încetarea mandatului unui consilier local

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 25 septembrie 2008;

Având în vedere demisia înaintată de consilierul local Gabor Ioan înregistrată sub nr.744 din 11 septembrie 2008 precum și a referatului constatator al primarului comunei Hodoșa;

Luând în considerare prevederile art.36 alin.2.a, alin.4 ,6 10 si 11 din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local aprobat prin HCL nr.15/2006;

Având în veredere prevederile art.9 alin.(2) și art.12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică local ă, republicată,

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

 

Art.1  -          Se  constată încetarea de drept înainte de termen a madatului de consilier a d-lui GABOR  IOAN  și se declară vacantă funcția de consilier al ecesteia.

 

Art.2.-           Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează secretarul

comunei Hodoșa – dl. Csizmas Zoltan .

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan  Vasile      

                                                                                                                      Contrasemnează,   

 

 

 

 

 

 

Hodoșa, la 25 septembrie 2008

 

                               Nr.13

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

             privind aprobarea participării Comunei Hodoșa, în calitate de membru fondator, la înființarea asociației de dezvoltare intercomunitara “ NIRAJUL  MIC”

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 25 septembrie 2008;

Având în vedere prevederile art. 11 și următoarele din Legea nr. 215/2001  Legea  administrației publice locale, republicată;

Luând în considerare prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, ale Legii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006;   

Ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005;

În conformitate cu prevederile Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1  -          Se aprobă participarea Comunei Hodoșa, în calitate de membru fondator, la constituirea asociației de dezvoltare intercomunitara " NIRAJUL MIC" alături de alte consilii locale. Se însușesc proiectele Actului Constitutiv și a Statutului asociației de dezvoltare intercomunitara" NIRAJUL MIC ", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.         

Art.2.-           Promovarea proiectelor de dezvoltarea regională pentru asociația de dezvoltare intercomunitara " NIRAJUL MIC ", se va realiza pe bază de parteneriate ale asociaților.

Art.3.-           Se împuternicește Primarul Comunei Hodoșa să semneze Actul constitutiv și Statutul asociației de dezvoltare intercomunitara " NIRAJUL MIC ".

 

Art.4.-           Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul

comunei Hodoșa – dl.primar Orbán Sándor .

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan  Vasile      

                                                                                                                      Contrasemnează,   

 

Hodoșa, la 25 septembrie 2008

 

                               Nr.14

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2008

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 25 septembrie 2008;

Văzând propunerea de fundamentare, a expunerii de motive  și avizul comisiei de specialitate ,

Având în vedere articolul 20 aliniatul (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006

privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

   Art.1  -          (1)Bugetul comunei Hodoșa pe anul 2008, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli la suma de 1. 603.200,00 lei .

(2)Urmare a acestei  rectificări , veniturile bugetului local al comunei se prezintă astfel :

                        Venituri TOTAL                                          1.603.200,00 lei      

din care:        A.Venituri proprii                              769 346,00 lei

                       B.Sume defalcate din TVA                817 854,00 lei

                       C. Subvenții de la bugetul de stat                 16 000,00 lei      

                        Cheltuieli TOTAL                                       1. 603.200,00 lei

                                   din care:        1. Cheltuieli de personal                860 000,00  lei

                                                           2. Bunuri și servicii                         548 400,00  lei

                                                           3. Transferuri                                  100 000,00  lei

                                                           4. Asistență socială                           36 000,00  lei

                                                           5. Cheltuieli de capital                     30 000,00 lei

                                                           6. Alte cheltuieli                                28 800,00  lei

Art.2-            Detalierea veniturilor și cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.1  la prezenta hotărâre.

 

Art.3 -           Se modifică și se aprobă lista obiectivelor de investiții al Consiliul local pe anul 2008 , potrivit anexei nr.2.

 

Art.3-            De executarea prezentei răspunde primarul comunei și serviciul contabil.

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nădășan  Vasile

                                                                                                          Contrasemnează,

Hodoșa,la  25 septembrie  2008

 

                    Nr.15

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

             privind validarea mandatului unui consilier local

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 4 noiembrie 2008;

            Având în vedere raportul Comisiei de validare aleasă prin Hotărârea nr.1 / 2008,

            Văzând și HCL nr.6 din 22 iulie 2008 privind constituirea și alegerea membrilor comisiilor de specialitate ale consiliului local Hodoșa,

            În temeiul  prevederilor art. 7  alin (2)   din OG nr.35/2002 și art. 31 alin (3) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

 

Art.1  -          Validează alegerea madatului de consilier a d-lui KERESZTES  GEZA  , consilier local din partea UDMR Hodoșa , ca urmarea  a  vacantării funcției de pe urma demisiei unui  consilier local .

 

Art.2.-           Domnul  consilier Kereszres Geza se alege ca membru în comisia de

specialitate  nr.III - Comisia pentru activități social – culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii ,tineret și sport .

 

Art.3.-           Împotriva prezentei hotărâri se poate depune contestație la instanța de contencios administrativ în 5 zile de la adoptare  s-au de la comunicare în cazul celor absenți de la ședință.

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan  Vasile      

                                                                                                                      Contrasemnează,   

 

 

 

Hodoșa, la 4 noiembrie 2008

 

                               Nr.16

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

             privind  încuviințarea aderării de noi membri la Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄ECOLECT MUREȘ”

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința ordinară din 4 noiembrie 2008,

Văzând Expunerea de motive nr.  905 din 14.10.2008 la proiectul de hotărâre privind încuviințarea aderării de noi membri la  Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄ECOLECT MUREȘ” precum și avizele comisiilor de specialitate;

Având în vedere dispozițiile art. 11, ale art. 36, alin. (2), lit. e) și alin.(7) lit. c)  din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 45 și 115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

h o t ă r e ș t e :

 

Art.1-            Se încuviințează aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ a următoarelor unități administrativ teritoriale: comuna Albești, comuna Band, comuna Rușii Munți și comuna Vânători .

 

Art.2-             Se mandatează Primarul  comunei Hodoșa - domnul ORBAN  SANDOR, reprezentantul comunei  în Adunarea Generală a Asociației, pentru a vota în cadrul Adunării în sensul celor menționate la articolul 1.

 

Art.3-            Prezenta hotărâre se comunică  domnului primar al comunei Hodoșa și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ.

 

 

           

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nădășan Vasile

 

 

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

 

 

 

 

 

Hodoșa,la  4 noiembrie  2008

 

                    Nr.17

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2008

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 04 noiembrie 2008;

Văzând propunerea de fundamentare, a expunerii de motive  și avizul comisiei de specialitate ,

Având în vedere articolul 20 aliniatul (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006

privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

   Art.1  -          (1)Bugetul comunei Hodoșa pe anul 2008, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli la suma de 1. 745.200,00 lei .

(2)Urmare a acestei  rectificări , veniturile bugetului local al comunei se prezintă astfel :

                        Venituri TOTAL                                          1.745.200,00 lei      

din care:        A.Venituri proprii                              769 346,00 lei

                       B.Sume defalcate din TVA                959 854,00 lei

                       C. Subvenții de la bugetul de stat                 16 000,00 lei      

                        Cheltuieli TOTAL                                       1. 745.200,00 lei

                                   din care:        1. Cheltuieli de personal                902 000,00  lei

                                                           2. Bunuri și servicii                         648 400,00  lei

                                                           3. Transferuri                                  100 000,00  lei

                                                           4. Asistență socială                           36 000,00  lei

                                                           5. Cheltuieli de capital                     30 000,00 lei

                                                           6. Alte cheltuieli                                28 800,00  lei

 

Art.2-            Detalierea veniturilor și cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.1  la prezenta hotărâre.

 

Art.2-            De executarea prezentei răspunde primarul comunei și serviciul contabil.

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nădășan  Vasile

 

 

                                                                                                          Contrasemnează,

Hodoșa,la  04 noiembrie  2008

 

                    Nr.18

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2008

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 04 decembrie 2008;

Văzând nota de fundamentare, a expunerii de motive  și avizul comisiei de specialitate ,

Având în vedere articolul 20 aliniatul (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006

privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

   Art.1  -          (1)Bugetul comunei Hodoșa pe anul 2008, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli la suma de 1.817.480,00 lei .

(2)Urmare a acestei  rectificări , veniturile și cheltuielile bugetului local al comunei sunt :

                        Venituri TOTAL                                          1.817.480,00 lei      

din care:        A.Venituri proprii                              769 346,00 lei

                       B.Sume defalcate din TVA                965 854,00 lei

                       C. Subvenții de la bugetul de stat                 82 280,00 lei      

                        Cheltuieli TOTAL                                       1.817.480,00 lei

                                   din care:        1. Cheltuieli de personal                908 000,00  lei

                                                           2. Bunuri și servicii                         645 000,00  lei

                                                           3. Transferuri                                  100 500,00  lei

                                                           4. Asistență socială                         105 180,00  lei

                                                           5. Cheltuieli de capital                     30 000,00 lei

                                                           6. Alte cheltuieli                                28 800,00  lei

Art.2-            Se aprobă constituirea și utilizarea fondului de premiere de 5% pentru funcționarii publici și personalul contractual prevăzut în statul de fucții.

Art.3-            Detalierea veniturilor și cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.1  la prezenta hotărâre.

Art.4-            Veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului local sunt în sumă de 168 106,00 lei  și sunt prezentate în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.5-            De executarea prezentei răspunde primarul comunei și serviciul contabil.

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nădășan  Vasile

 

                                                                                                          Contrasemnează,

Hodoșa,la  04 decembrie  2008

 

                    Nr.19