Înapoi

 

 

 

 

TAXE  ȘI  IMPOZITE  LOCALE

 

2011
2012  2013 2014  2015
 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 
 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

                                                   privind stabilirea taxelor și impozitelor  locale pe anul 2016

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 6 noiembrie 2015 ;

            Având în vedere prevederile:       

- art. 36 alin. (4) lit. c.) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

republicată, modificată și completată

- Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanțele publice locale, cu

modificările și completările ulterioare,

- Titlul IX  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  ;

- HGR nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si

taxele locale si alte taxe asimilare acestora aplicabile incepând cu anul fiscal 2013;

Ținând seama de expunerea de motive nr.1320 din 30 octombroie 2015 precum și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.c) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

Consiliul Local al comunei Hodoșa  adoptă prezenta hotărâre.

 

 

                Art. 1. –         Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2016, după cum urmează:

a.) cota prevăzută la art.457 alin. (1) din Codul fiscal,  ( clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice) se stabilește la 0,1 %

b.)  cota prevăzută la art.458 alin. (1) din Codul fiscal, ( clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice) se stabilește la 0,8 %

c.) cota prevăzută la art.460 alin. (1) din Codul fiscal, ( clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice) se stabilește la 0,2 %

d.) cota prevăzută la art.460 alin. (2) din Codul fiscal, ( clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice) se stabilește la 1,3 %

e.) cota prevăzută la art.477 alin. (5) din Codul fiscal, (servicii de reclamă și publicitate) se stabilește la 2 %

f.) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2016, constituind  anexa nr. 1  la prezenta hotărâre;

g.) delimitarea zonelor din cadrul comunei pentru determinarea impozitelor și a taxelor pentru terenurile din cadrul intravilanelor și extravilanelor comunei sunt stabilite în situația delimitării zonelor ce constituie anexa nr.2   la prezenta hotărâre

 

Art. 2. –         (1) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijlocul de transport datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10%

            (2) În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri, terenuri, amplasate pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale și mijloace de transport  pentru care impozitul este datorat bugetului local al comunei Hodoșa, prevederile alin. (1) se referă la impozitul pe clădiri, terenuri, mijloace ade transport cumulate .

 

             Art. 3. –        Anexele nr. 1-2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 4. – (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Mureș în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, celor interesați și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Hodoșa.

(2) Aducerea la cunoștință se face prin afișare la sediul autorității administrației publice locale și pe site-ul Primăriei comunei Hodoșa.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  6 noiembrie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.

               

  

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Demeter Mihály                                           

 

                                                                                                                         Contrasemnează,   

 

 

Nr.25

 

Hodoșa, la  06 noiembrie 2015

Anexa nr. 1

                                                                                                                         la Hotărârea nr.   /2015

            I. IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI

A. (1) Impozitul pentru clădirile proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii clădirii, determinată conform  alin. (5).

             (2) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,8% asupra valorii care poate fi:

   a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

   b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

   c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

   (3) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

  (4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.

  (5)  Valoarea impozabilă pe metru pătrat de suprafață construită, desfășurată, la clădiri și la alte construcții aparținând persoanelor fizice se stabilește după cum urmează:

 

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă 2015
- lei/m2 -

Valoarea impozabilă 2016
- lei/m2 -

Cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire                     (cond. cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire

Cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire                     (cond. cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic                                     

935

555

1000

600

B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale unui tratament termic si/sau chimic              

254

159

300

200

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau pereti exteriori din caramida arsa sau din orice  alte materiale rezultate in urma unui tratament   termic si/sau chimic                             

159

143

200

175

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse    unui tratament termic si/sau chimic              

95

63

125

75

E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri revăzute la lit.A-D

75 % din suma care      s-ar aplica clădirii

75 % din suma care    s-ar aplica clădirii

75 % din suma care      s-ar aplica clădirii

75 % din suma care    s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri revăzute la lit.A-D

50 % din suma care     s-ar aplica clădirii

50 % din suma care    s-ar aplica clădirii

50 % din suma care     s-ar aplica clădirii

50 % din suma care    s-ar aplica clădirii

 (6)   Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localități și zone în cadrul acestora, la nivelurile menționate în prezenta anexă se vor aplica următorii coeficienți de corecție pozitivă:

Zona in cadrul localitatii

Rangul IV

Hodosa

Rangul V

Ihod, Isla, Sîmbriaș

A

1,10

1,05

 

(7)Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(7), se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează:

   a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

   b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

   c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

 

B. (1) Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

                   (2)Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.

(3)  Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(4)În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform alin. (2) sau (3).

(5)În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului - persoană juridică..

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului.

(8)În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

(9)În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

 

II. IMPOZITUL PE TEREN

1. IMPOZITUL
pe terenurile situate în intravilan  -  terenuri cu construcții

                                                                                      - lei/ha-             

                                                  Zona in cadrul localitatii

Rangul IV

Hodoșa

Rangul V

Ihod, Isla, Sîmbriaș

 

2015

2016

2015

2016

A

889

900

711

750

B

711

750

534

550

C

534

550

355

400

 

 

2. IMPOZITUL

pe terenurile situate în intravilan –

orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții

 

Nr. crt

Categoria de folosință

Zona din cadrul comunei

pe anul 2015

Zona din cadrul comunei

pe anul 2016

A

B

C

A

B

C

1

Teren arabil

28

21

19

28

21

19

2

Pășune

21

19

15

21

19

15

3

Fâneață

21

19

15

21

19

15

4

Vie

46

35

28

46

35

28

5

Livadă

53

46

35

53

46

35

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

28

21

19

28

21

19

7

Teren cu ape

15

13

8

15

13

8

8

Drumuri și căi ferate

x

x

x

x

x

x

9

Teren neproductiv

x

x

x

x

x

x

 

 

 

3. IMPOZITUL
pentru terenurile situate în extravilan

 

Nr. crt

Categoria de folosință

Zona din cadrul comunei

pe anul 2015

Impozit

2016

A

B

C

D

 

1

Teren cu construcții

31

28

26

22

25

2.

Teren arabil

50

48

45

42

47

3.

Pășune

28

26

22

20

23

4.

Fâneață

28

26

22

20

23

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

55

53

50

48

53

5.1.

Vie până la intrarea pe rod

x

x

x

x

X

6.

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

56

53

50

48

53

6.1.

Livadă până la intrarea pe rod

x

x

x

x

X

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1

16

14

12

8

10

7.1.

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

x

x

x

x

X

8.

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

5

2

1

2

8.1.

Teren cu amenajări piscicole

34

31

28

26

30

9.

Drumuri și căi ferate

x

x

x

x

X

10.

Teren neproductiv

x

x

x

x

X

 

            Impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel :

 

Zona in cadrul localitatii

Rangul IV

Hodosa

Rangul V

Ihod, Isla, Sîmbriaș

A

1,10

1,05

B

1,05

1,00

C

1,00

0,95

D

0,95

0,90

 

 

 

III. TAXA  ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 

 

 

A.     Taxa asupra  mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică:

 

 

 

 

I.                    Vehicule înmatriculate

Anul 2015

( lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

Anul 2016

( lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

1

Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3 inclusiv                                      

8

8

2

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre  1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv                   

18

18

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre   2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv                   

72

72

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre   2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv                   

144

144

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste   3001 cm3

290

290

6

Autobuze, autocare, microbuze                

24

24

7

Alte autovehicule cu masa totala autorizata de pana la 12 tone inclusiv,

30

30

8

Tractoare inmatriculate                      

18

18

 

II.Vehicule înregistrate

 

 

1

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică  < 4800 cm3

2

2

2

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică  > 4800 cm3

4

4

3

Vehicule fără capacítate cilindrică evidențiată

100 lei/an

100 lei/an

   

(1)În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%

            (2)În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

 

B. În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

   

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

două axe

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

2

Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

3

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

4

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1.169

5

Masa de cel puțin 18 tone

517

1.169

II

3 axe

1

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

2

Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

3

Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

4

Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

5

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1.472

6

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1.472

7

Masa de cel puțin 26 tone

947

1.472

III

4 axe

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

3

Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.545

4

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.545

2.291

5

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.545

2.291

6

Masa de cel puțin 32 tone

1.545

2.291

   C. În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

   

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

2 + 1 axe

1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

2

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

3

Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

4

Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

5

Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

6

Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

7

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

8

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1.310

9

Masa de cel puțin 28 tone

747

1.310

II

2+2 axe

1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

2

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

3

Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

4

Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

5

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1.429

6

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.429

1.984

7

Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1.984

3.012

8

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.984

3.012

9

Masa de cel puțin 38 tone

1.984

3.012

III

2+3 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.579

2.197

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.197

2.986

3

Masa de cel puțin 40 tone

2.197

2.986

IV

3+2 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.395

1.937

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.937

2.679

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.679

3.963

4

Masa de cel puțin 44 tone

2.679

3.963

V

3+3 axe

1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

2

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1.434

3

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.434

2.283

4

Masa de cel puțin 44 tone

1.434

2.283

 

  D.În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 

Masa totală maximă autorizată

Impozit
- lei -

a. Până la 1 tonă, inclusiv

9

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

d. Peste 5 tone

64

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.TAXE
PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR

 

 

A.  În domeniul construcțiilor taxele se stabilesc în funcție de valoarea acestora sau a instalațiilor, de suprafața terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel:

(1)Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcție de suprafața pentru care se solicită:

Suprafața

Taxa   –lei / mp-

Anul 2015

Anul 2016

a) până la 150 m2 inclusiv

6,00

6,00

b) între 151 și 250 m2 inclusiv

7,00

7,00

c) între 251 și 500 m2 inclusiv

9,00

9,00

d) între 501 și 750 m2 inclusiv

12,00

12,00

e) între 751 și 1.000 m2 inclusiv

14,00

14,00

f) peste 1.000 m2

14,00+0,01 pentru ceea ce      depășește  suprafața de 1.000 m2

14,00+0,01 pentru ceea ce      depășește  suprafața de 1.000 m2

 

   (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1).

   (3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

   (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean se stabilește de consiliul local în sumă de până la 15 lei, inclusiv.

   (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

   (6) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.

  (7) Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

   (8) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.

(9) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

   (10) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

   (11) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice este de 8 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție.

   (12) Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu se stabilește de consiliul local și este de până la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord.

  (13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă se stabilește de către consiliile locale în sumă de 9 lei .

 


B. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru a desfășura o activitate economică și a altor autorizații similare :

 

 

 

Felul taxei

Anul 2015    - lei -

Anul 2016    - lei -

Taxa pt.eliberarea certificatului de producător

35

35

 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie  publica :  cod CAEN 561 - restaurante și cod CAEN 563 - baruri                 

700

700

 

  Autorizații pentru diverse activități și viza anuală a acestora:                    

                                    - în unități comerciale                                    

- în unități economice                                     

- în unități de prestări servicii 

- pe piață                    

 

120

60

60

36

 

120

60

60

36

 

   

 

 

Scutiri

    Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor următoarele:

   a) certificatele, avizele și autorizațiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;

   b) certificatele, avizele și autorizațiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

   c) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lăcașuri de cult sau construcții-anexă;

   d) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparțin domeniului public al statului;

   e) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lucrările de interes public național, județean sau local;

   f) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacă beneficiarul construcției este o instituție publică;

   g) autorizațiile de construire pentru autostrăzile și căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii;

   h) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacă beneficiarul construcției este o instituție sau o unitate care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului;

   i) certificat de urbanism sau autorizație de construire, dacă beneficiarul construcției este o fundație înființată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

   j) certificat de urbanism sau autorizație de construire, dacă beneficiarul construcției este o organizație care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;

   k) certificat de urbanism sau autorizație de construire, în cazul unei calamități naturale.

 

VII. TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Nr.crt.

Felul serviciilor

Anul 2015    - lei -

Anul 2016                   - lei -

1

Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

 

 

2,00

 

 

2,00

2

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal :

 

 

               - pentru animale sub 2 ani

2,00

2,00

               -  pentru animale peste 2 ani

2,00

2,00

3

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate :

 

 

               - pentru animale sub 2 ani

2,00

2,00

               -  pentru animale peste 2 ani

5,00

5,00

5

Înregistrarea la cerere în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului

15,00

15,00

6

Înregistrarea , la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2,00

2,00

7

Transcrierea , la cerere, a actelor de stare civila întocmite de autoritati străine

2,00

2,00

8

Reconstituirea și întocmirea ulterioară , la cerere, a actelor de stare civilă

2,00

2,00

9

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2,00

2,00

10

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere

15,00

15,00

VIII. ALTE TAXE LOCALE

1. Taxa zilnică sau lunară achitată de persoane fizice și juridice care ocupă temporar locuri publice altele decât cele din piețe, târguri, oboare:

a) pentru defacerea de produse ce fac obiectul comertului sau prestări de servicii diverse – realizarea de lucrari – taxa se achita zilnic

Anul 2015 10,00 lei/zi

Anul 2016 25,00 lei/zi

b) pentru depozitarea de diverse materiale  (pentru materialele de construcții în cazul efectuării de lucrări de construire, dar nu mai mult de ½ an.) – taxa se achita la data obtinerii autorizatiei eliberata pe baza de cerere

Anul 2015

  2,00 lei/mp/zi

Anul 2016  2,00 lei/mp/zi

2. Taxa zilnică achitată de persoane fizice și juridice care ocupă temporar locuri publice din piețe, târguri, oboare:

Nr. crt.

Felul taxei

Taxa zilnică  (lei/zii)

Anul 2015

Anul 2016

1

căruțe cu doi cai

7,00

7,00

2

căruțe cu un cal

5,00

5,00

3

animale mari peste 2 ani: bovine , cabaline, etc.

5,00

5,00

4

animale mari sub 2 ani : bovine , cabaline, etc.

3,00

3,00

5

porcine peste un an

3,00

3,00

6

porcine sub un an, ovine, caprine       

2,00

2,00

7

animale mici și păsări, de fiecare animal

1,00

1,00

8

pentru autovehicule, în afara animalelor

10,00

10,00

9

pentru comercianții ambulanți

15,00

15,00

10

Taxa pentru comercianții de alimentație publică

30,00

30,00

IX. TAXE SPECIALE

instituite conform art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

1.      Taxa pentru remăsurarea terenurilor agricole și forestiere: pe hectar sau fracțiune

de hectare. Aceași  taxă se percepe și cu ocazia înmânării titlurilor de proprietate neridicate .         

Anul 2015

80,00 lei/ha

Anul 2016

80,00 lei/ha

La a doua remăsurare, taxa pe hectar sau fracțiune de hectar se majorează 100 %.

Remăsurarea terenurilor agricole se face la cererea deținătorilor de terenuri, de către Comisia locală de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, după orele de program.

 

2.  Taxe privind servicii de copiat, multiplicat și scris acte necesare populației în raporturile acesteia cu Primăria:  copie coală format A4

Anul 2015

0,50 lei/pagină

Anul 2016

0,50 lei/pagină

 

3. Taxa pentru eliberarea procesului verbal de evidențiere a construcțiilor:

Anul 2015

50,00 lei

Anul 2016

50,00 lei

 

4. Taxa pentru închirierea căminelor culturale:                                                lei/eveniment

Evenimentul pentru care se închiriază

Nivel 2015

Nivel 2016

Organizarea de nunți

300

300

Organizarea de baluri

100

100

Organizarea de pomeni cu ocazia decesului

20

20

Alte ocazii

60

60

              Pentru folosirea căminelor culturale pentru scopurile mai sus amintite se depune garanție după cum urmează : 50,00   lei/ocazie

            Garanțiile se restituie în întregime în cazul în care nu s-au produs pagube în inventarul unității .

Taxa de închiriere nu conține costul consumului de electricitate, gaz și apă curentă.

Notă: Pentru activitățile care sunt organizate de organizații sportive sau de școli nu se percep taxe de închiriere (acestea prealabil trebuie să depună la sediul Primăriei o cerere cu precizarea identității organizatorilor).

 

5. Taxa privind utilizarea și închirierea terenului de sport  din localitatea Isla –

Ziua, fără instalație de iluminat

Seara, cu folosirea instalației de iluminat

utilizare locală

închiriere

utilizare locală

închiriere

36,00  lei/două ore

60,00  lei/două ore

48,00  lei/două ore

72,00  lei/două ore

 

*Notă: Modalitatea de utilizare și închirie a terenului se stabilește prin  Regulamentul de organizare și  funcționare a Bazei sportive din localitatea Isla, comuna Hodoșa.

           

            6.  Taxa de salubrizare este de 29,00 lei/an/persoană- cu domiciliul , reședința sau locuință în comună. Taxa se referă la maxim 4 persoane/an/familie și doar la locuința efectiv locuită.

 

Anul 2015

23,00 lei/an/persoană

Anul 2016

29,00 lei/an/persoană

 

 

8.      Taxa de închiriere a terenurilor din proprietatea comunei se stabilește la 0,03 lei/mp/an iar

pentru chirii stabilite pentru spații cu altă destinație decât locuințe, se stabilește zona II .

 

 

9.      Taxa de eliberare a diverselor acte sau fapte pentru care se percep taxe de servicii și

contravaloare documente(care cuprind,după caz și taxele extrajudiciare de timbru de la capitolul VII.)

 

Nr.crt.

Serviciul

- LEI -

Nivel 2015

Nivel 2016

1

Eliberarea de către organele administrației publice locale, care, în exercitarea atribuțiilor lor sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

 

 

5,00

 

 

5,00

2

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal :

 

 

               - pentru bovine, cabaline sub 2 ani

4,00

4,00

               -  pentru bovine, cabaline peste 2 ani

5,00

5,00

               -  pentru porcine peste 6 luni

4,00

4,00

               - pentru toate celelalte animale

3,00

3,00

3

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate :

 

 

               - pentru bovine, cabaline sub 2 ani

3,00

3,00

               -  pentru bovine, cabaline peste 2 ani

5,00

5,00

               -  pentru porcine peste 6 luni

3,00

3,00

               - pentru toate celelalte animale

2,00

2,00

4

Înregistrarea la cerere în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului

25,00

25,00

5

Înregistrarea , la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

10,00

10,00

6

Transcrierea , la cerere, a actelor de stare civila întocmite de autoritati străine

10,00

10,00

7

Reconstituirea și întocmirea ulterioară , la cerere, a actelor de stare civilă

10,00

10,00

8

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

10,00

10,00

9

Certificarea de semnături și darea de dată certă

5,00

5,00

10

Înregistrarea actelor de stare civilă (nașteri, căsătorii, decese, divorț)

5,00

5,00

11

Oficieri de căsătorie în afara programului (sâmbăta și duminica)

30,00

30,00

12

Eliberare certificat de divorț

500,00

500,00

X. SANCȚIUNI

            (1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni:

            a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art. 483 alin. (2) din Codul Fiscal

            b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5) și alin. (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art. 483 alin. (2). din Cod

            (2) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de 70 lei, iar cele de la alin. (1) lit. b) cu amendă de 280 lei .

            (3) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 350 lei.

            (4) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (2) și (3) se majorează cu 300%.

            (5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către primari și persoane împuternicite din cadrul autorității administrației publice locale.

            (6) Contravențiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 2

                                                                                                                         la Hotărârea nr.    /2015

 

SITUAȚIA

determinării zonelor din cadrul  localității

conform art.457 din Codul Fiscal

 

I.                   INTRAVILAN

 

Zona

Intravilan

Localitatea

Denumirea obiectivelor

 

Identificare în teren

A

Hodoșa

Sediul primăriei comunei

Hodoșa, nr.56

 

 

Cămin cultural

Hodoșa, nr.130

 

 

Parcul din fața primăriei

Hodoșa, centru

 

 

Dispensarul Medical

Hodoșa, nr.97

B

Hodoșa

Scoala generală

Hodoșa, nr.136

 

 

Imobilele cu nr. 42, 55, 94, 95, 98, 131, 132, 133,134, 135

Hodoșa, nr. 42, 55, 94,95, 98, 131, 132, 133,134,135

 

Ihod

Biserica romano-catolică

Ihod, nr.127

 

 

Școala generală

Ihod, nr.12

 

Isla

Birerica romano-catolică

Isla, nr.73

 

 

Școala generală

Isla, nr.55

 

Sîmbriaș

Biserica romano-catolică

Sîmbriaș, nr.113

 

 

Școala generală

Sîmbriaș, nr.105

C

Hodoșa

Restul terenurilor din intravilan

Localitatea Hodoșa

 

Ihod

Restul terenurilor din intravilan

Localitatea Ihod

 

Isla

Restul terenurilor din intravilan

Localitatea Isla

 

Sîmbriaș

Restul terenurilor din intravilan

Localitatea Sîmbriaș

 

II.   EXTRAVILAN

 

Zona

extravilan

Localitatea

Denumire

 

Identificare în teren     (tarla, parcela )

A

Hodoșa

Teren legumicol

A 849/1 = 3,20 ha

B

Ihod

Teren legumicol

APJ 801,801/1= 3,00 ha

 

Isla

Teren arabil de la nr. imobil 120 până la drumul către Nyiros

A 306, A 298 = 4,50 ha

 

Sîmbriaș

Teren arabil de la Podul Nou până la Cruce

T 5 = 2,44 ha

C

Hodoșa

Teren arabil de la nr. imobil 129  și până la teren legumicol     (Bartus Kert)

APJ 857/3 = 1,70 ha

 

Ihod

 

De la teren legumicol și până la Hodos Patak

APJ 801/2 = 5,72 ha

 

Isla

De la drumul către Nyiros și până la Hodos Patak

A 291/1, A 296/1, A 296/3,   A 296/5 = 6,20 ha

 

Sîmbriaș

Teren arabil de la nr.imobil 223 și până la fostul depozit de gunoi

T 28 = 1,80 ha

D

Hodoșa

Restul terenurilor din extravilan

Localitatea Hodoșa

 

Ihod

Restul terenurilor din extravilan

Localitatea Ihod

 

Isla

Restul terenurilor din extravilan

Localitatea Isla

 

Sîmbriaș

Restul terenurilor din extravilan

Localitatea Sîmbriaș

 

PE  ANUL  2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                            H O T Ă R Â R E

 

          privind stabilirea taxelor și impozitelor  locale pe anul 2015

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 17 decembrie 2014 ;

            Având în vedere prevederile:       

- art. 36 alin. (4) lit. c.) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

republicată

- Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanțele publice locale,modificată

și completată

- Titlul IX  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și

completările ulterioare ;

- HGR nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si

taxele locale si alte taxe asimilare acestora aplicabile incepând cu anul fiscal 2013;

Ținând seama de expunerea de motive nr.1349 din 12 decembrie 2014 precum și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.c) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

Consiliul Local al comunei Hodoșa  adoptă prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 1. –         Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2015, după cum urmează:

a.) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2015;

b.) cota prevăzută la art.253 și 270 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal rămân în vigoare și pe anul 2015

 

Art. 2. –         Se stabileste cota de 10% reprezentind  bonificația acordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipație a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an până la data de 31 martie a anului fiscal. 

 

            Art. 3. –         Pentru determinarea impozitelor și a taxelor pentru terenurile din cadrul intravilanelor și extravilanelor comunei, rămâne în vigoare delimitarea zonelor din cadrul comunei, conform anexei nr.1   la prezenta hotărâre .

 

Art. 4. –         Nivelurile și sumele fixe stabilite sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2015, constituind  anexa nr. 2  la prezenta hotărâre .

 

Art. 5. –         Lista actelor normative prin care se instituie impozite și taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa , prin care s-au instituit/stabilit impozite și taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 3.

 

              Art. 6. -        Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa, în temeiul cărora s-au acordat facilități fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 4.

 

              Art. 7. –       Pentru anul fiscal 2015 scutiri și facilități prevăzute de art.286 alin. (1)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  nu se acordă.

 

             Art. 8. –        Anexele nr. 1-4  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 19. – (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Mureș în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, celor interesați și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Hodoșa.

(2) Aducerea la cunoștință se face prin afișare la sediul autorității administrației publice locale.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  17 decembrie 2014, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 6 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 6 consilieri locali prezenți.

           

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Bereczki  Béla                                              

 

                 


Nr.20

 

Hodoșa, la  17 decembrie 2014

 

 

 


Anexa nr. 1

                                                                                                                         la Hotărârea nr. 20 /2014

 

SITUAȚIA

determinării zonelor din cadrul  localității

conform art.247 din Codul Fiscal

 

I.                   INTRAVILAN

 

Zona

Intravilan

Localitatea

Denumirea obiectivelor

 

Identificare în teren

A

Hodoșa

Sediul primăriei comunei

Hodoșa, nr.56

 

 

Cămin cultural

Hodoșa, nr.130

 

 

Parcul din fața primăriei

Hodoșa, centru

 

 

Dispensarul Medical

Hodoșa, nr.97

B

Hodoșa

Scoala generală

Hodoșa, nr.136

 

 

Imobilele cu nr. 42, 55, 94, 95, 98, 131, 132, 133,134, 135

Hodoșa, nr. 42, 55, 94,95, 98, 131, 132, 133,134,135

 

Ihod

Biserica romano-catolică

Ihod, nr.127

 

 

Școala generală

Ihod, nr.12

 

Isla

Birerica romano-catolică

Isla, nr.73

 

 

Școala generală

Isla, nr.55

 

Sîmbriaș

Biserica romano-catolică

Sîmbriaș, nr.113

 

 

Școala generală

Sîmbriaș, nr.105

C

Hodoșa

Restul terenurilor din intravilan

Localitatea Hodoșa

 

Ihod

Restul terenurilor din intravilan

Localitatea Ihod

 

Isla

Restul terenurilor din intravilan

Localitatea Isla

 

Sîmbriaș

Restul terenurilor din intravilan

Localitatea Sîmbriaș

 

II.   EXTRAVILAN

 

Zona

extravilan

Localitatea

Denumire

 

Identificare în teren     (tarla, parcela )

A

Hodoșa

Teren legumicol

A 849/1 = 3,20 ha

B

Ihod

Teren legumicol

APJ 801,801/1= 3,00 ha

 

Isla

Teren arabil de la nr. imobil 120 până la drumul către Nyiros

A 306, A 298 = 4,50 ha

 

Sîmbriaș

Teren arabil de la Podul Nou până la Cruce

T 5 = 2,44 ha

C

Hodoșa

Teren arabil de la nr. imobil 129  și până la teren legumicol     (Bartus Kert)

APJ 857/3 = 1,70 ha

 

Ihod

 

De la teren legumicol și până la Hodos Patak

APJ 801/2 = 5,72 ha

 

Isla

De la drumul către Nyiros și până la Hodos Patak

A 291/1, A 296/1, A 296/3,   A 296/5 = 6,20 ha

 

Sîmbriaș

Teren arabil de la nr.imobil 223 și până la fostul depozit de gunoi

T 28 = 1,80 ha

D

Hodoșa

Restul terenurilor din extravilan

Localitatea Hodoșa

 

Ihod

Restul terenurilor din extravilan

Localitatea Ihod

 

Isla

Restul terenurilor din extravilan

Localitatea Isla

 

Sîmbriaș

Restul terenurilor din extravilan

Localitatea Sîmbriaș

 

Anexa nr. 2

                                                                                                                         la Hotărârea nr. 20 /2014

            I. IMPOZITUL ȘI TAXA* PE CLĂDIRI

A. (1) Impozitul pentru clădirile proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii clădirii, determinată conform  alin. (4).

             (2) În cazul contribuabililor menționați la alin. (1), care dețin mai multe clădiri cu destinația de locuință, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:

a)      cu 15% pentru prima clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;

b)      cu 50% pentru cea de a doua clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;

c)      cu 75% pentru cea de a treia clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;

d)     cu 100% pentru cea de a patra clădire și următoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu.

(3) Ordinea numerică a proprietăților se determină în raport de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atestă calitatea de proprietar.

În mod similar se impozitează clădirile aparținând persoanelor fizice care desfășoară activități economice pe baza liberei inițiative, ori exercita in mod individual sau prin asociere orice profesie libera..

(4)  Valoarea impozabilă pe metru pătrat de suprafață construită, desfășurată, la clădiri și la alte construcții aparținând persoanelor fizice se stabilește după cum urmează:

 

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă 2014
- lei/m2 -

Valoarea impozabilă 2015
- lei/m2 -

Cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire                     (cond. cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire

Cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire                     (cond. cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic                                    

935

555

935

555

B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale unui tratament termic si/sau chimic              

254

159

254

159

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau pereti exteriori din caramida arsa sau din orice  alte materiale rezultate in urma unui tratament   termic si/sau chimic                             

159

143

159

143

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse    unui tratament termic si/sau chimic              

95

63

95

63

E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri revăzute la lit.A-D

75 % din suma care      s-ar aplica clădirii

75 % din suma care    s-ar aplica clădirii

75 % din suma care      s-ar aplica clădirii

75 % din suma care    s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri revăzute la lit.A-D

50 % din suma care     s-ar aplica clădirii

50 % din suma care    s-ar aplica clădirii

50 % din suma care     s-ar aplica clădirii

50 % din suma care    s-ar aplica clădirii

 (5)   Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localități și zone în cadrul acestora, la nivelurile menționate în prezenta anexă se vor aplica următorii coeficienți de corecție pozitivă:

Zona in cadrul localitatii

Rangul IV

Hodosa

Rangul V

Ihod, Isla, Sîmbriaș

A

1,10

1,05

 

B. (1) Impozitul pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice se calculează prin aplicarea cotei de  1,5% asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului - persoană juridică..

(3) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință, cota impozitului pe clădiri este de 10% și se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârșitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepție clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin. (1).

(4) Impozitul pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice deținătoare de clădiri în care se desfășoară activități sociale, respectiv au destinația de cămine pentru bătrâni sau dispensare medicale se calculează prin aplicarea cotei de  0,5% asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

II. IMPOZITUL PE TEREN

1. IMPOZITUL
pe terenurile situate în intravilan  -  terenuri cu construcții

                                                                                      - lei/ha-                                                                

Zona in cadrul localitatii

Rangul IV

Hodoșa

Rangul V

Ihod, Isla, Sîmbriaș

 

2014

2015

2014

2015

A

889

889

711

711

B

711

711

534

534

C

534

534

355

355

 

2. IMPOZITUL

pe terenurile situate în intravilan –

orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții

 

Nr. crt

Categoria de folosință

Zona din cadrul comunei

pe anul 2015

A

B

C

1

Teren arabil

28

21

19

2

Pășune

21

19

15

3

Fâneață

21

19

15

4

Vie

46

35

28

5

Livadă

53

46

35

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

28

21

19

7

Teren cu ape

15

13

8

8

Drumuri și căi ferate

x

x

x

9

Teren neproductiv

x

x

x

3. IMPOZITUL
pentru terenurile situate în extravilan

 

Nr. crt

Categoria de folosință

Zona din cadrul comunei

pe anul 2015

A

B

C

D

1

Teren cu construcții

31

28

26

22

2.

Teren arabil

50

48

45

42

3.

Pășune

28

26

22

20

4.

Fâneață

28

26

22

20

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

55

53

50

48

5.1.

Vie până la intrarea pe rod

x

x

x

x

6.

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

56

53

50

48

6.1.

Livadă până la intrarea pe rod

x

x

x

x

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1

16

14

12

8

7.1.

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

x

x

x

x

8.

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

5

2

1

8.1.

Teren cu amenajări piscicole

34

31

28

26

9.

Drumuri și căi ferate

x

x

x

x

10.

Teren neproductiv

x

x

x

x

 

La nivelurile prevăzute în tabloul de mai sus se vor aplica următorii coeficienți de corecție pozitivă:
a) localități rurale de rangul   IV   Hodoșa:                                        1,10
f) localități rurale de rangul    V    Ihod, Isla, Sîmbriaș                      1,00

 

III. TAXA  ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 

A.     Pentru mijloacele de transport cu tracțiune mecanică:

 

 

 

I.                    Vehicule înmatriculate

Anul 2014

( lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

Anul 2015

( lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

1

Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3 inclusiv                                      

8

8

2

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre  1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv                   

18

18

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre   2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv                   

72

72

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre   2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv                   

144

144

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste   3001 cm3

290

290

6

Autobuze, autocare, microbuze                

24

24

7

Alte autovehicule cu masa totala autorizata de pana la 12 tone inclusiv,

30

30

8

Tractoare inmatriculate                      

18

18

 

II.Vehicule înregistrate

 

 

1

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică  < 4800 cm3

4

4

2

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică  > 4800 cm3

6

6

3

Vehicule fără capacítate cilindrică evidențiată

100 lei/an

100 lei/an

B. Pentru autovehicule de transport marfă și pentru combinatii de autovehicule

                        - Conform art.263 alin.(4( și (5) din Legea nr.571/2003 și HGR nr.1309/2013;


  C. Pentru remorci, semiremorci sau rulote:

 

Capacitatea

- Impozit lei/an -

2014

2015

   a) până la o tonă inclusiv

9

9

b) peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone      

34

34

c) peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone      

52

52

d) peste 5 tone

64

64

 

D. Pentru mijloacele de transport pe apă :               

- Conform art. 263 alin. (7)  a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și HGR nr.1309/2013;                                             

 

Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplică pentru:

                a) autoturismele, motocicletele cu ataș și mototriciclurile care aparțin persoanelor cu handicap locomotor și care sunt adaptate handicapului acestora;

            b) navele fluviale de pasageri, bărcile și luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei și Insula Balta Ialomiței;

            c) mijloacele de transport ale instituțiilor publice;

            d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public.

            e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.

 

 

IV.TAXE
PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR

 

A.  În domeniul construcțiilor taxele se stabilesc în funcție de valoarea acestora sau a instalațiilor, de suprafața terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel:

(1)Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcție de suprafața pentru care se solicită:

Suprafața

Taxa   –lei / mp-

Anul 2014

Anul 2015

a) până la 150 m2 inclusiv

6,00

6,00

b) între 151 și 250 m2 inclusiv

7,00

7,00

c) între 251 și 500 m2 inclusiv

9,00

9,00

d) între 501 și 750 m2 inclusiv

12,00

12,00

e) între 751 și 1.000 m2 inclusiv

14,00

14,00

f) peste 1.000 m2

14,00+0,01 pentru ceea ce      depășește  suprafața de 1.000 m2

14,00+0,01 pentru ceea ce      depășește  suprafața de 1.000 m2

 

   (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită pentru mediul urban.

    (3) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuință sau anexă la locuință este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

    (4) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

    (5) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

    (6) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru orice altă construcție decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv instalațiile aferente.

    (7) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcției, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desființării parțiale a unei construcții, taxa pentru eliberarea autorizației se modifică astfel încât să reflecte porțiunea din construcție care urmează a fi demolată.

    (8) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

     (9) Pentru taxele prevăzute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcție, se aplică următoarele reguli:

            a) taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicită avizul și se plătește înainte de emiterea avizului;

             b) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie să depună o declarație privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale;

            c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind valoarea lucrărilor de construcții, compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale are obligația de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție;

            d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administrației publice locale.

    (10) În cazul unei autorizații de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădiri.

 

Felul taxei

 

Anul 2014    - lei -

Anul 2015    - lei -

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări

8

8

Taxa pt.eliberarea autorizației de construire pt.chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pt.amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor

8

8

Taxa pt.eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și   branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică,

telefonie și televiziune prin cablu

13

13

Taxa pt.avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau structurile de specialitate din cadrul consiliului județean

15

15

Taxa pt.eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

9

9

 

B. taxa pt.eliberarea autorizațiilor pentru a desfășura o activitate economică și a altor autorizații similare :

 

 

Felul taxei

Anul 2014    - lei -

Anul 2015    - lei -

Taxa pt.eliberarea unei autorizații pt.desfășurarea unei activități econom. în mediul rural

15

15

 

Taxa pt.eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale pentru fiecare mp sa fracțiune de mp

32

32

 

Taxa pt.eliberarea certificatului de producător

35

35

 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie  publica :  clasa 5530 - restaurante și 5540 - baruri                 

700

700

 

   

 

Scutiri

    Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor nu se datorează pentru:

   a) certificat de urbanism sau autorizație de construire pentru lăcaș de cult sau construcție anexă;

   b) certificat de urbanism sau autorizație de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparțin domeniului public al statului;

   c) certificat de urbanism sau autorizație de construire, pentru lucrările de interes public județean sau local;

   d) certificat de urbanism sau autorizație de construire, dacă beneficiarul construcției este o instituție publică;

   e) autorizație de construire pentru autostrăzile și căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.

 

V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

 

(1) Valoarea taxei pentru servicii de reclama si publicitate (art.270) se calculeaza prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate și este de 2 % .

(2) Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate (art.271) se calculează anual, prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită astfel:

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate

economică, suma este de  32 lei.

                        b) în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate, suma este 23 lei.

            (3) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracțiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afișează în scop de reclamă și publicitate.

            (4) Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, anticipat sau trimestrial, în trei rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie inclusiv.

             (5) Consiliul local impune persoanelor care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate să depună o declarație anuală la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale.

    Scutiri

    (1) Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate și taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se aplică instituțiilor publice, cu excepția cazurilor când acestea fac reclamă unor activități economice.

    (2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afișajul sau structura de afișaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 270 fiind plătită de această ultimă persoană.

    (3) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se datorează pentru afișele, panourile sau alte mijloace de reclamă și publicitate amplasate în interiorul clădirilor.

    (4) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a instalațiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulație, precum și alte informații de utilitate publică și educaționale.

    (5) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate pentru afișajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcția lor, realizării de reclamă și publicitate.

 

VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

 

(1)Cu excepțiile prevăzute la art. 275, impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor.

             (2) Cota de impozit se determină după cum urmează:

    a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională, cota de impozit este egală cu 2%;

    b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egală cu 5%

            (3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

            (4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligația de:

                        a) a înregistra biletele de intrare și/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale care își exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;

                        b) a anunța tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum și în orice alt loc în care se vând bilete de intrare și/sau abonamente;

                        c) a preciza tarifele pe biletele de intrare și/sau abonamente și de a nu încasa sume care depășesc tarifele precizate pe biletele de intrare și/sau abonamente;

                        d) a emite un bilet de intrare și/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;

                        e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorității administrației publice locale, documentele justificative privind calculul și plata impozitului pe spectacole;

                        f) a se conforma oricăror alte cerințe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidența și inventarul biletelor de intrare și al abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în acest sens.

(5)  Pentru activitățile artistice și distractive de videotecă și discotecă impozitul pe spectacole se stabilește în funcție de suprafața incintei în care se desfășoară spectacolul, după cum urmează:

a) în cazul videotecilor :   2,00     lei/ m2 /zi

b) în cazul discotecilor :   3,00     lei/ m2 /zi.

La nivelurile prevăzute mai sus se vor aplica următorii coeficienți de corecție pozitivă:
                       a. localități rurale de rangul IV Hodoșa :                                1,10
                       b. localități rurale de rangul V  Ihod, Isla, Sîmbriaș:               1,00

Scutiri art.276 :

Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

 

VII. TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

 

Nr.crt.

Felul serviciilor

Anul 2014    - lei -

Anul 2015                   - lei -

1

Eliberarea de către organele administrației publice locale, care, în exercitarea atribuțiilor lor sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

 

 

2,00

 

 

2,00

2

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal :

 

 

               - pentru animale sub 2 ani

2,00

2,00

               -  pentru animale peste 2 ani

2,00

2,00

3

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate :

 

 

               - pentru animale sub 2 ani

2,00

2,00

               -  pentru animale peste 2 ani

5,00

5,00

5

Înregistrarea la cerere în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului

15,00

15,00

6

Înregistrarea , la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2,00

2,00

7

Transcrierea , la cerere, a actelor de stare civila întocmite de autoritati străine

2,00

2,00

8

Reconstituirea și întocmirea ulterioară , la cerere, a actelor de stare civilă

2,00

2,00

9

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2,00

2,00

 

 

VIII. ALTE TAXE LOCALE

1. Taxa zilnică sau lunară achitată de persoane fizice și juridice care ocupă temporar locuri publice altele decât cele din piețe, târguri, oboare:

a) pentru defacerea de produse ce fac obiectul comertului sau prestări de servicii diverse – realizarea de lucrari – taxa se achita zilnic

Anul 2014 10,00 lei/zi

Anul 2015 10,00 lei/zi

b) pentru depozitarea de diverse materiale  (pentru materialele de construcții în cazul efectuării de lucrări de construire, dar nu mai mult de ½ an.) – taxa se achita la data obtinerii autorizatiei eliberata pe baza de cerere

Anul 2014

  2,00 lei/mp/zi

Anul 2015  2,00 lei/mp/zi

2. Taxa zilnică achitată de persoane fizice și juridice care ocupă temporar locuri publice din piețe, târguri, oboare:

Nr. crt.

Felul taxei

Taxa zilnică  (lei/zii)

Anul 2014

Anul 2015

1

căruțe cu doi cai

7,00

7,00

2

căruțe cu un cal

5,00

5,00

3

animale mari peste 2 ani: bovine , cabaline, etc.

5,00

5,00

4

animale mari sub 2 ani : bovine , cabaline, etc.

3,00

3,00

5

porcine peste un an

3,00

3,00

6

porcine sub un an, ovine, caprine       

2,00

2,00

7

animale mici și păsări, de fiecare animal

1,00

1,00

8

pentru autovehicule, în afara animalelor

10,00

10,00

9

pentru comercianții ambulanți

15,00

15,00

10

Taxa pentru comercianții de alimentație publică

30,00

30,00

 

3.  Autorizații pentru diverse activități și viza anuală a acestora:      Nivel 2014                  Nivel 2015

                                    - pe piață                                                         36,00  lei /an                36,00  lei /an

                                    - în unități comerciale                                    120,00  lei /an              120,00  lei /an

- în unități economice                                      60,00  lei /an                60,00  lei /an

- în unități de prestări servicii                          60,00  lei /an                60,00  lei /an

 

4. Taxa pentru deținerea în proprietate sau în folosință, după caz, de utilaje autorizate să funcționeze în scopul obținerii de venit:

Anul 2014

5,00 lei/an

Anul 2015

5,00 lei/an

 

5. Taxa pentru vehiculele lente prevăzute în Cod, pentru fiecare vehicul este de  :

Anul 2014

40,00 lei/an

Anul 2015

40,00 lei/an

 

6. Taxa pentru motorete și mopede  înregistrate în comună, ptr. fiecare vehicul este de :

Anul 2014

12,00 lei/an

Anul 2015

12,00 lei/an

IX. SANCȚIUNI

              Contravenția prevăzută la art. 294 , alin (2) lit. a.) se sancționează cu amendă 100 lei în cazul persoanelor fizice, 300 lei în cazul persoanelor juridice , iar cea de la lit. b.) cu amendă  500 lei în cazul persoanelor fizice, 1000 lei în cazul persoanelor juridice.

              Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă  350 lei în cazul persoanelor fizice, 2.000 lei în cazul persoanelor juridice.

X. TAXE SPECIALE

instituite conform art.26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003, aprobată prin Legea nr.108/2004 , cu modificările și completările ulterioare

1.                          Taxa pentru remăsurarea terenurilor agricole și forestiere: pe hectar sau fracțiune

de hectare. Aceași  taxă se percepe și cu ocazia înmânării titlurilor de proprietate neridicate .         

Anul 2014

15,00 lei/ha

Anul 2015

15,00 lei/ha

Remăsurarea terenurilor agricole se face, la cererea deținătorilor de terenuri, de către Comisia locală de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, după orele de program.

 

2.  Taxe privind servicii de copiat, multiplicat și scris acte necesare populației în raporturile acesteia cu Primăria:  copie coală format A4

Anul 2014

0,50 lei/pagină

Anul 2015

0,50 lei/pagină

 

3. Taxă PORTO

În conformitate cu art.38 din O.G. nr.11/23.I.1996 “Cheltuielile de orice fel necesare efectuării executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit”. În scopul recuperării cheltuielilor efectuate de către Primărie pentru încasarea creanțelor bugetare, se datorează o taxă la nivelul unei scrisori recomandate cu confirmare de primire în valoare de 2,50 lei /scrisoare.

 

4. Taxa pentru eliberarea procesului verbal de evidențiere a construcțiilor:

Anul 2014

50,00 lei

Anul 2015

50,00 lei

 

5. 1.Taxa pentru închirierea căminului cultural:          Nivel 2014                  Nivel 2015

a)      taxa pentru închirierea căminului pentru organizarea de nunți    

300,00  lei /nuntă        300,00  lei /nuntă

b)     taxa pentru închirierea căminului pentru organizarea de baluri

100,00     lei /bal          100,00     lei /bal

                        c)  taxa pentru închirierea căminului pentru pomeni (1 ocazie) :

20,00      lei                 20,00      lei

                        d) taxa pentru închirierea căminului pentru alte ocazii :

60,00      lei                 60,00      lei

 

            Pentru folosirea căminelor culturale pentru scopurile mai sus amintite se depune garanție după cum urmează : 50,00   lei/ocazie

            Garanțiile se restituie în întregime în cazul în care nu s-au produs pagube în inventarul unității .

Taxa de închiriere nu conține costul consumului de electricitate, gaz și apă curentă.

Notă: Pentru activitățile care sunt organizate de organizații sportive sau de școli nu se percep taxe de închiriere (acestea prealabil trebuie să depună la sediul Primăriei o cerere cu precizarea identității organizatorilor).

5.2. Taxa privind utilizarea și închirierea terenului de sport  din localitatea Isla –

Ziua, fără instalație de iluminat

Seara, cu folosirea instalației de iluminat

utilizare locală

închiriere

utilizare locală

închiriere

36,00  lei/două ore

60,00  lei/două ore

48,00  lei/două ore

72,00  lei/două ore

 

*Notă: Modalitatea de utilizare și închirie a terenului se stabilește prin  Regulamentul de organizare și  funcționare a Bazei sportive din localitatea Isla, comuna Hodoșa.

 

                                                                                                                         

            6.  Taxa de salubrizare este de 23,00 lei/an/persoană- cu domiciliul , reședința sau locuință în comună. Taxa se referă la maxim 4 persoane/an/familie și doar la locuința efectiv locuită.

Anul 2014

23,00 lei/an/persoană

Anul 2015

23,00 lei/an/persoană

 

            7.  Taxa de pază comunală este la același nivel cu anul 2014 și anume : 

- 2,50 lei/lună/persoană cu vârsta de peste 18 ani cu domiciliul în comună

- 5,00 lei/lună/persoană juridică din comună

- 2,50 lei/lună/imobil fără gospodărie,  pe anul 2015

 

8.      Taxa de închiriere a terenurilor din proprietatea comunei se stabilește la 0,03 lei/mp/an iar

pentru chirii stabilite pentru spații cu altă destinație decât locuințe, se stabilește zona II .

 

 

9.      Taxa de eliberare a diverselor acte sau fapte pentru care se percep taxe de servicii și

contravaloare documente(care cuprind,după caz și taxele extrajudiciare de timbru de la capitolul VII.)

 

Nr.crt.

Serviciul

- LEI -

Nivel 2014

Nivel 2015

1

Eliberarea de către organele administrației publice locale, care, în exercitarea atribuțiilor lor sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

 

 

5,00

 

 

5,00

2

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal :

 

 

               - pentru bovine, cabaline sub 2 ani

4,00

4,00

               -  pentru bovine, cabaline peste 2 ani

5,00

5,00

               -  pentru porcine peste 6 luni

4,00

4,00

               - pentru toate celelalte animale

3,00

3,00

3

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate :

 

 

               - pentru bovine, cabaline sub 2 ani

3,00

3,00

               -  pentru bovine, cabaline peste 2 ani

5,00

5,00

               -  pentru porcine peste 6 luni

3,00

3,00

               - pentru toate celelalte animale

2,00

2,00

4

Înregistrarea la cerere în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului

25,00

25,00

5

Înregistrarea , la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

10,00

10,00

6

Transcrierea , la cerere, a actelor de stare civila întocmite de autoritati străine

10,00

10,00

7

Reconstituirea și întocmirea ulterioară , la cerere, a actelor de stare civilă

10,00

10,00

8

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

10,00

10,00

9

Certificarea de semnături și darea de dată certă

5,00

5,00

10

Înregistrarea actelor de stare civilă (nașteri, căsătorii, decese, divorț)

5,00

5,00

11

Oficieri de căsătorie în afara programului (sâmbăta și duminica)

30,00

30,00

12

Eliberare certificat de divorț

1000,00

500,00

 

 


Anexa nr. 3

la Hotărârea nr. 20/2014

 

LISTA ACTELOR NORMATIVE

PRIN CARE S-AU INSTITUIT IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

ÎNTRE ANII 2010 - 2014

 

 

ANUL 2014

            Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Guvernului României nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile

impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilare acestora aplicabile incepând cu anul 2013;

Ordonanța Guvernului nr.1/2013  pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în

domeniul impozitelor și taxelor locale

Hotărârea Consiliului local nr. 25/ 2013  privind impozite și taxe locale pe anul 2014.

 

ANUL 2013

            Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Guvernului României nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile

impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilare acestora aplicabile incepând cu anul 2013;

Ordonanța Guvernului nr.1/2013  pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în

domeniul impozitelor și taxelor locale

Hotărârea Consiliului local nr. 3/ 2013  privind impozite și taxe locale pe anul 2013.

 

ANUL 2012

            Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Guvernului României nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilare acestora aplicabile incepand cu anul fiscal 2010

Hotărârea Guvernului României nr.1347/2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011

            Hotărârea Consiliului local nr. 27/ 2012  privind impozite și taxe locale pe anul 2012.

 

ANUL 2011

 

            Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Guvernului României nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilare acestora aplicabile incepand cu anul fiscal 2010

Hotărârea Guvernului României nr.1347/2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011

            Hotărârea Consiliului local nr. 1/ 2011  privind impozite și taxe locale pe anul 2011.

 

ANUL 2010

            Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Guvernului României nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilare acestora aplicabile incepand cu anul fiscal 2010

Hotărârea Guvernului României nr.1347/2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011

            Hotărârea Consiliului local nr. 25/ 2009  privind impozite și taxe locale pe anul 2010.

Hotărârea Consiliului local nr. 9/ 2009  privind organizarea pazei și taxa specială de pază pe anul 2009

 

            Anexa nr. 4

la Hotărârea nr.20/2014

 

 

 

 

 

LISTA ACTELOR NORMATIVE

ÎN TEMEIUL CĂRORA S-AU ACORDAT FACILITĂȚI FISCALE 

ÎNTRE ANII  2010 - 2014

 

 

 

ANUL 2014

 

            Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Ordonanta de urgenta nr. 91 din 24/06/2008 și nr. 127 din 08/10/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

ANUL 2013

 

            Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Ordonanta de urgenta nr. 91 din 24/06/2008 și nr. 127 din 08/10/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

ANUL 2012

 

            Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Ordonanta de urgenta nr. 91 din 24/06/2008 și nr. 127 din 08/10/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

ANUL 2011

 

            Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Ordonanta de urgenta nr. 91 din 24/06/2008 și nr. 127 din 08/10/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

ANUL 2010

 

            Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Ordonanta de urgenta nr. 91 din 24/06/2008 și nr. 127 din 08/10/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE  ANUL  2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

          privind stabilirea taxelor și impozitelor  locale pe anul 2014

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 18 decembrie 2013 ;

            Având în vedere prevederile:       

- art. 36 alin. (4) lit. c.) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

republicată

- Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanțele publice locale,modificată

și completată

- Titlul IX  din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și

completările ulterioare ;

- HGR nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si

taxele locale si alte taxe asimilare acestora aplicabile incepând cu anul fiscal 2013;

Ținând seama de expunerea de motive nr.1299 din 12 decembrie 2013 precum și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.c) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

Consiliul Local al comunei Hodoșa  adoptă prezenta hotărâre.

 

 

                Art. 1. –         Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2014, după cum urmează:

a.) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2014;

b.) cota prevăzută la art.253 și 270 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal rămân în vigoare și pe anul 2014

 

Art. 2. –         Se stabileste cota de 10% reprezentind  bonificația acordată persoanelor fizice pentru plata cu anticipație a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a taxei asupra mijloacelor de transport, datorate pentru întregul an până la data de 31 martie a anului fiscal. 

 

            Art. 3. –         Pentru determinarea impozitelor și a taxelor pentru terenurile din cadrul intravilanelor și extravilanelor comunei, se stabilește noua delimitare a zonelor, conform anexei nr.1   la prezenta hotărâre .

 

Art. 4. –         Nivelurile și sumele fixe stabilite sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2014, constituind  anexa nr. 2  la prezenta hotărâre .

 

Art. 5. –         Lista actelor normative prin care se instituie impozite și taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa , prin care s-au instituit/stabilit impozite și taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 3.

 

              Art. 6. -        Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Hodoșa, în temeiul cărora s-au acordat facilități fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 4.

 

              Art. 7. –       Pentru anul fiscal 2014 scutiri și facilități prevăzute de art.286 alin. (1)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  nu se acordă.

 

             Art. 8. –        Anexele nr. 1-4  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 19. – (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Mureș în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, celor interesați și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Hodoșa.

(2) Aducerea la cunoștință se face prin afișare la sediul autorității administrației publice locale.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  18 decembrie 2013, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

               

 

 

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Orbán  Erzsébet                                          

 

 

                                                                                                                        Contrasemnează,   

 

 

 

 

 

 

Nr.25

 

Hodoșa, la  18 decembrie 2013


Anexa nr. 1

                                                                                                                         la Hotărârea nr. 25 /2013

 

SITUAȚIA

determinării zonelor din cadrul  localității

conform art.247 din Codul Fiscal

 

<!--[if !supportLists]-->I.                   <!--[endif]-->INTRAVILAN

 

Zona

Intravilan

Localitatea

Denumirea obiectivelor

 

Identificare în teren

A

Hodoșa

Sediul primăriei comunei

Hodoșa, nr.56

 

 

Cămin cultural

Hodoșa, nr.130

 

 

Parcul din fața primăriei

Hodoșa, centru

 

 

Dispensarul Medical

Hodoșa, nr.97

B

Hodoșa

Scoala generală

Hodoșa, nr.136

 

 

Imobilele cu nr. 42, 55, 94, 95, 98, 131, 132, 133,134, 135

Hodoșa, nr. 42, 55, 94,95, 98, 131, 132, 133,134,135

 

Ihod

Biserica romano-catolică

Ihod, nr.127

 

 

Școala generală

Ihod, nr.12

 

Isla

Birerica romano-catolică

Isla, nr.73

 

 

Școala generală

Isla, nr.55

 

Sîmbriaș

Biserica romano-catolică

Sîmbriaș, nr.113

 

 

Școala generală

Sîmbriaș, nr.105

C

Hodoșa

Restul terenurilor din intravilan

Localitatea Hodoșa

 

Ihod

Restul terenurilor din intravilan

Localitatea Ihod

 

Isla

Restul terenurilor din intravilan

Localitatea Isla

 

Sîmbriaș

Restul terenurilor din intravilan

Localitatea Sîmbriaș

 

II.   EXTRAVILAN

 

Zona

extravilan

Localitatea

Denumire

 

Identificare în teren     (tarla, parcela )

A

Hodoșa

Teren legumicol

A 849/1 = 3,20 ha

B

Ihod

Teren legumicol

APJ 801,801/1= 3,00 ha

 

Isla

Teren arabil de la nr. imobil 120 până la drumul către Nyiros

A 306, A 298 = 4,50 ha

 

Sîmbriaș

Teren arabil de la Podul Nou până la Cruce

T 5 = 2,44 ha

C

Hodoșa

Teren arabil de la nr. imobil 129  și până la teren legumicol     (Bartus Kert)

APJ 857/3 = 1,70 ha

 

Ihod

 

De la teren legumicol și până la Hodos Patak

APJ 801/2 = 5,72 ha

 

Isla

De la drumul către Nyiros și până la Hodos Patak

A 291/1, A 296/1, A 296/3,   A 296/5 = 6,20 ha

 

Sîmbriaș

Teren arabil de la nr.imobil 223 și până la fostul depozit de gunoi

T 28 = 1,80 ha

D

Hodoșa

Restul terenurilor din extravilan

Localitatea Hodoșa

 

Ihod

Restul terenurilor din extravilan

Localitatea Ihod

 

Isla

Restul terenurilor din extravilan

Localitatea Isla

 

Sîmbriaș

Restul terenurilor din extravilan

Localitatea Sîmbriaș

 

Anexa nr. 2

                                                                                                                         la Hotărârea nr. 25 /2013

<!--[if !supportLists]-->            <!--[endif]-->I. IMPOZITUL ȘI TAXA* PE CLĂDIRI

A. (1) Impozitul pentru clădirile proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii clădirii, determinată conform  alin. (4).

             (2) În cazul contribuabililor menționați la alin. (1), care dețin mai multe clădiri cu destinația de locuință, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:

<!--[if !supportLists]-->a)      <!--[endif]-->cu 15% pentru prima clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;

<!--[if !supportLists]-->b)      <!--[endif]-->cu 50% pentru cea de a doua clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;

<!--[if !supportLists]-->c)      <!--[endif]-->cu 75% pentru cea de a treia clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;

<!--[if !supportLists]-->d)     <!--[endif]-->cu 100% pentru cea de a patra clădire și următoarele, în afara celei de la adresa de domiciliu.

(3) Ordinea numerică a proprietăților se determină în raport de anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atestă calitatea de proprietar.

În mod similar se impozitează clădirile aparținând persoanelor fizice care desfășoară activități economice pe baza liberei inițiative, ori exercita in mod individual sau prin asociere orice profesie libera..

(4)  Valoarea impozabilă pe metru pătrat de suprafață construită, desfășurată, la clădiri și la alte construcții aparținând persoanelor fizice se stabilește după cum urmează:

 

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă 2013
- lei/m2 -

Valoarea impozabilă 2014
- lei/m2 -

Cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire                     (cond. cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire

Cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire                     (cond. cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic                                    

935

555

935

555

B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale unui tratament termic si/sau chimic              

254

159

254

159

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau pereti exteriori din caramida arsa sau din orice  alte materiale rezultate in urma unui tratament   termic si/sau chimic                             

159

143

159

143

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse    unui tratament termic si/sau chimic              

95

63

95

63

E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri revăzute la lit.A-D

75 % din suma care      s-ar aplica clădirii

75 % din suma care    s-ar aplica clădirii

75 % din suma care      s-ar aplica clădirii

75 % din suma care    s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri revăzute la lit.A-D

50 % din suma care     s-ar aplica clădirii

50 % din suma care    s-ar aplica clădirii

50 % din suma care     s-ar aplica clădirii

50 % din suma care    s-ar aplica clădirii

 (5)   Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localități și zone în cadrul acestora, la nivelurile menționate în prezenta anexă se vor aplica următorii coeficienți de corecție pozitivă:

Zona in cadrul localitatii

Rangul IV

Hodosa

Rangul V

Ihod, Isla, Sîmbriaș

A

1,10

1,05

 

B. (1) Impozitul pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice se calculează prin aplicarea cotei de  1,5% asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului - persoană juridică..

(3) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință, cota impozitului pe clădiri este de 10% și se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârșitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepție clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin. (1).

(4) Impozitul pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice deținătoare de clădiri în care se desfășoară activități sociale, respectiv au destinația de cămine pentru bătrâni sau dispensare medicale se calculează prin aplicarea cotei de  0,5% asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

II. IMPOZITUL PE TEREN

1. IMPOZITUL
pe terenurile situate în intravilan  -  terenuri cu construcții

                                                                                      - lei/ha-                                                               

Zona in cadrul localitatii

Rangul IV

Hodoșa

Rangul V

Ihod, Isla, Sîmbriaș

 

2013

2014

2013

2014

A

889

889

711

711

B

711

711

534

534

C

534

534

355

355

 

2. IMPOZITUL

pe terenurile situate în intravilan –

orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții

 

Nr. crt

Categoria de folosință

Zona din cadrul comunei

pe anul 2014

A

B

C

1

Teren arabil

28

21

19

2

Pășune

21

19

15

3

Fâneață

21

19

15

4

Vie

46

35

28

5

Livadă

53

46

35

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

28

21

19

7

Teren cu ape

15

13

8

8

Drumuri și căi ferate

x

x

x

9

Teren neproductiv

x

x

x

3. IMPOZITUL
pentru terenurile situate în extravilan

 

Nr. crt

Categoria de folosință

Zona din cadrul comunei

pe anul 2014

A

B

C

D

1

Teren cu construcții

31

28

26

22

2.

Teren arabil

50

48

45

42

3.

Pășune

28

26

22

20

4.

Fâneață

28

26

22

20

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

55

53

50

48

5.1.

Vie până la intrarea pe rod

x

x

x

x

6.

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

56

53

50

48

6.1.

Livadă până la intrarea pe rod

x

x

x

x

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1

16

14

12

8

7.1.

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

x

x

x

x

8.

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

5

2

1

8.1.

Teren cu amenajări piscicole

34

31

28

26

9.

Drumuri și căi ferate

x

x

x

x

10.

Teren neproductiv

x

x

x

x

 

La nivelurile prevăzute în tabloul de mai sus se vor aplica următorii coeficienți de corecție pozitivă:
a) localități rurale de rangul   IV   Hodoșa:                                        1,10
f) localități rurale de rangul    V    Ihod, Isla, Sîmbriaș                      1,00

 

III. TAXA  ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 

<!--[if !supportLists]-->A.     <!--[endif]-->Pentru mijloacele de transport cu tracțiune mecanică:

 

 

 

<!--[if !supportLists]-->I.                    <!--[endif]-->Vehicule înmatriculate

Anul 2013

( lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

Anul 2014

( lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

1

Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3 inclusiv                                     

8

8

2

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre  1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv                   

18

18

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre   2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv                   

72

72

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre   2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv                    

144

144

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste   3001 cm3

290

290

6

Autobuze, autocare, microbuze                

24

24

7

Alte autovehicule cu masa totala autorizata de pana la 12 tone inclusiv,

30

30

8

Tractoare inmatriculate                      

18

18

 

II.Vehicule înregistrate

 

 

1

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică  < 4800 cm3

4

4

2

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică  > 4800 cm3

6

6

3

Vehicule fără capacítate cilindrică evidențiată

100 lei/an

100 lei/an

B. Pentru autovehicule de transport marfă și pentru combinatii de autovehicule

                        - Conform art.263 alin.(4( și (5) din Legea nr.571/2003 și HGR nr.1309/2013;


  C. Pentru remorci, semiremorci sau rulote:

 

Capacitatea

- Impozit lei/an -

2013

2014

   a) până la o tonă inclusiv

9

9

b) peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone      

34

34

c) peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone      

52

52

d) peste 5 tone

64

64

 

D. Pentru mijloacele de transport pe apă :               

- Conform art. 263 alin. (7)  a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal și HGR nr.1309/2013;                                             

 

Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplică pentru:

                a) autoturismele, motocicletele cu ataș și mototriciclurile care aparțin persoanelor cu handicap locomotor și care sunt adaptate handicapului acestora;

            b) navele fluviale de pasageri, bărcile și luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei și Insula Balta Ialomiței;

            c) mijloacele de transport ale instituțiilor publice;

            d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public.

            e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.

 

 

IV.TAXE
PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR

 

A.  În domeniul construcțiilor taxele se stabilesc în funcție de valoarea acestora sau a instalațiilor, de suprafața terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel:

(1)Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcție de suprafața pentru care se solicită:

Suprafața

Taxa   –lei / mp-

Anul 2013

Anul 2014

a) până la 150 m2 inclusiv

6,00

6,00

b) între 151 și 250 m2 inclusiv

7,00

7,00

c) între 251 și 500 m2 inclusiv

9,00

9,00

d) între 501 și 750 m2 inclusiv

12,00

12,00

e) între 751 și 1.000 m2 inclusiv

14,00

14,00

f) peste 1.000 m2

14,00+0,01 pentru ceea ce      depășește  suprafața de 1.000 m2

14,00+0,01 pentru ceea ce      depășește  suprafața de 1.000 m2

 

   (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită pentru mediul urban.

    (3) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuință sau anexă la locuință este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

    (4) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

    (5) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

    (6) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru orice altă construcție decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv instalațiile aferente.

    (7) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcției, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desființării parțiale a unei construcții, taxa pentru eliberarea autorizației se modifică astfel încât să reflecte porțiunea din construcție care urmează a fi demolată.

    (8) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

     (9) Pentru taxele prevăzute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcție, se aplică următoarele reguli:

            a) taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicită avizul și se plătește înainte de emiterea avizului;

             b) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie să depună o declarație privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale;

            c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind valoarea lucrărilor de construcții, compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale are obligația de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție;

            d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administrației publice locale.

    (10) În cazul unei autorizații de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădiri.

 

Felul taxei

 

Anul 2013    - lei -

Anul 2014    - lei -

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări

8

8

Taxa pt.eliberarea autorizației de construire pt.chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pt.amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor

8

8

Taxa pt.eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și   branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică,

telefonie și televiziune prin cablu

13

13

Taxa pt.avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau structurile de specialitate din cadrul consiliului județean

15

15

Taxa pt.eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

9

9

 

B. taxa pt.eliberarea autorizațiilor pentru a desfășura o activitate economică și a altor autorizații similare :

 

<!--[if !supportMisalignedColumns]--> <!--[endif]-->

 

Felul taxei

Anul 2013    - lei -

Anul 2014    - lei -

Taxa pt.eliberarea unei autorizații pt.desfășurarea unei activități econom. în mediul rural

15

15

 

Taxa pt.eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale pentru fiecare mp sa fracțiune de mp

32

32

 

Taxa pt.eliberarea certificatului de producător

35

35

 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie  publica :  clasa 5530 - restaurante și 5540 - baruri                 

700

700

 
   

 

Scutiri

    Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor nu se datorează pentru:

   a) certificat de urbanism sau autorizație de construire pentru lăcaș de cult sau construcție anexă;

   b) certificat de urbanism sau autorizație de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparțin domeniului public al statului;

   c) certificat de urbanism sau autorizație de construire, pentru lucrările de interes public județean sau local;

   d) certificat de urbanism sau autorizație de construire, dacă beneficiarul construcției este o instituție publică;

   e) autorizație de construire pentru autostrăzile și căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.

 

V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

 

(1) Valoarea taxei pentru servicii de reclama si publicitate (art.270) se calculeaza prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate și este de 2 % .

(2) Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate (art.271) se calculează anual, prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită astfel:

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate

economică, suma este de  32 lei.

                        b) în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate, suma este 23 lei.

            (3) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracțiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afișează în scop de reclamă și publicitate.

            (4) Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, anticipat sau trimestrial, în trei rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie inclusiv.

             (5) Consiliul local impune persoanelor care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate să depună o declarație anuală la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale.

    Scutiri

    (1) Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate și taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se aplică instituțiilor publice, cu excepția cazurilor când acestea fac reclamă unor activități economice.

    (2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afișajul sau structura de afișaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 270 fiind plătită de această ultimă persoană.

    (3) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se datorează pentru afișele, panourile sau alte mijloace de reclamă și publicitate amplasate în interiorul clădirilor.

    (4) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a instalațiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulație, precum și alte informații de utilitate publică și educaționale.

    (5) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate pentru afișajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcția lor, realizării de reclamă și publicitate.

 

VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

 

(1)Cu excepțiile prevăzute la art. 275, impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor.

             (2) Cota de impozit se determină după cum urmează:

    a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională, cota de impozit este egală cu 2%;

    b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egală cu 5%

            (3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

            (4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligația de:

                        a) a înregistra biletele de intrare și/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale care își exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;

                        b) a anunța tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum și în orice alt loc în care se vând bilete de intrare și/sau abonamente;

                        c) a preciza tarifele pe biletele de intrare și/sau abonamente și de a nu încasa sume care depășesc tarifele precizate pe biletele de intrare și/sau abonamente;

                        d) a emite un bilet de intrare și/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;

                        e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorității administrației publice locale, documentele justificative privind calculul și plata impozitului pe spectacole;

                        f) a se conforma oricăror alte cerințe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidența și inventarul biletelor de intrare și al abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în acest sens.

(5)  Pentru activitățile artistice și distractive de videotecă și discotecă impozitul pe spectacole se stabilește în funcție de suprafața incintei în care se desfășoară spectacolul, după cum urmează:

a) în cazul videotecilor :   2,00     lei/ m2 /zi

b) în cazul discotecilor :   3,00     lei/ m2 /zi.

La nivelurile prevăzute mai sus se vor aplica următorii coeficienți de corecție pozitivă:
                       a. localități rurale de rangul IV Hodoșa :                                1,10
                       b. localități rurale de rangul V  Ihod, Isla, Sîmbriaș:               1,00

Scutiri art.276 :

Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

 

VII. TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

 

Nr.crt.

Felul serviciilor

Anul 2013    - lei -

Anul 2014                   - lei -

1

Eliberarea de către organele administrației publice locale, care, în exercitarea atribuțiilor lor sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

 <