Primarul comunei Hodosa


   

BARABÁSI  OTTÓ

Otto

                                                   Informatii personale:

                                                    Data nasterii : 03 iulie  1970

                                                    Locul nasterii : Tîrgu  Mures

                                                    Starea civilă: căsătorit

                                                    Copii:  cu 2 copii

Studii:

Gimnaziul: Scoala generală din Hodosa si Sîmbrias

Liceul : Liceul din Miercurea Nirajului

Specializarea: mecanic agricol

Activitatea profesională:

-         SMA Hodosa - mecanic agricol

-         SC Holdagromex Srl – mecanic agricol

Specializări, cursuri:

-                 

Activitatea politică:

-         membru UDMR Hodosa

-             Consilier UDMR la Consiliul local al comunei  Hodosa din anul 1996

-         ales în functia de viceprimar în anul 2004

-         ales în functia de primar în anul 2012

 Legea nr.215 din 2001 republicată

...............

    Art. 63. - (1) Primarul îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:

   a) atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii;
   b) atribuții referitoare la relația cu consiliul local;
   c) atribuții referitoare la bugetul local;
   d) atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor;
   e) alte atribuții stabilite prin lege.
   (2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplinește funcția de ofițer de stare civilă și de autoritate tutelară și asigură funcționarea serviciilor publice locale de profil, atribuții privind organizarea și desfășurarea alegerilor, referendumului și a recensământului. Primarul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege.
   (3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
   a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale;
   b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informări;
   c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale și le supune aprobării consiliului local.
   (4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:
   a) exercită funcția de ordonator principal de credite;
   b) întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local;
   c) inițiază, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele unității administrativ-teritoriale;
   d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar.
   (5) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:
   a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local;
   b) ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență;
   c) ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) -d);
   d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a) -d), precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;
   e) numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local;
   f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local și acționează pentru respectarea prevederilor acestora;
   g) emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte normative;
   h) asigură realizarea lucrărilor și ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetățenilor.
   (6) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuțiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, precum și cu consiliul județean.
   (7) Numirea conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor și criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condițiile legii. Numirea se face prin dispoziția primarului, având anexat contractul de management.
   Art. 64. - (1) În exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară și de ofițer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea și desfășurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecție civilă, precum și a altor atribuții stabilite prin lege, primarul acționează și ca reprezentant al statului în comuna sau în orașul în care a fost ales.
   (2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condițiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
   Art. 65. - Primarul poate delega atribuțiile ce îi sunt conferite de lege și alte acte normative viceprimarului, secretarului unității administrativ-teritoriale, conducătorilor compartimentelor funcționale sau personalului din aparatul de specialitate, precum și conducătorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local, în funcție de competențele ce le revin în domeniile respective.

 

e-primarie


Viceprimarul comunei Hodosa


ORBÁN SÁNDOR

 

                Informatii personale:

                Data nasterii : 12 decembrie 1960

                Starea civilă: căsătorit

                Copii: o fiică , Noémi

Studii:

Gimnaziul: Scoala generală din Sîmbrias

Liceul : Mecanic-agricol de la Sighisoara

Specializarea: mecanic agricol

           Activitatea profesională:

-         CAP Mitresti – mecanic-agricol

-         CAP Mitresti – sofer

-         Consiliul popular Hodosa – agent-agricol

-         Primăria comunei Hodosa – primar

Activitatea politică:

-         membru UDMR Sîmbrias

-         ales în functia de primar în anul 1992

-         ales în functia de viceprimar în anul 2012



              

 

Secretarul comunei Hodosa

CSIZMÁS ZOLTÁN

 

            Informatii personale:

            Data nasterii : 19 mai  1962

            Locul nasterii : Miercurea Nirajului

            Starea civilă: căsătorit

            Copii:  fără copii

Studii:

Gimnaziul: Scoala generală din Isla

Liceul : Liceul Industrial MIU Tîrgu-Mures

Specializarea: prelucrător prin aschiere

Activitatea profesională:

-         ICP Tîrgu-Mures – lăcătus

-         CAP Hodosa - economist

-         Primăria comunei Hodosa – agent-agricol

-         Primăria comunei Hodosa – secretar

Specializări, cursuri:

-                  Curs de perfectionare secretari – Bucuresti 1991

-         Operator calculator – Sovata 1995

-         Curs de perfectionare secretari – Sibiu 1998 si 2000

-         Licentiat la Facultatea de Drept "Simion Bărnutiu" din Sibiu, specializarea Drept - Sibiu,2007

-        Diplomă de Master  Administratia Publică Europeana - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu- 2009

 Legea nr.215 din 2001 republicată

...............

                                                                        CAPITOLUL X

                                                Secretarii unitatilor administrativ-teritoriale  

   

      Art. 117. - Secretarul unității administrativ-teritoriale îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

   a) avizează, pentru legalitate, dispozițiile primarului și ale președintelui consiliului județean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului județean;
   b) participă la ședințele consiliului local, respectiv ale consiliului județean;
   c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, respectiv consiliul județean și președintele acestuia, precum și între aceștia și prefect;
   d) organizează arhiva și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului județean și a dispozițiilor președintelui consiliului județean;
   e) asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
   f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului județean, și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmește procesul-verbal al ședințelor consiliului local, respectiv ale consiliului județean, și redactează hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului județean;
   g) pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului județean, și comisiilor de specialitate ale acestuia;
   h) alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul județean sau de președintele consiliului județean, după caz.

   (2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în situațiile prevăzute la art. 55 alin. (81) sau, după caz, la art. 99 alin. (9), secretarul unității administrativ- teritoriale îndeplinește funcția de ordonator principal de credite pentru activitățile curente.

e-primarie

Aparatul de lucru al primăriei comunei

 

Legea nr.215 din 2001 republicată

       Art. 77. - Primarul, viceprimarul, secretarul unității administrativ-teritoriale și aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, orașului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

   Art. 771. - (1) Primarul desemnează funcționarii anume împuterniciți să ducă la îndeplinire obligațiile privind comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură, în condițiile Codului de procedură civilă.

Aparatul de specialitate al primarului este constituit din  7 persoane, din care 4 functionari publici de executie si 3 persoane cu contract de muncă:

1. Csizmás Gyöngyvér - functionar public de executie - CONSILIER grad SUPERIOR

    2.  Kovács  Mózes           -functionar public de executie - CONSILIER grad PRINCIPAL

   3. Bakó  Lehel                  - functionar public de executie- REFERENT grad ASISTENT

4. Sárdi Erika                 - functionar public de executie- REFERENT grad ASISTENT

                                                                                                                           

                                                                                            5. Márkó Mária-Magdolna - persoanal de deservire- GUARD

                                                                                            6. Nagy Lajos - Attila            - muncitor calificat 

                                                                                            7.  Sárdi Péter- János            - șofer

 

e-primarie

Home I Despre comuna ITeritoriu administrativ I Primaria comunei I Consiliul local I Localitati înfratite I Evenimente

 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this web contact [Csizmas Zoltan].
Last updated: 21/03/2016.