ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

privind gestiunea prin asociere a serviciului public de salubrizare

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, județul Mureș, în ședința din 27 ianuarie 2005;

   Având în vedere referatul cu nr.43/2004 și avizul favorabil al comisiei de specialitate, privind gestionarea serviciului public de salubrizare, aprobarea acordului de asociere între autoritățile administrației publice locale din microregiunea Valea Nirajului în vederea depunerii spre finanțare a proiectului „Pro regione pura”, precum și în vederea înființării unei servicii publice de salubrizare pentru colectarea selectivă a deșeurilor, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, comun pentru autoritățile ale administrației publice locale din cadrul asociației microregionale „Valea Nirajului-Nyaradmente,

În temeiul art. 16 din Legea nr. 326/2001 Legea serviciilor publice de gospodărie comunală

Potrivit art.9 și 10 din Ordonanța nr.87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităților

În conformitate cu art. 12, pct. (3), lit. c) din Legea nr. 326/2001, privind serviciile publice de gospodărie comunală,

Ținând cont de prevederile art. 2 din HG nr. 433/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare

Având în vedere Planul Regional de Gospodărie a Deșeurilor, elaborat pentru Regiunea Centru, și ținând cont de Planul Local de Activități pentru Protecția Mediului a județului Mureș,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.g) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

Art.1-   Aprobarea Acordului de asociere între autoritățile publice ale administarției locale din microregiunea Valea Nirajului conform anexei nr. 1, în vederea depunerii spre finanțare a proiectului „Pro regione pura”, precum și în vederea înființării unei servicii publice de salubrizare pentru colectarea selectivă a deșeurilor.

Art.2-   Administrarea serviciului public de salubrizare în sistemul gestiunii directe, cu condiția obținerii finanțării nerambursabile acordate de Ministerul Integrării Europene (MIE) prin „Schema de Investiții pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deșeurilor (Faza pilot), derulat în cadrul programului PHARE 2003 Coeziune Economică și Socială.

Art.3-   Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de

salubrizare, comun pentru autoritățile ale administrației publice locale din cadrul asociației microregionale „Valea Nirajului-Nyaradmente”, anexa nr.2 ținând cont de condiția suspensivă din art.2

Art.4-   Anexa nr.1 și anexa nr.2 fac parte integrantă din prezenta. 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nadasan  Vasile

                                                                                                                                                             Contrasemnează,

                                                                                                                                                                   

Hodoșa,la  27 ianuarie  2005

                        Nr.1

 ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea studiului de fezabilitate anexat proiectului „Pro regione pura”

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, județul Mureș, în ședința din 27 ianuarie 2005;

   Având în vedere referatul cu nr.43/2004 și avizul favorabil al comisiei de specialitate, privind aprobarea studiului de fezabilitate anexat proiectului „Pro regione pura”, pentru înființarea unui serviciu public de salubrizare de colectare selectivă a deșeurilor, comună pentru cele 13 de primării din asociația microregional㠄Valea Nirajului-Nyaradmente”,

În conformitate cu Art. 12, punct (3), lit. a), b), c) din Legea nr. 326/2001, privind serviciile publice de gospodărie comunală,

Având în vedere Anexa F, la Schema de Investiții pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deșeurilor, lansat în cadrul programului PHARE 2003 Coeziune Economică și Socială

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.g) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

            Art.unic-       Aprobarea studiului de fezabilitate anexată proiectului „Pro regione pura”, elaborat de  S.C. PRODESIGN CONSTRUCT S.R.L. – Târgu Mureș.

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nadasan  Vasile

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

                                                                                                                      Csizmas Zoltan  -secretar                                                                                                                                      

 

            Hodoșa,la  27 ianuarie  2005

 

                        Nr.2

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea contribuției de cofinanțare a proiectului „Pro regione pura”

 

 Consiliul local al comunei Hodoșa, județul Mureș, în ședința din 27 ianuarie 2005;

            Având în vedere referatul cu nr.44/2004 și avizul favorabil al comisiei de specialitate și în conformitate cu art. 12, punctele (1), (2), (3), lit. a), b), c) din Legea nr. 326/2001, privind serviciile publice de gospodărie comunală,

Ținând cont de prevederile art.1, pct. 15 din HG nr. 899/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje,

Având în vedere Planul Regional de Gospodărie a Deșeurilor, elaborat pentru Regiunea Centru, și ținând cont de Planul Local de Activități pentru Protecția Mediului a județului Mureș

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.g) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

  

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

    Art.unic-       Se aprobă contribuția Primăriei Comunei Hodoșa la asigurarea cofinanțării proiectului „Pro regione pura”, cu 3.595 EURO, reprezentând o cotă parte din suma de  93.384 EURO, care reprezintă 3,85% din valoare totală a proiectului.

Cota parte la cofinanțare a fost stabilită în funcție de numărul total al locuitorilor din comună. 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nadasan  Vasile

 

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

                                                                                                             Csizmas Zoltan  -secretar

 

            Hodoșa,la  27 ianuarie  2005

 

                        Nr.3

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind modificarea anexei la HCL nr.8/2004 privind taxele și impozitele locale

 

 

 Consiliul local al comunei Hodoșa, județul Mureș, în ședința din 27 ianuarie 2005;

            Având în vedere expunerea de motive a viceprimarului comunei, a referatului  cu nr.35/2004 , a  avizului favorabil al comisiei de specialitate și în conformitate cu art. 26, din Ordonanța de Urgență nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finantele publice locale.

Ținând cont de Planul Local de Activități pentru Gospodărire comunală,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

                                                            h o t ă r e ș t e :

 

    Art.1-             La capitolul VIII din anexa nr.1 la Hotărârea nr.8/2004 a Consiliului local privind taxele și impozitele locale pe anul 2005 se introduce punctul nr. 8 cu următorul conținut: „Taxă curățat șanțuri  - 20.000 lei/ml ”

 

   Art.2-             Sumele încasate cu acest titlu se vor folosi pentru reabilitarea șanțurilor din intravilanele localităților comunei  aferente imobilelor inventariate prin proces verbal.

 

  

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nadasan  Vasile

 

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

                                                                                                                 Csizmas Zoltan  -secretar

 

            Hodoșa,la  27 ianuarie  2005

 

                        Nr.4

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea colaborării cu Asociația Microregiunea Valea Nirajului

în vederea participării la un anunț de finanțare proiect

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, județul Mureș, în ședința din 3 martie 2005;

   Având în vedere expunerea de motive cu nr.132/2005 și avizul favorabil al comisiei de specialitate, privind colaborarea cu Asociația “Microregiunea Valea Nirajului” în vederea participării la un anunți de finanțare a proiectului de realizare a unui punct de accesare intrenet în comuna Hodosa,

Având în vedere Strategia de modernizare a administrației publice locale aprobat prin Hotărârea nr.18/2003 a consiliului local,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.x) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

Art.1-               Se aprobă colaborarea cu Asociația “Microregiunea Valea Nirajului” în

vederea participării la un anunț de finanțare proiect de realizare a unui punct de accesare intrenet în comuna Hodosa,

 

 Art.2-              Se  împuternicește primarul comunei Hodoșa , ca în numele și pe seama consiliului local să semneze actul de colaborarea cu asociația susnumită.

 

  

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nadasan  Vasile

 

 

                                                                                                                                        Contrasemnează,

           

                                                                                                                                     Csizmas Zoltan  -secretar

 

                                                                                                                                                       

Hodoșa,la  03 martie  2005

 

                        Nr.5

 ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind darea în folosință gratuită a unei încăperi din domeniul public al comunei

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, județul Mureș, în ședința din 3 martie 2005;

Având în vedere expunerea de motive cu nr.133/2005 și avizul favorabil al comisiei de specialitate, privind darea în folosință gratuită a unei încăperi din domeniul public al comunei

pentru realizarea unui punct de accesare intrenet în comuna Hodosa,

Având în vedere Strategia de modernizare a administrației publice locale aprobat prin Hotărârea nr.18/2003 a consiliului local,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.g) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

            Art.1-             Se aprobă darea în folosință gratuită , pe o perioadă de 5 ani, a unei încăperi de 40 mp din imobilul situat în localitatea Hodoșa, nr.136 către Asociația “Microregiunea Valea Nirajului” în vederea realizării unui punct de accesare internet în comuna Hodoșa.

 

 Art.2-              Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se  împuternicește viceprimarul comunei Hodoșa ,

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nadasan  Vasile

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

                                                                                                                Csizmas Zoltan  -secretar                                                                                                                                                                                                            

 

Hodoșa,la  03 martie  2005

 

                        Nr.6

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind finanțarea cheltuielilor de regie a punctului de accesare internet

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, județul Mureș, în ședința din 3 martie 2005;

Având în vedere expunerea de motive cu nr.134/2005 și avizul favorabil al comisiei de specialitate, privind finanțarea cheltuielilor de regie în cazul realizării a  punctului de accesare intrenet în comuna Hodosa,

Având în vedere Strategia de modernizare a administrației publice locale aprobat prin Hotărârea nr.18/2003 a consiliului local,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

            Art.1-             Se aprobă finanțarea cheltuielilor de regie în cazul realizării punctului de accesare internet în comuna Hodoșa.

 

 Art.2-              Cheltuielile necesare , după caz, se vor întroduce în bugetul local al comunei Hodoșa  .

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nadasan  Vasile

 

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

                                                                                                                   Csizmas Zoltan  -secretar                                                                                                                                                                                                                            

     

Hodoșa,la  03 martie  2005

 

                        Nr.7

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind asocierea cu consiliile locale ale comunei Bereni, Măgherani și Eremitu

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, județul Mureș, în ședința din 3 martie 2005;

Având în vedere expunerea de motive cu nr.135/2005 și avizul favorabil al comisiei de specialitate, privind asocierea cu consiliile locale ale comunelor Bereni, Măgherani și Eremitu pentru participarea la un proiect de finanțare,

Având în vedere Strategia de modernizare a administrației publice locale aprobat prin Hotărârea nr.18/2003 a consiliului local,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.x) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

Art.1-               Se aprobă asocierea Consiliului local al comunei Hodoșa cu consiliile locale ale comunelor Bereni, Măgherani și Eremitu din județul Mureș în vederea participării în parteneriat la Proiectul de finanțare “Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administrației la nivel local” , lansată de Ministerul Administrației și Internelor.

 

Art.2-               Se  aprobă participarea consiliului local al comunei Hodoșa cu cota parte care îi revine în suma de 538 EU din costurile eligibile ale proiectului de finanțare.

 

 

 Art.2-              Se  împuternicește primarul comunei Hodoșa cu aducerea la îndeplinire a prezentei precum și  ca în numele și pe seama consiliului local să semneze actul de asociere.

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nadasan  Vasile

 

 

 

                                                                                                             Contrasemnează,

                                                                                                        Csizmas Zoltan  -secretar

                                                                                                                                                       

Hodoșa,la  03 martie  2005

 

                        Nr.8

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind  aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2004

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința ordinară din 3 martie 2005;

Analizând raportul nr. 168/2005 privind executia bugetului local al comunei Hodoșa la data de 31.12.2004, prezentat de contabila primăriei comunei,

În conformitate cu prevederile art. 53 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 45/2003

privind finantele publice și ale Legii privind bugetul de stat pe anul 2004,

În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001,

privind administrația publică locală,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

Art.1  -          Se aproba contul de executie al bugetului local al comunei Hodoșa la data de 31 decembrie 2004, după cum urmează:

-  venituri în suma de 8.242.897 mii lei ,

-  cheltuieli în suma de 7.923.816 mii lei,

-  excedentul bugetar aferent anului 2004 fiind în suma de 319.081 mii lei

Art.2  -          Contul de execuție detailată a bugetului local pe anul 2004 este cuprinsă în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta. 

           

                                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nadasan  Vasile

                                                                                                         

                                                                                                                      Contrasemnează,                                                                                                                                                     Csizmas Zoltan  -secretar         

 

 

  

Hodoșa,la  03 martie  2005

 

                    Nr.9

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind  aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcătuiesc

domeniul public și privat al comunei Hodoșa

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința ordinară din 3 martie 2005;

            Analizând raportul nr. 167/2005 întocmit de contabila primăriei prin care se propune aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcatuiesc patrimoniul public al comunei Hodoș    În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

Art.1  -          Se aproba inventarul patrimoniului mijloacelor fixe și obiectelor de inventar reflectate în contabilitatea primăriei comunei Hodoșa.

            Valoarea totală de inventar a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar reflectate în contabilitate este de 43.639.949 mii lei.                                           

            Art.2  -          Situația activelor fice la data de 31 decembrie 2004 este cuprinsă în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 -           Primarul comunei Hodoșa va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

 

                                                               PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nadasan  Vasile

                                                                                                         

 

                                                                                                                      Contrasemnează,                                                                                                                                                                  Csizmas Zoltan  -secretar 

 

 

Hodoșa,la  03 martie  2005

 

                    Nr.10

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind decontarea contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport în comun

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, județul Mureș, în ședința din 21 februarie 2005;

Având în vedere expunerea de motive cu nr.136/2005 și avizul favorabil al comisiei de specialitate, privind decontarea contravalorii calatoriei pe mijloacele de transport în comun,

Având în vedere art.27 și 28 din Legea nr.349/2004 de modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

            Art.1-             Se aprobă decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport în comun personalului didactic din unitatile de învatamânt din comună, care nu are domiciliul sau resedinta în localitatea în care îsi desfasoara activitatea, conform pontajului zilnic efectuat de conducerea unitatii de învatamânt și înaintat serviciului contabil al primăriei comunei.

 

 Art.2-              Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei precum și referentul contabil al primăriei.

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nadasan  Vasile

 

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

                                                                                                                   Csizmas Zoltan  -secretar                                                                

 

 

Hodoșa,la  03 martie  2005

 

                        Nr.11

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind modificarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2005

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, județul Mureș, în ședința din 10 mai 2005;

Având în vedere expunerea de motive cu nr.273/2005 și avizul favorabil al comisiei de specialitate, privind modificarea taxelor și impozitelor locale,

Având în vedere art.253 din  Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004 și modificat prin HGR nr.84/03.02.2005,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

   Art.1-             Se modifică    art.1  lit. c) din Hotărârea   Consiliului local nr.8 din

31 mai 2004 privind taxele și impozitele locale pe anul 2005 și va avea următorul cuprins:

„c.)  cota prevăzută la art.253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește la 7 % “

 

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nadasan  Vasile

 

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

Hodoșa,la  10  mai  2005

 

                        Nr.12

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea statului de functii al aparatului propriu al Consiliului Local al comunei Hodoșa

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința ordinară din 10 mai 2005;

Analizand raportul nr.274/2005 prin care serviciul contabil propune modificarea

organigramei și statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local,

Având în vedere O.G. nr. 80/ 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice , aprobat prin Legea nr.247/2002,

În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.e) din Legea nr.215/2001,

privind administrația publică locală,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

Art.1  -          Se aprobă  Organigrama cu numărul de personal al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al comunei Hodoșa, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotarâre .

Art.2  -          Se aprobă  statul de funcții al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al comunei Hodoșa, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotarâre .

Art.3 -           Prezenta hotarâre intră în vigoare la data de 1 maI 2005 , data de la care se abroga orice prevederi contrare .             

Art.4 -           Primarul comunei va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nadasan  Vasile

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

                                                                                                                                                                                   

Hodoșa,la  10  mai  2005

 

                        Nr.13

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2005

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 10 mai 2005;

            Având în vedere Legea nr.511/2004 privind bugetul de stat Romaniei pe 2005, a O.U.G. nr.45/2003 –privind finanțele publice locale  și  raportul nr.337/2005 prin care serviciul contabil propune modificarea bugetului local al comunei Hodoșa

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

 

            Art.1  -          Art.5 din Hotărârea nr.18/2004 ale Consiliului local Hodoșa se modifică și va avea următorul cuprins :

            “Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2005 sunt în suma de  6 031 238,0 mii lei și se prezintă astfel :

                        Venituri TOTAL                                           6 151 238,0 mii lei

                        din care: A.Venituri curente                                          0,0  mii lei

                                   din aceasta: a) venituri fiscale                          0,0  mii lei       

                                                        b) venituri nefiscale                       0,0  mii lei

                                       B.Prelevări din bugetul de stat                        20 000,0  mii lei

    C. Subvenții                                                      0,0  mii lei

    D. Imprumut din fondul de rulment     100 000,0  mii lei

 

                                             

            Art.2  -          Art.7 din Hotărârea nr.18/2004 ale Consiliului local Hodoșa se modifică și va avea următorul cuprins :

            “În structura ei, cheltuielile bugetului local al comunei pe anul 2005 se prezintă astfel:

                        Cheltuieli TOTAL                                        6 151 238,0 mii lei

                                   din care: 1.Cheltuieli curente                               6 151 238,0  mii lei

                                               din aceasta:    a)cheltuieli de personal                  0,0  mii lei

                                                                       b)cheltuieli materiale             120 000,0  mii lei

                                                                       c)subvenții                                            0,0  mii lei

                                                                       c)transferuri                                         0,0  mii lei

                                                    2.Cheltuieli de capital                                           0,0  mii lei

 

 

            Art.3-             Se aprobă imprumutul din fondul de rulment a sumei de 100 000.0 mii lei pentru acordarea unui ajutor umanitar pentru sinistrații din județul Timiș.

 

            Art.4-             Se aprobă utilizarea sumei de 60 000,0 mii lei  din cheltuieli materiale pentru organizarea expoziției de cai din data de 28 mai 2005 organizat cu sprijinul Centrului Județean de Consultanță Agricolă și a Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Mureș.

 

            Art.5-             Se aprobă implementarea pe anul 2005 a Contractului/acordului Colectiv de Muncă încheiată între Autoritățile administrației publice locale constituite la nivelul unităților administrativ din județul Mureș și funcționarii publici, personalul contractual care fac parte din aparatul propriu al autorităților administrației publice locale reprezentați prin Sindicatul Salariaților funcționari publici și personal contractual  din Administrația Publică a județului Mureș, înregistrată la Direcția pentru Dialog, Familie și Solidaritate Socială a județului și utilizarea fondurilor menite să asigure îmbunătățirea condițiilor la locul de muncă.

 

            Art.6-             Modificările cuprinse în prezenta hotărâre sunt reflectate în anexa nr.1 care  face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nadasan  Vasile

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodoșa,la  10  mai  2005

 

                        Nr.14

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind Asocierea între Consiliul Local al Comunei  Hodoșa și Consiliul Județean Mureș precum și Consiliile locale ale orașelor și comunelor Acățari, Eremitu, , Măgherani, Bereni, Miercurea Nirajului, Vărgata, Gălești, Păsăreni, Crăciunești, Gheorghe Doja și Ungheni în vederea accesării unor fonduri din „Fondul de coeziune” pentru dezvoltarea unor rețele de alimentare cu apă și canalizare

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 23 septembrie 2005;

            Având în vedere referatul cu nr.674/2005 și avizul favorabil al comisiei de specialitate, privind asocierea ale unor orașe și comune în vederea accesării unor fonduri din “Fondul de coeziune” pentru dezoltarea unor rețele de alimentare cu apă și canalizare

Având în vedere relația de parteneriat permanent între primăriile din cadrul asociației „Microregiunea Valea Nirajului – Nyaradmente”;

Ținând cont de necesitatea creării unei infrastructuri edilitare complete, capabile să creeze un mediu favorabil dezvoltării generale și a  măsurilor, cu termene concrete, care trebuiesc luate de către autoritățile administrației publice locale privind protecția mediului;

Potrivit art. 1, din Ordonanța nr.26/2000 cu privire la asociații și fundați;

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.g) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

                    Art.1   -           Asocierea între Consiliul Local al Comunei Hodoșa și Consiliul Județean Mureș precum și Consiliile locale ale orașelor și comunelor Acățari, Eremitu, , Măgherani, Bereni, Miercurea Nirajului, Vărgata, Gălești, Păsăreni, Crăciunești, Gheorghe Doja și Ungheni în vederea accesării unor fonduri din „Fondul de coeziune” pentru dezvoltarea unor rețele de alimentare cu apă și canalizare

 

      Art.2   -           Acceptarea ca operator unic pe RA AQUASERV, Tîrgu Mureș .

 

                Art.3   -           Solicitarea de sprijin Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor pentru asistență tehnică și sprijin pentru obținerea fondurilor de coeziune pentru dezvoltarea infrastructurii privind alimentarea cu apă și canalizare.

 

Art.3   -           Primarul și secretarul comunei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nadasan  Vasile

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

 

Hodoșa,la  23 septembrie  2005

 

                        Nr.15

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2005

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 23 septembrie 2005;

            Având în vedere Legea nr.511/2004 privind bugetul de stat Romaniei pe 2005, a O.U.G. nr.45/2003 –privind finanțele publice locale , a HCJ Mureș nr.50/2005, a HCJ Mureș nr.87/2005  și  raportul nr.718/2005 prin care serviciul contabil propune modificarea bugetului local al comunei Hodoșa

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

 

            Art.1  -          Art.5 din Hotărârea nr.18/2004 ale Consiliului local Hodoșa se modifică și va avea următorul cuprins :

            “Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2005 sunt în suma de  673 708,00 RON și se prezintă astfel :

                        Venituri TOTAL                                           673 708,00  RON

                        din care: A.Venituri curente                                    88 912,00  RON

                                   din aceasta: a) venituri fiscale                          72 212,00  RON         

                                                        b) venituri nefiscale                      16 700,00  RON

                                       B.Prelevări din bugetul de stat                        574 796,00  RON

    C. Subvenții                                                        0,00  RON

    D. Imprumut din fondul de rulment        10 0000,00  RON

 

                                             

            Art.2  -          Art.7 din Hotărârea nr.18/2004 ale Consiliului local Hodoșa se modifică și va avea următorul cuprins :

            “În structura ei, cheltuielile bugetului local al comunei pe anul 2005 se prezintă astfel:

                        Cheltuieli TOTAL                                        673 708,00 RON

                                   din care: 1.Cheltuieli curente                              673 708,00  RON

                                               din aceasta:    a)cheltuieli de personal        422 549,00  RON

                                                                       b)cheltuieli materiale             150 443,00  RON

                                                                       c)subvenții                                 60 000,00  RON

                                                                       c)transferuri                              40 716,00  RON                                                 2.Cheltuieli de capital                                         0,00  RON

 

 

            Art.3-             Art.8 din Hotărârea nr.18/2004 ale Consiliului local Hodoșa se modifică și va avea următorul cuprins :

            “Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2005 este în suma de  64 150,0  lei noi și este cuprins în anexa nr.2”.

 

            Art.4-             Modificările cuprinse în prezenta hotărâre sunt reflectate în anexa nr.1 și 2 care  fac  parte integrantă din prezenta hotărâre        .

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nadasan  Vasile

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodoșa,la  23 septembrie  2005

 

                        Nr.16

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2005

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 23 septembrie 2005;

            Având în vedere Legea nr.511/2004 privind bugetul de stat Romaniei pe 2005, a O.U.G. nr.45/2003 –privind finanțele publice locale , a HCJ Mureș nr.112/2005,  raportul nr.847/2005 prin care serviciul contabil propune modificarea bugetului local al comunei Hodoșa

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

 

            Art.1  -          Art.5 din Hotărârea nr.18/2004 ale Consiliului local Hodoșa se modifică și va avea următorul cuprins :

            “Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2005 sunt în suma de  684 708,00 RON și se prezintă astfel :

                        Venituri TOTAL                                           684 708,00  RON

                        din care: A.Venituri curente                                    88 912,00  RON

                                   din aceasta: a) venituri fiscale                          72 212,00  RON         

                                                        b) venituri nefiscale                      16 700,00  RON

                                       B.Prelevări din bugetul de stat                        585 796,00  RON

    C. Subvenții                                                        0,00  RON

    D. Imprumut din fondul de rulment        10 0000,00  RON

 

                                             

            Art.2  -          Art.7 din Hotărârea nr.18/2004 ale Consiliului local Hodoșa se modifică și va avea următorul cuprins :

            “În structura ei, cheltuielile bugetului local al comunei pe anul 2005 se prezintă astfel:

                        Cheltuieli TOTAL                                        684 708,00 RON

                                   din care: 1.Cheltuieli curente                              684 708,00  RON

                                               din aceasta:    a)cheltuieli de personal        423 549,00  RON

                                                                       b)cheltuieli materiale             160 443,00  RON

                                                                       c)subvenții                                 60 000,00  RON

                                                                       c)transferuri                              40 716,00  RON                                                 2.Cheltuieli de capital                                         0,00  RON

 

 

            Art.3-             Modificările cuprinse în prezenta hotărâre sunt reflectate în anexa nr.1 care  fac  parte integrantă din prezenta hotărâre      .

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nadasan  Vasile

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodoșa,la  28 octombrie  2005

 

                        Nr.17

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2005

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 13 decembrie 2005;

            Având în vedere Legea nr.511/2004 privind bugetul de stat Romaniei pe 2005, a O.U.G. nr.45/2003 –privind finanțele publice locale , a HCJ Mureș nr.142/2005,  raportul nr.951/2005 prin care serviciul contabil propune modificarea bugetului local al comunei Hodoșa

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Art.5 din Hotărârea nr.18/2004 ale Consiliului local Hodoșa se modifică și va avea următorul cuprins :

            “Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2005 sunt în suma de  726 521,00 RON și se prezintă astfel :

                        Venituri TOTAL                                             726 521,00 RON

                        din care: A.Venituri curente                             88 912,00  RON

                                   din aceasta: a) venituri fiscale                               72 212,00  RON          

                                                        b) venituri nefiscale                          16 700,00  RON

                                       B.Prelevări din bugetul de stat                  627 609,00  RON

    C. Subvenții                                                          0,00  RON

    D. Imprumut din fondul de rulment        10 000,00  RON

                                             

            Art.2  -          Art.7 din Hotărârea nr.18/2004 ale Consiliului local Hodoșa se modifică și va avea următorul cuprins :

            “În structura ei, cheltuielile bugetului local al comunei pe anul 2005 se prezintă astfel:

                        Cheltuieli TOTAL                                          726 521,00  RON

                                   din care: 1.Cheltuieli curente                                    706 521,00  RON

                                               din aceasta:    a)cheltuieli de personal        435 308,00  RON

                                                                       b)cheltuieli materiale     170497,00  RON

                                                                       c)subvenții                                   60 000,00  RON

                                                                       c)transferuri                                40 716,00  RON                                                   2.Cheltuieli de capital                                       20 000,00  RON

 

            Art.3-             Modificările cuprinse în prezenta hotărâre sunt reflectate în anexa nr.1 care  fac  parte integrantă din prezenta hotărâre      .

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nadasan  Vasile

                                                                                                                      Contrasemnează,

 

Hodoșa,la  13 decembrie  2005

 

                        Nr.18

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind numirea persoanei cu atribuții de indrumare, control și constatare a încălcării legii în domeniul Prevenirii și Stingerii Incendiilor

 

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 13 decembrie 2005;

            Având în vedere dispozițiile art. 18, al. 3 din O.M.I. Nr.138/26.09.2001 pentru aprobarea Dispozițiilor Generale privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor – D.G. P.S.I. – 005, (Publicat in Monitorul Oficial Nr. 606/26.09.2001).

În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.k) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

Art.1  -          – Se aprobă numirea persoanei cu atribuții de indrumare, control și

constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor în  comuna HODOȘA, Județul Mureș, prin cumul de funcții, în persoana Domnului Kovacs Mozes, agentul agricol al Primăriei comunei HODOȘA, Jud. Mureș.

                                  

            Art.2  -          Atribuțiile funcției sunt cele prevăzute Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei HODOȘA.

 

            Art.3-             Primarul comunei HODOȘA, județul Mureș, prin Comitetul Local pentru Situații de Urgență va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nadasan  Vasile

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

                                                                                                                                                                                   

 

 

Hodoșa,la  13 decembrie  2005

 

                        Nr.19

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

al comunei HODOȘA, județul Mureș  

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 13 decembrie 2005;

            Văzând raportul d-lui Barabasi Otto înregistrat sub nr.943.din 25.11.2005,

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre referitor  la înființarea serviciului voluntar pentru situații de urgență , raportul de specialitate a compartimentului consiliului local

             Având în vedere dispozițiile art. 12, al.(1), litera “b”si art. 29, din Ordonanța Guvernului României Nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor (Publicata in Monitorul Oficial Nr. 225/30.09.1997), modificata si aprobata prin Legea Nr. 212/1997 (Publicata in Monitorul Oficial Nr. 366/18.12.1997), modificata si completata prin O.G. Nr. 114/2000 (Publicata in Monitorul Oficial Nr. 425/01.09.2000); ale art. 19, lit. “a” din O.M.I. Nr.138/26.09.2001 pentru aprobarea Dispozitiilor Generale privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor – D.G. P.S.I. – 005, (Publicat in Monitorul Oficial Nr. 606/26.09.2001) si a Ordinului Ministrului Administrației și Internelor Nr. 718/30.06.2005 privind aprobarea  „Criteriilor de performanță privind structura organizatorică și dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență”.publicată în Monitorul Oficial nr.636/20.07.2005., Legea nr. 481/2004 privind Protecția Civilă

În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.k) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

Art.1  -          Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, de Categoria III.-a , al Comunei HODOȘA, Județul Mureș.

                                  

            Art.2  -          Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare, organigrama, statul de funcții și numărul de personal pentru serviciul voluntar pentru situații de urgență

 

 

            Art.3-             Viceprimarul comunei HODOȘA, județul Mureș, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nadasan  Vasile

                                                                                                                      Contrasemnează,

                                                                                                                                                                   

Hodoșa,la  13 decembrie  2005

 

                        Nr.20

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

             privind transformarea unui post de funcție publică din cadrul aparatului propriu al Primăriei comunei Hodoșa , aprobarea statului de  funcții și a organigramei aparatului

propriu al primăriei comunei Hodoșa

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 13 decembrie 2005;

            Având în vedere raportul de specialitate privind aprobarea transformarea unui post de funcție publică  din cadrul aparatului propriu al Primăriei comunei Hodoșa , aprobarea statului de  funcții și a organigramei aparatului propriu al primăriei comunei Hodoșa;

                        Având în vedere prevederile Legii nr.511/2004, a O.U.G nr.92/2004, a Legii nr.393/2004, a  OUG nr.106/2004 , a Legii  nr.161/2003, a HGR nr.2346/2004 și a O.G. nr.9/2005, a O.U.G. Nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005, a O.U.G. nr.108/2005 și a O.U.G. nr. 63/2005 pentru reglemenatrea unor măsuri de reducere a cheltuielilor de personal în anul 2005 ;

                        Având în vedere dispoziția primarului comunei Hodoșa nr.111/20 martie 2004 prin care s-a aprobat încetarea de drept a raportului de serviciu prin deces a d-lui Kiss Jozsef având funcția publică de execuție de referent clasa III grad profesional superior treapta 2 .

                        Văzând necesitatea organizării concursului de ocupare a postului unic (ale cărui atribuții specifice nu se regăsesc la celelalte posturi din cadrul structurii organizatorice a Primăriei comunei Hodoșa) în funcția publică de execuție de  referent clasa III  debutant;

În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.e) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

Art.1  -          Se aprobă transformarea cu începere din data de 01 ianuarie 2006 a postului  în funcție publică de execuție de referent clasa III grad profesional superior treapta 2 în post în funcție publică de execuție de referent clasa III grad profesional debutant.

                                  

            Art.2  -          Se aprobă organigrama aparatului propriu al Primăriei comunei Hodoșa. Organigrama este parte integrantă din  hotărâre fiind prezentată la anexa nr.1.

 

            Art.3-             Secretarul comunei HODOȘA, județul Mureș, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nadasan  Vasile

                                                                                                                      Contrasemnează,

           

                                                                                                                                                       

Hodoșa,la  13 decembrie  2005

 

                        Nr.21

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2005

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 22 decembrie 2005;

            Având în vedere Legea nr.511/2004 privind bugetul de stat Romaniei pe 2005, a O.U.G. nr.45/2003 –privind finanțele publice locale , a HCJ Mureș nr.152/2005, raportul nr.1007/2005 prin care serviciul contabil propune modificarea bugetului local al comunei Hodoșa,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Art.5 din Hotărârea nr.18/2004 ale Consiliului local Hodoșa se modifică și va avea următorul cuprins :

            “Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2005 sunt în suma de  712 551,00 RON și se prezintă astfel :

                        Venituri TOTAL                                             712 551,00 RON

                        din care: A.Venituri curente                             88 912,00  RON

                                   din aceasta: a) venituri fiscale                               72 212,00  RON          

                                                        b) venituri nefiscale                          16 700,00  RON

                                       B.Prelevări din bugetul de stat                  613 639,00  RON

    C. Subvenții                                                          0,00  RON

    D. Imprumut din fondul de rulment        10 000,00  RON

                                             

            Art.2  -          Art.7 din Hotărârea nr.18/2004 ale Consiliului local Hodoșa se modifică și va avea următorul cuprins :

            “În structura ei, cheltuielile bugetului local al comunei pe anul 2005 se prezintă astfel:

                        Cheltuieli TOTAL                                          712 551,00  RON

                                   din care: 1.Cheltuieli curente                                    692 551,00  RON

                                               din aceasta:    a)cheltuieli de personal        417 860,00  RON

                                                                       b)cheltuieli materiale          170 497,00  RON

                                                                       c)subvenții                            60 000,00  RON

                                                                       c)transferuri                        44 194,00  RON                                                           2.Cheltuieli de capital                                       20 000,00  RON

 

            Art.3-             Modificările cuprinse în prezenta hotărâre sunt reflectate în anexa nr.1 care  fac  parte integrantă din prezenta hotărâre      .

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nadasan  Vasile

                                                                                                                      Contrasemnează,

 

Hodoșa,la  22 decembrie  2005

 

                        Nr.22

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                       

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind alocarea unei sume în vederea dezvoltării turismului rural în

microregiunea Valea Nirajului

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 22 decembrie 2005;

Având în vedere art. 12 și art. 38, alin (2), lit. c)  din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală;

În conformitate cu statutul asociației „Microregiunea Valea Nirajului – Nyaradmente” și obiectivele ei principale, ca sprijinirea dezvoltării generale a zonei, implementarea dezideratelor comune în ceea ce privește crearea unei rețele turistice microregionale capabile să facă față exigențelor noi;

În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală

 

 

h o t ă r e ș t e :

 

 

Art.1  -          Se aprobă alocarea sumei de 5.000 lei în vederea dezvoltării turismului rural în microregiunea Valea Nirajului și a implementării dezideratelor comune ale autorităților administrației publice în ceea ce privește crearea unei rețele turistice prospere.

                                             

Art.2  -          Suma prevăzută în art 1, se virează în contul asociației “Microregiunea Valea Nirajului – Nyaradmente”, insărcinată sa efectueze investitiile comune, aprobate prin hotărâri ale adunării generale ale asociației, formată din primarii unităților administrative din cadrul asociației “Microregiunea Valea Nirajului – Nyaradmente”.

 

            Art.3-             Primarul comunei și compartimentul financiar de contabilitate din cadrul primăriei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nadasan  Vasile

                                                                                                                      Contrasemnează,

 

 

 

Hodoșa,la  22 decembrie  2005

 

                        Nr.23