ANEXA

La HCL nr.31/2016

REGULAMENT

De organizare și funcționare a consiliului local al comunei Hodoșa
CAPITOLUL I

Dispoziții generale

ART. 1.(1)Consiliul local al comunei Hodoșa este autoritatea deliberativă prin care se realizează autonomia locală la nivelul comunei Hodoșa.

(2) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

(3) Prezentul regulement are ca obiect stabilirea condițiilor de exercitare a madatului de către aleșii locali, a drepturilor și obligațiilor ce le revin în baza mandatului încredințat.

ART.2. (1) Prin aleși locali în sensul prezentului regulament se înțelege consilierii locali, primarul și viceprimarul comunei Hodoșa.

(2) Consilierii locali și primarul se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat de cetățenii cu drept de vot de pe raza comunei Hodoșa, potrivit Legii nr. 115/2015  pentru alegerea autorităților administrației publice locale,  cu modificările și completările ulterioare.

(3) Viceprimarul este ales prin vot secret, indirect, potrivit prevederilor Legii nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată.

ART.3. (1) Participarea aleșilor locali la activitatea autorităților administrației publice locale are caracter public și legitim, fiind în acord cu interesele generale ale colectivității în care își desfășoară mandatul.

(2) În exercitarea mandatului, aleșii locali sunt în serviciul colectivității locale și sunt responsabili în fața acesteia.

ART.4. În asigurarea liberului exercițiu al mandatului lor, aleșii locali îndeplinesc o funcție de autoritate publică și sunt ocrotiți de lege.

 

CAPITOLUL II

Constituirea consiliului local al comunei Hodoșa

 

ART.5. Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, numărul membrilor consiliului local, se stabilește prin Ordin al prefectului, în funcție de numărul locuitorilor comunei Hodoșa, raportat de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs, sau, după caz, la data de 1 iulie a anului care precedă alegerile.

ART.6. (1) Constituirea consiliului local se face în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor. Convocarea consilierilor declarați aleși pentru ședința de constituire se face de către prefect. La ședința de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum și primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

(2) Ședința este legal constituită dacă participă cel puțin două treimi din numărul consilierilor aleși. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, ședința se va organiza, în aceleași condiții, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleași condiții.

(3) În situația în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absenței, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleși care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă aceștia nu pot fi înlocuiți de supleanții înscriși pe listele de candidați respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în condițiile Legii privind alegerea autorităților administrației publice locale.

(4) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanța de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanței este definitivă și irevocabilă.

(5) Absența consilierilor de la ședința de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezența acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forță majoră.

ART.7.(1) Lucrările ședinței de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri.

(2) Pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3 consilieri.

(3) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier și propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor.

(4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care se constată încălcarea condițiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condițiile Legii privind alegerea autorităților administrației publice locale.

(5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorității consilierilor prezenți la ședință. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.

(6) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesați la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenți de la ședință, de la comunicare.

(7) Instanța de contencios administrativ se pronunță în cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă și irevocabilă.

ART.8.(1) Ședința de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai învârstă consilier local, ajutat de cei doi asistenți ai acestuia, să preia conducerea lucrărilor ședinței. Asistenți ai președintelui de vârstă vor fi desemnați cei mai tineri consilieri locali.

(2) După preluarea conducerii ședinței se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare.

ART.9.(1) Secretarul comunei Hodoșa asigură la ședința de constituire a consiliului local Hodoșa, asistența de specialitate și întocmește procesul-verbal al ședinței.

(2) Dacă primarul declarat ales a candidat și pentru funcția de consilier și a obținut mandatul, dosarul acestuia va fi însoțit de opțiunea scisă pentru una dintre cele două funcții.

(3) Prevederile alin.(2) se aplică numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.

ART.10.(1) Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales și consilier și optează pentru funcția de primar sau dacă vreunul dintre consilierii validați optează în scris pentru renunțarea la funcția de consilier, se va aplica procedura prevăzută de art.6.

(2) În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanți, conform legii, iar numărul de consilieri locali se reduce sub jumătate plus unu, se vor organiza alegeri parțiale pentru completare, în termen de 90 de zile.

ART.11.(1) La reluarea lucrărilor consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun în fața consiliului local jurământul în limba română, după următoarea procedură: consilierii validați se vor prezenta, în ordine alfabetică, în fața unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituție și Biblia.

(2) Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituție cât și, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunța textul jurământului care va avea următorul conținut: „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Hodoșa. Așa să-mi ajute Dumnezeu”.

(3) După rostirea acestuia, consilierul va semna jurământul de credință, care va fi imprimat pe un formular special.

(4) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de ședință, iar al doilea se înmâneză consilierului.

(5) Consilierii care se declară atei sau care au o altă credință decât cea creștină pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără acestă formulă.

ART. 12 (1) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt considerați demisionați de drept, fapt care se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

(2) În cazul în care consilierul local refuză să depună jurământul sau renunță la mandat înainte de validare, se supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianței politice sau alianței electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice și alianțele politice confirmă în scris apartenența la partid a consilierului în cauză.

ART. 13 (1) După depunerea jurământului de către majoritatea consilierilor locali validați președintele de vârstă declară Consiliul local al comunei Hodoșa legal constituit.

(2) Constituirea consiliului local se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorității consilierilor locali validați.

CAPITOLUL III

Organizarea consiliului local al comunei Hodoșa

Secțiunea 1

Președintele de ședință

ART. 14 (1) După declararea consiliului local ca legal constituit se procedează la alegerea președintelui de ședință, prin hotărâre adoptată prin votul deschis al majorității consilierilor în funcție.

(2)Durata mandatului președintelui de ședință este de 3 (trei) luni, prin rotație.

(3)După alegerea președintelui de ședință acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.

(4)Hotărârile adoptate în cadrul ședinței de constituire se semnează de președintele de vârstă și de cei doi asistenți ai acestuia și se contrasemnează de secretar.

(5)Consilierul local ales în condițiile alin.(1) – (3) poate fi schimbat din funcție, la inițiativa a cel puțin 1/3 din numărul consilierilor locali, prin votul majorității consilierilor locali în funcție.

ART. 15 (1) Președintele de ședință exercită următoarele atribuții principale:

 1. conduce ședințele consiliului local;
 2. supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor și anunță rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra și a abținerilor;
 3. semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum și procesul-verbal;
 4. asigură menținerea ordinii și respectarea regulamentului de desfășurare a ședințelor;
 5. supune votului consilierilor orice problemă care intră în competența de soluționare a consiliului;
 6. aplică, dacă este cazul, sancțiunile prevăzute de statutul aleșilor locali sau propune consiliului aplicare unor asemenea sancțiuni;
 7. stabilește ordinea de precădere care determină prioritatea participării la ședințele publice, în raport cu interesul manifestat față de subiectul ședinței, astfel: consilierii, aparatul propriu, publicul.
 8. oferă invitaților și persoanelor care participă din proprie inițiativă, posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi;
 9. dispune avertizarea și, în ultimă instanță, evacuarea persoanei care asistă la ședințele publice invitate sau din proprie inițiativă în situația în care nu respectă regulamentul de organizare și funcționare a autorității publice.

(2) Președintele de ședință îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local.

(3) În cazul în care președintele ales pentru ședința respectivă a consiliului, nu-și poate îndeplini atribuțiile, se procedează la alegerea unui alt consilier pentru această funcție, în condițiile prevăzute de prezentul regulament.

Secțiunea a 2-a

Alegerea viceprimarului comunei Hodoșa

ART. 16. (1) Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe viceprimar. Alegerea se face prin vot secret.

(2) Propunerea de candidați pentru alegerea viceprimarului, se face de către grupurile de consilieri, de către consilieri.

(3) După înregistrarea candidaturilor se completează buletinele de vot.

(4) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la alegere, una dintre următoarele modalități:

 1. fiecare consilier primește un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaților. Intrând în cabină, din lista candidaților vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaților pe care consilierul nu dorește să îl aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului pe care dorește să îl aleagă votantul;
 2. pe buletinul de vot se scrie cuvântul „DA” în dreptul numelui celui pe care dorește să îl voteze;
 3. alte modalități la alegerea consiliului.

(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obținut votul majorității consilierilor în funcție.

ART. 17. (1) Alegerea viceprimarului va fi consemnată într-o hotărâre a consiliului local.

(2) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul își păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizația aferentă acestui statut.

ART. 18. (1) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local.În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept și mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

(2) Schimbarea din funcție a viceprimarului se poate face de către consiliul local, prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor în funcție, la propunerea primarului sau a 1/3 din numărul consilierilor locali în funcție.

Secțiunea a 3-a

Comisiile de specialitate ale Consiliului local al comunei Hodoșa

ART. 19 (1) După constituire consiliul local stabilește și organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.

(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.

(3) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora și numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcție de specificul local și nevoile activității sale.

(4) Consiliul local al comunei Hodoșa a organizat comisii de specialitate în următoarele domenii:

 1. COMISIA I – Comisia pentru dezvoltarea economică și socială, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism
 2. COMISIA II – Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport
 3. COMISIA III – Comisia pentru muncă și protecție socială, juridică și de disciplină, protecția mediului și turism.

ART. 20. (1) Comisiile de specialitate lucreză valabil în prezența majorității membrilor și iau hotărâri cu votul majorității membrilor lor.

(2) Comisia poate invita să participe la ședințele sale specialiști din cadrul aparatului propriu al primarului sau din afara acestuia, în special de la unitățile aflate în subordinea consiliului.

(3) Ședințele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice. Comisia poate hotărî ca la dezbaterile sale să fie prezente și alte persoane interesate.

(4) Comisia poate hotărî ca unele ședințe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfășoare cu ușile închise.

(5) Consilierii pot participa la toate ședințele de comisii indiferent de modul de desfășurare a acestora.

ART. 21. (1)Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenți în fiecare comisie de specialitate se stabilește de către consiliul local în funcție de ponderea acestora în cadrul consiliului.

(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenți, de către consiliu, avându-se în vedere, de regulă, pregătirea lor profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea.

(3) Un consilier poate face parte din cel mult 2 (două) comisii de specialitate. Indemnizația de ședință se va achita în funcție de participarea fiecărui consilier la ședințele comisiilor de specialitate din care face parte și a ședinței ordinare.

ART.22.Fiecare comisie de specialitate își alege, prin votul deschis al majorității consilierilor ce o compun, câte un președinte și câte un secretar.

ART. 23. (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

 1. analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;
 2. avizează proiectele de hotărâri din domeniul lor de activitate;
 3. se pronunță asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare.

(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

ART. 24. (1) Președintele comisiei de specialitate are următoarele atribuții principale:

 1. asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local și cu celelalte comisii;
 2. convoacă ședințele comisiei prin intermediul secretarului;
 3. conduce ședințele comisiei;
 4. propune ca la lucrările comisiei să participe și alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;
 5. participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă împortanță pentru comisia pe care o conduce;
 6. susține în ședințele de consiliu avizele formulate de comisie;
 7. anunță rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar.

(2) Președintele comisiei îndeplinește orice alte atribuții referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege sau stabilite de consiliul local.

ART. 25. (1)  Secretarul comisiei îndeplinește următoarele atribuții principale:

 1. efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a membrilor comisiei;
 2. numără voturile și îl informează pe președinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri și asupra rezultatului votării;
 3. asigură redactarea avizelor și proceselor verbale etc.

(2) Secretarul comisiei îndeplinește orice alte sarcini stabilite de consiliu sau însărcinări stabilite de comisie sau de către președinte.

ART. 26. (1) Convocarea ședințelor comisiei se face de către președintele acesteia cu cel puțin 3 zile înainte.

(2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea președintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(3) Participarea membrilor comisiei la ședințele acesteia este obligatrie.

(4) În caz de absență la ședințele pe comisii consilierului în cauză nu i se acordă indemnizație de ședință. Dacă absențele continuă, fără a fi motivate, președintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea de sancțiuni, inclusiv înlocuirea lui din comisie.

ART. 27.Ședințele comisiilor de specialitate se desfășoară, de regulă, înaintea ședințelor consiliului, atunci când ordinea de zi a ședinței acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

ART. 28.Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situații comisia poate hotărâ ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz și modaliatatea de exprimare a acestuia.

ART. 29. (1) Lucrările ședințelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea ședinței procesul verbal va fi semnat de către președintele și secretarul comisiei.

(2)Președintele poate încuviința ca procesele-verbale ale ședințelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la ședință, cu excepția proceselor-verbale întocmite în ședințe ale căror lucrări s-au desfășurat cu ușile închise.

ART. 30.Dacă în urma dezbaterilor din ședința consiliului local se impun modificări de fond în conținutul proiectului, președintele de ședință poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.

ART. 31.Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză și verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.

ART. 32. (1) Componența nominală a comisiilor prevăzute la art.31, obiectivele și tematica activității acestora, perioada în care vor lucra și mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

(2)Comisia de analiză și vereficare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor și verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătățire a activității în domeniul supus analizei sau verificării.

ART.33.Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constiuire a comisiilor de specialitate, numărul și denumirea acestora, numărul mebrilor fiecărei comisii și modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenți, precum și componența nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.

ART.34. (1)Locuitorii satelor care nu au consilieri locali alesi in consiliile locale sunt reprezentati la sedintele de consiliu de un delegat satesc.

   (2)Delegatul satesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de catre o adunare sateasca, constituita din cate un reprezentant al fiecarei familii, convocata si organizata de primar si desfasurata in prezenta primarului sau viceprimarului.

   (3)La discutarea problemelor privind satele respective delegatii satesti vor fi invitati in mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ.

   (4)Delegatul satesc pentru participarea la ședințele consiliului local are dreptul la o idemnizație stabilită în condițiile legii.

(5)Delegatul sătesc are dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-a făcut în exercitarea mandatului, în condiții legii.

 

 

 

Secțiunea a 4-a

Alte dispoziții

 

ART. 35.(1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului de către președintele de ședință se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul sau altă persoană desemnată de președintele judecătoriei care a validat mandatul prezintă în fața consiliului hotărârea de validare.

(2)După prezentarea hotărârii de validare primarul va depune jurământul prevăzut de lege.

(3)Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

ART.36.(1)După depunerea jurământului primarul intră în exercițiul de drept al mandatului.

(2)Pe timpul desfășurării lucrărilor ședinței de constituire a consiliului local primarul este obligat să poarte eșarfa în culorile drapelului național al României. Primarul va ocupa în sala de ședințe un loc distinct, separat de cel al președintelui de ședință.

(3)Dacă la lucrările consiliului participă prefectul, președintele consiliului județean sau reprezentanții acestora, aceștia vor ocupa, de asemenea, un loc distinct, separat de cel al președintelui de ședință.

(4)Calitatea de primar încetează la data depunerii jurământului de către noul primar.

ART. 37. (1)Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică și reprezintă comuna Hodoșa în relațiile cu alte autorități publice, cu persoane fizice sau juridice române ori străine, precum și în justiție.

(2)Primarul participă la ședințele consiliului și are dreptul să-și exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de ședință.

(3)Punerea în aplicare a hotrărârilor consiliului local este asigurată de primar, prin aparatul de specialitate pe care îl conduce.

ART. 38. (1)În relația cu consiliul local, primarul îndeplinește următoarele atribuții:

 1. prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Hodoșa;
 2. la solicitarea consiliului local, prezintă rapoarte și informări;
 3. elaboreză proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a comunei Hodoșa și le supune spre aprobare consiliului local.

ART. 39. (1) Secretarul comunei Hodoșa este funcționar public de conducere, salarizat din bugetul local, cu studii superioare juridice sau administrative și beneficiază de stabilitate în funcție.

(2) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu și regimul disciplinar al secretarului comunei Hodoșa operează potrivit prevederilor legislației privind funcția publică și funcționarii publici.

ART. 40. (1) Secretarul comunei Hodoșa participă în mod obligatoriu la ședințele consiliului local și îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

 1. asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puțin 1/3 din numărul consilierilor în funcție;
 2. asigură efectuarea lucrărilor de secretariat și pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia;
 3. asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar;
 4. efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințe a consilierilor;
 5. numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință;
 6. informează președintele de ședință cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
 7. întocmește procesul verbal al ședințelor consiliului local și pune la dispoziția consilierilor înaintea fiecărei ședințe, procesul-verbal al ședinței anterioare, asupra conținutului căruia solicită acordul consiliului;
 8. asigură elaborarea și arhivarea minutelor ședințelor publice și va asigura afișarea minutei ședinței publice, incluzând și votul fiecărui consilier, atât la sediul Consiliului Local cât și pe site-ul propriu;
 9. asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora;
 10. urmărește ca la deliberare și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispozițiile art. 46 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată. Îl informează pe președintele de ședință cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
 11. prezintă în fața consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea proiectelor de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;
 12. avizeză, pentru legalitate, hotărârile consiliului local;
 13. poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local;
 14. acordă membrilor consiliului asistență și sprijin de specialitate în desfășurarea activității; inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate și aprobate de consiliu. Asemenea obligații revin și aparatului de specialitate al primarului;
 15. afișează copia procesului-verbal a ședinței de consiliu local, la sediul primăriei și, după caz, pe pagina de internet a comunei Hodoșa în termen de 3 zile de la terminarea ședinței;
 16. asigură aducerea la cunoștința publică și comunicarea hotărârilor consiliului local către primar și prefectul județului Mureș;
 17. organizează arhiva și evidența statistică a hotărârilor consiliului local.

(2)Secretarul îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege sau date de consiliul local privitoare la buna organizare și desfășurare a ședințelor consiliului.

CAPITOLUL IV

Funcționarea consiliului local al comunei Hodoșa

 

Secțiunea 1

Transparența decizională în procedura de elaborare a actelor normative cu                      aplicabilitate generală

ART. 41.În cadrul procedurii de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter general, Consiliul local are obligația să publice un anunț referitor la acestă acțiune pe site-ul propriu, să-l afișeze la sediul acestuia, într-un spațiu accesibil publicului și să-l transmită către mass-media locală.

ART. 42.Consiliul Local va transmite proiectele de hotărâre cu caracter general tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații.

ART. 43.(1) Anunțul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter general va fi adus la cunoștință publică prin mijloacele arătate, cu cel puțin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză și avizare de către comisiile de specialitate ale Consiliului Local.

(2)Anunțul va cuprinde raportul compartimentului de resort, textul complet al proiectului de hotărâre cu caracter general, precum și termenul limită în care cei interesați pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ la sediul Consiliului Local.

(3) Termenul limită arătat la aliniatul precedent este de 10 zile calendaristice și curge de la data publicării anunțului.

ART. 44. Primarul comunei Hodoșa desemnează, prin dispoziție, un funcționar public din cadrul aparatului propriu și de specialitate responsabil pentru relația cu societatea civilă. Acesta va primi propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ supus. Difuzarea anunțului și invitarea specială a unor persoane la ședința publică sunt în sarcina responsabilului  desemnat pentru relația cu societatea civilă.

ART.45.Proiectul de hotărâre cu caracter general se transmite spre analiză și avizare comisiilor de specialitate numai după definitivare pe baza observațiilor și propunerilor formulate potrivit articolului precedent.

ART. 46.În situația în care o asociație legal constituită sau o altă autoritate publică solicită organizarea unei întălniri în care să se dezbate public proiectul unei hotărâri cu caracter general, Consiliul Local Hodoșa este obligat să decidă organizarea acestei întâlniri care trebuie să se desfășoare în termen de cel mult 10 zile de la publicarea anunțului care va cuprinde data, locul și ora la care va avea loc.

ART.47.În cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotărâri cu caracter normativ se supun adoptării prin procedură de urgență, prevăzută de Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată.

Secțiunea a 2-a

Participarea persoanelor interesate la procesul de luare a deciziilor

 

ART. 48. (1)Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul Consiliului Local, se va publica pe site-ul propriu și se va transmite către mass-media locală cu cel puțin trei zile înainte de desfășurare.

(2)Acest anunț se aduce la cunoștința cetățenilor și a asociațiilor legal constituite care au prezentat sugestii și propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în ședința publică.

(3)Anunțul va conține data, ora și locul de desfășurare a ședinței publice precum și ordinea de zi.

ART. 49.Participarea persoanelor interesate la ședințele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de ședințe, în ordinea de precădere dată de interesul asociațiilor legal constituite, în raport cu subiectul ședinței publice, stabilite de persoana care prezideză ședința publică.

Secțiunea a 3-a

Raport anual privind transparența decizională

 

ART.50.Consiliul local întocmește și face public raportul anual privind transpareța decizională, care va cuprinde următoarele elemente:

 1. numărul total a recomandărilor primite;
 2. numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de hotărâri cu caracter general și în conținutul hotărârilor adoptate;
 3. numărul participanților la ședințe publice;
 4. numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de hotărâre cu caracter general;
 5. situația cazurilor în care autoritatea publică a fost acționată în justiție pentru nerespectarea procedurilor cu privire la transparența decizională;
 6. evaluarea proprie a parteneriatului cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora;
 7. numărul ședințelor care nu au fost publice și motivația restricționării accesului.

            ART. 51.Raportul anual privind transparența decizională va fi facut public în site-ul propriu și va fi prezentat în proxima ședință publică.

SECȚIUNEA 4

Desfășurarea ședințelor

 ART. 52. (1) Ținerea ședințelor de consiliu local are loc de regulă, în ultima zi de marți din lună, cu începere de la orele 14,00 în sala de ședințe a Consiliului local Hodoșa.

(2)Anunțul privind ședința publică se afișează la sediul Consiliului Local Hodoșa, se înserează în site-ul propriu și se transmite către mass-media, cu cel puțin trei zile înainte de desfășurare. Acest anunț trebuie adus la cunoștință cetățenilor și a asociațiilor legal constituite care au prezentat sugestii și propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat de ședință publică. Anunțul va conține data, ora și locul de desfășurare a ședinței publice, precum și ordinea de zi.

(3)Ordinea de zi a ședințelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităților subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, timpul acordat declarațiilor publice, întrebărilor, interpelărilor, petițiilor și altor probleme care se supun dezbaterii consiliului local. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitației de ședință transmise consilierilor și se aduce la cunoștință locuitorilor prin mass-media sau prin alt mijloc de publicitate.

(4)Proiectul ordinii de zi se întocmește la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetățenilor.

(5)Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului local, la propunerea primarului.

(6)Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare, și numai cu votul majorității consilierilor local prezenți.

(7)Proiectele de hotărâri și celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoțite de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop și de raportul compartimentului de resort se întocmește și se depune la secretarul comunei Hodoșa, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie.

(8)La începutul fiecărei ședințe, sectretarul comunei Hodoșa supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Consilierii locali sunt îndreptățiți, în cadrul ședinței să conteste conținutul procesului verbal până la aprobarea lui și să solicite menționerea exactă a opiniilor exprimate în ședința anterioară.

ART.53.(1)Consilierii sunt obligați să fie prezenți la lucrările consiliului și să își      înregistreze prezența în evidența ținută de secretar.

(2)Consilierul care nu poate lua parte la ședință este obligat pe cât posibil să comunice acest lucru secretarului comunei Hodoșa, care va informa președinții de comisii și președintele de ședință.

ART.54.(1) Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt       înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de         hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face inițiatorul. Apoi se dă cuvântul președintelui comisiei de specialitate și, dacă este cazul, șeful compartimentului de resort     care a   întocmit raportul.

(2)După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin.(1) se trece la dezbateri.

(3)Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Președintele de ședință are dreptul să limiteze durata lucrărilor de cuvânt, în funcție de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum și timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Președintele de ședință va urmări ca prezența la dezbateri să se facă din parte tuturor grupurilor se consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcție de mărimea acestuia.

ART. 55 .(1)Președintele de ședință va permite oricând unui consilier să răspundă într-o   problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(2)Prevederile alin.(1) se aplică și în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.

ART.56.Președintele de ședință sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate           propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuția consiliului. Propunerea de încheiere          dezbaterii se supune votului. Discuțiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea       consilierilor.

ART.57. Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenți la     ședință, precum și dialogul dintre vorbitori și persoanele aflate în sală.

ART.58. În cazul în care desfășurarea lucrărilor este perturbată, președintele de ședință     poate întrerupe dezbateriile. El poate propune consiliului aplicarea de sancțiuni corespunzătoare.

ART. 59. Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale și pe articole, consilierii             putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului         consilului în ordine formulării lor. Amendamentele la proiectele de hotărâri se adoptă cu votul majorității consilierilor prezenți. Dacă se adoptă textul inițiatorului sau un amendament formulat        anterior, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

SECȚIUNEA 5

Elaborarea proiectelor de hotărâri

ART.60. (1) Dreptul la inițiativă pentru proicetele de hotărâri ale consiliului local   aparține           consilieriilor locali, primarului, viceprimarului și cetățeniilor care domiciliează pe raza comunei Hodoșa.

(2) Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi inițiată de unul sau de mai mulți cetățeni cu drept de vot, dacă aceasta este susținut prin semnături de cel puțin 5% din populația cu drept de vot a comunei Hodoșa, cu respectarea procedurii prevăzute de art.109, art.110 și art.111 din Legea 215/2001, republicată.

(3)Proiectele de hotărâri vor fi însoțite de o expunere de motive și vor fi redactate în conformiate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop secretarul comunei Hodoșa și personalul de specialitate din aparatul de specialitate al primarului vor acorda sprijin și asistență tehnică de specialitate.

ART. 61 .(1) Proiectele de hotărâri se însciu pe ordinea de zi a ședințelor prin menționare titlului și a inițiatorului.

(2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoștința consilierilor de îndată cu indicarea comisiilor cărora le-au fost trimise spre avizare și cu inițiativa de a formula și depune amendamente.

(3) Operațiunile prevăzute la alin.(1) și(2) se realizează prin grija secretaului.

ART. 62. (1) Proiectele de hotărâri și celelalte materiale se transmit spre dezbaterea și       avizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum și compartimentelor de resort  ale   aparatului de specialitate al primarului, în vedera întocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor           și          compartimentelor cărora li se trimit materiale spre analiză se face de către primar            împreună cu     secretarul comunei Hodoșa și președinții de comisii.

(2) Odată cu transmiterea proiectelor se va preciza și data de depunere a raportului și a avizului, avându-se grijă ca raportul să poate fi trimis și comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către acestea a avizului.

(3) Inițiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunța, în orice moment, la susținerea lor, înainte de adoptarea acestora.

ART.63.(1)După examinarea proiecului sau propunerii, comisia de specialitate al consiliului local întocmește un aviz cu privire la adopatrea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului se pot formula amendamente.

(2)Avizul se transmite secretarului comunei Hodoșa, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar și către consilieri cel târziu odată cu invitație pentru ședință.

ART. 64.Proiectele de hotărâri și celelalte propuneri, însoțite de avizul comisiei de            specialitate și de raportul compatimentului de resort din aparatul propriu al primarului, se        înscriu pe         ordinea de zi și se supun dezbaterii și votului consiliului în prima ședință ordinară a acestuia.

SECȚIUNE 6

Procedura de vot

 

ART. 65. (1) Votul consilierilor este individual și poate fi deschis sau secret.

(2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.

(3) Consiliul local hotărește, la propunerea președintelui de ședință, ce modalitate de vot se va folosi, în afara de cazul în care prin lege sau regulament se stabilește o anumită modalitate.

ART.66.(1)Votarea prin apel nominal se desfășoară în modul următor: președintele           explică obiectul votării și sensul cuvintelor „pentru” și „contra”. Secretarul comunei Hodoșa va da      citire numelui și prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică          și pronunță cuvântul „pentru” sau „contra”, în funcție de opțiune sa.

(2) După epuizarea listei votul se repetă prin citire din nou a numelui consilierilor care au   lipsit.

ART. 67. (1) Pentru exercitare votului secret se folosesc buletine de vot.

(2)Redactarea buletinilor de vot va fi clară și precisă, fără echivoc și fără putința de interpretări diferite. Pentru exprimarea opțiunii se vor folosi, de regulă, cuvintele „da” sau „nu”. Buletinele de vot se întroduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opțiunea calră a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin.(2).

ART. 68. (1) Hotărârile și alte propuneri se adoptă cu votul majorității consilierilor            prezenți, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul cere o altă majoritate.

(2) Se adoptă cu votul majorității consilierilor locali în funcție următoarele hotărâri privind:

(3)Hotărârile privind patrimoniul comunei Hodoșa se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilielilor local în funcție.

(4)Abținerile se contabilizează la voturile „contra”.

(5)Dacă în sala de ședințe nu este întrunit cvorumul legal, președintele amănă votarea până la întrunirea acestuia.

ART.69. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se consemneze    expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.

ART.70. Proiectul de hotărâri sau propunerile respinse de consiliul nu pot fi readuse în      dezbaterea acestuia în cursul aceleiași ședințe.

CAPITOLUL V

Întrebări, interpelări, petiții și informarea consilierilor locali

 

ART.71. (1)  Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului și secretarului         comunei Hodoșa, precum și compartimentelor din aparatul propriu al primarului sau ai serviciilor și         unităților subordonate.

(2) Prin întrebare se solicită informații cu privire la un fapt necunoscut.

(3) Cei întrebați vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea ședință a consiliului.

ART.72. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicații în legătură cu un    fapt cunoscut. Cel interpelat are obligația de a răspunde în scris, până la următoare ședință a        consiliului, sau oral, sau proxima ședință, potrivit solicitării autorului interpelării.

ART.73.Consilierii pot solicita informațiile necesare exercitării mandatului, iar       compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.

Informațiile pot fi cerute și comunicate în scris sau oral.

ART.74.(1)Orice cetățean are dreptul să se adreseze cu petiții consiliului local. Acestea se             încriu într-un registru special, sunt analizate și soluționate potrivit regulamentărilor legale în         vigoare.

(2) Semestrial consiliul analizează modul de soluționare a petițiilor.

CAPITOLUL VI

Dispoziții privind exercitaea mandatului de consilier

 

ART.75.După declararea ca legal constituit a consiliului local, consilierilor în funcție li se eliberează legitimația de consilier precum și semnul distinctiv prevăzut de statutul aleșilor locali.

ART.76.Schimbările sorvenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării        mandatului, se aduc la cunoștința consiliului local în cel mai mult 10 zile de la data producerii acestora.

ART.77. (1) Participarea consilierilor la ședințele consiliului local și ale comisiilor de         specialitate este obligatorie.

(2)Consilierul nu poate lipsi de la ședințele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte, decât dacă are motive temeinice.

ART.78.Consilierul local care absentează nemotivat de la două ședințe consecutive va fi sancționat, potrivit prevederilor statutului aleșilor locali.

CAPITOLUL VII

Dreputrile și obligațile consilierilor locali.

 

ART.79. (1) Pentru participarea la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o idemnizație de ședință.

(2) Idemnizația de ședință pentru membrii consiliului care participă la ședințele ordinare ale consiliului și ale comisiilor de specialitate va fi în cvuantum de 5% din idemnizație lunară a primarului.

(3) Numărul maxim de ședințe pe care se poate acorda idemnizația potrivit alin.(2), este de o ședință ordinară de consiliu și 2 ședințe de comisii de specialitate pe lună.

(4) Plata idemnizaților stabilite potrivit prevederilor alin.(2)-(3) se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local.

(5) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condiții legii.

ART.80. Consilierul are dreptul, după caz, la diurnă de deplasare și plata cheltuerilor de   transport și de cazare pentru activitățile desfășurare în exercitarea mandatului.

ART.81. Drepturile bănești cuvenite aleșilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu           pensia sau cu alte venituri, în condiții legii.

ART.82.(1)Aleșii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau           mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domicialiază în      localitatea în care se desfășoară ședința consiliului local, a comisiilor de specialitate vor primi     contravaloarea transportului, pe baza unui referat care se va întocmi de către beneficiarul     decontului.

(2) Aleșii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare și perfecționare profesională organizate de instituții specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local.

ART.83.(1) Dreptul aleșilor locali de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile, serviciile publice, precum și persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleșilor locali, potrivit competențelor ce le revin, asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes local.

ART.84. (1) Aleșii locali au obligația de a participa la cel puțin un curs de pregătire în       domeniul administrației publice locale, în decursul primului an de mandat.

(2) Se exceptează de la prevederile alin.(1) aleșii locali, care au deținut antreior un alt mandat de consiler local, consilier județean, perședinte al consiliului județean, primar sau au exercitat funcția de prefect, au fost funcționari publici, au deținut un mandat de parlamentar sau studii economice, juridice sau administrative.

(3) Cursurile de pregătire vor fi organizate de instituțiile abilitate de lege.

ART.85.Aleșii locali, în calitate de reprezentați ai colectivității locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcțiilor autorităților administrației publice locale          din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună-credință și fidelitate față de țară și de     colectivitatea de care i-a ales.

ART.86.Consilierii locali sunt obligați să respecte Constituția și legile țării, precum și        regulamentul de funcționare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie și disciplină și să nu            folosească în cuvântul lor sau relațiile cu cetățenii expresii înjurioase, ofensatoare ori calomnioase.

ART.87.Aleșii locali sunt obligați să menționeze expres situațiile în care interesele lor        personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter      patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.

ART.88.Aleșii locali sunt obligați la probitate și discreție profesională.

ART.89.Aleșii locali sunt obligați să dea dovadă de cinste și corectitudine; este interzis    alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

ART.90.(1)Aleșii locali au obligația de a aduce la cunoștința  cetățenilor toate faptele și    actele administrartive ce interzisează colectivitatea locală.

(2)Aleșii locali sunt obligați ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe și să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii.

(3)Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului comunei Hodoșa.

ART.91.Aleșii locali au îndatorirea de a-și perfecționa pregătirea în domeniul        administrației publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare și prefecționare organizate în            acest scop de instituțiile abilitate.

ART.92. (1) Consilerii locali nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de      specialitate din care fac parte  decât în situațiile prevăzute în regulamentul de funcționare.

(2) Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum și în alte cazuri stabilite prin regulamentul de funcționare a consiliului.

ART.93.Aleșii locali nu pot face uz și nu se pot prevala de acestă calitate în exerciaterea   unei activități private.

CAPITOLUL VIII

Grupurile de consilieri

ART.94.(1)  Consilierii se pot constitui în grupuri în funcție de partidele sau alianțele politice pe ale căror liste au fost aleși, dacă sunt un număr de cel puțin trei.

(2)Consilierii care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.(1) pot constitui un grup prin asociere.

(3) Grupul de consilier este condus de un leader, ales prin votul deschis la majorități membrilor grupului.

(4) Prevederile alin.(1) se aplică și consilierilor independenți.

ART.95.Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesare pentru a intra în consiliu cu cel puțin un consilier.

ART.96. În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

CAPITOLUL IX

Încetarea mandatului de consilier

ART.97.(1)  Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a      noului consiliu ales.

(2) Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirerea duratei normale mandatului, în următoarele cazuri:

 1. demisie;
 2. incompatibilitate;
 3. schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acestuia;
 4. lipsa nemotivată de la mai mult de trei ședințe ordinare consecutive ale consiliului;
 5. imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de șase luni consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;
 6. condamnarea prin hotărâre judecătorească rămase definitivă la o pedeapsă privativă de libertate;
 7. punere sub interdicție judecătorească;
 8. pierderea drepturilor electorale;
 9. pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe al cărei listă a fost aleasă

(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local prin hotărâre, la propunerea primarului sau al oricărui consilier

(4) În cazurile prevăzute la alin(2) privind încetarea de drept al calității de consilier local lit.c)-e) și i) hotărâre consiliului poate fi atacată de consilier, ca instanța de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicarea. Instanța se va pronunța în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează iar hotărârea primei instanțe este definitivă și irevocabilă.

ART.98.Consilierii locali pot demisiona, anunțând în scris președintele de ședință care ia act de acesta. Președintele propune consiliului adoptare unei hotărâri prin care se ia act de demisie       și se declară  locul vacant.

ART. 99. (1) Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domicilului în altă         unitate administrativ-teritoriale poate interveni numai după efectuarea în actul de identitatea a    celui în cauza a mențiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.

(2)Prevederile art.96.alin.(2), lit. e) nu se aplică în cazul în care consilierul a fost însărcinat de către consiliul de care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în țară sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii încredințate exerciatarea mandatului se suspendă.

(3) Prevederile art.96.alin.(2) lit.f) – h) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești.

ART.100. (1) În toate situațiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei         normale a acestuia consiliu local adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea primarului, o   hotărâre prin crea se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.

(2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar și de secretarul comunei Hodoșa. Referatul va fi însoțit de actele justificative.

CAPITOLUL X

Registrul de interese

ART.101.(1) Aleșii locali sunt obligați să își facă publice interesele personale printr-o        declarație pe proprie răspundere, al cărei model se aprobă prin hotărârea a Guvernului, care se     depune în dublu exemplar la secretarul comunei Hodoșa.

(2)Un exemplar al declarației privind interesele personale se păstrează de către secretar într-un dosar special, denumit registru de interese.

(3)Al doilea exemplar al declarației de interese se transmite la subprefectul județului Mureș, care le va păstra într-un dosar special, denumit registru general de interese.

ART.102. (1) Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze ca o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:

 1. soț, soție, rude sau afini la gradul al doilea inclusiv;
 2. orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia;
 3. o societate comercială la care dețin caliatea de asociat unic, funcția de administrator sau de la care obțin venituri;
 4. o altă autoritate din care fac parte;
 5. orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceștia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
 6. o asociație sau fundație din care fac parte.

ART.103. În declarația privind interesele personale, aleșii locali vor specifica:

 1. funcțiile deținute în cadrul societăților comerciale, autorităților și instituților publice, asociaților și fundațiilor;
 2. veniturile obținute prin colaborarea cu orice persoană fizică și juridică și natura colaborării respective;
 3. participarea la capitalul socităților comerciale, dacă acesta depășește 5% din capitalul societății;
 4. participarea la capitalul societăților comerciale, dacă aceasta nu depășește 5% din capitalul societății, dar depășește valoarea de 10.000 lei;
 5. asociațiile și fundațiile ai căror membri sunt;
 6. bunurile imobile deținute în proprietate sau în concesiune;
 7. funcțiile deținute în cadrul societăților comerciale, autorităților sau instituțiilor publice de către soț/soție;
 8. bunurile imobile deținute în proprietate sau în concesiune de către soț/soție și copii minori;
 9. lista proprietăților deținute pe raza unității administrativ-teritoriale din ale căror autorități ale administrației publice locale fac parte;
 10. cadourile și orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, legate sau decurgând din funcția deținută în cadrul autorității administrației publice locale; orice cadou sau donație primită de aleșii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituții ori autorități;
 11. orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului local, în cazul primarului, viceprimarului și consilierilor locali.

ART.104.(1)Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.

(2) În situațiile prevăzute la alin.(1), consilierii locali sunt obligați să anunțe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.

(3) Anunțarea intersului personal și abținera de la vot se consemnează în mod obligatoriu în proces-verbal al ședinței.

ART.105.Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în condițiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

ART.106. Declarația privind interesele personale se depune în termen de 15 zile de la data declarării consiliului ca legal constituit, în cazul consilierilor locali.

ART.107.(1)Aleșii locali au obligația să reactualizeze declarația privind interesele personale la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dacă au intervenit modificări          semnificative față de declarația anterioară.

(2) Secretarul comunei Hodoșa va transmite subprefectului județului Mureș, până la data de 1 martie a fiecărui an, un exemplar al declarațiilor reactualizate.

ART.108.Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispozițiilor art. 104 din prezentul regulament, sunt nule de drept, potrivit dispozițiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001,             republicată.

ART.109.(1)Nerespectarea declarației privind interesele personale în termenul arătat         mai sus atrage suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declarației.

(2) Refuzul depunerii declarației privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului.

(3) Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local.

ART.110.Cadourile și orice beneficii materiale primite, cele legate sau decurgând din funcția deținută în cadrul autorității publice locale, precum și într-o ocazie publică sau festivă, nedeclarate sunt supuse confiscării.

ART.111.Fapta aleșilor locali de a face declarații privind interesele personale, care nu corespund adevărului, constituie infracțiunea de fals în declarații și se pedepsește potrivit Codului penal.

CAPITOLUL XI

Protecția legală a aleșilor locali

 

ART.112. (1) În exercitarea mandatului, aleșii locali sunt în serviciul colectivității, fiind ocrotiți de lege.

(2) Libertatea de opinie și de acțiune în exercitarea mandatului alesului local este garantată.

ART.113. Aleșii locali nu pot fi trași la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

ART.114. Reținerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravențională a aleșilor locali, precum și faptele săvârșite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoștință atât autorității administrației publice din care fac parte, cât și prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.

ART.115. (1)Pe întreaga durată a mandatului, aleșii locali se consideră în exercițiul autorității publice și se bucură de protecția prevăzută de legea penală.

(2) De aceeași protecție juridică beneficiază și membrii familiei – soț, soție și copii – în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmărește nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său.

CAPITOLUL XII

Răspunderea aleșilor locali

ART.116.Aleșii locali răspund, în condițiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin.

ART.117.(1) Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte și pentru hotărârile pe care le-au votat.

(2) În procesul-verbal al ședinței consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va menționa în mod expres votul acestuia.

ART. 118. (1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, Legii nr. 393/2004, cu modificările și completările ulterioare și ale prezentului regulament, atrage aplicarea următoarelor sancțiuni:

 1. avertismentul;
 2. chemarea la ordine;
 3. retragerea cuvântului;
 4. eliminarea din sala de ședință;
 5. excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate;
 6. retragerea indemnizației de ședință, pentru 1 – 2 ședințe.

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către președintele de ședință, iar cele din alin.(1) lit. e) și f) de către consiliul local, prin hotărâre.

(3)Pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate și aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicațiilor furnizate de cel în cauză.

ART.119. La prima abatere, președintele de ședință atrage atenția consilierului în culpă și îl invită să respecte regulamentul.

ART.120. (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul și invitația președintelui și continuă să se abată de la regulament, precum și cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispozițiile regulamentului vor fi chemați la ordine.

(2)Chemarea la ordine se înscrie în procesul verbal de ședință.

ART.121. (1) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către președinte să își retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul și care ar atrage aplicarea sancțiunii.

(2) Dacă expresia întrebuințată a fost retrasă, ori dacă explicațiile date sunt apreciate de președinte ca satisfăcătoare, sancțiunea nu se mai aplică.

            ART.122. (1)În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, președintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală.

(2)Eliminarea din sală echivalează cu absența nemotivată de la ședință.

ART.123.(1)În cazul unor abateri grave săvârșite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancțiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate.

(2)Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

ART.124.Excluderea temporară de a lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate nu poate depăși două ședințe consecutive.

ART.125.Excluderea de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate are drept consecință neacordarea indemnizației de ședință pe perioada respectivă.

ART.126.În caz de opunere, interzicerea participării la ședințe se execută cu ajutorul forței publice puse la dispoziția președintelui.

ART.127. (1) Sancțiunile prevăzute la art. 117 alin. (1) lit. e) și f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puțin 2/3 din numărul consilierilor în funcție.

(2)Pe perioada aplicării sancțiunii, consilierii în cauză sunt scoși din cvorumul de lucru.

ART.128.Pentru menținerea ordinii în ședințele comisiilor de specialitate, președinții acestora au aceleași drepturi ca și președintele de ședință. Aceștia pot aplica sancțiunile prevăzute la art. 117 alin. (1) lit. a)-d).

CAPITOLUL XIII

Dispoziții finale

ART.129. Adoptarea sau modificarea prezentului regulament se face cu votul a 2/3 din rândul consilierilor.

ART.130. Prezentul regulament intră în vigoare în termen de 5 zile de la data comunicării către Instituția Prefectului Județului

 

 

 

 


 

 

 

 


Home I Despre comuna ITeritoriu administrativ I Primaria comunei I Consiliul local I Localitati înfratite I Evenimente

 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this web contact [Csizmas Zoltan].
Last updated: 20/10/2017