ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                                H O T Ă R Â R E

           privind aprobarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2007

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 30 ianuarie 2007;

            Având în vedere Legea nr.486/2006 privind bugetul de stat Romaniei pe 2007, a Hotărârii nr.3/2007 al Consiliului județean Mureș, a Legii nr.273/2006 –privind finanțele publice locale , a Hotărârii nr. 17/2006 a consiliului local privind impozitele și taxele locale pe anul 2007 cât și a raportului serviciului public al primăriei comunei,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (4)  lit.a) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, modificată și completată,

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1   -           Obiectul prezentei hotărâri  constituie stabilirea volumului veniturilor și a structurii acestora, pe surse, și al cheltuielilor pe destinații, pentru bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2007.

 

            Art.2   -           (1) Estimarea veniturilor bugetare pe anul 2007 a fost realizată pe baza proiecțiilor indicatorilor din hotărârea consiliului local și a prelevărilor din bugetul de stat și județean.

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2007, detaliată, la venituri, pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe acțiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

 

            Art.3   -           Bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2007  se stabilește la venituri în suma de 1 195 750,00 lei iar la cheltuieli în suma de  1 195 750,00 lei, cu un deficit 0.

           

            Art.4   -           Constituirea resurselor financiare publice locale se fac pe seama impozitelor, taxelor, contribuțiilor și veniturilor nefiscale de la persoanele fizice și juridice precum și din sumele prelevate din bugetul de stat și subvenții și a Hotărârii nr.3/2007 al Consiliului județean Mureș.

           

            Art.5   -           Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2007 sunt în suma de

  1 195 750,00 lei și se prezintă astfel :

                        Venituri TOTAL                                           1 195 750,00 lei

                       

din care: A. Venituri proprii                                                           211 850,00  lei

                                        B. Sume defalcate din TVA pentru echilibrare            697 240,00  lei

    C. Sume defalcate din impozit pe venit                         224 760,00 lei

    D. Sume defalcate din TVA pentru finanțare                  46 900,00 lei

    E. Subvenții de la bugetul de stat                                     61 900,00 lei

 

 

            Art.6   -           Cheltuielile prevăzute la bugetul local al comunei pe anul 2007 reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite iar modificarea lor se va face în condițiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri și servicii, precum și efectuarea de cheltuieli se fac numai cu respectarea prevederilor legale, a contactelor colective de muncă încheiate și asumate precum și în limitele creditelor bugetare aprobate.

 

            Art.7   -           În structura ei, cheltuielile bugetului local al comunei pe anul 2007 se prezintă astfel:

                        Cheltuieli TOTAL                                        1 195 750,00 lei

                                    din care:        1.Cheltuieli de personal                   726 280,00  lei

                                                            2.Cheltuieli materiale                     290 970,00  lei

                                                            3.Transferuri                                                  73 600,00  lei

                                                            4.Asistență socială                             52 500,00  lei

                                                            5.Alte cheltuieli                                  32 400,00  lei

                                                            6.Cheltuieli de capital                       20 000,00  lei

            Art.8 -            Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2007 este în suma de 62 850,00 lei și este cuprins în anexa nr.2.

 

 Art.9 -           Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2007 este în suma de 5 800,0 lei și este cuprins în anexei nr.3 .

 

            Art.10 -          Fondul de rulment al Consiliului local, constituit la finele anului 2006 este în sumă de 97 406,00 lei iar utilizarea în anul 2007 este cuprins în anexei nr.4.

 

Art.11 -          (1) Se stabilește numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu și al Consiliul local potrivit anexei nr.5 .

                    (2) Ordonatorul de credite va stabili salariile de bază, indemnizațiile de conducere și celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2007.

 

Art.12 -          Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, poate propune rectificarea bugetului local al comunei, ca urmare a unor măsuri fiscale,a adaptării legislației la condițiile economiei de piață și în cazuri temeinic justificate.

 

            Art.13 -          Anexa nr. 1 - 5 fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                                                 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Toth  Dominic          

  

Hodoșa, la 30 ianuarie 2007

 

                                Nr.1

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                                                                                    H O T Ă R Â R E

 

           privind  aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2006

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința extraordinară din 29 martie 2007

Analizând raportul nr. 305/2007 privind executia bugetului local al comunei Hodoșa la data de 31.12.2006, prezentat de contabila primăriei comunei,

În conformitate cu prevederile art. 53 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 45/2003

privind finantele publice și ale Legii privind bugetul de stat pe anul 2006,

În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001,

privind administrația publică locală, modificată și completată

 

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

 

Art.1   -           Se aproba contul de executie al bugetului local al comunei Hodoșa la data de 31 decembrie 2006, după cum urmează:

-  venituri în suma de 1 367 939 lei

-  cheltuieli în suma de 1 301 379 lei

-  excedentul bugetar aferent anului 2006 fiind în suma de 66 560 lei

Art.2   -           Contul de execuție detailată a bugetului local pe anul 2006 este cuprinsă în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta. 

                                                                             PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Toth  Dominic

                                                                                                           

 

 

Hodoșa,la  29 martie  2007

 

                    Nr.2

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                                                   H O T Ă R Â R E

 

           privind  aprobarea încadrării unui drum vicinal în drum comunal

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința extraordinară din 29 martie 2007

            Analizând expunerea de motive cu nr. 308/2007 întocmit de primarul comunei Hodoșa cu privire la încadrarea drumului vicinal între localitățile Hodoșa și Ihod,

            Văzând  art.12 din Ordonanța Guvernului nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor, modificată și completată;

În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (4) lit.e) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, modificată și completată

 

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

 

Art.1   -           Se aprobă încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Hodoșa, județul Mureș,

 

            Art.2   -           Datele de identificarea a drumului vicinal care se încadrează  în categoria funcțională a drumurilor comunale este prezentată în anexa la prezenta hotărâre

Art.2   -           Primarul comunei Hodoșa va asigura promovarea și executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

 

                                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Toth  Dominic

                                                                                                           

  

Hodoșa,la  29 martie  2007

 

                    Nr.3

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind  aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcătuiesc

domeniul public și privat al comunei Hodoșa

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința extraordinară din 29 martie 2007

            Analizând raportul nr. 303/2007 întocmit de contabila primăriei prin care se propune aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcatuiesc patrimoniul public al comunei Hodoșa     În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, modificată și completată

 

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

 

Art.1   -           Se aproba inventarul patrimoniului mijloacelor fixe și obiectelor de inventar reflectate în contabilitatea primăriei comunei Hodoșa.

            Valoarea totală de inventar a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar reflectate în contabilitate este de 4 480 946 lei .                                          

            Art.2   -           Situația activelor fixe la data de 31 decembrie 2006 este cuprinsă în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 -            Se aprobă clasarea centralei termice din Scoala generală Sîmbriaș în valoare de  96 625,60 lei.

Art.4 -            Primarul comunei Hodoșa va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

 

                                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Toth  Dominic

                                                                                                           

 

Hodoșa,la  29 martie  2007

 

                    Nr.4

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                        

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2007

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 26 aprilie 2007;

Văzând propunerea de fundamentare și a noii clasificații bugetare, a expunerii de motive nr.361/16.04.2007 precum și avizul comisiei de specialitate ,

Având în vedere articolul 20 aliniatul (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006

privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.38 alin (1)  și alin. (4) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

   Art.1   -           Bugetul Consiliului Local al comunei pe anul 2007, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli la suma de 1.200.580,00 lei (RON).:

Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

                                               

   Art.2   -           Urmare a acestei  rectificări veniturile bugetului local al comunei se prezintă astfel :

                        Venituri TOTAL                                           1.200.580,00 lei      

din care:         A.Venituri proprii                               439 940,00 lei

                        B.Sume defalcate din TVA                  697 240,00 lei

                        C.Subvenții                                             63 400,00 lei

                                               

                        Cheltuieli TOTAL                                        1.200.580,00 lei

                                    din care:        1.Cheltuieli de personal                   726 280,00  lei

                                                            2.Bunuri și servicii                           307 100,00  lei

                                                            3.Transferuri între unități                60 000,00  lei

                                                            4.Transferuri interne                                   0,00  lei

                                                            5.Asistență socială                             67 600,00  lei

                                                            6.Alte cheltuieli                                  32 400,00  lei

                                                            7.Cheltuieli de capital                         7 200,00  lei

 

Art.3-             Se aprobă lista de investiții conform anexei nr.2  la prezenta hotărâre.

 

Art.4-             De executarea prezentei răspunde primarul comunei și serviciul contabil.

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Toth Dominic

 

Hodoșa,la  26 aprilie 2007

                        Nr.5

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                          H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2007

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 19 iunie 2007;

Văzând propunerea de fundamentare și a noii clasificații bugetare, a expunerii de motive nr.509/11.06.2007 precum și avizul comisiei de specialitate ,

Având în vedere articolul 20 aliniatul (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006

privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.38 alin (1)  și alin. (4) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

   Art.1  -          Bugetul Consiliului Local al comunei pe anul 2007, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli la suma de 1.280.580,00 lei (RON).:

Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

                                              

   Art.2  -          Urmare a acestei  rectificări veniturile bugetului local al comunei se prezintă astfel :

                        Venituri TOTAL                                          1.280.580,00 lei      

din care:        A.Venituri proprii                              439 940,00 lei

                       B.Sume defalcate din TVA                697 240,00 lei

                       C.Subvenții                                         143 400,00 lei

                                             

                        Cheltuieli TOTAL                                       1.280.580,00 lei

                                   din care:        1.Cheltuieli de personal                 726 280,00  lei

                                                           2.Bunuri și servicii                          307 100,00  lei

                                                           3.Transferuri între unități               60 000,00  lei

                                                           4.Transferuri interne                                  0,00  lei

                                                           5.Asistență socială                            67 600,00  lei

                                                           6.Alte cheltuieli                                 32 400,00  lei

                                                           7.Cheltuieli de capital                      87 200,00  lei

 

Art.3-            Se aprobă lista de investiții conform anexei nr.2  la prezenta hotărâre.

 

Art.4-            Din fondul de rulment aprobat prin HCL nr.1/2007 se va utiliza suma de 30 000,00 lei pentru introducerea apei la Școala generală din localitatea Isla.

 

Art.5-            (1) Se stabilește numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu și al Consiliul local potrivit anexei nr.3 .

                    (2) Ordonatorul de credite va stabili salariile de bază, indemnizațiile de conducere și celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2007.

 

Art.6-            De executarea prezentei răspunde primarul comunei și serviciul contabil.

 

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Toth Dominic

 

 

 Hodoșa,la  19 iunie 2007

                        Nr.6

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                                  H O T Ă R Â R E

 

             privind  aprobarea participării comunei Hodoșa la asocierea  municipiilor, orașelor si comunelor participante la promovarea proiectelor regionale de investiții în sectorul apă/apă uzată, finanțate din fonduri comunitare post-aderare  

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 19 iunie 2007;

Având in vedere Expunerea de motive nr.512 din 11 iunie 2007, prin care se propune participarea comuneiHodoșa în vederea promovării investițiilor finanțate de către UE în sectorul apă/apă uzată,

Având in vedere prevederile memorandumului de finanțare încheiat între Comisia Europeană și România pentru acordarea asistenței tehnice în pregătirea de proiecte în sectorul de mediu prin Măsura ISPA 2005/RO/16/P/PA/001,  

Văzând prevederile Legii nr.51/21.03.2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice,

În temeiul articolului art.38 alin (1)  și alin. (7) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

        Art.1  -       Se aprobă participarea comunei Hodoșa în calitate de asociat, la Asociația municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș care va promova proiecte de investiții în infrastructura de apă/apă uzată în vederea finanțării lor din fonduri europene si sunt beneficiare ale asistentei tehnice pentru pregătirea proiectului de investiții derulat prin Măsura ISPA 2005/RO/16/P/PA/001-03.

                              

        Art.2  -       Se aprobă ca după implementarea proiectului care vizează construcția, reabilitarea, modernizarea sau extinderea rețelei publice de apă/ apă uzată din patrimoniul unității administrativ teritoriale, aceasta să fie concesionată operatorului regional care deservește aria județului Mureș, în condițiile legii.

 

Art.3-            Se împuternicește primarul localității să reprezinte interesele comunității în cadrul asociației..

 

Art.4-            De executarea prezentei răspunde secretarul comunei Hodoșa.

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Toth Dominic

 

   Hodoșa,la  26 aprilie 2007

                        Nr.7

  

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                                      H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2007

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 06 septembrie 2007;

Văzând propunerea de fundamentare și a expunerii de motive nr.689/21.08.2007 precum și avizul comisiei de specialitate ,

Având în vedere articolul 20 aliniatul (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006

privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.38 alin (1)  și alin. (4) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

   Art.1  -          Bugetul Consiliului Local al comunei pe anul 2007, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli la suma de 1.373.656,00 lei (RON).:

Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

                                              

   Art.2  -          Urmare a acestei  rectificări veniturile bugetului local al comunei se prezintă astfel :

                        Venituri TOTAL                                          1. 373.656,00 lei     

din care:        A.Venituri proprii                              528 016,00 lei

                       B.Sume defalcate din TVA                702 240,00 lei

                       C.Subvenții                                         143 400,00 lei

                                             

                        Cheltuieli TOTAL                                       1. 373.656,00 lei

                                   din care:        1.Cheltuieli de personal                 792 392,00  lei

                                                           2.Bunuri și servicii                          313 064,00  lei

                                                           3.Transferuri între unități               80 000,00  lei

                                                           4.Transferuri interne                                  0,00  lei

                                                           5.Asistență socială                            67 600,00  lei

                                                           6.Alte cheltuieli                                 33 400,00  lei

                                                           7.Cheltuieli de capital                      87 200,00  lei

 

Art.2-            De executarea prezentei răspunde primarul comunei și serviciul contabil.

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Toth Dominic

 

 

 

Hodoșa,la  06 septembrie 2007

                        Nr.8

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                                  H O T Ă R Â R E

 

             privind  aprobarea participării comunei Hodoșa la înființarea

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Bekecs,,

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 22 octombrie 2007;

Analizând expunerea de motive a primarului comunei Hodoșa privind propunerea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Bekecs,, împreună cu comunitățile locale din comunele Eremitu, Vărgata, Bereni și Măgherani în vederea promovării de dezvoltare intercomunitare în domeniul dezvoltării infrastructurii rurale, de conservare și îmbunătățire a condițiilor de mediu,   dezvoltarea turismului rural, conservarea valorilor tradiționale ale comunităților locale participante.

Având în vedere prevederile Legea nr.52/2003 privind Tranparența Decizională în Administrația publică, OG 26/200 privind înființarea de Asociații și Fundații modificată și completată prin Legea nr.286/2006 precum și prevederile art.36 alin(7) lit.,,c,, ale Legii nr.215/201 republicată privind administrația publică locală                  

În temeiul art.45 alin.2 litera „f” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Se aprobă participarea comunei Hodoșa la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Bekecs,, , asociație cu personalitate juridică de drept privat, înființat de unități administrativ teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare intercomunitară de interes zonal, în calitate de membru fondator.

                              

        Art.2  -       Asociația își propune să contribuie la  promovarea unor proiecte de dezvoltare intercomunitare în domeniul dezvoltării infrastructurii rurale, de conservare și îmbunătățire a condițiilor de mediu, dezvoltarea turismului rural, conservarea valorilor tradiționale ale comunităților locale participante, pe principiul autonomiei locale.

 

Art.3-             Se mandatează, primarul comunei Hodoșa,  Orban  Sandor să participe în numele și pentru comuna Hodoșa la ședința constitutivă a asociației și să semneze în numele Consiliului Local actele necesare înființării asociației

 

Art.4-            Cu aducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se însărcinează  primarul comunei Hodoșa.

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nădășan Vasile

 

 

Hodoșa,la  22 octombrie 2007

                        Nr.9

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

         privind  aprobarea prelungirii unui contract de închiriere imobil

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 22 octombrie 2007;

Având în vedere prevederile din HCL nr.12 din 21 octombrie 1998 privind închirierea unui imobil al Primăriei comunei Hodoșa,                  

Analizând expunerea de motive a primarului comunei Hodoșa privind propunerea de prelungire a contractului de închiriere a spațiului cu altă destinație decât locuință din localitatea Sîmbriaș.

În temeiul articolului art.36 alin (1)  și alin. (5) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

            Art.1  -          Se aprobă prelungirea contactului de închireriere a spațiului cu altă destinație decât locuință din localitatea Sîmbriaș,  nr.126 ,  județul Mureș pe o perioadă de 10 ani .

                              

        Art.2  -       Prelungirea contractului de închiriere are la bază acceptarea de către consiliul local a intenției de investiție a actualului chiriaș în reabilitarea imobolului susmenționat ,în baza clauzelor incluse în noul contract și a proceselor verbale ale comisiei de recepție de admitere a  lucrărilor.

 

Art.3-            Se mandatează, primarul comunei Hodoșa,  Orban  Sandor cu aducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri .

 

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nădășan Vasile

 

 

 

Hodoșa,la  22 octombrie 2007

                        Nr.10

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                            H O T Ă R Â R E

 

           privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2007

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 13 noiembrie 2007;

Văzând propunerea de fundamentare și a expunerii de motive nr.893/06.11.2007 precum și avizul comisiei de specialitate ,

Având în vedere articolul 20 aliniatul (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

 

   Art.1            -            (1)Bugetul Consiliului Local al comunei pe anul 2007, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli la suma de 1.504.508,00 lei .

(2)Urmare a acestei  rectificări veniturile bugetului local al comunei se prezintă astfel :

 

                        Venituri TOTAL                                           1. 504.508,00 lei       

din care:             A.Venituri proprii                                         588 400,00 lei

                            B.Sume defalcate din TVA                        702 240,00 lei

                        C.Subvenții                                                   213 868,00 lei            

 

                        Cheltuieli TOTAL                                        1. 504.508,00 lei

                                    din care:        1.Cheltuieli de personal               812 892,00  lei

                                                            2.Bunuri și servicii                         347 148,00  lei

                                                            3.Transferuri între unități                          80 000,00  lei

                                                            4.Transferuri interne                                     0,00  lei

                                                            5.Asistență socială                           143 868,00  lei

                                                            6.Alte cheltuieli                                  33 400,00  lei

                                                            7.Cheltuieli de capital                          87 200,00  lei

 

Art.2-             Detalierea veniturilor și cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

 

Art.3-             (1)Veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului local pe 2007 se rectifică de asemenea și vor fi în suma de 102.106,00 lei .

 (2)Urmare a acestei  rectificări veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului local pe 2007 se prezintă astfel :

 

                        Venituri TOTAL                                           102.106,00 lei        

din care:             A.Fondul de rulment                                         97.406,00 lei

                            B.Alte venituri                                                                 4.700,00 lei

                        Cheltuieli TOTAL                                        102.106,00 lei

                                    din care:                  1.Bunuri și servicii                             4.700,00  lei

                                                            2.Cheltuieli de capital                          73.406,00  lei

                                                            3.Operațiuni financiare                     24.000,00 lei

 

Art.4-                Detalierea veniturilor și cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

 

Art.5-             De executarea prezentei răspunde primarul comunei și serviciul contabil.

 

 

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Nădășan  Vasile

 

                                                                                                         Contrasemnează,

 

 

  

Hodoșa,la  13 noiembrie 2007

                        Nr.11