HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI HODOSA

A községi tanács határozatai


2 0 0 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

  H O T Ă R Â R E

 

privind stabilirea taxelor şi impozitelor  locale pe anul 2003

 

Consiliul local al comunei Hodoşa,judeţul Mureş, în şedinţa din 06 februarie 2003;

            Având în vedere Ordonanţa nr.36/2002 privind taxele şi impozitele locale cu modificările ulterioare  precum şi a HGR nr.1278/2002 privind aprobarea Normelor de aplicare a acesteia;

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ş t e :

 

            Art.1  -          Se aprobă impozitele şi taxele locale pe anul fiscal 2003 în limitele şi condiţiile prezentate în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2  -          Impozitele şi taxele locale astfel stabilite vor constitui venituri proprii ale bugetului local al  unităţii administrativ-teritoriale ale comunei Hodoşa.

Art.3  -          Se aprobă ca atât impozitele pe clădiri, impozitul şi taxa pe teren cât şi taxele speciale să se plătească cumulativ, trimestrial în patru rate egale.

Art.4  -          Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren integral, datorate pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 15 martie a anului fiscal se acordă o bonificaţie de 10 %

            Art.5  -          La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea

nr.9 din 30 mai 2002 al  Consiliului Local al comunei Hodoşa.

            Art.6  -          Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare.

 

 

                                                PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                           Szabó  Gyula

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

                                                                                                                         

                                                                                                                         ……………………   

            Hodoşa,la  06 Februarie  2003

 

                        Nr.1


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea bugetului autofinanţat şi extrabugetar al comunei Hodoşa

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 06 februarie 2003;

            Având în vedere propunerea serviciului de contabilitate a primăriei comunei privind proiectul bugetului autofinanţat şi extrabugetar al comunei pe anul 2003,

În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ş t e :

 

            Art.1  -          Se aprobă bugetul autofinanţat şi extrabugetar pe anul 2003 al comunei Hodoşa, conform anexei la prezenta .

 

            Art.2  -          De aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Hodoşa, dl.Orbán Sándor şi serviciul contabil.

 

 

                                                PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                           Szabo  Gyula                                              

 

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

                                                                                                                           

                                                                                                                         ……………………

            Hodoşa, la 06  februarie 2003

 

                        Nr.2


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

  

                                                                H O T Ă R Â R E

 

                                privind  modificarea Organigramei şi numărului de personal  al  primăriei

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 26 aprilie 2003;

            Având în vedere Legea nr. 154/1998 şi a Ordonanţei de urgenţă nr.24/2000 privind salarizarea personalului din administraţia publică locală, precum şi a proiectului iniţiat de primarul comunei

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.e) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

 

                                                                                    h o t ă r ă ş t e :

 

                Art.1  -              Se aprobă  modificarea  Organigramei şi numărul de personal  al primăriei comunei Hodoşa, , începând cu data de 01 aprilie 2003, cu un număr de 17  posturi, conform anexei la prezenta hotarare.

 

            Art.2  -          Modificarea organigramei se bazeaza pe desfiintarea postului de  2 (doi) asistenţi personali ai persoanelor cu handicap.

 

            Art.3  -          Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

                                                                PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                                              Luka  Márton                                                         

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                         ……………………

                Hodoşa, la 26 aprilie 2003

 

                               Nr. 3


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

                                 H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2003

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 26 aprilie 2003;

            Având în vedere Legea nr.746/2002 privind bugetul de stat Romaniei pe 2003, a Hotărârii nr.58/2001 al Consiliului judeţean Mureş, a Legii nr.189/1998 –privind finanţele publice locale , a Hotărârii nr. 9/2002 a consiliului local privind impozitele şi taxele locale pe anul 2003 , a O.U. Guvernului nr.12/2003 cât şi a referatului serviciului public al primăriei ,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ş t e :

 

            Art.1  -          Obiectul prezentei hotărâri  constituie modificarea structurii volumului veniturilor, pe surse, şi al cheltuielilor pe destinaţii, pentru bugetul local comunei pe anul 2003.

 

            Art.2  -          (1) Estimarea veniturilor bugetare pe anul 2003 a fost realizată pe baza proiecţiilor indicatorilor din hotărârea consiliului local , a prelevărilor din bugetul de stat şi judeţean precum şi ca urmare a suspendării de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localitatilor

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2003, detaliată, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe acţiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

            (3) Lista –sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2003 este prevăzut în anexa nr.2.

 

            Art.3-             Anexa nr. 1 şi 2 face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

                                                PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                           Luka  Márton

 

                                                                                                                      Contrasemnează,   

                                                                                                                         ……………………

            Hodoşa, la 26 aprilie 2003

 

                               Nr.4


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                         H O T Ă R Â R E

 

privind  stabilirea relaţiei de înfrăţire cu autoritatea administraţiei publice locale Venerque din Franţa

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 28 iulie 2003;

            Având în vedere  relaţiile de prietenie şi colaborare între localităţile din comuna Hodoşa şi localitate Venerque din Franţa;

Văzând  Circulara comună MAE nr.D3/6291/1994 şi a DAPL nr.IV/561/1994, şi a art. 11 din Legea nr.215/2001 cu modificările ulterioare precum şi a avizelor celor două ministere;

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.y) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                                                    h o t ă r ă ş t e :

                 Articol unic -              Se adoptă  “Înţegerea de înfrăţire şi de cooperare între localitatea

VENERQUE  din Franţa  şi comuna HODOŞA din România” conform anexei , care face parte integrantă prezentei hotărâri.

 

                                                                PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

Bereczki  Ferenc

 

                                                                                                                         Contrasemnează,

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                         ……………………

                Hodoşa, la 28 iulie  2003

 

                               Nr. 5


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

privind  contribuţia consiliului local la constituirea fondului Asociaţiei

“Microregiunea Valea Nirajului-Nyárádmente” pe anul 2003

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 28 iulie 2003;

            Având în vedere  cele convenite de adunarea membrilor fondatori al Asociaţiei “Microregiunea Valea Nirajului-Nyárádmente” din 12 martie 2003 ;

În conformitate cu prevederile art.9 alin. (2) lit. b) din Legea nr.151/1998, privind Dezvoltarea Regională în România şi ale art.19 alin.(2) din HG nr.634/1998;

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.x) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                                                    h o t ă r ă ş t e :

 

Art.1-                În vederea constituirii bugetului Asociaţiei  “Microregiunea Valea Nirajului-Nyárádmente” pe anul 2003, se stabileşte alocarea sumei echivalente  cu cea rezultată din însumarea a câte  3.000 lei pentru fiecare persoană cu domiciliul stabil de pe raza comunei Hodoşa.

Art.2-                Sumele vor fi virate în contul Asociaţiei  “Microregiunea Valea Nirajului-Nyárádmente” prin grija primarului comunei Hodoşa.

 

                                                                PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

Bereczki  Ferenc

 

                                                                                                                         Contrasemnează,

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                         ……………………

                Hodoşa, la 28 iulie  2003

 

                               Nr. 6


ROMÂNIA                                              

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

privind  modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat

 al comunei Hodoşa

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 28 iulie 2003;

Având în vedere  inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat

 al comunei Hodoşa abrobat prinanexa 51 la  HG nr.964 din 5 septembrie 2002;

Văzând  radiograma nr.5741/2003 a Ministrului Administraţiei Publice şi a Legii nr.241/2003 pentru modificarea anexei la Legea nr.213/1998;

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.f) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                                                    h o t ă r ă ş t e :

 

Art.1  -              Se modifică inventarul bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al comunei Hodoşa în sensul că,  se anulează poziţiile nr.114,115,116,117 şi 123 cu bunurile şi spaţiile respective, conform anexei la prezenta.

 

Art.2  -          De executarea prezentei se însărcinează primarul şi secretarul comunei.

 

 

                                                                PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

Bereczki  Ferenc

 

                                                                                                                        Contrasemnează,

                                                                                                                         ……………………

                Hodoşa, la 28 iulie  2003

 

                               Nr. 7


 ROMÂNIA                                              

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                 H O T Ă R Â R E

 

privind  aprobarea structurii funcţiilor publice

în cadrul administraţiei publice locale ale comunei Hodoşa

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 28 iulie 2003;

                Având în vedere prevederile Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi a H.G.R. nr. 504/2003 pentru aprobarea Programului de aplicare a Legii nr.161/2003 ;

           Văzând avizul cu nr. 9663 /2003 ale Agenţiei Naţionale ale Funcţionarilor Publici;

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.e)  precum şi a art. 46  din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                                                    h o t  ă r â ş t e :

 

Art.1  -          Se stabileşte  numărul maxim  de posturi bugetare din  cadrul Consiliului Local al comunei Hodoşa în numărul şi în structura din anexa nr. 1.

Art.2  -          Se stabileşte  organigrama  Consiliului local al comunei Hodoşa conform anexei nr. 2 .

Art.3  -          Se aprobă  statul de funcţii ale Consiliului local al comunei Hodoşa conform anexei nr. 3 .

                Art.4 -               De aducerea la îndeplinire a hotărârii  răspunde  primarul comunei .

 

                                        PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

                                             Bereczki  Ferenc

 

                                                                                                                        Contrasemnează,

                                                                                                                         ……………………

                Hodoşa, la 28 iulie  2003

 

                               Nr. 8


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2003

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 28 iulie 2003;

            Având în vedere Legea nr.746/2002 privind bugetul de stat Romaniei pe 2003, a Hotărârii nr.58/2001 al Consiliului judeţean Mureş, a Legii nr.189/1998 –privind finanţele publice locale cât şi a referatului serviciului public al primăriei ,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ş t e :

 

            Art.1  -              (1) Se rectifică bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2003 şi se stabileşte la venituri în suma de 3 955 183,0 mii lei iar la cheltuieli în suma de  3 955 183,0 mii lei, cu un deficit 0.

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2003, detaliată, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe acţiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

                Art.2  -              Influenţele asupra bugetului local aprobat prin Hotărârea nr. 18/2002 ,modificat,  al consiliului local , sunt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                        1.Venituri TOTAL                                               + 59 790,0 mii lei

                        din care: A.Venituri proprii                                               + 59 790,0  mii lei

                                       B.Prelevări din bugetul de stat                                        0,0  mii lei

    C. Subvenţii                                                             0,0  mii lei

                        2. Cheltuieli TOTAL                                            + 59 790,0  mii lei

                                   din care: 1.Cheltuieli curente                                 + 82 590,0  mii lei

                                               din aceasta:    a)cheltuieli de personal                      0,0  mii lei

                                                                       b)cheltuieli materiale              +82 590,0  mii lei

                                                                       c)transferuri                                          0,0  mii lei

                                                    2.Cheltuieli de capital                            - 22 800,0  mii lei

            Art.3-             Anexa nr. 1  face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                                        PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

                                                 Bereczki  Ferenc

 

                                                                                                                          Contrasemnează,

                                                                                                                         ……………………

                Hodoşa, la 28 iulie  2003

 

                               Nr. 9


ROMÂNIA                                              

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea iniţierii revocării Ordinului de trecerea în proprietatea

privată a comunei Hodoşa a islazurilor comunale

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 28 iulie 2003;

Având în vedere prevederile Legilor funciare cu nr.167/1997, nr.1/2000 cu modificările ulterioare, a Ordinului prefectului judeţului nr.169/1999  privind trecerea în proprietatea privată a comunei Hodoşa a islazurilor comunale  cât şi a  inventarului bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al comunei;

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.f) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                                                    h o t ă r ă ş t e :

 

Art.1  -              Se aprobă iniţierea procedeului şi obţinerea actului de revocare a  Ordinului prefectului nr.169/1999 privind trecerea în proprietatea privată a comunei Hodoşa a islazurilor comunale, în sensul de a soluţiona solicitările proprietarilor persoane fizice şi juridice , privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra pământului, în spiritul legilor funciare.

 

Art.2  -          Cu executarea prezentei hotărâri se însărcinează preşedintele comisiei locale de fond funciar.

 

 

                                                                PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

Bereczki  Ferenc

  

                                                                                                                         Contrasemnează,

                                                                                                                         ……………………

                Hodoşa, la 28 iulie  2003

 

                               Nr. 10

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea utilizării fondului de rulment

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 01 septembrie 2003;

            Având în vedere Darea de seamă contabilă a primăriei pe anul 2003, a Legii nr.189/1998 –privind finanţele publice locale cât şi a referatului serviciului public al primăriei ,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                            h o t ă r e ş t e :

 

            Art.1   -              Se eprobă utilizarea fondului de rulment  al consiliului local al comunei Hodoşa în suma de 244 505 664 lei ,sumă ce se va folosi pentru acoperirea unor cheltuieli de strictă necesitate din bugetul local al comunei pe anul 2003.

           

                Art.2   -              Se însărcinează primarul comunei precum şi serviciul contabil cu introducerea sumei de mai sus în bugetul rectificat al comunei Hodoşa pe anul 2003.

 

                                                                                                                                PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

                                                                                                                                         Fogarasi  Mihaly

 

                Hodoşa, la 01 septembrie 2003

 

                                Nr. 11


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2003

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 1 septembrie 2003;

            Având în vedere Legea nr.746/2002 privind bugetul de stat Romaniei pe 2003, a Hotărârii nr.18/2002 al Consiliului local Hodoşa, a Legii nr.189/1998 –privind finanţele publice locale cât şi a referatului serviciului public al primăriei ,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                            h o t ă r e ş t e :

 

            Art.1   -              (1) Se rectifică bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2003 şi se stabileşte la venituri în suma de 4 205 183,0 mii lei iar la cheltuieli în suma de  4 205 183,0 mii lei, cu un deficit 0.

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2003, detaliată, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe acţiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

                Art.2   -              Influenţele asupra bugetului local aprobat prin Hotărârea nr. 18/2002 , modificat,  al consiliului local , sunt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                        1.Venituri TOTAL                                                + 250 000,0 mii lei

                        din care: A.Venituri proprii                                                 + 250 000,0  mii lei

                                        B.Prelevări din bugetul de stat                                         0,0  mii lei

    C. Subvenţii                                                               0,0  mii lei

                        2. Cheltuieli TOTAL                                              + 250 000,0  mii lei

                                    din care: 1.Cheltuieli curente                                  + 250 000,0  mii lei

                                                din aceasta:    a)cheltuieli de personal                       0,0  mii lei

                                                                        b)cheltuieli materiale               +124 700,0  mii lei

                                                                        c)subvenţii                                 +125 300,0  mii lei

                                                     2.Cheltuieli de capital                                            0,0  mii lei

            Art.3-             Anexa nr. 1  face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                                PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                        Fogarasi  Mihaly

 

                                                                                                                        

                Hodoşa, la 01 septembrie  2003

 

                                Nr. 12


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                                             H O T Ă R Â R E

privind modificarea bugetului autofinanţat şi extrabugetar al comunei Hodoşa

 

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 30 septembrie 2003;

            Având în vedere propunerea serviciului de contabilitate a primăriei comunei precum şi HCL nr.2/2003 privind proiectul de modificare a  bugetului autofinanţat şi extrabugetar al comunei pe anul 2003,

În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                            h o t ă r e ş t e :

 

            Art.1   -           Se aprobă bugetul autofinanţat şi extrabugetar rectificat pe anul 2003 al comunei Hodoşa, conform anexei la prezenta .

 

            Art.2   -           De aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Hodoşa, dl.Orbán Sándor şi serviciul contabil.

 

 

                                                                                                                             PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                                                                                                        Török  Károly                                              

 

 

            Hodoşa, la 30 septembrie 2003

 

                        Nr.13


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2003

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 30 septembrie 2003;

            Având în vedere Hotărârea nr.60/2003 al Consiliului judeţean Mureş, a Hotărârii nr.18/2002 al Consiliului local Hodoşa, a Legii nr.189/1998 –privind finanţele publice locale cât şi a referatului serviciului public al primăriei ,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                            h o t ă r e ş t e :

 

            Art.1   -              (1) Se rectifică bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2003 şi se stabileşte la venituri în suma de 4 354 436,0 mii lei iar la cheltuieli în suma de  4 354 346,0 mii lei, cu un deficit 0.

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2003, detaliată, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe acţiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

                Art.2   -              Influenţele asupra bugetului local aprobat prin Hotărârea nr. 18/2002 , modificat,  al consiliului local , sunt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                        1.Venituri TOTAL                                                + 149 253,0 mii lei

                        din care: A.Venituri proprii                                                               0,0  mii lei

                                        B.Prelevări din bugetul de stat                             +149 253,0  mii lei

    C. Subvenţii                                                                          0,0  mii lei

                        2. Cheltuieli TOTAL                                              + 149 253,0  mii lei

                                    din care: 1.Cheltuieli curente                                  + 149 253,0  mii lei

                                                din aceasta:    a)cheltuieli de personal              +79 601,0  mii lei

                                                                        b)cheltuieli materiale                 +16 864,0  mii lei

                                                                        c)subvenţii                                   +52 788,0  mii lei

                                                     2.Cheltuieli de capital                                            0,0  mii lei

            Art.3-             Anexa nr. 1  face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                                                                                                                        PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                        Török  Károly

 

   

                Hodoşa, la 30 septembrie  2003

 

                                Nr. 14


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                        H O T Ă R Â R E

                                                                 privind  reactualizarea Comisiei locale de apărare împotriva inundaţiilor

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 30 septembrie 2003;

            Având în vedere expunerea de motive al primarului comunei privind necesitatea reactualizării componenţei comisiei de apărare împotriva inundaţiilor;

            Văzând  Hotărârea Guvernului nr.638/1999 şi a Legii Apelor  nr.107/1996;

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.k) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                            h o t ă r e ş t e :

 

            Art.1   -           Se reactualizează  Comisiei locală de apărare împotriva inundaţiilor care va avea următoarea componenţă:

                        1. ORBAN SANDOR            -           PREŞEDINTE, primarul comunei

                        2. BARABASI OTTO            -           LOCŢIITOR, consilier comunal

                        3. CSIZMAS ZOLTAN         -           SECRETAR, secretarul primăriei

                        4. KOCSIS ATTILA   -           MEMBRU,şef post de poliţie

                        5. DR.TÖKES ENDRE         -           MEMBRU, medic de familie

                        6. NAGY LADISLAU           -           MEMBRU, administrator SC Holdagromex

                        7. BALLA  ANTAL               -           MEMBRU, consilier local

 

            Art.2   -           De aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Hodoşa, dl.Orbán Sándor .

 

 

                                                                                                         PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                                                                                  Török  Károly                                                                    

 

Hodoşa,la  30 septembrie 2003

 

            Nr. 15


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea modificării bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2003

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 11 decembrie 2003;

            Având în vedere Hotărârea nr.78/2003 al Consiliului judeţean Mureş, a Hotărârii nr.18/2002 al Consiliului local Hodoşa, a Legii nr.189/1998 –privind finanţele publice locale cât şi a referatului serviciului public al primăriei ,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                            h o t ă r e ş t e :

 

            Art.1   -              (1) Se rectifică bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2003 şi se stabileşte la venituri în suma de 4 569 400,0 mii lei iar la cheltuieli în suma de  4 569 400,0 mii lei, cu un deficit 0.

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2003, detaliată, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe acţiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

                Art.2   -              Influenţele asupra bugetului local aprobat prin Hotărârea nr. 18/2002 , modificat,  al consiliului local , sunt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                        1.Venituri TOTAL                                                + 214 964,0 mii lei

                        din care: A.Venituri proprii                                                               0,0  mii lei

                                        B.Prelevări din bugetul de stat                             +214 964,0  mii lei

    C. Subvenţii                                                                          0,0  mii lei

                        2. Cheltuieli TOTAL                                              + 214 964,0  mii lei

                                    din care: 1.Cheltuieli curente                                  + 214 964,0  mii lei

                                                din aceasta:    a)cheltuieli de personal              -   61 906,0  mii lei

                                                                        b)cheltuieli materiale                 +242 840,0  mii lei

                                                                        c)transfer                                     +  34 030,0  mii lei

                                                     2.Cheltuieli de capital                                            0,0  mii lei

            Art.3-             Anexa nr. 1  face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                                        PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

Sárosi  Ferenc

 

                                                                                                                                                                Contrasemnează,

                                                                                                                                                                    

                Hodoşa, la 11 decembrie  2003

 

                                Nr. 16


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

privind stabilirea taxelor şi impozitelor  locale pe anul 2004

 

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, judeţul Mureş, în şedinţa din 11 decembrie 2003;

            Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997,

            Având în vedere prevederile:    

- art. 38 alin. (2) lit. d.) ultima teză din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 pct. 2 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 6 alin. (1) şi  (2), art. 13, 28, art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (4), art. 35 alin. (2), art. 45 alin. (2), art. 48, art. 49 alin. (4) şi (7), art. 55 alin. (2), art. 58, 60, 67, 72, 73, art. 74 alin. (1) lit. b.) – d.) şi alin. (2), art. 75 şi anexa nr. 5 lit. B pct. 2 ultima teză din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale pct. 1.07, 1.08, 4.04, 6.02, 6,04, pct. 13.01 alin. 4, pct. 13.02, 13.03, 28.02, 30.01, alin. 2, pct. 31.03, 31.04, 35.04, 45.01, 48.01 – 48.06, 48.10, 49.01, 49.08, 55.02, 58.01, 60.02, 67.01, 72.01, 72.03, 73.01, 74.25, 75.03 şi pct. 80.19 lit. a.) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

      Ţinând seama de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 561/2003  privind actualizarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2004,

Analizând Nomenclatura stradală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Hodoşa precum şi Planul urbanistic general aprobat prin hotărârea Consiliului local al comunei Hodoşa

nr.15 din 28 septembrie 2001 .

Ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul

2004 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

 

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.d)  şi art.46 alin (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

 

Consiliul Local al comunei Hodoşa  adoptă prezenta hotărâre.

 

                Art. 1.         Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2004, după cum urmează:

a.) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2004, constituind anexa nr.1;

b.) cota prevăzută la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.36/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la 1,5%

c.) cota prevăzută la art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.36/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la 3 %

d.) cota prevăzută la art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.36/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la 5 %

e.) cota prevăzută la art. 45 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr.36/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la 0,5%

 

Art. 2. –         Bonificaţia prevăzută la art. 49 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte după cum urmează:

            a.) în cazul impozitului pe clădiri, la 10 %

            b.) în cazul impozitului pe teren , la  10 %

 

Art. 3. –         (1) Majorarea anuală prevăzută la art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte după cum urmează:

            a.) în cazul impozitului pe clădiri, la 0 %

            b.) în cazul impozitului pe teren, la 0 %

            c.) în cazul taxei pe teren, la 0 %

            d.) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la 0 %

            e.) în cazul taxelor pentru eliberarea:

                        e.1. certificatului de urbanism, la 0 %

                        e.2. autorizaţiei de construire, la 0 %

                        e.3. autorizaţiei de foraje şi excavări, la 0 %

                        e.4. autorizaţiei de desfiinţare, la 0 %

                        e.5. autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşamente, la 0 %

                        e.6. avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, la 0 %

                        e.7. certificatului de nomenclatură stradală, la 0 %

                        e.8. autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală, la 0 %

                        e.9. autorizaţiei sanitare de funcţionare, la 0 %

                        e.10. de copii heliografice, la 0 %

                        e.11. certificatul de producător şi pentru viza trimestrială a acestuia,0%

            f.) în cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, la 0 %

            g.) în cazul impozitului pe spectacole, la 0 %

            h.) în cazul taxei hoteliere, la 0 %                                                                                                                                                                                                                          

             i.) în cazul altor taxe locale, la 0 %

            (2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală prevăzută la alin. (1) este inclusă în nivelurile acestora prevăzută în anexa nr.1.

 

            Art. 4. –         Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2004, se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Hodoşa nr.1 din 2003 , adică : satul Hodoşa  rangul IV, satele Ihod, Isla şi Sîmbriaş rangul V ,zona A.

 

 Art. 5. –        Terenurile pentru care nu se datorează taxa, potrivit pct. 2 lit. B din anexa nr. 5 la Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002, republicată, cu modificările ulterioare, sunt:

                          Nu există asemenea terenuri.

             Art. 6. –        Lista actelor normative prin care se instituie impozite şi taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoşa , prin care s-au instituit/stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2.

 

              Art.7. -         Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoşa , în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă de 5ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 3.

 

              Art. 8. –       Se aprobă  procedura de acordare a facilităţiilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute la art.49 alin (2) din Ordonanţa Guvernului nr.36/2002,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,potrivit anexei nr.4.

 

             Art. 9. – Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.10. – (1) Prezenta hotărâre se comunică Prefecturii judeţului Mureş în vederea exercitării controlului cu privire la legalitatea, celor interesaţi şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Hodoşa.

(2) Aducerea la cunoştinţă se face prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale.

 

 

           

                                                 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

Sárosi  Ferenc

 

               

 

                                                                                                                                                                Contrasemnează,

                                                                                                                                                                      

 

                Hodoşa, la 11 decembrie  2003

 

                                Nr. 17

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea "Strategiei si a Programului de modernizare a administratiei publice din comuna Hodoşa" pentru perioada 2004 - 2006

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 30 septembrie 2003;

            Având in vedere prevederile din Circulara Primului Ministru al Guvernului României, adresata autoritatilor publice centrale si locale, pentru elaborarea Strategiilor proprii de accelerare a reformei administrative si a metodologiei pentru aprobarea cadrului de elaborare a programelor multianuale de modernizare a administratiei publice,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                            h o t ă r e ş t e :

 

            Art.1   -              Se aprobă "Strategia si Programul de modernizare a administraţiei publice în comuna Hodoşa" pentru perioada 2004 – 2006 conform anexelor nr.1 şi 2.

 

                Art.2   -              Coordonarea Programului va fi realizată de domnul Orban Sandor, primarul comunei Hodoşa şi de către domnul Csizmas Zoltan, secretarul comunei.

 

            Art.3-             Anexa nr. 1 şi 2. fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

 

                                        PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

Sárosi  Ferenc

 

                                                                                                                                                                Contrasemnează,

                                                                                                                                                                    

      

Hodoşa, la 11 decembrie  2003

 

                                Nr. 18


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                                            H O T Ă R Â R E

 

           privind aprobarea bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2004

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 23 decembrie 2003;

            Având în vedere Legea nr.507/2003 privind bugetul de stat Romaniei pe 2003, a Hotărârii nr.82/2003 al Consiliului judeţean Mureş, a O.U.G. nr.45/2003 –privind finanţele publice locale , a Hotărârii nr. 17/2003 a consiliului local privind impozitele şi taxele locale pe anul 2004 cât şi a referatului serviciului public al primăriei comunei,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                            h o t ă r e ş t e :

 

            Art.1   -           Obiectul prezentei hotărâri  constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora, pe surse, şi al cheltuielilor pe destinaţii, pentru bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2004.

 

            Art.2   -           (1) Estimarea veniturilor bugetare pe anul 2004 a fost realizată pe baza proiecţiilor indicatorilor din hotărârea consiliului local şi a prelevărilor din bugetul de stat şi judeţean.

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2004, detaliată, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe acţiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

            (3) Lista –sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2004 este prevăzut în anexa nr.2.

 

            Art.3   -           Bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2004  se stabileşte la venituri în suma de 5 441 725,0 mii lei iar la cheltuieli în suma de  5 441 725,0 mii lei, cu un deficit 0.

           

            Art.4   -           Constituirea resurselor financiare publice locale se fac pe seama impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi veniturilor nefiscale de la persoanele fizice şi juridice precum şi din sumele prelevate din bugetul de stat şi subvenţii, conform Hotărârii nr.82/2003 al Consiliului judeţean Mureş.

           

            Art.5   -           Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2004 sunt în suma de

  5 441 725,0 mii lei şi se prezintă astfel :

                        Venituri TOTAL                                            5 441 725,0 mii lei

                        din care: A.Venituri curente                         703 058,0  mii lei

                                    din aceasta: a) venituri fiscale                      565 901,0  mii lei    

                                                         b) venituri nefiscale                137 157,0  mii lei

                                        B.Prelevări din bugetul de stat              4 738 667,0  mii lei

    C. Subvenţii                                                            0,0  mii lei

                                    -     2   -

            Art.6   -           Cheltuielile prevăzute la bugetul local al comunei pe anul 2004 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite iar modificarea lor se va face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli se fac numai cu respectarea prevederilor legale şi în limitele creditelor bugetare aprobate.

 

            Art.7   -           În structura ei, cheltuielile bugetului local al comunei pe anul 2004 se prezintă astfel:

                        Cheltuieli TOTAL                                         5 441 725,0 mii lei

                                    din care: 1.Cheltuieli curente                      4 541 725,0  mii lei

                                                din aceasta:    a)cheltuieli de personal        2 663 261,0  mii lei

                                                                        b)cheltuieli materiale              930 119,0  mii lei

                                                                        c)subvenţii                                400 000,0  mii lei

                                                                        c)transferuri                              548 345,0  mii lei

                                                     2.Cheltuieli de capital                     900 000,0  mii lei

 

            Art.8-             Cheltuielile de capital ,în suma de 900 000,0 mii lei cuprinse în prezenta, constituie contribuţia la finalizarea introducerii gazului metan în satele comunei.

 

            Art.9-             Fondul de rulment al Consiliului local, constituit la finele anului 2004, se va utiliza în anul 2004 după cum urmează :

-100% pentru finanţarea unor investiţii;

 

Art.10-             (1) Se stabileşte numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu şi al Consiliul local potrivit anexei nr.3 .

                    (2) Ordonatorul de credite va stabili salariile de bază, indemnizaţiile de conducere şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2004.

 

Art.11-           Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, poate propune rectificarea bugetului local al comunei, ca urmare a unor măsuri fiscale,a adaptării legislaţiei la condiţiile economiei de piaţă şi în cazuri temeinic justificate.

 

            Art.12-           Anexa nr. 1 - 3 fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

                                                 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Balla  Antal

 

           

 

                                                                                                                        Contrasemnează,

Hodoşa, la 23  decembrie 2003

 

                                Nr.19

Top


Home I Despre comuna ITeritoriu administrativ I Primaria comunei I Consiliul local I Localitati înfratite I Evenimente

 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this web contact [Csizmas Zoltan].
Last updated: 10/16/02.