ÎNAPOI

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind  acoperirea golului de casă din fondul de rulment al comunei

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 20 ianuarie 2009;

            Având în vedere prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de expunerea de motive cu nr.29 din 15 ianuarie 2009, a raportului compartimentului de resort din cadrul instituției primarului și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Se aprobă acordarea unui împrumut pentru acoperirea golului de casă  din bugetul local prin transfer din fondul de rulment disponibil al comunei Hodoșa.

 

            Art.2  -          Transferul sumei de 70.000,00 lei se realizează din contul  fondului de rulment al comunei RO77TREZ4765039XXX000393 în contul bugetului local comunal RO81TREZ47621400211XXXXX , urmând ca suma de mai sus să fie revărsată în cursul anului bugetar 2009.

 

Art.12 -         Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei .

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan  Vasile      

 

  

Hodoșa, la 20 ianuarie 2009

 

                               Nr.1

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

         privind stabilirea taxelor și impozitelor  locale pe anul 2009

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 20 ianuarie 2009 ;

            Având în vedere prevederile:          

- art. 36 alin. (4) lit. c.) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată

- Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanțele publice locale,

- Titlul IX  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

 Ținând seama de expunerea de motive nr.30 din 15 ianuarie 2009 precum și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.c) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

Consiliul Local al comunei Hodoșa  adoptă prezenta hotărâre.

 

 

                Art. 1. –         Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2009, după cum urmează:

a.) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2008, rămân în vigoare și pe anul 2009;

b.) cota prevăzută la art.253 și 270 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, stabilite pentru anul 2008, rămân în vigoare și pe anul 2009

 

Art. 2. –         Se stabileste cota de 10% reprezentind  bonificatie acordata persoanelor fizice pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport, datorate pentru intregul an pina la data de 31 martie a anului fiscal. 

 

            Art. 3. –         Pentru determinarea impozitelor și a taxelor pentru anul 2009, se menține delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Hodoșa nr.1 /2003.

 

             Art. 4. –        Începând cu anul 2009 se introduce taxa specială de salubritate pentru acoperirea cheltuielilor cu Serviciului Public de Colectare Selectivă a Deșeurilor

 din Microregiunea Valea Nirajului precum și taxa asupra motoretelor din evidență și înregistrate în comună.

 

Art. 5. –         Niivelurile și sumele fixe stabilite sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2009, constituind  anexa nr. 1.

 

Art. 6. –         Lista actelor normative prin care se instituie impozite și taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa , prin care s-au instituit/stabilit impozite și taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2.

 

              Art.7. -         Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa, în temeiul cărora s-au acordat facilități fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 3.

 

              Art. 8. –       Pentru anul fiscal 2008 scutiri și facilități prevăzute de art.286 alin. (1)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  nu se acordă.

 

             Art. 9. – Anexele nr. 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.10. – (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Mureș în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, celor interesați și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Hodoșa.

(2) Aducerea la cunoștință se face prin afișare la sediul autorității administrației publice locale.

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan  Vasile      

 

  

Hodoșa, la 20 ianuarie 2009

 

                               Nr.2

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind înființarea „Serviciului Public de Colectare Selectivă a Deșeurilor

 din Microregiunea Valea Nirajului”

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 20 ianuarie 2009 ;

Având în vedere referatul cu privire la aprobarea înființării „Serviciului Public de Colectare Selectivă a Deșeurilor din Microregiunea Valea Nirajului”

            Ținând cont de prevederile art.73 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

            În conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;

            Văzând prevederile art.2 din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților;

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(3) litera “b” din Legea nr.215/2001;

            În temeiul art.45 și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

 

Consiliul Local al comunei Hodoșa  adoptă prezenta hotărâre :

 

 

Art.1. -          (1) Să se înființeze împreună cu Consiliile locale partenere în cadrul Microregiunii Valea Nirajului, Serviciul Public de Colectare Selectivă a Deșeurilor din Microregiunea Valea Nirajului.

(2) Sediul Serviciului să fie în comuna Acățari, sat Gruișor.

(3) La finalizarea proiectului Pro Regione Pura finanțat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2003, Programul de Coeziune Economică și Social㠄Schema de investiții pentru proiecte mici de gestionare a deșeurilor”(faza pilot), partenerii să consimtă asupra repartizării echitabile a bunurilor, echipamentelor, vehiculelor și a dotărilor achiziționate prin program.

(4) Data începerii activității va fi după obținerea avizului ANRSC,  recepția finață a lucrărilor și parcurgerea tuturor etapelor legale de organizare a Serviciului.

 

Art.2. - (1) Serviciul Public de Colectare Selectivă a Deșeurilor din Microregiunea Valea Nirajului – denumit în continuare Serviciu- să fie înființat în cadrul proiectului Pro Regione Pura finanțat de Uniunea Europeană prin programul PHARE 2003, Programul de Coeziune Economică și Social㠄Schema de investiții pentru proiecte mici de gestionare a deșeurilor”(faza pilot).

 

(2) Partenerii la proiect să fie următoarele Autorități ale Administrației Publice Locale :

·        Primăria Orașului Miercurea Nirajului – Orașul Miercurea Nirajului;

·        Primăria Comunei Acățari                      – Comuna Acățari;

·        Primăria Comunei Bereni                       – Comuna Bereni;

·        Primăria Comunei Corunca                     – Comuna Corunca;

·        Primăria Comunei Crăciunești               – Comuna Crăciunești;

·        Primăria Comunei Eremitu                     – Comuna  Eremitu;

·        Primăria Comunei Gălești                      – Comuna Gălești;

·        Primăria Comunei Gheorghe Doja         – Comuna Gheorghe Doja;

·        Primăria Comunei Hodoșa                      – Comuna Hodoșa;

·        Primăria Comunei Livezeni                    – Comuna Livezeni;

·        Primăria Comunei Măgherani                 – Comuna Măgherani;

·        Primăria Comunei Păsăreni                    – Comuna Păsăreni;

·        Primăria Comunei Vărgata                      – Comuna Vărgata

 

Art.3. -             (1) Serviciul să se organizeze în domeniul – gospodăriei comunale : colectarea, sortarea, depozitarea, valorificarea resurselor materiale refolosibile, a reziduurilor menajere și stradale.

(2) Modul de gestiune a Serviciului  să fie : gestiunea directă.

 

Art.4. -          Să se împuternicească Primarul Comunei Hodoșa Dl. Orban Sandor să semneze Actul de înființare al Serviciului și documentele aferente desfășurării activității Serviciului.

 

Art.5. -  Să se aprobe Regulamentul privind organizarea și funcționarea a Serviciului Public de Colectare Selectivă a Deșeurilor din Microregiunea Valea Nirajului, conform anexei nr.1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.6. -  Să se aprobe organigrama și statul de funcții al Serviciului conform anexelor numerele 2 și 3 , anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

  Art.7. – Hotărârea să se comunice Instituției Prefectului Județului Mureș, membrilor asociați și să se aducă la cunoștință publică prin afișare.

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan  Vasile      

 

 

 

Hodoșa, la 20 ianuarie 2009

 

                               Nr.3


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind  aprobarea predării  amplasamentului pentru construirea unei grădinițe de copii în localitatea Sîmbriaș, comuna Hodoșa

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 4 martie  2009;

            Având în vedere Programul Reforma Educației Timpurii (PRET) - proiectul de modernizare și construcție a unități preșcolare, demarat de către Inspectoratul Școlar Județean Mureș, în cadrul căruia a fost aprobat construirea unei Grădinițe de copii în localitatea Sîmbriaș, județul Mureș .

Văzând prevederile HGR nr.964/2002 , anexa 51 poziția 113, prin care se atestă faptul că suprafața de teren de 1600 mp din localitatea Sîmbriaș ( curtea școlii) face parte din domeniul public al comunei Hodoșa.

În temeiul articolului art.36 coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Se aprobă predarea amplasamentului pentru construirea unei grădinițe în localitatea Sîmbriaș, teren intravilan în suprafață totală de 1600 mp. evidențiat în HGR nr.964/2002 , anexa 51 poziția 113, proprietatea publică a comunei Hodoșa .

 

            Art.2  -          Se aprobă aportul bugetar al Consiliului local Hodoșa pentru acoperirea cheltuielilor privind racordarea la rețelele de utilitate publică.

 

Art.12 -         Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei .

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan  Vasile      

 

 

        

Hodoșa, la 4 martie 2009

 

                               Nr.4


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind  aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2008

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința ordinară din 30 martie 2009

Analizând raportul nr. 254/2009 privind executia bugetului local al comunei Hodoșa la data de 31.12.2008, prezentat de contabila primăriei comunei,

În conformitate cu prevederile art. 57 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele

publice locale, modificat și completat și ale Legii privind bugetul de stat pe anul 2007,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

Art.1  -          Se aproba contul de executie al bugetului local al comunei Hodoșa la data de 31 decembrie 2008, după cum urmează:

-  venituri în suma de 1 666 553 lei

-  cheltuieli în suma de 1 538 210 lei

-  excedentul bugetar aferent anului 2008 fiind în suma de 128 343 lei

Art.2  -          Contul de execuție detailată a bugetului local pe anul 2008 este cuprinsă în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta. 

           

 

 

                                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nădășan  Vasile

                                                                                                         

 

                                                                                                                      Contrasemnează,                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Hodoșa,la  30 martie  2008

 

                    Nr.5

 


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind  aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcătuiesc

domeniul public și privat al comunei Hodoșa

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința ordinară din 30 martie 2009

            Analizând raportul nr. 259/2009 întocmit de contabila primăriei prin care se propune aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcatuiesc patrimoniul public al comunei Hodoșa  În conformitate cu prevederile art.36 alin (1)  și alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, modificată și completată

 

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

 

Art.1  -          Se aproba inventarul patrimoniului mijloacelor fixe și obiectelor de inventar reflectate în contabilitatea primăriei comunei Hodoșa.

            Valoarea totală de inventar a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar reflectate în contabilitate este de 5 155 275 lei .                                       

            Art.2  -          Situația activelor fixe la data de 31 decembrie 2008 este cuprinsă în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 -           Primarul comunei Hodoșa va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

 

 

                                                               PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nădășan  Vasile

                                                                                                         

 

                                                                                                          Contrasemnează,                                                                                                                                                                  

 

 

 

Hodoșa,la  30 martie  2008

 

                    Nr.6

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

privind  aprobarea Master Planului

 „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș”

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința ordinară din 30 martie 2009

            Analizând expunerea de motive nr. 186/2009 a primarului comunei Hodoșa prin care se

propune aprobarea Master Planului „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș”

            În conformitate cu prevederile art.36 alin (1)  și alin. (7) lit.a) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, modificată și completată

 

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

 

Art.1  -          Se aprobă Master Planul „Sistem integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș”, cuprins în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

                              

            Art.2  -          Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Județean Mureș și primarului comunei Hodoșa-dl.Orban Sandor,  care va răspunde  de aducerea sa la îndeplinire.

 

 

                                                               PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nădășan  Vasile

                                                                                                         

 

                                                                                                          Contrasemnează,                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Hodoșa,la  30 martie  2008

 

                    Nr.7

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

             privind modificarea inventarului bunurilor apartinând domeniului public al  comunei Hodoșa si transmiterea prin protocol  de predare-preluare a  imobilului, corp auxiliar al Scolii Generale cu clasele I-IV catre Parohia  Romano-Catolica din Ihod

 

Consiliul Local al comunei Hodoșa ,întrunită în ședința ordinară din 30 martie 2009

Având în vedere:

 

            -initiativa Primaruluicomunei Hodoșa, exprimata în expunerea de motive înregistrata cu nr. 255 din 03.03.2009 și a raportul serviciului de specialitate din cadrul Primariei comunei Hodoșa, înregistrat cu nr. 256 din 03.03.2009 și avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Hodoșa;

            -prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

 

            -Decizia nr.1962 din 25.11.2008 a Guvernului României - Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România;

 

            -O.U.G. nr.94/2000 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.501/2002, ulterior modificata si completata prin Legea nr.247/2005;

 

În temeiul prevederilor art.38, alin.(2), lit.”b” și , precum si ale art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1   -           Se aproba modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public alcomunei Hodoșa, atestat prin H.G.R. nr.964/2002, anexa 51 prin eliminarea pozițiilor 98-100, imobilul și teren aferent al Scolii Generale Ihod identificat în CF nr.995 Ihod, cu nr.top 144.

 

            Art.2   -           Imobilul identificat în art.1 se transmite pe baza de protocol de predare – preluare Parohiei Romano-Catolice din Ihod,  proprietara a imobilului în baza Deciziei nr.1962 din 25 noiembrie 2008 a Guvernului României – Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România

 

            Art.3   -          Se aproba protocolul de predare – preluare prevazut în anexa, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

           

            Art.4   -          Prezenta  hotarâre  se  va   duce  la  îndeplinire  de  catre  Oficiul de  Cadastru  si  Publicitate Imobiliara  si  se  va comunica celor interesati de catre secretarul comunei.

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan  Vasile      

                                                                                                                      Contrasemnează,   

 

 

Hodoșa, la 30 martie 2009

 

                               Nr.8

 


 ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

privind  aprobarea modalității de efectuare a pazei în comuna Hodoșa

și a taxei speciale de pază pe anul 2009

 

 

 

Consiliul Local al comunei Hodoșa , întrunită în ședința ordinară din 30 martie 2009,

Având în vedere anunțul de intenție a primarului comunei în aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională precum și procesul verbal din data de 30 martie 2009 întocmit de secretarul comunei din care rezultă că nu au fost înregistrate propuneri, sugestii sau opinii privitoare la proiectul de hotărâre privind modalitatea de efectuare a pazei și a taxei speciale

 

Văzând prevederile art.248 lit.h din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal și a normelor metodologice de aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile art.2 alin.1, art.3 alin.1, art.4 și art. 18 alin.4 și 5 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.36, alin.(1), alin.(4), lit.c, precum si ale art.45 alin.(2) lit.c , din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată

 

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

            Art.1  -          Începând cu data de 1 mai 2009 în cadrul comunei Hodoșa se organizează paza bunurilor publice , ale cetățenilor prin personal de pază și se instituie taxa specială în acest sens .

 

            Art.2  -          Se aprobă planul de pază al comunei Hodoșa , anexa la prezenta, care cuprinde obiectivele de pază din satele comunei, numărul de posturi de pază, consemnul posturilor, mijloacele tehnice și materiale ale personalului angajat, modul de acțiune în diverse situații.

 

            Art.3  -          In scopul finanțării serviciului de pază, pe anul 2009  se instituie o taxă specială , astfel:

a)      Persoane fizice – 2,5 lei /lună/ persoană cu vârstă peste 18 ani.

b)     Persoane juridice – 5,0 lei/lună/unitate

c)     Imobilele fără gospodărie – 2,5 lei/lună/imobil

 

            Art.4  -          Stingerea obligațiilor, denumite  mai sus ca taxă specială de pază, se realizează prin achitarea acestora la caseria Primăriei comunei Hodoșa , în tranșe semestriale egale, respectiv până la 30 iunie pentru semestrul I. și până la 15 decembrie pentru semestrul II.

 

            Art.5  -          Cetățenii care domiciliază în alte localități și dețin pe raza comunei Hodoșa bunuri (locuințe, anexe gospodărești, animale, etc.) sunt obligate să achite taxa prevăzută la art.3 lit.b și c în condițiile prevăzute la art.4 .

 

            Art.6  -          Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Hodoșa, dl. Orban Sandor și se aduce la cunoștință prin afișare și publicare în locuri publice

 

 

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan  Vasile      

 

 

                                                                                                                      Contrasemnează,   

 

 

 

Hodoșa, la 30 martie 2009

 

                               Nr.9


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

privind  modificarea organigramei și a statului de funcții al

aparatului de specialitate al Primăriei comunei Hodoșa

 

 

Consiliul Local al comunei Hodoșa ,întrunită în ședința ordinară din 30 martie 2009

În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, ale Ordonanței nr. 9 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și ale Ordonanței nr. 10 din 30 ianuarie 2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale

 

În temeiul prevederilor art.38, alin.(2), lit.”c”, precum si ale art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Se aprobă modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primariei comunei Hodosa, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.2  -          Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Hodoșa, dl. Orban Sandor

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan  Vasile      

 

                                                                                                                      Contrasemnează,   

 

Hodoșa, la 30 martie 2009

 

                               Nr.10


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

          privind aprobarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2009

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 30 martie 2009;

            Având în vedere Legea nr.18/2009 privind bugetul de stat Romaniei pe 2009, a Hotărârii nr.26/2009 al Consiliului județean Mureș, a Deciziei nr.140/13.03.2009 a D.G.F.P.Mureș, , a Hotărârii nr. 2/2009 a consiliului local privind impozitele și taxele locale pe anul 2009, a Legii nr.273/2006 –privind finanțele publice locale cât și a raportului serviciului public al primăriei comunei,

   În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Obiectul prezentei hotărâri  constituie stabilirea volumului veniturilor și a structurii acestora, pe surse, și al cheltuielilor pe destinații, pentru bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2009.

 

            Art.2  -          (1) Estimarea veniturilor bugetare pe anul 2009 a fost realizată pe baza proiecțiilor indicatorilor din hotărârea consiliului local și a prelevărilor din bugetul de stat și județean.

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2009, detaliată, la venituri, pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe acțiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

 

            Art.3  -          Bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2009  se stabilește la venituri în suma de 1 387 568,00 lei iar la cheltuieli în suma de  1 387 568,00 lei, cu un deficit 0.

           

            Art.4  -          Constituirea resurselor financiare publice locale se fac pe seama impozitelor, taxelor, contribuțiilor și veniturilor nefiscale de la persoanele fizice și juridice precum și din sumele defalcate din TVA, sumele defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetului local, subvenții  și operațiuni financiare.

           

            Art.5  -          Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2009 sunt în suma de

  1 387 568,00 lei și se prezintă astfel :

                        Venituri TOTAL                                          1 387 568,00 lei

                       

din care: A. Venituri proprii                                                         530 150,00  lei

                                       B. Sume defalcate din TVA                                            840 418,00  lei

    C. Subvenții de la bugetul de stat                                  17 000,00 lei

   

            Art.6  -          Cheltuielile prevăzute la bugetul local al comunei pe anul 2009 reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite iar modificarea lor se va face în condițiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri și servicii, precum și efectuarea de cheltuieli se fac numai cu respectarea prevederilor legale, a contactelor colective de muncă încheiate și asumate precum și în limitele creditelor bugetare aprobate.

 

            Art.7  -          În structura ei, cheltuielile bugetului local al comunei pe anul 2009 se prezintă astfel:

                        Cheltuieli TOTAL                                       1 387 568,00 lei

                                   din care:        1.Cheltuieli de personal                 954 000,00  lei

                                                           2.Cheltuieli materiale                    319 568,00  lei

                                                           3.Transferuri                                                 25 000,00  lei

                                                           4.Asistență socială                            37 000,00  lei

                                                           5.Alte cheltuieli                                 52 000,00  lei

                                              

            Art.8 -            Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2009 este în suma de 28 000,00 lei și este cuprins în anexa nr.2.

 

 Art.9 -          Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2009 este în suma de 8 900,0 lei pe partea de venituri și 26 749,0 pe partea de cheltuieli și este cuprins în anexei nr.3 .

 

            Art.10 -         Veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului localpe anul 2009 este în sumă de 38 500,00 lei pe partea de venituri și 320 500, 00 lei pe partea de cheltuieli și este cuprins în anexei nr.4.

 

Art.13 -         Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, poate propune rectificarea bugetului local al comunei, ca urmare a unor măsuri fiscale,a adaptării legislației la condițiile economiei de piață și în cazuri temeinic justificate.

 

            Art.14 -         Anexa nr. 1 - 6 fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan  Vasile      

 

 

                                                                                                                      Contrasemnează,   

 

 

 

 

 

Hodoșa, la 30 martie 2009

 

                               Nr.11


 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

            privind participarea comunei Hodoșa în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄Vărgata&Hodoșa”

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința ordinară din 2 iunie 2009,

Văzând Expunerea de motive nr.  305 din 16.04.2008 la proiectul de hotărâre privind participarea comunei Hodoșa în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄 Vargata&Hodoșa” precum și avizele comisiilor de specialitate;

Având în vedere dispozițiile art. 11, 12, 13, ale art. 36, alin. (7), lit. c) și ale art. 92 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul

În temeiul art. 45 și 115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

h o t ă r e ș t e :

 

Art.1-            Se aprobă participarea comunei Hodoșa, în calitate de asociat - membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄 Vărgata&Hodoșa” alături de comuna Vărgata.

 

Art.2-             Se însușesc proiectele Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄 Vărgata&Hodoșa” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3-            Se împuternicește primarul comunei Hodoșa să semneze Actul Constitutiv și Statutul Asociației.

 

Art.4-            Promovarea proiectelor de dezvoltarea regională pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠄 Vărgata&Hodoșa”, se va realiza pe bază de parteneriate ale asociaților.

 

Art.5-            Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei.

 

           

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Toth  Dominic

                                                                                                                      Contrasemnează,

 

 

Hodoșa,la  02 iunie 2009

 

                    Nr.12

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2009

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 02 iunie 2009;

Văzând nota de fundamentare, a expunerii de motive  nr.353/2009 precum și avizul comisiei de specialitate ale consiliului local,

Având în vedere articolul 20 aliniatul (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006

privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

   Art.1  -          (1)Bugetul comunei Hodoșa pe anul 2009, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli la suma de 1.351,00  mii lei , influența fiind de   -37,00 mii lei.

(2)Urmare a acestei  rectificări , veniturile și cheltuielile bugetului local al comunei sunt :

                                                                         Program         Influențe        Program

   2009                                              rectificat

            Venituri TOTAL                                          1.388,00        -37,00                        1351,00        

din care: 1.Venituri proprii                              531,00         +9,00              540,00                  

               2.Sume defalcate din TVA                 840,00        -46,00                          794,00

3. Subvenții de la bugetul de stat                 17,00            0                      17,00         

            Cheltuieli TOTAL                                        1.388,00        -37,00                        1351,00

din care:1. Cheltuieli de personal                  954,00        -46,00                          908,00

                        2. Bunuri și servicii                            320,00        +9,00              329,00

                        3. Transferuri                                       25,00            0                      25,00

                        4. Asistență socială                              37,00            0                      37,00

                        5. Alte cheltuieli                                   52,00            0                      52,00

 

Art.2-            Se modifică repartizarea pe trimestre a unor sume din buget, după cum urmează:

            -la capitolul 65.02  alin.20.01.03  la trim. II  10,00 mii lei iar la trim. IV  10,00 mii lei respectiv la alin.59.01 la  la trim. II  5,00 mii lei iar la trim. IV  5,00 mii lei

Art.3-            Detalierea veniturilor și cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.1  la prezenta hotărâre.

Art.4-            Veniturile evidențiate în afara bugetului local sunt în sumă de 58,00  mii lei  influența fiind de + 19,00 mii lei reprezentând taxa specială la serviciul de pază și ordine  iar cheltuielile sunt în suma de 340,00 mii lei cu influența de +19,00 mii lei reprezentând cheltuieli de personal.

Art.5-            Detalierea veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.2  la prezenta hotărâre.

 

Art.5-            De executarea prezentei răspunde primarul comunei și serviciul contabil.

 

 

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Toth  Dominic

 

 

  

Hodoșa,la  02 iunie 2009

 

                    Nr.13

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind participarea comunei Hodoșa în calitate de membru fondator la înființarea “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Serviciului Public de Colectare Selectivă a Deșeurilor din Microregiunea Valea Nirajului”

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 2 iulie 2009 ;

            Având în vedere prevederile art. 11 și următoarele din Legea nr.215/2001. Legea administrației publice locale, republicată

Luând în considerare prevederile art.10 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;            

            În temeiul art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,

 

Consiliul Local al comunei Hodoșa  adoptă prezenta hotărâre :

 

 

Art.1. -           Participarea Comunei Hodoșa, în calitate de membru fondator, la constituirea „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Serviciul  Public de Colectare Selectivă a Deșeurilor din Microregiunea Valea Nirajului”, alături de celelalte comune, potrivit Actului constitutiv al asociației.  Însușirea proiectelor Actului Constitutiv și a Statutului „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Serviciul  Public de Colectare Selectivă a Deșeurilor din Microregiunea Valea Nirajului”, conform anexei care face parte integrantă din prezentaproiect hotărâre .

 

Art.2. -            Realizarea promovării strategiei și a proiectelor comune de gestionare a deșeurilor pentru „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  Serviciul  Public de Colectare Selectivă a Deșeurilor din Microregiunea Valea Nirajului”, pe bază de parteneriate ale asociaților.

 

  Art.3. -          Imputernicirea Primarului comunei Hodoșa în vederea semnării Actului constitutiv și a Statutului „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Serviciul  Public de Colectare Selectivă a Deșeurilor din Microregiunea Valea Nirajului”.

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Toth Dominic 

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

Hodoșa, la 2 iulie 2009

 

                               Nr.14


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

privind acceptarea donației facută de către Incze  Ludovic

și   inventarierea in domeniul public  al comunei Hodoșa a bunului imobil

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 02 iulie 2009;

Audiind expunerea de motive a Primarului  comunei Hodoșa si raportul Serviciului buget contabilitate inregistrat la nr.471 din26 iunie 2009 prin care se propune  acceptarea donatiei oferite Consiliului local Hodoșa de catre Incze  Ludovic;

In conformitate cu prevederile  Legii  contabilitatii nr.82/1991, republicatat, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.813 si urmatoarele din Codul Civil si ale art.7, lit. “d” din Legea nr. 213/1998 privind proiprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul art. 36, al. (2), lit. “c”,  art. 45, al. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

            Art.1  -          (1) Acceptarea donatiei facuta de  Incze  Ludovic pentru  terenul agricol în suprafața de 500 mp  , identificat în Titlul de proprietate nr.67215  din 31 august 1994, tarla 11, parcela 421/12;

 

Art.2-            Imputernicirea d-lui   Orban Sandor –Primarul comunei Hodoșa in vederea acceptarii donatiei si semnarii actului de donatie.

 

Art.3-            Inventarierea in domeniul public al comunei Hodoșa a bunului imobil pentru  terenul agricol în suprafața de 500 mp  , identificat în Titlul de proprietate nr.67215  din 31 august 1994, tarla 11, parcela 421/12.

 

Art.4-             Cu aducereea la indeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Hodoșa, dl. Orban Sandor.         

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Toth  Dominic

 

                                                                                                          Contrasemnează,

 

Hodoșa, la  02 iulie 2009

 

                    Nr.15

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                           H O T Ă R Â R E

 

privind completarea Anexei la HCL nr.6/2001 privind

însușirea  inventarului bunurilor care aparțin domeniului  public al comunei Hodoșa

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 02 iulie 2009;

            Având în vedere expunerea de motive al primarului comunei privind completarea inventarului  bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Hodoșa ,

            Văzând  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestuia , cu modificările și completările ulterioare precum și a HGR nr.548/1999 privind Normele tehnice de aplicare a acesteia;

   În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.c)  coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

            Art.1  -          Se aprobă completarea Anexei la HCL nr.6/2001  prin introducerea unei noi poziții  după poz.123 -  Secțiunea I.Bunuri imobile și anume  poziția nr.124, conform datelor de identificare din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.2  -          De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Hodoșa, dl.Orbán Sándor, și serviciul de specialitate al primăriei .

 

            Art.3  -          Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului și Consiliului Județean Mureș, care vor face demersuri pentru promovarea Hotărârii de Guvern de completare a anexei nr.51 la HGR nr.964/2002 .

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Toth Dominic                                                                     

 

                                                                                              Contrasemnează,

 

Hodoșa, la  2 iulie 2009

 

                        Nr. 16


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2009

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 02 iulie 2009;

Văzând nota de fundamentare, a expunerii de motive  nr.472/2009 precum și avizul comisiei de specialitate ale consiliului local,

Având în vedere articolul 20 aliniatul (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006

privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

   Art.1  -          Veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2009, se rectifică la cheltuieli de investiții în suma de 134,00 mii lei.

 

Art.2-            Se aprobă Lista de investiții a comunei Hodoșa pe anul 2009 care cuprinde și următoarele cheltuieli:

            - Studiu de Fezabilitate pentru rețea de canalizare și stație de epurare pentru localitățile comunei Hodoșa în sumă de 70,00 mii lei

            - Studiu de Fezabilitate pentru modernizarea DC 19 Ihod în sumă de 50,00 mii lei

            - Studiu de Fezabilitate extinderea rețelei de apă potabilă din Isla în sumă de 10,00 mii lei

            - Program informatic de stare civilă 4,00 mii lei.

 

Art.3-            Detalierea veniturilor și cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.1  iar Lista de investiții este prezentată în anexa nr.2  la prezenta hotărâre .

 

Art.4-            De executarea prezentei răspunde primarul comunei și serviciul contabil .

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Toth  Dominic

                                                                                                                      Contrasemnează,

 

Hodoșa, la  02 iulie 2009

 

                    Nr.17

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind instrumentarea proiectului „Reabilitarea integrată a Comunelor Vărgata și Hodoșa” precum și a altor măsuri necesare implementării acestuia

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 23 iulie 2009;

Având în vedere Programul Național de Dezvoltare Rurală, respectiv Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”;

Analizând studiile de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai proiectului integrat  ”Reabilitarea integrată a Comunelor Vărgata și Hodoșa”; 

În temeiul articolului art.36 alin (4) lit.d) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

   Art.1  -          Proiectul “Reabilitarea integrată a Comunei Vărgata și Hodoșa” corespunde unor necesități evidente, identificate la nivelul celor 1420 de locuitori din comuna Hodoșa, respectiv lipsa infrastructurii de apă potabilă și canalizare, precum și continua degradare a drumurilor comunale.

 

Art.2-            Se aprobă Studiile de fezabilitate aferente proiectului integrat “Reabilitarea integrată a Comunei Vărgata și Hodoșa”, respectiv: „Alimentare cu apă, canalizare menajeră și stație de epurare pentru localitățile comunelor Vărgata și Hodoșa, Județul Mureș”, precum și „Modernizare DC 19 KM 0+000 – 2+300 și strada Principală sat Ihod, Comuna Hodoșa, Județul Mureș.”

 

Art.3-            Se aprobă suportarea cheltuielilor de mentenanță și gestionarea investiției pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investiția a fost dată în exploatare .

 

Art.4-            Se va asigura exploatarea drumurilor in conformitate cu reglementarile in vigoare privind conditiile de exploatare a drumurilor.

 

Art.5-                Se aprobă cofinanțarea proiectului din bugetul comunei prin suportarea tuturor cheltuielilor neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1, precum și cheltuielile de întreținere și exploatare.

 

Art.6-                Investiția face parte atât din strategia de dezvoltare locală a Comunei Hodoșa cât și din cea a Județului Mureș.     

 

Art.7-                Se ia act de Declarațiile pe propria răspundere a reprezentantului legal de proiect, din cadrul cererii de finanțare.

 

Art.8-                Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Hodoșa .

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Toth  Dominic

 

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

 

Hodoșa, la  23  iulie 2009

 

                    Nr.18

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea denumirii „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Serviciul  Public de Colectare Selectivă a Deșeurilor din Microregiunea Valea Nirajului

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 28 septembrie 2009;

Având în vedere prevederile art. 11 și următoarele din Legea nr. 215/2001 Legea administrației publice locale *** Republicată;

Luând în considerare prevederile art. 10 din Legea nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice;

Văzând respingerea solicitării rezervării denumirii a Ministerului  nr. 88777/05.08.2009;

Având în vedere Dovada disponibilității denumirii nr. 76581/04. 09. 2009;

În temeiul art. 45 alin.(6) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, *** Republicată, cu modificările și completările,

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Articol unic. Se aprobă modificarea denumirii „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  Serviciul  Public de Colectare Selectivă a Deșeurilor din Microregiunea Valea Nirajului”, noua denumire a asociației fiind „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  ECOSAL NIRAJ”, Actul constitutiv și Statutul asociației modificându-se în acest sens.   


 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Toth  Dominic

 

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

 

 

 

Hodoșa, la  28 septembrie 2009

 

                    Nr.19

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2009

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 28 septembrie 2009;

Văzând nota de fundamentare, a expunerii de motive  nr.712/2009 precum și avizul comisiei de specialitate ale consiliului local,

Având în vedere articolul 20 aliniatul (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006

privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

   Art.1  -          (1)Bugetul comunei Hodoșa pe anul 2009 rămâne la suma de 1.351,00  mii lei, influența realizându-se doar la capitolul de  .

(2)Urmare a acestei  modificări , veniturile și cheltuielile bugetului local al comunei sunt :

                                                                   Program 2009       Influențe        Program rectificat

                                            

            Venituri TOTAL                                          1351,00                                 1351,00        

din care: 1.Venituri proprii                              540,00                                  540,00                                 2.Sume defalcate din TVA                 794,00                                  794,00

3. Subvenții de la bugetul de stat                 17,00                                     17,00         

 

            Cheltuieli TOTAL                                       1.351,00                                1351,00

din care:1. Cheltuieli de personal                  908,00                                  908,00

                        2. Bunuri și servicii                            329,00        -27,00             302,00

                        3. Transferuri                                       25,00          +2,00                27,00

                        4. Asistență socială                              37,00                                     37,00

                        5. Alte cheltuieli                                   52,00                                     52,00

                        6. Cheltuieli de capital                          0,00         +25,00              25,00

 

Art.2-            Detalierea veniturilor și cheltuielilor modificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.1  la prezenta hotărâre.

 

   Art.3  -          Veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2009 în suma de 212,00 mii lei  se modifică doar în sensul repartizării pe capitole a unor cheltuieli cu investițiile după cum urmează:

            - La studiul de Fezabilitate pentru rețea de canalizare și stație de epurare pentru localitățile comunei Hodoșa influența este de +5,00 mii lei ajungând la suma de 75,00 mii lei .

            - La studiul de Fezabilitate pentru modernizarea DC 19 Ihod influența este de      -12,00 mii lei ajungând la suma de 38,00 mii lei .

            - Se introduce investiția de Extindere a rețelei de apă potabilă în comună cu suma de 65,00 mii lei .

 

Art.4-            Detalierea veniturilor și cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.2  la prezenta hotărâre.

 

   Art.5  -          Veniturile și cheltuielile finanțate integral sau parțial din venituri proprii se modifică  la suma de 30,00 mii lei  influențele fiind următoarele:

                                                              Program 2009            Influențe        Program rectificat

                                 

            Venituri TOTAL                                          28,00              +2,00              30,00  mii lei

din care: 1.Subvenții ptr.

instituții publice                  28,00              +2,00              30,00 

            Cheltuieli TOTAL                                         28,00            +2,00              30,00

din care:1. Cheltuieli materiale                     28,00                       -17,00                        11,00

                        2. Cheltuieli de capital                       0,00          +19,00            19,00

 

Art.6-            Detalierea veniturilor și cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.3  la prezenta hotărâre .

 

Art.4-            Lista de investiții cuprinzând modificările prezentate în art.1,3,5 este prezentată în anexa nr.4  la prezenta hotărâre .

 

Art.4-            De executarea prezentei răspunde primarul comunei și serviciul contabil .

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Toth  Dominic

                                                                                                                      Contrasemnează,

 

 

 

Hodoșa, la  28 septembrie 2009

 

                    Nr.20


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

privind  aprobarea Studiului de fezabilitate, a contractului de asociere, a planului de evoluție a tarifelor în cadrul  „Sistemului integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș”

 

 

Consiliul local  Hodoșa, întrunită în ședința extraordinară din 13 octombrie 2009

            Analizând expunerea de motive nr. 776/2009 a primarului comunei Hodoșa,

            Văzând adresa nr. 85864/11.09.2009 a Ministerului Mediului comunicată Consiliului Județean Mureș privind documentele ce trebuie aprobate de către autoritățile publice locale în vedere promovării Proiectului „Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș”,

În temeiul HCL nr. 11/2008 privind aprobarea asocierii comunei Hodoșa pentru constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄ECOLECT” Mureș

Conform prevederilor art. 36 alin. (1) și alin.(2) lit. „b” coroborat cu  prevederile alin.(7), lit.”a” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

Art.1  -          Se aprobă Studiul de fezabilitate „Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș”, cuprins în anexa nr. 1.

                Art.2  -              Se aprobă asocierea comunei Hodoșa cu celelalte unități administrativ teritoriale din Județul Mureș, în vederea realizării proiectului „Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș”, conform Contractului de asociere cuprins în anexa nr. 2 și se împuternicește Primarul comunei Hodoșa dl. Orban Sandor pentru semnarea Contractului de asociere.

Art.3   -              Se aprobă planul de evoluție a tarifelor în cadrul „ Sistemului Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș”, cuprins în anexa nr. 3

Art.4.  -          Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.5.  -          Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Hodoșa care va

răspunde  de aducerea sa la îndeplinire, Consiliului Județean Mureș, precum și Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠄 Ecolect Mureș”.

 

                                                               PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Bako Antal-Szabolcs

                                                                                                          Contrasemnează,                                                                                                                                                                  

Hodoșa,la  13 octombrie  2009

 

                    Nr.21


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

privind  aprobarea proiectului „Implementarea soluțiilor e-guvernare în Microregiunea Valea Nirajului”, precum și a altor măsuri necesare implementării acestuia   

 

 

Consiliul local  Hodoșa, întrunită în ședința extraordinară din 13 octombrie 2009

            Analizând prevederile Ghidului solicitantului aferent Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa III „Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, Domeniul Major de Intervenție 2 „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, Operațiunea 1 „Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”;

Analizând studiul de fezabilitate și proiectul tehnic aferent proiectului „Implementarea soluțiilor e-guvernare în Microregiunea Valea Nirajului”

În conformitate cu prevederile prevederile art.36 alin.(2) lit.d), din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 45 alin.(6) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

Art.1  -          Se aprobă elaborarea și depunerea spre finanțare a proiectului „Implementarea soluțiilor e-guvernare în Microregiunea Valea Nirajului”.

                Art.2  -              Se aprobă acordul de parteneriat privind participarea UAT-urilor din Valea Nirajului în proiectul „Implementarea soluțiilor e-guvernare în Microregiunea Valea Nirajului”, acordul din anexa nr.1, făcând parte integrantă din prezenta

Art.3   -              Se va menține proprietatea proiectului  și natura activității pentru care s-a acordat finanțarea, pe o perioadă de cel puțin 60 de luni după data finalizării proiectului și se va asigura   exploatarea și mentenanța în această perioadă.

Art.4  -           Se va asigura folosința echipamentelor și aplicațiilor pentru scopul declarat în proiect.

Art.5  -           Se aprobă cofinanțarea proiectului cu o sumă echivalentă cotei părți din contribuția proprie la proiect, conform acordul de parteneriat anexat prezentei.

 

Art. 6  -          Se aprobă modificarea în acest sens a bugetului de venituri și cheltuieli a comunei.

Art.7  -           Primarul, viceprimarul, secretarul, referentul contabil al comunei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.8  -           Prezenta hotărâre se va comunica: Instituției Prefectului Județului Mureș, Primarului  Comunei, celor interesați și la cunoștință publică.

 

 

 

                                                               PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Bako Antal-Szabolcs

                                                                                                         

                                                                                                                                 Contrasemnează,                                                                                             

 

 

                                                           

Hodoșa,la  13 octombrie  2009

 

                    Nr.22

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

  

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2009

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 19 noiembrie 2009;

Văzând nota de fundamentare, a expunerii de motive  nr.894/2009 precum și avizul comisiei de specialitate ale consiliului local,

Având în vedere articolul 20 aliniatul (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006

privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

   Art.1  -          (1)Bugetul comunei Hodoșa pe anul 2009, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli la suma de 1.361,00  mii lei , influența fiind de   +10,00 mii lei.

(2)Urmare a acestei  rectificări , veniturile și cheltuielile bugetului local al comunei sunt :

 

                                                                         Program         Influențe        Program

   2009                                              rectificat

 

            Venituri TOTAL                                          1351,00         +10,00           1361,00        

din care: 1.Venituri proprii                              540,00         0                      540,00             

            2.Sume defalcate din TVA                 794,00        +10,00             804,00

3. Subvenții de la bugetul de stat      17,00            0                      17,00         

            Cheltuieli TOTAL                                       1.351,00        +10,00           1361,00

din care:1. Cheltuieli de personal                  908,00        +3,00               911,00

                        2. Bunuri și servicii                            322,00           0                    322,00

                        3. Transferuri                                       27,00            0                      27,00

                        4. Asistență socială                              17,00            0                      17,00

                        5. Alte cheltuieli                                   52,00         +3,00                55,00

                        6.Cheltuieli de capital                         25,00         +4,00                29,00

 Art.2-            Detalierea veniturilor și cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.1  la prezenta hotărâre.

Art.3-            Veniturile evidențiate în afara bugetului local sunt în sumă de 70,00  mii lei  și se vor utiliza pentru cheltuieli de capital și anume pentru lucrări în continuare de extindere a rețelei de apă potabilă în comună.

Art.4-            Detalierea veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.2  la prezenta hotărâre.

 

Art.5-            De executarea prezentei răspunde primarul comunei și serviciul contabil.

 

 

   PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Bako Antal-Szabolcs

 

 

Hodoșa, la  19 noiembrie 2009

 

                    Nr.23


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2009

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 19 noiembrie 2009;

Văzând nota de fundamentare, a expunerii de motive  nr.894/2009 precum și avizul comisiei de specialitate ale consiliului local,

Având în vedere articolul 20 aliniatul (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006

privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

   Art.1  -          (1)Bugetul comunei Hodoșa pe anul 2009, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli la suma de 1.390,00  mii lei , influența fiind de   +29,00 mii lei.

(2)Urmare a acestei  rectificări , veniturile și cheltuielile bugetului local al comunei sunt :

 

                                                                         Program         Influențe        Program

   2009                                              rectificat

 

            Venituri TOTAL                                          1361,00         +29,00           1390,00        

din care: 1.Venituri proprii                              540,00        +6,00               546,00       

                          2.Sume defalcate din TVA                 804,00        0                        804,00

3. Subvenții de la bugetul de stat                 17,00         +23,00               40,00         

            Cheltuieli TOTAL                                       1.361,00        +29,00           1390,00

din care:1. Cheltuieli de personal                  911,00        +5,00               916,00

                        2. Bunuri și servicii                            322,00        +1,00                323,00

                        3. Transferuri                                       27,00          0                        27,00

                        4. Asistență socială                              17,00         +23,00               40,00

                        5. Alte cheltuieli                                  55,00         0                        55,00

                        6.Cheltuieli de capital                         29,00         0                        29,00

 

Art.2-            Detalierea veniturilor și cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.1  la prezenta hotărâre.

 

Art.3-            Veniturile evidențiate în afara bugetului local sunt în sumă de 61,00  mii lei  cu influența de +3,00 față de +58,00 mii lei program  2009 , influența ce se va utiliza pentru cumpărarea de cărți sau programe educaționale pe suport electronic, necesare îmbunătățirii calității activității didactice în învățământul preuniversitar.

 

Art.4-            Detalierea veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.2  la prezenta hotărâre.

 

Art.5-            De executarea prezentei răspunde primarul comunei și serviciul contabil.

 

 

 

 

   PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Bako Antal-Szabolcs

 

 

 

Hodoșa, la  21 decembrie 2009

 

                    Nr.24

 


 ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

         privind stabilirea taxelor și impozitelor  locale pe anul 2010

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 21 decembrie 2009 ;

            Având în vedere prevederile:          

- art. 36 alin. (4) lit. c.) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

republicată

- Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanțele publice locale,

- Titlul IX  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și

completările ulterioare ;

- HGR nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si

taxele locale si alte taxe asimilare acestora aplicabile incepand cu anul fiscal 2010;

 Ținând seama de expunerea de motive nr.968 din 16 decembri 2009 precum și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.c) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

Consiliul Local al comunei Hodoșa  adoptă prezenta hotărâre.

 

 

                Art. 1. –         Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2010, după cum urmează:

a.) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2010;

b.) cota prevăzută la art.253 și 270 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal rămân în vigoare și pe anul 2010

 

Art. 2. –         Se stabileste cota de 10% reprezentind  bonificatie acordata persoanelor fizice pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport, datorate pentru intregul an pina la data de 31 martie a anului fiscal. 

 

            Art. 3. –         Pentru determinarea impozitelor și a taxelor pentru anul 2010, se menține delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Hodoșa nr.1 /2003.

 

Art. 4. –         Niivelurile și sumele fixe stabilite sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2010, constituind  anexa nr. 1.

 

Art. 5. –         Lista actelor normative prin care se instituie impozite și taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa , prin care s-au instituit/stabilit impozite și taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2.

 

              Art. 6. -        Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa, în temeiul cărora s-au acordat facilități fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 3.

 

              Art. 7. –       Pentru anul fiscal 2010 scutiri și facilități prevăzute de art.286 alin. (1)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  nu se acordă.

 

             Art. 8. – Anexele nr. 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 9. – (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Mureș în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, celor interesați și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Hodoșa.

(2) Aducerea la cunoștință se face prin afișare la sediul autorității administrației publice locale.

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Bako  Antal-Szabolcs         

 

 

 

Hodoșa, la 21 decembrie 2009

 

                               Nr.25

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind  acoperirea golului de casă din fondul de rulment al comunei

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 21 decembrie 2009;

            Având în vedere prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de expunerea de motive cu nr.972 din 16 decembrie 2009, a raportului compartimentului de resort din cadrul instituției primarului și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Se aprobă acordarea unui împrumut pentru acoperirea golului de casă  din bugetul local prin transfer din fondul de rulment disponibil al comunei Hodoșa la data de 01 ianuarie 2010.

 

            Art.2  -          Transferul sumei de 50% din fondul de rulment disponibil se realizează din contul  fondului de rulment al comunei RO77TREZ4765039XXX000393 în contul bugetului local comunal RO81TREZ47621400211XXXXX , urmând ca suma de mai sus să fie revărsată în cursul anului bugetar 2010.

 

Art.12 -         Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei .

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Bako  Antal-Szabolcs         

 

 

        Hodoșa, la 21 decembrie 2009

 

                               Nr.26


 

 

ÎNAPOI