ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare

din excedentul bugetului local aferent anului 2013

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 9 ianuarie 2014;

Ținând cont de expunerea de motive cu nr.10 din 6 ianuarie 2014, a raportului compartimentului de resort din cadrul instituției primarului și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

            Având în vedere prevederile art.58 și art.70 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

            Văzând punctul art.4.14.3,lit.b din OMFP nr.2020/17.12.2013 de aprobare a Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2013,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată

 

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

 

            Art.1  -           Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare cu  suma de  178.367,07 lei , aferent anului 2013.

 

            Art.2  -           Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  9 ianuarie 2014, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.

 

 

                                                 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Nădășan Vasile       

 

                                                                                                                        Contrasemnează,   

 

 

Nr.1

 

Hodoșa, la 09 ianuarie 2014

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind utilizarea sumei din excedentul anului precedent

pentru acoperirea golului temporar de casă

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 9 ianuarie 2014;

Ținând cont de expunerea de motive cu nr.11 din 6 ianuarie 2014, a raportului compartimentului de resort din cadrul instituției primarului și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

            Având în vedere prevederile art.58 și art.70 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -           Se aprobă acordarea unui împrumut pentru acoperirea golului temporar de casă  din bugetul local prin transfer din excedentul pe anul 2013 disponibil al comunei Hodoșa.

 

            Art.2  -           Transferul sumei de 80.000,00 lei se realizează din excedentul bugetar pe anul 2013 al comunei – RO65TREZ47682A980000XXXX ,  în contul bugetului local comunal - RO81TREZ47621400211XXXXX , secțiunea de funcționare, urmând ca suma de mai sus să fie revărsată în cursul anului bugetar 2014.

 

Art.12 -          Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  8 ianuarie 2014, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.

 

                                                 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Nădășan Vasile       

 

                                                                                                                        Contrasemnează,   

 

 

Nr.2

 

Hodoșa, la 09 ianuarie 2014

---------------------------------------------------------------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind aprobarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2014

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 3 februarie 2014;

            Având în vedere Legea nr.356/2013 privind bugetul de stat Romaniei pe 2014, a Hotărârii nr.1/2014 al Consiliului județean Mureș, a Deciziilor  nr.49954/2013, nr. 2731/2014 , nr.3593/2014,  a A.J.F.P.Mureș,  a Hotărârii nr. 25/2013 a consiliului local privind impozitele și taxele locale pe anul 2014;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanțele publice locale cât și raportul cu nr.40 din 10 ianuarie 2014 al serviciului public al primăriei comunei,

   În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -           Obiectul prezentei hotărâri  constituie stabilirea volumului veniturilor și a structurii acestora, pe surse, și al cheltuielilor pe destinații, pentru bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2014.

 

            Art.2  -           (1) Estimarea veniturilor bugetare pe anul 2014  a fost realizată pe baza proiecțiilor indicatorilor din hotărârea consiliului local privind taxele și impozitele locale și a prelevărilor din bugetul de stat și cel județean.

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2014, detaliată, la venituri, pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe acțiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

 

            Art.3  -           Bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2014  se stabilește la venituri în suma de 2 011 ,00 mii lei .

Cheltuielile bugetului local sunt  în suma de  2 192 ,00 mii lei, din care: cheltuieli de funcționare 1 401,00 mii lei iar cheltuielile de dezvoltare sunt de 610,00 mii lei.

           

            Art.4  -           Constituirea resurselor financiare publice locale se fac pe seama impozitelor, taxelor, contribuțiilor și veniturilor nefiscale de la persoanele fizice și juridice precum și din sumele defalcate din TVA, sumele defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetului local, subvenții  și operațiuni financiare.

           

            Art.5  -           Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2014 sunt în suma de

  2 011 ,00 mii lei și se prezintă astfel :

                        VENITURI  TOTAL                                                             2.011,00  mii lei

                                                din care :

 

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

    Venituri proprii                                                       791,00  mii lei

                                        Sume defalcate din TVA                                           844,00  mii lei

    Subvenții de la bugetul de stat                                    40,00  mii lei

   Vărsăminte din secțiunea de funcționare                  - 93,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

   Fonduri F.E.A.D.R.                                                   336,00  mii lei

                                      Vărsăminte din secțiunea de funcționare                   93,00  mii lei

 

            Art.6  -           Cheltuielile prevăzute la bugetul local al comunei pe anul 2014 reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite iar modificarea lor se va face în condițiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri și servicii, precum și efectuarea de cheltuieli se fac numai cu respectarea prevederilor legale, a contactelor colective de muncă încheiate și asumate precum și în limitele creditelor bugetare aprobate.

 

            Art.7  -           În structura ei, cheltuielile bugetului local al comunei pe anul 2014 se prezintă astfel:

                        CHELTUIELI  TOTAL                                           2 192,00 mii lei

                                    din care:    

I. CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

           1.Cheltuieli de personal                   966,00  mii lei

                                                            2.Cheltuieli materiale                     477,00  mii lei

                                                            3.Transfer                                            22,00 mii lei

                                                            4. Asistență socială                            58,00  mii lei

                                                            5.Alte cheltuieli                                  59,00  mii lei

II. CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

           1.Cheltuieli de capital                      610,00  mii lei

                                                                                   

            Art.8 -            Cheltuielile la secțiunea de dezvoltare în suma de 181,00 mii lei vor fi utilizate ca sursă de finanțare pentru lucrări de dezvoltare pe anul 2014, și anume pentru investiția ”Amenajare spații verzi și locuri de joacă inovative în comuna Hodoșa ” conform anexei nr.2.

 

 Art.9 -           Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2014 este în suma de 73,00  mii lei și este cuprins în anexa nr.3.

 

            Art.10 -          Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, poate propune rectificarea bugetului local al comunei, ca urmare a unor măsuri fiscale, a adaptării legislației la condițiile economiei de piață și în cazuri temeinic justificate.

 

            Art.11 -          Anexele nr. 1 – 3  fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  3 februarie 2014, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

                                               

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Nădășan  Vasile

                                                                                                            Contrasemnează,         

 

Nr.3

 

Hodoșa, la  03 februarie 2014

 

-------------------------------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

             privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2013

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 03 aprilie 2014;

Analizând raportul nr.386 din 28 martie 2014 privind execuția bugetului local al comunei Hodoșa la data de 31 decembrie 2013, întocmit de contabila primăriei comunei,

În conformitate cu prevederile art. 57 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice locale, modificat și completat și ale Legii privind bugetul de stat pe 2013,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -           Se aprobă contul de execuție al bugetului local al comunei Hodoșa la data de 31 decembrie 2013, după cum urmează:

-  Venituri  realizate în suma de 1 639 145  lei

-  Cheltuieli în suma de 1 748 805  lei

-  Excedentul bugetar aferent anului 2013 fiind în suma de : – 109 660 lei

 

Art.2  -           Contul de execuție detaliată a bugetului local pe anul 2013 este cuprinsă în anexa  care face parte integrantă din prezenta. 

            Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  3 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 6 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 6 consilieri locali prezenți.

                                               

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Orbán Sándor

 

                                                                                                            Contrasemnează,         

 

Nr.4

 

Hodoșa, la  03 aprilie 2014

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

             privind aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcătuiesc

domeniul public și privat al comunei Hodoșa

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 03 aprilie 2014;

            Analizând raportul nr. 387 din 28 martie 2014 întocmit de contabila primăriei prin care se propune aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcătuiesc patrimoniul public și privat al comunei Hodoșa;           

Văzând Ordinul nr. 2861 din 09/10/2009  pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ;

În conformitate cu prevederile art.36 alin (1)  și alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, modificată și completată

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -           Se aprobă inventarul patrimoniului public și privat al comunei, a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar reflectate în contabilitatea primăriei comunei Hodoșa.

            Valoarea totală de inventar a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar reflectate în contabilitate este de 16.591.763,93  lei .                                               

            Art.2  -           Situația activelor fixe la data de 31 decembrie 2013 este cuprinsă în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 -            Primarul comunei Hodoșa va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

            Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  3 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 6 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 6 consilieri locali prezenți.

                                               

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Orbán Sándor

 

                                                                                                            Contrasemnează,         

 

Nr.5

 

Hodoșa, la  03 aprilie 2014

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

             privind scoaterea din inventar aunor bunuri care fac parte din

domeniul public și privat al comunei Hodoșa

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 03 aprilie 2014;

            Analizând raportul nr. 389 din 28 martie 2014 întocmit de viceprimarul comunei prin care se propune aprobarea scoaterii din inventar a unor bunuri ce alcătuiesc patrimoniul public și privat al comunei Hodoșa;

            Luând în considerare HCL nr.6/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei , aprobat prin HGR nr.964/2004,

            Potrivit prevederilor HG nr.841/1995 privind    procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice și a O. G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale

În conformitate cu prevederile art.36 alin (1)  și alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, modificată și completată

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -           Se aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea prin casare conform procedurilor legale în vigoare, a unor bunuri din inventarul patrimoniului public și privat al comunei, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

                           

            Art.2  -           Se împuternicește primarul comunei Hodoșa cu numirea comisiei de casare și cu stabilirea modalității de valorificare sau utilizare a a componentelor rezultate .

Art.3 -            Secretarul comunei Hodoșa va asigura comunicarea  prezentei hotarâri.

            Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  3 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 6 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 6 consilieri locali prezenți.

                                               

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Orbán Sándor

 

                                                                                                            Contrasemnează,         

Nr.6

 

Hodoșa, la  03 aprilie 2014

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

             privind aprobarea demarării procedurii de întocmire a documentațiilor tehnice

în vederea construirii unui nou cămin cultural în localitatea Sîmbriaș, nr.243

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 03 aprilie 2014;

Analizând raportul nr.376 din 27 martie 2014 privind demarării procedurii de întocmire a documentațiilor tehnice în vederea construirii unui nou cămin cultural în localitatea Sîmbriaș, nr.243, comuna Hodoșa

În conformitate cu HG nr.28 din 09.01.2008 privind aprobarea conținutului-cadru al

documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1  -           Se aprobă demararea procedurii de întocmire a documentațiilor tehnice în vederea construirii unui nou cămin cultural în comuna Hodoșa, localitatea Sîmbriaș, nr.243, județul Mureș .

Art.2  -           Se împuternicește primarul comunei Hodoșa cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

            Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  3 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 6 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 6 consilieri locali prezenți.

                                               

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Orbán Sándor

 

                                                                                                            Contrasemnează,         

 

Nr.7

 

Hodoșa, la  03 aprilie 2014

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea modificării statului de funcții

al aparatului de specialitate al primarului comunei Hodoșa

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 03 aprilie 2014;

Văzând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, întocmită de primarul comunei, și înregistrată sub numărul 388 din 28 martie 2014,

            Văzând avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 27114/2013, înregistrat la Instituția Primarului Comunei Hodoșa sub nr. 800/2013

În temeiul art. 36  alin.(2), litera a  coroborat cu alin.(3) lit.  b, art. 45 alin.(1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/ 2001 – privind administrația publica locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare ;

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

            Art.1  -           Se aprobă statul de funcții modificat al aparatului de specialitate al primarului comunei Hodoșa, conform  anexei 1 , care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

 

Art.2  -           Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se împuternicește  primarul  comunei  Hodoșa, județul Mureș.

 

Art.3  -           Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Hodoșa, Instituției Prefectului -Județul Mureș și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  3 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 6 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 6 consilieri locali prezenți.

                                               

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Orbán Sándor

 

                                                                                                            Contrasemnează,         

 

Nr.8

 

Hodoșa, la  03 aprilie 2014

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2014

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 16 iunie 2014;

            Având în vedere Legea nr.356/2013 privind bugetul de stat Romaniei pe 2014, a Hotărârii nr.1/2014 al Consiliului județean Mureș, a comunicării cu  nr.10444/06.06.2014,  a A.J.F.P.Mureș de modificare a trimestrialității a sumelor defalcate din TVA,  a Hotărârii nr. 25/2013 a consiliului local privind impozitele și taxele locale pe anul 2014;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanțele publice locale cât și raportul cu nr.658 din 10 iunie 2014 al serviciului public al primăriei comunei,

            În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

 

   Art.1  -           (1)Bugetul rectificat  al comunei Hodoșa pe anul 2014 este în sumă 2.191,00  mii lei la partea  de venituri și în sumă de 2.372,00  mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de  -181,00 mii lei.

 (2) Partea de venituri ale bugetului local se modifică cu suma de 180,00 mii lei 

 (3) Partea de cheltuieli ale bugetului local se modifică atât la secțiunea de funcționare cât și la secțiunea de dezvoltare :

- cheltuielile materiale se majorează cu suma de 84,00  mii lei

- cheltuielile de capital se majoarează cu suma de 96,00 mii lei

 

(4) Urmare a modificărilor de la alin.(2) și (3) , bugetul local al comunei  se prezintă astfel: 

            A. VENITURI  TOTAL                                                                    2.191,00  mii lei

                                                din care :

 

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

    Venituri proprii                                                        971,00  mii lei

                                        Sume defalcate din TVA                                           844,00  mii lei

    Subvenții de la bugetul de stat                                    40,00  mii lei

   Vărsăminte din secțiunea de funcționare                - 189,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

          Fonduri F.E.A.D.R.                                                        336,00  mii lei

         Vărsăminte din secțiunea de funcționare                        189,00  mii lei

 

 

            B. CHELTUIELI  TOTAL                                                               2.372,00  mii lei

                                                din care:    

 

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Cheltuieli de personal                         966,00  mii lei

                                                            Cheltuieli materiale                             561,00  mii lei

Transfer                                                 22,00  mii lei

                                                            Asistență socială                                    58,00  mii lei            

                                                            Alte cheltuieli                                         59,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

           1.Cheltuieli de capital                                                  706,00  mii lei

           

            C. DEFICIT                                                                                      - 181,00  mii lei

 

(5) Detalierea modificărilor de la alin (2) și  (3) este prezentat în anexa nr.1

 

            Art.2 -            În scopul finanțării cheltuielilor necesare pentru salariile din învățământul preuniversitar de stat,  se modifică trimestrialitatea la sume defalcate din TVA din bugetul local al comunei Hodoșa, după cum urmează:

 

Sume repartizate efectiv pentru cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat (cod. 11.02.02)

 

Trim I.

2014

 

Trim II.

2014

 

Influențe

(plus) cf.adresei DGFP nr.10444/ 06.06.2014

TOTAL trim. II

actualizat

 la 06.06.2014

TRIM III.

TRIM IV.

Influențe

(minus) cf.adresei DGFP nr.10444/ 06.06.2014

TOTAL trim. IV

actualizat

 la 06.06.2014

433

131

112

20

132

108

82

- 20

62

 

            Art.3 -            Anexa nr. 1   face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.4 -            Primarul comunei, împreună cu Compartimentul financiar contabil, taxe și impozite va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  16 iunie 2014, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.

                                   

           

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Orbán  Sándor

 

 

                                                                                                            Contrasemnează,         

 

 

 

 

Nr.9

 

Hodoșa, la  16 iunie  2014

 

---------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea prelungirii valabilității PUG și

Regulamentul local de urbanism al comunei Hodoșa

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 05 august 2014;

Analizând expunerea de motive cu nr.  709/2014   și a proiectului de hotărare inițiat de primarul comunei Hodoșa prin care se propune aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a documentatiei Plan Urbanistic General al localităților comunei Hodoșa

Văzând raportul de avizare al comisiei pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism , protecția mediului și turism,

Având in vedere HCL nr.15/ 28.09.2001 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic General al comunei Hodoșa , având o valabilitate de 10 ani precum și a HCL nr.10/23.05.2012 privind aprobarea prelungirii valabilitatii acesteia;

In conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.85/2012 pentru modificarea alin.1³ al art.46 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

In temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

            Art.1  -           Se aprobă prelungirea valabilității Planului Urbanistic General și Regulamentului local de urbanism al localităților comunei Hodoșa , până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic, dar nu mai târziu de data 30.12.2015 .

 

Art.2  -           Primarul comunei va măsurile ce se impun pentru urgentarea elaborării și finalizării noului Planului Urbanistic General al localităților comunei Hodoșa .

 

Art.3  -           Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se împuternicește  primarul  comunei  Hodoșa, județul Mureș.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  5 august 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

                                   

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Toth Dominic

                                                                                                            Contrasemnează,         

 

Nr.10

 

Hodoșa, la  05 august  2014

---------------------------------------------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea PUZ introducere în intravilan și construire

în localitatea Isla, comuna Hodoșa

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 11 septembrie 2014;

Analizând expunerea de motive cu nr.  935/2014   și a proiectului de hotărare inițiat de primarul comunei Hodoșa prin care se propune aprobarea PUZ introducere în intravilan și construire în localitatea Isla, comuna Hodoșa. 

Văzând raportul de avizare al comisiei pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism , protecția mediului și turism,

Luând în considerare Avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a județului Mureș nr.31/18.06.2014

In conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificări și completări;

In temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

   Art.1  -           Se aprobă  Planul Urbanistic  Zonal introducere în intravilan, stabilire zonă funcțională mixtă pentru construire case de locuit, centru turistic, prestări servicii în localitatea Isla, comuna Hodoșa , având ca proprietar SC PROMO INVEST SRL și prin care se stabilește  :

• schimbarea regimului economic al zonei din teren agricol extravilan În teren pentru construcții - zonă funcțională mixtă pentru construire case de locuit, centru turistic, prestări servicii;

• introducere în intravilan a suprafeței de 22.500 mp;

• acces din DJ 153A, cu realizarea unor drumuri interioare cu lățime de 5,00 m (un sens de circulație) și de 10,00 m (două sensuri, trotuar de 1,00 m și șanț de evacuare ape pluviale);

• zonă de locuit cu regim maxim de înălțime de D+P+M, D+P+ 1 cu înălțime maximă de 12,00 m;

• aliniament cu retragere la 20,00 m față de axul DJ 153A;

• POTmax=30,00% și CUTmax=0,90 (subzona de locuit); POTmax=70,00% și CUTmax=1 ,40 (subzona spații comerciale);

• extinderea și racordarea la rețelele de utilități existente;

 

 

Art.2  -           Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la  finalizarea noului Planului Urbanistic General al localităților comunei Hodoșa .

 

Art.3  -           Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se împuternicește  primarul  comunei  Hodoșa, județul Mureș și a persoanei responsabile în urbanism local.

 

                                   

 

 

            Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  11 septembrie 2014, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 6 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.

                                   

 

 

 

 

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Toth Dominic

                                                                                                            Contrasemnează,         

 

 

 

 

 

Nr.11

 

Hodoșa, la  11 septembrie  2014

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind instrumentarea proiectului "Promovarea moștenirii culturale în Comuna Hodoșa, Județul Mureș” precum și a altor măsuri necesare implementării acestuia

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 11 septembrie 2014;

În temeiul art.36 alin.(4), lit. d) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, Republicată;

Având în vedere Planul de Dezvoltare Locală a Microregiunii Valea Nirajului, respectiv Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 322 L - "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale", Axa IV (LEADER) din PNDR;

Analizând memoriul justificativ și indicatorii tehnico-economici ai proiectului "Promovarea moștenirii culturale în Comuna Hodoșa, Județul Mureș”;

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001, Legea  administrației publice locale, Republicată;

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

   Art.1  -           Proiectul " Promovarea moștenirii culturale în Comuna Hodoșa, Județul Mureș” confirmă oportunitatea, respectiv corespunde unor necesități evidente, identificate la nivelul celor 1.321 de locuitori din comuna Hodoșa, respectiv necesitatea asigurării unui cadru corespunzător desfășurări activităților culturale locale, precum și echiparea/dotarea adecvată a căminelor culturale, principale puncte de întâlnire pentru desfășurarea evenimentelor culturale. Dotarea Căminelor Culturale este  oportună, datorită faptului că acestea sunt un factor determinant în păstrarea și promovarea moștenirii culturale.

 

Art. 2  -             Se aprobă suportarea cheltuielilor de mentenanță și gestionarea investiției pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investiția a fost dată în exploatare.

 

Art. 3  -             Se aprobă cofinanțarea proiectului din bugetul local prin suportarea tuturor cheltuielilor neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1, precum și cheltuielile de întreținere și exploatare.

 

Art. 4  -             Investiția face parte atât din strategia de dezvoltare locală a Comunei Hodoșa cât și din Planul de dezvoltare locală a Microregiunii Valea Nirajului.    

 

 

Art. 5  -             Se ia act de Declarațiile pe propria răspundere a reprezentantului legal de proiect, din cadrul cererii de finanțare.

 

Art. 6  -             Având în vedere contribuția și aportul considerabil pe care ONG-urile pot avea asupra îmbunătățirii exploatării obiectivelor, se aprobă acordul de parteneriat încheiat între Comuna Hodoșa și Asociatia de Prietenie Hodos-Verneque, în vederea optimizării activităților. Anexa nr. 1 – Acordul de parteneriat, face parte integrantă din prezenta.

 

Art. 7  -             Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Hodoșa.

 

                                   

 

 

            Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  11 septembrie 2014, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.

 

 

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Toth Dominic

                                                                                                            Contrasemnează,         

 

 

Nr.12

 

Hodoșa, la  11 septembrie  2014

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare

a Căminelor Culturale din Comuna Hodoșa

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 11 septembrie 2014;

Având în vedere prevederile art. 6 din OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001, Legea  administrației publice locale, Republicată;

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

   Articol unic :           

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Căminului Cultural Hodoșa, Căminului Cultural Ihod, Căminului Cultural Sâmbriaș, Căminului Cultural Isla, anexate prezentei Hotărâri, acestea făcând parte integrantă din prezenta.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  11 septembrie 2014, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.

                                   

 

 

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Toth Dominic

                                                                                                            Contrasemnează,         

 

 

Nr.13

 

Hodoșa, la  11 septembrie  2014

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2014

 

 

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 11 septembrie 2014;

            Având în vedere Legea nr.356/2013 privind bugetul de stat Romaniei pe 2014,  a Deciziei nr. cu  nr.321148//03.09.2014  a A.J.F.P.Mureș de alocare a  sumelor defalcate din TVA precum și a Deciziei nr.321243/04.09.2014   a A.J.F.P.Mureș de repartizare fond de salarii pentru unități administrativ teritoriale;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanțele publice locale cât și raportul cu nr.658 din 10 iunie 2014 al serviciului public al primăriei comunei,

            În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

 

   Art.1  -           (1)Bugetul rectificat  al comunei Hodoșa pe anul 2014 este în sumă 2.231,00  mii lei la partea  de venituri și în sumă de 2.412,00  mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de  -181,00 mii lei.

 (2) Partea de venituri ale bugetului local se modifică cu suma de 40,00 mii lei 

 (3) Partea de cheltuieli ale bugetului local se modifică la secțiunea de funcționare cu suma de 40,00 mii lei 

(4) Urmare a modificărilor de la alin.(2) și (3) , bugetul local al comunei  se prezintă astfel: 

            A. VENITURI  TOTAL                                                                    2.231,00  mii lei

                                                din care :

 

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

    Venituri proprii                                                        971,00  mii lei

                                        Sume defalcate din TVA                                           884,00  mii lei

    Subvenții de la bugetul de stat                                    40,00  mii lei

   Vărsăminte din secțiunea de funcționare                - 189,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

          Fonduri F.E.A.D.R.                                                        336,00  mii lei

         Vărsăminte din secțiunea de funcționare                        189,00  mii lei

 

 

           

B. CHELTUIELI  TOTAL                                                               2.412,00  mii lei

                                                din care:    

 

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Cheltuieli de personal                         970,00  mii lei

                                                            Cheltuieli materiale                             561,00  mii lei

Transfer                                                 22,00  mii lei

Fond de rezervă                                    36,00 mii lei

                                                            Asistență socială                                    58,00  mii lei            

                                                            Alte cheltuieli                                         59,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

           1.Cheltuieli de capital                                                  706,00  mii lei

           

            C. DEFICIT                                                                                      - 181,00  mii lei

 

(5) Detalierea modificărilor de la alin (2) și  (3) este prezentat în anexa nr.1

 

            Art.2 -            Anexa nr. 1   face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.3 -            Primarul comunei, împreună cu Compartimentul financiar contabil, taxe și impozite va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  11 septembrie 2014, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.

 

 

 

                                   

           

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Toth Dominic

 

 

                                                                                                            Contrasemnează,         

 

 

 

Nr.14

 

Hodoșa, la  11 septembrie  2014

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind susținerea financiară a plății abonamentelor elevilor navetiști din comună

 

 

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 11 septembrie 2014;

            Având în vedere  art.85 alin.(1) din Legea Educației Naționale nr.1/2011 completată și modificată;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanțele publice locale cât și expunerea de motive ale primarului comunei Hodoșa,

   În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

   Art.1  -           Se aprobă susținerea financiară a plății abonamentelor elevilor navetiști din comună pe perioada trimestrului IV al anului bugetar 2014.

 

            Art.2  -           Se mandatează primarul comunei cu selectarea transportatorului și încheierea unui contract de transport prin curse regulate pentru elevii domiciliați în localitățile Isla, Ihod și Hodoșa  ale comunei Hodoșa.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  11 septembrie 2014, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.

           

                                   

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Toth Dominic

                                                                                                            Contrasemnează,         

 

Nr.15

 

Hodoșa, la  11 septembrie 2014

 

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA HODOȘA
CONSILIUL LOCAL


                    H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2014

    Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 13 noiembrie 2014;
    Având în vedere Legea nr.356/2013 privind bugetul de stat Romaniei pe 2014,  a Deciziilor cu nr. 324475/10.10.2014 și  nr.325799/23.10.2014  a A.J.F.P.Mureș de alocare a  sumelor defalcate din TVA    pentru echilibrarea bugetelor locale și a a finanțării cheltuielilor descentralizate, a HC Județean Mureș nr.148/2014 de alocare de sume defalcate din TVA;
Văzând prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanțele publice locale cât și raportul cu nr.1179 din 31 octombrie 2014 al serviciului public al primăriei comunei,
    În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

                    h o t ă r e ș t e :

    Art.1    -    (1)Bugetul rectificat  al comunei Hodoșa pe anul 2014 este în sumă 2.379,00  mii lei la partea  de venituri și în sumă de 2.560,00  mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de  -181,00 mii lei.
 (2) Partea de venituri ale bugetului local se modifică cu suma de 148,00 mii lei  
 (3) Partea de cheltuieli ale bugetului local se modifică la secțiunea de funcționare cu suma de 148,00 mii lei  
(4) Urmare a modificărilor de la alin.(2) și (3) , bugetul local al comunei  se prezintă astfel:  
     A. VENITURI  TOTAL                        2.379,00  mii lei
            din care :

I.    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
    Venituri proprii                                 981,00  mii lei
                Sume defalcate din TVA                      1.022,00  mii lei
    Subvenții de la bugetul de stat               40,00  mii lei
   Vărsăminte din secțiunea de funcționare               - 189,00  mii lei
II.    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
          Fonduri F.E.A.D.R.                      336,00  mii lei
         Vărsăminte din secțiunea de funcționare          189,00  mii lei
    
B. CHELTUIELI  TOTAL                        2.560,00  mii lei
            din care:    

I.    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
Cheltuieli de personal                    970,00  mii lei    
                    Cheltuieli materiale            670,00  mii lei
Transfer                  22,00  mii lei
Fond de rezervă              69,00 mii lei
                    Asistență socială              58,00  mii lei        
                    Alte cheltuieli                  65,00  mii lei
II.    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
           1.Cheltuieli de capital                            706,00  mii lei
    
    C. DEFICIT                                - 181,00  mii lei

(5) Detalierea modificărilor de la alin (2) și  (3) este prezentat în anexa nr.1

    Art.2 -    Secțiunea de funcționare ale bugetului local - cheltuieli materiale  cuprinde și suma destinată susținerii legăturii de înfrățire a comunei  în limita a 5,00 mii lei iar la  alte cheltuieli , sumele destinate finanțării Cultelor religioase din localitațile Hodoșa,  Ihod,  Isla  precum și a Asociației Culturale din Sîmbriaș în limita a 6,00 mii lei.

    Art.3 -    Anexa nr. 1   face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Art.4 -    Primarul comunei, împreună cu Compartimentul financiar contabil, taxe și impozite va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  13 noiembrie 2014, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.


 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                    Bereczki  Béla

     
Nr.16
Hodoșa, la  13 noiembrie  2014


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA HODOȘA
CONSILIUL LOCAL

                   H O T Ă R Â R E

privind completarea Anexei la HCL nr.6/2001 privind
însușirea  inventarului bunurilor care aparțin domeniului  public al comunei Hodoșa

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 13 noiembrie 2014;
    Având în vedere expunerea de motive al primarului comunei cu nr.1211 din 7 noiembrie 2014 privind  modificarea și completarea inventarului  bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Hodoșa ,
    Luând în considerare procesul verbal de recepție a investiției ”Amenajare spații verzi și locuri de joacă inovative în comuna Hodoșa, județul Mureș”
    Văzând  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestuia , cu modificările și completările ulterioare precum și a HGR nr.548/1999 privind Normele tehnice de aplicare a acesteia;
    În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.c)  coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

                    h o t ă r e ș t e :

Art.1    -    Se aprobă modificarea și  completarea Anexei la HCL nr.6/2001  prin
modificarea pozițiilor nr. 46, 50, 97, 100, 113 și introducerea  a patru noi poziții ( de la  nr.157 la nr.160)  la  Secțiunea I. Bunuri imobile ale inventarului  bunurilor care aparțin domeniului public al  comunei Hodoșa .
Datele de identificare ale  modificărilor și completărilor se regăsesc în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art.2    -    De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Hodoșa, dl.Barabási Ottó și serviciul de specialitate al primăriei .

    Art.3    -    Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului și Consiliului Județean Mureș, care vor face demersuri pentru promovarea Hotărârii de Guvern de completare a anexei nr.51 la HGR nr.964/2002 .
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  13 noiembrie 2014, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.

                 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,
                    Bereczki  Béla                    

  
Nr.17
Hodoșa, la  13 noiembrie 2014


ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA HODOȘA
CONSILIUL LOCAL

                    H O T Ă R Â R E

privind însușirea variantei modificate a proiectului de stemă a comunei Hodoșa

Consiliul local al comunei Hodoșa,  în ședința ordinară din 13 noiembrie 2014
Având în vedere raportul de specialitate nr.1199/2014  întocmit de secretarul comunei din care rezultă necesitatea însușirii de către consiliul local a variantei modificate a proiectului de stemă a comunei Hodoșa
    Văzând comunicarea cu nr. 36 din 11 august 2014 din care rezultă necesitatea modificării variantei de stemă înaintat la Comisia Națională de Heraldică și Genealogie a Academiei Române,
    Ținând cont de prevederile art. 1, alin. 3-5 și ale art. 2 din H. G. nr. 25/ 2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere și folosire a stemelor județelor, municipiilor, orașelor și comunelor și de prevederile art.10 din Legea nr.102/ 1992 privind stema țării și sigiliul statului,
    În temeiul prevederilor art. 36, alin.(1) și alin.(9), coroborate cu prevederile art. 45, alin. (1) și art.115, alin.(1). lit.b) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA
adoptă prezenta hotărâre


Art.1    -    Se însușește varianta modificată a proiectului de stemă a comunei Hodoșa,  județul Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

    Art. 2  -    Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine secretarului  comunei Hodoșa,  care o va transmite Comisiei Județene de Heraldică, Genealogie și Sigilografie din cadrul Consiliului Județean Mureș.


Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din 13 noiembrie 2014, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 5 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7  consilieri locali prezenți.


    
                 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                    Bereczki  Bela                

Nr.18
Hodoșa, la  13 noiembrie 2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2014

 

 

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinare din 11 decembrie 2014;

            Având în vedere Legea nr.356/2013 privind bugetul de stat Romaniei pe 2014, a Ordonanței de Urgență nr.74/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 , a Deciziilor cu nr. 329.285/03.12.2014, nr. 329.286/03.12.2014, nr.329.707/08.12.2014 și cu 

nr.329. 822/10.12.2014  a A.J.F.P.Mureș de alocare a  sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate și suplimentarea nivelului maxim a cheltuielilor de personal;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanțele publice locale cât și raportul cu nr.1336 din 10 decembrie 2014 al serviciului public al primăriei comunei,

            În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

   Art.1  -           (1)Bugetul rectificat  al comunei Hodoșa pe anul 2014 este în sumă 2.418,00  mii lei la partea  de venituri și în sumă de 2.599,00  mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de  -181,00 mii lei.

 (2) Partea de venituri ale bugetului local se modifică cu suma de 39,00 mii lei 

 (3) Partea de cheltuieli ale bugetului local se modifică la secțiunea de funcționare cu suma de 39,00 mii lei 

(4) Urmare a modificărilor de la alin.(2) și (3) , bugetul local al comunei  se prezintă astfel: 

            A. VENITURI  TOTAL                                                                    2.418,00  mii lei

                                                din care :

 

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

    Venituri proprii                                                        981,00  mii lei

                                        Sume defalcate din TVA                                        1.061,00  mii lei

    Subvenții de la bugetul de stat                                    40,00  mii lei

   Vărsăminte din secțiunea de funcționare                - 189,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

          Fonduri F.E.A.D.R.                                                        336,00  mii lei

         Vărsăminte din secțiunea de funcționare                        189,00  mii lei

 

 

           

B. CHELTUIELI  TOTAL                                                               2.599,00  mii lei

                                                din care:    

 

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Cheltuieli de personal                      1.047,00  mii lei

                                                            Cheltuieli materiale                             701,00  mii lei

Transfer                                                 22,00  mii lei

                                                            Asistență socială                                    58,00  mii lei            

                                                            Alte cheltuieli                                         65,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

           1.Cheltuieli de capital                                                  706,00  mii lei

           

            C. DEFICIT                                                                                      - 181,00  mii lei

 

(5) Detalierea modificărilor de la alin (2) și  (3) este prezentat în anexa nr.1

 

            Art.2 -            Anexa nr. 1   face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.3 -            Primarul comunei, împreună cu Compartimentul financiar contabil, taxe și impozite va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința extraordinară din  11 decembrie 2014, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

 

 

 

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Bereczki  Béla

 

 

                                                                                                            Contrasemnează,         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.19

 

Hodoșa, la  11 decembrie  2014

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

          privind stabilirea taxelor și impozitelor  locale pe anul 2015

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 17 decembrie 2014 ;

            Având în vedere prevederile:       

- art. 36 alin. (4) lit. c.) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

republicată

- Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanțele publice locale,modificată

și completată

- Titlul IX  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și

completările ulterioare ;

- HGR nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si

taxele locale si alte taxe asimilare acestora aplicabile incepând cu anul fiscal 2013;

Ținând seama de expunerea de motive nr.1349 din 12 decembrie 2014 precum și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.c) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

Consiliul Local al comunei Hodoșa  adoptă prezenta hotărâre.

 

 

                Art. 1. –         Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2015, după cum urmează:

a.) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2015;

b.) cota prevăzută la art.253 și 270 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal rămân în vigoare și pe anul 2015

 

Art. 2. –         Se stabileste cota de 10% reprezentind  bonificația acordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipație a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an până la data de 31 martie a anului fiscal. 

 

            Art. 3. –         Pentru determinarea impozitelor și a taxelor pentru terenurile din cadrul intravilanelor și extravilanelor comunei, rămâne în vigoare delimitarea zonelor din cadrul comunei, conform anexei nr.1   la prezenta hotărâre .

 

Art. 4. –         Nivelurile și sumele fixe stabilite sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2015, constituind  anexa nr. 2  la prezenta hotărâre .

 

Art. 5. –         Lista actelor normative prin care se instituie impozite și taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa , prin care s-au instituit/stabilit impozite și taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 3.

 

              Art. 6. -        Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa, în temeiul cărora s-au acordat facilități fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 4.

 

              Art. 7. –       Pentru anul fiscal 2015 scutiri și facilități prevăzute de art.286 alin. (1)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  nu se acordă.

 

             Art. 8. –        Anexele nr. 1-4  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 19. – (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Mureș în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, celor interesați și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Hodoșa.

(2) Aducerea la cunoștință se face prin afișare la sediul autorității administrației publice locale.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  17 decembrie 2014, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

               

 

 

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Bereczki  Béla                                              

 

 

                                                                                                                        Contrasemnează,   

 

 

 

 

 

 

Nr.20

 

Hodoșa, la  17 decembrie 2014