HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI HODOSA

A községi tanács határozatai


2 0 0 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

                     privind  contul de  încheiere a execuţiei bugetului local pe anul 2001

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 07  februarie 2002;

            Având în vedere raportul privind încheierea execuţiei bugetului local pe anul 2001,  prezentat de serviciul contabil al primăriei

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                                  h o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1   -           Se aproba încheierea executiei bugetului local pe anul 2001, în structura prezentata în anexele nr. 1, la venituri în suma de 2.200.047 mii lei, la cheltuieli în suma de 2.132.942  mii lei, cu un excedent de 67.105 mii lei.

 

            Art.2   -           Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                                                 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Luka  Márton                                                           

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

                                                                                                                            

                                                                                                                           ……………………

            Hodoşa, la 07  februarie 2002

 

                        Nr.1


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                H O T Ă R Â R E

 

             privind  Programul de dezvoltare economico-socială a comunei

 pe  perioada  2002-2004

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 07  februarie 2002;

            Având în vedere raportul privind Programul de dezvoltare economico-socială a comunei pe perioada 2002-2004 iniţiat de primarul comunei

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                                  h o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1   -           Se aproba Planul de dezvoltare economico-socială a comunei pe perioada 2002-2004, conform anexei la prezenta.

 

            Art.2   -           Anexa  face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

                                                 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Luka Márton                                                

 

                                                                                                                        Contrasemnează,

                                                                                                                            

                                                                                                                           ……………………

            Hodoşa, la 07  februarie 2002

 

                        Nr.2


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

  

                                                                H O T Ă R Â R E

 

                                privind  Planul  de Gestionare a Deşeurilor

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 07  februarie 2002;

            Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr.78/2000 privind regimul deşeurilor , a Legii nr.426/2001 de aprobare a acesteia  precum şi a iniţiativei primarului comunei în acest sens,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.r) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                                  h o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1   -           Se aproba Planul de gestionare a deşeurilorpe teritoriul comunei Hodoşa, conform anexei la prezenta.

 

            Art.2   -           Anexa  face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

                                                 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Luka Márton                                                

 

                                                                                                                         Contrasemnează,

                                                                                                                            

                                                                                                                           ……………………

            Hodoşa, la 07  februarie 2002

 

Nr.3


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

                                 H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea bugetului autofinanţat şi extrabugetar al comunei Hodoşa

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 7 martie 2002;

            Având în vedere propunerea serviciului de contabilitate a primăriei comunei privind proiectul bugetului autofinanţat şi extrabugetar al comunei pe anul 2002,

În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                            h o t ă r e ş t e :

 

            Art.1   -           Se aprobă bugetul autofinanţat şi extrabugetar pe anul 2002 al comunei Hodoşa, conform anexei la prezenta .

 

            Art.2   -           De aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Hodoşa, dl.Orbán Sándor şi serviciul contabil.

 

 

                                                 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Fogarasi  Mihály                                        

 

                                                                                                                        Contrasemnează,

                                                                                                                            

                                                                                                                           ……………………

            Hodoşa, la 07  martie 2002

 

                        Nr.4


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                         H O T Ă R Â R E

 

privind rectificarea bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2002

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 07 martie 2002;

            Având în vedere Hotărârea nr.2/2002 al Consiliului judeţean Mureş, a Legii nr.189/1998 –privind finanţele publice locale şi a referatului serviciului public al primăriei ,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                                  h o t ă r e ş t e :

 

            Art.1   -           (1) Se rectifică bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2002 şi se stabileşte la venituri în suma de 2 683 359,0 mii lei iar la cheltuieli în suma de  2 683 359,0 mii lei, cu un deficit 0.

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2001, detaliată, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe acţiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

            Art.2   -           Influenţele asupra bugetului local aprobat prin Hotărârea nr. 23/2001 al consiliului local sunt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                        1.Venituri TOTAL                                      + 76 052,0 mii lei

                        din care: A.Venituri proprii                                                 0,0  mii lei

                                        B.Prelevări din bugetul de stat               + 76 052,0  mii lei

    C. Subvenţii                                                             0,0  mii lei

                        2. Cheltuieli TOTAL                                              + 76 052,0  mii lei

                                    din care: 1.Cheltuieli curente                      + 76 052,0  mii lei

                                                din aceasta:a)cheltuieli de personal                           0,0  mii lei

                                                                        b)cheltuieli materiale              + 32 067,0  mii lei

                                                                        c)transferuri                               +43 985,0  mii lei

                                                     2.Cheltuieli de capital                              0,0  mii lei

            Art.4-             Anexa nr. 1  face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

                                                 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Fogarasi  Mihály                                        

                                                                                                                        Contrasemnează,

                                                                                                                            

                                                                                                                           ……………………

            Hodoşa, la 07  martie 2002

 

                        Nr.5


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

privind modificarea Hotărârii nr.20/2001 privind stabilirea limitelor veniturilor

medii lunare ce s-ar putea obţine de către familii conform Legii nr.416/2001

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 07 martie 2002;

            Având în vedere Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,şi a art.15 alin.(1) din HGR nr.1099/2001 privind Normele metodologice de aplicare a acesteia;

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit. s) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                            h o t ă r e ş t e :

 

            Art.unic-       Se modifică anexa la Hotărârea nr.20/2001 al consiliului local în sesul că se întroduce în anexa următoarul criteriu de venit lunar:

Venituri din munca zilieră                       100.000 lei/zii.

 

 

                                                 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Fogarasi  Mihály

 

                                                                                                                        Contrasemnează,

                                                                                                                           

                                                                                                                           ……………………  

 

            Hodoşa,la  07 martie 2002

 

                        Nr.6


 ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                         H O T Ă R Â R E

 

privind rectificarea bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2002

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 11 aprilie 2002;

            Având în vedere Dispoziţia nr.44/2002 ale Preşedintelui Consiliului Judeţean, a Hotărârii nr.8/2002 al Consiliului judeţean Mureş, a Legii nr.189/1998 –privind finanţele publice locale şi a referatului serviciului public al primăriei ,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                                  h o t ă r e ş t e :

 

            Art.1   -           (1) Se rectifică bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2002 şi se stabileşte la venituri în suma de 2 833 827,0 mii lei iar la cheltuieli în suma de  2 833 827,0 mii lei, cu un deficit 0.

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2002, detaliată, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe acţiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

            Art.2   -           Influenţele asupra bugetului local aprobat prin Hotărârea nr. 5/2002 al consiliului local sunt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                        1.Venituri TOTAL                                                + 150 468,0 mii lei

                        din care: A.Venituri proprii                                                              0,0  mii lei

                                        B.Prelevări din bugetul de stat                         + 150 468,0  mii lei

    C. Subvenţii                                                                        0,0  mii lei

                        2. Cheltuieli TOTAL                                              + 150 468,0  mii lei

                                    din care: 1.Cheltuieli curente                                  + 150 468,0  mii lei

                                                din aceasta:a)cheltuieli de personal                - 12 479,0  mii lei

                                                                        b)cheltuieli materiale              + 12 479,0  mii lei

                                                                        c)transferuri                           + 150 468,0  mii lei

                                                     2.Cheltuieli de capital                              0,0  mii lei

            Art.4-             Anexa nr. 1  face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

                                                 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Török  Károly                                              

 

                                                                                                                        Contrasemnează,

                                                                                                                            

                                                                                                                           ……………………

            Hodoşa, la 11  aprilie 2002

 

                        Nr.7


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                         H O T Ă R Â R E

 

privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 11 aprilie 2002;

            Având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                                  h o t ă r e ş t e :

 

            Art.1   -           Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local  prevăzut în anexa  la prezenta.

 

            Art.2   -           Anexa   face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.3-             Pe data intrării în vigoare a prezentei se abrogă Hotărârea nr.8/1992 cu modificările aduse prin Hotărârea nr.14/2000.

 

                                                 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Török  Károly                                              

 

                                                                                                                        Contrasemnează,

                                                                                                                            

                                                                                                                           ……………………

            Hodoşa, la 11  aprilie 2002

 

                        Nr.8


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

privind stabilirea taxelor şi impozitelor  locale pe anul 2003

 

Consiliul local al comunei Hodoşa,judeţul Mureş, în şedinţa din 30 mai 2002;

            Având în vedere Ordonanţa nr.36/2002 privind taxele şi impozitele locale, precum şi a referatului serviciului de specialitate ale primăriei comunei;

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                            h o t ă r e ş t e :

 

            Art.1   -           Începând cu data de 1 ianuarie 2003 se stabilesc noile nivele ale impozitelor şi taxelor locale, în sume fixe precum şi în procente stabilite aplicabile în anul fiscal 2003, conform anexei nr.1.

 

            Art.2   -           Nivelul taxelor şi impozitelor stabilite conform art.1 se aplică asupra categoriilor de taxe şi impozite care sunt prezentate în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

 

            Art.3   -           Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare.

 

 

                                                 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Sárosi  Ferenc

                                                                                                                        Contrasemnează,

                                                                                                                           

                                                                                                                           ……………………  

            Hodoşa,la  30 mai  2002

 

                        Nr.9

 

                                                                                                                           Anexa nr.1

                                                                                                            la Hotărârea nr.9/2002

           

                               

                                                            N I V E L E L E

 

            taxelor şi impozitelor locale stabilite în sume fixe pentru anul fiscal 2003

 

I.Impozit pe clădiri

 

                        A.   Pentru persoane juridice :

            -Aplicarea cotei de 1,0 % asupra valorii de inventar a clădirilor actualizată sau 4% la clădiri la care nu s-a efectuat reavaluare din anul 1998 inclusiv

 

                        B.   Pentru persoanele fizice şi fizice autorizate:

            -Aplicarea cotei de 0,1 % asupra valorii stabilite potrivit criteriilor şi normelor de evaluare prevăzute mai jos:

               

Nr.crt.     Felul şi destinaţia clădirilor şi altor construcţii                                Valoarea impozabilă - lei/mp-

                                                                                                                                Cu instalatii de apă              Fără instalatii de apă                                                                                                                            canalizare,electice                canalizare,electice     

                                                                                                                                   încălzire                                          încălzire

1.         Clădiri *)        

            a) cu pereţi sau cadre din beton armat               7.300.000                    5.100.000         

            b) cu pereţi din cărămidă arsă, piatră naturală

                  sau din alte materiale, fără cadre din beton   5.300.000                    3.100.000         

            c) cu pereţi din lemn.cărămidă nearsă,vălătuci

                  paiantă şi din alte materiale asemănătoare    1.400.000                       900.000

 

2.         Construcţii anexe *)

              -situate în afara corpului principal al clădirii:

              a) cu pereţi din cărămidă arsă, piatră , beton şi

                  din alte materiale asemănătoare                                  900.000                      800.000

             b) cu pereţi din lemn.cărămidă nearsă,vălătuci

                  paiantă şi din alte materiale asemănătoare       800.000                      500.000

 

3.         Pentru locuinţe la subsol sau la mansardă                -75 % din valoarea corespunzătoare                                                                                                                   fiecărei grupe de clădiri

4.                  Pentru spaţiile cu altă destinaţie, situate în                                                              subsolurile clădirilor                                      -50 % din valoarea corespunzătoare                                                                                                       fiecărei grupe de clădiri

 

                *) Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate, după cum urmează:

                                                - înainte de anul 1950 inclusiv                            - reducere 15 %

                                                - înainte de anii 1951-1977 inclusiv                    -reducere 5 %

                **) În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii, se vor utiliza valorile impozabile, în lei/mp, prevăzute la col.3

Notă: Coeficientul de corecţie pozitivă aplicabilă este de 1,00 pentru toate clădirile din comună.

 

II. Impozit pe teren

                        a) în intravilanul localităţilor:

-         lei/mp-

Zona in cadrul localităţii *                           Nivelurile impozitului pe ranguri de localităţi **  

                                                                                                IV                                V

                        C                                                                     300                             200

                                                                                                                                                           

*   Pentru toate cele patru sate componente

**   Rangul IV pentru satul reşedinţă de comună HODOŞA şi rangul V pentru satele:  IHOD,  ISLA,  SÎMBRIAŞ

Notă: Atât pentru rangul IV cât şi pentru rangul V se aplică un coeficient de corecţie pozitivă de 1,10

 

III.Taxa asupra mijloacelor de transport

               

                                Se stabileşte în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului pentru fiecare 500 cmc, după cum urmează:

-autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 2000 cmc inclusiv                             58.000  lei/an/500 cmc

-autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 2000 cmc                                               72.000  lei/an/500 cmc

                -autobuze,autocare,microbuze                                                                                           117.000  lei/an/500 cmc

                -autovehicule de până la 12 tone inclusiv                                                                        126.000 lei/an/500 cmc

                -tractoare înmatriculate                                                                                                         78.000  lei/an/500 cmc

                -motociclete,motorete şi scutere                                                                                          32.760  lei/an/500 cmc

                                Pentru vehicule lente cuprinse în anexa la Ordonanţă ale persoanelor fizice şi juridice se stabileşte o taxă anuală pevehicule , după cum urmează :Tractoare:         - U 650 şi asemenea                                             260.000  lei/an

                                                                                                - DT 445 şi asemenea                                           260.000  lei/an

                                                                                                - celelalte tipuri                                                     195.000  lei/an

                                                                       Combine:        - Combine CP                                                        260.000  lei/an

                                                                                                - combine C                                                           195.000  lei/an

 

 

V.Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor şi comerţului

                A. În domeniul construcţiilor:

                a) Certificatul de urbanism (50% în mediul rural)

                                                Suprafaţa                                                                                               Taxa -lei-

                                -până la 150 mp                                                                                                            25.000

                                -până la 250 mp                                                                                                            37.000

                                -până la 500 mp                                                                                                            48.000

                                -până la 750 mp                                                                                                            61.000

                                -până la 1000 mp                                                                                                          73.000

                                -peste 1000 mp                                                                                                             85.000 + 130 lei/mp

                                                                                                                                                pentru suprafeţele mai mari de 1000 mp

 

                b)  (1)Pentru eliberarea autorizatiei de construire taxa este de 1% din valoarea autorizata a lucrarilor, inclusiv a instalatiilor aferente acestora. Pentru cladirile cu destinatie de locuinta si anexe gospodaresti taxele se reduc cu 50%.

(2) Taxele de autorizare nu se datoreaza in cazul eliberarii de autorizatii pentru lacasuri de cult, inclusiv pentru constructiile-anexe ale acestora, pentru lucrarile de dezvoltare, de modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului, pentru lucrarile de interes public judetean sau local, precum si pentru constructiile ai caror beneficiari sunt institutiile publice.

c) Pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari, necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari taxa datorata pentru fiecare m2 este de 40.000 lei .

d) Pentru eliberarea autorizatiei pentru constructiile de santier, necesare executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea, taxa este de 3% din valoarea autorizata a constructiilor.

e) Pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote, campinguri taxa datorata este de 2% din valoarea autorizata a lucrarii sau a constructiei.

f) Pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor taxa datorata este de 48.000 lei pentru fiecare m2.

g) Pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, partiala sau totala, a constructiilor si a amenajarilor taxa datorata este de 0,1% din valoarea impozabila a acestora. In cazul desfiintarii partiale cuantumul taxei se calculeaza proportional cu suprafata construita a cladirii supuse demolarii.

h) Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum si a autorizatiilor de construire taxa este de 30% din valoarea taxei initiale.

i) Pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu taxa datorata este de 50.000 lei.

j) Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari, taxa datorata este de 100.000 lei .

k) Pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa taxa datorata este de 48.000 lei.

 

                B.Alte autorizaţii şi certificate decât cele de la litera A.

                a) Autorizaţii de funcţionare pentru activităţi lucrative şi viza anuală a acestora:

                                -pentru meseriaşi şi cărăuşi                                                  50.000 lei

                                -pentru cazane de fabricat rachiu                                        75.000

                                -pentru liber-profesionişti                                                   130.000

                                -pentru mori,prese de ulei şi darace                                  200.000

                                -pentru activitatea de agro-turism                                       65.000

                                -pentru alte activităţi neprevăzute mai sus                      400.000

 

                b) Autorizaţii pentru activităţi comerciale şi viza anuală a acestora

                                                - pe piaţă                                                                182.000 lei/an

                                                - în unităţi comerciale                                          364.000 lei/an

                c)Pentru eliberarea certificatului de producător se percepe o taxă de 50.000 lei iar viza trimestrială a acestora este de 10.000 lei.

 

VI.Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă

 

                a) Taxe pentru publicitate, afişaj şi reclamă, datorează o taxă:

                                - de 2 % din valoarea contractului exclusiv TVA aferentă.

                b) taxele prevăzute pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii de către contribuabili:

                                -pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii:   150.000  lei/an/mp

                                                                                                            sau fracţiune      

                c) Taxele pentru afişele şi biletele de publicitate netipărite           25.000 lei

 

VII.           Impozite pe spectacole

 

A.Impozit pe spectacole

1.Pentru manifestarile artistice si competitiile sportive impozitul pe spectacole se stabileste asupra incasarilor din vanzarea abonamentelor si a biletelor de intrare, prin aplicarea urmatoarelor cote:

a) 2% pentru manifestarile artistice de teatru, de opera, de opereta, de filarmonica, cinematografice, muzicale, de circ, precum si pentru competitiile sportive interne si internationale;

b) 5% pentru manifestarile artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestari artistice ori distractive care au un caracter ocazional.

2. Pentru activitatile artistice si distractive de videoteca si discoteca impozitul pe spectacole se stabileste in functie de suprafata incintei in care se desfasoara spectacolul, dupa cum urmeaza:

a) in cazul videotecilor, de  1.000 lei/m2/zi;

b) in cazul discotecilor, de  2.000 lei/m2/zi.

 

                B.Taxa de folosire a căminelor culturale

 

Pe sate şi  pe acţiuni sau manifestaţii:          HODOSA               IHOD                      ISLA               SÎMBRIAŞ
 
1.Mese festive cu muzică şi petrecere  (NUNTĂ)         600.000                 600.000                 600.000                 600.000
 
2.Diverse manifestări cu sau fără muzică:                   

                baluri, logodne,botezuri, discoteci,etc.             250.000                 250.000                 300.000                 450.000

 

3.Alte activităţi : mese de pomană, expuneri, 

                 prezentări, activităţi culturale                              70.000                 70.000                    70.000                   70.000

 

VIII. Alte taxe şi impozite locale

 

                A.            Piaţa din comună                                                                                 Taxa

                                                                                                                                                                                - lei/zii -

                a) Taxa de intrare pentru:

                                - căruţe cu doi cai                                                                                                                 20.000

                                - căruţe cu un cal                                                                                                                  15.000

                                - animale mari peste 2 ani    : bovine , cabaline, etc.                                                        15.000

                                - animale mari sub 2 ani : bovine , cabaline, etc.                                                              10.000

                                - porcine peste un an                                                                                                           10.000

                                - porcine sub un an, ovine, caprine                                                                                     5.000

                                - animale mici şi păsări, de fiecare animal                                                                           3.000

                b) Taxa de intrare pentru autovehicule, în afara animalelor                                                           30.000

                c)  Taxa de folosire a locurilor pentru comercianţii ambulanţi                                                       50.000

                d)  Taxa pentru comercianţii de alimentaţie publică                                                                        80.000

 

                B.        Taxa pentru comercianţii ambulanţi pe teritoriul comunei                                         40.000

C.       Taxele pentru servicii şi contravaloare la documente:

                                                -Certificate de proprietate:

                                                                a)pentru animale mari peste 2 ani                      25.000   lei

                                                                b)pentru animale mari sub 2 ani                         15.000   lei

                                                                c)pentru porci peste 6 luni                                  15.000   lei

                                                                d)pentru toate celelalte animale                         10.000   lei

                                                -Transcrierea proprietăţii asupra animalelor, în bilete de proprietate:

                                                                a) pentru boi, bivoli şi tauri peste 2 ani                            30.000  lei

                                                                b) pentru vaci şi bivoliţe peste 2 ani                                 30.000  lei

                                                                c) pentru cai peste 2 ani                                                      30.000  lei

                                                                d) pentru măgari, catâri                                                       20.000  lei

                                                                e) pentru boi,vaci,bivoli, cai sub 2 ani                              15.000  lei

                                                                f)  pentru viţei de lapte                                                        15.000  lei

                                                                g) pentru oi,berbeci şi capre                                                 5.000  lei

                                                -Certificarea de semnături şi dare de dată certă                 50.000  lei

                                                -Eliberare de certificate ,adeverinţe şi oricăror alte

                                                  acte prin care se atestă  un fapt sau o situaţie, cu

                                                  excepţia acelor acte pentru care nu se plăteşte o

                                                  altă taxă mai mare                                                                 15.000  lei

                                                -Înregistrarea actelor de stare civilă                                    20.000  lei

                                                -Inregistrarea schimbării de nume sau prenume                50.000   lei

                                                -Reconstituirea sau rectificarea ,  certificate care

                                                  atestă o stare civilă                                                              25.000  lei

                                                -Eliberarea duplicatelor de stare civilă                                50.000  lei

                                                -Oficieri de căsătorie în afara programului                       150.000  lei

                *Taxele cuprind şi taxele extrajudiaciare de timbru stabilite prin Legea nr.117/1999, nemajorate pe anul 2001.

 

                D.            Taxa pentru servicii de remăsurare a terenurilor agricole  şi forestiere:

                                                                                - sub  0,50 ha                                                           75.000  lei

                                                                                - între 0,50 –1,00 ha                                              100.000  lei

                                                                                - peste  1,00 ha                                                      125.000  lei

 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                         H O T Ă R Â R E

 

privind rectificarea bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2002

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa extraordinară din 28 iunie 2002;

            Având în vedere Hotărârea nr.14 /2002 al Consiliului judeţean Mureş, a Legii nr.189/1998 –privind finanţele publice locale şi a referatului serviciului public al primăriei ,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                                  h o t ă r e ş t e :

 

            Art.1   -           (1) Se rectifică bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2002 şi se stabileşte la venituri în suma de 2 865 915,0 mii lei iar la cheltuieli în suma de  2 865 915,0 mii lei, cu un deficit 0.

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2002, detaliată, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe acţiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

            Art.2   -           Influenţele asupra bugetului local aprobat prin Hotărârea nr. 9/2002 al consiliului local sunt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                        1.Venituri TOTAL                                                + 32 088,0 mii lei

                        din care: A.Venituri proprii                                                              0,0  mii lei

                                        B.Prelevări din bugetul de stat                            + 32 088,0  mii lei

    C. Subvenţii                                                                        0,0  mii lei

                        2. Cheltuieli TOTAL                                              + 32 088,0  mii lei

                                    din care: 1.Cheltuieli curente                                  + 32 088,0  mii lei

                                                din aceasta:    a)cheltuieli de personal            - 45 000,0  mii lei

                                                                        b)cheltuieli materiale               +60 824,0  mii lei

                                                                        c)transferuri                              + 16 264,0  mii lei

                                                     2.Cheltuieli de capital                              0,0  mii lei

            Art.4-             Anexa nr. 1  face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

                                                 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Balla Antal                                       

 

                                                                                                                        Contrasemnează,

                                                                                                                            

                                                                                                                           ……………………

            Hodoşa, la 28  iunie 2002

 

                        Nr.10


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                         H O T Ă R Â R E

 

 privind desemnarea componenţei delegaţiei oficiale ce se va deplasa

în localitatea Venerque din Franţa

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa extraordinară din 28 iunie 2002;

            Văzând Hotărârea nr.5/1998 al consiliului local privind aprobarea iniţiativei de infrăţire dintre comuna Hodoşa şi localitatea Venerque ;

 Având în vedere invitaţia adresată consiliului local şi primăriei comunei  în vederea desemnării unei delagaţii care să efectueze o călătorie în această localitate din Franţa;

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.y) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                                  h o t ă r e ş t e :

 

            Art.1   -           În vederea pregătirii şi semnării documentelor de înfrăţire a celor două comunităţi locale din Franţa  respectiv din România, se aprobă numărul şi membrii delegaţiei oficiale ce se va deplasa în perioada 21-29 august 2002 în localitatea Venerque .

            Art.2   -           Numărul membrilor delegaţiei oficiale va fi în număr de  patru şi va avea următoarea componenţă:

1.      Orbán Sándor  - primarul comunei

2.      Csizmás Zoltan – secretarul comunei

3.      Luka  Márton consilier local

4.      Barabási Ottó – consilier local          

Art.3  -           Domnul consilier Barabasi Otto este abilitat de a reprezenta comuna în

relaţiile dintre oficialităţile din localitatea Eijsden din Olanda.

            Art.4  -           Membrii delegaţiei oficiale pot beneficia de drepturile prevăzute de legislaţia privind  delegările şi detaşările în interesul serviciului.

            Art.5  -           La întoarcerea din delegaţie , persoanele de mai sus vor prezenta consiliului un raport despre acţiunile intreprinse în cele două localităţi nominalizate.

 

 

                                                 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Balla Antal                                       

 

                                                                                                                        Contrasemnează,

                                                                                                                            

                                                                                                                           ……………………

            Hodoşa, la 28  iunie 2002

 

                        Nr.11


ROMÂNIA                                               

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                        H O T Ă R Â R E

 

privind rectificarea bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2002

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 30 septembrie 2002;

            Având în vedere Hotărârea nr.35 nr.47 /2002 al Consiliului judeţean Mureş, a Legii nr.189/1998 –privind finanţele publice locale şi a referatului serviciului public al primăriei ,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                                 h o t ă r e ş t e :

 

            Art.1  -          (1) Se rectifică bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2002 şi se stabileşte la venituri în suma de 2 916 815,0 mii lei iar la cheltuieli în suma de  2 916 815,0 mii lei, cu un deficit 0.

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2002, detaliată, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe acţiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

            Art.2  -          Influenţele asupra bugetului local aprobat prin Hotărârea nr. 11/2002 al consiliului local sunt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                        1.Venituri TOTAL                                               + 50 900,0 mii lei

                        din care: A.Venituri proprii                                                            0,0  mii lei

                                       B.Prelevări din bugetul de stat                           + 50 900,0  mii lei

    C. Subvenţii                                                                      0,0  mii lei

                        2. Cheltuieli TOTAL                                            + 50 900,0  mii lei

                                   din care: 1.Cheltuieli curente                                 + 50 900,0  mii lei

                                               din aceasta:    a)cheltuieli de personal           + 10 544,0  mii lei

                                                                      b)cheltuieli materiale                           0,0  mii lei

                                                                       c)transferuri                               + 40 356,0  mii lei

                                                    2.Cheltuieli de capital                            0,0  mii lei

            Art.4-             Anexa nr. 1  face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

                                                PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                         Barabási  Ottó                                             

                                                                                                                      Contrasemnează,

                                                                                                                          

                                                                                                                         …………………… 

            Hodoşa, la 30  septembrie 2002

 

                        Nr.12


ROMÂNIA                                              

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                        H O T Ă R Â R E

 

privind gospodărirea  localităţilor comunei

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 30 septembrie 2002;

            Având în vedere prevederile art. 1  (2), art. 3, art. 18  (1) din Ordonanţa G. nr.21/2002 –privind gospodărirea localităţilor urbane şi locale şi prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;

            În conformitate cu prevederile art.46 (1) şi art.38 alin (1) , (2) şi (3)  din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

Consiliul local al comunei Hodoşa adoptă prezenta hotărâre :

 

 

CAPITOLUL  I.

Dispoziţii generale

 

            Art.1  -          (1) Prezenta hotarare stabileste obligatiile si raspunderile care revin autoritatilor administratiei publice locale, institutiilor publice, agentilor economici si cetatenilor pentru buna gospodarire a localitatilor comunei, pentru instaurarea unui climat de ordine si curatenie pe teritoriul acestora

(2) Asigurarea si pastrarea curateniei si ordinii pe teritoriul localitatilor, buna gospodarire a acestora si respectarea normelor de igiena constituie o obligatie fundamentala a autoritatilor administratiei publice locale, a institutiilor publice, agentilor economici si a altor persoane juridice, precum si a cetatenilor..

 

            Art.2  -          Autoritatile si institutiile publice, precum si agentii economici au obligatia sa efectueze lucrarile de intretinere si curatenie a cladirilor aflate in proprietatea sau in folosinta lor, a anexelor acestora, a incintelor, imprejmuirilor, precum si a oricaror alte spatii utilizate de acestea.

 

Art.3  -          Cetatenii au obligatia sa asigure ingrijirea locuintelor aflate in proprietatea sau in folosinta lor, a anexelor gospodaresti, curtilor, imprejmuirilor si sa pastreze ordinea si curatenia pe strazi, drumuri, in piete, parcuri si gradini, in celelalte locuri publice, precum si in mijloacele de transport in comun.

 

CAPITOLUL  II.

Obligatiile institutiilor publice,  agentilor economici si celorlalte persoane juridice

 

Art.4-            Institutiilor publice, agentilor economici si celorlalte persoane juridice le revin urmatoarele obligatii:

a) sa intretina in stare corespunzatoare imobilele in care isi desfasoara activitatea, prin efectuarea lucrarilor de reparatii, amenajari si a altor lucrari specifice;

b) sa asigure repararea, spalarea geamurilor si a vitrinelor, inlocuirea celor sparte, intretinerea firmelor si a fatadelor imobilelor in care isi desfasoara activitatea, inclusiv spalarea, curatarea si zugravirea periodica a acestora;

c) sa asigure curatenia la locurile de depozitare a materialelor in curtile interioare si pe celelalte terenuri pe care le detin, precum si pe caile de acces;

d) sa asigure igiena in imobilele si incintele detinute sub orice forma, prin activitati de curatare, dezinsectie si deratizare;

e) sa depoziteze corespunzator reziduurile menajere, industriale, agricole, precum si materialele refolosibile;

f) sa efectueze si sa mentina curatenia trotuarelor, a partii carosabile a strazii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc si sa indeparteze zapada si gheata de pe trotuarele din dreptul imobilelor si incintelor in care isi desfasoara activitatea;

g) sa respecte masurile stabilite de consiliul local pentru asigurarea igienei publice si curateniei in localitati;

h) sa asigure curatarea mijloacelor de transport si a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.           

i) sa asigure curătenia şi intretinerea santurilor, podetelor şi scurgerea apelor

 

CAPITOLUL  III.

Obligatiile cetatenilor

           

Art.5-            In aplicarea  prezentei hotarari cetatenilor le revin urmatoarele obligatii:

a) intretinerea si curatenia locuintelor pe care le detin in proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodaresti, a curtilor si imprejmuirilor acestora;

b) curatarea fatadelor locuintelor si a altor constructii amplasate la frontul strazii, tencuirea si zugravirea periodica a acestora;

c) finalizarea constructiilor incepute, pe baza autorizatiilor eliberate de primar, in conditiile si in termenele stabilite;

d) repararea si intretinerea instalatiilor aferente imobilelor;

e) mentinerea curateniei pe trotuare, pe partea carosabila a strazii sau a drumului, pe portiunea din dreptul gospodariei si a locurilor de parcare pe care le folosesc;

f) pastrarea curateniei pe arterele de circulatie, in piete, targuri si oboare, in parcuri, locuri de joaca pentru copii si in alte locuri publice;

g) sa nu depoziteze  pe arterele de circulaţie , santuri, cai de acces, pe prtiunile din dreptul gospodariei sau in orice loc al domeniului public materiale de constructii, matriale vegetale, lemne de foc, maşini, utilaje sau orice alte obiecte;

h) indepartarea zapezii si a ghetii de pe trotuarele din dreptul imobilelor in care locuiesc sau pe care le folosesc in alte scopuri;

 i) depozitarea reziduurilor menajere si a gunoaielor, a  cadavrele de animale numai in locurile speciale stabilite si  amenajate de autoritatea administratiei publice locale;

j)  sa intretina santurile ,drumurile de acces si terenurile din dreptul gospodariei ; curatirea santurilor sa se realizeze cel putin de doua ori pe an sau, ori de cate ori este necesar;

k) curatarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice.

 

CAPITOLUL  IV .

Sanctiuni

 

Art.6  -          Nesocotirea sau neindeplinirea obligatiilor si responsabilitatilor stabilite prin prezenta hotarare atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amendă de la 250.000 lei la 1.000.000 lei  cele de la cap. II . art. a),b),c),d), i) si cap. III. art. a),b),d),e),f),h),j),k);

b) cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei  cele de la cap. II . art. e),f),g),h) si cap. III. art. c),g),i);

 

            Art.7-             Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primar sau de persoanele imputernicite de acesta, de persoanele imputernicite de ministrul administratiei publice, de ministrul apelor si protectiei mediului precum şi poliţia locală.

 

CAPITOLUL  V.

Alte dispozitii

 

Art.8-            (1)Consiliul local poate stabili ca unele dintre obiectivele vizand buna gospodarire, intretinere, curatenie si infrumusetare a localitatilor sa fie realizate, integral sau partial, prin contributia directa a cetatenilor.

(2)Obiectivele stabilite de consiliul local potrivit alin (1) se supun aprobarii locuitorilor prin referendum local, organizat in conditiile legii, impreuna cu modalitatile de efectuare a contributiei cetatenilor si cu intinderea acesteia.

 

Art.9-            Consiliul local, precum si primarul comunei raspunde de organizarea, conducerea, indrumarea, coordonarea si controlul intregii activitati de gospodarire si infrumusetare a localitatilor, de pastrarea ordinii si curateniei in comuna.

 

            Art.10-          Pe data prezentei se abrogă Hotărârea nr.10/1992 cu modificările ulterioare, Hotărârea nr.4/2001  a consiliului local  precum şi orice alte prevederi contrare.

 

 

                                                PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                           Barabási  Ottó                                           

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

                                                                                                                          

                                                                                                                         ……………………

 

            Hodoşa, la 30 septembrie 2002

 

                        Nr.13


ROMÂNIA                                              

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                        H O T Ă R Â R E

 

privind stabilirea domeniile serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii precum şi alte persoane vor presta activităţi în folosul comunităţii

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 30 septembrie 2002;

            Având în vedere art. 16 din Ordonanţa nr.55/2002 –privind regimul juridic al sanctiunilor prestarii unei activitati in folosul comunitatii si inchisorii ,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2)  din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                                 h o t ă r e ş t e :

 

            Art.1  -          Activitatea in folosul comunitatii se presteaza in domeniul serviciilor publice, pentru intretinerea locurilor de agrement, a parcurilor si a drumurilor, pastrarea curateniei si igienizarea localitatilor, desfasurarea de activitati in folosul, gradinitelor, scolilor, dispensarelor si al altor asezaminte social .

            Art.2  -          Primarul stabileste de indata continutul activitatii ce urmeaza sa fie prestata de contravenient, conditiile in care acesta executa sanctiunea, precum si programul de lucru, incunostintand despre masurile luate unitatea la care se va presta activitatea.

 

            Art.3  -          Supravegherea executării sancţiunii se vor asigura prin persoanele împuternicite de primar.

 

            Art.4-             Pe data prezentei se abrogă Hotărârea nr. 19 din 29 iunie 1999 a consiliului local comunal.

 

 

                                                PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                           Barabási  Ottó                                           

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

                                                                                                                          

                                                                                                                        ……………………

 

            Hodoşa, la 30 septembrie 2002

 

                        Nr.14


ROMÂNIA                                               

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                        H O T Ă R Â R E

 

privind regimul de deţinere a câinilor

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 30 septembrie 2002;

            Având în vedere  Ordonanţa de U. nr.55/2002 –privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi şi agresivi precum şi a măsurilor preventive în afectarea vieţii şi sănătăţii cetăţenilor,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2)  din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                                 h o t ă r e ş t e :

 

            Art.1  -          Deţinătorii de câini periculoşi, agresivi, de pază sau de companie sunt obligaţi să respecte prevederile legale în domeniu precum şi a prezentei hotărîri.

 

            Art.2  -          (1) Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1  în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, precum şi în alte locuri publice, cu excepţia drumurilor publice şi a căilor de acces către acestea, este interzis.

(2) Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1  în părţile comune ale imobilelor în care sunt deţinuţi, pe drumurile publice şi pe căile de acces către acestea este permis numai dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham de către proprietar ori de către deţinătorul temporar.

(3) Locurile pentru plimbatul şi lăsarea în libertate a cîinilor vor fi semnalizate corespunzător.

 

            Art.3  -          Se abilitează gardienii publici care acţionează în segmentul stradal, primarul comunei precum şi poliţia comunală să constate şi să sancţioneze proprietarii sau deţinătorii cu contravenţiile în domeniu conform dispoziţiilor legale precum şi  a Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

            Art.4-             Câinii incadrati la art. 1, lăsaţi în libertate si care nu pot fi identificati, vor fi capturati de catre serviciile pentru gestionarea cainilor fara stapan si vor fi eutanasiati conform dispozitiilor legale.

 

 

                                                PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                                Barabási  Ottó                                      

                                                                                                                      Contrasemnează,

                                                                                                                          

                                                                                                                         ……………………

            Hodoşa, la 30 septembrie 2002

 

                        Nr.15


ROMÂNIA                                              

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                H O T Ă R Â R E

 

privind  modificarea Organigramei şi numărului de personal  al  primăriei

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 13 decembrie 2003;

            Având în vedere Legea nr. 154/1998 şi a Ordonanţei de urgenţă nr.24/2000 privind salarizarea personalului din administraţia publică locală, precum şi a proiectului iniţiat de primarul comunei

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.e) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                                                    h o t ă r ă ş t e :

 

                Art.1  -              Se aprobă  modificarea  Organigramei şi numărul de personal  al primăriei comunei Hodoşa, , începând cu data de 01 decembrie 2002, cu un număr de 18  posturi, conform anexei la prezenta hotarare.

 

            Art.2  -          Modificarea organigramei se bazeaza pe desfiintarea postului de  consilier juridic şi angajarea a încă doi asistenţi personali ai persoanelor cu handicap.

 

            Art.3  -          Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

                                                                PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                                              Györi Gyárfás                                                        

                                                                                                                                                             Contrasemnează,

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                         ……………………

                Hodoşa, la 13  decembrie 2002

 

                               Nr.16


 ROMÂNIA                                               

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                        H O T Ă R Â R E

 

privind rectificarea bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2002

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 13 decembrie 2002;

            Având în vedere Hotărârea nr.50 şi nr.63 /2002 al Consiliului judeţean Mureş, a Legii nr.189/1998 –privind finanţele publice locale şi a referatului serviciului public al primăriei ,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                                                    h o t ă r e ş t e :

 

                Art.1  -              (1) Se rectifică bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2002 şi se stabileşte la venituri în suma de 3 259 097,0 mii lei iar la cheltuieli în suma de  3 259 097,0 mii lei, cu un deficit 0.

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2002, detaliată, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe acţiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

                Art.2  -              Influenţele asupra bugetului local aprobat prin Hotărârea nr. 12/2002 al consiliului local sunt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                        1.Venituri TOTAL                                               + 342 272,0 mii lei

                        din care: A.Venituri proprii                                                            0,0  mii lei

                                       B.Prelevări din bugetul de stat                           + 50 900,0  mii lei

    C. Subvenţii                                                                      0,0  mii lei

                        2. Cheltuieli TOTAL                                            + 342 272,0  mii lei

                                   din care: 1.Cheltuieli curente                                 + 288 672,0  mii lei

                                               din aceasta:    a)cheltuieli de personal           + 110 093,0  mii lei

                                                                       b)cheltuieli materiale              +126 400,0  mii lei

                                                                       c)transferuri                              + 52 179,0  mii lei

                                                    2.Cheltuieli de capital                            + 53 600,0  mii lei

            Art.3-             Anexa nr. 1  face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

 

                                                                PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                           Györi Gyárfás                                            

                                                                                                                      Contrasemnează,

                                                                                                                          

                                                                                                                         …………………… 

            Hodoşa, la 13  decembrie 2002

 

                               Nr.17


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                               H O T Ă R Â R E

 

          privind aprobarea bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2003

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 13 decembrie 2002;

            Având în vedere Legea nr.746/2002 privind bugetul de stat Romaniei pe 2003, a Hotărârii nr.58/2001 al Consiliului judeţean Mureş, a Legii nr.189/1998 –privind finanţele publice locale , a Hotărârii nr. 9/2002 a consiliului local privind impozitele şi taxele locale pe anul 2003 cât şi a referatului serviciului public al primăriei comunei,

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ş t e :

 

            Art.1  -          Obiectul prezentei hotărâri  constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora, pe surse, şi al cheltuielilor pe destinaţii, pentru bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2003.

 

            Art.2  -          (1) Estimarea veniturilor bugetare pe anul 2003 a fost realizată pe baza proiecţiilor indicatorilor din hotărârea consiliului local şi a prelevărilor din bugetul de stat şi judeţean.

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2003, detaliată, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe acţiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

            (3) Lista –sinteză a cheltuielilor de investiţii pe anul 2003 este prevăzut în anexa nr.2.

 

            Art.3  -          Bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2003  se stabileşte la venituri în suma de 2 607 307,0 mii lei iar la cheltuieli în suma de  2 607 307,0 mii lei, cu un deficit 0.

           

            Art.4  -          Constituirea resurselor financiare publice locale se fac pe seama impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi veniturilor nefiscale de la persoanele fizice şi juridice precum şi din sumele prelevate din bugetul de stat şi subvenţii, conform Hotărârii nr.58/2001 al Consiliului judeţean Mureş.

       

            Art.5  -          Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2003 sunt în suma de

  2 607 307,0 mii lei şi se prezintă astfel :

                        Venituri TOTAL                                           2 607 307,0 mii lei

                        din care: A.Venituri curente                                   392 564,0  mii lei

                                   din aceasta: a) venituri fiscale                    338 373,0  mii lei   

                                                        b) venituri nefiscale                 54 191,0  mii lei

                                       B.Prelevări din bugetul de stat             2 214 743,0  mii lei

    C. Subvenţii                                                         0,0  mii lei

 

            Art.6  -          Cheltuielile prevăzute la bugetul local al comunei pe anul 2003 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite iar modificarea lor se va face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli se fac numai cu respectarea prevederilor legale şi în limitele creditelor bugetare aprobate.

 

            Art.7  -          În structura ei, cheltuielile bugetului local al comunei pe anul 2003 se prezintă astfel:

                        Cheltuieli TOTAL                                        2 607 307,0  mii lei

                                   din care: 1.Cheltuieli curente                     2 579 307,0  mii lei

                                               din aceasta:    a)cheltuieli de personal       1 873 696,0  mii lei

                                                                       b)cheltuieli materiale             423 419,0  mii lei

                                                                       c)transferuri                             282 192,0  mii lei

                                                    2.Cheltuieli de capital                    28 000,0  mii lei

 

            Art.8-             Cheltuielile de capital ,în suma de 28 000,0 mii lei cuprinse în prezenta, constituie achiziţionarea în condiţiile legii a unui echipament de tehnică de calcul.

 

            Art.9-             Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, poate propune rectificarea bugetului local al comunei, ca urmare a unor măsuri fiscale,a adaptării legislaţiei la condiţiile economiei de piaţă şi în cazuri temeinic justificate.

 

            Art.10-          Anexa nr. 1 şi 2 face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

                                                PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                           Györi Gyárfás

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

                                                                                                                          

                                                                                                                         ……………………

            Hodoşa, la 13  decembrie 2002

 

                               Nr.18


 ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

privind inventarierea spaţiilor comerciale proprietatea privata a statului şi

a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliului local

 

Consiliul local al comunei Hodoşa,judeţul Mureş, în şedinţa din 13 decembrie 2002;

Având în vedere art.5 din Legea nr.550/2002 privind vânzarea inventarierea spaţiilor

comerciale proprietatea privata a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliului local;

            În conformitate cu prevederile art.38 alin (1)  şi alin. (2) lit.d) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,

 

                                                           h o t ă r e ş t e :

 

Art.1  -          Se aprobă lista spaţiilor comerciale proprietatea privata a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliului local care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor legale, anexa la prezenta hotărâre.

 

            Art.2  -          Se însărcinează primarul comunei Hodoşa , dl. Orban Sandor, precum şi membrii comisiei constituită în acest sens, cu urmărirea şi aplicarea prevederilor legale şi a prezentei hotărâri..

 

 

                                                                PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                           Györi Gyárfás

 

                                                                                                                      Contrasemnează,

                                                                                                                         

                                                                                                                         …………………… 

 

            Hodoşa,la  13 decembrie 2002

 

                               Nr.19

 


Home I Despre comuna ITeritoriu administrativ I Primaria comunei I Consiliul local I Localitati înfratite I Evenimente

 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this web contact [Csizmas Zoltan].
Last updated: 10/16/02.