Formulare utilizate în administrația publică

Înapoi

Cerere eliberare certificat de urbanism........................

Cerere eliberare autorizaţie de construcţie/desfintare.

Cerere eliberare autorizaţie liberă iniţiativă.................

Cerere efectuare de anchetă socială............................

Cerere eliberare adeverinţă din evidenţele agricole....

Cerere eliberare certificat de producator......................

Cerere eliberare cetificat de stare civilă......................

 

 

Către,

Primarul*)_____________________________

 

 

CERERE

PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

 

Subsemnatul(1) ______________________________________________________________

    municipiul

  domiciliul(2)                                                                orașul
cu ——————————— în județul _______________  —————    ________________________

sediul                                                                    comuna

satul _________ --- ____ sectorul __________________ cod poștal _________________________

strada _________----_____________ nr. __________ bl. ______ sc. _______ et. ______ ap. ___

telefon/fax __________________________ e-mail _______________________________________.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările
ulterioare, solicit emiterea

 

CERTIFICATULUI DE URBANISM

 

 

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul ______________________
  municipiul

orașul  ___________________ satul ____________________________ sectorul ______________

  comuna

cod poștal ___________ strada ___________-____________ nr. ____ bl. ___ sc. ___ et. __ ap. ___

sau identificat prin(3) _______CF_____________________________________________________

_______________________nr. Top.___________________________________________________,

Suprafața terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este de__________________ m2.

Solicit certificatul de urbanism în scopul (4) : __________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Anexez (3 ) : ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

SEMNĂTURA
Data _______________

____________________________________________________

- Primarul                                        comunei _______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Către,

Primarul comunei___________HODOȘA______________________

 

CERERE

PENTRU EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE

 

Subsemnatul(l) _____________________________________________

 

cu domiciliul(2) în mun./oraș/comuna________________       _______județul ______________ 

 

satul __________________ sectorul _________ cod poștal _______________

strada _________________________ nr. _______ bl. ______ sc. _______ et. ______ ap. ___

telefon/fax __________________________ e-mail ________________________________________.

înregistrată la nr. _______ din ______ 200_   ,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, solicit emiterea

AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE

Pentru imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul _____MUREȘ_________________
  municipiul

orașul  _______________ satul ________________________________ sectorul ______________

  comuna

cod poștal ___________ strada ____________________ nr. __________ bl. ___ sc. ___ et. __ ap. ___

Cartea funciară (3)   __________________________________________________________________

Fișa bunului imobil
sau nr. cadastral

În vederea executării lucrărilor de (4): ________________________________________________

_______DESFIINȚARE CASĂ DE LOCUIT DIN LEM___________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

În valoare de(5): ___________________________________________________________________
Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC) / desființare (PAD)

nr. (6) : ___________ din data de _________________, întocmit în conformitate cu Proiectul tehnic pentru execuția lucrărilor, a fost elaborat de _________________ cu sediul în județul _____________ municipiul/orașul/comuna _______________ sectorul/satul _______________ cod poștal _________ strada ________________________________________ nr. ______ bl. ____ sc. ___ et, ___ ap. ____

*) Se completează, dupa caz: - Primarul General al municipiului București

- Primarul sectorului ______ al municipiului București

- Primarul municipiului ________________________

- Primarul orașului ___________________________

-   Primarul comunei __________________________

 

Verificarea proiectului (PAC, PAD), în conformitate cu prevederile Legii rir. 10/1995 a fost efectuată de (7 )

 

1.

 

4.

 

2.

 

5.

 

3.

 

6.

 

 

Durata   executării lucrărilor, solicitată în baza prevederilor "Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - PAC/PAD/POE"

 – anexat prezentei, este de ____ _____ luni/zile.

Anexez prezentei cereri:

1. Dovada titlului asupra imobilului (copie legalizată) : __ _____________________________________________________________________

2. Certificatul de urbanism nr. ______________ din ____________________________________________________________________________ (copie)

3. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, în două   exemplare, compus din:                                                                                

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4. Următoarele "FIȘE TEHNICE" însoțite de documentațiile necesare obținerii avizelor/acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism, în vederea emiterii Acordului unic:

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

5. Următoarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism, altele
decât cete cuprinse în acordul unic:

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

6. Anexa la "Cererea pentru emiterea autorizație de construire/desființare" completată cu toate elementele necesare descrierii lucrărilor pentru care se solicită autorizația.

7. Lista documentelor de plată a taxelor legale în vederea autorizării:

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Declar pe propria răspundere că datele menționate în prezenta cerere sunt exacte și mă angajez să respect, în cunoștința prevederilor legii, autorizația de construire și documentația aferentă vizată spre neschimbare.

Semnătura,
Data__________

 

           

                                                                                                            

                                                                            Către:

                                                                                                       Primăria comunei  Hodoșa

                                                                                                                  -d.lui  Primar –

 

                Subsemnatul (a).................................................................cu domiciliul în

comuna/municipiul.................................satul/strada.....................................nr...............

Având CNP  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  , legitimat cu B.I./C.I. sr...........nr....................

                Rog prin prezenta să-mi eliberați ..........................................................................

..........................................................................................................................................

aceasta fiind necesar la ....................................................................................................

 

 

                                Hodoșa, la.............................                           Semnătura

                                                                                          ........................................

 

 

 

 

                                   

 

Nr. inregistrare .........

Catre

Primarul ...................*)

Avizat: data .................

 

                       CERERE

 

Subsemnatul ................................................................................................................................., domiciliat in     localitatea .........., str. .......... nr. ...., judetul .....,         

 posesor al cartii de identitate/BI seria ... nr. ...., cod numeric personal (CNP) _____________, eliberat de Politia .........,

va rog sa-mi aprobati eliberarea certificatului de producator pentru vanzarea urmatoarelor produse si cantitati .......................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

declarand pe propria raspundere, sub sanctiunile prevazute de Codul penal**), ca produsele, productiile estimate si cantitatile destinate comercializarii pentru care am solicitat eliberarea certificatului de producator sunt obtinute in gospodaria mea, de pe terenurile ori de la animalele, dupa caz, pe care le-am inregistrate in Registrul agricol.

Certificatul de producator va fi folosit si de urmatorii membri din

componenta gospodariei:

1. ......., carte de identitate/BI seria ... nr. ...... CNP ______

2. ......., carte de identitate/BI seria ... nr. ...... CNP ______

3. ......., carte de identitate/BI seria ... nr. ...... CNP ______

 

..................................

     (data) (semnatura)

 

*) Se specifica: comuna, orasul, municipiul, sectorul municipiului Bucuresti.

**) Potrivit art. 292 din Codul penal.

Forma si continutul cererii-tip, formulata de catre persoanele fizice sau   asociatiile familiale, pentru emiterea Autorizatiei prevazuta de dispozitiile
Legii nr. 507/2002
 

 


                                                                                                                                                                        Nr. înregistrare ................

 

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnatul, (Nume si prenume) ..................................... identificat
cu ........... Seria ....... Nr. ...........; C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cu domiciliul: Judetul/Municipiul ................. Localitatea ................
Str. ............................, Nr. ......, Bl. ...., Sc. ......., Et. .....,
Ap. ...., Sector ......, cod postal ............. telefon ......................
va solicit eliberarea autorizatiei prevazuta de Legea nr. 507/2002, pentru
desfasurarea de activitati economice, dupa cum urmeaza:
1. Forma de organizare: Persoana fizica [] Asociatie familiala []
2. Asociatie familiala/Denumire .............................................
Sediu: Judetul/Municipiul ...................... Localitatea ...................
Str. ........... Nr. ..., Bl. ..., Sc. ..., Et. ..., Ap. ..., Sector ...,
Reprezentata prin: ................................................; identificat
cu .............. Seria ........ Nr. ........ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
cu domiciliul în Judetul/Municipiul ................ Localitatea ...............
Str. ............................, Nr. ......, Bl. ...., Sc. ......., Et. .....,
Ap. ...., Sector ......, cod postal ............. telefon ......................

Membrii asociati: (Nume si prenume) ..............................., identificat
cu .............. Seria ........ Nr. ........ C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
domiciliul: Judetul/Municipiul .................... Localitatea ................
Str. ............................, Nr. ......, Bl. ...., Sc. ......., Et. .....,
Ap. ...., Sector ......, cod postal ............. telefon ......................

(Nume si prenume) ......................., identificat cu ......... Seria .....,
Nr. ........., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cu domiciliul: Judetul/Municipiul ................... Localitatea ..............
Str. ............................, Nr. ......, Bl. ...., Sc. ......., Et. .....,
Ap. ...., Sector ......, cod postal ............. telefon ......................

(Nume si prenume) ......................., identificat cu ......... Seria .....,
Nr. ........., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cu domiciliul: Judetul/Municipiul ................... Localitatea ..............
Str. ............................, Nr. ......, Bl. ...., Sc. ......., Et. .....,
Ap. ...., Sector ......, cod postal ............. telefon ......................

(Nume si prenume) ......................., identificat cu ......... Seria .....,
Nr. ........., C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cu domiciliul: Judetul/Municipiul ................... Localitatea ..............
Str. ............................, Nr. ......, Bl. ...., Sc. ......., Et. .....,
Ap. ...., Sector ......, cod postal ............. telefon ......................

3. Obiectul activitatii (Conform clasificarii activitatilor din economia
nationala-CAEN Rev. 1) ...............................................
3.1. Activitatea principala: ................................ [][][][]
3.2. Activitati secundare:
a) .......................................................... [][][][]
b) .......................................................... [][][][]
c) .......................................................... [][][][]
4. Locul desfasurarii activitatii/lor.................................
......................................................................
5. Durata desfasurarii activitatii*): ................................
*) Pentru pct. 5 - "Durata desfasurarii activitatii", se va mentiona perioada
pentru care se solicita autorizarea (determinata sau nedeterminata) si, dupa
caz, durata permisului de sedere pentru cetatenii straini prevazuti de lege.
6. Înscrisuri doveditoare depuse: ..............................................
+------------------------------------------------------------------------------+
ŠNr. Š Tipul actului Š Emitent ŠNumar Š
ŠCrt.Š Š ŠpaginiŠ
+----+-------------------------------------+----------------------------+------Š
+----+-------------------------------------+----------------------------+------Š
+----+-------------------------------------+----------------------------+------Š
+----+-------------------------------------+----------------------------+------Š
+----+-------------------------------------+----------------------------+------Š
+----+-------------------------------------+----------------------------+------Š
+------------------------------------------------------------------------------+
7. Declaratii pe propria raspundere depuse:
................................................................................
................................................................................
................................................................................
8. Alte mentiuni: ..............................................................
................................................................................
................................................................................
Data formularii cererii: ...................
Semnatura solicitantului: .............................
Semnaturile membrilor asociatiei familiale:
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

Domnului Primar al .................................................