ÎNAPOI

 

 

 
HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL HODOȘA

PE ANUL  2013

 

 

 ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 


                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare

din excedentul bugetului local aferent anului 2012


            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 8 ianuarie 2013;

Ținând cont de expunerea de motive cu nr.5 din 3 ianuarie 2013, a raportului compartimentului de resort din cadrul instituției primarului și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

            Având în vedere prevederile art.58 și art.70 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

            Văzând punctul 4.15.3 b) din Ordinul M.F.P. nr.1720 din 17 decembrie 2012 de aprobare a Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

             Art.1   -           Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare cu  suma de  89.389,34  lei , aferent anului 2012.

            Art.2   -           Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei .

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  8 ianuarie 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 9 consilieri locali prezenți.

 

                                                 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Bereczki  Béla          

                                                                                                                        Contrasemnează,    

Nr.1 

Hodoșa, la 08 ianuarie 2013

-------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

            privind utilizarea sumei din excedentul anului precedent

pentru acoperirea golului temporar de casă

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 8 ianuarie 2013;

Ținând cont de expunerea de motive cu nr.6 din 3 ianuarie 2013, a raportului compartimentului de resort din cadrul instituției primarului și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

            Având în vedere prevederile art.58 și art.70 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

                                                            h o t ă r e ș t e :

            Art.1   -           Se aprobă acordarea unui împrumut pentru acoperirea golului temporar de casă  din bugetul local prin transfer din excedentul pe anul 2012 disponibil al comunei Hodoșa.

            Art.2   -           Transferul sumei de 80.000,00 lei se realizează din excedentul bugetar pe anul 2012 al comunei - RO48TREZ476829802XXXXXXX ,  în contul bugetului local comunal - RO81TREZ47621400211XXXXX , secțiunea de funcționare, urmând ca suma de mai sus să fie revărsată în cursul anului bugetar 2013.

Art.12 -          Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei .

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  8 ianuarie 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 9 consilieri locali prezenți.

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Bereczki  Béla          

 

                                                                                                                        Contrasemnează,    

Nr.2

 

Hodoșa, la 08 ianuarie 2013


-----------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 
                                                                               
H O T Ă R Â R E

          privind stabilirea taxelor și impozitelor  locale pe anul 2013

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 22 ianuarie 2013 ;

            Având în vedere prevederile:           

- art. 36 alin. (4) lit. c.) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată

- Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanțele publice locale,modificată

și completată

- Titlul IX  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și

completările ulterioare ;

- HGR nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si

taxele locale si alte taxe asimilare acestora aplicabile incepând cu anul fiscal 2013;

-         Ordonanța Guvernului nr.1/2013  pentru reglementarea unor măsuri

financiar-fiscale în domeniul impozitelor și taxelor locale

 Ținând seama de expunerea de motive nr.55 din 15 ianuarie 2013 precum și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.c) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

Consiliul Local al comunei Hodoșa  adoptă prezenta hotărâre.

 

 

                Art. 1.         Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2013, după cum urmează:

a.) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2013;

b.) cota prevăzută la art.253 și 270 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal rămân în vigoare și pe anul 2013

 

Art. 2.        Se stabileste cota de 10% reprezentind  bonificația acordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipație a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an până la data de 31 martie a anului fiscal. 

 

            Art. 3.        Pentru determinarea impozitelor și a taxelor pentru anul 2013, se menține delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Hodoșa nr.1 /2003.

 

Art. 4.        Nivelurile și sumele fixe stabilite sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2013, constituind  anexa nr. 1.

 

Art. 5.        Lista actelor normative prin care se instituie impozite și taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa , prin care s-au instituit/stabilit impozite și taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2.

 

              Art. 6. -        Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa, în temeiul cărora s-au acordat facilități fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 3.

 

              Art. 7.      Pentru anul fiscal 2013 scutiri și facilități prevăzute de art.286 alin. (1)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  nu se acordă.

 

             Art. 8.       Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

             Art. 9.       Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea nr.26/2012 al consiliului local Hodoșa

 

            Art. 10. – (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Mureș în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, celor interesați și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Hodoșa.

(2) Aducerea la cunoștință se face prin afișare la sediul autorității administrației publice locale.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  22 ianuarie 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

               

                                   PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Bakó  Antal                                       

 


Nr.3

 

Hodoșa, la  22 ianuarie 2013

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind stabilirea priorităților de achiziții și

 investiții publice pe anul  2013

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 11 februarie 2013;

Având în vedere :

- expunerea de motive cu nr.137 din 05 februarie 2013, prin care se propune

Consiliului local aprobarea Priorității de achiziții și investiții publice pe anul 2013, a raportului compartimentului de resort din cadrul instituției primarului și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

- dispozițiile OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și prevederile art. 4 din HG nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică ;

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată

 

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

 

            Art.1   -           Se aprobă Programul de priorități de achiziții și investiții publice aferente anului 2013, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.2   -           Primarul comunei, împreună cu serviciile publice de specialitate, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  11 februarie 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

 

                                                 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Bereczki  Béla          

 


Nr.4

 

Hodoșa, la 11 februarie 2013


------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 
           
privind aprobarea proiectului de Acord de înfrățire între
             comuna Hodoșa, din România și comuna Géderlak din Republica Ungară

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 27 martie 2013;

Având în vedere :

-  inițiativa d-lui Barabási Ottó, Primarul comunei  Hodoșa, exprimată în

expunerea de motive cu nr.315 din 21 martie 2013 privind încheierea unui acord de înfrățire dintre localitățile Sîmbriaș, Isla, Hodoșa și Ihod din  comuna Hodoșa, județul Mureș din România  și comuna Géderlak din Republica Ungară

-  Hotărârea Consiliului Local Géderlak, Ungaria, care prevede aprobarea

înfrățirii dintre comuna Hodoșa -Sîmbriaș și Géderlak, înregistrată cu nr. 62/2012 (26.VI.)

În temeiul drepturilor conferite prin art. 11, alin. (3) și art. 16, alin. (1), (2), (3) și (4) art. 36, alin.(7), lit. „b” și art. 45 , Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată

 
                                                            h o t ă r e ș t e :

 
            Art.1  -          
Se aprobă proiectul Acord de înfrățire dintre localitățile Sîmbriaș, Isla, Hodoșa și Ihod din  comuna Hodoșa, județul Mureș din România  și comuna Géderlak din Republica Ungară, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.


            Art. 2            
Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Comunei Hodoșa,  și se va comunica  tuturor celor interesați  prin grija Secretarului comunei.

 

 Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  27 martie 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 9 consilieri locali prezenți.

 

                                                  PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Bereczki  Béla          

 

                                                                                                                        Contrasemnează,   

                Nr.5 

Hodoșa, la 27 martie 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 
           
privind aprobarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2013

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 3 aprilie 2013;

            Având în vedere Legea nr.5/2013 privind bugetul de stat Romaniei pe 2013, a Hotărârii nr.38/2013 al Consiliului județean Mureș, a Deciziilor  nr.91/2013, nr. 118/14.03.2013 , nr.167/25.03.2013, nr.169/25.03.2013 a D.G.F.P.Mureș, , a Hotărârii nr. 3/2013 a consiliului local privind impozitele și taxele locale pe anul 2013;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanțele publice locale cât și raportul cu nr.338/2013 al serviciului public al primăriei comunei,

   În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -           Obiectul prezentei hotărâri  constituie stabilirea volumului veniturilor și a structurii acestora, pe surse, și al cheltuielilor pe destinații, pentru bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2013.

 
            Art.2  -           (1) Estimarea veniturilor bugetare pe anul 2013  a fost realizată pe baza proiecțiilor indicatorilor din hotărârea consiliului local privind taxele și impozitele locale și a prelevărilor din bugetul de stat și cel județean.

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2013, detaliată, la venituri, pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe acțiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

 

            Art.3  -           Bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2013  se stabilește la venituri în suma de 1 798 ,00 mii lei .

Cheltuielile bugetului local sunt  în suma de  2 089 ,00 mii lei, din care: cheltuieli de funcționare 1 347,00 mii lei iar cheltuielile de dezvoltare sunt de 742,00 mii lei.

        

            Art.4  -           Constituirea resurselor financiare publice locale se fac pe seama impozitelor, taxelor, contribuțiilor și veniturilor nefiscale de la persoanele fizice și juridice precum și din sumele defalcate din TVA, sumele defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetului local, subvenții  și operațiuni financiare.

           

            Art.5  -           Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2013 sunt în suma de

  1 798 ,00 mii lei și se prezintă astfel :

                        VENITURI  TOTAL                                                             1.798,00  mii lei

                                                din care :

 

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

    Venituri proprii                                                       696,00  mii lei

                                        Sume defalcate din TVA                                           812,00  mii lei

    Subvenții de la bugetul de stat                                    19,00  mii lei

   Vărsăminte din secțiunea de funcționare                - 180,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

   Fonduri F.E.A.D.R.                                                   271,00  mii lei

                                      Vărsăminte din secțiunea de funcționare                   180,00  mii lei

 

            Art.6  -           Cheltuielile prevăzute la bugetul local al comunei pe anul 2013 reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite iar modificarea lor se va face în condițiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri și servicii, precum și efectuarea de cheltuieli se fac numai cu respectarea prevederilor legale, a contactelor colective de muncă încheiate și asumate precum și în limitele creditelor bugetare aprobate.

 

            Art.7  -           În structura ei, cheltuielile bugetului local al comunei pe anul 2013 se prezintă astfel:

                        CHELTUIELI  TOTAL                                           2 089,00 mii lei

                                    din care:    

I. CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

           1.Cheltuieli de personal                   888,00  mii lei

                                                            2.Cheltuieli materiale                     358,00  mii lei

                                                            3. Asistență socială                            29,00  mii lei

                                                            4. Susținerea cultelor                        15,00  mii lei

                                                            5.Alte cheltuieli                                  57,00  mii lei

II. CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

           1.Cheltuieli de capital                      742,00  mii lei

                                                                                   

            Art.8 -            Cheltuielile la secțiunea de dezvoltare în suma de 291,00 mii lei cuprind  sumele din excedentul pe anul precedent și vor fi utilizate pentru lucrări de dezvoltare și investiții pe anul 2013, conform anexei nr.2.

 

 Art.9 -           Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2013 este în suma de 53,00  mii lei și este cuprins în anexa nr.3.

 

            Art.10 -          Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, poate propune rectificarea bugetului local al comunei, ca urmare a unor măsuri fiscale, a adaptării legislației la condițiile economiei de piață și în cazuri temeinic justificate.

 

            Art.11 -          Anexele nr. 1 – 3  fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  3 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 9 consilieri locali prezenți.

                                               

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Demeter  Mihály

                                                                                                            Contrasemnează,         

 

Nr.6

 

Hodoșa, la  03 aprilie  2013


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

             privind modificarea și completarea HCL nr. 3/2013 privind stabilirea

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 03 aprilie 2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 345/28.03.2013 ,prezentată de domnul primar

În temeiul art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare , ale art. 282 din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.c) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 Art.1  -           Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013, , se modifică și se completează după cum urmează:

I . Anexa nr.1.   la capitolul X. TAXE SPECIALE  se modifică și se introduce un nou aliniat  (5¹) cu următorul cuprins:

  . Taxa privind utilizarea și închirierea terenului de sport  din localitatea Isla –

-        lei pe de 2 ore utilizare/închiriere

Ziua, fără instalație de iluminat

Seara, cu folosirea instalației de iluminat

utilizare locală

închiriere

utilizare locală

închiriere

36,00  lei/două ore

60,00  lei/două ore

48,00  lei/două ore

72,00  lei/două ore

 

 

 

*Notă: Modalitatea de utilizare și închirie a terenului se stabilește prin  Regulamentul de organizare și  funcționare a Bazei sportive din localitatea Isla, comuna Hodoșa.

Art.2  -           Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează secretarul comunei precum și compartimentul financiar contabil al primăriei comunei Hodoșa .. 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  3 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 9 consilieri locali prezenți.

                                   

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Demeter  Mihály

 

                                                                                                            Contrasemnează,              

 
Nr.7

Hodoșa, la  03 aprilie  2013

------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

             privind aprobarea participării comunei Hodoșa

la SMURD din cadrul  „Asociației Microregiunea  Valea Nirajului - Nyárádmente”

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 08 mai 2013;

Văzând expunerea de motive nr.460/25 aprilie 2013 a primarului cu privire la participarea comunei Hodoșa la SMURD din cadrul  „Asociației Microregiunea  Valea Nirajului - Nyárádmente”

Văzând Hotărârea nr. 5/2012 privind înființarea SMURD  și Hotărârea nr.1/2013 privind bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației Microregiunea  Valea Nirajului

În conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu toate modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. „d” și alin.(6) coroborat cu cele ale art. 45 și 115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 al administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1   -           Se aprobă participarea comunei Hodoșa în calitate de  unitate administrativă deservită de Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare înființată de către Asociația Microregiunea Valea Nirajului- Nyárádmente.

Art.2   -           Se însușește hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației ”Microregiunea  Valea Nirajului- Nyaradmente” referitor la cotizația anuală pe locuitor a comunei Hodoșa la constituirea bugetului de venituri  pentru compartimentul SMURD pe anul 2013.

Art.3   -           Se împuternicește domnul  Barabási Ottó, primarul comunei cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  8 mai 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

                                               

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Demeter  Mihály

                                                                                                            Contrasemnează,          

 

Nr.8

 

Hodoșa, la  08 mai 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

            privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare

a Serviciului Public de Salubrizare din județul Mureș

 

 
Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 08 mai 2013;

Văzând expunerea de motive nr.422/17 aprilie 2013 a Primarului, precum și avizele comisiilor de specialitate,

Având în vedere dispozițiile art.8, alin. (3), lit. „i” din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.6 alin.(1) lit.”h” al Legii nr. 101/2006 al serviciului de salubrizare a localităților;

Ținând cont de dispozițiile Ordinului Președintelui ANRSC nr. 110/2007, pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

Potrivit reglementărilor art.17, alin.(3) pct.20 din Statutul ADI Ecolect Mureș,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. „d” și alin.(6) coroborat cu cele ale art. 45 și 115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 al administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1   -           Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare din județul Mureș, conform anexei nr. 1,  parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2   -           Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Ecolect Mureș”.

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  8 mai 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

                                               

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Demeter  Mihály

 

           Nr.9

 

Hodoșa, la  08 mai 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

             privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2012

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 8 mai 2013;

Analizând raportul nr. 423 din 17 aprilie 2013 privind execuția bugetului local al comunei Hodoșa la data de 31.12.2012, prezentat de contabila primăriei comunei,

În conformitate cu prevederile art. 57 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice locale, modificat și completat și ale Legii privind bugetul de stat pe 2012,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1   -           Se aprobă contul de execuție al bugetului local al comunei Hodoșa la data de 31 decembrie 2012, după cum urmează:

-  Venituri  realizate în suma de 1 550 467  lei

-  Cheltuieli în suma de 1 513 166  lei

-  Excedentul bugetar aferent anului 2012 fiind în suma de 37 301 lei

 

Art.2   -           Contul de execuție detailată a bugetului local pe anul 2012 este cuprinsă în anexa  care face parte integrantă din prezenta. 

            Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  8 mai 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

                                               

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Demeter  Mihály

 

                                                                                                            Contrasemnează,          

 

Nr.10

 

Hodoșa, la  08 mai 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

             privind aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcătuiesc

domeniul public și privat al comunei Hodoșa

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 8 mai 2013;

            Analizând raportul nr. 465 din 29 aprilie 2013 întocmit de contabila primăriei prin care se propune aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcatuiesc patrimoniul public și privat al comunei Hodoșa;       

Văzând Ordinul nr. 2861 din 09/10/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ;

În conformitate cu prevederile art.36 alin (1)  și alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, modificată și completată

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1   -           Se aprobă inventarul patrimoniului public și privat al comunei, a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar reflectate în contabilitatea primăriei comunei Hodoșa.

            Valoarea totală de inventar a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar reflectate în contabilitate este de 16.528.126,57  lei .                                              

            Art.2   -           Situația activelor fixe la data de 31 decembrie 2012 este cuprinsă în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 -            Primarul comunei Hodoșa va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  8 mai 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

                                               

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Demeter  Mihály

                                                                                                             Contrasemnează,

 

Nr.11


Hodoșa, la  08 mai 2013

 -----------------------------------------------------------------

ROMÂNIA                                             

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind achiziționarea unui teren  

pentru construirea unui nou cămin cultural în Sîmbriaș, comuna Hodoșa

 

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 14 mai 2013;

Având în vedere nota de fundamentare, raportul de necesitate cu nr.497/2013 ale primarului comunei Hodoșa cu privire la achiziționarea unui teren pentru realizarea  unei construcții de utilitate publică în localitatea Sîmbriaș, comuna Hodoșa,

Văzând prevederile HCL nr. 22 din 30 octombrie 2012 și a Dispoziției nr.25 din 24.04.2013 a primarului comunei privind numirea comisiei de negociere a prețului de achiziție a imobilului,

Luând în considerare Raportul de evaluare cu nr.493/09 mai 2013 executat de SC EXPRO CONS Srl Tg.Mureș  precum și a Notei de negociere nr. 495/10 mai 2013  încheiat la data de 10 mai  2013 de comisia de negociere desemnată în acest sens . 

În conformitate cu art.123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , a Legii nr. nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicate și modificate, precum și a Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.c) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  HODOȘA 

adoptă prezenta hotărâre:

 

 

            Art.1   -           Se însușește Raportul de evaluare întocmit de SC EXPRO CONS SRL. Tg.Mureș  asupra imobilului situat în localitatea Sîmbriaș, nr. 243, comuna Hodoșa  ,  terenul intravilan în suprafața de 1095  mp.  conform C.F. nr. 50197 Hodoșa , proprietatea  Lengyel Carol,  la valoarea de   79.000 lei + TVA ,

            Se aprobă Nota de negociere a prețului de cumpărare a imobilului, întocmite de către comisia de negociere .

 

Art.2   -           Se aprobă achiziționarea  de către comuna Hodoșa a imobilului situat în localitatea Sîmbriaș, nr.243,  comuna Hodoșa , terenul intravilan în suprafața de 1095  mp.  conform C.F. nr.50197  Hodoșa  , emis de Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara  - Biroul de Carte Funciară Tg.Mureș.

 

            Art.3   -           Prețul negociat  în vederea achiziționării  de către comuna Hodoșa a imobilului situat în localitatea Sîmbriaș, nr. 243,  comuna Hodoșa , terenul intravilan în suprafața de 1095  mp.  conform C.F. nr.50197  Hodoșa   este de 68.300  lei, urmând a fi achitată după cum urmează:

-         După încheierea contractului de vânzare-cumpărare se virează în contul

personal al vânzătorului , domnului Lengyel Carol .

 

Art.4   -           Prețul de achiziție  de către comuna Hodoșa a imobilului situat în localitatea Sîmbriaș, nr. 243,  comuna Hodoșa , terenul intravilan în suprafața de 1095  mp.  conform C.F. nr.50197 Hodoșa   precum si onorariile notariale in vederea perfectării contractului de vânzare - cumpărare vor fi suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Hodoșa .

 

Art.5 -            Se împuternicește primarul comunei Hodoșa  să semneze pentru și în numele comunei Hodoșa contractul de vânzare-cumpărare .

 

Art.6 -            Imobilul precum și terenul care face obiectul prezentei hotărâri se înregistrează în evidențele comunei Hodoșa ca imobil aparținând domeniului public , la valoarea prevăzută în contractul de vânzare-cumpărare .

 

Art.7 -            Primarul comunei, împreună cu aparatul de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința extraordinară din  14 mai 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

                                               

 
 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Demeter  Mihály

         


Nr.12

 

Hodoșa, la  14 mai 2013

 -----------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea participării unei delegații din partea comunei  Hodoșa

la localitatea Szegi din Ungaria.

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 3 iunie  2013;

Analizând Nota nr.533/2013 a primarului comunei Hodoșa prin care se propune aprobarea participării  unei delegații  din partea comunei  Hodosa la localitatea Szegi din Ungaria la invitația domnului primar Horanyi Tivadar din Szegi.

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare, ale HGR nr.1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului precum și ale Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art.IV, alin.(4) lit.b) din Ordonanță de urgență nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „e” și alin. 7 art. 45 alin (1) din Legea nr.215/2001, Legea  administrației publice locale, republicată,modificată și completată

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

   Art.1   -           Aprobă   participarea delegației comunei Hodoșa la invitația primarului localității Szegi din Ungaria, în perioada 5-6 iunie 2013 .

Componența nominală a delegației este conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2-             Aprobă  efectuarea cheltuielilor  în sumă de până la 2500,00 lei ocazionate de participarea delegației la această invitație, din bugetul Consiliului local al comunei Hodoșa.

 

Art.2-             Cu aducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Hodoșa

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  3 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

               

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           

Demeter Mihály                                           

Contrasemnează,      

Nr.13

 

Hodoșa, la  03 iunie 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind aprobarea rețelei școlare pentru anii 2013- 2014

de pe raza teritorială a comunei Hodoșa

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 3 iunie 2013;

Ținând cont de expunerea de motive cu nr.564 din 27 mai 2013, a raportului compartimentului de resort din cadrul instituției primarului ;

În conformitate cu prevederile art.19 alin.(4) și art.61 alin.(2) și alin.(5) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Ordinului MECTS nr.6212/2012 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2013-2014;

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1   -           Se aprobă Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat  de pe raza teritorială a comunei Hodoșa , propuse să funcționeze în anul școlar 2013-2014, conform anexei nr.1  la prezenta hotărâre.

 

Art.2 -            Primarul comunei,  împreună cu Directorul unității de învățământ cu personalitate juridică din comună se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  3 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

 

 

                                                 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

Demeter Mihály                                           

Contrasemnează,      

 

 

 

Nr.14

 

Hodoșa, la  03 iunie 2013

----------------------------------------------------------- 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții

al aparatului de specialitate al primarului comunei Hodoșa

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 29 iulie 2013;

Văzând nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, întocmită de primarul comunei, și înregistrată sub numărul 733/2013,

            Văzând avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 27114/2013, înregistrat la Instituția Primarului Comunei Hodoșa sub nr. 800/2013

În conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor și cele ale art. 107  din Legea nr.188/1999 – privind statutul funcționarului public , republicată cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul art. 36  alin.(2), litera a  coroborat cu alin.(3) lit.  b, art. 45 alin.(1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/ 2001 – privind administrația publica locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare ;

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1   -           Se aprobă organigrama  aparatului de specialitate al primarului comunei Hodoșa , conform  anexei I , care face  parte integrantă  din prezenta hotărâre .

 

Art.2   -           Se aprobă  statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Hodoșa, conform  anexei II , care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

 

Art.3   -           Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se împuternicește  primarul  comunei  Hodoșa, județul Mureș.

 

Art.4   -           Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Hodoșa, Instituției Prefectului -Județul Mureș și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  29 iulie 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

 

                                                 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

Mátyási Nicolae                                          

Contrasemnează,

 

Nr.15

 

Hodoșa, la  29 iulie 2013

------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind acordarea unui mandat special de reprezentare a autorității publice în

AGA ADI Ecolect Mureș

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 05 septembrie 2013;

            Văzând expunerea de motive nr.840 din 13.08.2013 a primarului comunei precum și avizele comisiilor de specialitate,

Având în vedere următoarele dispoziții legale:

-  art.8, alin. (2), lit. „h” din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- art.6, alin.(1) lit.”h” din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;

- Ordinul Președintelui ANRSC nr. 110/2007, pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

- art.17, alin.(3) pct.20 din Statutul ADI Ecolect Mureș, precum și art.11, alin.(2) din contractul de asociere al UAT din Județul Mureș încheiat la data de 09.11.2009;

            Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Mureș nr.245/25.07.2013,

În temeiul art. 45 și 115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -           Se mandatează Primarul comunei Hodoșa , să voteze în AGA ADI Ecolect Mureș Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare al județului Mureș, aprobat prin HCL Hodoșa nr.9/2013, cu modificările cuprinse în anexa  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2  -           Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Ecolect Mureș”, care va include modificările cuprinse în anexă, în Regulamentul ce se va supune aprobării în AGA .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  05 septembrie 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

 

 

                                                 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

Mátyási Nicolae                  

 

Contrasemnează,                      

 

Nr.16

 

Hodoșa, la  05 septembrie 2013

--------------------------------------------------------------- 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea exercitării dreptului de acces pentru

folosirea proprietății publice și private ale comunei Hodoșa

de către furnizorii de rețele de comunicații electronice

 

 
 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 05 septembrie 2013;

            Având în vedere:

·        Legea nr. 154 din 28 septembrie 2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice

·        Art. 51 alin.2 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor,republicată și actualizată

·        Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , cu modificările și completarile ulterioare

·        O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată și actualizată

·        Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în  construcții, republicată

·        Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, completată

În temeiul art.10, art. 36  alin.(2), litera c)  ,  art. 45 alin.(1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/ 2001 – privind administrația publica locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare ;

 
 
                                                            h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1   -           Se aprobă exercitarea dreptului de acces pentru folosința proprietății publice si private a comunei  Hodoșa , de către furnizorii de rețele de comunicații electronice.

 
Art.2   -           Se aprobă Regulamentul privind  condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Hodoșa în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora , modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și  măsurile privind construirea rețelelor de comunicații electronice , conform anexei nr.1  

Art.3   -           Se aprobă modelul cadru pentru CONTRACT de  constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea publică/privată în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, conform anexei nr.2

Art.4   -           Anexele nr.1 și 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

 
Art.5   -           Primarul comunei Hodoșa, prin aparatul de specialitate  va face toate demersurile necesare in vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri .

 
Art.5
   -           Publicitatea prezentei hotărâri se va asigura prin afișare si comunicare organelor și persoanelor interesate.

 

 
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  05 septembrie 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

 

                                                  PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 Mátyási Nicolae                  

 

Contrasemnează,

 

 
Nr.17

 Hodoșa, la  05 septembrie 2013

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

            privind susținerea financiară a plății abonamentelor elevilor navetiști din comună

 

             Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 03 octombrie 2013;

            Având în vedere  art.85 alin.(1) din Legea Educației Naționale nr.1/2011 completată și modificată;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanțele publice locale cât și expunerea de motive cu nr.1007/2013 ale primarului comunei Hodoșa,

   În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

   Art.1   -           Se aprobă susținerea financiară a plății abonamentelor elevilor navetiști din comună pe perioada trimestrului IV al anului bugetar 2013.

            Art.2   -           Se mandatează primarul comunei cu selectarea transportatorului și încheierea unui contract de transport prin curse regulate pentru elevii domiciliați în localitățile Isla, Ihod și Hodoșa  ale comunei Hodoșa.

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința extraordinară din  03 octombrie 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.

                                        

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                             Orbán  Erzsébet

                                                                                                            Contrasemnează,          

 Nr.18

Hodoșa, la  03 octombrie  2013

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 
                                                                               
H O T Ă R Â R E

 

           privind rectificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2013

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 03 octombrie 2013;

            Având în vedere Legea nr.5/2013 privind bugetul de stat Romaniei pe 2013,  a Deciziei  nr.1759/2013, a A.J.F.P.Mureș, a Hotărârii nr. 3/2013 a consiliului local privind impozitele și taxele locale pe anul 2013;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanțele publice locale cât și raportul cu nr.1007/2013 al serviciului public al primăriei comunei,

   În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

   Art.1   -           (1)Bugetul modificat  al comunei Hodoșa pe anul 2013 este în sumă 1.954,00  mii lei la partea  de venituri și în sumă de 2.326,00  mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de  -372,00 mii lei.

 (2) Partea de venituri ale bugetului local se modifică cu suma de 33,00 mii lei 

 (3) Partea de cheltuieli ale bugetului local se modifică la secțiunea de funcționare și anume:

- cheltuielile de personal se majorează cu suma de 33,00  mii lei

 

(4) Urmare a modificărilor de la alin.(2) și (3) , bugetul local al comunei  se prezintă astfel: 

            A. VENITURI  TOTAL                                                                    1.954,00  mii lei

                                                din care :

I.              SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

    Venituri proprii                                                        786,00  mii lei

                                        Sume defalcate din TVA                                          812,00  mii lei

    Subvenții de la bugetul de stat                                   19,00  mii lei

   Vărsăminte din secțiunea de funcționare               - 146,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

          Fonduri F.E.A.D.R.                                                         337,00  mii lei

         Vărsăminte din secțiunea de funcționare                       146,00  mii lei

 

            B. CHELTUIELI  TOTAL                                                               2.326,00  mii lei

                                                din care:    

I.              SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Cheltuieli de personal                         921,00  mii lei  

                                                            Cheltuieli materiale                            443,00  mii lei

                                                            Asistență socială                                   35,00  mii lei

                                                            Susținerea cultelor                               13,00  mii lei

                                                            Alte cheltuieli                                        59,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

           1.Cheltuieli de capital                                                  855,00  mii lei

           

            C. DEFICIT                                                                                      - 372,00  mii lei
 

(5) Detalierea modificărilor de la alin (2) și  (3) este prezentat în anexa nr.1

            Art.2 -            Anexele nr. 1   face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3   -           Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei .
 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința extraordinară din  03 octombrie 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.

                                               

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Orbán  Erzsébet

                                                                                                            Contrasemnează,          

 

Nr.19

 

Hodoșa, la  03 octombrie  2013

 ----------------------------------------------------------------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 


                                                                                H O T Ă R Â R E

privind instrumentarea proiectului „Înființarea și dotarea serviciului de gospodărire comunală în comuna Hodoșa”precum și a altor măsuri necesare implementării acestuia

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa,  în ședința ordinară din 17 octombrie 2013

Având în vedere Planul de Dezvoltare Locală a Microregiunii Valea Nirajului, respectiv Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 322 L – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale, implementat pe Axa IV (LEADER) din PNDR;

Analizând memoriul justificativ și indicatorii tehnico-economici ai proiectului  „Înființarea și dotarea serviciului de gospodărire comunală în comuna Hodoșa”

 În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

         Art.1  -           Proiectul “Înființarea și dotarea serviciului de gospodărire comunală în comuna Hodoșa” confirmă oportunitatea, respectiv corespunde unor necesități evidente, identificate la nivelul celor 1266 de locuitori din comuna HODOȘA respectiv respectiv lipsa serviciului de gospodărire comunală precum și a utilajelor performante și eficiente aferente acestui serviciu. Datorită faptului că pe timp de iarnă drumurile sunt greu accesibile este absolut necesar achiziționarea unui utilaj pentru deszăpezire și întreținere a spațiilor verzi. Proiectul este oportun datorită faptului că va contribui atât la îmbunătățirea calității mediului cât și la îmbunătățire  serviciilor de bază pentru economia și populația rurală.

Art.2  -           Se aprobă suportarea cheltuielilor de mentenanță și gestionarea investiției pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investiția a fost dată în exploatare.

Art.3  -           Se aprobă cofinanțarea proiectului din bugetul comunei prin suportarea tuturor cheltuielilor neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1, precum și cheltuielile de întreținere și exploatare.

Art.4  -           Investiția face parte atât din strategia de dezvoltare locală a Comunei HODOȘA cât și din Planul de dezvoltare locală  a Microregiunii Valea Nirajului.   

Art.5  -           Se ia act de Declarațiile pe propria răspundere a reprezentantului legal de proiect, din cadrul cererii de finanțare.

Art.6  -           Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Hodoșa  .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  17 octombrie 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 9 consilieri locali prezenți.

         

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Orbán  Erzsébet

 

 

Nr.20

 

Hodoșa, la  17 octombrie 2013

 

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind rectificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2013

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 13 noiembrie 2013;

            Având în vedere Legea nr.5/2013 privind bugetul de stat Romaniei pe 2013,  a Deciziilor  nr.42258 și 42259 din 08 noiembrie 2013, a A.J.F.P.Mureș, a Hotărârii nr. 3/2013 a consiliului local privind impozitele și taxele locale pe anul 2013;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanțele publice locale cât și raportul cu nr.1172/2013 al serviciului public al primăriei comunei,

   În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

   Art.1  -           (1)Bugetul modificat  al comunei Hodoșa pe anul 2013 este în sumă 2.096,00  mii lei la partea  de venituri și în sumă de 2.468,00  mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de  -372,00 mii lei.

 (2) Partea de venituri ale bugetului local se majorează cu suma de 142,00 mii lei 

 (3) Partea de cheltuieli ale bugetului local se modifică la secțiunea de funcționare și anume:

- cheltuielile de personal se majorează cu suma de 142,00  mii lei

 

(4) Urmare a modificărilor de la alin.(2) și (3) , bugetul local al comunei  se prezintă astfel: 

            A. VENITURI  TOTAL                                                                    2.096,00  mii lei

                                                din care :

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

    Venituri proprii                                                        786,00  mii lei

                                        Sume defalcate din TVA                                           900,00  mii lei

    Subvenții de la bugetul de stat                                   73,00  mii lei

   Vărsăminte din secțiunea de funcționare                - 146,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

          Fonduri F.E.A.D.R.                                                        337,00  mii lei

         Vărsăminte din secțiunea de funcționare                        146,00  mii lei

 

            B. CHELTUIELI  TOTAL                                                               2.468,00  mii lei

                                                din care:    

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Cheltuieli de personal                         921,00  mii lei

                                                            Cheltuieli materiale                             492,00  mii lei

                                                            Fond de rezervă                                    39,00  mii lei

                                                            Asistență socială                                    89,00  mii lei

                                                            Susținerea cultelor                                13,00  mii lei

                                                            Alte cheltuieli                                         59,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

           1.Cheltuieli de capital                                                  855,00  mii lei
          

            C. DEFICIT                                                                                      - 372,00  mii lei
 

(5) Detalierea modificărilor de la alin (2) și  (3) este prezentat în anexa nr.1

            Art.2 -            Anexele nr. 1   face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3  -           Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința extraordinară din  13 noiembrie 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

                                               

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Orbán  Erzsébet

                                                                                                            Contrasemnează,         

 

 

Nr.21

 

Hodoșa, la  13 noiembrie  2013ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 


                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind modificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2013

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 03 decembrie 2013;

            Având în vedere Legea nr.5/2013 privind bugetul de stat Romaniei pe 2013,  a Deciziei  nr.44838 din 22 noiembrie 2013, a A.J.F.P.Mureș, a Hotărârii nr. 3/2013 a consiliului local privind impozitele și taxele locale pe anul 2013;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanțele publice locale cât și raportul cu nr.1234/2013 al serviciului public al primăriei comunei,

   În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

   Art.1  -           (1)Bugetul modificat  al comunei Hodoșa pe anul 2013 este în sumă 2.096,00  mii lei la partea  de venituri și în sumă de 2.468,00  mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de  -372,00 mii lei.

 (2)  Partea de cheltuieli ale bugetului local se modifică la secțiunea de funcționare și anume:

- cheltuielile de personal se majorează cu suma de + 26,00  mii lei

- fondul de rezervă se diminuează cu  - 26,00  mii lei

 

(3) Urmare a modificărilor de la alin.(2)  , bugetul local al comunei  se prezintă astfel: 

 

            A. VENITURI  TOTAL                                                                    2.096,00  mii lei

                                                din care :

 

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

    Venituri proprii                                                        786,00  mii lei

                                        Sume defalcate din TVA                                           900,00  mii lei

    Subvenții de la bugetul de stat                                    73,00  mii lei

   Vărsăminte din secțiunea de funcționare                - 146,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

          Fonduri F.E.A.D.R.                                                        337,00  mii lei

         Vărsăminte din secțiunea de funcționare                        146,00  mii lei

 

 

            B. CHELTUIELI  TOTAL                                                               2.468,00  mii lei

                                                din care:    

 

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Cheltuieli de personal                         947,00  mii lei

                                                            Cheltuieli materiale                             492,00  mii lei

                                                            Fond de rezervă                                    13,00  mii lei

                                                            Asistență socială                                    89,00  mii lei

                                                            Susținerea cultelor                                13,00  mii lei

                                                            Alte cheltuieli                                         59,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

           1.Cheltuieli de capital                                                  855,00  mii lei

           

            C. DEFICIT                                                                                      - 372,00  mii lei

 

(5) Detalierea modificărilor de la alin (2)  este prezentat în anexa nr.1

 

            Art.2 -            Cheltuielile la secțiunea de dezvoltare în suma de 372,00 mii lei vor fi utilizate ca sursă de finanțare pentru lucrări de dezvoltare pe anul 2013, și anume pentru investiția ”Amenajare spații verzi și locuri de joacă inovative în comuna Hodoșa ”

 

            Art.3 -            Anexa nr. 1   face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.4  -           Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei .


Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința extraordinară din  03 decembrie 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.

 

                                   

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Orbán  Erzsébet

                                                                                                            Contrasemnează,         

 

                            Nr.22

 

Hodoșa, la  03 decembrie  2013

 

 

 -------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 


                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind modificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2013

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 18 decembrie 2013;

            Având în vedere Legea nr.5/2013 privind bugetul de stat Romaniei pe 2013,  a Deciziei  nr.47394 din 08 decembrie 2013 al A.J.F.P.Mureș, a Hotărârii nr. 3/2013 a consiliului local privind impozitele și taxele locale pe anul 2013;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanțele publice locale cât și raportul cu nr.1297/2013 al serviciului public al primăriei comunei,

   În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

   Art.1  -           (1)Bugetul modificat  al comunei Hodoșa pe anul 2013 este în sumă 2.103,00  mii lei la partea  de venituri și în sumă de 2.475,00  mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit de  -372,00 mii lei.

 (2)  Partea de cheltuieli ale bugetului local se modifică la secțiunea de funcționare și anume:

- cheltuielile de personal se majorează cu suma de + 14,00  mii lei

- cheltuielile materiale se majorează cu suma de + 6,00  mii lei

 

(3) Urmare a modificărilor de la alin.(2)  , bugetul local al comunei  se prezintă astfel: 

 

            A. VENITURI  TOTAL                                                                    2.103,00  mii lei

                                                din care :

 

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

    Venituri proprii                                                        787,00  mii lei

                                        Sume defalcate din TVA                                           906,00  mii lei

    Subvenții de la bugetul de stat                                    73,00  mii lei

   Vărsăminte din secțiunea de funcționare                - 146,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

          Fonduri F.E.A.D.R.                                                        337,00  mii lei

         Vărsăminte din secțiunea de funcționare                        146,00  mii lei

 

 

            B. CHELTUIELI  TOTAL                                                               2.475,00  mii lei

                                                din care:    

 

I.             SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Cheltuieli de personal                         961,00  mii lei

                                                            Cheltuieli materiale                             498,00  mii lei

                                                            Asistență socială                                    89,00  mii lei

                                                            Susținerea cultelor                                13,00  mii lei

                                                            Alte cheltuieli                                         59,00  mii lei

II.            SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

           1.Cheltuieli de capital                                                  855,00  mii lei

           

            C. DEFICIT                                                                                      - 372,00  mii lei

 

(5) Detalierea modificărilor de la alin (2)  este prezentat în anexa nr.1

 

            Art.2 -            Anexa nr. 1   face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.3  -           Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei .

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  18 decembrie 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.


                                   

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Orbán  Erzsébet

                                                                                                            Contrasemnează,         

 


Nr.23

 

Hodoșa, la  18 decembrie  2013

 

 --------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind împuternicirea primarului comunei să desemneze un cabinet de avocatura

care să reprezinte interesele comunei Hodoșa

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 18 decembrie 2013;

            Având în vedere  expunerea de motive și raportul de necesitate înregistrat sub nr.1303 din 12 decembrie 2013 la ;

Văzând prevederile art. 21 alin. (1), (2) si (3) din Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locală,

   În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

   Art.1  -           Se mandatează primarul comunei Hodoșa cu desemnarea și încheierea unui contract de prestare de servicii cu un cabinet de avocatură care să reprezinte interesele în litigiile în care este sau va fi implicat comuna Hodoșa.

 

            Art.2  -           Cheltuielile necesare în vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Hodoșa aferent  începând cu anul bugetar 2014.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  18 decembrie 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

           

                                   

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Orbán  Erzsébet

                                                                                                            Contrasemnează,         

 

Nr.24

 

Hodoșa, la  18 decembrie  2013

----------------------------------------------------------- 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

          privind stabilirea taxelor și impozitelor  locale pe anul 2014

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 18 decembrie 2013 ;

            Având în vedere prevederile:       

- art. 36 alin. (4) lit. c.) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

republicată

- Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanțele publice locale,modificată

și completată

- Titlul IX  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și

completările ulterioare ;

- HGR nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si

taxele locale si alte taxe asimilare acestora aplicabile incepând cu anul fiscal 2013;

Ținând seama de expunerea de motive nr.1299 din 12 decembrie 2013 precum și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.c) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

Consiliul Local al comunei Hodoșa  adoptă prezenta hotărâre.

 

 

                Art. 1.         Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2014, după cum urmează:

a.) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2014;

b.) cota prevăzută la art.253 și 270 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal rămân în vigoare și pe anul 2014

 

Art. 2.        Se stabileste cota de 10% reprezentind  bonificația acordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipație a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an până la data de 31 martie a anului fiscal. 

 

            Art. 3.        Pentru determinarea impozitelor și a taxelor pentru terenurile din cadrul intravilanelor și extravilanelor comunei, se stabilește noua delimitare a zonelor, conform anexei nr.1   la prezenta hotărâre .

 

Art. 4.        Nivelurile și sumele fixe stabilite sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2014, constituind  anexa nr. 2  la prezenta hotărâre .

 

Art. 5.        Lista actelor normative prin care se instituie impozite și taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa , prin care s-au instituit/stabilit impozite și taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 3.

 

              Art. 6. -        Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa, în temeiul cărora s-au acordat facilități fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 4.

 

              Art. 7.      Pentru anul fiscal 2014 scutiri și facilități prevăzute de art.286 alin. (1)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  nu se acordă.

 

             Art. 8.       Anexele nr. 1-4  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 19. – (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Mureș în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, celor interesați și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Hodoșa.

(2) Aducerea la cunoștință se face prin afișare la sediul autorității administrației publice locale.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  18 decembrie 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

          


                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Orbán  Erzsébet                                          

 

 
                                                                                                                        Contrasemnează,   

 

Nr.25

 

Hodoșa, la  18 decembrie 2013