Inapoi

 

P R O C E S E       V E R B A L E

ALE ŞEDINŢELOR CONSILIULUI LOCAL HODOSA

2007  2008  2009  2010   2011    2012

2013    2014      2015       2016          2017      2018    2019


 


ANUL  2018

 


JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 27 decembrie 2018

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  extraordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.94/2018.

            În deschiderea lucrării, la orele 14,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 05 iunie 2016

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 8 consilieri, ședința fiind legală . Lipsește domnul Orbán Kálmán. 

În deschiderea şedinţei, d-nul Toth  Dominic, președintele de ședință la rând, în lipsa domnului Orbán Kálmán,declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii înscrise  în convocator.

 Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt :

 

1.                          Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2018

2.                          Proiect de hotărâre privind taxele și impozitele locale pe anul 2019

 

După prezentare este supus la vot punctele ordinii de zii, care se acceptă în unanimitate de consiliul local.

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei de consiliului local  din data de 11 decembrie 2018 .

După ce se dă curs citirii acestuia, președintele de ședință supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare, care se acceptă în unanimitate .

 

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2018 .

În preambul dă explicații în sensul convocării noii ședințe extraordinare a consiliului local, cu toate scuzele, datorită situațiilor neprevăzute create în activitatea administrativă .

În legătură cu bugetul local spune că în ultimele zile au avut loc aceste suplimentări de sume care nu au putut fi cheltuite, acestea contribuind doar la diminuarea deficitultui bugetar al anului în curs. Și așa avem restanțe la facturi neachitate la diverse servicii și cheltuieli de funcționare, care la început de an, fără buget local aprobat pe anul 2019, ne va da dificultăți .

Dl. Secretar în intervenția solicitată explică faptul că această rectificare intervenită în ultimele zile a necesitat deja o dispoziție a primarului comunei, acest demers vine în completarea prevederilor Legii finanțelor publice locale, în sensul ca în următoarea ședință a consiliului local, această dispoziție trebuie să fie pe ordinea de zi .

Nu fiind alte intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.22/2018  privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2018 .

 

La  punctul doi  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra proiectului de hotărâre privind taxele și impozitele locale pe anul 2019 .

În continuare dl. Bako Lehel, referent în cadrul Compartimentului taxe și impozite prezintă raportul asupra stabilirii taxelor și impozitelor locale . Spune că nu au fost depuse propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare din partea cetățenilor, astfel din  raport rămân valabile următoarele propuneri semnificative care afectează taxele și impozitele pe anul 2019 :

-         Aplicarea procentului de majorare de 1,3 %  asupra impozitelor, corespunzătoare

ratei inflației pe anul 2017

-         Pentru terenurile deținute, dar nedaclarate și neînregistrate în registrele agricole,

la solicitarea eliberării de adeverințe și certificate fiscale, să fie percepute impozite pe aceste terenuri, retroactiv pe 5 ani de zile

-         Pentru terenurile și clădirile neîngrijite, aflate în intravilanul localităților,

impozitul să se majoreze cu 100 %

-         Restul taxelor și impozitelor locale și procedurilor rămân valabile și în anul 2019.

Domnul primar in intervenția sa prezită ultimele noutăți în sensul gestionării

colectării deșeurilor pe anul 2019 , sens în care prezintă calculele comunicate de ADI Ecolect Mureș . Dânsul spune că trebuie să ne conformăm acestor calcule și taxe pentru colectare, plus că mai avem de adăugat niște sume pentru depozitare . astfel nu putem menține nivelul la cel al anului 2018, mai degrabă trebuie să majorăm la minimul de 52 de lei/an/locuitor pentru colectare și circa 12 lei/an/ locuitor pentru depozitare.

            Tot aici pomenește și de necesitatea scăderii în continuare a cantității de deșeuri menajere, factor generator de amenzi importate care trebuiesc suportate tot din bugetul local al comunei.

            Are o propunerea de instituire , sau mai degrabă a reluării taxării proprietarilor care nu își intrețin șanțurile și aceste curățiri trebuiesc efectuate de primărie.

            Dl. Bako Csongor spune că în privința scăderii cantității de deșeuri care se pretinde a se avea în vedere, trebuiesc ținute adunări cetățenești , unde să fie explicate și impuse  aceste prevederi legale.

            Dl. Matyasi propune ca aceste măsuri să fie publicate cât mai des, prin orice mijloace posibile, cum era pe vremea când în fiecare localitate aveam câte un  poștaș care și striga .

            Dl. Toth Domokos spune că trebuie trimis la fiecare proprietar înștiințare cu cuantumul amenziilor și în caz de nerespectare trebuiesc aplicate sanțiuni contravenționale. Astfel propune, pentru nerespectarea intreținerii șanțurilor și a marginilor șanțurilor din intravilanele localităților comunei amenzi între 50-300 de lei și după caz, o taxă de 5 lei/metru  pentru lungime de intravilan neîntreținut.

            Dl. viceprimar spune că trebuie avut în vedere ușurința stabilirii de amenzi și taxe dar acestea trebuiesc colectate, altfel rămân pe seama bugetului local ca și taxele necolectate .

            Dl. Nadașan Vasile spune că trebuie gândit la o anume modalitate viabilă, cum se pot colecta taxele , impozitele și amenzile contravenționale neachitate.

Dl. Secretar în intervenția solicitată prezintă pe scurt prevederile noii Ordonanțe de urgență în sensul stabilirii taxelor și impozitelor locale cuprinse în Codul Fiscal .

Nu fiind alte intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă pune întrebarea dacă mai sunt alte propuneri sau  modificări la acest punct.

Ne fiind alte intervenții, supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , cu modificările propuse și adoptate în acest sens,  iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat și modificat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.23/2018  privind taxele și impozitele locale al comunei pe anul 2019, împreună cu anexa acestuia .

 

În afara punctelor din ordinea de zii, domnul primar prezintă comunicarea Judecătoriei Mureș  de respingere a plângerii contravenționale impotriva celei aplicate de Garda de Mediu încă din 2016. Spune că este inexplicabil ca la o comună , în aceași speță să se dea o soluție favorabilă iar nouă să ne respingă. În plus spune că am avut același avocat.

Solicită părerea consilierilor în a da curs apelului la soluția dată, dat fiind faptul că nu mai avem contract cu nici un cabinet de avocatură.

Consilierii sunt de acord cu procedura de a da curs apelului în acst caz.

In final domnul primar mulțumește consilierilor colaborarea pe anul 2018 și dorește la mulți ani celor prezenți precum și familiilor acestora .

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 27 decembrie 2018.

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

 

             Toth  Dominic                                                     Csizmás  Zoltán

 

 

 

 

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 11 decembrie 2018

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.85/2018.

            În deschiderea lucrării, la orele 18,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 05 iunie 2016

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 8 consilieri, ședința fiind legală . Lipsește domnul Orbán Kálmán. 

În deschiderea şedinţei, d-nul Toth  Dominic, președintele de ședință la rând, în lipsa domnului Orbán Kálmán,declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctul de pe ordinea de zii înscrisă  în convocator.

 Punctul înscris pe ordinea de zi este :

 

1.                          Proiect de hotărâre  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei

 

După prezentare este supus la vot punctul din ordinea de zii, care se acceptă în unanimitate de consiliul local.

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei de consiliului local  din data de 10 decembrie 2018 .

După ce se dă curs citirii acestuia, președintele de ședință supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare, care se acceptă în unanimitate .

 

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctului de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei .

După prezentare domnul primar spune că dacă sunt ceva nelămuriri cu privire la inițiativă , pot fi puse întrebări, detaliile fiind date de domnul secretar .

Domnul secretar prezintă detaliat anexa la proiectul de hotarâre, cu funcțiile publice existente, cu funcțiile vacante și cu cele propuse pentru promovare pe anul 2019 .

Dl. Matyasi pune întrebarea dacă pot fi aflate numele persoanelor care sunt pe funcțiile propuse spre promovare ?

După prezentare, domnul secretar spune că aceste promovări nu se fac automat, sunt condiții pentru a putea fi înscrise în concursul ce se organizează cu aceste ocazii .

Nu fiind alte intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.21/2018  privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei pe anul 2019 .

 

În afara punctelor din ordinea de zii, domnul primar prezintă următoarele :                                             -  A fost depusă o cerere în sensul deciziei consilierilor  asupra inființării unei stații de autobuz la capătul de jos a satului din Isla pentru ca copii să poată să se urce acolo pe microbuzul școlar . Nu s-a decis în acest sens .

-         La Școala Gimnazială din Sîmbriaș a avut loc o ședință cu părinții, unde a

fost discutată situația școlarizării pe anul următor. S-a spus că situația nu e prea roză, numărul copiilor preșcolari și școlari s-a redus drastic. Sunt probleme cu clasele paralele sens în care s-a solicitat și intervenția și sprijinul  consilierilor. Consilierii au explicat că ei nu pot decide în acest sens, aceasta trebuie discutat și ajuns la o înțelegere comună cu părinții copiilor din comună.

-         La școala din Isla este un caz aparte, acolo , pentru a putea fi demarată

lucrarea de renovare, trebuie evacuată clădirea școlii .Cele două cadre nu se înțeleg în sensul locației unde ar putea fi mutați copii. Și în acest caz se spune că trebuie discutat cu părinții, trebuie procedat în așa fel,cum decide majoritatea . Locația din incinta bazei sportive din Isla este dotată, trebuie văzut dacă încap acolo cele două grupe.

-         Va avea loc o ședință cu părinții în localitatea Isla, unde din cauza lipsei

domnului primar, va participa domnul viceprimar al comunei .

Domnul Bako Csongor se întreabă de situația Dispensarului Medical din  Sîmbriaș .

            Domnul primar prezintă discuțiile avute , pe parcursul anului în curs, cu conducerea Fundației, cu domnul Jan de Witte, cu cei care utilizează dispensarul. Spune că recent a avut loc o ședință comună cu cei din conducere, cu medicii și farmacista și la care a participat și dânsul. În urma corespondenței cu membrii fundației din Olanda, s-a tras concluzia că nu prea a avut loc o colaborare cu consiliul local din comună. S-au înțeles aupra unei chirii de 60 EU/lună pe utilizator , la care Dl. Tökés Endre – medicul de familie nu prea a dat de înțeles că ar fi de acord.

            Dl. Toth Domokos întreabă din nou, cine a pus acolo pe cei din conducerea fundației din Sîmbriaș ? Să fie prezentat procesul verbal al ședinței de alegere a conducerii fundației .

            Dl. Nădășan Vasile întrebă și dânsul al cui este Dispensarul ? Dacă este a celor din comună, atunci de ce sunt puși în conducere cei din afara comunei.

            Dl. Viceprimar spune că a fost sunat de un membru din conducere cu referire la decizia Composesoratului din Sîmbriaș în privința sprijinul de acordat. Dânsul mai spune că dacă este vorba de sprijin, atunci ar trebui să existe un act de dare în administrare sau ceva asemănător, pentru a putea fi efectuate cheltuieli legale în acest sens .

            Discuțiile pe această temă sunt mai mult cu întrebări, fără să poată răspunde cineva la cele expuse, sens în care sunt închise discuțiile pe tema Dispensarului Medical .

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 11 decembrie 2018.

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

 

             Toth  Dominic                                                     Csizmás  ZoltánJUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 


 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 10 decembrie 2018

 

 

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  extraordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.86/2018.

            În deschiderea lucrării, la orele 18,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 05 iunie 2016

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 8 consilieri, ședința fiind legală . Lipsește domnul Orbán Kálmán.  La ședință participă și contabila primăriei comunei, d-na Csizmás Gyöngyvér .

În deschiderea şedinţei, d-nul Toth  Dominic, președintele de ședință la rând, în lipsa domnului Orbán Kálmán,declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctul de pe ordinea de zii înscrisă  în convocator.

 Punctul înscris pe ordinea de zi este :

 

1.                          Proiect de hotărâre  rectificarea și modificarea  bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2018

 

După prezentare este supus la vot punctul din ordinea de zii, care se acceptă în unanimitate de consiliul local.

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei de consiliului local  din data de 16 octombrie 2018 .

După ce se dă curs citirii acestuia, președintele de ședință supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare, care se acceptă în unanimitate .

 

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctului de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea și modificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2018.

După prezentare domnul primar spune că dacă sunt ceva nelămuriri cu privire la inițiativă , pot fi puse întrebări, detaliile fiind date de doamna contabilă .

Doamna contabilă prezintă și ea punctual capitolele care suferă modificări de pe urma inițiativei și în concluzie spune că nu am mai avut un an atât de slab, din punct de vedere financiar, încât și în momentul de față facturile existente exced sumele aflate pe conturile comunei Hodoșa.

După un moment de cumpănă, d-ra Orbán Erzsébet pune întrebarea dacă pentru cadoul de crăciun la persoanele în vârstă sunt prevăzute sume în buget, la care doamna contabilă spune că nu, nu există resurse, aceasta a explicat și mai devreme.

Dl. Nădășan Vasile propune diminuarea sumelor de la asociații și fundații în scopul alocării sumei necesare pentru cadoul de crăciun .

Dl. Viceprimar spune că este normal să vrem mai mult, dar nu putem gospodării doar din ceea ce avem la dispoziție. Chiar și așa, dacă nu am fi avut economii din anii precedenți, nu am fi putut realiza proiectele finalizate și cele în curs. Într-un fel nu este normal ca cei din primărie se deplasează la cetățeni din poartă în poartă să strângă impozitele iar consilerii local să împartă cadouri de crăciun.

Nu fiind alte intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 5 voturi

Împotrivă = 1 vot (Orbán Erzsébet)

Abţineri = 2 voturi (Bako Csongor și Nadasan Vasile)

Consilierii sunt în majoritate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.20/2018  privind aprobarea rectificării și modificării bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2018 .

 

În afara punctelor din ordinea de zii :

Domnul primar prezintă următoarele

-         faptul că a fost licitat și semnat contractul pentru renovarea Școlii

Gimnaziale din localitatea Isla,

-         Ocolul Silvic Sovata a organizat licitație pentru exploatarea masei

lemnoase marcate din pădurea comunală din Isla însă nu s-a prezentat nimeni. Ei nu mai au ce face, ne vor preda nouă documentele și vom încerca ca prin achiziția de prestări servicii să organizăm exploatarea și depozitarea la școala din Sîmbriaș, pentru nevoi proprii de funcționare.

-         Casa funerară din localitatea Isla a fost terminată și recepționată

-         În privința construcțiilor neautorizate au fost efectuate verificări și aplicate

sancțiuni contravenționale, care au fost achitate cu o singură excepție .

-         Prezintă cererea numitei Precup Veronka care solicită măsuri  pentru

curățirea șanțurilor din localități .

            La acest ultim punct din prezentare, dl. Matyási Miklás și Toth Domokos spun că au fost discuții în mai multe rânduri și a fost luat hotărâre în acest sens, doar că nu este respectat. Tot la acest aspect reflectă și dl. Bako Csongor care spune că în privința gospodărârii comunale și a curățeniei trebuiesc luate măsuri severe și trebuiesc aplicate sancțiuni contravenționale

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa extraordinară din data de 10 decembrie 2018.

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

 

             Toth  Dominic                                                     Csizmás  Zoltán


JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 16 octombrie 2018

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.62/2018.

            În deschiderea lucrării, la orele 19,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 05 iunie 2016

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi toți, ședința fiind legală .

În deschiderea şedinţei, d-nul Orbán Kálmán, președintele de ședință la rând, declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii înscrise  în convocator.

 Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt :

1.                          Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului„CONSTRUCȚII

GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU”, a cheltuielilor legate de proiect  și a acordului de parteneriat cu Ministerul Educației Naționale

2.                          Proiect de hotărâre privind participarea la implementarea proiectului

RASCRUCI DE DRUMURI: COOPERARE ÎN DOMENIUL TURISMULUI PE VALEA NIRAJULUI prin asumarea rolului de partener .

 

După prezentare sunt supuse la vot punctele din ordinea de zii, care se acceptă în unanimitate de consiliul local.

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei de consiliului local  din data de 10 octombrie  2018 .

După ce se dă curs citirii acestuia, președintele de ședință supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare, care se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor legate de proiect  și a acordului de parteneriat cu Ministerul Educației Naționale privind „CONSTRUCȚIA DE

GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU”,

După prezentare domnul primar spune că documentația de aprobat este pentru o lucrare veche, executată deja, dar se impune a se lua o hotărâre în acest sens.  Spune că deja au avut loc mai multe intervenții din partea prefecturii, pentru a urgenta procedura .

Nu fiind intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.18/2018  privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII GRĂDINIȚE REGIUNEA CENTRU”, a cheltuielilor legate de proiect  și a acordului de parteneriat cu Ministerul Educației Naționale

 

La  punctul doi  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra proiectului de hotărâre privind participarea la implementarea proiectului

RASCRUCI DE DRUMURI: COOPERARE ÎN DOMENIUL TURISMULUI PE VALEA NIRAJULUI prin asumarea rolului de partener .

Domnul primar prezintă discuțiile avute la nivelul microregiunii Valea Nirajului în sensul prezentului punct . Spune că această cooperare și participare la proiect nu implică cheltuieli, așa că nu vede nici o problemă în a adopta o astfel de hotărâre.

Nu fiind intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.19/2018  privind participarea la implementarea proiectului ”RASCRUCI DE DRUMURI: COOPERARE ÎN DOMENIUL TURISMULUI PE VALEA NIRAJULUI „ prin asumarea rolului de partener .

 

În afara punctelor din ordinea de zii :

Dl. Matyasi Nicole întreabă ce se va întâmpla cu lemnele de foc marcate din pădurea comunală din Isla, la care dl. Primar spune că nu au fost bani pentru a achita contravaloarea marcărilor. După ce se achită, Ocolul Silvic va organiza licitația pentru exploatare.

În continuare dl. Primar prezintă stadiul proiectelor pentru căminele culturale din Isla și Sîmbriaș, spune că se pregătește documentația pentru a fi licitată lucrarea. La școala gimnazială din Isla spune că a fost încheiat contract pentru proiectare și execuție și de asemenea proiectul de dotare a gospodăriei comunale cu buldoexcavator este câștigător, crede că în curând va urma semnarea contractului în acest sens .

Dl. Nădășan Vasile se întreabă de soarta Dispensarului Medical din Sîmbriaș.

Dl. Primar spune că în aprilie a participat la o intrunire la dl. Jan de Witte din Sîmbriaș, acolo s-a discutat deja de lipsa resurselor financiare pentru plata utilităților și a impozitelor. Nici ulterior acestei ședințe, nimeni nu a contribuit la plata cheltuielilor, astfel s-a decis ca începând cu data de 1 noiembrie nu va mai fi funcțional Dispensarul . In acest sens va demara o convocare a conducerii fundației, pentru a analiza situația creată .

Dl. Viceprimar este indignat și dânsul și spune că nu așa trebuia procedat, ar fi trebuit să existe comunicare în acest sens.

În urma discuțiilor pe această temă se concluzionează, că trebuie convocați membrii conducerii fundației la o ședință la care să participe și consilierii locali , fiind o problemă de interes general pentru comunitatea locală.

Dl. Orbán Kálmán solicită intervenția și supune atenției consilierilor locali următoarele : participarea formației de dans din Sîmbriaș la o întîlnire de prezentare a tradițiilor populare, participarea la ședința cu corpul profesoral și părinți din Școala gimnazială .

Legat de ultimul eveniment, spune că a fost o solicitare în sensul ca dânsul să reprezinte consiliul local în conducerea administrativă a școlii. Consilierii sunt de acord cu propunerea și imputernicesc pe dl. Orban Kalman ca să reprezinte consiliul local în această conducere.

În continuare dl Orban Kalman vine cu o solicitare personală în sensul ca imobilul lor din Sîmbriaș să fie ferit de inundarea ocazionată de podul din dreptul lor. Este vorba de apa ce se scurge din ploile torențiale , de dejecțiile de animale și de alte gunoaie care vine condus de către pârâu drept înspre casa lor.

Domnul primar, în răspunsul dat , prezintă inițiativa primăriei făcută în acest sens, fiind date inele de beton în sensul prelungirii podului până la podețul lor de intrare în curte. Acele inele trebuie să existe și trebuiau fi folosite în acest sens.

În finalul ședinței, nemai fiind alte intervenții, secretarul comunei face cunoscut Analiza situației operative pe raza comunei Hodoșa în primele 6 luni 2018 prezentat de către Postului de poliție Hodoșa.

           

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 16 octombrie 2018.

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

 

            Orbán Kálmán                                                     Csizmás  Zoltán

 

 

 


 

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 10 octombrie 2018

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  extraordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.61/2018.

            În deschiderea lucrării, la orele 19,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 05 iunie 2016

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 8 consilieri, ședința fiind legală . Lipsește domnul viceprimar Orban Sandor . La ședință participă și învățătoarea de la școala din Hodoșa, d-na Kémenes Hajnal .

În deschiderea şedinţei, d-nul Orbán Kálmán, președintele de ședință la rând, declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctul de pe ordinea de zii înscrisă  în convocator.

 Punctul înscris pe ordinea de zi este :

3.                          Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport deșeuri

 

După prezentare este supus la vot punctul din ordinea de zii.  În urma numărătorii votului, rezultatul este de 4 voturi pentru și 4 voturi împotrivă .

La acest rezultat, secretarul comunei spune că proiectul ordinii de zi nu a fost acceptat de majoritate, trebuie cuprins în procesul verbal al ședinței și trebuie convocat altă ședință. Totodată face referire și asupra faptului că astfel de situații nu sunt reglementate în Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local, ce trebuie avut în vedere pe viitor.

Dl. Orbán Kálmán spune că vrea să motiveze votul împotrivă prin faptul că de luni de zile nu sunt ședințe ordinare, convocatoarele se primesc târziu și nu pot să fie la curent  și să-și  însușească proiectele de hotărâri propuse .

Domnul primar spune că în această perioadă nu a fost depus nici un proiect de hotărâre pentru ședințe ordinare, el nu este de vină că trebuiesc aprobate astfel de proiecte care nu pot fi supuse dezbaterii publice din cauza rapidității cu care trebuiesc aprobate. Aici face referire și citește adresa Consiliului județean prin care se solicită această urgență în a aproba documentația pentru deșeuri, în cauză fiind pierderea proiectului de finanțare, proiect care este aproape de finalizare.

Dl. Nadașan Vasile prezintă și dânsul nemulțumirea asupra ședințelor extraordinare , care încă din mai se țin în lanț, dar dat fiind faptul că există și asemenea proiecte, propune reluarea votului asupra punctului de pe ordinea de zi.

Kemenes Hajnal spune că a venit la ședință cu convingerea, ca în urma a două cereri depuse la primărie, se va include pe ordinea de zi și o hotărâre cu privire la folosirea locului de joacă din incinta curții școlii de la Hodoșa precum și o hotărâre privind aprobarea participării la un proiect de plantare de pomi fructiferi pentru care s-a oferit cineva  în a furniza răsaduri.

Secretarul comunei face referire asupra inițierii proiectelor de hotărâri, având în vedere și cele discutate anterior . Spune că, în completare, se pot include pe ordinea de zi astfel de proiecte, cu aprobarea consilierilor locali, însă aceste proiecte trebuie să existe și să fie avizate de comisiile de specialitate.

În continuare dl. Orbán Kálmán se oferă ca în zilele următoare să vină în ajutor în a iniția un asemenea proiect de hotărâre.

În urma celor discutate, președintele de ședință reia votul asupra proiectului ordinii de zi inițiale, care se acceptă cu 6 voturi pentru și două abțineri : B. Csongor și O. Kálmán .

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei de consiliului local  din data de 27 septembrie  2018 .

După ce se dă curs citirii acestuia, președintele de ședință supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare, care se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctului de pe ordinea de zii.

La  unicul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport deșeuri .

După prezentare domnul primar spune că documentația este stufoasă, de peste sute de pagini, se pot consulta fie la primărie fie pe siteul consiliului județean. Dar este imperios necesară a se adopta, dat fiind faptul că neavând aceste hotărâri la nivel de zonă 2 din județ, nu se poate demara delegarea gestunii la nivel de zonă.

Dl. Orbán Kálmán spune că dacă se acceptă proiectul inițiat, trebuiesc ținute ședințe cu cetățenii din toate cele patru localități, la care să participe obligatoriu și consilerii locali.

Nu fiind alte intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.17/2018  privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS Mureș), pentru comuna  HODOȘA din zona 2 Târgu Mureş .

 

În afara punctelor din ordinea de zii :

Dl. Orbán Kálmán solicită intervenția și supune atenției consilierilor locali asupra situației căminului cultural din Sîmbriaș , cu privire la proiectul de reabilitare a acestuia.

Domnul primar, în răspunsul dat , prezintă situația actuală a proiectului și ca model de derulare , prezintă situația proiectului de reabilitare a școlii gimnaziale din Isla. Spune că nici până în prezent nu sunt începute lucrările și , din păcate,va mai trece timp îndelungat până la începerea lucrărilor la cele două cămine culturale.

           

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa extraordinară din data de 10 octombrie 2018.

 

            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

 

            Orbán Kálmán                                                     Csizmás  Zoltán
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 27 septembrie 2018

 

 

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  extraordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.54/2018.

            În deschiderea lucrării, la orele 19,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 05 iunie 2016

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 9 consilieri, ședința fiind legală .

În deschiderea şedinţei, d-ra Orbán Erzsébet, președintele de ședință la rând, declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctul de pe ordinea de zii înscrisă  în convocator.

 Punctul înscris pe ordinea de zi sunt :

 

1.                          Proiect de hotărâre  rectificarea  bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2018

 

După prezentare este supus la vot punctul din ordinea de zii, care se acceptă în unanimitate de consiliul local.

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei de consiliului local  din data de 28 august  2018 .

După ce se dă curs citirii acestuia, președintele de ședință supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare, care se acceptă în unanimitate .

 

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctului de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   viceprimarul comunei prezintă  inițiativa domnului primar asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2018

După prezentare domnul viceprimar spune că dacă sunt ceva nelămuriri cu privire la inițiativă , pot fi puse întrebări, detaliile fiind cele din raportul distribuit.

Dl. Orban Kalman întreabă, dacă în cheltuielile de personali sunt cuprinse și salariile pentru asistenții personali, la care dl. Viceprimar spune că aceste sume sunt cuprinse la capitolul cu asistența socială .

Dl. Bako Csongor întreabă dacă în cheltuielile materiale sunt cuprinse și sumele pentru combustibil , la care se răspunde că nu, aceasta întră la alt articol din buget .

Nu fiind alte intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.16/2018  privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2018 .

 

În afara punctelor din ordinea de zii :

Dl. Orbán Kálmán solicită intervenția și atenția consilierilor în a prezenta câteva detalii referitoare la referendumul ce se va organiza asupra modificării constituției.

Dânsul prezintă opinia dânsului și a reprezentaților bisericii catolice asupra termenului de familie, a raportării vis-a-vis de prezentarea la urne și asupra votului. Solicită totodată sprijinul consilierilor în a face public în rândul cetățenilor a acestor opinii și a îndemna pe cei cu drept de vot la participare la referendum .

            În continuare se intră la discuții pe marginea acestor opinii și prezentări, concluzionând că este necesar a se prezenta la referdum și de a fi prezentat cetățenilor detaliile privind cele cuprinse în finalitatea acestei acțiuni.

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa extraordinară din data de 27 septembrie 2018.

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

 

             Orbán Erzsébet                                                  Csizmás  Zoltán

 

 

 

 

 


 

 

 

 

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 28 august 2018

 

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  extraordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.43/2018.

            În deschiderea lucrării, la orele 20,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 05 iunie 2016

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 8 consilieri, lipsește domnul Orbán Kálmán ședința fiind legală .

În deschiderea şedinţei, d-ra Orbán Erzsébet, președintele de ședință la rând, declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii înscrise  în convocator.

 Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt :

 

2.                          Proiect de hotărâre privind  privind aprobarea valorii de

investiție aferent proiectului „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA SÎMBRIAȘ, JUDEȚUL MUREȘ” și „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ”

3.                          Proiect de hotărâre privind  aprobarea solicitării unei Scrisori

de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor IMM DA-IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA SÎMBRIAȘ, JUDEȚUL MUREȘ” și „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ”

4.                          Proiect de hotărâre privind   rectificarea  bugetului local al

comunei Hodoșa pe anul 2018

 

După prezentare este supus la vot punctele din ordinea de zii, care se acceptă în unanimitate de consiliul local.

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei de consiliului local  din data de 30 mai 2018 .

După ce se dă curs citirii acestuia, președintele de ședință supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare, care se acceptă în unanimitate .

 

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra proiectului de hotărâre privind  privind aprobarea valorii de investiție aferent proiectului „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA SÎMBRIAȘ, JUDEȚUL MUREȘ” și „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ”.

Prezintă în continuare demersurile făcute până în prezent, valoarea investiției și spune că doar un punct ne-a despărțit de succesul proiectului și că licitația este în curs .

Nu fiind intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.13/2018  privind aprobarea valorii de

investiție aferent proiectului „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA SÎMBRIAȘ, JUDEȚUL MUREȘ” și „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ” .

 

La  punctul doi  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra proiectului de hotărâre privind  aprobarea solicitării unei Scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor IMM DA-IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA SÎMBRIAȘ, JUDEȚUL MUREȘ” și „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ”.

După prezentare se spune că acest punct este complementar primului punct și spune că cei de la AFIR ne solicită aproape zilnic în a cere această garanție care este impus de către uniune.

Dl. Bako Csongor pune întrebarea : o singură autoritate contractantă va executa cele două reabilitări ?

Dl. Primar spune că așa este , chiar și proiectarea intră în obiectul licitației electronice. Aceasta este bine pe de o parte iar pe de altă parte este neconvenabil.

Dl. Nadașan are obiecțiuni față de modalitatea extraordinară de a convoca ședința consiliului local, dat fiind faptul că se putea trece și la o ședință ordinară, așteptând cele 45 de zile de la inițiere a punctului de pe ordinea de zi.

Nu fiind intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.14/2018  privind aprobarea solicitării unei Scrisori de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor IMM DA-IFN în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA SÎMBRIAȘ, JUDEȚUL MUREȘ” și „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ” .

 

La  punctul trei  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra aprobării proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2018

După prezentare domnul primar spune că se impune această rectificare având în vedere investiția aprobată la punctele 1 și 2 precum și faptul că la proiectul de modernizare drumuri a fost cuprinsă suma aprobată de AFIR. Spune totodată că bugetul este în deficit, nu sunt mari speranțe nici la rectificare, nu avem bani pentru salarii și carburanți. În continuare prezintă pe capitole modificările propuse în proiectul elaborat împreună cu contabila primăriei .

Nu fiind intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.15/2018  privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2018 .

 

În afara punctelor din ordinea de zii :

Dl. Primar povestește faptul că la licitație pentru cămine culturale sunt deja înregistrate 2 ofertanți dar mai este până pe 5 septembrie iar proiectul achizițonării buldoexcavatorului este câștigătoare .

Prezintă faptul că în privința construcțiilor executate fără autorizație au intervenit cu viceprimarul comunei în a da somații pentru întrare în legalitate iar după expirarea acestui termen se va veni cu amenzi, după caz.

Prezintă în continuare modalitatea de a solicita noi titluri de proprietate pentru terenuri din intravilan, după noua modificare a Legii fondului funciar și spune că se propune o adunare cetățenească în localitatea Sîmbriaș unde domnul senator Csázsár Károly s-a oferit să prezinte inițiativa dânsului.

Domnul secretar prezintă în continuare Raportul semestrial întocmit de agentul agricol asupra activității pe semestrul I 2018, cu propuneri și solicitări.

Dl. Demeter Mihaly prezintă nemulțumirea asupra măsurătorilor de terenuri agricole și a solicitării agentului agricol, de situația drumurilor agricole, mai ales cel de lângă căminul cultural și drumul vechi către cimitir. Spune că drumurile agricole se îngustează și din cauza instalării a numeroase  garduri electrice pentru animale. Se interesează încă odată de podețul de trecere spre școala gimnazială din Isla.

            Dl. Bako Csongor ridică din nou problema pieției de animale din Hodoșa la care domnul primar spune că treaba este rezolvată, având în vedere pesta de porcine africană din țară.

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 28 august 2018.

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

 

             Orbán Erzsébet                                                  Csizmás  Zoltán
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 30 mai 2018

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.25/2018.

            În deschiderea lucrării, la orele 19,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 05 iunie 2016

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 8 consilieri, lipsește domnul Orban Sandor,  ședința fiind legală .

La ședință participă d-na Koszta Piroska și Kiss Ildikó din partea Asociației Caritas Alba Iulia .

În deschiderea şedinţei, d-nul Nadasan Vasile, președintele de ședință la rând, declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii înscrise  în convocator.

 Punctul înscris pe ordinea de zi este :

1 .     Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cu privire la

asigurarea serviciului de îngrijire la domiciliu a personalelor vârstnice şi  persoanelor cu dizabilităţi

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate .

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei de consiliului local  din data de 13 martie 2018 .

După ce se dă curs citirii acestuia, președintele de ședință supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare, care se acceptă în unanimitate .

 

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii  primarul comunei prezintă  inițiativa asupra aprobării Regulamentului cu privire la asigurarea serviciului de îngrijire la domiciliu a personalelor vârstnice şi  persoanelor cu dizabilităţi.

Spune în continuare că de acea a invitat la ședință și pe d-na Koszta Piroska și pe Kiss Ildikó din partea Caritas , pentru că ei sunt cei mai implicați în asigurarea serviciului de îngrijire la domiciliu a personalelor vârstnice şi  persoanelor cu dizabilităţi din comună și în introducere ei să ne spună câteva cuvinte despre serviciu și mai apoi consilierii să poată adresa întrebări, după caz.

D-na Koszta Piroska prezintă activitățile prestate în cadrul serviciului , de activitățile ce pot presta în cadrul serviciilor  acreditate . Pomenește de activitățile sprijinite din sponzorizări, de asigurarea de dispozitive după posibilități, de activitatea de perfecționare a angajatilor. Aici amintește de legăturile cu cei din Elveția, unde unii voluntari desfășoară activități de perfecționare și de schimb de experință( cu referire la Perdi Piroska și Lorinci Bernadett din Isla) .

Spune în continuare că primesc subvenții în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență social și din contribuția bugetelor locale care sunt stabilite de consilierii locali.

Prezintă în continuare cerințele care trebuiesc îndeplinite pentru a putea beneficia de îngrijire la domiciliu și spune că  nu sunt unitate de urgență, deci nu pot intervenii la cazuri de urgență.

D-na Kiss Ildikó prezintă și ea mai în concret cazurile unde se intervine în comună, activitățile ce sunt asigurate și care se pot asigura prin serviciu .

În continuare d-nii Nadasan și Toth spun că și bugetul consiliul local este dependent de finanțare de la stat, astfel , chiar dacă am vrea, nu putem asigura mai multe fonduri pentru acest serviciu .

Dl. Primar făcând aluzie la numeroasele întrebări de la populație se întreabă de ce trebuie să mai contribuie cu bani și cei îngrijiți la domiciliu .

D-na Koszta Piroska spune că acest lucru se stabilește de fapt de consiliul local și este în funție de venit.

Aici intervine și dl. Secretar al comunei care spune că exact despre aceasta este vorba în proiectul de hotărâre din cadrul acestei ședințe, mai exact în regulamentul  cu privire la asigurarea serviciului de îngrijire la domiciliu a personalelor vârstnice şi  persoanelor cu dizabilităţi, care a fost distribuit fiecărui consilier și la care să se refere cei care au de făcut observații.

Președintele de ședință pune întrebarea consilierilor dacă au de făcut amendamente asupra proiectului ordinii de zii .

Nu fiind intervenţii și amendamente la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.12/2018  privind aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea serviciului de îngrijire la domiciliu a personalelor vârstnice şi  persoanelor cu dizabilităţi .

 

În final, dl. Primar mulțumește celor doi invitați de la Caritas pentru prezență și urează o bună colaborare în cadrul prestării serviciului .

 

În afara punctelor din ordinea de zii :

Dl. Primar povestește despre proiectul de reabilitare a scolii gimnaziale din Isla care este în derulare, contractul de finanțare fiind semnat și se fac demersuri pentru licitația lucrării. Mai spune că pentru proiectele de reabilitare a căminelor culturale încă tot nu ne-a parvenit comunicare concretă de finanțare dar speră ca în iunie să fie finalizat soarta acestora.

În continuare spune că la Ihod mai sunt necesare de făcut 30 de metri de șanț, la Isla  a fost început lucrarea la casa funerară, pentru înregistrarea sistematică a terenurilor a fost semnat contract de finanțare cu OCPI și se prevede semnarea contractului de prestări de servicii cu o persoană autorizată, cu rădăcini din comună.

În final spune de controlul efectuat de Garda de mediu care ne-a atras atenția și asupra gestionării unei cantități mari de deșeuri menjere, sens în care trebuie intervenit, mai ales la verificări la ridicarea deșeurilor.

Dl. Matyasi ridică problema cetățenilor de etnie romă care cum încep să coacă cireșii, deja se apucă de furat la care dl. primar spune că trebuie depus plângere în scris , plângere ce se va înainta apoi poliției sau jandarmeriei pentru intervenție.

Dl. secretar ridică,  pentru a nu știe a câta oară,  problema construcțiilor neautorizate din comună.

Dl. Bako Csongor se întreabă de soarta cabinetului dentar din Sîmbriaș, de piața de animale din Hodoșa și de căminul cultural din Sîmbriaș.

Dl. primar spune și de problema nefuncționalității normale al procesului de învățământ la care dl. Orban Kalman spune că dacă nu se poate altfel, să se meargă inopinant cu o delgație la școală, pentru o discuție amănunțită.

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 30 mai 2018.

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

 

             Nădășan Vasile                                                  Csizmás  ZoltánJUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 13 martie 2018

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  extraordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.13/2018.

            În deschiderea lucrării, la orele 19,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 05 iunie 2016

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 7 consilieri, lipsesc domnii Orban Kalman si Bako Csongor,  ședința fiind legală .

În deschiderea şedinţei, d-nul Mátyási Nicolae, președintele de ședință la rând, declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii înscrise  în convocator.

 Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt :

1 .     Proiect de hotărâre privind  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului„DEZVOLTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA HODOȘA”

2.        Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „DEZVOLTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA HODOȘA”

3.        Proiect de hotărâre privind   rectificarea  bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2018

După prezentare intervine domnul primar cu o nouă propunere urgentă și anume un proiect de modificare a unei hotărâri anterioare în privința indicatorilor tehnico – economici la reabilitarea școlii din Isla .

Președintele de ședință supune la vot inițiativa domnului primar și includerea în ordinea de zi a

 Proiect de hotărâre privind  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției„REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA PETRES KALMAN SÎMBRIAȘ, LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ”

Consiliul local  acceptă în unanimitate  propunerea făcută și se include la punctul patru din ordinea de zii.

În continuare este supus la vot în ansamblu cele patru puncte din ordinea de zii, care se acceptă în unanimitate de consiliul local.

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei de consiliului local  din data de 19 februarie 2018 .

După ce se dă curs citirii acestuia, președintele de ședință supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare, care se acceptă în unanimitate .

 

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra aprobării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului„DEZVOLTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA HODOȘA.

Prezintă în continuare demersurile făcute până în prezent, cerințele minimale în sensul prezentării ofertelor , dotările propuse și procedura privind licitația de achiziție a utilajului .

Nu fiind intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 7 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.8/2018  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului„DEZVOLTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA HODOȘA.

 

La  punctul doi  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra aprobării implementării proiectului„DEZVOLTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA HODOȘA.

După prezentare se spune că acest punct este complementar primului punct unde sunt cuprinse modalitățile de implementare a proiectului de mai înainte prezentat.

Nu fiind intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 7 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.9/2018  privind aprobarea implementării proiectului„DEZVOLTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA HODOȘA .

 

La  punctul trei  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra aprobării proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2018

După prezentare domnul primar spune că se impune această rectificare având în vedere investiția aprobată la punctele 1 și 2 precum și datorită faptului că la alte două proiecte nu au fost cuprinse în buget sume aferente TVA  .

Nu fiind intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul :

Pentru  = 7 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.10/2018  privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2018 .

.

 

La  punctul patru  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra aprobării proiectului de hotărâre privind indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA PETRES KALMAN SÎMBRIAȘ, LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ”

După prezentare, se spune că cei care se ocupă de consultanța la proiectul respectiv , în urma solicitării venite de la ministerul de resort, trebuiau să refacă calculele la deviz pentru incadrarea în standardele stabilite și astfel au fost modificate indicatorii aprobați în prealabil prin  HCL nr.23 din 10 octombrie anul trecut.

Nu fiind alte intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat  , iar la numărătoarea voturilor, rezultatul este :

Pentru  = 7 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.11/2018  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA PETRES KALMAN SÎMBRIAȘ, LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ” .

 

În afara punctelor din ordinea de zii :

Dl. Matyasi se interesează de situația drumului asfaltat la Ihod.

Dl. Primar povestește despre intervențiile făcute până în prezent, despre necesarul de lucrări pe traseu și a recepționării lucrărilor în plus. Odată venită primăvara se va termina ce mai este de executat, se va efectua recepția și apoi se va solicita suplimentarea de fonduri. Mai pomenește de numeroasele de solicitări de lucrări la podețe care nu au fost incluse în proiect, la care nu are cum să intervină.

Dl. Demeter Mihaly spune că trebuie gândit la podețe și poduri că și la Isla dacă se va începe investiția la casa funerară, podețele din strada școlii vor ceda.

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 13 martie 2018.

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

 

             Mátyási  Nicolae                                                Csizmás  Zoltán


JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 


 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 19 februarie 2018

 

 


 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.9/2018.

            În deschiderea lucrării, la orele 15,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 05 iunie 2016

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 9 consilieri, toți ,  ședința fiind legală . Invitat la ședință este doamna Csizmas Gyongyver – contabila primăriei comunei Hodoșa .

În deschiderea şedinţei, d-nul Mátyási Nicolae, președintele de ședință la rând, declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii înscrise  în convocator.

 Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt :

1.                          Proiect hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe

anul 2017 .

2.                          Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor din

patrimoniul public și privat al comunei Hodoșa pe anul 2017 .

3.                          Proiect de hotărâre privind   aprobarea indicatorilor tehnico

economici ai investiţiei „Construire Casă Funerară în localitatea Isla, județul Mureș”

4.                          Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului local al

comunei Hodoșa pe anul 2018

5.                          Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare pe anul

2018-2019 de pe raza teritorială a comunei Hodoșa .

6.                          Întrebări, interpelări și informarea consilierilor

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate .

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei de consiliului local  din data de 8 ianuarie 2018 .

După ce se dă curs citirii acestuia, președintele de ședință supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare, care se acceptă în unanimitate .

 

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra aprobării contului de execuție a bugetului local pe anul 2017 .

În continuare contabila prezintă raportul întocmit și pune întrebarea dacă sunt întrebări pe marginea raportului.

Singura întrebare este ridicată de dl. Orban Kalman care se intresează de capitolul alte transferuri, la care contabila comunei spune că este vorba de proiectul dotării căminului cultural Sîmbriaș .

Nu fiind intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.3/2018  privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe anul 2017 .

 

La  punctul doi  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra aprobării proiectului de hotărâre privind inventarul bunurilor din patrimoniul public și privat al comunei Hodoșa pe anul 2017.

După prezentare președintele de ședință pune întrebarea dacă sunt intervenții pe marginea acestui punct din ordinea de zii.

Nu fiind intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.4/2018  privind aprobarea inventarului bunurilor din patrimoniul public și privat al comunei Hodoșa pe anul 2017  .

 

La  punctul trei  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra aprobării proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Construire Casă Funerară în localitatea Isla, județul Mureș”.

După prezentare președintele de ședință pune întrebarea dacă sunt intervenții pe marginea acestui punct din ordinea de zii.

Singura intervenție este din partea dl. Orban Kalman care întreabă de cei 50 mii lei alocați anul trecut cu această destinație .

Contabila primăriei, în răspunsul dat spune că anul trecut nu s-a utilizat banii alocați cu această destinație, a fost plătit doar contravaloarea studiului de fezabilitate elaborat .

Nu fiind alte intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.5/2018  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Construire Casă Funerară în localitatea Isla, județul Mureș.

 

La  punctul patru  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra aprobării proiectului de hotărâre privind bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2018.

După prezentare, contabila primăriei este rugat ca să prezinte în mare modalitatea propunerii sumelor din buget.

Dânsa spune că de 27 de ani de când este la primărie nu am avut un buget așa de sărac, fără speranțe. Spune că în proiectul inițiat s-au putut acoperii doar cheltuielile curente și salarii pe jumătate de an, după acea nu știe ce se va întâmpla.

Primarul comunei spune că la LEADER există din nou lansare de proiecte în diferite domenii, proiectul de achiziția de buldoexcavator ar fi cel mai plauzibil, ar trebui decis dacă să accesăm aceste fonduri.

Orban Erzsebet își exprimă indignarea față de banii alocați pentru intreținerea parcului și a locurilor de joacă pentru copii, din această cauză la Hodoșa existând un pericol la integritatea copiilor .

Orban Kalman pune întrebarea dacă s-a alocat pe undeva bani pentru relațiile de înfrățire și prezintă din nou posibilitatea de înfrățire cu localitatea Sajóvámos din Ungaria precum și solicitarea depusă împreună cu colegi pentru organizarea de evenimente culturale și sportive din comună .

Contabila primăriei spune că din lipsa alocațiilor bugetare pentru echilibrare nu a avut de unde să propună bani pentru astfel de destinații. Consiliul local însă poate să propună de unde să  taie din proiectul inițiat și să stabilească apoi regulamentul și modalitatea de cheltuire a sumei pe proiecte de lansat cu această destinație .

Domnul președinte propune alocarea sumei de 5 mii lei iar domnul Nădășan spune ca să se ia de la cheltuieli materiale .

După supunere la vot se stabilește ca la capitolul Asociații și fundații – alte sume să se aloce 5ooo lei, diminuând astfel cheltuielile materiale la administrație cu suma respectivă

Nu fiind alte intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat  și modificat, iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 1 voturi (Orban Kalman)

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în majoritate de acord cu proiectul iniţiat și modificat, astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.6/2018  privind aprobarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2018  .

 

La  punctul cinci  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra aprobării proiectului de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare pe anul 2018-2019 de pe raza teritorială a comunei Hodoșa.

Primarul comunei spune cu regret  că singura modificare față de cel actual an școlar este încetarea funcționării învățământului preșcolar din localitatea Ihod, din lipsa copiilor.

Nu fiind intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.4/2018  privind aprobarea aprobarea Rețelei școlare pe anul 2018-2019 de pe raza teritorială a comunei Hodoșa

 

 

La  ultimul punct   Întrebări, interpelări și informarea consilierilor

Dl. Matyasi se interesează de situația înregistrării sistematice a terenurilor agricole .

Dl. Primar povestește de eșecul din anul trecut când nu s-a putut porni lucrarea din cauza lipsei executantului lucrării, speră că anul acesta va crește alocarea pentru unitatea de parcelă înscrisă, astfel se va oferii cineva pentru lucrare.

Dl. Bako Csongor se întreabă de inscripțiile bilingve la indicatoarele de localitate nou instalate la care dl. primar repetă cele două situații existente: ori proiectanții fac pe cheltuiala lor ori primăria pe cheltuiala noastră.

Dl. Sarosi Ferenc se întreabă de stadiul de pornire a târgului de animale din Hodoșa  pentru care s-a luat hotărâre de consiliu.

Dl. Primar spune că nu se poate administra conform acelei hotărâri, consiliul local ar trebui să ia altă hotărâre dacă se vrea.

Dl. Nadașan se întreabă de soarta normativului de cheltuieli la combustibil la care se răspunde că nici anul trecut nu aveam stabilit astfel de normă.

Dl. Demeter Mihaly se interesează de asigurarea cu medic de familie al populației și de acoperirea celor nevoiași de serviciul de la Caritas.

Dl. Primar spune că întradevăr este o lipsă de medic de familie iar în privința Caritasului spune că au fost reduse sumele alocate de la stat în rest ar trebui invitat responsabilul de la asociație și discutat cu dânsa.

În final spune că a vorbit cu Vicsai Levente și a spus că va merge la Herman din Sîmbriaș și va toca tufărișul de la marginea drumului.

Mai adaugă că la nivelul microregiunii Valea Nirajului s-a discutat de posibilitatea înființării de ADI care să cuprindă diferite probleme și servicii de interes local și ar trebui să ne gândim și noi la posibilitatea aderării la această asociație.

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 19 februarie 2018.

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

 

             Mátyási  Nicolae                                                Csizmás  Zoltán
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 08 ianuarie 2018

 

 

 

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  extraordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.1/2018.

            În deschiderea lucrării, la orele 18,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 05 iunie 2016

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 8 consilieri, lipsește domnul Nadasan Vasile ,  ședința fiind legală .

În deschiderea şedinţei, d-nul Mátyási Nicolae, președintele de ședință la rând, declară legală ședința extraordinară şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii înscrise  în convocator.

 Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt :

1.                           Proiect de hotărâre privind  aprobarea acoperirii definitive  a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local aferent anului 2017.

2.                           Proiect de hotărâre privind  aprobarea unui împrumut din excedentul pe anul 2017.

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate .

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei de consiliului local  din data de 15 decembrie 2016 .

După ce se dă curs citirii acestuia, președintele de ședință supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare, care se acceptă în unanimitate .

Domnul primar solicită intervenția în care face cunoscut faptul că a vorbit cu directoarea școlii gimnaziale și spune că dânsa nu a fost foarte entuziasmată de idea ținerii ședințelor cu părinții și cu consilierii însă nu s-a exprimat nici pro și nici contra inițiativei . Spune în continuare că va mai discuta pe marginea acestei inițiative,

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctului de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra acoperirii definitive  a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local aferent anului 2017.

Dânsul prezintă raportul întocmit de contabila primăriei și spune că pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare este nevoie de suma de  268.329,00 lei, sumă care a fost folosit pentru investiții cum sunt : plata contravalorii proiectelor și studiilor pentru școala gimnaziala din Isla ,  căminele  culturale din Isla și Sîmbriaș și dotarea căminului cultural Sîmbriaș.

In această ordine de idei, dl. Sarosi Ferenc întreabă de achiziția ținutei populare din Sîmbriaș în cadrul proiectului dotării cămiului cultural la care dl. Primar spune că s-a reușit în final achiziția printr-o firmă din Brăila, deja pot fi livrate în afara năframelor pentru care se solicita ajutor în privința materialului de procurat .

Nu fiind intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.1/2018  privind aprobarea acoperirii definitive  a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local aferent anului 2017.

 

La  punctul doi  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra aprobării unei sume din  excedentul anului precedent.

Se spune că este nevoie de un împrumut de 100 de mii lei din excedentul de anul trecut pentru achitarea facturilor la servicii și pentru achitarea salariilor din învățământ și administrație, procedura fiind similară cu cea din anul trecut, din lipsa bugetului pe anul în curs 2018.

Nu fiind intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.2/2018  privind aprobarea unui împrumut  din excedentul pe anul 2017 .

 

În afara punctelor de pe ordinea de zii:

Dl. Bako Csongor se întreabă din nou de planul de lucrări pe anul 2018 , dl. Toth Domokos aduce în atenția dl-ui primar podețul dinspre școala din Isla la care s-a prăbușit deja și gardul de sprijin .

Dl. Demeter Mihaly se interesează de proiectele pentru școală și cămine culturale .

Primarul comunei spune că trebuie să ne așezăn cu toții acuma că este iarnă, avem mai mult timp și împreună să lucrăm la un program de lucru și de achiziții pe anul 2018.

Dl. Matyasi spune că acest lucru ar trebui să se întâmple înainte de aprobarea bugetului local pe 2018. Dânsul mai spune că ar trebui făcut un mic podeț dinspre strada școlii către căminul cultural din dalele de beton din fața acesteia  și pomenește de problema scurgerii apei din curțile țiganilor de la nr.164 și 164 a .

D-ra Orban Erzsebet ridică problema dalelor de beton ridicate de pe trotuarele din Hodoșa iar dl. Bako Csongor spune că ar trebui adunat gunoiul și tăiate tufișurile de pe marginea drumurilor cu cei de la ajutorul social .

 

În final dl. Orban Kalman revine cu idea înfrățirii localității Sîmbriaș cu localitatea Sajóvámos din Ungaria și se oferă de ținerea legăturii de prietenie ca să nu fie în dauna nimănui această inițiativă. Solicită în acest sens ajutorul secretarului comunei pentru a se putea face demersuri la oficializarea înfrățirii.

La această intervenție, secretarul comunei reia opinia dânsului exprimat în ședințele anterioare în sensul că aceste înfrățiri solicită și nevoia alocării de sume din buget .Spune că avem deja destul de multe localități cu care avem legături de prietenie și colaborare și tot așa avem și disfuncționalități în legătură cu abordarea acestor relații la nivel protocolar.

Dânsul spune ca să nu se înțeleagă greșit, nu este impotriva acestor noi înfrățiri, dar trebuie avut în vedere și aceste chestiuni și apoi să se aloce și sume din buget cu acest scop.

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa extraordinară din data de 8 ianuarie 2018.

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

 

             Mátyási  Nicolae                                                Csizmás  Zoltán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUL  2017

 


JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 21  decembrie 2017

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.137/2017.

            În deschiderea lucrării, la orele 18,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 05 iunie 2016 .

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 8 consilieri, lipsește domnul  Sarosi  Ferenc, ședința fiind legală .

La ședință este invitat de către primarul comunei și referentul de la compartimentul de taxe și impozite, dl. Bako Lehel .

În deschiderea şedinţei, d-nul Demeter Mihaly, președintele de ședință la rând, declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii înscrise  în convocator.

 Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt :

1.      Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii consiliului local al comunei Hodoșa

nr.24 din 10 octombrie 2017

2.      Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe

perioadă determinată

3.      Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitele locale pe anul 2018

4.      Proiect de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului local al comunei

Hodoșa pe anul 2017

După această prezentare, dl. Nadașan Vasile solicita intervenția și propune ca să se includă pe ordinea de zi un punct nou și anume  să se ia o hotărâre în privința pieței de animale din localitatea Hodoșa.

La această propunere  secretarul comunei intervine și spune că nu există nici o documentație, nici un proiect sau inițiativă depusă în acest sens, ca urmare propunerea nu este conformă cu regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local. Dânsul spune că știe de propuneri verbale , cuprinse în mai aprope toate procese verbale  din  ședințele consiliului din acest an, dar concret nu s-a făcut nimic de către nimeni în acest sens .

În continuare președintele de ședință supune aprobării punctele de pe ordinea de zii,

propuse inițial de primarul comunei, propunere care se acceptă în unanimitate.

Este rugat secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei consiliului local  din data de 10 octombrie 2017 .

După ce se dă curs citirii acestuia, președintele de ședință supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare, care se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la prezentarea punctelor inscrise în ordinea de zii .

       

La  primul punct  din ordinea de zii   , domnul primar prezintă  inițiativa asupra proiectului privind  modificarea și completarea Hotărârea Consiliului Local nr.24/2017 privind  modificarea și rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2017.

În continuare secretarul comunei prezintă notificarea primită din partea Instituției Prefectului în sensul îndeplinirii procedurilor de aprobare a actelor cu caracter normativ și în special deficiența constată precum și necesitatea îndreptării celor constatate  din ședința anetrioară, prin completarea preambulului hotărârii nr.24/2017. Totodată face din nou cunoscute prevederile Legii nr.52/2003 cu privire la transparența decizională .

 

Nu fiind  alte discuții la acest punct din ordinea de zii , președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat  , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul inițiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.25/2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.24/2017 privind  modificarea și rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2017.

 

La  punctul doi  din ordinea de zii  domnul primar prezintă  inițiativa asupra aprobării  hotărârii privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe

perioadă determinată .

Dânsul prezintă pe scurt necesitatea reluării procedurii de delegare a gestiunii serviciului din cauza neîndeplinirii în totalitate a condițiilor prevăzute de Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice . Se prezintă în continuare și informarea firmei de salubritate și a notificării ANRSC în acest sens .

În rest spune că documentația a fost trimisă spre consultare la consilieri, a fost pusă pe site la consultare publică și că nu a fost înregistrat nici o propunere sau sugestie .

Nu fiind  alte discuții  nici la acest punct din ordinea de zii ,  președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul inițiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.26/2017 privind  privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe perioadă determinată

 

La  punctul trei  din ordinea de zii  domnul primar prezintă  inițiativa asupra aprobării  hotărârii taxelor și impozitelor pe anul 2018 .

Dânsul prezintă faptul că nu s-a propus nici în acest an modificări la taxele și impozitele locale, doar la taxa de salubritate unde propune mărirea nivelul față de anul 2017

Tot în aceată ordine de idei  spune că documentația a fost trimisă spre consultare la consilieri, a fost pusă pe site la consultare publică și că nu a fost înregistrat nici o propunere sau sugestie .

În continuare totuși , este rugat referentul de la compartimentul taxe și impozite ca să prezinte în mare întreaga anexă la proiectul de hotărâre, ca unde se impune să se facă modificări sau propuneri .

 

 

După prezentare , d-ra Orban Erzsebet spune că se propune mărirea taxei de salubrizare dar și așa sunt multe reclamații la adresa firmei care execută lucrarea iar dl. Toth Domokos spune că și așa sunt ținute o lună de zile deșeurile raportat la cele selecționabile și la cele menajere , măcar de ar fi ridicate saptamânal.

Dl. Nadașan propune adunarea containerelor din sate pentru că nu se respectă tipul de deșeu ce ar trebui adunat în acestea iar dl. Bako Csongor spune că de fapt firma de salubrizare ar trebui să transporte toate deșeurile, chiar dacă nu sunt selectate.

Dl. Viceprimar spune că în mare populația a ințeles și s-a conformat la a depozita și selecționa deșeurile din gospodării, acest lucru trebuie păstrat și nu dat cu piciorul în ea.

Secretarul comunei spune că acele containere nu că ar trebui adunate ci urmărite și a se accepta doar acele deșeuri pentru care sunt marcate și nicidecum pentru deșeuri menajere.

Dl. Mátyási vine cu propunerea ca nivelul taxei de salubritate pe anul 2018 să fie mărit la 41 de lei, dl. viceprimar propune 38 de lei iar dl. Toth Domokos propune 40 de lei.

Președintele de ședință supune la vot aceste propuneri iar la numărarea voturilor,     40 de lei are câștig de cauză cu (5) voturi, 38 de lei cu (2) voturi şi 41 de lei cu (1) singur vot.Astfel taxa de salubritate pe anul 2018 se stabilește la suma de 40 lei de persoană/an.

Nu fiind  alte discuții  esenţiale nici la acest punct din ordinea de zii ,  președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat şi modificat, iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul inițiat şi modificat, astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.27/2017 privind   stabilirea taxelor și impozitele locale pe anul 2018.

 

La  punctul patru , ultimul din ordinea de zii  domnul primar prezintă  inițiativa asupra aprobării  proiectului de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2017.

Dânsul prezintă pe scurt necesitatea aprobării acestei noi modificări în bugetul local impus ca urmare a suplimentării în regim de urgenţă a bugetului destinat salariilor personalului din învăţământ, ca urmare a Deciziei AJFP Mureș . Se prezintă în continuare că aceasta a fost aprobat deja prin Dispoziția dânsului cu nr.136/2017 dar conform legii finanțelor publice locale, aceasta trebuie aprobat și de consiliul local .

Nu fiind  discuții  nici la acest punct din ordinea de zii ,  președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul inițiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.28/2017 privind  privind modificarea și rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2017.

 

In afara punctelor din ordinea de zii :

-         Dl. Matyasi Miklos se interesează de recepția lucrărilor de la asfaltări, de soarta

bazei sportive din Isla și pomenește de greșelile de proiectare la lucrările din Ihod.

-         Dl. Orban Kalman aduce in discuție problema inscripționării bilingve a

localităților la noul proiect de asfaltare a drumurilor, lucru semnalat deja și de organizația CEMO.

 

-         Dl.primar spune că cele enumerate mai sus trebuiesc remediate ori de către

proiectanți ori de către primărie.

-         Dl.Nadasan Vasile se întreabă dacă sunt speranțe de despăgubiri la inundațiile din

vară ?  Domnul primar spune că încă nu s-au aprobat fonduri, cererea este depusă .

-         Tot dl. primar spune că sunt mari probleme la școli, în Ihod nu va mai porni

grădiniță, dar sunt probleme generale si la celelate școli, ori părinții au prea mari așteptări ori cu profesori este problemă. Părinții încep să-și ducă copii în altă parte , este de acord ca să se țină și ședințe deschise în toate localitățile cu părinții, cu profesorii și cu consilierii .

-         Dl. Toth Domokos ridică din nou problema curățirii șanțului din fața lui Tothpal

din localitatea Isla

-         Dl. Bako Csongor ridică problema curățirii șanțurilor în sensul ca să nu fie  pus

pământul  pe drum sau în locuri care îngrădesc circulația sau strică aspectul stradal iar pomenește și de necesitatea aprobării planului de lucru pe anul următor.

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 21 decembrie 2017.

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

 

             Demeter Mihaly                                                  Csizmás  ZoltánJUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 10 octombrie 2017

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.100/2017.

            În deschiderea lucrării, la orele 19,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 05 iunie 2016 .

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 8 consilieri, lipsește domnul  Bako Csongor, ședința fiind legală .

În deschiderea şedinţei, d-nul Demeter Mihaly, președintele de ședință la rând, declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii înscrise  în convocator.

 Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt :

1.      Proiect de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2017

 

După această prezentare, primarul comunei Hodoșa solicita intervenția și explicând  necesitatea , propune în regim de urgență încă un punct pe ordinea de zii și anume :

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”REABILITARE ŞI

MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRES KALMAN SÂMBRIAȘ LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ” și de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL

Președintele de ședință supune aprobării punctele de pe ordinea de zii, inclusiv cea

propusă de primarul comunei, propunere care se acceptă în unanimitate.

Este rugat secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei de consiliului local  din data de 31 iulie 2017 .

După ce se dă curs citirii acestuia, președintele de ședință supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare, care se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la prezentarea punctelor inscrise în ordinea de zii, în prima fază cea propusă de domnul primar .

       

La  primul punct  din ordinea de zii   , propus recent,   domnul primar prezintă  inițiativa asupra proiectului privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei

”REABILITARE ŞI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRES KALMAN SÂMBRIAȘ LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ”

și de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL .

Dânsul spune că de fapt este vorba de  fosta HCL nr.8 din 7 martie 2017, hotărâre care se propune a se abroga și să se aprobe cu noua  suprafață construita a clădirii școlii , aceasta fiind cuprins greșit în aceea hotărăre.

 

Nu fiind  discuții la acest punct din ordinea de zii , președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat  , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul inițiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.23/2017 privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”REABILITARE ŞI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRES KALMAN SÂMBRIAȘ LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ” și de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL .

 

La  punctul doi  din ordinea de zii  domnul primar prezintă  inițiativa asupra aprobării  rectificării și modificării bugetului local al comunei Hodoșa.

Dânsul prezintă pe scurt raportul întocmit de contabila primăriei, modificările propuse prin proiectul inițiat.

În plus spune că a fost la o ședință cu ISUJ Mureș unde s-a discutat susținerea funcționării punctului din Miercurea Nirajului.

În continuare prezintă propunerea domnului Orban Kalman de susținere financiară  a deplasării delegației tinerilor din Sîmbriaș la  localitate Sajovamos din Ungaria precum și scrisorile și invitațiile primite de la primarul de acolo, sens în care se exprimă depășirea de termen de a se putea aloca bani în acest sens.

Domnul Nădășan Vasile ia pe rând cele expuse în raportul de specialitate cu întrebări referitoarele la cele propuse.

Orban Erzsebet întreabă dacă ajung bani și pentru cosirea terenurilor de joacă și spune că distrugerile de pe aceste terenuri de joacă ar trebui recuperate și luate la răspunedere persoanele care se fac vinovate.

Dl. Nadasan se întrebă de munca efectuată de cei cu ajutor social .

Dl. Matyasi spune de exemplul de la Eremitu, unde primarul și viceprimarul supragehează în continuu cei care efectuează aceste lucrări.

Nu fiind  alte discuții  la acest punct din ordinea de zii  și nici alte propuneri de modificări,  președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul inițiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.24/2017 privind  modificarea și rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2017.

 

            In afara punctelor din ordinea de zii :

-         Dl. primar spune despre demersurile  cu licitația pentru dotarea căminului cultural

Sîmbriaș spune că trebuiesc efectuate 4 licitații distincte pentru achiziția dotărilor din proiect, problema mare este cu achiziția portului popular special al localității .

-         Tot dl. primar spune că proiectele de reabilitare a căminelor culturale se pare că

vor fi  selectate după data de 16 octombrie.

-         Dl. Toth Domokos ridică problema curățirii șanțului din fața lui Tothpal și că cei

de la drumuri au stricat podețul lui Katai Janos de mai în jos de Szabo Gyorgy. Exprimă indignarea față de construcțiile neautorizate efectuate de romii din Isla .

-         Dl. Primar povestește faptul că Lutz Sandor din Isla  susține că el nu este de vină

din cauza șanțurilor afectate de noroiul de pe dealul unde ține porcii și spune că nu înțelege pe oamenii afectați de ce nu depun plângeri în acest sens .

-         Viceprimarul comunei spune că dacă se fac amenajări de șanțuri atunci să se facă

peste tot ca de altfel și problema construcțiilor, care trebuie tratat egal pentru toți.

-         Dl. Matyasi Miklos pomenește de asigurarea de lemne de foc pentru nevoiași,

sens în care a propus deja asigurarea unui stoc minimal în caz de nevoie.

-         Dl.Nadasan Vasile se întreabă unde sunt banii alocați pentru drumuri ? Ce se

întâmplă cu piața de animale ?

-         Dl. Primar spune că a spus de mai de mult ca să se vină cu propuneri efective dar

nici pana la ora actuala nu au venit. Propune ca podețul de trecere spre școala din Isla să fie executată și la cheltuieli să fie cuprinse și lucrările executate până în prezent.

-         Dl. Matyasi spune că trebuie luat o altă hotarare de consiliu și trebuie dat în chirie

piața, că altfel nu se va întâmpla nimic .

-         Orban Kalman  povestește despre deplasarea la Sajovamos – Ungaria și revine cu

întrebarea dacă va fi ajutat Asociația culturală cu banii de delegație. Spune că din câte știe a fost alocat la început de an circa 10 mii lei în astfel de scopuri .

-         Dl. Primar spune că trebuie văzut bugetul inițial dacă a fost alocat o astfel de

sumă . Mai spune că a venit cineva cu propunerea de a întocmi monografia comunei , trebuie gândit și la aceasta pentru că la 4 sate ar lua circa un an de zile până ce se adună datele . În final spune că Poliția comunei a venit cu o propunere de reparații la autoturismul din dotare, propunere care trebuie susținut pe baza protocolului aprobat la început de an.  

-         Secretarul comunei în finalul ședinței face cunoscut adresa nr.12284/SVI/2017 al

Prefecturii cu precizările privind transparența decizională, în special art.7 din Legea nr.52/2003  și implicit la documentația de atașat la dosarul ședințelor de consiliu .

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 10 octombrie 2017.

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

 

             Demeter Mihaly                                                  Csizmás  Zoltán
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA HODOŞA
CONSILIUL LOCAL

P R O C E S  -  V E R B A L
din 31 iulie 2017    Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.73/2017.
    În deschiderea lucrării, la orele 20,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 05 iunie 2016 .
După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 7 consilieri, lipsește domnul  Orban Kalman, Sarosi Ferenc, ședința fiind legală .
În deschiderea şedinţei, d-nul Bako Csongor, președintele de ședință la rând, declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii înscrise  în convocator.
 Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt :
1.    Proiect de hotărâre  privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hodoșa și din serviciile publice și aparatul permanent din subordinea Consiliului local al comunei Hodoșa .
2.    Proiect de hotărâre  privind  alocarea unei sume din bugetul local pentru deplasarea unei delegații în localitatea Gederlak din Ungaria și Vydrany – Nemeshodos din Slovacia
3.    Diverse

După această prezentare, președintele de ședință supune aprobării punctele de pe ordinea de zii, propunere care se acceptă în unanimitate.
Este rugat secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei de consiliului local  din data de 26 iunie 2017 .
După ce se dă curs citirii acestuia, președintele de ședință supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare, care se acceptă în unanimitate .
În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la prezentarea punctelor inscrise în ordinea de zii:

La  primul punct  din ordinea de zii   domnul primar prezintă  inițiativa asupra proiectului privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hodoșa și din serviciile publice și aparatul permanent din subordinea Consiliului local al comunei Hodoșa.     Dânsul spune că această propunere s-a făcut în conformitate cu noua lege a salarizării, cu consultarea sindicatelor de care apartin salariații  și aceata a fost trimis spre consultare membrilor consiliului local .
Luând cuvântul, secretarul comunei prezintă indignarea că astfel salariile vor scădea față de nivelul stabilit în februarie și că voit a fost stabilit un prag, ca astfel să fie încadrați inclusiv secretarii primăriilor. Dânsul mai spune că se va ajunge ca un salariat de la o comună cu rang superior să aibă salariu mai mare decât un secretar de comună .
Totodată se mai prezintă că la consilieri a fost propus o indemnizație de 5 %  care poate fi de până la 10 % din indemnizația lunară a primarului comunei .
În luarea de poziții consilierii spun că dacă ei decid , atunci se poate propune și maximul posibil. Dl. Matyasi  propune concret 7 % ca să nu fie nici maxim și nici cea propusă prin proiect.
În urma votului la aceată modificare, consilierii sunt în unanimitate de acord cu indemnizația de 7% din indemnizația lunară a primarului comunei .
Nu fiind  discuții la acest punct din ordinea de zii , președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat  și modificat la capitolul indemnizații consilieri, iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :
Pentru  = 7 voturi
Împotrivă = 0 voturi
Abţineri = 0 voturi
Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul inițiat și modificat, astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.21/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hodoșa și din serviciile publice și aparatul permanent din subordinea Consiliului local al comunei Hodoșa .

La  punctul doi  din ordinea de zii  domnul primar prezintă  inițiativa asupra aprobării  alocării unei sume din bugetul local pentru deplasarea unei delegații în localitatea Gederlak din Ungaria și Vydrany – Nemeshodos din Slovacia.
Dânsul prezintă pe scurt invitațiile primite de la cele localități unde se organizează zilele acestor localități în perioada lunii august, cu datele exacte din din invitații primite. Se spune că a trebui reprezentat primăria și consiliul local de două delegații și solicită propuneri pentru participanți.
Datorită faptului că sunt incertitudini la participare și că nimeni nu vrea să participe din partea consilierilor la aceste delegații, secretarul comunei spune că este destul de rușinos ca dânsul să participe în general la aceste invitații, dat fiind faptul că la luarea de rămas bun nu poate să adreseze o invitație de ospitalitate , pentru că noi nu suntem în stare să alocăm sume și să organizăm un asemenea eveniment, unde să avem invitați de la localitățile înfrățite sau prietene.
Domnul Toth Domokos spune că oricum ar trebui să participe cineva la aceste invitații și propune o sumă de circa 2000 de lei pentru fiecare deplasare.
Nu fiind  alte discuții  la acest punct din ordinea de zii , președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :
Pentru  = 7 voturi
Împotrivă = 0 voturi
Abţineri = 0 voturi
Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul inițiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.22/2017 privind  alocarea unei sume din bugetul local pentru deplasarea unei delegații în localitatea Gederlak din Ungaria și Vydrany – Nemeshodos din Slovacia .

La  punctul diverse :
-    Secretarul comunei prezintă raportul semestrial al agentului agricol asupra
activității din perioada 01.01.- 30.06.2017 .

-    Dl. primar spune că proiectul pentru reabilitarea scolii gimnaziale din Isla este
declarat câștigător, există studiu de fezabilitate și proiect în acest sens și s-ar putea ca să avem și celelate două proiecte pentru cămine câștigătoare. În legătură cu licitația pentru dotarea căminului cultural Sîmbriaș spune că trebuiesc efectuate 4 licitații distincte pentru achiziția dotărilor din proiect, este mai costisitor, dar asta este .
-    Tot dl. primar spune că a fost comis de evaluare a pagubelor produse de inundații
și au evaluat o pagubă de circa 480 mii lei, sens în care Prefectura va interveni la guvern pentru alocare sume de despăgubire . Aici pomenește și de pagubele produse de urși, sens în care trebuiesc depuse dosare de solicitări de despăgubiri .
-    Dl. Toth Domokos ridică problema curățirii șanțurilor, Demeter Mihaly spune de
podețul de trecere la școala din Isla .
-    Dl.Nadasan Vasile pune întrebarea ce face tractorul din dotare iar Bako Csongor
se întreabă dacă aceasta cosește marginea drumurilor, la care domnul primar spune că da, după caz și cosește.

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 31 iulie 2017.

    PREŞEDINTE,                    SECRETAR,

             Bako Csongor                         Csizmás  ZoltánJUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 26 iunie 2017

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  extraordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.69/2017.

            În deschiderea lucrării, la orele 20,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 05 iunie 2016 .

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 8 consilieri, lipsește domnul  Orban Kalman,  ședința fiind legală .

În deschiderea şedinţei, d-nul Toth Dominic, președintele de ședință la rând, declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii înscrise  în convocator.

 Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt :

1.      Proiect de hotărâre privind  modificarea inventarului domeniului public al comunei

Hodoșa

2.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de

intervenţie „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ”

3.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei de avizare a

lucrărilor de intervenţie „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA SÎMBRIAȘ, JUDEȚUL MUREȘ”

4.      Proiect de hotărâre privind  implementarea proiectului „REABILITAREA

CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA SÂMBRIAȘ, JUDEȚUL MUREȘ” şi „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ”

 

După această prezentare, președintele de ședință supune aprobării punctele de pe ordinea de zii, propunere care se acceptă în unanimitate.

Este rugat secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei de consiliului local  din data de 15 iunie 2017 .

După ce se dă curs citirii acestuia, președintele de ședință supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare, care se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la prezentarea punctelor inscrise în ordinea de zii:

 

La  primul punct  din ordinea de zii   domnul primar prezintă  inițiativa asupra proiectului privind  modificarea inventarului domeniului public al comunei

Hodoșa

Dânsul spune că modificarea constă în suprafața aferentă căminului cultural Sîmbriaș, suprafață rezultată din măsurătorile topografice actuale..

Nu fiind  discuții la acest punct din ordinea de zii , președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul inițiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.17/2017 privind modificarea inventarului domeniului public al comunei Hodoșa.

 

La  punctul doi  din ordinea de zii  domnul primar prezintă  inițiativa asupra aprobării documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ”.

Dânsul prezintă pe scurt indicatorii tehnico-economici rezultați din datele furnizate de proiectantul lucrării și conform celor convenite în ședința anterioară. Spune că de fapt și următoarele două puncte din ordinea de zi sunt în strânsă legătură cu procedura de aprobare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la cele două cămine culturale Isla și Sîmbriaș.

Nu fiind  alte discuții  la acest punct din ordinea de zii , președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul inițiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.18/2017 privind  aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ”.

 

La  punctul trei  din ordinea de zii  domnul primar prezintă  inițiativa asupra documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA SÎMBRIAȘ, JUDEȚUL MUREȘ”.

Nu fiind  alte discuții nici la acest punct din ordinea de zii , președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 7 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul inițiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.19/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA SÎMBRIAȘ, JUDEȚUL MUREȘ”.

 

La  punctul patru  din ordinea de zii  domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind  implementarea proiectului „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA SÂMBRIAȘ, JUDEȚUL MUREȘ” şi „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ”.

La acest punct se prezintă aspectele tehnice de implementare a celor două proiecte de reabilitare a căminelor culturale în scopul accesării de foduri prin programul PNDR, submăsura 7.6 Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural.

Nu fiind  alte discuții nici la acest punct din ordinea de zii , președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

 

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul inițiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.16/2017 privind implementarea proiectului „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA SÂMBRIAȘ, JUDEȚUL MUREȘ” şi „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ”.

 

În afara punctelor din ordinea de zii:

-         D-ra Orban Erzsebet reamintește domnului primar că și la căminul cultural din

Hodoșa trebuie intervenit pentru că plouă înăuntru, ca și afară.

-         Dl. primar spune că trebuie intervenit și acolo, trebuie reparat acoperisul cumva

pentru că mai mult  îmbinările sunt de vină, iar în ultima instanță  vremea extremă ce a fost .     Prezintă în  continuare situația tragică a numitului Bereczki Imre din Sîmbriaș, găsirea și identificarea cadavrului și în ultima instanță a înmormântării. Prezintă Hotărârea consiliului  local cu privire la posibilitatea de acordare a ajutoarelor excepționale stabilite prin HCL nr.  6/2015 .

-         Dl. viceprimar susține situația materiala săracă a familiei, motiv care  a

determinat amânarea identificării și a înmormântării cadavrului și propune acordarea ajutorului care de fapt ar consta din achitarea parțială a costurilor cu sicriu și transport.

Cu referire petiția doamnei Bako Vera în legătura cu interdicția trecerii peste un drum din Sîmbriaș, dânsul spune că acea trecere a fost intradevăr aprobată pe bază pe înțelegere . Vor reda terenul dar atunci  spune că drumurile comunale au fost de 7 m lățime și așa trebuiesc repuse în funcțiune toate cele oficiale.

-         Dl. Nadasan Vasile spune că marea problemă este că oamenii fac trecere și pe

Lângă drumurilr oficiale sau cele stabilite.

-         Dl.Bako Csongor ridică problema podețelor afectate de viituri, și exprimă

indignarea față de curățirea șanțurilor din fața imobilelor cu referire la aceia care au posibilitate fizică și nu fac .

-         În final , primarul comunei solicită consilierilor ca la următoare ședință să vină cu

propuneri concrete, unde ar trebui făcute cu prioritate săpări și curățiri de șanțuri ca apoi să se analizeze posibilitatea  efectuării lucrării .

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa extraordinară din data de 26 iunie 2017.

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

 

             Toth  Dominic                                                     Csizmás  Zoltán

 

 

 


 

 

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 15 iunie 2017

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.65/2017.

            În deschiderea lucrării, la orele 19,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 05 iunie 2016 .

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 7 consilieri, lipsesc domnii  Orban Sandor și Orban Kalman,  ședința fiind legală .

În deschiderea şedinţei, d-nul Toth Dominic, președintele de ședință la rând, declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii înscrise  în convocator.

 Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt :

1.                                  Proiect de hotărâre  privind aprobarea Rețelei școlare pe anul 2017-2018 de pe raza teritorială a comunei Hodoșa .

2.                          Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate ale primarului comunei .

3.                          Proiect de hotărâre privind  aprobarea Modificării și rectificării bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2017 .

4.                          Proiect de hotărâre privind deschiderea pieței de animale din localitatea Hodoșa

5.                          Prelucrarea Deciziei nr.26/2016/05.05.2017  a Camerei de Conturi Mureș .

 

După această prezentare, președintele de ședință supune aprobării punctele de pe ordinea de zii, propunere care se acceptă în unanimitate.

Dl. Primar solicită intervenția și spune că dl. Torok Jeno, care este prezent la ședință solicită o intervenție către consiliul local sens în care cere aprobarea consilierilor.

Președintele de ședință aprobă solicitarea și se dă cuvântul d-lui Torok.

Dânsul prezintă pe scurt formarea echipei de pompieri voluntari din Hodoșa, de intenția de a înființa o Asociație de pompieri voluntari din comună la care să vină și din celelalte localități ale comunei, sens în care solicită sprijinul consiliului local. Dânsul mai spune că peste 2 zile vor participa la un concurs de pompieri voluntari, urgent ar avea nevoie de 9 contracte de voluntariat iar pe viitor asociația va  mai avea nevoie de un local pentru o mașină de pompieri care se pare ca va veni, în rest ei se vor ocupa de echipamente și alte cele necesare formației.

După prezentare și discuții pe marginea temei, consilierii sunt în unanimitate pentru acordarea sprijinului necesar înființării Asociației, a localului pentru o mașină de pompieri și recent pentru încheierea contractelor de voluntariat.

După ce dl. Torok Jeno mulțumește consilierilor pentru sprijinul acordat, președintele de ședință solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zi ale ședinței.

 

Este rugat secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei de consiliului local  din data de 4 aprilie 2017 .

După ce se dă curs citirii acestuia, președintele de ședință supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare, care se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la prezentarea punctelor inscrise în ordinea de zii:

 

La  primul punct  din ordinea de zii   domnul primar prezintă  inițiativa asupra proiectului de pe ordinea de zi cu privire la aprobarea rețelei școlare ale comunei pe anul școlar 2017-2018 .

Dânsul spune că nu sunt modificări față de anul trecut și solicită aprobarea consiliului.

Nu fiind  discuții la acest punct din ordinea de zii , președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 7 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul inițiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.14/2017 privind aprobarea aprobarea Rețelei școlare pe anul 2017-2018 de pe raza teritorială a comunei Hodoșa .

 

La  punctul doi  din ordinea de zii  domnul primar prezintă  inițiativa asupra modificării Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate ale primarului comunei .

Și la acest punct din ordinea de zii spune că de fapt nu sunt modificări esențiale, s-a comunicat de către Instituția perefectului numărul maxim de posturi pentru comuna Hodoșa, unde s-a inclus acuma și șoferul de microbuz școlar, având acum un total de 20 de posturi, împreună cu locurile pentru poliția locală.

D-ra Orban Erzsébet în intervenția ei spune că de ce trebuie să se afle,  după o perioadă lungă de timp , de angajările la primărie.

Dl. secretar cere intervenția pentru o explicație, spunând că pentru postul de consilier al primarului nu trebuie făcut concurs, aceasta este la latitudinea primarului comunei. La acest post au fost mișcări de personal în ultima perioadă. În rest, pentru celelalte angajări se fac concursuri cu anunțuri prin presă, monitor, afișe locale, dar în acest sens nu au fost cazuri din anul 2014.

Nu fiind  alte discuții  la acest punct din ordinea de zii , președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 7 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul inițiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.15/2017 privind aprobarea aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate ale primarului comunei .

 

La  punctul trei  din ordinea de zii  domnul primar prezintă  inițiativa asupra modificării și rectificării bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2017.

Și la acest punct din ordinea de zii spune că de fapt nu sunt modificări esențiale, s-a primit o sumă defalcată  pentru salarii la învățământ, bugetul a afost inițial modificat prin dispoziția nr.64/2017 iar acuma solicită aprobarea acesteia prin hotărâre. A doua modificare reprezintă alocarea de sume pentru cele două proiecte la cămine culturale din Isla și Sîmbriaș, conform celor discutate și aprobate în  ședința neoficială din data 22 mai 2017.

Dl. Bako Csongor pune întrebarea de unde sunt banii alocați pentru proiectele la cămine culturale, la care domnul primar spune că banii sunt  din așa zisa fond de rulment, adică din excedentul anului precedent.

Nu fiind  alte discuții nici la acest punct din ordinea de zii , președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 7 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul inițiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.16/2017 privind aprobarea aprobarea Modificării și rectificării bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2017.

 

La  punctul patru  din ordinea de zii  domnul Demeter Mihaly prezintă  inițiativa privind deschiderea pieței de animale din localitatea Hodoșa.

După prezentare, dl secretar spune că nu sunt îndeplinite condițiile pentru a se putea aproba hotărâre de consiliu local în acest sens, având aviz negativ și din partea comisiei de specialitate . Totodată prezintă și intervențiile făcute de dânsul  în scris la Consiliul județean, verbal la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș . Prezintă și răspunsul de la Consiliul județean unde sunt explicate procedurile pentru organizarea unui serviciu pentru administrarea pieței.

Domnul primar spune că cea mai mare problemă este contractul cu un medic veterinar și problema contabilității serviciului/societății.

Dl. Demeter Mihaly insistă și spune că trebuie încercat totuși toate posibilitățile pentru deschiderea pieței de animale.

Dl. Nadasan Vasile pune întrebarea dacă se va deschide piața cu acces gratis, ce se va întâmpla dacă trebuie închis din nou .

Dl. Matyasi spune că trebuie curățat piața de iarba crescută, sâmbăta dimineața trebuie deschisă poarta iar seara închisă din nou.

În continuare din discuțiile întense pe această temă se ajunge la concluzia finală adoptată de consiliu, ca până la rezolvarea integrală a autorizației de  funcționare,  la presiunea crescătorilor de animale din comună,  să se deschidă în zilele de sâmbătă piața de animale iar seara să se închidă din nou pentru a prevenii distrugerile la investiția efectuată.

 

La  punctul cinci  din ordinea de zii  domnul secretar prezintă  Decizia nr.26/2016/05.05.2017  a Camerei de Conturi Mureș .

După prezentare, dl secretar spune că această decizie a fost adresată și consiliului local și  a cuprins și dispozitivul ca să fie prelucrat în fața consiliului local și să fie luate măsuri de realizare până la data de 4 august 2017 .

 

În afara punctelor din ordinea de zii:

-         Dl. primar prezintă solicitarea Asociației culturale din Sîmbriaș pentru sprijin

financiar la deplasarea la  Mătrici la o prezentare. Spune de depunerea târzie a solicitării și de lipsa sursei de sprijin dar nu trebuie uitat faptul că toată iarna a fost sprijinită ansamblul cu local pentru probe și de încălzire a spațiului.

-         Tot dl. primar prezintă și petiția doamnei Bako Vera în legătura cu interdicția

trecerii peste un drum comunal din Sîmbriaș la care spune că este vorba de teren privat și nu putem intervenii, în rest, promisiunea prezentată în petiție trebuie dovedită.

 

-         În legătura cu suma reținută din garanția pentru lucrarea de la Baza sportivă din

Isla , dl. primar spune că trebuie apucat de executare și finisare a lucrărilor ne- sau prost executate. Trebuie format o nouă comisie de recepție și solicitate trei oferte pentru lucrări.

-         Dl. Nadasan Vasile spune de colectarea deșeurilor reciclabile și menajere, cu

referire la nedeplasarea utilajului de colectare la toate străzile din comună, mai exact povestește de strada unde locuiește dânsul  la care dl. primar spune că este o societate nouă, s-a mai discutat problema dar trebuie să se meargă din nou cu ei și arătate toate acele locuri unde sunte semnale că nu se ajunge cu utilajul.

-         În final secretarul comunei aduce la cunoștință faptul că prin Legea  nr.128/2017

a fost modificată Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea tranparenței în exercitarea demnităților publice, fiind abrogate și modificate unele dispoziții, cu referire la art.87-88 .

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 15 iunie 2017.

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

 

             Toth  Dominic                                                     Csizmás  ZoltánJUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 4 aprilie 2017

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.47/2017.

            În deschiderea lucrării, la orele 14,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 05 iunie 2016 .

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 8 consilieri, lipsește domnișoara Orban Erzsebet,  ședința fiind legală . La ședință participă ca invitată și doamna Csizmas Gyongyver- contabila comunei Hodoșa .

În deschiderea şedinţei, d-nul Toth Dominic, președintele de ședință la rând, declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii înscrise  în convocator.

 Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt :

1.                          Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe anul 2016 .

2.                          Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor din patrimoniul public și privat al comunei Hodoșa pe anul 2016 .

3.                          Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2017

4.                          Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea anexei la HCL nr.19/2015 referitor la Regulamentul de utilizare a microbuzului de transport elevi .

 

După această prezentare, președintele de ședință supune aprobării punctele de pe ordinea de zii, propunere care se acceptă în unanimitate.

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei de consiliului local  din data de 7 martie 2017 .

După ce se dă curs citirii acestuia, președintele de ședință supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare, care se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   domnul primar prezintă  inițiativa asupra proiectului de pe ordinea de zi cu privire la aprobarea aprobarea contului de execuție a bugetului local pe anul 2016 .

În continuare doamna contabilă prezintă raportul asupra proiectului de zi .

Dl. Orban Kalman roagă pe contabila prezentă ca să detalieze pe scurt  se înseamnă capitolele enumerate în raport la care doamna contabilă explică însemnătatea lor.

Dl. Nadasan Vasile se interesează de cheltuielile cuprinse la FEADR la care tot contabila raspunde că și veniturile trebuiesc acoperite chiar dacă sumele sunt doar cele prevăzute în buget  - cu referire la proiectul de dotare a căminului cultural Sîmbriaș.

Nu fiind  discuții semnificative la acest punct din ordinea de zii , președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul inițiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.10/2017 privind aprobarea aprobarea contului de execuție a bugetului local pe anul 2016

 

La  punctul doi  din ordinea de zii  domnul primar prezintă  inițiativa asupra proiectului de pe ordinea de zi cu privire la aprobarea inventarului bunurilor din patrimoniul public și privat al comunei Hodoșa pe anul 2016 .

Tot așa este rugat doamna contabilă să prezinte raportul asupra proiectului de pe ordinea de zii.

După prezentare Dl. Nadașan Vasile pune întrebarea : din ce se constituie creanțele la bugetul local ? Contabila primăriei spune că este vorba de contravenții și impozite neplătite.

Nu fiind  alte discuții nici la acest punct din ordinea de zii , președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

 

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul inițiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.11/2017 privind aprobarea aprobarea inventarului bunurilor din patrimoniul public și privat al comunei Hodoșa pe anul 2016 .

 

La  punctul trei  din ordinea de zii   domnul primar prezintă  inițiativa asupra proiectului de pe ordinea de zi cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2017.

În continuare este invitat doamna contabilă să prezinte raportul asupra proiectului de buget pe anul 2017.Se prezintă pe scurt , pe capitole sumele din proiectul de buget pus la dispoziția consilierilor.

Intervenții pe marginea ordinii de zii:

Dl. Orban Kalman solicita informații despre tichetele de grădiniță la care se explică de către contabila primăriei procedura legală de acordare a acestor ajutoare.

Dl. Nădășan susține că s-a alocat puțin la drumuri față de sumele alocate pentru cheltuielile materiale la școli . Drumurile sunt cum sunt, șanțuri nu sunt , apa curge pe drumuri, sunt necesare reparații și sume pentru acestea. Dânsul propune luarea de sume de la asociații și fundații care nu sunt cu atât  de interes pentru comună .

Dl. Orban Kalman întreabă : ce reprezintă sumele pentru asociații și fundații la care contabila spune că este vorba de Caritas și SMURD.

Domnul primar spune de multitudinea de probleme cu șanțuri și drumuri și că primește zilnic telefoane cu necesitatea de intervenții.

Dl.viceprimar Orban spune că trebuie intervenit după posibilități și alocate sume dar nu să intervenim la orice telefon și apel, să mai facă și populația ceva la drumuri și șanțuri. Trebuie stabilit în care an unde și ce se face, ceilalți așteaptă. Este de acord însă cu susținerea cultelor , cum a fost ajutat Hodoșa cu cărămidă, trebuie ajutat și localitatea  Isla la casa mortuară .

Este ridicat de dl. Primar și problema șanțului din Isla la terenul de sport și de mai jos de Nagy Ferenc unde este nevoie de interveția excavatorului, de mână nu se poate  la care dl viceprimar spune că trebuie făcut dar atunci să fie ridicate toate podurile de intrare și să se facă lucrare ce ține cel puțin 10 ani de zile și nu după nevoia unora.

Dl. Secretar solicită intervenția și spune de lipsa Planualui anual de achiziție, de Norma de consum pentru protocol, combustibil, etc., tocmai de de care se discută și ce trebuie planificat. Planificarea trebuie să vină din necesități ce trebuiesc prioritizați pentru care să se aloce sumele. Altfel se tot discută dar fără eficiență în activitate. Tot aici pomenește de achiziția serviciilor și lucrărilor după noua legislație, făcând referire la strategia de achiziție și la achiziția electronică pe SEAP.

Dl. Orban Kalman întreabă : ce se va întâmpla dacă consiliul nu aprobă proiectul ? Dacă sunt cuprinse sume pentru activități culturale și sportive ? Cu se pot aloca sume pentru acțiuni culturale.

Dl. Nădășan spune că nu este vorba neaprobare, trebuiesc redistribuite sume de la funcționarea primăriei și de la școală.

 În privința alocării de sume pentru acțiuni culturale, contabila spune că se pot aloca sume și acestea să fie atribuite prin concurs de proiecte de asociații din comună, dar aceste sume trebuiesc luate de undeva. Tot la acest punct se ridică și problema îngrijitorilor persoanelor cu handicap , la comunele mari sunt 7-8 persoane iar noi susținem 20 de asistenți personali.

Dl. Matyasi spune că toți suntem de vină că nu am venit până acuma cu propuneri, trebuie să fie învățământ ca la anul să procedăm ca atare. Acuma trebuie să acceptăm acest proiect așa cum a fost elaborat.

Dl. Nădășan susține în continuare că trebuiesc redistribuite sume de la învățământ și suplimentate cea pentru drumuri pentru că oricum în învățământ sunt multe deficiențe care nu pot fi rezolvate.

Președintele de ședință solicită ca să se încheie odată cu discuțiile și să procedăm la votarea bugetului .

Dl. Orban Kalman solicita din nou clarificări în privința alocării de fonduri pentru activități culturale și susține că tot proiectul de buget se concentrează doar pe învățământ, drumuri, pe casă mortuară , pe altceva nimic.

Contabila primăriei explică din nou procedura, capitolul unde se poate rezerva aceste sume precum și procedura de  atribuite prin concurs de proiecte , după un regulament prestabilit , dar sumele trebuiesc asigurate de undeva .

Primarul comunei solicită de la contabila primăriei propunere de unde se poate lua sumă în completare la drumuri la care ea spune că a făcut propunerea pe baza datelor din anul precedent și a plăților efectuate deja pe anul în curs.

Dl. Nădășan susține că atunci trebuie luat de la asociații și fundații suma de 10 mii lei : 5 mii de la Caritas și 5 mii de la SMURD și pus la drumuri.

În fine președintele de ședință supune la aprobare propunerea făcută care se acceptă în unanimitate.

Nu fiind  alte discuții semnificative pe marginea  punctului din ordinea de zii , președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat și modificat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

 

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul inițiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.12/2017 privind aprobarea aprobarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2017 .

 

După acest punct din ordinea de zi , dl. primar spune că la proiectul de modernizare străzi și drum comunal Ihod au rămas bani fiindcă la licitație a fost adjudecat cu un preț destul de scăzut iar diferența de la proiect s-ar putea folosi la un alt proiect dar în aceleași condiții, adică pentru drumuri. Aceasta ar necesita elaborarea unui proiect suplimentar cu costurile aferente , cu notă de fundamentare și bineînțeles cu condiția aprobării consiliului local. Dânsul spune că a ridicat această problemă pentru că dacă nu facem pași, această sumă rămâne la stat .

 

La  punctul patru  din ordinea de zii  domnul Orban Kalman prezintă  inițiativa asupra proiectului de pe ordinea de zi cu privire la modificarea și completarea anexei la HCL nr.19/2015 referitor la Regulamentul de utilizare a microbuzului de transport elevi.

Dânsul explică necesitatea inițierii acestui proiect și că este vorba de art.12 din Regulamentul deja aprobat de către consiliul local.

Președintele de ședință solicită informații cu privire la criteriile pe baza cărora se vor aproba solicitările de închiriere.

Domnul secretar propune recitirea Regulamentului deja aprobat pentru a înțelege mai bine modificarea propusă, aceasta se acceptă și se dă curs citirii întregului regulament adoptat anterior .

După reluarea regulamentului și discuții intense pe marginea proiectului, se stabilește ca să se modifice și articolul 11. Acolo  să se cuprindă posibilitatea folosirii microbuzului de către asociațiile și organizațiile care au ca activitate specifică  dezvoltarea și susținerea colectivității locale pentru activități extrașcolare, educaționale,  culturale  și sportive iar numărul de transporturi pentru activitățile specificate să nu depășească 8 transporturi pe lună în timpul anului școlar – cu referire specifică la folosirea de către Surorile care învață copii din comună.

Se ridică și problema consumului de combustibil la care președintele de ședință dl. Toth Domokos spune că a solicitat un raport în acest sens de pe anul trecut, ar trebui reglementat ceva și acest consum și atunci s-ar rezolva problema .

Dânsul spune că trebuie lăsat să curgă banii pe combustibil, dar apoi să nu se vină cu solicitări de fonduri pentru organizări de evenimente culturale.

Dl. Orban Kalman spune că trebuie organizate evenimente și în celelate sate, nu numai în Sîmbriaș și să se vină cu solicitări în acest sens din timp, făcând o necesitate de fonduri și comisia din care face parte va veni pe viitor cu propuneri la buget.

Dl secretar spune că și la punctul cu buget a făcut referire la programul anual de achiziții și la stabilirea  consumului de combustibil care a lipsit la proiectul de buget și urmărirea căruia ar rezolva în parte aceste discuții de  fără sfârșit.

Dl. Matyasi spune că ar trebui reunit în afara ședințelor și stabilite aceste programe și priorități ale comunei.

Nu fiind  alte discuții la obiect din ordinea de zii , președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat și modificat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

 

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul inițiat și modificat, astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.13/2017 privind aprobarea aprobarea modificării și completării anexei la HCL nr.19/2015 referitor la Regulamentul de utilizare a microbuzului de transport elevi

 

 

 

 

În afara punctelor de pe ordinea de zii:

 

Dl. Bako Csongor întreabă pe domnul primar dacă s-a luat legătura cuAsociația Vânătorilor cu privire la procedura efectuării de acțiuni vânătorești în comună .

Domnul primar spune că da și că în viitor ne vor anunța când se vor desfășura astfel de acțiuni pe teritoriul comunei.

Dl. Sarosi Ferenc se interesează de piața de animale.

Dl. Bako Csongor povestește de demersurile dânsului la un cabinet notarial în legătură cu piața dar spune că nu prea sunt șanse ca primăria să înființeze o societate care să gestioneze activitatea de piață .

Dl.Matyasi spune că el a prezis această situație dar majoritatea a votat împotrivă. Acum se pare că s-ar răzgândi și ceilalți . Trebuie dat la cineva ca să se pornească odată piața . Întreabă dacă nu cumva se poate adopta o hotărâre în acest sens acuma ?

Președintele de ședință spune că s-a votat deja ordinea de zi dar la următoarea ședință va putea să fie punct de pe ordinea de zi.

Din nou se ivesc discuții intense în legătură cu procedura , cu răspunderea asupra demersurilor de efectuat, cu banii investiți, cu solicitarea retrocedării către composesorat, cu posibilitatea închirierii, cu criteriile de atribuire, cine să propună ordinea de zi.

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 4 aprilie 2017.

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

 

             Toth  Dominic                                                     Csizmás  Zoltán

------------------------------------------------------------------------------------------

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 7 martie 2017

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.40/2017.

            În deschiderea lucrării, la orele 19,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 05 iunie 2016 .

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 8 consilieri, lipsește domnul Orban Sandor,  ședința fiind legală .

În deschiderea şedinţei, d-nul Sárosi Ferenc, președintele de ședință la rând, declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii înscrise  în convocator.

 Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt :

1.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Centrul cultural multifuncțional localitatea Sîmbriaș, județul Mureș

2.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Petres Kálmán Sâmbriaș, localitatea Isla, județul Mureș”.

3.      Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractului de delegare a serviciului privind salubrizarea localitatilor componente a comunei Hodoșa

 

După această prezentare, președintele de ședință supune aprobării punctele de pe ordinea de zii, propunere care se acceptă în unanimitate.

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei de consiliului local  din data de 8 martie 2017 .

După ce se dă curs citirii acestuia, președintele de ședință supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare, care se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   domnul primar prezintă  inițiativa asupra proiectului de pe ordinea de zi cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Centrul cultural multifuncțional localitatea Sîmbriaș, județul Mureș

Dânsul prezintă faptul că în termenul de 30 de zile de la aprobarea bugetului de stat, solicitările de finanțări pentru proiectele unităților administrativ teritoriale trebuiesc depuse la Ministerul Dezvoltării Regionale. În acest sens s-a refăcut devizul estimativ și s-a dat o nouă denumire proiectului, care să se incadreze în criteriile stabilite de minister .

Urmare a acestor modificări, s-a elaborat proiectul de hotărâre cu indicatorii tehnico-economici revizuiți  și care se propune spre aprobare .

Nu fiind  discuții semnificative la acest punct din ordinea de zii , președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul inițiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.7/2016 privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Centrul cultural multifuncțional localitatea Sîmbriaș, județul Mureș„.

 

La  punctul doi  din ordinea de zii  zii   domnul primar prezintă  inițiativa asupra proiectului de pe ordinea de zi cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ” Reabilitare și modernizare  Școala Gimnazială Petres Kálmán Sâmbriaș, localitatea Isla, județul Mureș”.

Dânsul prezintă faptul că și acest proiect ar intra în programele finanțate prin PNDL susținute de minister, astfel a fost estimat lucrarea pentru reabilitarea și modernizarea școlii din Isla, lucrări care sunt concepute după noile relementări în legătură cu investiții în clădiri de învățământ.

Dl. Nadașan Vasile pune întrebarea dacă nu cumva sunt prea mari sumele din deviz ?

Primarul comunei spune că sumele sunt estimative, acestea pot fi modificate cu ocazia întocmirii proiectului tehnic al investiției.

Urmare a acestor estimări de lucrări de reabilitare și modernizare, s-a elaborat proiectul de hotărâre cu indicatorii tehnico-economici  care se propune spre aprobare .

Nu fiind  alte discuții la acest punct din ordinea de zii , președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

 

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul inițiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.8/2016 privind aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției  „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială Petres Kálmán Sâmbriaș, localitatea Isla, județul Mureș„.

 

La  punctul trei  din ordinea de zii   domnul primar prezintă  inițiativa asupra proiectului de pe ordinea de zi cu privire la aprobarea contractului încheiat cu firma de  salubrizare .

Dânsul prezintă faptul că acest contract s-a încheiat conform împuternicirii date de consiliul local și astfel aceasta este acum în fața consiliului spre aprobare.

Se prezintă pe scurt clauzele încluse în contract .

Dl Toth Domokos spune de câinii vagabonzi, unde ar trebui intervenit pentru că aceștia fac ravagii când sunt scoase deșeurile spre a fi ridicate de firma de salubrizare.

Nu fiind  discuții semnificative nici la acest punct din ordinea de zii , președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

 

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul inițiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.9/2016 privind aprobarea aprobarea contractului de delegare a serviciului privind salubrizarea localitatilor componente a comunei Hodoșa .

 

 

În afara punctelor de pe ordinea de zii:

 

Dl. Nădășan Vasile ridică problema podețului astupat de pământ de la intrarea în Sîmbriaș, sens în care se solicită intervenția primarului comunei .

Domnul primar prezintă faptul că proiectul de modernizare a căminului cultural din Sîmbriaș a fost aprobat și se poate începe licitarea executării lucrărilor.

În continuare prezintă solicitarea unui aparținător a persoanei cu handicap grav în sensul angajării unui îngrijitor și nu al acordării indemnizației. Domnul primar solicită decizia consiliului în procedura de utilizat.

Secretarul comunei spune că sa mai luat o hotărâre în acest sens, aceasta ar trebui urmat.

În finalul discuțiilor se cade de acord ca această limită de 20 de îngrijitori să se păstreze, în acest cadru să se facă încadrări de personal, peste aceast număr să se procedeze la acordare de indemnizații.

Se prezintă în continuare de către domnul primar scrisoarea doamnei învățătoare Kemenes Hajnal în legătură cu utilizarea microbuzului școlar în programe școlare și extrașcolare, în afara transportului acestora de la domiciliu. După prezentare se ivesc din nou discuții în legătură cu reglementarea acestor transporturi.

Dl. Toth Domokos solicită de la domnul primar kilometrii parcurși și consumul de carburant pentru microbuzul școlar, respectiv lista cu transporturile în afara celor de la domiciliile elevilor din comună.

Dl. Nădășan Vasile spune că acest microbuz s-a alocat de la guvern pentru transportul elevilor de la domiciliu la școală și înapoi, nu pentru alte activități.

Dl. Matyasi susține că trebuie procedat în așa fel cum procedează și alții care au primit astfel de microbuze.

Secretarul omunei spune că de mai mult de un an de zile se discută pe marginea acestui subiect dar nici până la ora actuală nu s-a depus proiect de hotărâre în sensul reglementării situației discutate.

În finalul discuțiilor dl. Orban Kalman spune că la următoarea ședință dânsul va veni cu un priect de hotărâre în acest sens.

În continuare dl. Demeter Mihaly solicită informații în legătură cu autorizarea pieței de animale.

Dl. primar prezintă faptul că a discutat cu medicul veterinar din Vărgata, prezintă faptul că există o listă de acte care trebuiesc depuse spre autorizare dar lipsește actul de la Registrul comerțului, în lipsa acestuia nu se poate depune nici un act.

Dl. Demeter Mihaly supărat spune că nici nu se vrea autorizarea pieței, altfel s-ar fi intervenit până acuma de către cei în drept pentru a proceda cumva la deschiderea pieței. Spune că în alte localități unde s-a vrut , au deschis piața.

 Dl.Matyasi prezintă din nou indignarea dânsului asupra celor care au votat pentru a gestiona piața sub autoritatea consiliului local, spune că se trage de timp, dânsul a spus acestea încă de acum 6 săptămâni.

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 7 martie 2017.

 

            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

 

             Sárosi Ferenc                                                     Csizmás  Zoltán

 

 -----------------------------------------------------------------

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 25 ianuarie 2017

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.3/2017.

            În deschiderea lucrării, la orele 17,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 05 iunie 2016

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 9 consilieri, toți,  ședința fiind legală .

În deschiderea şedinţei, d-nul Sárosi Ferenc, președintele de ședință la rând, declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii înscrise  în convocator.

 Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt :

1.                          Proiect de hotărâre privind  stabilirea procedurii de funcționare a pieței de animale din localitatea Hodoșa.

2.                          Proiect de hotărâre privind  reglementarea situației transportului deșeurilor menajere din comună.

3.                           Diverse .

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate .

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei de consiliului local  din data de 7 ianuarie 2017 .

După ce se dă curs citirii acestuia, președintele de ședință supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare, care se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   domnul Matyasi Nicolae prezintă  inițiativa asupra stabilirii procedurii de funcționare a pieței de animale din localitatea Hodoșa.

Dânsul prezintă raportul întocmit precum și avizul nefavorabil al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei.

Totodată susține în continuare idea că ar fi mai bine dacă am efectua o evaluare a pieței de animale și am da în chirie spre a asigura funcționarea acesteia, dat fiind faptul că oricum a fost puțin suma incasată din taxa de piață. Dar nu se leagă exclusiv de închiriere, spune că vrea ca piața  să funcționeze cât mai repede posibil.

Dl. Toth Dominic spune că acest procedeu ar fi trebuit pus în practică înainte de a fi investit acea sumă imensă pentru punerea la punct a pieței în vederea autorizării  . Acuma, cine închiriază piața, va face oricum ce vrea cu piața.

Primarul comunei spune că a fost la județ și se menține în continuare necesitatea obținerii autorizației în condițiile impuse prin ordinul Ministerului de resort.

Demeter Mihaly susține în continuare că dacă ar fi închiriată, străinul face ce vrea cu piața, el va impune regulile.

În continuare secretarul comunei prezintă raportul contabilei asupra acestui proiect și spune că ar fi trebuit oricum introdus documentația pentru autorizarea pieței spre a avea un răspuns oficial , să avem în scris motivul neacordării autorizației.

Referitor la un eventual contract de închiriere, spune că prin aceasta se pot introduce  condiții și clauze benefice comunei.

Viceprimarul comunei spune că dacă se introduc clauze și condiții stricte atunci nu știe cine ar veni să închirieze piața .

Domnul primar spune că dacă ar administra primăria, trebuie făcut un SRL care să aibă administrator și contabilitate separată precum și persoane care încasează taxele de piață. Dar dacă se solicită ca să depună cerere de autorizare, o va face până la noua ședință a consiliului.

Toth Dominic susține în continuare idea ca primăria să fie cel care va asigura funcțiunarea pieței sens în care se solicită votul asupra proiectului modificat.

Având în vedere discuțiile de mai înainte și avizul nefavorabil la proiectul de închiriere a pieței, președintele de ședință pune în vedere votul asupra propunerii de funcționare a pieței sub autoritatea consiliului local.

La numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 6 voturi

Împotrivă = 3 voturi (Matyasi Nicolae, Bako Csongor, Orban Kalman )

Abţineri = 0 voturi

 

Consilierii sunt în majoritate de acord cu proiectul modificat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.3/2016 privind aprobarea stabilirii procedurii de funcționare a pieței de animale din localitatea Hodoșa.

După adoptarea hotărârii se mai poartă discuții asupra procedurii, a ducerii la îndeplinire a hotărârii.

Dl. Matyasi spune că o să vedem că situația aprobată va întârzia cu mult funcționarea pieței de animale .

Primarul comunei spune că va face tot ce este posibil pentru a demera acțiunea dar știe că funcționarea pieței oricum va genera pierderi, nu se poate asigura funcționarea cu câștig, asta se știe din antecedente.

Viceprimarul comunei spune că dacă urmăm regulile vechi, cu intrarea la piață, sută la sută nu putem acoperii cheltuielile.

Secretarul comunei se oferă să sprijine demersurile dar spune că de la Consiliul județean au promis ajutor în metoda de înființare a unei societăți dar nici până în prezent nu a venit acest ajutor și nu știe de situații similare, de unde să se intereseze .

Dl Nădășan se întreabă dacă s-a interesat cineva de închiriere.

Domnul primar spune că nu a fost publicat până în prezent procedura, astfel nu avem cum să avem oferte . În final președintele de ședință întrerupe discuțiile și solicită trecerea la următorul punct .

 

La  punctul doi  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra reglementării situației transportului deșeurilor menajere din comună..

Se spune că este nevoie de a face ceva pentru că SC Salubritate Valea Nirajului a reziliat contractul în urma sancțiunilor aplicate de către Garda de Mediu. Prin ECOLECT Mureș încă nu avem asigurat transportul deșeurilor și pentru această perioadă întermediară trebuie găsit o soluție. Spune că această perioadă ar putea să fie și cel puțin 6 luni de zile . În acest sens solicită însărcinarea unei persoane care prin procedura legală să identifice un operator pentru transportul deșeurilor, cu posibila menținere a nivelului taxei la ce a fost stabilit de consiliul local.

Spune că s-a interesat deja dar operatorii autorizați nu prea vor transport sub 6 -7 lei/persoană/lună plus TVA, care este mult.

Dl. Toth Domokos se întreabă dacă și în continuare se va transporta selectiv ?

Primarul comunei spune că da și speră ca cel puțin săptămânal să se facă acest lucru , dar operatorii se oferă la transport bisăptămânal la preți de transport săptămânal .

Dl Nadasan spune că dacă prețul este același la transport la două săptămâni, atunci de ce să nu transporte  săptămânal .

Domnul primar spune că dacă se decide asupra însărcinării dânsului, va căuta prețul cel mai mic,  la posibilul transport săptămânal .

Nu fiind intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.4/2016 privind aprobarea reglementării situației transportului deșeurilor menajere din comună.

 

În afara punctelor de pe ordinea de zii:

Primarul comunei solicită propuneri dintre consilieri pentru recepția lucrării la proiectul de astfaltare a drumurilor comunale, lucrare care în martie speră să se demareze .

În afară de domnul viceprimar care va participa din oficiu, celelate propuneri sunt : Sarosi Ferenc din Ihod, Orban Erzsebet din Hodoșa și dl.Matyasi Nicolae care se oferă din oficiu.

În continuare se prezintă de domnul primar petiția domnului Torok Gaspar în legătură cu câinii vagabonzi . Dânsul spune că și în alte locuri de procedează la strângerea cîinilor vagabonzi, contra cost, trebuie avut în vederea consiliului și acest lucru.

Face cunoscut în continuare noul program LEADER, sens în care până la următoare ședință a consiliului solicită propuneri de proiecte care se pot implementa și sunt eligibile.

Dl. Matyasi  spune că trebuie avut în vedere canalizarea localităților comunei, un lucru esențial și de strictă necesitate.

În finalul ședinței domnul secretar ridică problema folosirii terenurilor de către Asociațiile de vânătoare și solicită domnului primar să aibă în vedere autorizarea perioadelor când se efectuază acțiunile de vânătoare .

Dl. Nădășan spune că nu numai că folosesc terenurile și impun regulile dar fac și stricăciuni prin folosirea mijloacelor  auto cu care se deplasează , pe unde vor ei.

Cu această ocazie este ridicată și problema anihilării de către vânători a căinilor care umblă pe hotare , la care domnul primar spune că va lua legătura cu cei care administrează suprafața de vânat din comună.

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 25 ianuarie 2017.

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

 

             Sárosi Ferenc                                                     Csizmás  Zoltán

 ..................................................................................................................................................

 

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 07 ianuarie 2017

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  extraordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.1/2017.

            În deschiderea lucrării, la orele 17,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 05 iunie 2016

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 6 consilieri, lipsesc domnii : Bako Csongor, Nadasan Vasile și Sarosi Ferenc  ședința fiind legală .

În deschiderea şedinţei, d-nul Toth Dominic, președintele de ședință la rând, declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii înscrise  în convocator.

 Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt :

4.                           Proiect de hotărâre privind  aprobarea acoperirii definitive  a deficitului secțiunii

de dezvoltare din excedentul bugetului local aferent anului 2016.

5.                           Proiect de hotărâre privind  utilizarea sumei din excedentul pe anul 2016.

6.                            

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate .

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei de consiliului local  din data de 15 decembrie 2016 .

După ce se dă curs citirii acestuia, președintele de ședință supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare, care se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctului de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra acoperirii definitive  a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local aferent anului 2016.

Dânsul prezintă raportul întocmit de contabila primăriei și spune că pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare este nevoie de suma de  238.723,19 lei, sumă care a fost folosit pentru investiții.

Nu fiind intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 6 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.1/2016 privind aprobarea acoperirii definitive  a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local aferent anului 2016.

 

La  punctul doi  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra utilizării sumei din excedentul anului precedent.

Se spune că este nevoie de un împrumut de 90 de mii lei din excedentul de anul trecut pentru achitarea facturilor la servicii și pentru achitarea salariilor din învățământ și administrație, procedura fiind similară cu cea din anul trecut, din lipsa bugetului pe anul în curs 2017.

Nu fiind intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 6 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.2/2016 privind aprobarea utilizării sumei din excedentul pe anul 2016 .

 

În afara punctelor de pe ordinea de zii:

Primarul comunei ridică problema frigului care se prevede  în această perioadă și solicită de la consilieri o mai mare atenție asupra persoanelor nevoiașe din comună.

La această intervenție dl. Demeter Mihaly spune că și persoanele de la serviciul de îngrijire la domiciliu ar trebui să fie atenți iar dl. Matyasi spune că din pădurea comunală ar trebui asigurat un minim necesar de lemne de foc pentru astfel de cazuri extreme.

Tot domnul primar prezintă faptul că au fost suplimentate fondurile pentru proiectul de astfaltare a drumurilor comunale, c-am după două săptămâni se va încheia contractul de execuție și speră ca în martie să se demareze această lucrare.

Cu referire la piața comunală, dl. Toth Domokos spune că ar trebui făcut ceva pentru că bani mulți s-au investit în punerea la punct și totuși nu funcționează.

Dl. Matyasi  spune că trebuie văzut care variantă ar fi mai rentabilă la funcționare și dacă valoarea de investiție făcută se poate recupera atunci se poate da și în chirie.

Demeter Mihaly spune că mai trebuie așteptat un pic, poate se va schimba legislația dar se întrebă cum e posibil ca în alte județe sunt piețe funcționale pe vechiul sistem.

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa extraordinară din data de 7 ianuarie 2017.

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

 

             Toth Dominic                                                      Csizmás  Zoltán

 

 

 

 

 

 


ANUL  2016

 


JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 15 decembrie 2016

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.125/2016.

            În deschiderea lucrării, la orele 17,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 05 iunie 2016

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 8 consilieri, lipsește dl. Orban Kalman, ședința fiind legală . La ședință participă și dl.Bako Lehel, referent la primărie pe probleme de taxe și impozite locale .

În deschiderea şedinţei, d-nul Sarosi Ferenc, președintele de ședință la rând, în lipsa domnului Orban-  salută pe cei prezenţi , declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii  înscrise  în convocator .

 Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt :

1.                           Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei

Hodoșa pe anul 2016

2.                           Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2017.

3.                           Proiect de hotărâre privind Programul anual de achiziții publice pe anul 2017.

4.                           Proiect de hotărâre privind Planul de acțiuni și lucrări de interes local  al comunei

pe anul 2017.

5.                           Proiect de hotărâre privind Regulamentul de organizare și funcționare ale

consiliului local .

6.                           Diverse.

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate .

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei de consiliului local  din data de 13 octombrie 2016 .

După ce se dă curs citirii acestuia, președintele de ședință supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare, care se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctului de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  în mare proiectul ordinii de zii  cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa, prezentând și raportul de specialitate întocmit de contabila primăriei .

Nu fiind intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi 

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate  de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.29/2016 privind privind  aprobarea

Rectificării și modificării bugetului local al comunei Hodoșa.

 

La  punctul 2  din ordinea de zii   primarul comunei îl roagă pe referentul Bako Lehel să prezintă  proiectul de hotarare a taxelor și impozitelor locale pe anul 2017 .

Dânsul prezintă faptul că prin proiect nu s-a propus nici un fel de majorare a taxelor locale, acestea rămân la nivelul anului 2016, problema reprezintă stabilirea taxei de salubritate pe anul 2017, dar spune că aceasta va prezenta domnul primar.

Primarul comunei prezintă adresa ADI ECOLECT Mureș prin care se prevăd noi taxe pe transport de la stația de sortare și de depozitare pe tone de deșeuri și făcând aceste calcule rezultă o majorare față de anul trecut , suma propusă de 35 lei/persoană rezultând din aceste calcule. Totodată spune că și aceasta sumă va rămâne cu condiția ca vechea taxa de transport la stația de sortare să rămână la nivelul anului 2016 .

Dl. Toth Domokos spune că nu ar fi mare problemă dacă deșeurile ar fi transportate cel puțin săptămânal.

Viceprimarul comunei spune că până nu avem oferte de preți sau nu avem încheiat contract cu operatorul, cum putem stabili taxa pe locuitor.

Domnul primar spune oricum această taxă nu poate să fie mai mică decât cel de anul curent iar dacă se schimbă ceva , oricum trebuie modificat taxa în acest sens. Mai spune că oricum, înainte să semneze contractul , aceasta va prezenta și consiliului local.

Nu fiind alte intervenţii esențiale cu referire la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi 

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate  de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.30/2016 privind stabilirea taxelor și impozitelor  locale ale comunei Hodoșa pe anul 2017.

 

La  punctul 3 și 4  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  faptul că ar fi vrut să inițieze aceste proiecte dar din lipsa unor referate de necesități în ansamblu , nu au fost întocmite proiecte la aceste  două puncte.

Domnul secretar spune că din lipsa documentelor, și conform regulamentului de funcționare a consiliului local, proiectele de hotărâri înscrisepe ordinea de zi nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoțite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului local. Propune totodată trecerea la următorul punct de pe ordinea de zi.

La  punctul 5  din ordinea de zii   primarul comunei invită pe secretarul comunei să prezinte proiectul ordinii de zi  cu privire la regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local.

În intervenția sa, secretarul comunei spune că a venit cu această propunere, fiindcă din anul 2006 nu avem actualizat regulamentul, între timp au fost 3 alegeri locale, s-a mai schimbat legislația și este un document de fundament în funcționarea consiliului local. Pune în vedere faptul că materialul a fost distribuit și trebuie însușit în totalitate .

Nu fiind intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi 

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate  de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.31/2016 privind privind  aprobarea

Regulamentului de organinizare și funcționare a consiliului local al comunei Hodoșa.

 

 

La  punctul  Diverse  din ordinea de zii .

  Dl. Secretar prezintă raportul de activitate al referentului agricol asupra semestrului II al anului 2016 .

Primarul comunei spune că din suma de 5000 de lei aprobată pentru cadouri de crăciun pentru persoanele cu vârsta de peste 70 de ani vor fii distribuite pachete, sens în care solicită sprijinul consilierilor.

Dl. Bako Csongor solicită informații despre podețul înspre școala din localitatea Isla la care domnul primar spune că din lipsa banilor nu s-au putut achiziționa dalele.

Dl. Nădășan pomenește de becurile arse la iluminatul public la care dl. Primar spune că tocmai în ziua curentă a adus de la Reghin 25 de becuri care vor fi montate cu cu sprijiniul aparatul propriu.

Dl. Demeter Mihaly atrage atenția d-lui primar în privința petardelor deja folosite de unele persoane la care domnul primar spune că va lua legătura cu poliția din comună .

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 15 decembrie 2016.

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

 

             Sárosi Ferenc                                                     Csizmás  Zoltán---------------------------------------------

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 13 octombrie 2016

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.96/2016.

            În deschiderea lucrării, la orele 18,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 05 iunie 2016

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 9 consilieri, toți, ședința fiind legală .

În deschiderea şedinţei, d-nul Orbán Kálmán, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi , declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii  înscrise  în convocator . Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt :

1.                          Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru apa potabilă

distribuită în comuna Hodoșa.

2.                          Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei

Hodoșa pe anul 2016

3.                          Discutarea propunerii de utilizare a materialului de construcții

rezultate din demolarea unui imobil din proprietatea comunei Hodoșa .

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate .

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei de consiliului local  din data de 25 august 2016 .

După ce se dă curs citirii acestuia, președintele de ședință supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare, care se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctului de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   viceprimarul comunei prezintă  în mare proiectul ordinii de zii .

După prezentare Dl. Toth Domokos spune că cei care au în gestiune furnizarea apei nu fac nimica dar totuși propune mărirea prețurilor.

Primarul comunei, ca și răspuns spune de delegarea gestiunii de furnizare a apei, de situația licitației la care nu s-a prezentat altcineva, spune de obligații asumate prin contract și de multitudinea de acțiuni pe care trebuie să execute STC Sovata.

Dl. Mátyási se interesează de situația prețului apei din județ și exprimă și dorința de a avea odată și rețea de canalizare în comună.

Viceprimarul comunei spune că suntem plasați în media tarifelor din județ .

Nu fiind alte intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi 

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate  de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.27/2016 privind privind  aprobarea

tarifelor pentru apa potabilă distribuită în comuna Hodoșa.

 

La  punctul 2  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  proiectul de modificare și rectificare a le bugetului local al comunei Hodoșa .

Dânsul prezintă faptul că a fost nevoie de aceste modificări datorită faptului că sumele necesare pentru proiectele câștigate trebuiesc regăsite  în buget și au mai fost alocate bani și pentru plata unor sume restante în învățământ. Aici face referire totodată la proiectul modernizării drumuri comunale și DC 19 Ihod care este deja pe SEAP și de proiectul de dotare a căminului cultural din Sîmbriaș.

Luând în discuții aceste aspecte, precum și modificările prezentate în raportul compartimentului de specialitate, dl. Matyasi spune că după părerea dânsului sumele sunt fundamentate și alocate după o gândire corectă.

Dl. Nădășan solicită informații în legătură cu cele 19 mii lei alocate învățământului la capitolul cheltuieli materiale.

Dl. Primar spune că la modificarea bugetului sumele sunt reașezate în cadrul bugetului  aprobat inițial și sunt pentru funcționare dar la următoarea ședință va prezenta integral destinația celor 19 mii lei.

Dl. Președinte de ședință Orban Kalman pune întrebarea dacă în afara celor prezentate mai sunt bani pentru cultură la care primarul comunei spune că sunt cuprinse în bugetul pentru dotare cum sunt și cele pentru astfaltare străzi.

Nu fiind alte intervenţii esențiale cu referire la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi 

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate  de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.28/2016 privind privind  aprobarea rectificării bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2016.

 

La  punctul 3  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  propunerea privind utilizare a materialului de construcții rezultate din demolarea unui imobil din proprietatea comunei Hodoșa .

Dânsul prezintă faptul că acest material a rezultat de la școala din Sîmbriaș și a fost ședință la Hodoșa și acolo s-a stabilit ca să se solicite cărămidă din partea bisericii pentru edificarea casei mortuare din Hodoșa .

La această prezentare, dl. Toth Domoso spune că a fost o promisiune că se va da pentru localitatea Isla la care dl. Primar spune că nu a fost hotărât acest lucru ci a fost vorba că și la Isla este nevoie de casă mortuară.

Dl. Matyasi propune ca necesarul pentru Hodoșa să fie repartizată și restul să fie impărțit la solicitare și spune că și la Isla ar fi bine la casa parohială să se amenajeze un asemenea locaș .

Nu fiind alte intervenţii la punctele de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea d-lui Mátyasi Nicolae, propunere care se acceptă de către consilieri.

 

Nu fiind alte puncte la ordinea de zii, președintele de ședință se întreabă dacă sunt luări de poziții sau probleme de ridicat.

În afara punctelor din ordinea de zii este pusă în discuție din nou problema podețului înspre școala din localitatea Isla.

Pe această temă se poartă discuții intense pe problema finanțării lucrării, a procedurilor de realizare , al aspectelor tehnice și materialului din care să fie realizat.

Dl. Secretar prezintă raportul de activitate al referentului agricol asupra primului trimestru al anului 2016 .

Dl. Primar prezintă faptul că proiectul de Modernizare străzi și drum comunal DC 19în comuna Hodoșa a fost dat câștigător și urmează să fie licitată lucrarea spre executare.

Dânsul mai spune că ar trebui să decidem asupra utilizării materialului de construcții rezultat din demolarea atelerului școlar din Sîmbriaș .

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 13 octombrie 2016.

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

 

             Orbán Erzsébet                                                  Csizmás  Zoltán

 

 

 

 ----------------------------------------------

 


JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 25 august 2016

 

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.80/2016.

            În deschiderea lucrării, la orele 17,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 05 iunie 2016

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 7 consilieri, lipsește Demeter Mihaly și Nadasan Vasile, ședința fiind legală .

În deschiderea şedinţei, d-ra, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi , declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii  înscrise  în convocator . Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt :

1.      Discutarea problemelor ridicate de înregistrarea sistematică din cadrul

Programului național de casdastru și carte funciară.

2.      Discutarea problemei ridicate d autorizarea pieței de animale din

Comuna Hodoșa .

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate .

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei de constituire a consiliului local  din data de 24 iunie 2016 .

După ce se dă curs citirii acestuia, președintele de ședință supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare, care se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctului de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  în mare Programul Național de Cadastru și carte funciară .

Dânsul spune că această strategie a fost demarată, s-au făcut deja și ședințe de prezentare a programului și au fost deja alocate și sume în acest sens. Însă problema cea mai mare este timpul scurt în care trebuie implementat, făcând referire la acest an 2016. Spune că după opinia dânsului nu ne putem încadra în program și astfel am rămâne cu contractul încheiat , eventual cu măsurătorile și documentația întocmită dar cu plata acesteia ar cădea în sarcina bugetului local.

Dl. Toth Domokos propune ca înainte să ne documentăm, să ne informăm de la alte comune și anul acesta să fie amânat această lucrare, mai ales că fondurile nu se pierd.

Nu fiind alte intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului Toth- propunere care se acceptă de toți consilierii.

 

La  punctul 2  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  situația pieței de animale din localitatea Hodoșa .

Dânsul prezintă faptul că lucrările de modernizare s-au făcut, obiectivele de solicitat pentru autorizare s-au executat însă ne-am împotmolit în birocrația documentelor. Prezintă faptul că domnul viceprimar a participat la o întâlnire cu reprezentații celor implicați în autorizări și roagă pe dl. Orban să prezinte aceste întâlniri.

Dl. Orban Sandor spune că s-a întâlnit cu reprezentantul Consiliului județean, al DSVA Mureș, probabil că din punct de vedere funcțional piața ar fi admis la autorizare însă se pune problema administrării acesteia. Soluțiile ar fi : înființarea uneiadministrații a pețeiîn subordineas Consiliului local sau darea în administatea unei societăți sau persoane autorizate.

Luând în discuții aceste aspecte, se decide asupra faptului că trebuiesc căutate soluții pentru administrare și găsite soluții și pentru perceperea taxelor ce vor fi instituite după autorizare.

Nu fiind alte intervenţii la punctele de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă se întreabă dacă sunt luări de poziții sau probleme de ridicat.

Dl. Secretar prezintă raportul de activitate al referentului agricol asupra primului trimestru al anului 2016 .

Dl. Primar prezintă faptul că proiectul de Modernizare străzi și drum comunal DC 19în comuna Hodoșa a fost dat câștigător și urmează să fie licitată lucrarea spre executare.

Dânsul mai spune că ar trebui să decidem asupra utilizării materialului de construcții rezultat din demolarea atelerului școlar din Sîmbriaș .

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 25 august 2016.

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

 

             Orbán Erzsébet                                                  Csizmás  Zoltán

 

 

 -----------------------------------------------------------------

 


 

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 03 iunie 2016

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  extraordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.64/2016.

            În deschiderea lucrării, la orele 90,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 7 consilieri, lipsește Demeter Mihaly și Orban Erzsebet, ședința fiind legală .

În deschiderea şedinţei, dl. Nădășan Vasile, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi , declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctul de pe ordinea de zii  înscrisă  în convocator . Punctul înscris pe ordinea de zi este :

1.                                          Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a

comunei Hodoșa, pe perioada de programare 2014-2020.

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate .

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei anterioare din data de 30 mai 2016 .

După ce se dă curs citirii acestuia, președintele de ședință supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare, care se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctului de pe ordinea de zii.

La  unicul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra

aprobării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Hodoșa, pe perioada de programare 2014-2020 .

Dânsul spune că această strategie a fost prezentată, a fost discutattă însă nu s-a luat o hotărâre în acest sens, ceea ce a propus acuma, cu această inițiativă.

Nu fiind alte intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 7 voturi

Împotrivă = 0 voturi 

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate  de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.26/2016 privind privind  aprobarea

Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Hodoșa, pe perioada de programare 2014-2020.

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa extraordinară din data de 3 iunie 2016.

 

 

            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

 

             Nădășan Vasile                                                  Csizmás  Zoltán 

---------------------------------------------------------

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 30 mai 2016

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  extraordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.59/2016.

            În deschiderea lucrării, la orele 20,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 9 consilieri, toți, ședința fiind legală .

În deschiderea şedinţei, dl. Nădășan Vasile, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi , declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii  înscrise  în convocator . Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt :

1.        Proiect de hotărâre privind   aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare străzi  și drum comunal DC19  în comuna Hodoșa

2.        Proiect de hotărâre privind aprobarea  Memoriului Justificativ, a indicatorilor tehnico-economici "Dotarea Căminului Cultural din Localitatea Sâmbriaş, Comuna Hodoşa, Judeţul Mureş"

3.        Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului " Dotarea Căminului Cultural din Localitatea Sâmbriaş, Comuna Hodoşa, Judeţul Mureş ".

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate .

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei anterioare din data de 12 aprilie 2016 .

După ce se dă curs citirii acestuia, președintele de ședință supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare, care se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare străzi  și drum comunal DC19  în comuna Hodoșa.

Dânsul spune că în materialul distribuit s-a putut vedea proiectul de hotărâre inițiat, este de fapt o reactualizare a unei hotărâri anterioare dat fiind faprul că prin aceasta se va și abroga acea hotărâre anterioară.

Nu fiind alte intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi 

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate  de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.23/2016 privind privind   aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare străzi  și drum comunal DC19  în comuna Hodoșa”

La   punctul  doi  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  propunerea Memoriului Justificativ, a indicatorilor tehnico-economici "Dotarea Căminului Cultural din Localitatea Sâmbriaş, Comuna Hodoşa, Judeţul Mureş".

După prezentare se explică în câteva cuvinte indicatorii expuși în proiectul de hotărâre inițiat.

 Nu fiind intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi 

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate  de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.24/2016 privind privind   aprobarea Memoriului justificativ, a indicatorilor tehnico-economici "Dotarea Căminului Cultural din Localitatea Sâmbriaş, Comuna Hodoşa, Judeţul Mureş".

La   punctul  trei  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  propunerea de implementare a proiectului "Dotarea Căminului Cultural din Localitatea Sâmbriaş, Comuna Hodoşa, Judeţul Mureş".

După prezentare se spune că acest proiect este srâns legat de cea anterioară și prin aceasta se aprobă și acea contribuție proprie care se poate recupera la finalul proiectului.

Nu fiind intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi 

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate  de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.25/2016 privind privind   aprobarea implementării proiectului "Dotarea Căminului Cultural din Localitatea Sâmbriaş, Comuna Hodoşa, Judeţul Mureş".

 

 

În afara puntelor din ordinea de zii :

Primarul comunei spune că tocmai a fost finalizat licitația privind atribuirea gestionării serviciului de alimentară cu apă a comunei, spune de singura societate ca a participat la această licitație, spune de contractul încheiat, de lucrările cuprinse în acestea care trebuiesc realizate de către societate precum și de propusa modificare a prețului de livrare a apei.

În finalul ședinței, specificând că aceasta ar trebui să fie ultima ședință înainte de constituirea noului consiliu local, mulțumește consilierilor, viceprimarului precum și secretarului munca depusă în acest mandat și urează tuturor succes în activitatea viitoare.

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa extraordinară din data de 30 mai 2016.

 

 

            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

 

             Nădășan Vasile                                                  Csizmás  Zoltán

 

--------------------------------------------------- 

 

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 17 mai 2016

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.54/2016.

            În deschiderea lucrării, la orele 20,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 8 consilieri, lipsește dl. Sarosi Ferenc, ședința fiind legală .

În deschiderea şedinţei, dl. Nădășan Vasile, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi , declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii  înscrise  în convocator . Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt :

1.        Proiect de hotărâre privind   modificarea bugetului local pe anul 2016 .

2.        Reanalizarea  HCL nr.16 din 07.03.2016   privind împuternicirea primarului comunei să prelungească un contract cu cabinetul de avocatură care reprezintă interesele comunei Hodoșa .

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate .

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei anterioare din data de 12 aprilie 2016 .

După ce se dă curs citirii acestuia, dl.Bereczki Bela intervine cu explicația de ce a ridicat problema plății șoferului de pe microbuz din ședința anterioară, fiindcă așa a spus – când mașina este închiriată, șoferul trebuie să fie plătit de către primărie.

Dl. președinte Nadașan Vasile - cu această consemnare , supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare, care se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra rectificării și modificării bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2016 .

Dânsul spune că în materialul distribuit s-a putut vedea de modificarea propusă, deci de aceasta este vorba la acest punct.

În continuare mai spune că trebuie gândit și la hotărârea judecătorească privind recuperarea sumelor de la contribuabili care au câștigat în instanță procesul .

Dl. Toth Domokos spune că aceștia trebuie să obțină Sentințe difinitive și atunci să fie dați banii înapoi.

Primarul comunei spune că deja au astfel de sentințe și la aceștia trebuiesc returnați cheltuielile de judecată în bani cheși..

Nu fiind alte intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi 

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate  de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.22/2016 privind aprobarea rectificării și modiificării bugetului local al comunei pe anul 2016.

 

La   punctul  doi  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  propunerea de reanalizare a Hotărârii nr.16/2016  al consiliului local .

După ce este rugat secretarul comunei să dea citire adresa prefecturii prin care se solicită reanalizarea hotării prin care a fost mandatat primarul comunei să prelungească contractul cu cabinetul de avocatură care reprezintă interesele comunei Hodoșa, domnul primar propune revocarea hotărârii precedente și apoi se va veni cu un nou proiect de hotărâre în acest sens.

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu revocarea hotărârii însă secretarul comunei spune că în acest sens trebuie făcut un proiect de hotărâre care să urmeze calea legală de adoptare.

 

În afara puntelor din ordinea de zii :

Dl.Toth Domokos se interesează de regulamentul de închiriere a microbuzului.

Primarul comunei spune că tocmai din această cauză că mai sunt unele neînțelegeri asupra închirierii și din discuțiile cu alți colegi a reieșit faptul că trebuie elaborat un regulament care să fie legal și neatacabil.

În altă ordine de idei, primarul comunei ridică situația motopompelor de apă din dotare, de defecțiunile intervenite, de necesitatea de achiziția a 8 bucăți de dopuri la acestea. Mai spune că sei care au în primirea ar trebui să gestioneze atent și să nu să dea la alții . Mai spune și de necesitatea de a achiziționa și a monta cel puțin 2 hidrante, ca în caz de nevoie să fie folosite în condiții optime și să nu fie inindat locul unde se cuplează mașinile de intervenție ale pompierilor.

În continuare dă curs citirii necesităților  din localitatea Isla prezentate de către Csizmas Zoltan  iar apoi spune și de cele sesizate și rezolvate deja de primărie.

În final prezintă o veste bună pentru comună, și anume faptul că s-a aprobat proiectul de modernizare străzi și DC 19 Ihod, care poate fi implementat prin atribuiri de fonduri prin consiliul județean în perioada 2016-2019 . Mai spune că este regretabil că nu s-a aprobat proiectul de construire a căminului cultural din Sîmbriaș dar se va avea în vedere acest proiect și pe viitor .

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 17 mai 2016.

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

 

             Nădășan Vasile                                                  Csizmás  Zoltán

 

 

 ------------------------------------------------------

 

 

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 12 aprilie 2016

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.38/2016.

            În deschiderea lucrării, la orele 20,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 9 consilieri, toți, ședința fiind legală .

În deschiderea şedinţei, dl. Nădășan Vasile, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi , declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii  înscrise  în convocator . Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt :

1.        Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de închiriere a

microbuzului din dotare .

2.        Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor

publice pe anul 2016 .

3.        Proiect de hotărâre privind  validarea Dispoziției nr.33/2016 ale

primarului comunei Hodoșa privind modificarea bugetului local .

4.        Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public

de Salubrizare a localităților din județul Mureș .

5.        Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr.25/2015  privind

stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2016.

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate .

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei anterioare din data de 07 martie 2016 .

După ce se dă curs citirii acestuia, primarul comunei intervine cu explicația în legătură cu plata jumătății de amendă aplicată de Garda de Mediu și spune că împotriva Procesului verbal a fost depus plângere contravențională la Judecătoria Tîrgu Mureș .

Domnul Nadașan Vasile intervine și dânsul și solicită modificarea textului intervenției dânsului la punctul trei din ordinea de zi din procesul verbal, cu referire la poziția față de taxarea autorizațiilor pentru cele două unități comerciale din Hodoșa și Sîmbriaș. Dânsul susține că afirmația consemnată corect trebuie să fie : ” Domnul Nădășan Vasile susține faptul că și proprietarul din Hodoșa ar trebui taxat la același nivel pentru că are activitate aprope identică cu chiriașul din Sîmbriaș ”.

Secretarul comunei spune că s-ar fi putut strecura o eroare de interpretare în intervenție, aceasta se va consemna după aprobarea consiliului local.

După ceva discuții în legătură cu interpretarea textului, consilierii sunt de acord cu cele ridicate de dl. Nadașan Vasile și cu această consemnare , se supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare, care se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra aprobării  Regulamentului de închiriere a microbuzului din dotare  .

Dânsul spune că s-a interesat de la alte comune și că la majoritatea, în hotărârile de taxe și impozite, la taxe speciale sunt cuprinse taxări pe kilometrii,  drept urmare, ar  trebui stabilit și la noi în mod asemănător.

Viceprimarul comunei pune întrebarea dacă în astfel de cazuri este nevoie de plată în plus pentru șoferul de pe microbuz .

Orban Erzsebet spune, cât a fost la Vărgata, acolo nu trebuia plătit nimic pentru șofer, doar taxa stabilită de consiliu.

Secretarul comunei spune că tocmai în acest sens trebuia elaborat un Regulament care să conțină în detaliu toate  aceste elemente, modalitatea de închiriere, taxarea, etc., ce nu este nici în momentul de față.

Toth Domokos spune că el a spus de nenumărate ori ca primarul, cu aparatul de specialitate să vină cu un proiect de regulament și apoi consiliul va veni cu aprobare sau modificare .

Bereczki Bela pune întrebarea: Dacă toate închirierile se fac legal, atunci cum va fi decontat cursele în zilele de sâmbăta și duminica  ?

Primarul comunei spune că nu se face nimic ilegal, șoferul nici așa nu conduce opt ore pe zii , deci încap și cursele de sfârșit de săptămână .

Dat fiind discuțiile purtate, dl. Toth Domokos , din lipsa Regulamentului elaborat , propune amânarea punctului de pe ordinea de zi, cu precizarea ca să se vină odată cu un regulament .

Președintele de ședință supune la vot propunerea de amânare a proiectului primului punct din ordinea de zi, la numărarea voturilor,  rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 1 voturi  (Orban Erzsebet)

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în majoritate  de acord cu amânarea  hotărârii asupra proiectului privind aprobarea Regulamentului de închiriere a microbuzului din dotare .

 

La   punctul  doi  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra aprobării  Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016 .

După prezentare, dl. Bereczki Bela pune întrebarea : la încadrarea personalului din primărie de ce nu este întrebat consiliul local, doar atfel de hotărâri se pun în fața lor.

Dl. președinte Nădășan susține că în cazul concursurilor pe posturi, acestea trebuie să urmeze cursul legal .

Dl. Bereczki spune că atunci, în locul doamnei Nadasan Anna, de ce nu s-a putut încadra pe Bako Lehel.

În intervenția dânsului , dl. secretar face cunoscut procedura de încadrare a domnului Bako Lehel de pe urma pensionării doamnei Nădășan precum și cerințele necesare pentru ocuparea posturilor prevăzute în statele de funcțiuni aprobate de consiliul local .

Nu fiind alte intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 1 voturi  (Bereczki Bela)

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în majoritate  de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.18/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului pe 2016 .

 

 

La   punctul  trei  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra validării Dispoziției de modificare a bugetului local.

După prezentare spune că s-au primit sume pentru învățământ, aceasta trebuia operat imediat în buget, astfel s-a procedat la emiterea dispoziției .

Dl. Bereczki spune că ceva nu este în regulă la raport , cele două destinații nu dau suma totală .

După ce ste întrebat doamna contabilă asupra cifrelor exacte, se procedează la corectarea totalului  din raport, de 36 mii lei la cheltuieli .

Nu fiind alte intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi 

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate  de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.19/2016 privind validarea Dispoziției nr.33/2016 ale primarului comunei Hodoșa de modificare a bugetului local al comunei .

 

La   punctul  patru  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităților din județul Mureș.

După prezentare spune că aceasta a fost publicat, se putea consulta și on-line pe pagina de web al primăriei, este un regulament stufos, dar acesta este calea de urmat .

Nu fiind  intervenţii  la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi 

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate  de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.20/2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităților din județul Mureș .

 

La   punctul  cinci  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra modificării HCL nr.25/2015 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2016.

După prezentare spune că aceata a fost necesar, ca după modificarea Codului fiscal, și consiliul local trebuie să decidă dacă prelungește termenul de acordare a bonificației .

Nu fiind  intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi 

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate  de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.21/2016 privind aprobarea modificării HCL nr.25/2015 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2016.

 

În afara puntelor din ordinea de zii :

Primarul comunei spune că am primit din partea firmei o tranșă din textilierul pentru scaunele din dotare, s-a interesat și pentru circa 7 lei/scaun, o altă firmă ar coase fețele de legat peacestea.

Viceprimarul spune că este destul de scump și propune ca să nu se procedeze deocamdată la aplicarea textilei pe scaune , să rămână pe stoc până la o uzură mai însemnată, după caz , a celei vechi.

Dl. Toth Domokos ridica problema bolovanilor depozitate în fața casei lui Reti Anti din Isla și spune că unde se află este destul de periculos și ar trebui dus la locul de destinație.

Dl. Nadasan pune întrebarea : Ce se va întâmpla ce restul de pietriș din localități și dacă se va deschide din nou piața de animale ?

În intervenția sa, primarul comunei spune că pentru piață este pregătit un studiu, urmează ca să se găsească o firmă pentru execuția lucrărilor și apoi autorizarea.

 

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 12 aprilie 2016.

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                       SECRETAR,

 

             Nădășan Vasile                                                  Csizmás  Zoltán

 


--------------------------------------------


JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 7 martie 2016

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.31/2016.

            În deschiderea lucrării, la orele 19,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 8 consilieri, lipsește dl. Bako Antal, ședința fiind legală .

În deschiderea şedinţei, dl. Matyasi Nicolae, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi , declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii  înscrise  în convocator . Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt :

1.         Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de acordare a

tichetelor sociale

2.         Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de lucrări de interes local

pe anul 2016 .

3.         Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de  organizare a

activității comerciale și a serviciilor pe piață .

4.         Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului

local pe anul 2015 .

5.         Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor din

patrimoniul public și privat al comunei Hodoșa pe anul 2015 .

6.         Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei

în anul școlar 2016 - 2017

7.         Mandatarea primarului comunei de a prelungi un contract cu un cabinet

de avocatură care să reprezinte interesele comunei

8.         Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare ,

acces și vizionare la înregistrările camerelor de supraveghere video din dotare.

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate .

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei anterioare. După ce se dă curs citirii acestuia, conţinutul se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra aprobării  Regulamentului de acordare a tichetelor sociale .

Este prezentat de către primarul comunei necesitatea elaborării prezentului regulament și solicită propuneri de modificare sau de completare la regulament.

Domnul Sarosi Ferenc spune că dacă fondurile se alocă din bugetul de stat , atunci să nu fie aduse restricții la acordare de tichete.

Dl. Matyasi Miklos spune că dacă legea permite atunci singurul criteriu din partea consiliului ar trebui să fie plata la zi a taxelor și impozitelor locale.

Viceprimarul comunei spune că baza criteriului ar trebui să fie declarația de venit a capului de familie sau a solicitantului .

Nu fiind alte intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.10/2016 privind aprobarea Regulamentului de acordare atichetelor sociale .

 

La  punctul doi  din ordinea de zii   este prezentat de domnul viceprimar proiectul Planului de lucrări de interes local pe anul 2016 .

La acest punct, dl. Toth Domokos ridică problema curățeniei din fața căminului cultural din Isla, iar președintele de ședință dl. Matyasi spune că de exemplu în comuna Eremitu, periodic se trece prin toată comuna și se adună gunojul de pe lăngă drumuri și se ard crengile uscate.

Primarul comunei spune că și la noi se lucrează, doar că nu sunt mulți beneficiari de ajutor social cu obligații de muncă. Ba mai mult a fost și caz de încetare de acordare  de ajutor din cauza neprezentării la muncă.

Nu fiind alte intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.11/2016 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2016 .

 

La  punctul trei  din ordinea de zii   este prezentat de domnul primar proiectul privind  Regulamentului de  organizare a activității comerciale și a serviciilor pe piață.

Se prezintă apoi de secretarul comunei speța cu barul lui Marko Menyhart și problema taxării dar și faptul că aceasta este prevedere legală cu codul de activitate.

Domnul Nădășan Vasile susține faptul că și chiriașul din Sîmbriaș ar trebui taxat la același nivel pentru că are activitate aprope identică cu cea din Hodoșa.

Secretarul comunei spune că oricum se va solicita din nou actele din care va reieși domeniul de activitate și se va face taxare conform prevederilor.

Nu fiind alte intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat și modificat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.12/2016 privind Regulamentului de organizare a activității comerciale și a serviciilor pe piață.

 

La  punctul patru  din ordinea de zii   este prezentat aprobarea contului de execuție a bugetului local pe anul 2015 .

Nu fiind intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat, astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.13/2016 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pe anul 2015 .

 

La  punctul cinci  din ordinea de zii   este prezentat proiectul de aprobare a inventarului bunurilor din patrimoniul public și privat al comunei Hodoșa pe anul 2015 .

 Nu fiind intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat, astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.14/2016 privind aprobarea inventarului bunurilor din patrimoniul public și privat al comunei Hodoșa pe anul 2015 .

 

La  punctul șase  din ordinea de zii   este prezentat proiectul de aprobare a rețelei școlare de pe raza comunei în anul școlar 2016 - 2017.

 Nu fiind intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat, astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.15/2016 privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei în anul școlar 2016 - 2017.

 

La  punctul șapte  din ordinea de zii   este prezentat proiectul de mandatare a primarului comunei de a prelungi un contract cu un cabinet de avocatură care să reprezinte interesele comunei .

Viceprimarul comunei în luarea de cuvânt susține prelungirea contractului încheiat cu cabinetul de avocatură dat fiind faptul implicării comunei în acte de procedură unde este nevoie de prezența acesteia .

 Nu fiind alte intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat, astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.16/2016 privind aprobarea mandatării primarului comunei de a prelungi un contract cu un cabinet de avocatură care să reprezinte interesele comunei .

 

La  punctul opt  din ordinea de zii   este prezentat proiectul Regulamentului de organizare , acces și vizionare la înregistrările camerelor de supraveghere video din dotare .

Primarul comunei prezintă propunerea pentru membrii comisiei la care secretarul solicită intervenția prin care reamintește consiliului că din start a fost ideea ca poliția să nu aibă acces direct la înregistrări și totuși se propune ca să facă parte din comisie.

 Viceprimarul comunei în luarea de cuvânt spune că el a fost inițial împotriva instalării camerelor video, dar acum cel puțin comisia ar trebui să fie una compatibilă cu sistemul. Astfel propune ca secretarul să facă parte din comisie și care să aibă codul de acces la înregistrări.

            Dl. Matyasi propune ca pe lângă primarul comunei să facă parte din comisie un consilier care va fi din acea localitate unde se produce evenimentul nedorit.

            La finalul discuțiilor se decide ca să se pună cod de acces la sistem, eliberarea de îmagini înregistrate să se facă doar după depunerea unei cereri în scris care să se refere la perioadă bine definită și după aprobarea comisiei formate în acest sens .

 Nu fiind alte intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele supune la vot proiectul de hotărâre modificat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat și modificat, astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.17/2016 privind Regulamentul de organizare , acces și vizionare la înregistrările camerelor de supraveghere video din dotare .

 

Nu mai fiind alte puncte la ordinea de zii, primarul comunei prezintă faptul că a au fost cei de la mediu și ne-au aplicat o sancțiune pentru contractul de salubrizare și consideră că trebuie să se depună acțiune la judecătorie în sensul contestării procesului verbal care va veni ulterior . Amintește de faptul că și contractul de ecarisare trebuie reînnoit dar nu va încheia contract cu aceași firmă care crede că stă în mijlocul intervenției celor de la mediu.

În privința scaunelor de la căminele culturale spune că problema se va rezolva fără atingerea integrității acestora , cu acoperire deasupra textilei vechi.

În continuare spune că a luat legătura cu cei de la Szegi din Ungaria și că în jurul Rusaliilor ar veni la semnarea acordului de înfrățire, dar în priivința acesteia va propune un punct pe ordinea de zi. Acuma, pe 15 martie va veni o delegație de circa 8-10 persoane din localitatea Szegilong care vor participa la o comemorare în Ihod .

În privința contribuției la  instruirea copiilor cu dansuri populare locale spune că ar trebui să contribuim cu câte 1 leu pe copii  de ocazie, dar de modilitate , aceasta va discuta cu contabila primăriei.

La următoarea ședință spune că va veni cu regulamentul de închiriere a microbuzului școlar și pune întrbarea dacă este  de dorit să se țină instructaj de accesare a fondurilor prin programe LEADER.

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 7 martie 2016.

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR,

 

             Mátyási Nicolae                                                   Csizmás  Zoltán

 

 

 --------------------------------------------------

 

 

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 9 februarie 2016

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.23/2016.

            În deschiderea lucrării, la orele 15,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 9 consilieri, toți .

În deschiderea şedinţei, dl. Matyasi Nicolae, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi , declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii  înscrise  în convocator . Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt :

1.         Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii termenului de valabilitate ale Planului de Urbanism General al comunei Hodoșa .

2.         Proiect de hotărâre privind  aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Hodoșa .

3.         Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr.6/2001 privind inventarul bunurilor din patrimoniul comunei.

4.         Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2016 .

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate .

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei anterioare. După ce se dă curs citirii acestuia, conţinutul se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra aprobării prelungirii termenului de valabilitate ale Planului de Urbanism General al comunei Hodoșa

Este prezentat în continuare de către secretarul comunei cadrul legal ce permite prelungirea valabilității dar prezintă urgența și nevoia de elborare a unui nou plan de urbanism pentru toate localitățile comunei .

Domnul primar spune că trebuiesc găsite cumva fonduri și început lucrarea de elborare a unui nou PUG al comunei .

Nu fiind intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.6/2016 privind aprobarea prelungirii valabilității PUG și Regulamentul local de urbanism al comunei Hodoșa.

 

La  punctul doi  din ordinea de zii   este prezentat de domnul primar proiectul reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Hodoșa.

Se prezintă faptul că este nevoie de această hotărâre la solicitarea Inspectoratului județean pentru situații de urgență și că este vorba de fapt de legislația care reglementează organizarea acestui serviciu, alte schimbări nu se impun deocamdată.

Nu fiind intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.7/2016 privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Hodoșa .

 

La  punctul trei  din ordinea de zii   este prezentat de domnul primar proiectul privind  modificarea HCL nr.6/2001 privind inventarul bunurilor din patrimoniul comunei.

Se prezintă faptul că este nevoie de modificarea inventarului inițial datorită faptului că acea hotărâre este foarte sumară , nefiind incluse toete străzile din comună și nici nu au fost detaliate datele de identificare ale acestora.

Dânsul spune că nu ne-a parvenit încă nici un răspuns de la minister despre proiectul depus pentru modernizarea drumurilor comunale dar oricum se va depune și la programe cu fonduri europene .Pentru aceasta este nevoie de modificare la lista inițială.

În continuare se dă citire lista străzilor inventariate cu rugămintea de a semnala dacă sunt neconcordanțe între realitate și inventar. După prezentare se fac câteva propuneri de modificare la listă .

Nu fiind alte intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat și modificat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.8/2016 privind modificarea HCL nr.6/2001 privind inventarul bunurilor din patrimoniul comunei Hodoșa .

 

La  punctul patru  din ordinea de zii   este prezentat de domnul primar proiectul privind  bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2016.

Se prezintă faptul că este nevoie de intocmirea listei cu acțiuni prioritare pe anul 2016 și apoi se prezintă câteva date cu privire la autorizarea pieței de animale din Hodoșa.

D-ra Orban Erzsebet ridică problema WC-ului de pe lângă grădinița din satul Ihod iar Toth Domokos prezintă faptul că școala din Isla are acoperiș pe o parte din placă undulată cu azbest și aceasta va genera probleme pe viitor, eventual se va închide școala până ce nu va fi înlăturată problema.

În continuare este invitată contabila primăriei să prezinte datele și capitolele din proiectul de buget pe anul 2016. După prezentare se sublinează faptul că față de bugetul pe anul 2015  care a fost de 3240 mii lei, pe acest an se estimează un buget de doar 1729 mii lei, aproape jumătate.

D-ra Orban Erzsebet spune că trebuie stabilit de consiliul local soarta banilor alocați pentru învățământ și trebuie stabilit și modalitatea închirierii autobuzului școlar pentru evenimentele semnalate de directoarea școlii generale.

 Se întreabă totdată de personalul cu reparațiile și intreținerea din școli.

Secretarul comunei spune de lipsa normativului de cheltuieli care este anexă la proiectul de hotărâre și care încă nu este finalizat.

La acest punct consilierii decid deocamdată de cheltuielile de protocol pe anul 2016 în sumă de 15 mii lei .

Dl. Toth Domokos spune că așa sa promis că aparatul de specialitate a primarului  va elabora și va supune aprobării consiliuli local regulamentul de închiriere a autobuzului școlar dar aceasta încă nu a fost prezentat consiliului.

Nu fiind alte intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat, astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.9/2016 privind bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2016.

 

Nu mai fiind alte puncte la ordinea de zii, primarul comunei prezintă faptul că a fost depus o nouă cerere din partea Composesoratului Carpinus din Hodoșa în privința pieței de animale și pune întrebarea :ce răspuns să se dea ?

Viceprimarul comunei spune că răspunsul trebuie să fie cel care a fost dat la precedentele intervenții, propunere cu care sunt de acord și ceilalți consilieri.

În privința camerelor video din comună spune că ar trebui elaborat și aprobat un regulament în privința accesului la date  și a vizionării înregistrărilor .

Tot la această intervenție spune și de problema ivită la scaunele achiziționate de la firma Maren Srl și solicită propuneri pentru modelul de material taxtil de inlocuit, cel vechi nefiind adecvat folosinței uzuale.

Dl. Bereczki Bela pune întrebarea , dacă se poate afla, câte persoane sunt angajate la primărie și care sunt acele persoane ?

Primarul comunei spune că cei interesați să solicite în scris această situație și se va da răspuns oficial în acest sens .

În final se prezintă și o solicitare de asigurare a unui local pentru un medic de familie sens în care nu se decide în nici un fel , considerând că este de datoria medicilor de familie asigurarea de astfel de locuri .

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 9 februarie 2016.

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR,

 

             Mátyási Nicolae                                                   Csizmás  Zoltán

---------------------------------------------------------------------------------------------

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 


P R O C E S  -  V E R B A L

din 15 ianuarie 2016

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  extraordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.2/2016.

            În deschiderea lucrării, la orele 9,00 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 9 consilieri, toți .

În deschiderea şedinţei, dl. Matyasi Nicolae, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi , declară legală ședința extraordinară şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii  înscrise  în convocator .

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate .

Înainte de a se intra la discutarea punctelor de pe ordinea de zi, domnul primar prezintă situația urgentă cu privire la convocarea ședinței. Spune că a fost transmis prin firma de consultanță că în cadrul PNDL au fost lansate depuneri de declarații de intenție de participare cu proiecte, proiecte care sunt pregătite și de către noi.

Este vorba deci de cele două proiecte pentru drumuri comunale și căminul cultural Sîmbriaș pentru care trebuie aprobat valoarea proiectului cu componenta contribuției proprii și a sumei nerambursabile.

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra aprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiției Cămin cultural localitatea Sîmbriaș, județul Mureș.

Este prezentat devizul lucrării și se mai spune că după aprobare prin hotărâre a proiectului, declarația de intenție se depune la minister care în termen de 30 de zile ne va răspunde dacă de poate depune , sau nu,  dosarul proiectului de investiție.

Nu fiind intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.4/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Cămin cultural localitatea Sîmbriaș, județul Mureș ”.

 

La  punctul doi  din ordinea de zii   este prezentat de domnul primar proiectul asupra aprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiției Modernizare străzi și DC 19 în comuna Hodoșa.

Se prezintă devizul lucrării și se spune că procedura este la fel ca la primul punct.

Nu fiind intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.5/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Modernizare străzi și DC 19 în comuna Hodoșa”.

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa extraordinară din data de 15 ianuarie 2016.

 

 

            PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR,

 

             Mátyási Nicolae                                                   Csizmás  Zoltán

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

  

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 11 ianuarie 2016

  

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.1/2016.

            În deschiderea lucrării, la orele 17,30 secretarul comunei  face apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 9 consilieri, toți,.

În deschiderea şedinţei, dl. Matyasi Nicolae, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi , declară legală ședința ordinară şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii  înscrise  în convocator .

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate .

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei anterioare. După ce se dă curs citirii acestuia, conţinutul se acceptă în unanimitate .

Înainte de a se intra la discutarea punctelor de pe ordinea de zi, domnul primar solicită acordul consilierilor ca reprezentanții grupului de dans din Sîmbriaș să prezinte inițiativa lor cu privire la formația de dans și la perspectivele acesteia.

Consilierii sunt de acord cu această solicitare iar președintele de ședință dă cuvântul reprezentantului formației.

Dl. Varo Huba – conducătorul artistic al formației se prezintă și după câteva referiri la activitatea , la participări și la renumea formației, dă cuvântul domnișoarei Bereczki Eva din Sîmbriaș să prezinte materialul cu ideile grupului .

Bereczki Eva prezintă intenția de a depune un proiect cu finanțare nerambursabilă pentru tehnica de sunet și lumini necesare bunei funcționări precum și pentru un covor special pentru dans .

Dl. Primar spune că știe de proiect , aceasta nu are legătură cu cele două mari proiecte ale comunei și că din partea consiliului local aceasta ar insemna o contribuție de circa 7 mii lei.

Ila Gabor subliniază necesitatea susținerii culturii , care nu prea a fost făcută până în prezent , cu precizarea că aceasta susținere ar reprezenta o forță de a convinge pe tineri să rămână acasă.

În continuare Orban Kalman prezintă proiectul lor de a iniția un program de cursuri de dans în școlile comunei care ar reprezenta câteva locuri de muncă în comună. Totodată mulțumește în numele formației pentru contribuția primăriei în oferirea microbuzului la deplasări ale formației , sens în care solicită în continuare acest sprijin. Prezintă totodată un model de protocol de colaborare care ar trebui să fie analizat de consiliul local .

Domnișoara Orban Erzsebet împărtășește experiența nu prea plăcută a dânsei în comuna Vărgata unde s-a început un astfel de curs de către formația Bekecs și spune că procedura nu ar trebui să se repete și la noi .

Dl. Varo Huba ridică necesitatea unei spații adecvate pentru probe ale formației de dans și niște condiții minime pentru astfel de activități. Pentru viitor propune un proiect mai amplu de Skanzen în Sîmbriaș cu referire la meșteșugul satului .

Dl. Primar prezintă scrisoarea doamnei directoare ale școlii din Sîmbriaș în privința colaborării pentru cursuri de dans și spune că se poate ajunge la un consens în privința spațiului din școala veche care poate fi folosit pentru probe.

Dl. Viceprimar prezintă sitauția juridică a clădirii vechii școli și a fostului dispensar comunal , clădiri care sunt în proceduri de retrocedare către cultul Catolic, în schimb Composesoratul are în perspectivă realizarea unei case pentru tineri care ar putea rezolva unele din necesitățile prezentate.

Dl. Bako Antal spune că trebuie sprijinit orice inițiativă bună în limita posibilităților.

Dl. Matyasi Nicolae spune că din partea consiliului local sprijinul este destul de limitat, aici ar putea să intervină composesoratele care au posibilități mai largi în a susține astfel de inițiative și activități.

Orban Csaba prezintă inițiativa de a înființa și în comună asociației tinerilor maghiar iar în final Bereczki Eva lansaează invitația către toți consilierii de a participa la Balul cu coșuri din data de 6 februarie 2016 .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa asupra utilizării sumei din excedentul anului precedent.

Se spune că este nevoie de un împrumut de 90 de mii lei din excedentul de anul trecut pentru achitarea facturilor la servicii și pentru achitarea salariilor din învățământ și administrație, procedura fiind similară cu cea din anul trecut, din lipsa bugetului pe anul în curs 2016.

Nu fiind intervenţii la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.1/2016 privind aprobarea utilizarea sumei din excedentul anului precedent pentru acoperirea golului temporar de casă.

 

La  punctul doi  din ordinea de zii   este prezentat de domnul primar proiectul asupra modificării hotărârii anterioare de stabilire a taxelor și impozitelor locale.

Se spune că este nevoie de această modificare datorită notificării Instituției Prefectului de constatare a unei nelegalități în hotărârea nr.25/2015.

Dl. Secretar face precizarea cu privire la notificarea prefecturii spunând că nu va afecta taxele și impozitele stabilite fiind vorba de fapt de cuprinderea în două locuri a taxelor extrajudiciare de timbru, fapt care nu a fost semnalat de mai mulți ani la rând.

Nu fiind intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.2/2016 privind aprobarea modificarea Hotărârii nr.25/2015 privind de stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2016.

 

La  punctul trei  din ordinea de zii   este prezentat de domnul primar proiectul asupra modificării Organigramei și a statului de funcții ale comunei .

Se spune că este nevoie de această modificare datorită desființării posturilor de paznici și necesitatea de a înființa postul de muncitor care să cuprindă și tractoristul.

Dl. Secretar face câteva precizări cu privire la organigrama veche și cea propusă cu specificarea necesității avizării sau a înștiințării ANFP cu privire la modificări.

Nu fiind intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.3/2016 privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei.

 

În afara punctelor de pe ordinea de zii:

Dl. secretar prezintă raportul de activitate al agentului agricol pe semestrul II al anului 2015 cu privire la înscrierea datelor în registrul agricol.

Domnul Bereczki Bela prezintă situația deplorabilă a două persoane din localitatea Sîmbriaș, care au fost ajutate până la decesul numitei Sebesi AnnaMaria, acuma sunt în pragul de a muri de foame din cauza indiferenței acestora.

Dl. primar pune întrebarea dacă au fost anunțați cei de la Caritas, pentru că ei ar trebui să preia cazul.

Dl. Nădășan Vasile prezintă faptul că mulți au abandonat srviciile Caritas din cauza programului imprevizibil al asistentelor.

Dl. Sarosi Ferenc pune în atenția domnului primar cazul intabulării de teren din Ihod nr.86, unde numitul Kiss Sandor a ocupat un drum comunal .

Dl. Bako Antal întreabă pe domnul primar, când se va da drumul la piața din Hodoșa.

Dl. primar spune ce ar trebui făcut pentru a obține autorizația dar ridică și problema conflictului cu Composesoratul din Hodoșa.

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 11 ianuarie 2016.

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR,

 

             Mátyási Nicolae                                                   Csizmás  Zoltán

 

 

 

 

 

ANUL  2015

 


JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 17 decembrie 2015

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  extraordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.132/2015.

            În deschiderea lucrării, la orele 18,00 ,  președintele de solicită secretarului să facă apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012 .

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 8 consilieri, lipsește dl. Sarosi Ferenc . Ședinţa este legală.

În deschiderea şedinţei, dl. Demeter Mihaly, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi şi face cunoscut punctul de pe ordinea de zi  înscris  în convocator , punct care se acceptă în unanimitate .

Punctul de pe ordinea de zi este  :

1.Proiect de hotărâre privind  modificarea și rectificarea bugetului local al

comunei Hodoșa

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei anterioare. După ce se dă curs citirii acestuia, conţinutul se acceptă în unanimitate cu precizarea domnului primar, cum că în loc de 71 de mii de lei pentru 50 de mașini de piatră a fost enunțat 60 de mii lei. Este acceptat completarea făcută.

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctului de pe ordinea de zi.

 

La  unicul punct  din  ordinea de zii   se prezintă  inițiativa cu privire la proiectul de modificare și rectificare a bugetului local pe anul 2015.

Domnul primar al comunei prezintă raportul compartimentului de specialitate întocmit în acest sens.

Se face referire la cei 8 mii de lei primiți pentru învățământ în rest spune că mișcarea în buget a sumei de 12 mii lei reprezintă urmarea intervenției Curții de Conturi în scopul recuperării sumei de la SC PROCON 16 Srl.

Ajungând la această vizită a Curții de conturi, dl. Primar mai spune că sumele debitate sunt recuperate în proporție de 70 % , problema este cu terenul de sport din Isla  pentru care astfel nu putem face nimic, până ce nu se recuperează banii către stat.

Dl. Bereczki Bela întreabă de responsabilitatea dirigintelui de șantier în această privință, că de fapt el a trebuit să observe deficiența.

Dl. Primar spune că nimeni nu s-a gândit la așa ceva și s-a făcut deja intervenție scrisă la firma care a asigurat dirigintele de șantier .

Dl. Matyasi spune că trebuie acționat în judecată dirigintele de șantier.

După aceaste prezentări, președintele de ședință pune întrebarea dacă sunt alte intervenții pe marginea acestui punct.

 

Nu fiind alte intervenții în acest sens , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.27/2015 privind modificarea și rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2015.

 

În afara punctului de pe ordinea de zi :

Dl. Bereczki Bela spune că piatra adusă este foarte măruntă, este bun pentru beton și că aceasta va fi dusă de apa din ploaie.

Dl. Toth Domokos spune că dacă șanțurile nu sunt amenajate, atunci nu prea are rol balastul adus pentru drumuri.

Dl. Demeter Mihaly ridică problema traficului din Isla, fapt care a determinat deja  deteriorarea și a drumului județean precum și problema stării de rezistență a caselor de locuit .

Domnul primar prezintă faptul că pe marți ar trebui să sosească pachetele pentru persoanele vârstnice , sens în care solicită sprijinul consilierilor locali .

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa extraordinară din data de  17 decembrie 2015.

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR,

 

             Demeter Mihaly                                                   Csizmás  Zoltán
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 23 noiembrie 2015

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  extraordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.101/2015.

            În deschiderea lucrării, la orele 18,00 ,  președintele de solicită secretarului să facă apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012 .

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 8 consilieri, lipsește dl. consilier și viceprimar Orban Sandor, lipsa fiind motivată cu prezența la perfecționare SVSU la Cluj. Ședinţa este legală.

În deschiderea şedinţei, dl. Demeter Mihaly, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi şi face cunoscut punctul de pe ordinea de zi  înscris  în convocator , punct care se acceptă în unanimitate .

Punctul de pe ordinea de zi este  :

1.Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei anterioare. După ce se dă curs citirii acestuia, conţinutul se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctului de pe ordinea de zi.

 

La  unicul punct  din  ordinea de zii   se prezintă  inițiativa cu privire la proiectul de rectificare a bugetului local pe anul 2015.

Domnul primar al comunei prezintă raportul compartimentului de specialitate întocmit în acest sens.

După prezentare, dl. primar face câteva precizări:

- nu este achitat o factură privind tuburi de beton aduse pentru podețul din Isla

executat la intersecția cu drumul spre Ilioara

- suntem restanțieri pentru SC Fud Dem Srl pentru lucrări la drumul comunal

spre cimitirul din Ihod

                        - suma rămasă în urma achitării acestor restanțe ar fi undeva la 71 mii lei care se pot utiliza pentru drumuri comunale

                        - este o problemă achiziția de pietriș pentru străzi, este sfârșit de an, firmele nu prea promit să transporte anul acesta

                        - ar trebui cumva achiziționat piatră spartă și adus anul acesta , depozitate la capete de drumuri și cu ajutorul lamei de la tractorul nou trebuie împrăștiat unde este mare nevoie, apoi continuat la anul.

                        - ar fi nevoie și de tub de beton la trecerea spre școala gimnazială din Isla

            Dl. Secretar în intervenția dânsului propune executarea unui podeț nou în schelet și prin turnare de beton dar lasă discuția în sarcina consiliului sau în a celor care se pricep.

            Dl. Matyasi spune că ar fi nevoie de tuburi de beton și la capătul străzii înspre Sötét patak spre a fi înlocuite și completate cele distruse.

            Dl. Nădășan spune că ar trebui conștientizate cetățenii în întreținerea șanțurilor

            Dl. Bako Antal ridică problema accesului pietonal pe strada Kalanyos unde de la Keresztes Geza în sus este aproape impracticabil din cauza surpării marginii de șanț care susține dalele de beton.

D-ra Orban ridică și ea problema trotuarelor din fața caselor din intravilan care în unele locuri aproape că nu mai există.

Dl. primar revine cu precizarea că SC Multiprod Srl ar fi dispus să aducă piatră spartă la un preț rezonabil care pentru suma de 71 mii lei ar însemna circa 50 de mașini de piatră care ar trebui impărțită pe localități.

În urma acestei propuneri , se trece la o discuție pe felul și cantitatea de piatră  ce ar intra în suma d 71 de mii lei și mai apoi pe împățeala pe sate. În urma discuțiilor se ajunge la concluzia ca Sîmbriașul să primească 22 de transporturi, Hodoșa 10 și Isla și Ihod câte 9 .

Dl. Matyasi spune că ar trebui puse pe stoc și apoi vorbit cu Boer Bela care mai apoi să transporte și să împrăștie pe străzi, după nevoi și priorițăți stabilite local .

După aceaste prezentări, președintele de ședință pune întrebarea dacă sunt alte intervenții pe marginea acestui punct.

 

Nu fiind alte intervenții în acest sens , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.26/2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2015.

 

În afara punctului de pe ordinea de zi, dl. primar prezintă situația recrutării personalului pentru operatori calculator la alegerile următoare unde este o problemă reală identificarea de personal adecvat sau disponibil .

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa extraordinară din data de  23 noiembrie 2015.

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR,

 

             Demeter Mihaly                                                   Csizmás  Zoltán

 

 

 

 

 

 

 

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 06 noiembrie 2015

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.97/2015.

            În deschiderea lucrării, la orele 18,00 ,  președintele de solicită secretarului să facă apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012 .

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 7 consilieri, lipsește dl. Nadasan Vasile și Sarosi Ferenc,  şedinţa fiind legală.

Invitat la ședință este dl. Bako Lehel – referent în compartimentul financiar contabil, taxe și impozite din cadrul primăriei comunei Hodoșa.

În deschiderea şedinţei, dl. Demeter Mihaly, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi şi face cunoscut punctul de pe ordinea de zii  înscris  în convocator , punct care se acceptă în unanimitate .

Punctul de pe ordinea de zi este  :

1.Proiect de hotărâre privind  stabilirea taxelor și impozitelor locale pe 2016

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei anterioare. După ce se dă curs citirii acestuia, conţinutul se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctului de pe ordinea de zi.

 

La  unicul punct  din  ordinea de zii   se prezintă  inițiativa cu privire la proiectul de stabilire a taxelor și impozitelor locale pe anul 2016.

Domnul primar al comunei invită pe dl. referent Bako Lehel ca să prezinte în detaliu proiectul de taxe și impozite locale pe anul următor.

Înainte de a se intra la prezentarea proiectului, dl secretar prezintă faptul că acest proiect trebuia elaborat în spiritul noului Cod fiscal care intră în vigoare cu data de 1 ianuarie 2016 și care este baza elaborării noilor taxe și impozite.

În continuare se dă cuvântul d-lui Bako Lehel care trece în revistă punct cu punct capitolele din proiectul de taxe și impozite locale.

După prezentare, dl. primar face câteva precizări: taxele la piață să rămână deocamdată la vechile nivele pentru că oricum nu avem autorizație la piață și aceasta a trebuit să fie închisă. În privința taxei de salubrizare spune că aceasta trebuia majorat încă de anul trecut și de asta a propus majorarea la 29 de lei. Prezintă din nou faptul, că dacă se optează pentru supraveghere cu camere video, atunci renunțăm la taxa de pază.

Consilierii sunt pentru a renunța la taxa de pază.

Dl. primar revine cu solicitarea de a se stabili o taxă pentru închirierea microbuzului școlar pentru că și la următorul sfârșit de săptămână sunt deja 3 solicitări în acest sens.

Tot în acest sens spune că sunt solicitări din partea ansamblului de dans din Sîmbriaș, din partea corului de copii pe care o dirijează maicile din Sovata, din partea profesorilor pentru copii școlari precum și alte închirieri.

La această solicitare se ivește o discuție îndelungată cu privire la modalitatea, la necesitatea precum și la nivelul unei asemenea taxe .

În intervenția sa, secretarul comunei spune că acest lucru nu ar trebui discutat, microbuzul ar trebui folosit doar gratis, pe acțiuni și evenimente prestabilite , bine definite și limitate printr-un regulament.

Neajungându-se la nici un rezultat, viceprimarul comunei propune ca să fie elaborat în acest sens o procedură, un regulament care mai apoi să fie prezentat consiliului spre aprobare. Această propunere este agreat în final de către toți membrii consilieri prezenți.

După aceaste prezentări, președintele de ședință pune întrebarea dacă sunt alte intervenții pe marginea acestui punct.

 

Nu fiind alte intervenții în acest sens , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat și modificat, iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 7 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat și modificat, astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.25/2015 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2016

 

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 06 noiembrie 2015.

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR,

 

             Demeter Mihaly                                                   Csizmás  Zoltán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 22 octombrie 2015

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.87/2015.

            În deschiderea lucrării, la orele 18,00 ,  președintele de solicită secretarului să facă apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012 .

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 6 consilieri, lipsește dl. Bako Antal, Matyasi Nicolae și Sarosi Ferenc,  şedinţa fiind legală. La ședință participă ca invitat dl. Barabasi Lorant, ofertant serviciu supraveghere cu camere video .

În deschiderea şedinţei, dl. Demeter Mihaly, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii  înscrise  în convocator , puncte care se acceptă în unanimitate .Punctele de pe ordinea de zi sunt  :

1.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului  public de alimentare cu apă din comuna Hodoșa și a documentaţiei de organizare şi derulare a procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă din comuna Hodoșa, a caietului de sarcini pentru serviciul public de alimentare cu apă din comuna Hodoșa şi a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă din comuna Hodoșa.

2.Proiect de hotărâre privind  constituirea comisiei  de evaluare a ofertelor pentru delegarea serviciului public de alimentare cu apă din comuna Hodoșa.

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei anterioare. După ce se dă curs citirii acestuia, conţinutul se acceptă în unanimitate .

După prezentarea procesului verbal, dl. primar spune că în privința abonamentului la internet din Isla se va discuta  cu ocazia prezentării materialului de către dl. Barabasi Lori.

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctului de pe ordinea de zii.

 

La  primul punct  din  ordinea de zii   se prezintă  inițiativa cu privire la proiectul de aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului  public de alimentare cu apă din comuna Hodoșa.

Se prezintă de către primarul comunei raportul în acest sens mai apoi se prezintă demersurile efectuate până în prezent. Prezintă totodată că în această situaței se află și comunele din jur cu care am beneficiat de introducerea apei potabile, deficiențele trebuiesc îndreptate. Spune că a luat legătura cu o firmă de consultanță care a elaborat această documentație care trebuie să urmeze pașii ceruți de legislația în domeniu.

După aceaste prezentări, președintele de ședință pune întrebarea dacă sunt alte intervenții pe marginea acestui punct.

 

Nu fiind alte intervenții în acest sens , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 6 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.23/2015 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului  public de alimentare cu apă din comuna Hodoșa și a documentaţiei de organizare şi derulare a procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă din comuna Hodoșa, a caietului de sarcini pentru serviciul public de alimentare cu apă din comuna Hodoșa şi a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă din comuna Hodoșa.

 

La  punctul doi  din  ordinea de zii   se prezintă  inițiativa cu privire la proiectul de hotărâre privind  constituirea comisiei  de evaluare a ofertelor pentru delegarea serviciului public de alimentare cu apă din comuna Hodoșa.

Se prezintă de către primarul comunei faptul că acest punct este legat de cel de dinainte, sens în care trebuie formată comisia de evaluare a ofertelor. În acest sens solicită propuneri din partea consilierilor.

Pentru funcția de președinte de comisie este propus dl. Orban Sandor, viceprimarul comunei propus din oficiu de către consilieri.

Pentru funcția de secretar al comisie este propus dl. Csizmas Zoltan, secretarul comunei nominalizat de către Demeter Mihaly.

Pentru funcția de membru de comisie este propus dl. Nadasan Vasile, consilier al consiliului local al comunei propus de către Bereczki Bela.

Pentru funcția de membru supleant în comisie este propus dl. Bereczki Bela, consilier al consiliului local al comunei propus de către Nadasan Vasile.

 

Nu fiind alte intervenții la acest punt , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat  și propunerile pentru membrii, iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 6 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.24/2015 privind constituirea comisiei  de evaluare a ofertelor pentru delegarea serviciului public de alimentare cu apă din comuna Hodoșa .

 

În afara punctelor de pe ordinea de zii:

 

Dl primar prezintă pe dl. Barabasi Lorant, furnizorul de servicii internet în comună și ofertant pentru camere de supreveghere și îi dă cuvântul spre a prezenta câteva date tehnice în privința serviciului.

După prezentarea în detaliu a modalității de funcționare și a variantelor oferite precum și a prețurilor estimate, revine cu întrebare la dl Toth Domokos despre sesizări cu prețul abonamentului la internet din Isla și Ihod.

Dl. Toth spune că a primit sesizarea de diferențiere de tarif între satele din comună, pentru aceasta a intervenit în ședințele anterioare și consideră că primăria este de vină că a permis furnizorului de serviciu să practice această diferențiere.

Dl. Barabasi prezintă varianta dânsului, vorbește de costuri, de acoperirea cheltuielilor, de piața serviciului și în conseciță spune că nu poate să schimbe aceste tarife. În privința sesizării spune că el nu a primit asemenea plângeri și spune că dacă este cazul atunci să se intervină direct la el, nu prin intermediari.

În privința serviciului de camere de supraveghere spune că trebuie intrunit cât de repede posibil pentru stabilirea exactă a amplasamentelor ca în funcție de aceasta să se poată stabili alimentarea cu energie a camerelor și a numărului exact ale acestora.

Dl. Bereczki Bela solicită informare în privința posibilității introducerii serviciului de televiziune prin cablu la care se răspunde că este destul de greu de realizat dar posibilitatea nu este abandonată.

În continuare dl. primar prezintă situația de nesuportat deja la ferma de porcine din Isla, unde are numeroase sesizări verbale și unde s-a deplasat deja și personal pentru a se informa dar fără reușită. Dânsul spune că ar trebui să se depună plângeri în sris ca să se poată interveni promt și legal la instituțiile în drept.

Ridică în continuare problema din centrul satului Hodoșa, unde drumul între căminul cultural și beodegă este inundat cu ocazia ploilor, problema fiind șanțul executat de Marko Menyhart , care este deasupra nivelului apei. Ar fi nevoie de multă investiție în a ridica drumul pentru care s-a efectuat deja proiect de asfaltare.

Referindu-se la microbuzul școlar spune că sunt numeroase solicitări de închiriere și crede că ar trebui stabilit vre-o taxă sau înclus în regulament procedura de închiriere.

D-ra Orban Erzsébet spune că ar trebui stabilit o taxă pentru că așa se practică și în altă parte, chiar dacă este minimală.

În privința remăsurării terenurilor , dl. Primar spune că dânsul se oferă întru totul pentru măsurători dar ar trebui să maii participe și altcineva la aceste acțiuni.

Prezintă în continuare cele două proiecte de drum elaborate care se propun a se depune la mari proiecte care sunt subvenționate 100 %.

În final prezintă consilierilor Strategia de dezvoltare al comunei pe anii 2014-2020 elaborată de Asociația Valea Nirajului, ediție făcută gratuit și care poate fi consultat permanet la sediul primăriei.

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 22 octombrie 2015.

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR,

 

             Demeter Mihaly                                                   Csizmás  Zoltán

 

 

 

 

 

 

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 29 septembrie 2015

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.83/2015.

            În deschiderea lucrării, la orele 19,00 ,  președintele de solicită secretarului să facă apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012 .

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 8 consilieri, lipsește dl. Nadasan Vasile,  şedinţa fiind legală. Totodată lipsește și domnul primar al comunei.

În deschiderea şedinţei, dl. Bereczki Béla, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi şi face cunoscut punctul de pe ordinea de zii  înscrisă  în convocator , punct care se acceptă în unanimitate .Punctul de pe ordinea de zi este  :

1.         Proiect de hotărâre privind  modificarea și rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2015.

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei anterioare. După ce se dă curs citirii acestuia, conţinutul se acceptă în unanimitate .

După prezentarea procesului verbal, dl. Toth Domokos spune că ar avea să pună întrebări primarului, dar dacă nu este, nu are rost.

Dl viceprimar spune că din câte știe executarea lipsurilor la terenului de sport din Isla se va face iar în privința abonamentului la internet din Isla nu știe nimic.

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctului de pe ordinea de zii.

 

La  unicul punct  din  ordinea de zii   se prezintă  inițiativa cu privire la proiectul de modificarea și rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2015.

Se prezintă de către secretarul comunei raportul contabilei primăriei în legătură cu modificările propuse.

După prezentare, dl viceprimar spune că nu este mult ce sa primit pentru drumuri, dar totuși este ceva.

Dl președinte de ședință spune că este păcat că nu prea se face nimic pentru drumuri.

Dl. Matyasi spune că dânsul a sesizat de mai multe ori că la intrarea în străduța unde domiciliază, după ce s-a reparat podețul, s-a scos pământul și nu s-a refăcut malul. Acum aceasta s-a surpat, a fost spălată de apă și este din nouîn pericol soarta podețului . Propune reparații în acest sens din bugetul alocat pentru drumuri comunale.

Domnul viceprimar spune că sunt multe nevoi la drumuri comunale dar speră că se va face în ordinea de priorități .

După aceaste prezentări, președintele de ședință pune întrebarea dacă sunt alte intervenții pe marginea acestui punct.

 

Nu fiind alte intervenții în acest sens , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.22/2015 privind modificarea și rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2015.

 

În afara punctului de pe ordinea de zii:

Dl.Matyasi spune că proprietatea lui de teren de pe fosta pășune Luget , pur și simplu a dispărut .Propune remăsurarea întregii suprefețe retrocedate pe Luget, pentru că acolo sunt multe probleme .

Dl. viceprimar ridică problema cu care a fost însărcinat de către domnul primar, adică a instalării de videocamere în comună, sens în care solicită propuneri din partea consilierilor

La întrebarea, despre câte camere poate fi vorba, dânsul spune că nu știe, dar solicită secretarului să facă cunoscut ofertele depuse deja la primărie.

Domnul secretar spune că din documentele de ofertă reiese că este vorba de 13 camere care sunt deja postate în oferte. Dânsul mai spune că nu este de acord cu procedura, cum de alfel nu este de acord nici cu celelalte achizițiile efectuate de un timp, fără a fi aprobate anual, printr-o listă de investiții,  sens în care nici nu contrasemnează contracte sau altele asemenea.

În privința remăsurării terenurilor spune că s-au înmulțit problemele în acest sens, doamna ing. Pascu a ieșit la pensie, personal de specialitate nu avem dar angajați da.

Prezintă în continuare circulara primită de la prefectură în sensul respectării legislației și cu referire expresă la documentele ședinței consiliului local, proceduri care se știu că nu sunt respectate.

În final spune că ar mai fi avut câteva sesizări de ridicat și propuneri pentru primarul comunei dar amână pentru ședința următoare, ca să poate să adrese în prezența dânsului.

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 29 septembrie 2015.

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR,

 

             Bereczki Béla                                                       Csizmás  Zoltán

 

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 23 iulie 2015

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.61/2015.

            În deschiderea lucrării, la orele 20,00 ,  președintele de solicită secretarului să facă apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012 .

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 8 consilieri, lipsește dl. Sárosi Ferenc,  şedinţa fiind legală.

În deschiderea şedinţei, dl. Bereczki Béla, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii  înscrise  în convocator , puncte care se acceptă în unanimitate .Punctele din ordinea de zi acceptată sunt  :

1.         Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de gospodărire comunală.

2.         Proiect de hotărâre privind  alocarea de fonduri din bugetul local pentru finanțarea transportului delegației comunei în cadrul vizitei la localitatea înfrățită Géderlak din Ungaria .

3.         Proiect de hotărâre privind  aprobarea procedurii de finalizare a investiției  ”Modernizarea bazei sportive din localitatea Isla, comuna Hodoşa ”.

 

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei anterioare. După ce se dă curs citirii acestuia, conţinutul se acceptă în unanimitate .

 

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

 

La  primul punct  din  ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa cu privire la proiectul de modificare și completare a Regulamentului serviciului public de gospodărire comunală în comuna Hodoșa.

Dânsul spune că după primirea microbuzului pentru transport elevi, în procedura de înscriere în circulație , a obținerii autorizațiilor și licențelor de transport s-a ivit problema obiectului de activitate în privința transportului public de persoane care lipsește din serviciul primăriei. Astfel s-a impus acest punct din ordinea de zi și încluderea acestui obiect de activitate. Iar dacă acest serviciu are ca obiect de activitate și de transport atunci trebuie avut și un regulament în acest sens.

Secretarul comunei solicită clarificări în legătură cu sintagma ”terțe persoane” din regulament.

Dl. Matyasi spune că aceasta probabil se referă la închirierea mijlocului de transport de către alte persoane sau instituții  .

După această prezentare, președintele de ședință pune întrebarea dacă sunt intervenții pe marginea acestui punct.

 

Nu fiind intervenții în acest sens , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.19/2015 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de gospodărire comunală.

 

La  punctul doi  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa cu privire alocarea de fonduri din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de transport a unei delegații care ar putea pleca la localitatea înfrățită Géderlak din Ungaria.

Dânsul prezintă faptul că sunt invitați persoanele care găzduiesc de obicei pe cei care vin în vizită, membrii consiliului local, o grupă de copii care au terminat clasa a VI și formația de dans din Sîmbriaș. Pentru acest lucru este necesar un autobuz iar din calculele făcute de dânsul aceasta ar costa în jur de 7000 lei . Este o sumă destul de mare dar pentru o delegație destul de numeroasă nu există altă soluție.

Dânsul mai spune că din păcate nu este stabilită data exactă a deplasării pentru că poarta secuiască comandată încă nu este gata și astfel nu poate fi inaugurată, eveniment la care ar trebui să participe delegația. Data preconizată ar putea fi decalată, poate pentru              20 august 2015, dacă va fi gata poarta.

Bereczki Bela spune că este bine că și copii pot merge în delegație, nu numai persoanele care au mai fost la Géderlak.

Dl. Matyasi Nicolae spune că ar trebui alocat suma de 7500 de lei, ca să fie de ajuns, dacă nu se cheltuie , nu este nici o problemă.

Nu fiind alte intervenții în acest sens , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre cu modificarea propusă , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.20/2015 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea transportului delegației comunei în cadrul vizitei la localitatea înfrățită Gédelak din Ungaria.

 

La  punctul trei  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa cu privire la finalizarea investiției la baza sportivă din Isla.

Dânsul prezintă faptul că s-a întocmit acel ultim proces verbal la terminarea lucrării dar lipsurile consemnate în aceasta nu au fost executate nici până în prezent. S-a făcut recent o ultimă comunicare cu termen dar nici aceasta nu a avut succes.

Dânsul mai spune că din suresele de la tribunalul specializat reiese că societatea care a executat lucrarea este în procedură de insolvență și nu poate executa lipsurile consemnate în procesul verbal susamintit. S-au făcut verificări și s-a reținut că sumele reținute ca garanție de bună execuție sunt în cont și s-a propus astfel ca din această sumă să se găsească un executant care va remedia lipsurile constatate .

Dl. Matyasi Nicolae se interesează dacă trebuie efectuată licitație publică pentru aceste remedieri.

Dl. Primar spune că nu, dar trebuie întocmit documentație în acest sens și trebuie autorizată lucrarea, ca mai apoi să se găsească un executant .

Nu fiind alte intervenții la acest punc , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.21/2015 privind aprobarea procedurii de finalizare a investiției  ”Modernizarea bazei sportive din localitatea Isla, comuna Hodoşa”.

 

În afara punctului de pe ordinea de zii:

Dl.primar releatează despre demersurile în legătură cu construirea căminului cultural din localitatea Sîmbriaș. Spune că s-au făcut deja proiectări și niște planșe vizuale în privința aspectului și a interiorului iar recent s-a cerut opinia în legătura cu sistemul de încălzire ales, prezentând și câteva variante cu avantaje și dezavantaje .În acest sens solicită opinia membrilor consiliului local .

După discuțiile purtate și opinii exprimate, de comun acord s-a ajuns la concluzia ca modalitatea de încălzire propusă în proiect să fie : curent electric.

În continuare, domnul primar din nou  reamintește de nevoia de instalare  de videocamere , fapt cu care am rezolva problema pazei. Spune că acest lucru ar trebui demarat pentru că oricum va dura o perioadă, între timp oricum vom cheltui pe personalul de pază și pe mașină . Dânsul spune că SC Lorinfo Net SRL are deja o infrastructură instalată în comună și pentru ei ar fi mai ușoar să implementeze sistemul .

Venind vorba de această societate, Dl. Toth Domokos ridică problema diferențierii taxelor pentru serviciul de internet din comună, susținând că aceasta ar trebui să fie același în toate localitățile comunei și aici ar trebui să intervină primăria,  fiindcă orice furnizor de servicii ar trebui să fie autorizat de aceasta. Din cauza aceasta dânsul a primit mai multe sesizări din localitatea Isla.

Dl. Primar spune că nu a știut de această diferențiere dar se va interesa de caz.

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 23 iulie 2015.

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR,

 

             Bereczki Béla                                                       Csizmás  Zoltán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 01 iulie 2015

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.48/2015.

            În deschiderea lucrării, la orele 20,00 ,  președintele de solicită secretarului să facă apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012 .

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 9 consilieri,  şedinţa fiind legală.

În deschiderea şedinţei, dl. Bako Antal, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii  înscrise  în convocator .

Președintele de ședință  supune la vot propunerile încrise în convocator, puncte care se acceptă în unanimitate .

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei anterioare. După ce se dă curs citirii acestuia, conţinutul se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

 

La  primul punct  din  ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa cu privire la proiectul înființare a serviciului public de gospodărire comunală în comuna Hodoșa.

Dânsul spune că după reușita proiectului de achiziționare a unui tractor cu lamă pentru zăpadă și tocător pentru iarbă, este o cerință ca acest serviciu să se înființeze și să se creeze prin acest priect și un loc de muncă pentru o persoană care deservește utilajul.

Totodată prezintă și faptul că licitația s-a desfășurat, contractul a fost semnat cu o zi înainte, urmează să se livreze tractorul și utilajele.

Deci este strict necesar înființarea serviciului un regulament de funcționare în acest sens care este și obiectul acestui punct din ordinea de zi.

După această prezentare, președintele de ședință pune întrebarea dacă sunt intervenții pe marginea acestui punct.

Nu fiind intervenții în acest sens , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.17/2015 privind validarea înființarea serviciului public e gospodărire comunală în comunei Hodoșa.

 

La  punctul doi  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa cu privire alocarea de fonduri din bugetul local pentru finanțarea legăturilor de înfrățire între localități.

Dânsul prezintă succint detaliile în legătură cu organizarea inaugurării parcului din Hodoșa . Spune că este o ocazie unică și deosebită și că la acest eveniment trebuiau invitate localitățiile înfrățite, mai mult și acele localități unde am participat deja cu delegații, precum Szegi și Szegilong din Ungaria și localitățile cu denumirea de Hodoșa din Szlovenia, Slovacia și prietenii din Serbia.Protocolul pentru această ocazie se asigură în mare parte din altă parte însă este nevoie de o contribuție și din partea consiliului local. Astfel s-a propus alocarea de minim 6 mii lei din bugetul local pentru cazarea a celor circa 80 de invitați.

Bereczki Bela spune că dacă sunt aproape 80 de invitați străini, atunci cîți vor fi în total, cu cele de acasă.

Nădăsan Vasile se interesează de faptul , dacă este de ajuns suma propusă de alocat din bugetul local.

Orban Erzsebet se interesează de programul evenimenului și se întreabă de sarcina concretă a consilierilor la organizarea acesteia.

Bereczki Bela spune că trebuie avut în vedere cheltuielile ca mai apoi să nu spună cetățenii că cei de la consilul local fac cheltuieli mari în acest sens.

Dl. Viceprimar spune că nici nu se poate cheltui în acest sens din bugetul local , dar cazarea invitațiilor și micul dejun trebuie asigurat cumva .Dânsul mai spune că trebuie avut grijă la organizare, trebuiesc date sarcini concrete pentru cei care ajută  la organizare și trebuie avut în grijă și păstrarea curățeniei în incinta parcului și a căminului.

Nu fiind alte intervenții în acest sens , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.18/2015 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru susținerea legăturilor de înfrățire între localități.

 

În afara punctului de pe ordinea de zii:

Dl.primar releatează despre :

-primirea de oferte din partea unei firme care s-ar ocupa de furturi, care cu

însărcinarea consiliului local ar putea controla pe căruțași și pe hotare

- primirea de oferte pentru instalarea de videocamere în comună.

            Spune toate acestea din cauza că sunt probleme cu paza în comună, sunt mari cheltuielile cu susținerea mașinii de pază, cu salariul paznicilor precum și cu respectarea programului de pază. De asta ar fi nevoie de instalarea de videocamere , fapt cu care am rezolva problema pazei.

Dl. Viceprimar spune că trebuie avut de grijă în cazul în care s-ar instala videocamere în sensul urmăririi înregistrării și anume: cine, când și în ce cazuri ar putea să se uite la înregistrări și că acestea să nu se instaleze pentru poliție .

Dl. Nădășan Vasile că trebuie gândită treaba și aceasta să se aibă în vedere și consilierii la propuneri viitoare în acest sens .

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 01 iulie 2015.

 

 

            PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR,

 

             Bako  Antal                                                            Csizmás  Zoltán

 

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 11 iunie 2015

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.44/2015.

            În deschiderea lucrării, la orele 20,00 ,  președintele de solicită secretarului să facă apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012 .

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 8 consilieri,  şedinţa fiind legală.

În deschiderea şedinţei, dl. Bereczki Bela, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii  înscrise  în convocator .

Președintele de ședință  supune la vot propunerile încrise în convocator, puncte care se acceptă în unanimitate .

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei anterioare. După ce se dă curs citirii acestuia, conţinutul se acceptă în unanimitate .

Primarul comunei solicită intervenția ca și răspuns la o interpelare în ședința precedentă. Dânsul spune că s-a interesat la M.Niraj în legătură cu hotărârea de interzecere a ieșirii pe câmp a persoanelor care nu dețin teren agricol dar spune că această hotărâre trebuia retrasă din cauza notificării prefecturii, cum că aceasta restricționează libera circulație a cetățenilor. Mai spune că trebuie propus un proiect de hotărâre în acest sens și se poate încerca dacă trece prin prefectură.

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

 

La  primul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa cu privire la proiectul de validare a dispoziției cu privire la modificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2015.

După această prezentare, președintele de ședință pune întrebarea dacă sunt intervenții pe marginea acestui punct.

Nu fiind intervenții în acest sens , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.15/2015 privind validarea Dispoziției nr.40/2015 ale primarului comunei Hodoșa.

 

La  punctul doi  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa cu privire la proiectul înființare a serviciului public de alimentare cu apă în comuna Hodoșa.

Dânsul spune că am primit somație de întrerupere a furnizării serviciului de furnizare a apei potabile din cauza că nu avem contract în acest caz. Explică faptul că din cauza că se aștepta rezultatul  la proiectele din cadrul realizării canalizării localităților, acest fapt a fost neglijat, apa a fost furnizată, fiecare avem contracte încheiate. Acum că a intervenit acestă măsură care ar putea fi drastică pentru populație, trebuie să facem dmersuri în privința legalizării acestui serviciu.

Primul pas este înființarea serviciului de alimentare cu apă și un regulament de funcționare în acest sens care este și obiectul acestui punct din ordinea de zi. După acea urmează elaborarea unui caiet de sarcini pentru delegarea gestiunii de furnizare a serviciului și apoi licitația propriu-zisă în sensul atribuirii serviciului de alimentare cu apă în comună.

După această prezentare, președintele de ședință pune întrebarea dacă sunt intervenții pe marginea acestui punct.

Nu fiind intervenții în acest sens , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.16/2015 privind înființarea serviciului public de alimentare cu apă în comuna Hodoșa și aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă în comuna Hodoșa .

 

În afara punctului de pe ordinea de zii:

Dl.primar releatează despre primirea autobuzului pentru transport copii, despre modalitatea de înscriere în circulație, licențiere. Explică faptul că la autorizarea pentru transport sunt două modalități din care se poate alege. Una se referă la o rază de transport de sub 50 km care nu necesită tahograf însă nu se poate ieși din această rază iar cea de a doua este complexă, cu tahograf și se pot face și excursii cu copii pe distanțe mai mari. În acest sens solicită opinia consilierilor, care variantă să fie aleasă.

Majoritatea consilierilor care exprimă opțiunea este pentru varianta complexă.

În altă ordine de idei prezintă faptul că localitatea înfrățită Gederlak din Ungaria a donat o statuie și aceasta ar trebui dat în folosință într-un cadru festiv. Pentru aceasta s-a propus data de 5 iulie, cu toate că nu este o dată foarte rezonabilă, aceasta este . A fost depus și un proiect de ccesare de fonduri europene în acest sens dar nu a ieșit câștigător, astfel trebuie organizat cumva în acdru mai restrâns. Dânsul spune că programul de manifestări fa fi întocmit la sfârșitul săptămânii și solicită consilierilor ajutorul lor în sensul organizării evenimentului.

Dl. Csizmas Zoltan solicită informații în legătură cu finanțarea organizării evenimentului.

Primarul comunei spune că Composesoratul Hodoșa va sprijini cu maximă contribuție și în plus se va sprijinii și cu ajutorul din bugetul local.

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 11 iunie 2015.

 

 

            PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR,

 

             Bereczki Béla                                                        Csizmás  Zoltán

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 23 aprilie 2015

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.128/2015.

            În deschiderea lucrării, la orele 18,00 ,  președintele de solicită secretarului să facă apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012 .

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 9 consilieri,  şedinţa fiind legală.

În deschiderea şedinţei, dl. Bako Antal, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii  înscrise  în convocator .

Președintele de ședință  supune la vot propunerile încrise în convocator, puncte care se acceptă în unanimitate .

În continuare domnul primar solicită de la președintele de ședință introducerea unui nou punct la ordinea de zii, pentru că a primit recent în acest sens o solicitare de la LEADER Valea Nirajului .

Președintele de ședință supune aprobării includerea la punctele din ordinea de zi a acestei propuneri care se acceptă din nou în unanimitate.

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei anterioare. După ce se dă curs citirii acestuia, conţinutul se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

 

La  primul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa cu privire la proiectul de validare a dispoziției cu privire la modificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2015.

După această prezentare, președintele de ședință pune întrebarea dacă sunt intervenții pe marginea acestui punct.

Nu fiind intervenții în acest sens , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.11/2015 privind validarea Dispoziției nr.23/2015 ale primarului comunei Hodoșa.

 

La  punctul doi  din ordinea de zii   este prezentat de domnul primar proiectul asupra reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Hodoșa.

În intervenția sa, secretarul comunei prezintă faptul că a fost personal să ridice dosarele de la ISU Mureș, unde s-a precizat faptul că este necesară o astfel de hotărâre, dat fiind și faptul că până acum încâ nu a fost categorizată  SVSU Hodoșa.

Nu fiind alte intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi          

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.12/2015 privind aprobarea  reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Hodoșa.

 

La  punctul trei  din ordinea de zii  este prezentat de primarul comunei proiectul asupra modificării organigramei și a statului de funcțiuni ale aparatului de lucru.

Dânsul explică faptul că este nevoie de modificare în urma ieșirii la pensie anticipată a doamnei inginer Pascu Katalin, post care pentru astfel de salarii nu poate fi ocupat .

Domnul secretar solicită intervenția și explică faptul că este nevoie de aviz prealabil al ANFP la  stabilirea sau modificarea structurii de funcţii publice și din modificarea preconizată reiese acest fapt, astfel , mai întâi este nevoie de a solicita aviz și apoi supus dezbaterii consiliului local.

Date fiind cele prezentate de secretarul comunei, domnul primar retrage proiectul de hotărâre de pe ordinea de zii, aceasta le va înainta mai întâi la Agenție pentru avizare .

 

La  punctul patru  din ordinea de zii domnul primar prezentă  proiectul asupra modificării și completării taxelor și impozitelor locale.

Domnul primar spune că a intervenit eliberarea atestatelor de producător care înlocuiesc vechile certificate de producător. Pe lângă acestea este nevoie și de carnete de comercializare iar costurile sunt ridicate pentru că acestea se tipăresc de către Imprimeria Națională. Tot aici pomenește și de probleme întâmpinate în acoperirea cererilor la carnete de comercializare, unde , de exemplu în cazul producătorilor de lapte este nevoie de mai mult de un carnet pe lună. Mai mult nu avem pe stoc doar 50 de astfel de carnete, nu fiind prevăzută inițial  această cerință a procesatorilor de lapte.

A doua modificare ar privi măsurarea și remăsurarea terenurilor agricole pentru care au fost eliberate titluri de proprietate sau unde sunt diferende între vecini. Dânsul explică faptul că s-au înmulțit cererile de remăsurare a terenurilor, din lipsă de personal sau chiar și din cauza că taxa este mică, nu se poate face față acestor cereri.

Propunerile pentru taxele menționate sunt : pentru atestate de producător 20 de lei, pentru carnete de comercializare 15 lei iar pentru măsurarea terenurilor cel puțin 80 de lei pe ha au fracțiune, în caz de remăsurare această sumă să se dubleze.

În cazul eliberării atestatelor de producător, consilierii sunt de acord ca acestea să nu se elibereze până ce nu este acoperit întreg necesarul de imprimate.

Nu fiind alte intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi          

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.13/2015 privind aprobarea modificării și completării taxelor și impozitelor locale pe anul 2015.

 

La  ultimul punct  din ordinea de zi, propus ulterior de de către domnul primar,este prezentat proiectul asupra menținerii comunei Hodoșa în cadrul LEADER Valea Nirajului.

Dânsul explică faptul că am aderat în anul 2010, ca și membru fondator la această asociație, prin aceasta am reușit să realizăm câteva proiecte și este nevoie ca și pentru perioada de programare 2014-2020 să fim beneficiari de acest potențial .

Nu fiind intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 9 voturi          

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.14/2015 privind menținerea comunei Hodoșa în teritoriul eligibil LEADER al Asociațieie LEADER Valea Nirajului.

 

În afara punctului de pe ordinea de zii:

Dl.Matyasi Miklos ridică din nou problema acelor persoane, mai ales romi și anume : cei care nu au terenuri agricole sau forestiere să nu poată să iasă pe hotar,  pentru a evita furturile de pe proprietăți . Dânsul propune luarea de exemplu de la alte localități, cum ar fi Miercurea Niarjului .

Domnul primar promtre că va lua legătura cu primarul din Miercurea Nirajului .

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 23 aprilie 2015.

 

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR,

 

             Baká  Antal                                                            Csizmás  Zoltán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 12 martie 2015

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.19/2015.

            În deschiderea lucrării, la orele 18,00 ,  președintele de solicită secretarului să facă apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012 .

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 8 consilieri, lipsind domnul Orban Sandor, şedinţa fiind legală.

În deschiderea şedinţei, dl. Sarosi Ferenc, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii  înscrise  în convocator .

Președintele de ședință  supune la vot propunerile încrise în convocator, puncte care se acceptă în unanimitate .

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei anterioare. După ce se dă curs citirii acestuia, conţinutul se acceptă în unanimitate .

Înainte de a se intra pe ordinea de zii, dl. Primar al comunei  face următoarele precizări, vis-a-vis de cele cuprinse în procesul verbal al ședinței anterioare : încă două comune s-au alăturat la susținerea SMURD Miercurea Nirajului și astfel aceasta nu va înceta activitatea iar în privința investițiilor la Parcul central și a locurilor de joacă din comună, banii investiți au fost recuperați deja de la Alba Iulia.

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

 

La  primul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa cu privire la proiectul de aprobare a exercițiului bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2014.

După această prezentare, președintele de ședință pune întrebarea dacă sunt intervenții pe marginea acestui punct.

Dl. Bereczki Bela  se interesează de sumele cheltuite pentru cultură, recreere, culte și piață, dat fiind faptul că din raport nu prea înțelege aceste capitole.

Doamna contabilă face precizările în acest sens  spunând că acolo este cuprins cheltuielile pentru investiția cu parcul iar la piață nu au fost cheltuieli.

Alte intervenţii la ordinea de zii nu mai existând , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.7/2015 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2014.

 

La  punctul doi  din ordinea de zii   este prezentat de domnul primar proiectul asupra inventarului bunurilor din patrimoniul comunei Hodoșa.

Este prezentat și supus aprobării și scoaterea din inventar a unor bunuri prezentate în proiectul de hotărâre.

Nu fiind alte intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi          

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.8/2015 privind aprobarea  valorii de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privat al comunei, împreună cu cele două anexe.

 

La  punctul trei  din ordinea de zii  este prezentat de primarul comunei proiectul asupra necesității modificării actului constitutiv și a Statutului Asociației ADI Ecolect Mureș .

Nu fiind intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi          

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.9/2015 privind aprobarea  modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureș.

 

La  ultimul punct  din ordinea de zii domnul primar prezentă  proiectul asupra aprobării cheltuielilor necesare pentru a participa cu o delegație la localitatea Szegilong din Ungaria.

Domnul primar spune de invitația trimisă de domnul primar Talarovics din Szegilong, prezintă lista cu persoanele propuse a participa în delegație și spune că mai sunt două locuri pentru care ar trebui inclusă cineva din partea consilierilor.

Dânsul vine și cu propunerea ca aceste sume, în baza unei documentații justificative , să se limiteze la o sumă de maxim 3000 de lei .

Nu fiind intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi          

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.10/2015 privind aprobarea participării unei delegații din partea comunei la localitatea Szegilong din Ungaria.

 

În afara punctului de pe ordinea de zii:

Dl. primar prezintă faptul că în săptămâna următoare se va înscrie la licitația electronică achiziția tractorului pentru serviciul de gospodărire comunală iar în privința proiectului cu moștenirea culturală spune că au fost livrate deja primele stocuri de scaune comandate . Tot la această intervenție ridică problemele ivite la construirea grădiniței de copii din Sîmbriaș în privința amplasamentului.

La această intervenție reacționează dl. Bereczki Bela care spune ca să fim atenți ca să fie rezolvată treaba intre școală și culte, pentru că din câte știe, Parohia romano-catolică are depusă cerere de retrocedare.

Dl.Matyasi Miklos ridică din nou problema romilor și anume interzicerea de a putea  pătrunde pe terenurile cetățenilor, așa cum au fost rezolvate deja în câteva localități din județ, pentru a evita furturile de pe proprietăți .

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 12 martie 2015.

 

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR,

 

             Sárosi Ferenc                                                       Csizmás  Zoltán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 10 februarie 2015

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.11/2015.

            În deschiderea lucrării, la orele 14,00 ,  președintele de solicită secretarului să facă apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 8 consilieri, lipsind domnul Bako Antal, şedinţa fiind legală.

În deschiderea şedinţei, dl. Sarosi Ferenc, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii  înscrise  în convocator .

După prezentare , domnul primar solicită intervenția și datorită situațiilor  intervenite între data convocării și data ședinței mai propune încă două puncte la ordinea de zii și anume : proiectul de aprobare a rețelei școlare pe anii 2015-2016 și acordare de ajutoare de înmormântare și de urgență.

Președintele de ședință  supune la vot propunerea făcută împreună cu cele încrise în convocator, puncte care se acceptă în unanimitate .

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei anterioare. După ce se dă curs citirii acestuia, conţinutul se acceptă în unanimitate .

Înainte de a se intra pe ordinea de zii, dl, Toth Domokos solicită intervenția și se interesează de situația sumelor de recuperat de pe urma investiției în parcul central și al locurilor de joacă .

 Primarul comunei spune că se speră în recuperarea acesteia în cursul lunii martie, recepția fiind făcută și dacă nu se intervine cu sondaj de la București, atunci plățile vor fi făcute curând.

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctului de pe ordinea de zii.

 

La  primul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa cu privire la proiectul de aprobare a bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2015.

Dânsul invită contabila primăriei să prezinte în continuare raportul asupra acestui punct din ordinea de zii explicând mai larg proveniența veniturilor la bugetul local precum și capitolele de cheltuieli unde s-au propus a se aloca aceste sume.

După această prezentare, președintele de ședință pune întrebarea dacă sunt intervenții pe marginea acestui punct.

Dl. Orban Sandor se interesează de sumele alocate pentru susținerea SMURD și a Asociației Caritas Alba Iulia.

Doamna contabilă face precizările în acest sens  spunând că pentru SMURD sunt propuse 25 mii lei  iar pentru Caritas 32 mii lei.

La această intervenție, dl.primar spune că oricum a vrut să aducă la cunoștința consiliului că a participat zilele acestea la o discuție despre soarta SMURD pentru că aceast serviciu este în impas, are multe restanțe de recuperat, suma promisă de consiliul județean nu a fost onorată, nu sunt bani pentru salarii și în zilele următoare se decide dacă va mai funcționa întregul serviciu.

Toth Domokos și Matyasi Miklos susțin că acest serviciu ar trebui să fie finanțat de către Guvern și nu dat pe sinarea unor astfel de comune cu buget minimal .

Contabila primăriei face precizarea că Consiliul județean nu mai imparte sume, deci nu concepe cum poate să ajute cu sume acest serviciu.

În continuare primarul comunei prezintă noile proiecte pe care vrea să inițializeze. Dânsul spune că, împreună cu Vărgata a fost inițiat și predat un proiect pentru canalizare și unde ar fi intrat și asfaltarea drumului comunal DC 19 Ihod, dar aceasta nu a fost câștigător.

Auzind de noi oportunități în proiecte de asfaltări de drumuri, a luat legătura deja cu un proiectant care va reface un proiect pentru asfaltarea DC 19 Ihod și între DJ și centrul localității Hodoșa . Este prezentat apoi cheltuielile prognozate pentru întocmirea proiectului.

Tot la acest capitol prezintă și necesitatea întocmirii proiectului  pentru noul Cămin cultural din Sîmbriaș și la fel , cheltuielile prognozate pentru întocmirea proiectului.

            Consilierii sunt mirați de sumele exorbitante ce se cer pentru întocmirea proiectelor dar se spune că fără aceste nu se pot primi finanțări, mai mult nu se pot realiza aceste posibile investiții în infrastructura comunei.

            În final, tot domnul primar prezintă pe scurt solicitările depuse la primăria comunei pentru susținerea cu fonduri a : ziarului mureșan, al echipei de husari din Gornești, al asociației culturale din Sîmbriaș, al spitalului Sovata-M.Nirajului .

Alte intervenţii la ordinea de zii nu mai existând , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.3/2015 privind aprobarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2015.

 

La  punctul doi  din ordinea de zii   este prezentat de domnul primar proiectul asupra necesității desemnării unui reprezentant în asociația Ecolect Mureș, datorită schimbării legislative și a modificării personalului desemnat în aceste a în anii precedenți.

Consilierii sunt în unanimitate de acord ca și în continuare, domnul primar să reprezinte comuna în această asociație.

Nu fiind alte intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi          

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.4/2015 privind desemnarea  reprezentantului comunei  în  A.D. I. „ ECOLECT MUREŞ”

 

La  punctul trei  din ordinea de zii- propus recent de domnul primar ,  este prezentat de dânsul proiectul asupra necesității aprobării rețelei școlare din comună pentru anii 2015-2016, ca urmare a noului aviz dat de Inspectoratul Școlar Județean .

În susținerea acestui punct din ordenea de zi, directoarea școlii din comună (care este prezentă la ședință) prezintă faptul a primit recent acest aviz și știind că este ședință a consiliului, a dorit ca să fie înclus pe ordinea de zii. Dânsa spune că modificări față de vechea hotărâre o vizează pe grădinițele din comună care se vor subordona școlilor din localitățiile în cauză și nu vor mai apare separat ca și unități ,

Nu fiind alte intervenţii  la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi          

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.5/2015 privind  aprobarea reţelei şcolare pentru anii 2015- 2016 de pe raza teritorială a comunei Hodoşa .

 

La  ultimul punct  din ordinea de zii –propus și aceasta recent de către domnul primar,  este prezentat  proiectul asupra necesității luîrii unei hotărâri în sensul acordării de ajutoare de înmormântare și de urgență în cazuri deosebite și de necesitate.

Domnul primar spune că această inițiativă a intervenit în ziua precentă a ședinței consiliului, dat fiind faptul că în localitatea Isla a intervenit un deces la o familie fără venituri, aflată într-o situație dezastruoasă.

Dânsul vine și cu propunerea ca aceste sume, în baza unei documentații justificative , să se limiteze deocamdată la o sumă de maxim 1000 de lei .

Tot la această ordine de idei prezintă situația de la Isla și solicită ajutorul consilierilor din Isla ca să sprijine în a putea fi înmormântat decedatul în condiții mai apropiate de obiceiurile locale.

Nu fiind alte intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat, la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi          

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.6/2015 privind acordarea ajutoarelor de înmormântare sau a ajutoarelor de urgență.

 

În afara punctului de pe ordinea de zii:

D-ra Orban Erzsebet ridică  problema dispariției  dalelor de beton a trotuarelor din Hodoșa, sens în care trebuie intervenit și dat înștiințare în sat.

D-na Kemenes Hajnal propune instalarea de coșuri de gunoi în interiorul localități, astfel putând să învețe pe copii la păstrarea curățeniei  .

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 10 februarie 2015.

 

 

            PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR,

 

             Sárosi Ferenc                                                       Csizmás  Zoltán

 

 

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 8 ianuarie 2015

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  extraordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.1/2015.

            În deschiderea lucrării, la orele 14,00 ,  președintele de solicită secretarului să facă apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 7 consilieri, lipsind  domnul Bako  antal, şedinţa fiind legală.

În deschiderea şedinţei, dl. Bereczki Bela, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii  înscrise  în convocator .

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate .

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei anterioare. După ce se dă curs citirii acestuia, conţinutul se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa cu privire la aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei Hodoșa aferent anului 2014.

Se prezintă în continuare raportul asupra acestui punct din ordinea de zii explicând mai larg procedura care necesită această hotărâre înscrisă în metodologia de încheiere a exercițiului bugetar anual.

Primarul comunei face și el câteva precizări în sensul cheltuielilor din excedentul bugetar al anului precedent , sens în care trebuie adoptat această procedură și anume cu privire la suma plătită pentru lucrările efectuate, decontate  către societatea care a executat lucrarea amenajării parcului și a locurilor de  joacă din satele comunei și care nu a fost încă recepționată încă de AFIR Alba Iulia și nici nu a fost primit nici un leu din fonduri nerambursabile.

Tot în această ordine de idei prezintă faptul că a fost semnat deja contractul de finanțare pentru achiziționarea utilajului pentru serviciul comunal iar pentru dotarea căminelor culturale am fost notificați pentru proiect câștigător, deci se poatesemna contract de finanțare. Însă pentru aceste proiecte sunt nevoie de bani și până când nu ne vin banii din rambursarea celor cheltuiți pentru parc, nu avem cum să achiziționăm utilajele și mijloacele pentru dotarea căminelor culturale.

Nu fiind alte intervenţii la ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.1/2015 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei Hodoșa aferent anului 2014.

La  punctul doi  din ordinea de zii   este prezentat de domnul primar proiectul asupra utilizării sumei din excedentul anului precedent.

Se spune că este nevoie de un împrumut de 80 de mii lei din excedentul de anul trecut pentru achitarea facturilor la servicii și pentru achitarea salariilor din învățământ și administrație, procedura fiind similară cu cea din anul trecut, din lipsa bugetului pe anul în curs 2015.

Nu fiind intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.2/2015 privind aprobarea utilizării sumei din excedentul anului 2014.

 

În afara punctelor de pe ordinea de zii:

Domnul Matyasi se interesează de soarta copiilor navetiști.

Primarul comunei prezintă faptul că au fost returnați niște sume de către minister pentru plata abonamentelor care la rându-i au fost date la imprumutanți iar actualmente este încheiat contract de transport pe perioadă determinartă, până la clarificarea situației autobuzelor școlare .

 Tot la această intervenție subliniază faptul că , în perioada imediat următoare, angajații primăriei vor face verificări la declarațiile cetățenilor și după caz vor face remăsurări la imobilele deținute de contribuabili.

În finalul ședinței , secretarul comunei prezintă raportul agentului agricol cu privire la înregistrări în registrele agricole pe anul 2014 și drept urmare solicită decizia consiliului cu privire la calea de urmat în privința completării pe viitor a registrelor agricole. Aici face referire la completarea în  format electronic sau  pe hârtie și precizarea că nici la ora actuală nu este stabilit formatul noului registru, cu toate că suntem în anul 2015.

În urma discuțiilor se ia hotărârea ca să se continue înregistrarea încă pe suport de hârtie și după posibilități să se treacă la evidențe în format electronic.

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa extraordinară din data de 8 ianuarie 2015.

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR,

 

             Bereczki Béla                                                        Csizmás  Zoltán

 

 

 

 

ANUL  2014


JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 
 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

 

din 13 noiembrie 2014

 

  

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.98/2014.

            În deschiderea lucrării, la orele 19,00 ,  președintele de solicită secretarului să facă apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 7 consilieri, lipsind domnul : Sarosi Ferenc și Bako Antal, şedinţa fiind legală.

În deschiderea şedinţei, dl. Bereczki  Bela, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii  înscrise  în convocator .

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate ,

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei anterioare. După ce se dă curs citirii acestuia, conţinutul se acceptă în unanimitate .

Domnul viceprimar Orban Sandor solicită intervenția și propune ca înaintea de a se intra pe ordinea de zi, să se permită intervenția viceprimarului comunei Vărgata, care vine cu o propunere în fața consiliului, ca mai apoi să poată să părăsească ședința, dacă vrea.

Propunerea se acceptă în unanimitate și se dă cuvântul acestuia de către președintele de ședință.

Dl. Varga Ervin- vicprimarul comunei Vărgata prezintă pe scurt propunerea de colaborare între serviciul voluntari de pompieri din cadrul comunei Vărgata și SVSU din Hodoșa având drept scop intervenția acestora, după caz, și pe teritoriul comunei Hodoșa, dat fiind faptul că ei dispun de două mașini de intervenție precum și de o formație de voluntari.

Dânsul mai precizează că această inițiativă este stipulată și de ISUJ Horea Mureș și propune ca în contractul de colaborare, perioada de trecut să fie 2 ani, perioadă de rămas din mandatul aleșilor actuali.

După prezentare , dl. Toth Domokos pune întrebarea, cum putem noi să fim obligați la încheierea de asemenea contracte ?

Dl. Orban Sandor spune că este ocazie unică, fără costuri suplimentare ridicate și trebuie beneficiat de ocazie.

Primarul comunei spune că principalul beneficiu este distanța foarte apropiată de comună și astfel este benefic și timpul de intervenție .

Președintele de ședință supune la vot propunerea făcută de viceprimarul comunei Vărgata iar propunerea este accesptată în unanimitate, primarul fiind împuternicit cu semnarea contractului de colaborare.

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   domnul primar prezintă pe scurt raportul contabilei comunei cu privire la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei  .

In intervenția sa dl. primar prezintă faptul că s-au primit sume de la finanțe și de la Consiliul județean. Prezintă mai apoi propunerile pentru învățământ, pentru susținerea cultelor și a asociațiilor, sumele cu destinație specială pentru drumuri precum și rezerva propusă la administrație. Dânsul spune că deja a primit două oferte pentru transport și împrăștiat piatră pentru drumuri  și că ar trebui să fie pus în discuție împărțirea pe sate.

Dl. Demeter Mihaly spune că este păcat pentru Ihod că se va deecide pentru ei în lipsa unui reprezentant prezent din localitate.

Viceprimarul comunei propune ca să se mai solicite oferte și de la alte firme .

Dl. Nadasan și Demeter propun ca să se ia legătura și cu Multiprod Impex Srl. pentru că de multe ori ne-au ajutat cu piatră.

Dra. Orban Erzsebet se întrebă de soarta muntelui de pământ din fața lăptăriei din Hodoșa , de noroiul din jurul acestuia cu ocazia vremii ploioase.

Primarul comunei solicită din nou luarea unei decizii în privința împărțirii a circa 40 de camioane de piatră.

După discuții îndelungate consilierii decid în felul următor : Hodoșa – 8 camioane a câte 20 de tone, Ihod-7, Isla – 7 și Sîmbriaș - 18 .

În final, primarul comunei spune că va anunța din timp consilierii, ca în cadrul localităților ei să stabilească unde să fie folosit pietrișul .

Nu fiind intervenții sau întrebări  la această ordine de zii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 7 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi 

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.16/2014 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2014.

 

La punctul 2  din ordinea de zii   domnul primar prezintă pe scurt expunerea de motive cu privire la proiectul de hotărâre privind  modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Hodoșa .

In intervenția sa dl. primar prezintă că este vorba de faptul că s-a recepționat investiția ”Amenajarea de spații verzi și locuri de joacă inovative în comuna Hodoșa ” iar din acest proiect rezultă cinci noi bunuri  care trebuiesc cuprinse în inventarul bunurilor. Mai mult, această hotărâre  este solicitată și de Alba Iulia printre documentele de depus pentru solicitarea de plăți eligibile ale proiectului.

În continuare se dă cuvântul viceprimarului comunei, în persoana președintelui comisiei de recepție a investiție și în calitate de gestionar al bunurilor din patrimoniu.

Dânsul prezintă situațiile un pic confuze din situațiile depuse de către executantul lucrării în privința separării cantităților pe obiective și anume pe cele 4 locuri de joacă și pe parcul din Hodoșa .

În continuare se poartă discuții intense și aprofundate pe marginea cantităților de lucrări, a prețurilor și a suprafețelor aferente obiectivelor realizate .

Președintele de ședință pune întrebarea dacă sunt de luat în seamă măsurători care nu sunt efectuate oficial.

Secretarul comunei precizeză faptul că trebuie concentrat momentan pe proiectul de hotărâre care se referă la elementele de identificare ale obiectivelor și celelalte detalii trebuiesc discutate pe marginea procesului verbal de recepție a lucrării.

Președintele de ședință propune ca să se treacă la vot.

După numărarea voturilor rezultă două voturi împotrivă și o abținere.

Secretarul comunei spune ca  o hotărâre în acest sens să fie aprobată , trebuie să întrunească votul majorității consilierilor în funcție, adică 6 voturi pentru. Cum doar 4 (patru ) voturi sunt pentru,  în acest fel hotărârea nu se adoptă .

Dl. Matyasi Miklos solicită intervenția și spune că trebuie gândit din nou care cum votează pentru că dacă dirigintele de șanțier, care este plătit de primărie a semnat de recepție, poartă răspunderea și atunci nu prea putem discuta noi, probleme tehnice.

Primarul comunei spune că este în joc suma de cel puțin 4 miliarde lei vechi de care am putea lipsi dacă nu adoptăm hotărâre în timp util.

În urma discuțiilor destul de aprinse, este rugat președintele de ședință ca să se supună din nou la vot proiectul inițiat.

La a doua votare , la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 7 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi 

Consilierii sunt în majoritate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se

cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.17/2014 privind aprobarea modificarea și completarea Anexei la HCL nr.6/2001 privind însuşirea  inventarului bunurilor care aparţin domeniului  public al comunei Hodoşa .

 

La punctul 3  din ordinea de zii   domnul primar prezintă pe scurt expunerea de motive cu privire la proiectul de hotărâre privind modiificarea variantei de stemă însușit deja de consiliul local prin hotărârea nr. 12/2012.

In intervenția sa dl. Secretar prezintă scrisoarea Comisiei Naționale de Heraldică cu propunerile de modificări, spre a fi acceptate de către această instituție ca apoi să fie trimis la Guvern spre aprobare . Este prezentat apoi stema modificată, scoasă la imprimantă.

Nu fiind intervenții sau alte întrebări la această ordine de zii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 5 voturi

Împotrivă = 1 voturi (Orban Sandor)

Abţineri = 1 voturi  (Bereczki Bela )

Consilierii sunt în majoritate  de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.18/2014 privind aprobarea însușirii variantei modificate a proiectului de stemă al comunei Hodoșa.

 

Nu mai fiind puncte la ordinea de zii, în afara acestora:

Dl. Bereczki Bela se întreabă de soarta drumului Hejaj din Sîmbriaș, cine va face reparații la acestea ?

Viceprimarul comunei spune că de vină sunt și deținătorii de animale care lasă animalele pe terenurile altora, tot astfel și cei care ar trebui să circule pe drumuri , merg pe terenuri ale cetățenilor.

Dl. Matyasi Miklos spune că la începutul lui decembrie ar trebui măsurate pădurile din Isla, de care tot a pomenit.

Primarul comunei spune că dacă sunt ajutoare , aceasta se poate face imediat.


În continuare domnul primar ridică următorele probleme:

De soarta autobuzului școlar spune că aceasta este condiționată de desființarea a două posturi din învățământ, mai mult a două unități școlare  din comuna noastră dar pomenește și de plățile efectuate pentru abomnamentele copiilor navetiști, care plăți ar putea fi contestate de către Curtea de conturi .

Prezintă în continuare proiectul înființării unui ziar al comunei pentru care a vorbit cu cineva, la care consiliul exprimă opinia că nu este de actualitate.

În final ridică faptul înfrățirii localităților comunei și aici face referire la următoarea vizită a celor din localitățile Szegi și Szegilong care vor să fie întărite legăturile de colaborare dar și a localității Somloszöllös, care a introdus deja în programul de anul trecut a semnării actului de înfrățire.Tot aici face referire la faptul că astfel fiecare localitate din comună ar putea să aibă o localitate înfrățită din Ungaria.

Dl. secretar precizează faptul, că după opinia dânsului trebuie avut în vedere faptul că nu noi trebuie să impunem cine să ne fie localitatea înfrățită iar pe de altă parte să avem în vedere că aceste infrățiri ne costă și la nivel de administrație și asta trebuie avut în vedere la conceptul bugetului anual.

Viceprimarul comunei spune că nu este sigur ca Somloszöllös vrea neapărat legătură de înfrățire ci doar de legătură de frăție pe acte pentru care pot depune și ei proiecte la UE.

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 13 noiembrie 2014.

 

 
 

 

            PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR,

 

             Bereczki Bela                                                        Csizmás  Zoltán


JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

 

din 11 septembrie 2014

 

  

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.83/2014.

            În deschiderea lucrării, la orele 19,00 ,  președintele de solicită secretarului să facă apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 7 consilieri, lipsind domnul : Sarosi Ferenc și Bako Antal, şedinţa fiind legală.

În deschiderea şedinţei, dl. Toth Dominic, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii  înscrise  în convocator .

Domnul primar Barabasi Otto solicită intervenția și mai propune în regim de urgență încă un punct pe ordinea de zii, după cele patru înscrise în convocator.

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate , împreună cu cele din convocator.

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei anterioare. După ce se dă curs citirii acestuia, conţinutul se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   secretarul comunei prezintă  raportul asupra inițiativei cu privire la proiectul de aprobarea PUZ de introducere în intravilan, stabilire zona funcțională mixtă pentru construire case de locuit, centru turistic, prestări servicii în localitatea Isla.

Se prezintă de secretarul comunei demersurile făcute până în prezent, se prezintă pe scurt propunerea solicitantului în legătură cu construcțiile viitoare precum și planșele elaborate în acest sens.

Domnul Demeter Mihaly pune întrebarea dacă s-a ținut cont de înțelegerea cu privire la drumul ce a dus către livada puszta și dacă PUZ-ul afectează cumva vecinățățile, dat fiind faptul că și dânșii sunt vecini în partea dinspre fosta livadă.

Se prezintăde către secretarul comunei faptul că solicitantul a promis că va lăsa drum de acces la fosta livadă și că vecinii nu pot fi deranjați în privința proprietății întru=cât proiectul de PUZ este elaborat pe proprietate întabulată, pe suprafețe retrocedate și apoi vândute.

 

Nu fiind alte intervenții sau întrebări la această ordine de zii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 6 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 1 voturi  (Demeter Mihaly)

Consilierii sunt în majoritate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.11/2014 privind aprobarea PUZ de

introducere în intravilan, stabilire zona funcțională mixtă pentru construire case de locuit, centru turistic, prestări servicii în localitatea Isla.

 

La punctul 2  din ordinea de zii   domnul primar prezintă pe scurt expunerea de motive cu privire la proiectul de hotărâre privind instrumentarea proiectului

"Promovarea moştenirii culturale în Comuna Hodoşa, Judeţul Mureş” precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia.

In intervenția sa dl. primar prezintă faptul că este vorba de acel proiect de care s-a mai discutat și anume de cel cu achiziții de scaune , de instrumente de sonorizare și că aceasta a rezultat din sumele rămase la LEADER și înscrise din nou în programe.

Repartizarea pe cămine ar ține seama de suprafața în mp. a fiecărui cămin cultural.

Nu fiind intervenții sau întrebări la această ordine de zii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 7 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi 

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.12/2014 privind aprobarea instrumentării proiectului "Promovarea moştenirii culturale în Comuna Hodoşa, Judeţul Mureş” precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia.

 

La punctul 3  din ordinea de zii   domnul primar prezintă pe scurt expunerea de motive cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de

organizare şi funcţionare a Căminelor Culturale din Comuna Hodoşa .

In intervenția sa dl. primar prezintă faptul acest punct din ordinea de zii este strâns legat de punctul precedent adică de proiectul "Promovarea moştenirii culturale în Comuna Hodoşa.

Regulamentele de funcționare prezentate în proiect sunt necesare la completarea dosarelor de depus pentru accesarea programului de la punctul precedent .

Nu fiind intervenții sau întrebări nici la această ordine de zii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 7 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi 

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.13/2014 privind aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare a Căminelor Culturale din Comuna Hodoşa.

 

La punctul 4  din ordinea de zii   domnul primar prezintă pe scurt raportul contabilei comunei cu privire la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei  .

In intervenția sa dl. primar prezintă faptul este necesar această rectificare din motivul alocării de sume pentru învățământ și a modificării fondului de salarii.

Se spune că este în continuare acest joc de neînțeles ce se desfășoară cu: avem fond dar nu avem alocate sume ca mai apoi să avem alocate sume dar nu avem fonduri  .

Nu fiind intervenții sau întrebări nici la această ordine de zii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 7 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi 

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.14/2014 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2014.

 

La punctul 5propus ulterior pe ordinea de zii  , domnul primar prezintă faptul că luni începe anul școlar, suntem nominalizați printre comunele care am fi trebuit dotați cu autobuz școlar, dar acesata nu s-a întâmplat .

Dânsul spune că firma de transport călători din Sîmbriaș spune că dacă nu sunt plătite abonamente la copii navetiști, aceștia nu mai vor fi lăsați să se urce în acestea, astfel trebuie făcut ceva.Propune consiliului adoptatea unei hotărâri prin care să se aprobe încheierea de contract pentru transport copii cel puțin până la sfârșitul anului. Mai spune că  chiar dacă va sosi microbuzul școlar, acela încă nu va putea fi înscris încă circulație și pentru acela trebuie înființat un post și angajat un șofer .

Nu fiind intervenții sau întrebări nici la această ordine de zii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 7 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi 

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.15/2014 privind aprobarea susținerii financiare a plății abonamentelor elevilor navetiști din comună.

 

Nu mai fiind puncte la ordinea de zii, în afara acestora:

Dl. Matyasi Miklos prezintă faptul că multe luări de poziții în cadrul ședințelor sunt consemnate în procese verbale dar se întreabă ca acestea când vor fi rezolvate .

Aici amintește de faptul furturilor din comună,de tăieri de lemne din pădure privată, de problema paznicilor. Propune adoptarea unei hotărâri prin care să se interzică circulația pe timp de noapte a căruțelor pe drumuri laterale sau pe câmp iar apoi poliția să intervină și paznicii să depună saptamânal sau cel puțin lunar un raport cu activitatea desfășurată.

Dl. Bereczki Bela spune că a fost vorba că paznicii vor fi insoțiți pe timp de noapte de polițiști.

Viceprimarul comunei spune că de atunci situația s-a schimbat, și polițiștii fac patrulări dar în alte localități și nu mai este doar u cadru în comună.

Primarul comunei spune că dacă se decide, atunci paza poate fi dată în serviciul unei firme care în schimbul a celor două salarii ale paznicilor actuali poate efectua două patrulări pe noapte și nu trebuie cheltuit pentru intreținerea mașinii și nici pentru combustibil .

În continuare secretarul comunei sesizează faptul că trebuie răspuns la două plângeri din Isla în problema pagubelor produse la ploi torențiale (Tothpal și Gergely). Totodată ridică și problema terenului de sport din Isla pentru că este de nepermis ce se întâmplă, de stricăciunile provocate , de lacăte distruse, etc. Dânsul spune că cheile sunt la el, dar va aduce la primărie pentru că nu face față la solicitări.

Primarul comunei spune că s-a intervenit deja de la Isla spunând că dacă nu este permis joaca pe teren atunci vor tăia din nou gardul. Dânsul spune că trebuie făcut din nou programul, trebuie luat lacăt și dat la cineva .

Dl. Toth Domokos spune că trebuie dat cheia la cel care instigă în sensul că vor tăia din nou gardul.

Primarul comunei spune că va discuta în acest sens și va da cheia pe bază de răspundere scrisă.

În final dl. Bereczki Bela ridică problema personală în legătura cu certificatul de deces a mamei la care secretarul comunei spune ca să vină în oricare din zilele de lucru să se reia cazul și să se găsească rezolvare

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 11 septembrie 2014.

 

 

 

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR,

 

             Toth Dominic                                                        Csizmás  Zoltán

 

 


 

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

 

din 05 august 2014

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.74/2014.

            În deschiderea lucrării, la orele 20,00 ,  președintele de solicită secretarului să facă apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 8 consilieri, lipsind domnul : Sarosi Ferenc , şedinţa fiind legală.

În deschiderea şedinţei, dl. Toth Dominic, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii  înscrise  în convocator .

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate .

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei anterioare. După ce se dă curs citirii acestuia, conţinutul se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa cu privire la proiectul de aprobare a prelungirii valabilității PUG al comunei Hodoșa.

Se prezintă de domnul primar faptul că aceasta a mai fost prelungit în anul 2012, dar din cauza neelaborării și aprobării unui nou PUG și după noile reglementări, aceasta se mai poate prelungi până la sfârșitul anului 2015.

În intervenția sa, secretarul comunei face referire la necesitatea unui nou PUG pentru localități pentru că altfel nu se pot elibera autorizații de construire sau demolare. Totodată se impune această procedură și din cauza înmulțirii elaborării PUZ-urilor , fiind depășit deja PUG-ul în vigoare a localităților, vezi exemplele de la Sîmbriaș și Isla .

Dl. Primar spune că s-a discutat deja această problemă cu un executant și aceasta ar cere circa 1,2 miliarde lei vechi pentru noul PUG dar trebuie analizată piața și găsite fonduri cu această destinație

Dl. Nadașan Vasile exprimă nedumerirea în privința constului ridicat al elaborării unui nou PUG la care primarul comunei răspunde că sunt destul de multe acorduri și avize de obținut și acestea costă. În această privință trebuie să fim atenți la încheierea contractului.

 

Nu fiind alte intervenții sau întrebări la această ordine de zii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.10/2014 privind aprobarea prelungirii valabilității PUG și Regulamentului local de Urbanism.

La punctul 2  din ordinea de zii   domnul Bereczki Bela prezintă pe scurt expunerea de motive cu privire la proiectul de hotărâre privind unele măsuri privind apărarea unor interese legitime ale locuitorilor comunei.

In intervenția sa dl. primar solicită permisiunea consiliului local în a face cunoscut opinia unui reprezentant  important din cadrul formațiunii politice din care face parte cu privire la această inițiativă .

După prezentare, dl. Nadașan Vasile se întreabă de lista localităților care ar fi incluse în regiunea Tinutului Secuiesc și de ce doar acestea.

Dl. Matyasi Nicolae spune că și înainte a fost deja o regiune autonomă Maghiară cu contur delimitat și nu a fost nici o problemă.

Dânsul spune că voința comunității ar fi, ca în cazul exemplului ridicat, adică cum a fost și constituirea noului consiliu local, când populația comunei este 99 % vorbitoare de limba maghiară , de la Prefectură  să vină reprezentant care cunoaște și vorbește această limbă.

În continuare se poartă discuții nelegate pe această temă cu intervenții nesemnificative de pe urma căreia intervine președintele și închide discuțiile cu invitarea consilierilor la vot.

Preşedintele de şedinţă supune deci la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 3 voturi ( Bereczki Bela, Matyasi Nicolae și Orban Erzsebet)

Împotrivă = 1 voturi (Nadasan Vasile)

Abţineri = 4 voturi  (Orban Sandor, Demeter Mihaly, Toth Dominic și Bako Antal)

 

Drept urmare, secretarul comunei constată neîndeplinirea  condițiilor necesare ca proiectul de hotărâre privind unele măsuri privind apărarea unor interese legitime ale locuitorilor comunei ,inițiat de domnul consilier Bereczki Bela,  să fie adoptat   (lipsa votului ”Pentru„ a majorității consilierilor ) .

 

Nu mai fiind puncte la ordinea de zii, în afara acestora:

Primarul comunei prezintă cele două solicitări de fonduri pentru : organizarea zilelor satului Sîmbriaș solicitat de Asociaţia Culturală din Sîmbriaş și pentru cheltuieli de deplasare a formaţiei de dans din Sîmbriaş, solicitat de conducătorul formaţiei, dl. Orban Kalman .

Dl. Matyasi Miklos spune că aceste solicitări trebuiesc depuse mai devreme, nu cu doar 3-4 zile înainte de eveniment și oricum nu este pe ordinea de zi rectificarea bugetului local .

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 05 august 2014.

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR,

 

             Toth Dominic                                                        Csizmás  Zoltán

 


 

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

 

din 16 iunie 2014

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.56/2014.

            În deschiderea lucrării, la orele 19,00 ,  președintele de solicită secretarului să facă apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 7 consilieri, lipsind domnii : Bako  Antal și Sarosi Ferenc , şedinţa fiind legală.

În deschiderea şedinţei, dl. Orban Sandor, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi şi face cunoscut punctul de pe ordinea de zii  înscris  în convocator .

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate .

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei anterioare. După ce se dă curs citirii acestuia, conţinutul se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

La  unicul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa cu privire la proiectul de aprobare a rectificării bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2014.

Se prezintă de domnul primar faptul că a fost difuzat raportul la acest punct și spune că rectificarea se impune din cauza modificării veniturilor realizate ca urmare a deciziilor de impunere stabilite de Curtea de Conturi precum și din cauza necesității modificării trimestrialității la sumele destinate învățământului preuniversitar.

La capitolul cheltuieli s-a propus alocarea sumelor disponibile pentru cheltuieli materiale și investiții.

La capitolul cheltuieli pentru investiții spune că s-a propus alocarea de fonduri pentru plăți în continuare la programul LEADER și pentru căminul cultural Isla, unde se propune reabilitarea instalației electrice, un nou branșament trifazic și instalarea de panouri infraroșii pentru încălzire.

Tot la acest punct spune că se conturează un nou proiect LEADER și trebuie avut în vedere și această oportunitate .

Dl. Matyasi Mikloos exprimă nedumerirea în legătură cu alocarea de sume pentru salarizarea din învățământ la care primarul spune că nu au fost alocate sume ci doar a fost modificat trimestrialitatea acestora.

Dl. Toth Domokos solicită fond pentru plase de sârmă la baza sportivă din Isla.

 

Nu fiind alte intervenții sau întrebări la ordinea de zii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 7 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.9/2014 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2014.

 

Nu mai fiind puncte la ordinea de zii, în afara acestora se înscriu la cuvânt :

Toth Domokos spune că a renunțat la păstrarea cheii pentru că nu a putut face situației create la baza sportivă din Isla. Prezintă în continuare situația creată la terenul de sport, unde lumea se plimbă cum vrea, fără cheie, trecând prin gard. Solicită ca să se cumpere vreo trei panouri și cu ajutor se va reface  îmrejmuirea. Face referire și la terenul de joacă din Isla, la nepăsarea tineretului actual în privința bunurilor .

Dl. Matyasi Miklos ridică din nou situația cu romii din Isla la care se subscrie și secretarul comunei, sens în care trebuie intervenit urgent.

Tot dl. Matyasi solicită informații în legătură cu starea pădurii Uher din Isla în privință căruia a auzit că d-na ingineră vrea să iasă la pensie și atunci cine va ajuta la punerea în posesie a proprietarilor . Primarul comunei spune că va interveni în acest sens.

Toth Domokos pomenește și de parcela Borsofold care a fost măsurat în integritate cu ajutorul d-nei inginer dar care nici până în prezent nu a fost pozat pe proprietari .

Dl. Bereczki Bela se întreabă de soluția pentru Sîmbriaș în privința măsurătorilor topografice la care dl. primar spune că această inițiativă nu a fost agreată de consiliul local, la momentul când a fost inițiat acest demers.

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 16 iunie 2014.

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR,

 

             Orbán Sándor                                                       Csizmás  Zoltán


 

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 3 aprilie 2014

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.42/2014.

            În deschiderea lucrării, la orele 19,00 ,  președintele de solicită secretarului să facă apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 7 consilieri, lipsind domnii : Sarosi Ferenc și Demeter Mihaly, şedinţa fiind legală.

În deschiderea şedinţei, dl. Orban Sandor, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii  înscrise  în convocator .

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate .

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei anterioare. După ce se dă curs citirii acestuia, conţinutul se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa cu privire la proiectul de aprobare a execuției bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2013.

Se prezintă de domnul primar faptul că a fost difuzat raportul la acest punct și spune că dacă sunt întrebări , atunci se pot pune de către consilieri.

Nu fiind întrebări la ordinea de zii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 7 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.4/2014 privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2013.

 

La  punctul 2  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa cu privire la proiectul de aprobare a valorii de inventar a bunurilor comunei Hodoșa pe anul 2013.

Se prezintă din nou de domnul primar faptul că a fost difuzat raportul la acest punct și spune că dacă sunt întrebări , atunci se pot pune de către consilieri.

Nu fiind întrebări nici la acest punct din ordinea de zii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

 

Pentru  = 7 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.5/2014 privind aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privat al comunei pe anul 2013.

 

La  punctul 3  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa cu privire la proiectul de aprobare a scoaterii din inventar a unor bunuri ale comunei Hodoșa .

Se prezintă de domnul primar faptul că există în propunerea deja în raportul de aprobare a inventarului și ar fi vorba de auto garajul și atelierul de școală din localitatea Sîmbriaș. Dânsul spune că ambele clădiri sunt nefolosite de mult, sunt într-o stare foarte avansată de degradare și prezintă deja pericol la integritatea cetățenilor din cadrul localității.

Nu fiind întrebări sau propuneri nici la acest punct din ordinea de zii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 7 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.6/2014 privind aprobarea scoaterii din  inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privat al comunei , cu anexa acesteia.

 

La  punctul 4  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa cu privire la proiectul de aprobare a demarării lucrării de proiectare la noua casă de cultură din localitatea Sîmbriaș .

Se prezintă de domnul primar faptul că din câte se știe, terenul este intabulat și pentru a se putea incepe efectuarea de studii la proiectare cât și a efecuării studiului de prefezabilitate , este nevoie ca să se emită o hotărâre în acest sens .

Nu fiind întrebări sau propuneri nici la acest punct din ordinea de zii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 7 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.7/2014 privind aprobarea demarării lucrărilor de proiectare a unei case de cultură în localitatea Sîmbriaș, comuna Hodoșa.

 

La  punctul 5  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa cu privire la proiectul de aprobare a modificării statului de funcții ale aparatului de specialitate ale primarului comunei Hodoșa .

Se prezintă de domnul primar faptul că modificare se propune doar în sensul de a înlesni accesul mai multor persoane la concurs, dat fiind faptul că din comună nu prea sunt de găsit persoane care să aibă condițiile necesare accesării postului de scos la concurs, cu referire la locul rămas vacant de pe urma pensionării casierului de la primărie.

Dânsul spune că dacă bugetul local permite, atunci se mai propune scoaterea la concurs și a postului vacant de asistent social.

Nu fiind întrebări sau propuneri nici la acest punct din ordinea de zii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 7 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.8/2014 privind aprobarea modificării statului de personal al aparatului de specialitate ale primarului comunei , cu anexa acesteia.

 

Nu mai fiind puncte la ordinea de zii, în afara acestora se înscriu la cuvânt :

Primarul comunei ridică problema programului terenului de sport de la Isla, la care dl. Toth Domokos spune că renunță la păstrarea cheii pentru că nu poate face față solicitărilor în afara programului. Referitor la program spune că aceasta există, este afișat și se prezintă și d-lui primar.

Tot domnul primar ridică pproblema deteriorării locului și obiectelor de joacă din incinta școlii din Sîmbriaș, unde trebuie intervenit pentru că se ditruge totul. Spune că a primit deja somație de la executant de suspendare a lucrărilor în acest sens.

Dl. Matyasi spune că ar trebui o mai mare atenție și supraveghere din partea personalului didactic la care d-ra Orban spune că personalul nu poate sta după fiecare copil, ar trebui să fie sprijiniți mai mult de părinți în comportamentul copiilor .

Dl. Bereczki Bela ridică problema diferendului din anexa la înștințarea de plată și evidența plăților anuale efectuate de dânsul la care primarul comunei spune că va analiza situația împreună cu cei care dețin licența la softul de taxe și impozite.

Dl. Bako Antal ridică problema stării de degradare a drumului către Herma-Nadășa.

Domnul primar spune că au fot în inspecție ce de la drumuri județene doar că în privința restricționării circulației, cei de la poliția rutieră trebuie să aprobe instalarea de indicatoare.

D-ra Orban Erzsebet ridică situația împărțirii recipentelor pentru compostarea deșeurilor de origine vegetală la care dl. Primar spune că viceprimarul va interveni la distribuirea acestora.

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 3 aprilie 2014.

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR,

 

             Orbán Sándor                                                       Csizmás  Zoltán

 

______________________________________

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 3 februarie 2014

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.19/2014.

            În deschiderea lucrării, la orele 14,00 ,  președintele de solicită secretarului să facă apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 8 consilieri, lipsind domnul Sarosi Ferenc, şedinţa fiind legală.

În deschiderea şedinţei, dl. Nadasan Vasile, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi şi face cunoscut punctul de pe ordinea de zii  înscris  în convocator .

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate .

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei anterioare. După ce se dă curs citirii acestuia, conţinutul se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctului de pe ordinea de zii.

La  unicul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa cu privire la proiectul de aprobare a bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2014.

Se prezintă în continuare de contabila primăriei raportul asupra acestui punct din ordinea de zii explicând mai larg proveniența veniturilor la bugetul local precum și capitolele de cheltuieli unde s-au propus a se aloca aceste sume.

După această prezentare primarul comunei face și el câteva precizări în sensul cheltuielilor și anume în privința unei noi modificări ale bugetului înspre jumătatea anului unde să se cuprindă și cheltuielile pentru noul proiect depus și anume achiziționarea unui utilaj pentru serviciul de gospodăriere comunală. Aceasta se poate face după ce vor fi returnați banii investiți în amenajarea parcului plătit anul trecut și ce se va plăti la finalizarea lucrării.

Dl. Nadasan Vasile se interesează de capitolul unde sunt cuprinse banii alocați pentru paza comunală și salubritate iar d-ra Orban de banii alocați cheltuielilor materiale la școli.

Doamna contabilă face precizările în acest sens mai apoi pune întrebarea dacă mai sunt alte nelămuriri în privința raportului întocmit .

Nu mai fiind alte întrebări se trece la discutarea problemei legate de constatarea Curții de Conturi în legătură cu neregulile privitoare la  stabilirea impozitelor pe anii precedenți și a găsirii de posibilități de ieșire din acest impas și problematicii recuperării sumelor imputate contribuabililor.

După discuții largi pe această temă și negăsind soluții serioase, se propune ținerea de adunări cetățenești în sate unde să se explice problematica constatată de Curte iar apoi să se calculeze și să se trimită înștiințările de plată pentru a se putea recupera aceste sume .

Alte intervenţii la ordinea de zii nu mai existând , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.3/2014 privind aprobarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2014.

 

În afara punctului de pe ordinea de zii:

D-ra Orban Erzsebet ridică curățeniei din interiorul localității Hodoșa, a ambalajelor la dulciuri și alimente aruncate în șanțurile din centrul localității. Dânsa propune afișarea de anunțuri în acest sens și luarea de măsuri impotriva celor care nu se supun acesteia.

Primarul comunei este de acord cu inițiativa dar propune și procurarea de saci de gunoi și mănuși de protecție ca mai apoi și copii școlari să poate contribui la strângerea acestor deșeuri, cu scop de educație civică.

 

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 3 februarie 2014.

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR,

 

             Nadașan Vasile                                                    Csizmás  Zoltán

 


 

 

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

din 9 ianuarie 2014

 


           
Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei  extraordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.1/2014.

            În deschiderea lucrării, la orele 14,00 ,  președintele de solicită secretarului să facă apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 7 consilieri, lipsind dmnii : Matyasi Nicolae și Sarosi Ferenc, şedinţa fiind legală.

În deschiderea şedinţei, dl. Nadasan Vasile, președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii  înscrise  în convocator .

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate .

Este rugat apoi secretarul comunei să facă cunoscut procesul verbal al şedinţei anterioare. După ce se dă curs citirii acestuia, conţinutul se acceptă în unanimitate .

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

La  primul punct  din ordinea de zii   primarul comunei prezintă  inițiativa cu privire la aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei Hodoșa aferent anului 2013.

Se prezintă în continuare raportul asupra acestui punct din ordinea de zii explicând mai larg procedura care necesită această hotărâre înscrisă în metodologia de încheiere a exercițiului bugetar anual.

Primarul comunei face și el câteva precizări în sensul cheltuielilor din excedentul bugetar al anului precedent , sens în care trebuie adoptat această procedură și anume cu privire la suma plătită pentru lucrările efectuate, decontate  către societatea care a câștigat realizarea proiectului amenajării parcului și a locurilor de  joacă din satele comunei și care nu a fost încă recepționată și plătită din fonduri nerambursabile.

D-ra Orban Erzsebet ridică problema calității  lucrărilor executate până în prezent la care primarul comunei spune că acesta încă nu a fost recepționată de către cei de la Alba Iulia, calitatea fiind un lucru esențial la această ordine de idei.

Nu fiind alte intervenţii la ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 7 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.1/2014 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei Hodoșa aferent anului 2013.

La  punctul doi  din ordinea de zii   este prezentat de domnul primar proiectul asupra utilizării sumei din excedentul anului precedent.

Se spune că este nevoie de un împrumut din excedentul de anul trecut pentru achitarea facturilor la servicii și pentru achitarea salariilor din învățământ și administrație.

Singura intervenție este din partea domnului Bereczki Bela care se întreabă dacă au fost achitate de către stat restanțele la plata abonamentului elevilor navetiști din comună la care primarul comunei spune că doar 7000 de lei au fost alocate în acest sens, cu restul sunt probleme și în continuare.

Nu fiind intervenţii nici la acest punct de pe ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor , rezultatul este :

Pentru  = 7 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu proiectul iniţiat , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.2/2014 privind aprobarea utilizării sumei din excedentul anului 2013.

 

În afara punctelor de pe ordinea de zii:

Secretarul comunei prezintă raportul întocmit de către agentul agricol al primăriei și transmite solicitarea acestuia cu privire la rezolvarea problemei înscrierilor în registrele agricole a suprafețelor nedeclarate .

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa extraordinară din data de 9 ianuarie 2014.

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR,

 

             Nadașan Vasile                                                    Csizmás  Zoltán

 

 

 


 

ANUL  2013


JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

 

din 18 decembrie 2013

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.145/2013.

            În deschiderea lucrării, la orele 14,00 ,  președintele de ședință solicită secretarului să facă apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012 .

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 8 consilieri , lipsind dl. Sarosi Ferenc ,  şedinţa fiind legală.

În deschiderea şedinţei,  d-ra Orban Erzsebet – președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi şi face cunoscut punctele de pe ordinea de zii  înscrisă  în convocator .

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate .

În continuare se solicită secretarului să dea citire procesului verbal al ședinței anterioare. După ce se dă curs citirii procesului verbal se pune întrebarea dacă se acceptă conținutul acestuia. Consilierii sunt în unanimitate de acord cu conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din 03 decembrie 2013

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctelor de pe ordinea de zii.

 

La  primul punct  din ordinea de zii  primarul comunei  prezintă pe scurt proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei.

Este rugat apoi contabila primăriei să facă cunoscut datele ce modifică bugetul local.

Dânsa prezintă Decizia AJAF Mureș prin care s-a suplimentat fondul de salarii ale cheltuielilor de personal sume pentru plata salariilor din învățământ și a fost suma de 6 mii lei pentru cheltuieli curente

După prezentare, alte propuneri sau intervenții pe marginea punctului din ordinea de zii  nu mai fiind  , preşedintele de şedinţă supune la vot  proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor, rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu propunerea și cu proiectul iniţiat  , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.23/2013 privind rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa.

 

La  punctul 2  din ordinea de zii  primarul comunei  prezintă pe scurt proiectul de hotărâre privind necesitatea angajării unui cabinet de avocatură.

Dânsul prezintă pe scurt Decizia nr. 2310/2013 ale Camerei de Conturi Mureș, abateri constatate și de măsurile dispuse prin aceasta.

Având în vedere cele de mai sus precum și de imposibilitatea de a ajunge la înțelegere și finalitate în problema recepției lucrărilor cu firma PROCON 16 Srl , este nevoie stringentă de a avea pe cineva care să acționeze în justiție și de a recupera sumele imputate de Curte .

 În legătură cu problema recuperării sumei din neconformare la zonarea corectă a terenurilor, iarăși este nevoie de îndrumare  și asistență juridică complexă.

Domnul viceprimar spune că cele referitoare la zonare ar fi putut constate mai de mult, chiar și de Curtea de conturi sau de cei de la supervizare juridică, adică Prefectura.

Dl. Matyasi propune luarea legături cu dl. av. Santa Tibor  care este mai cunoscătoare a situației din comună, fiind un fost jurist al CAP-lui din Hodoșa.

Dl. Bereczki Bela spune că trebuie luat la răspundere dirigintele de șantier în cazul lucrărilor la Baza sportivă din Isla.

Domnul primar spune că dacă se aprobă mandatarea dânsului de a căuta un cabinet de avocatură, atunci va solicita oferte în acest sens și va alege soluție cea mai optimă pentru comună.

După prezentare, alte propuneri sau intervenții pe marginea punctului din ordinea de zii  nu mai fiind  , preşedintele de şedinţă supune la vot  proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor, rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu propunerea și cu proiectul iniţiat  , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.24/2013 privind împuternicirea primarului comunei să desemneze un cabinet de avocatura  care să reprezinte interesele comunei Hodoșa.

 

La  punctul 3  din ordinea de zii  primarul comunei  prezintă pe scurt proiectul de hotărâre privind taxele și impozitele locale pe anul 2014 .

Domnul primar spune că în proiectul inițiat s-a referit mai mult la zonarea terenurilor din intravilan și extravilan, conform celor indicate de curtea de conturi în rest a considerat că celelalte taxe să rămână la nivelul din 2013 pentru că oricum a fost o majorare semnificativă și că dacă trebuie recuperat și sumele imputetae de Curte atunci va fi greu pe anul 2014 .

Domnul viceprimar face refereire la taxa de salubritate unde trebuie gândit în așa fel încât dacă se va face transferul la ADI ECOLECT Mureș, atunci taxele trebuiesc mărite cu mult mai mult și impactul va fi mare la familii.

Propunerea majorității este ca să se mențină deocamdată și aceste taxe la nivelul din 2013, la momentul potrivit se va face modificare, după caz.

După prezentare, alte propuneri sau intervenții pe marginea punctului din ordinea de zii  nu mai fiind  , preşedintele de şedinţă supune la vot  proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor, rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu propunerea și cu proiectul iniţiat  , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.25/2013 privind taxele și impozitele locale pe anul 2014.

 

 

Nu mai fiind puncte  la ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă pune întrebarea dacă sunt intervenții ale celor prezenți.

Domnul primar în intervenția dânsului ridică problema împărțirii la populație a programului de colectare a deșeurilor pe 2014 și solicită sprijinul consilierilor la  impărțirea de cadouri pentru persoanele vârstnice din comună.

Dl. Bereczki Bela ridică problema sobei de teracotă din căminul cultural din Sîmbriaș precum și pericolul ce pândește la  școala veche din Sîmbriaș care se află într-o stare deplorabilă, fiind deja desprinse bucăți din clădire.

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 18 decembrie 2013.

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR,

 

             Orbán  Erzsébet                                                   Csizmás  Zoltán

 

 

 

 


 

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

 

din 03 decembrie 2013

 

 

 

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.129/2013.

            În deschiderea lucrării, la orele 14,00 ,  președintele de ședință solicită secretarului să facă apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012 .

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 7 consilieri , lipsind dl. Sarosi Ferenc și Bereczki Bela,  şedinţa fiind legală.

În deschiderea şedinţei,  d-ra Orban Erzsebet – președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi şi face cunoscut punctul de pe ordinea de zii  înscrisă  în convocator .

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate .

În continuare se solicită secretarului să dea citire procesului verbal al ședinței anterioare. După ce se dă curs citirii procesului verbal se pune întrebarea dacă se acceptă conținutul acestuia. Consilierii sunt în unanimitate de acord cu conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din 13 noiembrie 2013

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctului de pe ordinea de zii.

 

La  unicul punct  din ordinea de zii  primarul comunei  prezintă pe scurt proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei.

În continuare este rugat contabila primăriei să facă cunoscut mai în amănunțime date ce modifică bugetul local.

Dânsa prezintă Decizia AJAF Mureș prin care s-au suplimentat nivelul maxim al cheltuielilor de personal sume pentru plata salariilor din învățământ.

După prezentare, alte propuneri sau intervenții pe marginea punctului din ordinea de zii  nu mai fiind  , preşedintele de şedinţă supune la vot  proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor, rezultatul este :

Pentru  = 7 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu propunerea și cu proiectul iniţiat  , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.22/2013 privind rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa.

 

Nu mai fiind puncte  la ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă pune întrebarea dacă sunt intervenții ale celor prezenți.

Domnul primar în intervenția dânsului spune că eventuala colaborare în efectuarea de lucrări și măsurători  topografice  ar fi necesară însă este o problemă și cu doamna ingineră Pascu, în sensul că dacă se pensionează, nu o să mai fie cine să cunoască în detaliu situiația în teren.

Prezintă consilierilor și cele două cereri ale celor din învățământ cu privire la cadouri de Moș Nicolae și pentru organizarea zilei Școala altfel la care spune că din banii alocați pentru învățământ să fie cumpărate cadouri iar pentru anul se va vedea la întocmirea bugetului pe anul 2014 .

Orban Erzsebet spune că la școala din Sîmbriaș ar trebui inlocuite geamurile sparte că de acum încolo nu se mai poate juca fotbal din cauza amenajării locului de joacă și ridică problema sălii de sport care se află într-o stare deplorabilă.

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 03 decembrie 2013.

 

 

 

            PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR,

 

             Orbán  Erzsébet                                                   Csizmás  Zoltán

 

 


 

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

 

din 13 noiembrie 2013

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.122/2013.

            În deschiderea lucrării, la orele 14,00 ,  președintele de ședință solicită secretarului să facă apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012 .

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 8 consilieri ,lipsind dl. Sarosi Ferenc,  şedinţa fiind legală.

În deschiderea şedinţei,  d-ra Orban Erzsebet – președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi şi face cunoscut punctul de pe ordinea de zii  înscrisă  în convocator .

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate .

În continuare se solicită secretarului să dea citire procesului verbal al ședinței anterioare. După ce se dă curs citirii procesului verbal se pune întrebarea dacă se acceptă conținutul acestuia. Consilierii sunt în unanimitate de acord cu conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din 17 octombrie 2013

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctului de pe ordinea de zii.

 

La  unicul punct  din ordinea de zii  primarul comunei  prezintă pe scurt proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei.

În continuare este rugat contabila primăriei să facă cunoscut mai în amănunțime date ce modifică bugetul local.

Dânsa prezintă cele două decizii ale AJAF Mureș prin care s-au alocat sume pentru plata salariilor din învățământ și pentru plata salariilor asistenților personali.

După prezentare, alte propuneri sau intervenții pe marginea punctului din ordinea de zii  nu mai fiind  , preşedintele de şedinţă supune la vot  proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor, rezultatul este :

Pentru  = 8 voturi

Împotrivă = 0 voturi

Abţineri = 0 voturi

Consilierii sunt în unanimitate de acord cu propunerea și cu proiectul iniţiat  , astfel aceasta se adoptă şi se cuprinde în Hotărârea Consiliului Local nr.21/2013 privind rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa.

 

Nu mai fiind puncte  la ordinea de zii  , preşedintele de şedinţă pune întrebarea dacă sunt intervenții ale celor prezenți.

Domnul primar în intervenția dânsului spune că a invitat pe domnul specialist topograf Feher Karoly pentru a pune în discuție eventuala colaborare în efectuarea de lucrări și măsurători  topografice .

Prezintă consilierilor stadiul aplicării Legii nr.165/2013 de inventariere a terenurilor agricole și a necesității punerii pe hărți topografice a rezultatelor lucrării de inventariere. Spune că doamna ingineră Pascu a lucrat mult la trasarea parcelelor pe hărți dar la finalizarea lucrării va avea nevoie de ajutor și în acest fel s-a gândit la domnul Feher Karoly, care de altfel a ajutat mult și până în prezent .

În continuare dl. Feher prezintă și dânsul aspectele și deficiențele care sunt deja la Legea 165/2013 precum și opinia dânsului în colaborarea pe termen lung în efectuarea de transpunere pe suport digital a titlurilor de proprietate.Pomenește și de zona necooperativizată Sîmbriaș și de faptul că a luat legătura cu colegi de la Ibănești care de asemenea au avut zone necooperativizate.

Spune în continuare că sub aspect tehnic se poate face și Sîmbriașul dar juridic nu vede încă soluția .

În final spune că s-a gândit la circa 60-70 de lei/ha teren măsurat și transpus pe hărți, dar aceasta să se stabilească exact după o probă la o parcelă din comună.

În continuare se poartă discuții ample pe marginea lucrării, mai ales asupra aspectului de la Sîmbriaș, însă se spune că probleme pot apărea și la celelalte localități colectivizate.

La finalul discuțiilor domnul vicerimar al  comunei spune că această lucrare este foarte amplă dar și delicată și propune amânarea luării unei decizii până la discutarea în cadrul primăriei dar și în cadrul adunărilor cetățenești . Cu această propunere sunt de acord și ceilalți consilieri.

Alte luări de poziţii sau puncte la ordinea de zii nu mai fiind, preşedintele declară închisă şedinţa ordinară din data de 13 noiembrie 2013.

 

 

            PREŞEDINTE,                                                         SECRETAR,

 

             Orbán  Erzsébet                                                   Csizmás  Zoltán

 

 

 


JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

P R O C E S  -  V E R B A L

 

din 17 octombrie 2013

 

 

            Încheiat la sediul Consiliului local al comunei cu ocazia şedinţei ordinare ale  Consiliului local, convocată de primarul comunei Hodoşa prin Dispoziţia nr.122/2013.

            În deschiderea lucrării, la orele 14,00 ,  președintele de ședință solicită secretarului să facă apelul nominal al consilierilor locali aleși la data de 10 iunie 2012 .

După apelul nominal făcut  de secretar, se constată că din 9 consilieri aleşi  sunt prezenţi 9 consilieri ,adică toți,  şedinţa fiind legală.

În deschiderea şedinţei,  d-ra Orban Erzsebet – președintele de ședință la rând salută pe cei prezenţi şi face cunoscut punctul de pe ordinea de zii  înscrisă  în convocator .

După prezentare se supune la vot propunerea făcută care se acceptă în unanimitate .

În continuare se solicită secretarului să dea citire procesului verbal al ședinței anterioare. După ce se dă curs citirii procesului verbal se pune întrebarea dacă se acceptă conținutul acestuia. Consilierii sunt în unanimitate de acord cu conținutul procesului verbal al ședinței extraordinare din 03 octombrie 2013

În continuare, preşedintele de şedinţă solicită ca să se intre la discutarea punctului de pe ordinea de zii.

 

La  unicul punct  din ordinea de zii  primarul comunei  prezintă pe scurt demersurile făcute până în prezent în sensul inițierii proiectului de hotărâre.

Dânsul propune adoptarea unei  Hotărârea cu privire la implemetarea proiectului de achiziție a unui utilaj pentru serviciul de gospodărire comunală, termenul pentru depunerea proiectului fiind finele săptămânii, ceea ce a determinat din nou convocarea unei sedințe de consiliu local.

În continuare dl. Nadasan Vasile prezintă nedumeririle din devizul de proiect întocmit la care primarul comunei, prin intervenția telefonică cu proiectantul , prezintă precizările făcute în acest sens.

Alte propuneri pe marginea punctului din ordinea de zii  nu mai fiind  , preşedintele de şedinţă supune la vot  proiectul de hotărâre inițiat , iar la numărătoarea voturilor, rezultatul este :