ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind stabilirea taxelor și impozitelor  locale pe anul 2004

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, județul Mureș, în ședința din 09 martie 2004;

            Având în vedere alin (2) al art. 296 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal precum și a HGR nr.44/2004 privind aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a acesteia;

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Capitolul IV. și V. din Anexa nr.1 la Hotărârea nr.17 din 11 decembrie 2003 privind impozitele și taxele locale pe 2004 se modifică  și va avea următorul cuprins:

” IV.TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR

 

A. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize           asemanatoare

 (1) Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcție de suprafața pentru care se solicită:

Suprafața

Taxa-lei-

a) până la 150 m2 inclusiv

                17.500

b) între 151 și 250 m2 inclusiv

23.500

c) între 251 și 500 m2 inclusiv

30.000

d) între 501 și 750 m2 inclusiv

36.000

e) între 751 și 1.000 m2 inclusiv

42.500

f) peste 1.000 m2

42.500 + 65 lei/m2
pentru ceea ce depășește suprafața de 1.000 m2

(2) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.

(3) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesara studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari se calculeaza înmultind numarul de metri patrati de teren afectat de foraj sau de excavatie cu o valoare stabilita de consiliul local la 50.000 lei.

(4) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier în vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse în alta autorizatie de construire, este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.

(5) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.

(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si în spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor este de 50.000 lei pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata de constructie.

(7) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decât cele prevazute în alt alineat al prezentului articol este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente.

(8) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri. În cazul desfiintarii partiale a unei constructii, taxa pentru eliberarea autorizatiei se modifica astfel încât sa reflecte portiunea din constructie care urmeaza a fi demolata.

(9) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.

(10) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se stabileste de consiliul local si este de 75.000 lei pentru fiecare racord.

(11) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean se stabileste de consiliul local în suma de 100.000 lei.

(12) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste de catre consiliile locale în suma de 60.000 lei.

(13) Pentru taxele prevazute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de constructie, se aplica urmatoarele reguli:

a) taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care solicita avizul si se plateste înainte de emiterea avizului;

b) în termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de constructie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale;

c) pâna în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind valoarea lucrarilor de constructii, compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a lucrarilor de constructie;

d) pâna în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale a emis valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice suma suplimentara datorata de catre persoana care a primit autorizatia sau orice suma care trebuie rambursata de autoritatea administratiei publice locale.

(14) În cazul unei autorizatii de construire emise pentru o persoana fizica, valoarea reala a lucrarilor de constructie nu poate fi mai mica decât valoarea impozabila a cladirii stabilita conform cap.I. , lit.A. punctul (4) din prezenta anexă.

 

B. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii similare

 

(1) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice este stabilita de catre consiliul local în suma de 100.000 lei.

(2) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste de consiliul local si este de 120.000 lei.

(3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale  este de 200.000 lei.

(4) Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator se stabileste de catre consiliile locale si este de pâna la 150.000 lei

V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

(1) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate și este de 2 % .

(2) Valoarea taxei pentru afisaj în scop de reclama si publicitate se calculeaza anual, prin înmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de consiliul local, astfel:

a) în cazul unui afisaj situat în locul în care persoana deruleaza o activitate economica, suma este de pâna la 100.000 lei/mp;

b) în cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate, suma este de pâna la 150.000 lei/mp. “

 

            Art.2  -          Anexa nr.1 la Hotărârea nr.17 din 11 decembrie 2003 privind impozitele și taxele locale pe anul 2004 va fi republicat cu modificările aduse prin prezenta hotârâre.

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Barabaso  Otto

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

                                                                                                                                                                                                                                                                     

            Hodoșa,la  09 martie  2004

 

                        Nr.1

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2004

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 09 martie 2004;

            Având în vedere Legea nr.507/2003 privind bugetul de stat Romaniei pe 2003 , a O.U.G. nr.45/2003 –privind finanțele publice locale   precum și a nr.crt.4 din Anexa la HGR nr.132 din 12 februarie 2004 privind alocarea unei sume comunei Hodoșa,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Art.5 din Hotărârea nr.19/2003 ale Consiliului local Hodoșa se modifică și va avea următorul cuprins :

            “Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2004 sunt în suma de 7 441 725,0 mii lei și se prezintă astfel :

                               Venituri TOTAL                                                 7 441 725,0 mii lei

                               din care: A.Venituri curente                                             703 058,0  mii lei

                                               din aceasta: a) venituri fiscale                                  565 901,0  mii lei        

                                                                        b) venituri nefiscale                        137 157,0  mii lei

                                                   B.Prelevări din bugetul de stat              6 738 667,0  mii lei

    C. Subvenții                                                                0,0  mii lei

                                             

            Art.2  -          Art.7 din Hotărârea nr.19/2003 ale Consiliului local Hodoșa se modifică și va avea următorul cuprins :

            “În structura ei, cheltuielile bugetului local al comunei pe anul 2004 se prezintă astfel:

                               Cheltuieli TOTAL                                                              7 441 725,0 mii lei

                                               din care: 1.Cheltuieli curente                            4 541 725,0  mii lei

                                                               din aceasta:    a)cheltuieli de personal                         2 663 261,0  mii lei

                                                                                              b)cheltuieli materiale                           930 119,0  mii lei

                                                                                              c)subvenții                                              400 000,0  mii lei

                                                                                              c)transferuri                                            548 345,0  mii lei

                                                                    2.Cheltuieli de capital                       2 900 000,0  mii lei

 

            Art.3-             Art.8 din Hotărârea nr.19/2003 ale Consiliului local Hodoșa se modifică și va avea următorul cuprins :

“Cheltuielile de capital ,în suma de 2 900 000,0 mii lei cuprinse în prezenta, constituie contribuția la finalizarea introducerii gazului metan în satele comunei.

 

            Art.4-             Modificările cuprinse în prezenta hotărâre sunt reflectate în anexa nr.1 care  face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Barabasi  Otto

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Contrasemnează,          

            Hodoșa,la  09 martie  2004

                    Nr.2

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind  aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pentru anul 2003

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința ordinară din 30 martie 2004;

Analizând raportul nr. 3325/2004 privind executia bugetului local al comunei Hodoșa la data de 31.12.2002, prezentat de contabila primăriei comunei,

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice,

ale Legii nr. 746/2002 privind bugetul de stat pe anul 2003,

În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001,

privind administrația publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

Articol unic -          Se aproba contul de executie al bugetului local al comunei Hodoșa la data de 31 decembrie 2003,  la partea de venituri în suma de 4.213.804 mii lei iar la partea de cheltuieli în suma de 4.177.640 mii lei, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre, excedentul bugetar aferent anului 2003 fiind în suma de 36.164 mii lei .

 

                                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                                           Györi  Gyárfás

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Contrasemnează,        

 

            Hodoșa,la  30 martie  2004

                    Nr.3

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind  aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcătuiesc

domeniul public și privat al comunei Hodoșa

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința ordinară din 30 martie 2004;

            Analizând raportul nr. 3305/2004 întocmit de contabila primăriei prin care se propune aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei Hodoșa.,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

Art.1  -          Se aproba, în baza procesului verbal de evaluare  din 2004 , valoarea

de inventar a bunurilor ce alcatuiesc domeniul public și privat al comunei Hodoșa, atestate prin H.G. nr. 978/2002 și registrul mijloacelor fixe.

            Valoarea totală de inventar a bunurilor ce alcatuiesc domeniul public și privat al comunei Hodoșa este de 19.942.669 mii lei.                                         

            Art.2  -          Contabila primăriei va proceda la înregistrarea în contabilitate a valorii de inventar a bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei Hodoșa.

Art.3 -           Primarul comunei Hodoșa va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

                                                               PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                                        Györi  Gyárfás

                                                                                                         

                                                                                                               Contrasemnează,                                                                                                                             

            Hodoșa,la  30 martie  2004

                    Nr.4

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea statului de functii al aparatului propriu al Consiliului Local al comunei Hodoșa

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința ordinară din 30 martie 2004;

Analizand raportul nr.3306/2004 prin care Serviciul resurse umane propune

Modificarea organigramei și statului de functii pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local,

Având în vedere O.G. nr. 80/ 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice , aprobat prin Legea nr.247/2002,

În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.e) din Legea nr.215/2001,

privind administrația publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

Art.1  -          Se aproba  Organigrama cu numarul de personal al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al comunei Hodoșa, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre .

Art.2  -          Se aproba  statul de functii al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al comunei Hodoșa, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarâre .

Art.3 -           Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 martie 2002 , data de la care se abroga orice prevederi contrare                 

Art.4 -           Primarul comunei va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

 

                                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                                             Györi  Gyárfás

                                                                                                         

                                                                                                                     Contrasemnează,                                                                                                                                                                    

            Hodoșa,la  30 martie  2004

                    Nr.5

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind aprobarea utilizării fondului de rulment

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința ordinară din 30 martie 2004;

Analizând raportul nr. 3308/2004 prin care se propune aprobarea utilizarii fondului de

rulment ce s-a constitui la data de 31.12.2003 în vederea finanțarea unei investiții,

În conformitate cu dispozitiile art. 32 alin.4 din Legea nr. 189/1998 privind finantele

publice locale,

În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001,

privind administrația publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

Art.1  -          Se aproba utilizarea fondului de rulment ce s-a  constituit la 31.12.2003 pentru finanțarea unei investiții cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2 -           Primarul comunei Hodoșa va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

 

                                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                                           Györi  Gyárfás

                                                                                                          Contrasemnează,

 

 

            Hodoșa,la  30 martie  2004

                    Nr.6

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind preluarea în domeniul privat al comunei și în administrarea Consiliului local a obiectivului de investiții “Stație de Reglare-Măsurare gaz metan” din Hodoșa

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința extraordinară din 29 aprilie 2004

Analizând raportul nr. 3318/2004 prin care se propune preluarea în domeniul prival al comunei a unui mijloc fix în vederea continuării finanțării  investiției de introducere a gazului metan în satele comunei Hodoșa, etapa II,

In temeiul prevederilor art. 4 și art. 5 alin. (2)) din Legea nr. 213/1998 privind

proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.f) din Legea nr.215/2001,

privind administrația publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

Art.1  -          Se aproba preluarea a  obiectivului de investiții “Stație de Reglare-Măsurare gaz metan” din Hodoșa,  având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre, din patrimoniul Comisiei de Gazeificare Hodoșa  în domeniul privat al comunei Hodoșa, județul Mureș și în administrarea Consiliului local al comunei.

Art.2  -          Se aprobă preluarea, după caz, și a  datoriei ce gravează obiectivul de investiție susmenționat, obiectiv indispensabil pentru continuarea lucrării de gazeificare a unității administrativ teritoriale.

Art.3  -          Predarea-preluarea obiectivului, cu activul si pasivul aferent acestuia, se face pe baza de protocol încheiat între parti, în termen de 10 de zile de la data publicarii prezentei hotarâri la valoarea de înregistrare în contabilitate de la data preluării.

Art.4 -           Primarul comunei Hodoșa va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

                                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                          

             Nădășan  Vasile                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                              Contrasemnează,

 

            Hodoșa,la  29 aprilie  2004

                    Nr.7

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind stabilirea taxelor și impozitelor  locale pe anul 2005

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, județul Mureș, în ședința din 31 mai 2004;

            Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997,

            Având în vedere prevederile:   

- art. 38 alin. (2) lit. d.) ultima teză din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 5 pct. 2 din Legea nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Titlul IX  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și a  Hotarârii Guvernului nr. 44/2004  privind Normele metodologice de aplicare acesteia;

            Ținând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 783 din 19 mai 2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile în anul fiscal 2005,

Analizând Nomenclatura stradală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Hodoșa precum și Planul urbanistic general aprobat prin hotărârea Consiliului local al comunei Hodoșa

nr.15 din 28 septembrie 2001 .

Ținând seama de necesitățile de creștere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul

2005 în scopul asigurării finanțării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum și de condițiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d)  și art.46 alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

Consiliul Local al comunei Hodoșa  adoptă prezenta hotărâre.

 

                Art. 1. –         Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2005, după cum urmează:

a.) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2005, constituind

anexa nr.1;

b.) cota prevăzută la art.253 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește la 1 %

c.)  cota prevăzută la art.253 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește la 5 %

d.) cota prevăzută la art.270 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește la 2 %

 

Art. 2. –         Bonificația prevăzută la art. 255 alin. (2) și art.266 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește după cum urmează:

            a.) în cazul impozitului pe clădiri, la 10 %

            b.) în cazul impozitului pe teren , la  10 %

 

Art. 3. –         (1) Pentru anul fiscal 2005 nu se aplică majorare anuală posibilă prevăzută la art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

            Art. 4. –         Pentru determinarea impozitului pe clădiri și a taxei pentru eliberarea autorizației de construire în cazul persoanelor fizice, precum și a impozitului pe teren, pentru anul 2005, se menține delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Hodoșa nr.1 din 2003 , adică : satul Hodoșa  rangul IV, satele Ihod, Isla și Sîmbriaș rangul V , zona A.

 

             Art. 5. –        Lista actelor normative prin care se instituie impozite și taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa , prin care s-au instituit/stabilit impozite și taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2.

 

              Art.6. -         Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa , în temeiul cărora s-au acordat facilități fiscale pe o perioadă de 5ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 3.

 

              Art. 8. –       Pentru anul fiscal 2005 scutiri și facilități prevăzute de art.286 alin. (1)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  nu se acordă.

 

             Art. 9. – Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.10. – (1) Prezenta hotărâre se comunică Prefecturii județului Mureș în vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea, celor interesați și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Hodoșa.

(2) Aducerea la cunoștință se face prin afișare la sediul autorității administrației publice locale.

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

   Luka Márton

 

 

                                                                                                                                                           Contrasemnează,

                                                                                                                                                                 

 

                Hodoșa, la 31 mai  2004

 

                               Nr. 8

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2004

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 09 martie 2004;

            Având în vedere Legea nr.507/2003 privind bugetul de stat Romaniei pe 2003 , a O.U.G. nr.45/2003 –privind finanțele publice locale   precum și a  art.1 alin. 2 din HGR nr.503/2004 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățiilor administrației publice locale din anul 2004,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -              (1) Se rectifică bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2004 și se stabilește la venituri în suma de 7 501 725,0 mii lei iar la cheltuieli în suma de  7 501 725,0,0 mii lei, cu un deficit 0.

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2004, detaliată, la venituri, pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe acțiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

                Art.2  -              (1) Influențele asupra bugetului local aprobat prin Hotărârea nr. 19/2003 , modificat prin HCL nr.2/2004,  al consiliului local , sunt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                        1.Venituri TOTAL                                               + 60 000,0 mii lei

                        din care: A.Venituri proprii                                                    60 000,0  mii lei

                                       B.Prelevări din bugetul de stat                                           0,0  mii lei

    C. Subvenții                                                                        0,0  mii lei

                        2. Cheltuieli TOTAL                                            + 60 000,0  mii lei

                                   din care: 1.Cheltuieli curente                                 + 60 000,0  mii lei

                                               din aceasta:    a)cheltuieli de personal                         0,0  mii lei

                                                                       b)cheltuieli materiale                +60 000,0  mii lei

                                                                       c)transfer                                                0,0  mii lei

                                                    2.Cheltuieli de capital                                         0,0  mii lei

            (2) Suma de 85 000,0 mii lei la capitolul ’’ Alte  acțiuni’’ reprezintă cheltuieli pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățiilor administrației locale.

            Art.3-             Anexa nr. 1  face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

                                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                Luka Márton

                                                                                                                     Contrasemnează,                                                                                                                                                                  

            Hodoșa,la  31   mai  2004

                    Nr.9

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL

COMUNA HODOȘA

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind alegerea Comisiei de Validare

 

         Consiliul local al comunei Hodoșa,județul Mureș, întrunit în ședința de constituire din  data de 21 iunie 2004;

            Având în vedere propunerile formulate cu privire la numărul și componența Comisiei de validare,

            În temeiul  prevederilor art. 4  alin (1)   din OG nr.35/2002 și art. 32 alin (2) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

 

                                                           h o t ă r ă ș t e :

  

            Art.unic-       Alege, pe întreaga durată a mandatului consiliului local, Comisia de validare, compusă din următorii consilieri:

                                   1.  NĂDĂȘAN           VASILE

                                   2.  TÖRÖK                KÁROLY

                                   3.  BALLA                 ANTAL

 

 

                                                PREȘEDINTE de VÂRSTĂ,

                                                          

           Nagy  Ladislau

 

                                               CONSILIERI  ASISTENȚI

                                  

                                   Barabási  Otto                       Balla  Antal

 

Contrasemnează,                                                             

            Hodoșa,la 21 iunie 2004

 

                        Nr.1*

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL

COMUNA HODOȘA

 

 

H O T Ă R Â R E

privind Validarea (Invalidarea) consilierilor

 

 

         Consiliul local al comunei Hodoșa,județul Mureș, întrunit în ședința de constituire din  data de 21 iunie 2004;

            Având în vedere raportul Comisiei de validare aleasă prin Hotărârea nr.1*/2004,

            În temeiul  prevederilor art. 7  alin (2)   din OG nr.35/2002 și art. 32 alin (3) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

                                                           h o t ă r ă ș t e :

 

            Art.1- Validează alegerea următorilor consilieri:

                                   1.  BARABASI          OTTO

                                   2.  TÖRÖK                KÁROLY

                                   3.  NAGY                  LADISLAU

                                   4.  SÁROSI                FERENC

                                   5.  DEMETER          MIHÁLY

                                   6.  TOTH                  DOMINIC

                                   7.  BALLA                 ANTAL

                                   8.  NĂDĂȘAN           VASILE

                                   9.  GABOR               IOAN

           

            Art.2- Împotriva prezentei hotărâri se poate depune contestație la instanța de contencios administrativ în 5 zile de la adoptare  s-au de la comunicare în cazul celor absenți de la ședință.

 

 

                                                PREȘEDINTE de VÂRSTĂ,

                                                          

       Nagy  Ladislau

 

 

                                               CONSILIERI  ASISTENȚI

                                  

                                   Barabási  Otto                       Balla  Antal

 

Contrasemnează,                                                             

            Hodoșa,la 21 iunie 2004

 

                        Nr.2*

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL

COMUNA HODOȘA

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind constituirea Consiliului local

 

         Consiliul local al comunei Hodoșa,județul Mureș, întrunit în ședința de constituire din  data de 21 iunie 2004;

            Constatând că din numărul total de 9 consilieri a căror alegere a fost validată, un număr de 9 consilieri a depus jurământul, reprezentând peste 2/3 din numărul acestora,

            În temeiul  prevederilor art. 8  alin (6)   din OG nr.35/2002 și art. 36 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

 

                                                           h o t ă r ă ș t e :

 

 

            Art.unic-                Declară legal constituit

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  HODOȘA

                                                                  compus din 9 consilieri.

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de VÂRSTĂ,

                                                          

           Nagy  Ladislau

 

 

                                               CONSILIERI  ASISTENȚI

                                  

                                   Barabási  Otto                       Balla  Antal

 

Contrasemnează,                                                             

            Hodoșa,la 21 iunie 2004

 

                        Nr.3*

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL

COMUNA HODOȘA

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind alegerea președintelui de ședință a consiliului local

 

         Consiliul local al comunei Hodoșa,județul Mureș, întrunit în ședința de constituire din  data de 21 iunie 2004;

            Văzând Hotărârea nr.3*/2004 prin care Consiliul local a fost declarat legal constituit,

            În temeiul  prevederilor art. 9    din OG nr.35/2002     și art. 37 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

 

                                                           h o t ă r ă ș t e :

 

 

            Art.unic-                Alege președinte de ședință a Consiliului local pe domnul consilier NADASAN VASILE .

 

 

                                                PREȘEDINTE de VÂRSTĂ,

                                                          

           Nagy  Ladislau

 

 

                                               CONSILIERI  ASISTENȚI

                                  

                                   Barabási  Otto                       Balla  Antal

 

Contrasemnează,                                                             

            Hodoșa,la 21 iunie 2004

 

                        Nr.4*

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL

COMUNA HODOȘA

 

 

H O T Ă R Â R E

privind alegerea  viceprimarului

 

 

         Consiliul local al comunei Hodoșa,județul Mureș, întrunit în ședința de constituire din  data de 21 iunie 2004;

            Văzând rezultatul scrutinului pentru alegerea viceprimarului, organizat în baza

prevederilor art. 13      din OG   nr.  35/2002    și art. 78    din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

 

                                                           h o t ă r ă ș t e :

 

 

            Art.1-             Alege în funcția de viceprimar al comunei Hodoșa, pe domnul BARABASI  OTTO

           

            Art.2-             Cu data prezentei hotărâri încetează mandatul de consilier al domnului viceprimar BARABASI  OTTO.

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINȚĂ,

                                                          

                                                      Nadasan  Vasil 

Contrasemnează,                                                             

       

 

Hodoșa,la 21 iunie 2004

 

                        Nr.5*

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL

COMUNA HODOȘA

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind Validarea consilierului

 

         Consiliul local al comunei Hodoșa,județul Mureș, întrunit în ședința de constituire din  data de 21 iunie 2004;

            Având în vedere raportul Comisiei de validare aleasă prin Hotărârea nr.1*/2004,

            În temeiul  prevederilor art. 7  alin (2)   din OG nr.35/2002 și art. 32 alin (3) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

 

                                                           h o t ă r ă ș t e :

 

 

            Art.1- Validează alegerea următorului consilier:

                                   1.  KERESZTES        GÉZA

           

            Art.2- Împotriva prezentei hotărâri se poate depune contestație la instanța de contencios administrativ în 5 zile de la adoptare  s-au de la comunicare în cazul celor absenți de la ședință.

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINȚĂ,

                                                          

       Nădășan  Vasile

                       

Contrasemnează,                                                             

            Hodoșa,la 21 iunie 2004

 

                        Nr.6*

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL

COMUNA HODOȘA

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind  alegerea membrilor comisiilor de specialitate

 

 

         Consiliul local al comunei Hodoșa,județul Mureș, întrunit în ședința ordinară din  data de 19 august 2004;

            Văzând Regulamentul cadru orientativ de funcționare a consiliilor locale,

În temeiul  prevederilor art. 15    din OG nr.35/2002     și art. 56 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

                                                           h o t ă r ă ș t e :

 

            Art.1-             Alege pe întreaga durată a mandatului un număr de 3 comisii pe domenii de specialitate, având următoarele denumiri:

I.                    Comisia pentru agricultură , amenajarea teritoriului și urbanism , protecția mediului și turism.

II.                 Comisia pentru activități economico-financiare , muncă și protecție socială, juridică și de disciplină, 

III.               Comisia pentru activități social – culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii ,tineret și sport

 

            Art.2- Numărul de membrii și componența nominală a comisiilor de specialitate  se regăsește în Anexa nr.1 la prezenta care face parte integrantă a hotărârii.

 

            Art.3- Organizarea, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specilitate se stabilesc prin regulamentul de funcționare a consiliului local.

 

 

                                                                                    PREȘEDINTE de ȘEDINȚĂ,

                                                                                          Nădășan Vasile

 

Contrasemnează,                                                             

 

Hodoșa,la 19 august 2004

 

                        Nr.10

 

 

                                                                                                                                 Anena nr.1

                                                                                                                 la Hotărârea nr.10/2004

 

 

                               C O M P O N E N Ț A

 

              COMISIILOR DE SPECIALITATE A CONSILIULUI LOCAL

 

 

I.                  Comisia pentru agricultură , amenajarea teritoriului și urbanism , protecția mediului și turism.

Comisie formată din 3 membrii după cum urmează:

                  1.      TÖRÖK              CAROL

                  2.      NAGY                 LADISLAU

                  3.      TOTH                 DOMINIC

 

II.               Comisia pentru activități economico-financiare , muncă și protecție socială, juridică și de disciplină .

Comisie formată din 3 membrii după cum urmează:

                  1.      NĂDĂȘAN                   VASILE             

2.     DEMETER         MIHALY

                  3.      BALLA                ANTAL

 

III.           Comisia pentru activități social – culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, protecție copii ,tineret și sport

Comisie formată din 3 membrii după cum urmează:

                  1.      KERESZTES     GEZA

                  2.      SÁROSI              FERENC

                  3.      GABOR              IOAN

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                                 

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

   

privind organizarea serviciului pentru Serviciului de Asistență Socio-Medicală și

 Comunitară la Domiciliu și Convenției de colaborare cu Organizația Caritas

 

 

                Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară   din  11 noiembrie 2004,

Având în vedere expunerea de motive , înregistrată sub nr.   849/2004 și a avizelor comisiilor de specialitate,

În conformitate cu prevederile Legii nr.17/2000 cu privire la asistența socială a persoanelor vârstnice, ale Legii nr.705/2001 privind sistemul național de asistență socială ;

            În temeiul prevederilor art.38, alin.(2) lit x)  și art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, modificată,

 

 

h o t ă r e ș t e :

  

Art.1  -          Se aprobă organizarea Serviciului de Asistență Socio-Medicală și Comunitară la Domiciliu în colaborare cu Caritas Alba Iulia filiala Tîrgu Mureș.

Art.2  -          Se aprobă Convenția de colaborare între Consiliul Local Hodoșa și Organizația Caritas Alba Iulia filiala Tîrgu Mureș.

Art.3 -           Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează primarul Comunei Hodoșa.

 

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                            Nădășan  Vasile

                                                                                             

                                                                                                                      Contrasemnează,                                                                                                                                                                 

            Hodoșa, la  11   noiembrie  2004

 

                    Nr.11

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2004

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 11 noiembrie 2004;

Având în vedere Legea nr.507/2003 privind bugetul de stat Romaniei pe 2004 , a

O.U.G. nr.45/2003 –privind finanțele publice locale  precum și a HGR nr.1537/2004 și nr.1735/2004 privind suplimentarea bugetelor  autoritățiilor administrației publice locale;      

Văzând Hotărârile nr.8 și 26 din 2004  a C.J.Mureș privind echilibrarea bugetelor locale;

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1   -          (1) Se rectifică bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2004 și se stabilește la venituri în suma de 8 101 308,0 mii lei iar la cheltuieli în suma de  8 101 308,0 mii lei, cu un deficit 0.

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2004, detaliată, la venituri, pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe acțiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

            Art.2   -           (1) Influențele asupra bugetului local aprobat prin Hotărârea nr. 19/2003 , modificat prin HCL nr.2/2004 și HCL nr. 9/2004, sunt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                        1.Venituri TOTAL                                                  + 599 583,0 mii lei

                        din care: A.Venituri proprii                                                                   0,0  mii lei

                                       B.Prelevări din bugetul de stat                                 + 599 583,0  mii lei

    C. Subvenții                                                                          0,0  mii lei

                        2. Cheltuieli TOTAL                                    + 599 583,0  mii lei

                                   din care: 1.Cheltuieli curente                            + 449 583,0  mii lei

                                               din aceasta:    a)cheltuieli de personal         + 63 360,0  mii lei

                                                                       b)cheltuieli materiale                       +159 000,0  mii lei

                                                                       c)transfer                                       +177 223,0  mii lei

                                                    2.Cheltuieli de capital                                     + 200 000,0  mii lei

            (2) Suma de 200 000,0 mii lei la capitolul ’’ Cheltuieli de capital’’ reprezintă cheltuieli pentru învățământ și anume investiția pentru achiziționare de centrală termică la Școala generală Petres Kalman din Sîmbriaș

            (3) La cheltuieli materiale sunt cuprinse și fondurile menite să asigure îmbunătățirea condițiilor la locul de muncă conform contractului colectiv de muncă încheiat și înregistrat la D.D.F.S.S. Mureș

 

            Art.3-              Anexa nr. 1  face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

                                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                             Nădășan Vasile

                                                                                                                      Contrasemnează,                                                                                                                                                                 

            Hodoșa,la  11  noiembrie  2004

                    Nr.12

 

ROMÂNIA                                                                                                 

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

   

privind înregistrarea masinilor autopropulsate pentru lucrari, masinile agricole sau forestiere, vehiculele cu tractiune animala, precum si cele pentru care nu exista obligatia înmatricularii

 

                Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară   din 11 noiembrie 2004,

Având în vedere expunerea de motive , înregistrată sub nr.   829/2004 și a avizelor comisiilor de specialitate,

În baza art.41 din Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 ,aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 ;

            În temeiul prevederilor art.38, alin.(3), și art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, modificată,

 

h o t ă r e ș t e :

 

Art.1  -          Se aprobă înregistrarea de către Consiliul local al comunei Hodoșa a mașinilor autopropulsate pentru lucrari, masinile agricole sau forestiere, vehiculele cu tractiune animală, precum si cele pentru care nu există obligația înmatriculării.

Art.2  -          Vehiculelor enumerate mai sus se atribuie câte un număr de înregistrare compus din :denumirea comunei,  un număr de ordine precum și un certificat de înregistrare.

Art.3 -           În vederea înmatriculării, proprietarii de vehicule enumerate mai sus trebuie să depună o cerere la Consiliul local al comunei Hodoșa și să se supună taxelor și impozitelor stabilite prin Codul fiscal .

Art.4  -          Vehiculele înregistrate la Consiliul local al comunei Hodoșa vor avea acces pe toate drumurile aflate în raza administrativ teritorială a comunei în afara celor pentru care există restricții. Ele trebuie să fie dotate cu dispozitive reflectorizante și trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic condițiilor de a circula pe aceste drumuri.

În caz de neconformare la alineatul precedent, consiliul local poate retrage numărul și certificatul de inmatriculare atribuit .

Art.5 -           Viceprimarul comunei Hodoșa împreună cu persoanele abilitate vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                Nădășan  Vasile

                                                                                             

                                                                                                                    Contrasemnează,                                                                                                                                                                   

            Hodoșa, la  11   noiembrie  2004

 

                    Nr.13

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

          privind modificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2004

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 13 decembrie 2004;

Având în vedere Legea nr.507/2003 privind bugetul de stat Romaniei pe 2004 , a

O.U.G. nr.45/2003 –privind finanțele publice locale  precum și a HGR nr.2120/2004 și a HCJ Mureș nr.45/2004 privind sume defalcate din TVA;      

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          (1) Se rectifică bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2004 și se stabilește la venituri în suma de 8 398 522,0 mii lei iar la cheltuieli în suma de  8 398 522,0 mii lei, cu un deficit 0.

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2004, detaliată, la venituri, pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe acțiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

            Art.2  -          (1) Influențele asupra bugetului local aprobat prin Hotărârea nr. 19/2003 , modificat prin HCL nr.2/2004 și HCL nr. 9/2004, sunt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                        1.Venituri TOTAL                                               + 297 214 ,0 mii lei

                        din care: A.Venituri proprii                                                              0,0  mii lei

                                       B.Prelevări din bugetul de stat                           + 297 214 ,0 mii lei

    C. Subvenții                                                                         0,0  mii lei

                        2. Cheltuieli TOTAL                                            + 297 214 ,0 mii lei

                                   din care: 1.Cheltuieli curente                                 + 297 214 ,0 mii lei

                                               din aceasta:    a)cheltuieli de personal              + 97 214,0  mii lei

                                                                       b)cheltuieli materiale                 +79 054,0  mii lei

                                                                       c)transfer                                    +120 946,0  mii lei

                                                    2.Cheltuieli de capital                               + 0,0  mii lei

           

Art.3-             Prin prezenta se revocă alin.3 din art.2 al Hotărârii nr.12/2004

 

            Art.4-             Anexa nr. 1  face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

                                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                Nădășan Vasile

       

            Hodoșa,la  13  decembrie  2004

                    Nr.14

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind  scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe din

patrimoniul  privat al comunei Hodoșa

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunită în ședința ordinară din 13 decembrie 2004;

            Analizând raportul nr. 933/2004 întocmit de contabila primăriei prin care se propune scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe ce constituie domeniul privat al comunei Hodoșa,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

Art.1  -          Se aproba scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe ce constituie domeniul privat al comunei Hodoșa conform situației din anexa nr.1.

            Valoarea totală a mijloacelor fixe  supuse clasării este de 430 539 199 mii lei.                                            

            Art.2  -          Bunurile scoase din funcțiune se valorifică, după caz, conform legislației în vigoare.

Art.3 -           Viceprimarul comunei Hodoșa va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

 

                                                               PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                                           Nădășan Vasile

                                                                                                     

            Hodoșa,la  13 decembrie  2004

 

                    Nr.15

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                        H O T Ă R Â R E

 

privind modificarea și completarea

Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 13 decembrie 2004;

            Văzând Expunerea de motive nr. 934/2004 a secretarului comunei Hodoșa,

Având în vedere Legea nr.673/2002 pentru aprobarea și modificarea Ordonanței Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale precum și ale Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

                                                                 h o t ă r e ș t e :

 

            Art.I   -          Se modifică și se completează Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Hodoșa, aprobat prin Hotărârea nr.8/2002 după cum urmează:

            1. După art.8 din Regulament se introduc art.81 – 166 care vor avea următorul cuprins:

            „Art.81 – (1) Consilierii validați intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului de la data declarării ca legal constituit a consiliului local, potrivit Legii nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare.

                              (2) Consilierii validați după ședința de constituire a consiliului intră în exercițiul mandatului de consilier după depunerea jurământului.

            Art.82 – (1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

                              (2)  Calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului în următoarele cazuri:

a)      demisie;

b)      incompatibilitate;

c)      schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;

d)      lipsa nemotivată de la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive ale consiliului;

e)      imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;

f)        condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;

g)      punerea sub interdicție judecătorească;

h)      pierderea drepturilor electorale;

i)        deces.

(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier local se constată de către Consiliul Local, prin hotărâre adoptată în prima ședință ordinară, la propunerea președintelui Consiliului Local sau a oricărui consilier, hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză.

(4) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de președintele ConsiliuluiLocal și de secretarul comunei. Referatul va fi însoțit de actele justificative.

Art.83 – Consilierii local pot demisiona, anunțând în scris președintele consiliului local care ia act de aceasta. Președintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie și se declară locul vacant.

Capitolul V

Dispoziții privind exercitarea mandatului de consilier

 

Drepturile consilierilor locali

 

            2. Art.64 din Regulament se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) După declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor în funcție li se eliberează o legitimație care atestă calitatea de membru al consiliului, semnată de președintele consiliului local.

(2) Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calității lor de reprezentanți aleși ai colectivității locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.

(3) Modelul legitimației de consilier și cel al semnului distinctiv se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Cheltuielile pentru confecționarea acestora se suportă din bugetul local. Legitimația și însemnul se pot păstra de către consilierii local i, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.”

            3. Art.65 din Regulament se modifică și va avea următorul cuprins:

                        „(1) Pentru participarea la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizație de ședință.

                        (2) Indemnizația de ședință pentru membrii consiliului care participă la ședințele ordinare ale consiliului și ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de 5% din indemnizația lunară a primarului comunei.

                        (3) Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația este de o ședință ordinară și 1 – 2 ședințe ale comisiilor de specialitate, organizate la interval de o lună, potrivit legii.

                        (4) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condițiile legii.”

 

            4. După art.65 se introduc articolele 651 – 655, care vor avea următorul cuprins:

            „Art.651 – Drepturile bănești cuvenite aleșilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau alte venituri, în condițiile legii.

            Art.652 – Consilierii care participă la ședințele de consiliu organizate în mod excepțional în timpul programului de lucru se consideră învoiți de drept, fără a le fi afectat salariul și celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.

            Art.653 – Consilierii  beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare și perfecționare profesională, organizate de instituții specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local.

            Art.654 – Dreptul de asociere este garantat aleșilor locali.

            Art.655 – (1) În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, consilierii locali sunt obligați să prezinte la prima ședință ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. Termenul maxim de depunere a raportului este de 45 de zile de la data încheierii misiunii.

                             (2) În cazul nerespectării prevederilor alin.(1), consilierii vor suporta cheltuielile de deplasare.”

Obligațiile consilierilor locali

 

            5. Art.67 din Regulament se modifică și va avea următorul cuprins:

            „Consilierii locali, în calitate de reprezentanți ai colectivității locale au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcțiilor autorităților administrației publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună-credință și fidelitate față de țară și de colectivitatea care i-a ales.”

            6. După art.67 se introduc articolele 671 - 677, care vor avea următorul cuprins:

            „Art.671 – Consilierii local i sunt obligați să respecte Constituția și legile țării, precum și Regulamentul de funcționare a consiliului și să se supună regulilor de curtoazie și disciplină și să nu folosească în cuvântul lor sau în relațiile cu cetățenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

            Art.672 – Consilierii locali sunt obligați să menționeze expres situațiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliul poate permite participarea la vot a consilierului.

            Art.673 – Consilierii locali sunt obligați să dea dovadă de cinste și corectitudine; este interzis consilierului să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

            Art.674 – (1) Consilierii j locali au obligația de a aduce la cunoștința cetățenilor toate faptele și actele administrative ce interesează colectivitatea locală.

                               (2) Consilierii locali sunt obligați ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe și să prezinte în consiliul județean o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii.

                               (3) Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate care va fi făcut public prin grija secretarului general al județului.

            Art.675 – Consilierii locali au îndatorirea de a-și perfecționa pregătirea în domeniul administrației publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare și perfecționare organizate în acest scop de instituțiile abilitate.

            Art.676 – (1) Consilierii locali, primarul comunei și viceprimarul nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte , după caz,decât în situațiile prevăzute în prezentul regulament.

                               (2) Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum și în alte cazuri stabilite prin prezentul regulament.

            Art.677 – Consilierii locali nu pot face uz și nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activități private.”

            7. Art.68-77 din Regulament se abrogă.

           

Răspunderea consilierilor locali

 

            8. După art. 677 se întroduce art. 681 cu următorul cuprins:

            „Consilierii locali răspund, în condițiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin.”

            9.  După art. 681 din Regulament se introduc art.691 - 6918, care vor avea următorul cuprins:

            „Art.691 – Consilierul care absentează nemotivat la două ședințe consecutive va fi sancționat, potrivit prevederilor prezentului Regulament și Statutului aleșilor locali.

            Art.692 – Consilierii răspund în nume propriu pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și solidar pentru activitatea consiliului din care fac parte și pentru hotărârile pe care le-au votat.

            Art.693 – (1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Legii nr.393/2004 și ale prezentului Regulament atrage aplicarea următoarelor sancțiuni:

a)      avertismentul;

b)      chemarea la ordine;

c)      retragerea cuvântului;

d)      eliminarea din sala de ședință;

e)      excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate;

f)        retragerea indemnizației de ședință pentru 1 – 2 ședințe.

     (2) Sancțiunile prevăzute la alin.(1) lit. a) – d) se aplică de către președintele consiliului județean, iar cele de la alin.(1) lit.e) și f) de către consiliu, prin hotărâre.

     (3) Pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin.(1) lit.e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate și aspecte juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicațiilor furnizate de cel în cauză.

            Art.694 – La prima abatere, președintele consiliului județean atrage atenția consilierului în culpă și îl invită să respecte regulamentul.

Art.695 – (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul și invitația președintelui și continuă să se abată de la regulament, precum și cei care încalcă în mod grav, chiar și pentru prima dată, dispozițiile regulamentului, vor fi chemați la ordine.

                 (2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul verbal al ședinței.

Art.696 – (1) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către președintele consiliului județean să își retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul și care ar atrage aplicarea sancțiunii.

                  (2) Dacă expresia întrebuințată a fost retrasă, ori dacă explicațiile date sunt apreciate de președinte ca satisfăcătoare, sancțiunea nu se mai aplică.

Art.697 – În cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier continuă să se abată de la regulament, președintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absența nemotivată de la ședință.

Art.698 – (1) În cazul unor abateri grave, săvârșite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancțiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate.

                            (2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

            Art.699 – Excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate nu poate depăși două ședințe consecutive.

            Art.6910 – Excluderea de la lucrările consiliului și ale comisiilor de specialitate are drept consecință neacordarea indemnizației de ședință pe perioada respectivă.

            Art.6911 – În caz de opunere, interzicerea participării la ședințe se execută cu ajutorul forței publice puse la dispoziție președintelui.

            Art.6912 – (1) Sancțiunile prevăzute la art.693 alin. (1) lit. e) și f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puțin două treimi din numărul consilierilor în funcție.

                             (2) Pe perioada aplicării sancțiunii, consilierii în cauză sunt scoși din cvorumul de lucru.

 Art.6913 – Pentru menținerea ordinii în ședințele comisiilor de specialitate, președinții acestora au aceleași drepturi ca și președintele consiliului județean. Aceștia pot aplica sancțiunile prevăzute la art. 693 alin.(1) lit. a) - d).

            Art.6914 – Sancțiunile prevăzute la art.693 alin.(1) se pot aplica în mod corespunzător președintelui și vicepreședinților consiliului județean, pentru abaterile săvârșite în calitatea lor de consilier.

            Art.6915 – (1) Pentru abateri grave și repetate, săvârșite în exercitarea mandatului de președinte sau de vicepreședinți ai consiliului județean, persoanelor în cauză li se pot aplica următoarele sancțiuni:

            a) mustrare;

            b) avertisment;

            c) diminuarea indemnizației cu 5 - 10% pe timp de 1 - 3 luni;

            d) eliberarea din funcție.

                               (2) Sancțiunile prevăzute la alin.(1) lit. a) și b) se aplică, prin hotărâre a consiliului, la propunerea motivată a președintelui consiliului județean. În cazul președintelui consiliului județean, propunerea trebuie făcută de cel puțin o treime din numărul consilierilor în funcție și va fi temeinic motivată. Motivele care justifică propunerea de sancționare vor fi aduse la cunoștință consilierilor cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței.

                              (3) În cazul sancțiunilor prevăzute la alin.(1) lit. a) și b), hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității consilierilor în funcție, iar în cazul sancțiunilor prevăzute la lit.c) și d), cu votul secret a cel puțin două treimi din numărul consilierilor în funcție.

      (4) Aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin.(1) lit. c) și d) poate fi făcută numai dacă se face dovada că președintele sau vicepreședinții consiliului județean a încălcat Constituția, celelalte legi ale țării sau a prejudiciat interesele țării, ale unității administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

                              (5) La eliberarea din funcție se aplică în mod corespunzător prevederile art.113 alin.(2) din Legea nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

            Art.6916 – Împotriva sancțiunii prevăzute la art.6915 alin.(1) lit. c) și d) persoana în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ competente. Procedura prealabilă nu este obligatorie.

            Art.6917 – Aplicarea sancțiunilor prevăzute la art.693 alin.(1), în cazul președintelui și vicepreședinților consiliului județean, în calitatea acestora de consilieri, nu are nici un efect asupra exercitării de către cei în cauză a mandatului încredințat de consiliu.

            Art.6918 – Aplicarea sancțiunii prevăzute la art.6915 alin.(1) lit. d) nu are nici un efect asupra mandatului de consilier al președintelui sau al vicepreședintelui consiliului județean.”

 

Registrul de interese

 

            10. După art.6918 se introduc art.701 - 7011, care vor avea următorul cuprins:

            „Art.701 – (1) Consilierii locali sunt obligați să își facă publice interesele personale printr-o declarație pe propria răspundere, depusă în dublu exemplar la secretarul comunei.

                              (2) Un exemplar al declarației privind interesele personale se păstrează de către secretarul comunei într-un dosar special, denumit registru general de interese.

                         (3) Al doilea exemplar al declarației de interese se transmite la secretarul general al prefecturii, care le va păstra într-un dosar special, denumit registru general de interese.

  Art.702 – Consilierii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:

a) soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;

            b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia;

c) o societate comercială la care dețin calitatea de asociat unic, funcția de administrator sau de la care obțin venituri;

            d) o altă autoritate din care fac parte;

            e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceștia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;

            f) o asociație sau fundație din care fac parte.

            Art.703 - În declarația privind interesele personale, consilierii locali vor specifica:

            a) funcțiile deținute în cadrul societăților comerciale, autorităților și instituțiilor publice, asociațiilor și fundațiilor;

            b) veniturile obținute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică și natura colaborării respective;

            c) participarea la capitalul societăților comerciale, dacă aceasta depășește 5% din capitalul societății;

            d) participarea la capitalul societăților comerciale, dacă aceasta nu depășește 5% din capitalul societății, dar depășește valoarea de 100.000.000 lei;

            e) asociațiile și fundațiile ai căror membri sunt;

            f) bunurile imobile deținute în proprietate sau în concesiune;

            g) funcțiile deținute în cadrul societăților comerciale, autorităților sau instituțiilor publice de către soț/soție;

            h) bunurile imobile deținute în proprietate sau în concesiune de către soț/soție și copii minori;

            i) lista proprietăților deținute pe raza unității administrativ-teritoriale din ale căror autorități ale administrației publice locale fac parte;

            j) cadourile și orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, legate sau decurgând din funcția deținută în cadrul autorității administrației publice locale; orice cadou sau donație primită de consilieri într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituții ori autorități;

            k) orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului județean, în cazul președintelui și vicepreședinților acestuia și al consilierilor locali.

            Art.704 - (1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.

                            (2) În situațiile prevăzute la alin.(1), consilierii locali sunt obligați să anunțe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.

                            (3) Anunțarea interesului personal și abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței.

            Art.705 - Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în condițiile prevăzute de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

            Art.706 - (1) Declarația privind interesele personale se depune după cum urmează:

            a) în termen de 15 zile de la data declarării consiliului ca legal constituit, în cazul consilierilor locali;

            b) în termen de 15 zile de la alegere, în cazul președintelui și vicepreședinților consiliului județean.

Art.707 - (1) Consilierii locali au obligația să reactualizeze declarația privind interesele personale la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dacă au intervenit modificări semnificative față de declarația anterioară.

                            (2) Secretarul comunei va transmite secretarului general al prefecturii, până la data de 1 martie a fiecărui an, un exemplar al declarațiilor reactualizate.

Art.708 - Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispozițiilor art.704 sunt nule de drept, potrivit dispozițiilor art.47 alin. (2) din Legea nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art.709 – (1) Nedepunerea declarației privind interesele personale în termenul prevăzut la art.706 atrage suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declarației.

    (2) Refuzul depunerii declarației privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului.

    (3) Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului județean.

            Art.7010 – Cadourile și orice beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor art.703 lit.j) sunt supuse confiscării.

            Art.7011 – Fapta consilierilor locali de a face declarații privind interesele personale, care nu corespund adevărului, constituie infracțiunea de fals în declarații și se pedepsește potrivit Codului penal.”

            11. După art. 7011  se introduce art.711 cu următorul cuprins:

            „Art.711 – Prevederile prezentului regulament se completează cu dispozițiile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, ale Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnității publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și ale Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, în măsura în care acesta nu dispune.”

            Art.II. După aprobarea modificărilor, articolele din Regulamentul de organizare și funcționare vor fi renumerotate, iar Regulamentul se va republica pe steul comunei Hodoșa.

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan Vasile                                            

 

            Hodoșa, la 13  decembrie 2004

 

                        Nr.16

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

          privind rectificarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2004

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 29 decembrie 2004;

Având în vedere Legea nr.507/2003 privind bugetul de stat Romaniei pe 2004 , a

O.U.G. nr.45/2003 –privind finanțele publice locale  precum și  a HCJ Mureș nr.52/2004 privind rectificarea nivelelor de echilibrare a bugetelor locale;     

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          (1) Se rectifică bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2004 și se stabilește la venituri în suma de 8 431 555,0 mii lei iar la cheltuieli în suma de  8 431 555,0 mii lei, cu un deficit 0.

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2004, detaliată, la venituri, pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe acțiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

            Art.2  -          (1) Influențele asupra bugetului local aprobat prin Hotărârea nr. 19/2003 , modificat prin HCL nr.2/2004, HCL nr. 9/2004 și HCL nr. 14/2004, sunt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                        1.Venituri TOTAL                                               + 33 033 ,0 mii lei

                        din care: A.Venituri proprii                                                              0,0  mii lei

                                       B.Prelevări din bugetul de stat                           + 33 033 ,0 mii lei

    C. Subvenții                                                                         0,0  mii lei

                        2. Cheltuieli TOTAL                                            + 33 033 ,0 mii lei

                                   din care: 1.Cheltuieli curente                                 + 33 033 ,0 mii lei

                                               din aceasta:    a)cheltuieli de personal              - 66 967,0  mii lei

                                                                       b)cheltuieli materiale              +100 000,0  mii lei

                                                                       c)transfer                                                  0,0  mii lei

                                                    2.Cheltuieli de capital                               + 0,0  mii lei

           

Art.3-             Anexa nr. 1  face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

                                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                Nădășan Vasile

                                                                                                                         

 

            Hodoșa,la  29  decembrie  2004

 

                    Nr.17

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind aprobarea bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2005

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 29 decembrie 2004;

            Având în vedere Legea nr.511/2004 privind bugetul de stat Romaniei pe 2005, a Hotărârii nr.53/2004 al Consiliului județean Mureș, a O.U.G. nr.45/2003 –privind finanțele publice locale , a Hotărârii nr. 8/2004 a consiliului local privind impozitele și taxele locale pe anul 2005 cât și a raportului serviciului public al primăriei comunei,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Obiectul prezentei hotărâri  constituie stabilirea volumului veniturilor și a structurii acestora, pe surse, și al cheltuielilor pe destinații, pentru bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2005.

 

            Art.2  -          (1) Estimarea veniturilor bugetare pe anul 2005 a fost realizată pe baza proiecțiilor indicatorilor din hotărârea consiliului local și a prelevărilor din bugetul de stat și județean.

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2005, detaliată, la venituri, pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe acțiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

 

            Art.3  -          Bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2005  se stabilește la venituri în suma de 6 031 238,0 mii lei iar la cheltuieli în suma de  6 031 238,0 mii lei, cu un deficit 0.

           

            Art.4  -          Constituirea resurselor financiare publice locale se fac pe seama impozitelor, taxelor, contribuțiilor și veniturilor nefiscale de la persoanele fizice și juridice precum și din sumele prelevate din bugetul de stat și subvenții, conform Hotărârii nr.53/2004 al Consiliului județean Mureș.

           

            Art.5  -          Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2005 sunt în suma de

  6 031 238,0 mii lei și se prezintă astfel :

                        Venituri TOTAL                                           6 031 238,0 mii lei

                        din care: A.Venituri curente                                   827 120,0  mii lei

                                   din aceasta: a) venituri fiscale                    722 120,0  mii lei   

                                                        b) venituri nefiscale                105 000,0  mii lei

                                       B.Prelevări din bugetul de stat             5 204 118,0  mii lei

    C. Subvenții                                                         0,0  mii lei

                                   -     2   -

            Art.6  -          Cheltuielile prevăzute la bugetul local al comunei pe anul 2005 reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite iar modificarea lor se va face în condițiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri și servicii, precum și efectuarea de cheltuieli se fac numai cu respectarea prevederilor legale și în limitele creditelor bugetare aprobate.

 

            Art.7  -          În structura ei, cheltuielile bugetului local al comunei pe anul 2004 se prezintă astfel:

                        Cheltuieli TOTAL                                        6 031 238,0 mii lei

                                   din care: 1.Cheltuieli curente                     6 031 238,0  mii lei

                                               din aceasta:    a)cheltuieli de personal       3 761 646,0  mii lei

                                                                       b)cheltuieli materiale          1 424 430,0  mii lei

                                                                       c)subvenții                               500 000,0  mii lei

                                                                       c)transferuri                             345 162,0  mii lei

                                                    2.Cheltuieli de capital                               0,0  mii lei

 

            Art.8-             Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2005 este în suma de 528 500,0 mii lei și este cuprins în anexa nr.2.

 

 Art.9-              Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii pe anul 2005 este în suma de 62 000,0 mii lei și este cuprins în anexei nr.3 .

 

            Art.10-          Fondul de rulment al Consiliului local, constituit la finele anului 2004 și cuprins în anexei nr.4,  se va utiliza în anul 2005 după cum urmează :

-75 % pentru finanțarea unor investiții;

-25 % pentru acoperirea golurilor de casă;

 

Art.10-             (1) Se stabilește numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu și al Consiliul local potrivit anexei nr.5 .

                    (2) Ordonatorul de credite va stabili salariile de bază, indemnizațiile de conducere și celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2005.

 

Art.11-          Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, poate propune rectificarea bugetului local al comunei, ca urmare a unor măsuri fiscale,a adaptării legislației la condițiile economiei de piață și în cazuri temeinic justificate.

 

            Art.12-          Anexa nr. 1 - 5 fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan Vasile       

 

                                                                                                                   

Hodoșa, la 29  decembrie 2004

 

                               Nr.18

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

          privind privind aprobarea cheltuielilor privind telefoanele

în raport cu evoluția indicelui de inflație și a tarifelor pentru aceste servicii

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 29 decembrie 2004;

Văzând prevederile Ordonanței Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice și a Legii nr. 247 din 29 aprilie 2002 pentru aprobarea acesteia precum și a notei explicate a primarului comunei;     

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Se aprobă ca pentru îmbunătățirea  circulației datelor și informațiilor utile unei activități normale a unității administrativ- teritoriale , cheltuielile  lunare privind telefoanele și comunicațiile  să fie majorate conform indicelor de inflație din ultima perioadă iar abonamentele la cele două telefoane mobile din dotare să fie preschimbate din  abonamente de  4 $ în abonamente de 4+7 $ pe lună  .

 

            Art.2  -          Influențele asupra bugetului local aprobat trebuie să se încadreze în cheltuielile stabilite în acest sens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

             Art.3-             Cu aducerea la indeplinire a prezentei se însărcinează ordonatorul principal de credite .

 

 

                                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                Nădășan Vasile

 

                                                                                                                              

            Hodoșa,la  29  decembrie  2004

 

                    Nr.19

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                       H O T Ă R Â R E

privind modificarea și completarea

Regulamentul de organizare și funcționare a primăriei comunei

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 13 decembrie 2004;

            Văzând Expunerea de motive nr. 965/2004 a secretarului comunei Hodoșa,

Având în vedere Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din din autoritatile si institutiile publice, a Legii nr.571/2004 privind protectia personalului din autoritãtile publice, institutiile publice si din alte unitãti care semnaleazã încãlcãri ale legii ,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  și alin. (2) lit.e) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

 

                                                                 h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului propriu al Primăriri comunei Hodoșa, conform anexei  la prezenta.

 

            Art.2  -          La data prezentei se abrogă Hotărârea nr.24/2000 ale consiliului local.

 

 

                                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                Nădășan Vasile

 

 

            Hodoșa,la  29  decembrie  2004

 

                    Nr.20