ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind stabilirea taxelor și impozitelor  locale pe anul 2006

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, județul Mureș, în ședința din 18 ianuarie 2006;

            Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997,

            Având în vedere prevederile:   

- art. 38 alin. (2) lit. d.) ultima teză din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Titlul IX  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

            Ținând seama de prevederile H.G.R. nr.797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2006,

Analizând Nomenclatura stradală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Hodoșa precum și Planul urbanistic general aprobat prin hotărârea Consiliului local al comunei Hodoșa

nr.15 din 28 septembrie 2001 .

Ținând seama de necesitățile de creștere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul

2006 în scopul asigurării finanțării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum și de condițiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d)  și art.46 alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

 

Consiliul Local al comunei Hodoșa  adoptă prezenta hotărâre.

 

 

                Art. 1. –         Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2006, după cum urmează:

a.) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2006, constituind anexa nr.1;

b.) cota prevăzută la art.253 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește la 1 %

c.)  cota prevăzută la art.253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește la 8 %

d.) cota prevăzută la art.270 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește la 2 %

 

 

 

Art. 2. –         Bonificația prevăzută la art. 255 alin. (2) și art.266 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește după cum urmează:

            a.) în cazul impozitului pe clădiri, la 10 %

            b.) în cazul impozitului pe teren , la  10 %

            c.) în cazul impozitului pe mijloace auto , la  10 %

Art. 3. –         (1) Pentru anul fiscal 2006 nu se aplică majorare anuală posibilă prevăzută la art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

            Art. 4. –         Pentru determinarea impozitului pe clădiri și a taxei pentru eliberarea autorizației de construire în cazul persoanelor fizice, precum și a impozitului pe teren, pentru anul 2006, se menține delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Hodoșa nr.1 din 2003 , adică : satul Hodoșa  rangul IV, satele Ihod, Isla și Sîmbriaș rangul V , zona A.

 

             Art. 5. –        Lista actelor normative prin care se instituie impozite și taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa , prin care s-au instituit/stabilit impozite și taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2.

 

              Art.6. -         Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa , în temeiul cărora s-au acordat facilități fiscale pe o perioadă de 5ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 3.

 

              Art. 8. –       Pentru anul fiscal 2006 scutiri și facilități prevăzute de art.286 alin. (1)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  nu se acordă.

 

             Art. 9. – Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.10. – (1) Prezenta hotărâre se comunică Prefecturii județului Mureș în vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea, celor interesați și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Hodoșa.

(2) Aducerea la cunoștință se face prin afișare la sediul autorității administrației publice locale.

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

   Nădășan Vasile

 

 

                                                                                                                                                             Contrasemnează,

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                            

 

 

                Hodoșa, la 18 ianuarie 2006

 

                               Nr. 1

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind aprobarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2006

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 18 ianuarie 2006;

            Având în vedere Legea nr.379/2005 privind bugetul de stat Romaniei pe 2006, a Hotărârii nr.153/2005 al Consiliului județean Mureș, a O.U.G. nr.45/2003 –privind finanțele publice locale , a Hotărârii nr. 1/2006 a consiliului local privind impozitele și taxele locale pe anul 2006 cât și a raportului serviciului public al primăriei comunei,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Obiectul prezentei hotărâri  constituie stabilirea volumului veniturilor și a structurii acestora, pe surse, și al cheltuielilor pe destinații, pentru bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2006.

 

            Art.2  -          (1) Estimarea veniturilor bugetare pe anul 2006 a fost realizată pe baza proiecțiilor indicatorilor din hotărârea consiliului local și a prelevărilor din bugetul de stat și județean.

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2006, detaliată, la venituri, pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe acțiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

 

            Art.3  -          Bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2006  se stabilește la venituri în suma de 673 371,0 RON iar la cheltuieli în suma de  673 371,0 RON, cu un deficit 0.

           

            Art.4  -          Constituirea resurselor financiare publice locale se fac pe seama impozitelor, taxelor, contribuțiilor și veniturilor nefiscale de la persoanele fizice și juridice precum și din sumele prelevate din bugetul de stat și subvenții, conform Hotărârii nr.153/2005 al Consiliului județean Mureș.

           

            Art.5  -          Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2006 sunt în suma de

  673 371,0 RON și se prezintă astfel :

                        Venituri TOTAL                                          673 371,00  RON

                       

din care: A.Venituri proprii                                  184 801,00  RON

                                       B.Sume defalcate din TVA          488 570,00  RON

 

                      

 

                                   -     2   -

 

            Art.6  -          Cheltuielile prevăzute la bugetul local al comunei pe anul 2006 reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite iar modificarea lor se va face în condițiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri și servicii, precum și efectuarea de cheltuieli se fac numai cu respectarea prevederilor legale, a contactelor colective de muncă încheiate și asumate precum și în limitele creditelor bugetare aprobate.

 

            Art.7  -          În structura ei, cheltuielile bugetului local al comunei pe anul 2006 se prezintă astfel:

                        Cheltuieli TOTAL                                       673 371,00  RON

                                   din care:        1.Cheltuieli de personal                 469 864,00  RON

                                                           2.Cheltuieli materiale                    118 648,00  RON

                                                           3.Transferuri între unități               36 509,00  RON

                                                           4.Transferuri interne                        13 305,00  RON

                                                           5.Asistență socială                            10 805,00  RON

                                                           6.Alte cheltuieli                                 24 240,00  RON

 

 

            Art.8-             Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2006 este în suma de 39 359,00 RON și este cuprins în anexa nr.2.

 

 Art.9-              Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2006 este în suma de 13 187,0 RON și este cuprins în anexei nr.3 .

 

            Art.10-          Fondul de rulment al Consiliului local, constituit la finele anului 2005 este în sumă de 43 246,00 RON iar utilizarea în anul 2006 se va stabili ulterior.

 

Art.10-             (1) Se stabilește numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu și al Consiliul local potrivit anexei nr.4 .

                    (2) Ordonatorul de credite va stabili salariile de bază, indemnizațiile de conducere și celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2006.

 

Art.11-          Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, poate propune rectificarea bugetului local al comunei, ca urmare a unor măsuri fiscale,a adaptării legislației la condițiile economiei de piață și în cazuri temeinic justificate.

 

            Art.12-          Anexa nr. 1 - 4 fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan Vasile       

 

                                                                                                                      Contrasemnează,   

Hodoșa, la 18 ianuarie 2006

 

                               Nr.2

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2006

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 2 martie 2006;

            Având în vedere Legea nr. 379/2005 privind bugetul de stat Romaniei pe 2006, a Hotărârii nr.2/2006 al Consiliului județean Mureș, a O.U.G. nr.45/2003 –privind finanțele publice locale raportul nr.176/2006 prin care serviciul contabil propune modificarea bugetului local al comunei Hodoșa,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Bugetul Consiliului Local al comunei pe anul 2006, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli la suma 701 672 lei (RON).:

            Urmare a acestei  rectificări veniturile bugetului local al comunei se prezintă astfel :

                        Venituri TOTAL                                          701 672  lei (RON)

                       

din care: A.Venituri proprii                                  204 103  lei (RON)

    B.Sume defalcate din TVA          497 569  lei (RON)

                                             

            Art.2  -          Cheltuielile bugetului local al comunei pe anul 2006 se prezintă astfel:

                        Cheltuieli TOTAL                                       701 672  lei (RON)

 

                                   din care:        1.Cheltuieli de personal                 492 165  lei (RON)

                                                           2.Cheltuieli materiale                    124 648  lei (RON)

                                                           3.Transferuri între unități               36 509  lei (RON)

                                                           4.Transferuri interne                        13 305  lei (RON)

                                                           5.Asistență socială                            10 805  lei (RON)

                                                           6.Alte cheltuieli                                 24 240  lei (RON)

 

 

            Art.3-             Modificările cuprinse în prezenta hotărâre sunt reflectate în anexa nr.1 care  fac  parte integrantă din prezenta hotărâre      .

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nadasan  Vasile

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

 

Hodoșa,la  02 martie 2006

 

                        Nr.3

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind  aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2005

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința extraordinară din 2 martie 2006;

Analizând raportul nr. 177/2006 privind executia bugetului local al comunei Hodoșa la data de 31.12.2005, prezentat de contabila primăriei comunei,

În conformitate cu prevederile art. 53 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 45/2003

privind finantele publice și ale Legii privind bugetul de stat pe anul 2005,

În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001,

privind administrația publică locală,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

Art.1  -          Se aproba contul de executie al bugetului local al comunei Hodoșa la data de 31 decembrie 2005, după cum urmează:

-  venituri în suma de 683 605 lei (RON)

-  cheltuieli în suma de 673 106 lei (RON),

-  excedentul bugetar aferent anului 2005 fiind în suma de 10 499 lei (RON),

Art.2  -          Contul de execuție detailată a bugetului local pe anul 2005 este cuprinsă în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta. 

           

 

 

                                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nadasan  Vasile

                                                                                                         

 

                                                                                                                      Contrasemnează,                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Hodoșa,la  02 martie  2006

 

                    Nr.4

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind  aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcătuiesc

domeniul public și privat al comunei Hodoșa

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința extraordinară din 2 martie 2006;

            Analizând raportul nr. 178/2006 întocmit de contabila primăriei prin care se propune aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcatuiesc patrimoniul public al comunei Hodoșa  În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

Art.1  -          Se aproba inventarul patrimoniului mijloacelor fixe și obiectelor de inventar reflectate în contabilitatea primăriei comunei Hodoșa.

            Valoarea totală de inventar a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar reflectate în contabilitate este de 4 385 975 lei (RON).                                      

            Art.2  -          Situația activelor fixe la data de 31 decembrie 2005 este cuprinsă în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 -           Primarul comunei Hodoșa va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

 

                                                               PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nadasan  Vasile

                                                                                                         

 

                                                                                                                      Contrasemnează,                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Hodoșa,la  02 martie  2006

 

                    Nr.5

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                        

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind modificarea HCL nr.1/2006 privind taxele și impozitele locale

ale comunei Hodoșa pe anul 2006

 

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 8 mai 2006;

            Având în vedere Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al Romaniei ,Ordonanta de Urgenta nr. 21 din 16/03/2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

 

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

 

 

            Art.1   -           Se modifică taxele pentru impozitul pe terenurile situate in extravilanul localităților și astfel se înlocuiește punctul 3. al  cap.II din anexa nr.1 la HCL nr.1/2006 cu cele prevăzute în anexă  .

                                               

            Art.2   -           Impozitele pe terenurile din extravilanul localităților, stabilite si încasate pentru anul 2006 până la data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă nr.21/2006 , rămân stabilite conform deciziilor de impunere emise de organul fiscal. Impozitul pe terenurile din extravilanul localitătilor, stabilit si neîncasat pâna la data intrarii în vigoare a ordonantei de urgenta, se stabileste conform art.1.

 

            Art.3-             Anexa face  parte integrantă din prezenta hotărâre .

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Nadasan  Vasile

 

 

                                                                                                                        Contrasemnează,

 

 

 

 

 

Hodoșa,la  08 mai 2006

 

                        Nr.6

ROMÂNIA                                                                                                 

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

   

privind actul adițional la Contractul de colaborare nr.4/2004 privind organizarea serviciului pentru Serviciului de Asistență Socio-Medicală și Comunitară la Domiciliu

 

 

 

                Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară   din  8 mai 2006,

Având în vedere expunerea de motive , înregistrată sub nr.   353/2006 și a avizelor comisiilor de specialitate,

În conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 cu privire la asistența socială a persoanelor vârstnice, ale art.33 a Legii nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială ;

            În temeiul prevederilor art.38, alin.(2) lit x)  și art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, modificată,

 

 

h o t ă r e ș t e :

 

 

Art.1   -           Se aprobă actul adițional nr.1/2006 la Contractul de colaborare nr.4/2004 cu privire la Serviciului de Asistență Socio-Medicală și Comunitară la Domiciliu în colaborare cu Caritas Alba Iulia filiala Tîrgu Mureș, anexa la prezenta.

 

Art.3 -            Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează primarul Comunei Hodoșa și serviciul contabil al primăriei.

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                Nădășan  Vasile

                                                                                               

 

                                                                                                                        Contrasemnează,                                                                                                                                                                      

 

               

            Hodoșa, la  08   mai  2006

 

                    Nr.7

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                        

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2006

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 8 mai 2006;

            Având în vedere Legea nr. 379/2005 privind bugetul de stat Romaniei pe 2006, a Hotărârii nr.2/2006 al Consiliului județean Mureș, a O.U.G. nr.45/2003 –privind finanțele publice locale, a modificării Codului Fiscal și  raportul nr.360/2006 prin care serviciul contabil propune modificarea bugetului local al comunei Hodoșa,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1   -           Bugetul Consiliului Local al comunei pe anul 2006, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli la suma 825 050 lei (RON).:

            Urmare a acestei  rectificări veniturile bugetului local al comunei se prezintă astfel :

                        Venituri TOTAL                                           825 050 lei (RON)

                       

din care: A.Venituri proprii                                    327 481  lei (RON)

    B.Sume defalcate din TVA          497 569  lei (RON)

                                               

            Art.2   -           Cheltuielile bugetului local al comunei pe anul 2006 se prezintă astfel:

                        Cheltuieli TOTAL                                        825 050 lei (RON)

 

                                    din care:        1.Cheltuieli de personal                   507 165  lei (RON)

                                                            2.Cheltuieli materiale                     194 826  lei (RON)

                                                            3.Transferuri între unități                70 509  lei (RON)

                                                            4.Transferuri interne                         13 305  lei (RON)

                                                            5.Asistență socială                             10 805  lei (RON)

                                                            6.Alte cheltuieli                                  28 440  lei (RON)

 

            Art.3-             Modificările cuprinse în prezenta hotărâre sunt reflectate în anexa nr.1 care  fac  parte integrantă din prezenta hotărâre       .

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Nadasan  Vasile

 

                                                                                                                        Contrasemnează,

 

Hodoșa,la  08 mai 2006

 

                        Nr.8

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                        

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2006

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 29 iunie 2006;

Văzând Hotărârea nr.44/2006 privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pe anul 2006, a expunerii de motive nr.510/22.06.2006 precum și avizul comisiei de specialitate,

Având în vedere articolul 15 aliniatul (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004,

În temeiul articolului art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1   -           Bugetul Consiliului Local al comunei pe anul 2006, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli la suma 836 485 lei (RON).:

                                               

   Art.2   -           Urmare a acestei  rectificări veniturile bugetului local al comunei se prezintă astfel :

                        Venituri TOTAL                                           836 485 lei (RON)  

din care:         A.Venituri proprii                            327 481  lei (RON)

                        B.Sume defalcate din TVA               509 004  lei (RON)

                                               

                        Cheltuieli TOTAL                                        836 485 lei (RON)

                                    din care:        1.Cheltuieli de personal                   518 600  lei (RON)

                                                            2.Cheltuieli materiale                     194 826  lei (RON)

                                                            3.Transferuri între unități                70 509  lei (RON)

                                                            4.Transferuri interne                         13 305  lei (RON)

                                                            5.Asistență socială                             10 805  lei (RON)

                                                            6.Alte cheltuieli                                  28 440  lei (RON)

 

 

            Art.3-             Modificările cuprinse în prezenta hotărâre sunt prezentate în anexa nr.1 care  fac  parte integrantă din prezenta hotărâre       .

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Nadasan  Vasile

 

                                                                                                                        Contrasemnează,

 

Hodoșa,la  29 iunie 2006

 

                        Nr.9

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                        

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2006

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 18 august 2006;

Văzând Hotărârea Guvernului  nr.876/2006 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția acesteia pe anul 2006, a expunerii de motive nr.637/09.08.2006 precum și avizul comisiei de specialitate cu nr.638/2006,

Având în vedere articolul 15 aliniatul (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004,

În temeiul articolului art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

 

   Art.1   -           Bugetul Consiliului Local al comunei pe anul 2006, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli la suma de 1.206.658,00 lei (RON).:

Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

                                               

   Art.2   -           Bugetul în afara bugetului Consiliului Local al comunei pe anul 2006, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli la suma 43.250,00 lei (RON).:

Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

 

   Art.3-             Se aprobă lista de investiții pe anul 2006 conform anexei nr.3

 

Art.4-             Anexele de la nr.1 la nr.3 fac parte din prezenta hotărâre.

 

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Nadasan  Vasile

 

                                                                                                                        Contrasemnează,

 

 

 

 

 

Hodoșa,la  18 august 2006

 

                        Nr.10

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                        

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia“Pietruirea drumului comunal DC 19 - DJ 135A –IHOD,

Km 0+000  -  2+300, comuna Hodoșa, județul Mureș”

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 18 august 2006;

Vazând expunerea de motive pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Pietruirea drumului comunal DC 19 - DJ 135A –IHOD,

 Km 0+000  -  2+300, comuna Hodoșa, județul Mureș”

Având în vedere prevederile art.38, lit.c, d, f, l, art.128 s i art.129 din Legea nr.215/2001

privind administratia publica locala

În temeiul articolului art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

 

            Art.1   -           Se aprobă Studiul de Fezabilitate, elaborat de către SC UNGPRO SRL

Tg.Mureș , pentru investiția “Pietruirea drumului comunal DC 19 - DJ 135A –IHOD, Km 0+000  -  2+300, comuna Hodoșa, județul Mureș” cu următorii indicatori principali tehnico-economici:

- valoare totala ( incl.TVA ): 400.660,8 RON

109.770,0 Euro, 1 EU= 3,650 RON la 08.12.2005

din care C+M: 358.272,0 RON

98.156,7 Euro

- durata de execut ie: 2 luni;

- capacitate: 2,300 km

 

Art.2-             Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Hodoșa – dl.Orban Sandor .

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Nadasan  Vasile

 

                                                                                                                        Contrasemnează,

 

 

 

Hodoșa,la  18 august 2006

 

                        Nr.11

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                        

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2006

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 22 noiembrie 2006;

Văzând Hotărârea Guvernului  nr.1262/2006 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția acesteia pe anul 2006, a HCJ nr.103/2006 privind echilibrarea bugetelor locale, a expunerii de motive nr.938/03.11.2006 precum și avizul comisiei de specialitate ,

Având în vedere articolul 20 aliniatul (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006

privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.38 alin (1)  și alin. (4) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

   Art.1   -           Bugetul Consiliului Local al comunei pe anul 2006, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli la suma de 1.289.509,00 lei (RON).:

Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

                                               

   Art.2   -           Urmare a acestei  rectificări veniturile bugetului local al comunei se prezintă astfel :

                        Venituri TOTAL                                           1.289.509,00 lei      

din care:         A.Venituri proprii                            300 882,00 lei

                        B.Sume defalcate din TVA               988 627,00 lei

                                               

                        Cheltuieli TOTAL                                        1.289.509,00 lei

                                    din care:        1.Cheltuieli de personal                   546 489,00  lei

                                                            2.Bunuri și servicii                           606 177,00  lei

                                                            3.Transferuri între unități                70 509,00  lei

                                                            4.Transferuri interne                         13 305,00  lei

                                                            5.Asistență socială                             10 805,00  lei

                                                            6.Alte cheltuieli                                  27 224,00  lei

                                                            7.Cheltuieli de capital                       15 000,00  lei

 

Art.4-             De executarea prezentei răspunde primarul comunei și serviciul contabil.

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Toth Dominic

                                                                                                                        Contrasemnează,

 

Hodoșa,la  22 noiembrie 2006

 

                        Nr.12

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                        

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind aprobarea participării comunei Hodoșa la înființarea asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Pro Ținutul Secuiesc-Szövetség a Székelyföldért Egyesület”

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 22 noiembrie 2006;

Văzând expunerea de motive a primarului comunei cu nr. 924/2006 prin care propune aprobarea participării comunei la  înființarea asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Pro Ținutul Secuiesc-Szövetség a Székelyföldért Egyesület”,

Având în avizul favorabil al comisiilor de specialitate, a dispozițiilor art.11,11¹,11² din Legea nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare precum și a prevederilor O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul articolului art.38 alin (7)  lit.c) și art.46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

   Art.1   -           Se aprobă participarea comunei Hodoșa la înființarea asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Pro Ținutul Secuiesc-Szövetség a Székelyföldért Egyesület”, asociație cu personalitate juridică, de utilitate publică prin efectul legii, în calitate de membru fondator.

                                               

            Art.2   -           Asociația îți propune să contribuie la realizarea dezvoltării regionale, socio-economice, culturale, al protecției mediului și naturii specifice zonei unităților administrativ teritoriale asociate, pe principiul autonomiei locale, conforme cu Cartea Europeană a Autonomiei Locale, ratificată de România .

 

Art.4-             Se mandatează primarul comunei, dl. Orban Sandor să participe în numele și pentru comuna Hodoșa, la ședința constitutivă a asociației și la elaborarea statutului acesteia, să dispună în numele comunei și să semneze actele necesare inființării asociației.

 

Art.4-             De aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează persoana desemnată la articolul precedent.

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Toth Dominic

                                                                                               

                                                                                                                        Contrasemnează,

 

 

Hodoșa,la  22 noiembrie 2006

 

                        Nr.13

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                        

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind stabilirea veniturilor potențiale din valorificarea bunurilor cuprinse în anexa la aplicararea Legii nr.416/2001 modificat și completat

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 22 noiembrie 2006;

Văzând expunerea de motive a primarului comunei cu nr. 939/2006 cu privire la stabilirea veniturilor potențiale din valorificarea bunurilor cuprinse în anexa la aplicararea Legii nr.416/2001,  

Văzând prevederile Legii nr.115 din 4 mai 2006 a modificării și cmpletării Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat ,

Având în vedere anexa nr.6 din Normele Metodologice nr.1010/2006 de aplicare a Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul articolului art.38 alin (1)  și alin. (6) lit.d) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

 

   Art.1   -           Se aprobă la limita valorilor minime , lista categoriilor de bunuri mobile, terenuri, culturi  și animale cuprinse în Normele Metodologice nr.1010/2006 de aplicare a Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare ,

                                   

   Art.2   -           Lista categoriilor de  de bunuri mobile, terenuri, culturi  și animale sunt prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

 

Art.4-             De executarea prezentei răspunde primarul comunei și persoanele din cadrul serviciului public de asistentã socialã desemnate prin dispozitie a primarului.

 

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Toth Dominic

 

                                                                                                                        Contrasemnează,

 

 

Hodoșa,la  22 noiembrie 2006

 

                        Nr.14

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                        

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al

 Consiliului local al comunie Hodoșa

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 22 noiembrie 2006;

Văzând expunerea de motive a secretarului comunei cu nr. 993/2006 cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local,  

Având în vedere Legea nr.286/2006  pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 cât și a Legii nr. 216/2005 și 249/2006 de modificare și completare a  Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

În temeiul articolului art.38 alin (1)  și alin. (3) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

 

 

   Art.1   -           Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului  local al comunei Hodoșa, cuprins  în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

 

Art.4-             De la data prezentei se abrogă Hotărârea CL nr.8/2002 modificat și completat prin HotCL nr.16/2004 cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului  local al comunei Hodoșa.

 

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Toth Dominic

 

 

 

                                                                                                                        Contrasemnează,

 

 

 

Hodoșa,la  22 noiembrie 2006

 

                        Nr.15

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                        

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2006

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 12 decembrie 2006;

Văzând HCJ nr.126/2006 și nr.129/2006 privind alocarea unor sume pentru asigurarea cheltuielilor de personal din învățământ șu sume alocate pentru echilibrarea bugetelor locale, a expunerii de motive nr.1051/05.12.2006 precum și avizul comisiei de specialitate ,

Având în vedere articolul 20 aliniatul (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006

privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.38 alin (1)  și alin. (4) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

   Art.1   -           Bugetul Consiliului Local al comunei pe anul 2006, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli la suma de 1.370.762,00 lei (RON).:

Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

                                               

   Art.2   -           Urmare a acestei  rectificări veniturile bugetului local al comunei se prezintă astfel :

                        Venituri TOTAL                                           1.370.762,00 lei      

din care:         A.Venituri proprii                               315 050,00 lei

                        B.Sume defalcate din TVA               1 055 712,00 lei

                                               

                        Cheltuieli TOTAL                                        1.370.762,00 lei

                                    din care:        1.Cheltuieli de personal                   519 839,00  lei

                                                            2.Bunuri și servicii                           611 964,00  lei

                                                            3.Transferuri între unități                71 509,00  lei

                                                            4.Transferuri interne                         13 305,00  lei

                                                            5.Asistență socială                             21 921,00  lei

                                                            6.Alte cheltuieli                                  27 224,00  lei

                                                            7.Cheltuieli de capital                     105 000,00  lei

 

Art.4-             De executarea prezentei răspunde primarul comunei și serviciul contabil.

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Toth Dominic

                                                                                                                        Contrasemnează,

 

Hodoșa,la  12 decembrie 2006

 

                        Nr.16

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind stabilirea taxelor și impozitelor  locale pe anul 2007

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, județul Mureș, în ședința din 12 decembrie 2006;

            Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997,

            Având în vedere prevederile:    

- art. 38 alin. (4) lit. c.) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanțele publice locale,

- Titlul IX  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

            Ținând seama de prevederile H.G.R. nr.1514/2006 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2007,

Analizând Nomenclatura stradală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Hodoșa precum și Planul urbanistic general aprobat prin hotărârea Consiliului local al comunei Hodoșa

nr.15 din 28 septembrie 2001 .

Ținând seama de necesitățile de creștere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul

2007 în scopul asigurării finanțării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum și de condițiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (4) lit.c)  și art.46 alin (2) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

Consiliul Local al comunei Hodoșa  adoptă prezenta hotărâre.

 

 

                Art. 1. –         Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2007, după cum urmează:

a.) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2007, constituind anexa nr.1;

b.) cota prevăzută la art.253 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește la 1 %

c.)  cota prevăzută la art.253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește la 8 %

d.) cota prevăzută la art.270 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește la 2 %

 

 

 

Art. 2. –         Bonificația prevăzută la art. 255 alin. (2) , art. 260 alin. (2)  și art.265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește după cum urmează:

            a.) în cazul impozitului pe clădiri, la 10 %

            b.) în cazul impozitului pe teren , la  10 %

            c.) în cazul impozitului pe mijloace auto , la  10 %

Art. 3. –         (1) Pentru anul fiscal 2007 nu se aplică majorare anuală posibilă prevăzută la art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

            Art. 4. –         Pentru determinarea impozitului pe clădiri și a taxei pentru eliberarea autorizației de construire în cazul persoanelor fizice, precum și a impozitului pe teren, pentru anul 2007, se menține delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Hodoșa nr.1 din 2003 , adică : satul Hodoșa  rangul IV, satele Ihod, Isla și Sîmbriaș rangul V , zona A.

 

             Art. 5. –        Lista actelor normative prin care se instituie impozite și taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa , prin care s-au instituit/stabilit impozite și taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2.

 

              Art.6. -         Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa, în temeiul cărora s-au acordat facilități fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 3.

 

              Art. 8. –       Pentru anul fiscal 2007 scutiri și facilități prevăzute de art.286 alin. (1)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  nu se acordă.

 

             Art. 9. – Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.10. – (1) Prezenta hotărâre se comunică Prefecturii județului Mureș în vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea, celor interesați și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Hodoșa.

(2) Aducerea la cunoștință se face prin afișare la sediul autorității administrației publice locale.

 

 

                                                 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

   Toth  Dominic

 

 

                                                                                                                                                                Contrasemnează,

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                               

 

 

Hodoșa,la  12 decembrie 2006

 

                        Nr.17

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                        

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2006

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 19 decembrie 2006;

Văzând HCJ nr.126/2006 și nr.129/2006 privind alocarea unor sume pentru asigurarea cheltuielilor de personal din învățământ șu sume alocate pentru echilibrarea bugetelor locale, a expunerii de motive nr.1051/05.12.2006 precum și avizul comisiei de specialitate ,

Având în vedere articolul 20 aliniatul (1) lit.a) din Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006

privind finanțele publice locale,

În temeiul articolului art.38 alin (1)  și alin. (4) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

   Art.1   -           Bugetul Consiliului Local al comunei pe anul 2006, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli la suma de 1.381.054,00 lei (RON).:

Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole sunt prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

                                               

   Art.2   -           Urmare a acestei  rectificări veniturile bugetului local al comunei se prezintă astfel :

                        Venituri TOTAL                                           1.381.054,00 lei      

din care:         A.Venituri proprii                               315 050,00 lei

                        B.Sume defalcate din TVA               1 066 004,00 lei

                                               

                        Cheltuieli TOTAL                                        1.381.054,00 lei

                                    din care:        1.Cheltuieli de personal                   530 131,00  lei

                                                            2.Bunuri și servicii                           611 964,00  lei

                                                            3.Transferuri între unități                71 509,00  lei

                                                            4.Transferuri interne                         13 305,00  lei

                                                            5.Asistență socială                             21 921,00  lei

                                                            6.Alte cheltuieli                                  27 224,00  lei

                                                            7.Cheltuieli de capital                     105 000,00  lei

 

Art.4-             De executarea prezentei răspunde primarul comunei și serviciul contabil.

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                            Toth Dominic

                                                                                                                        Contrasemnează,

 

Hodoșa,la  19 decembrie 2006

 

                        Nr.18