Înapoi

 

 

 

 

TAXE  ȘI  IMPOZITE  LOCALE

 

2011
2012  2013 2014  2015
 2016201720182019

2019Anexa nr. 1

La HCL nr.23/27.12.2018

 I. IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI

A. (1) Impozitul pentru clădirile proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii clădirii, determinată conform  alin. (5).

             (2) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,8% asupra valorii care poate fi:

   a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

   b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

   c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

   (3) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

  (4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.

  (5)  Valoarea impozabilă pe metru pătrat de suprafață construită, desfășurată, la clădiri și la alte construcții aparținând persoanelor fizice se stabilește după cum urmează:

 

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă 2018
- lei/m2 -

Valoarea impozabilă 2019
- lei/m2 -

Cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire                     (cond. cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire

Cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire                     (cond. cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic                                    

1000

600

1013

608

B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale unui tratament termic si/sau chimic              

300

200

304

203

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau pereti exteriori din caramida arsa sau din orice  alte materiale rezultate in urma unui tratament   termic si/sau chimic                             

200

175

203

177

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse    unui tratament termic si/sau chimic              

125

75

127

76

E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri revăzute la lit.A-D

75 % din suma care      s-ar aplica clădirii

75 % din suma care    s-ar aplica clădirii

75 % din suma care      s-ar aplica clădirii

75 % din suma care    s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri revăzute la lit.A-D

50 % din suma care     s-ar aplica clădirii

50 % din suma care    s-ar aplica clădirii

50 % din suma care     s-ar aplica clădirii

50 % din suma care    s-ar aplica clădirii

 (6)   Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localități și zone în cadrul acestora, la nivelurile menționate în prezenta anexă se vor aplica următorii coeficienți de corecție pozitivă:

 

Zona in cadrul localitatii

Rangul IV

Hodosa

Rangul V

Ihod, Isla, Sîmbriaș

A

1,10

1,05

 

(7)Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(7), se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează:

   a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

   b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

   c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

 

B. (1) Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

                   (2)Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.

(3)  Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(4)În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform alin. (2) sau (3).

(5)În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului - persoană juridică..

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului.

(8)În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

(9)În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

 

 

II. IMPOZITUL PE TEREN

1. IMPOZITUL
pe terenurile situate în intravilan

înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

 

                                                                                    - lei/ha-             

                                                  Zona in cadrul localitatii

Rangul IV

Hodoșa

Rangul V

Ihod, Isla, Sîmbriaș

 

2018

2019

2018

2019

A

900

912

750

760

B

750

760

550

557

C

550

557

400

405

 

 

2. IMPOZITUL

pe terenurile situate în intravilan –

înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut mai jos

Nr. crt

Categoria de folosință

Zona din cadrul comunei

pe anul 2018

Zona din cadrul comunei

pe anul 2019

A

B

C

A

B

C

1

Teren arabil

28

21

19

28

21

19

2

Pășune

21

19

15

21

19

15

3

Fâneață

21

19

15

21

19

15

4

Vie

46

35

28

46

35

28

5

Livadă

53

46

35

54

47

35

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

28

21

19

28

21

19

7

Teren cu ape

15

13

8

15

13

8

8

Drumuri și căi ferate

x

x

x

x

x

x

9

Teren neproductiv

x

x

x

x

x

x

 

Rangul IV

Hodosa

Rangul V

Ihod, Isla, Sîmbriaș

1,10

1,00

 

(1)   Potrivit art. 489 alin. (5)-(8) din Legea nr. 227/2015 impozitul pe cladiri si impozitul pe teren se poate majora cu pana la 500 % pentru cladirile si terenurile neingrijite, situate in intravilan, propun majorarea la 100 % pentru anul 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

3. IMPOZITUL
pentru terenurile situate în extravilan

 

Nr. crt

Categoria de folosință

Impozit

2018

Impozit

2019

 

 

1

Teren cu construcții

25

25

2.

Teren arabil

47

48

3.

Pășune

23

23

4.

Fâneață

23

23

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

53

54

5.1.

Vie până la intrarea pe rod

X

X

6.

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

53

54

6.1.

Livadă până la intrarea pe rod

X

X

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1

10

10

7.1.

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

X

X

8.

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

2

2

8.1.

Teren cu amenajări piscicole

30

30

9.

Drumuri și căi ferate

X

X

10.

Teren neproductiv

X

X

 

            Impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai sus înmulțit cu coeficientul de corectie de mai jos

 

Zona in cadrul localitatii

Rangul IV

Hodosa

Rangul V

Ihod, Isla, Sîmbriaș

A

1,10

1,05

B

1,05

1,00

C

1,00

0,95

D

0,95

0,90

 

 

(1)   Pentru depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazut la art 466 din Legea 227/2015 persoanele fizice si juridice sunt obligate sa achite taxele respective pe o perioada de 5 ani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TAXA  ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 

 

 

A.     Taxa asupra  mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică:

 

 

 

 

I.                    Vehicule înmatriculate

Anul 2018

( lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

Anul 2019

( lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

1

Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3 inclusiv                                     

8

8

2

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre  1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv                   

18

18

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre   2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv                   

72

73

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre   2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv                   

144

146

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste   3001 cm3

290

294

6

Autobuze, autocare, microbuze                

24

24

7

Alte autovehicule cu masa totala autorizata de pana la 12 tone inclusiv,

30

30

8

Tractoare inmatriculate                      

18

18

 

II.Vehicule înregistrate

 

 

1

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică  < 4800 cm3

2

2

2

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică  > 4800 cm3

4

4

3

Vehicule fără capacítate cilindrică evidențiată

100 lei/an

101 lei/an

   

(1)În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%

            (2)În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

B. În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:   
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)


Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare


I

două axe1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

1442

Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

144

4003

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

400

5624

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

562

12745

Masa de cel puțin 18 tone

562

1274


II

3 axe1

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

144

2512

Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

251

5163

Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

516

6704

Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

670

10325

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

1032

16046

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

1032

16047

Masa de cel puțin 26 tone

1032

1604


III

4 axe1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

670

6792

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

679

10603

Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

1060

16834

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1683

24965

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1683

24966

Masa de cel puțin 32 tone

1683

2496

 

   C. În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

   
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)


Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare


I

2 + 1 axe1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

02

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

03

Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

654

Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

65

1495

Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

149

3496

Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

349

4517

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

451

8128

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

812

14279

Masa de cel puțin 28 tone

812

1427


II

2+2 axe1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

140

3252

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

325

5353

Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

535

7854

Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

785

9485

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

948

15576

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1557

21617

Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2161

32828

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2161

32829

Masa de cel puțin 38 tone

2161

3282


III

2+3 axe1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1720

23942

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2394

32533

Masa de cel puțin 40 tone

2394

3253


IV

3+2 axe1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1518

21102

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2110

29193

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2919

43184

Masa de cel puțin 44 tone

2919

4318


V

3+3 axe1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

864

10462

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1046

15623

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1562

24864

Masa de cel puțin 44 tone

1562

2486
 

  D.În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Masa totală maximă autorizată

Impozit
- lei -


a. Până la 1 tonă, inclusiv

9


b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34


c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

53


d. Peste 5 tone

65

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.TAXE PENTRU
ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR

 

 

A.  În domeniul construcțiilor taxele se stabilesc în funcție de valoarea acestora sau a instalațiilor, de suprafața terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel:

(1)Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcție de suprafața pentru care se solicită:

Suprafața

Taxa   –lei / mp-

Anul 2018

Anul 2019

a) până la 150 m2 inclusiv

6,00

6,00

b) între 151 și 250 m2 inclusiv

7,00

7,00

c) între 251 și 500 m2 inclusiv

9,00

9,00

d) între 501 și 750 m2 inclusiv

12,00

12,00

e) între 751 și 1.000 m2 inclusiv

14,00

14,00

f) peste 1.000 m2

14,00+0,01 pentru ceea ce      depășește  suprafața de 1.000 m2

14,00+0,01 pentru ceea ce      depășește  suprafața de 1.000 m2

 

   (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1).

   (3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

   (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean se stabilește de consiliul local în sumă de până la 15 lei, inclusiv.

   (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

   (6) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.

  (7) Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

   (8) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.

(9) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

   (10) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

   (11) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice este de 8 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție.

   (12) Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu se stabilește de consiliul local și este de până la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord.

 

 

 

 

 

 

 

B. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru a desfășura o activitate economică și a altor autorizații similare :

 

 

 

Felul taxei

Anul 2018    - lei -

Anul 2019    - lei -

Taxa pt.eliberarea certificatului de producător

35

35

 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie  publica :  cod CAEN 561 - restaurante și cod CAEN 563 - baruri                 

700

709

 

  Autorizații pentru diverse activități și viza anuală a acestora:                  

                                   - în unități comerciale                                   

- în unități economice                                              

- în unități de prestări servicii           

- pe piață                   

 

120

60

60

36

 

122

61

61

36

 
   

 

 

Scutiri

    Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor următoarele:

   a) certificatele, avizele și autorizațiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;

   b) certificatele, avizele și autorizațiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

   c) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lăcașuri de cult sau construcții-anexă;

   d) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparțin domeniului public al statului;

   e) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lucrările de interes public național, județean sau local;

   f) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacă beneficiarul construcției este o instituție publică;

   g) autorizațiile de construire pentru autostrăzile și căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii;

   h) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacă beneficiarul construcției este o instituție sau o unitate care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului;

   i) certificat de urbanism sau autorizație de construire, dacă beneficiarul construcției este o fundație înființată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

   j) certificat de urbanism sau autorizație de construire, dacă beneficiarul construcției este o organizație care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;

   k) certificat de urbanism sau autorizație de construire, în cazul unei calamități naturale.

 

 

 

 

 

 

 

V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE

 RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

 

                  Art.11 – Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea cotei de                       3% la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.

Art.12 -  (1) Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public de pe teritoriul comunei Găvojdia datareaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al comunei.

(2)Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclamă si publicitate se calculează anual, prin înmulțirea numărului de metrii pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișului pentru reclamă sau publicitate cu următoarele sume, astfel:

a)      in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, suma este de  32 lei/mp/an.

b)in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate, suma este de  23 lei/an/mp.

(3)Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul de luni sau fractiunea de luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama si publicitate.

 

VI. ALTE TAXE LOCALE

1. Taxa zilnică sau lunară achitată de persoane fizice și juridice care ocupă temporar locuri publice altele decât cele din piețe, târguri, oboare:

a) pentru defacerea de produse ce fac obiectul comertului sau prestări de servicii diverse – realizarea de lucrari – taxa se achita zilnic

Anul 2018       15,00 lei/zi

Anul 2019 15,00 lei/zi

b) pentru depozitarea de diverse materiale  (pentru materialele de construcții în cazul efectuării de lucrări de construire, dar nu mai mult de ½ an.) – taxa se achita la data obtinerii autorizatiei eliberata pe baza de cerere

Anul 2018

  2,00 lei/mp/zi

Anul 2019  2,00 lei/mp/zi

2. Taxa zilnică achitată de persoane fizice și juridice care ocupă temporar locuri publice din piețe, târguri, oboare:

Nr. crt.

Felul taxei

Taxa zilnică  (lei/zii)

Anul 2018

Anul 2019

1

căruțe cu doi cai

7,00

7,00

2

căruțe cu un cal

5,00

5,00

3

animale mari peste 2 ani: bovine , cabaline, etc.

5,00

5,00

4

animale mari sub 2 ani : bovine , cabaline, etc.

3,00

3,00

5

porcine peste un an

3,00

3,00

6

porcine sub un an, ovine, caprine      

2,00

2,00

7

animale mici și păsări, de fiecare animal

1,00

1,00

8

pentru autovehicule, în afara animalelor

10,00

10,00

9

pentru comercianții ambulanți

15,00

15,00

10

Taxa pentru comercianții de alimentație publică

30,00

30,00

 

 

 

VII. TAXE SPECIALE

instituite conform art.484 din Legea nr.227/2016 privind Codul Fiscal

1.      Taxa pentru remăsurarea terenurilor agricole și forestiere: pe hectar sau fracțiune

de hectare. Aceași  taxă se percepe și cu ocazia înmânării titlurilor de proprietate neridicate .     

Anul 2018

80,00 lei/ha

Anul 2019

80,00 lei/ha

La a doua remăsurare, taxa pe hectar sau fracțiune de hectar se majorează 100 %.

Remăsurarea terenurilor agricole se face la cererea deținătorilor de terenuri, de către Comisia locală de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, după orele de program.

 

2.  Taxe privind servicii de copiat, multiplicat și scris acte necesare populației în raporturile acesteia cu Primăria:  copie coală format A4

Anul 2018

0,50 lei/pagină

Anul 2019

0,50 lei/pagină

 

3. Taxa pentru eliberarea procesului verbal de evidențiere a construcțiilor:

Anul 2018

50,00 lei

Anul 2019

50,00 lei

 

4. Taxa pentru închirierea căminelor culturale:                                             lei/eveniment

Evenimentul pentru care se închiriază

Nivel 2018

Nivel 2019

Organizarea de nunți

300

300

Organizarea de baluri

100

100

Organizarea de pomeni cu ocazia decesului

20

20

Alte ocazii

60

60

              Pentru folosirea căminelor culturale pentru scopurile mai sus amintite se depune garanție după cum urmează : 50,00   lei/ocazie

            Garanțiile se restituie în întregime în cazul în care nu s-au produs pagube în inventarul unității .

Taxa de închiriere nu conține costul consumului de electricitate, gaz și apă curentă.

Notă: Pentru activitățile care sunt organizate de organizații sportive sau de școli nu se percep taxe de închiriere (acestea prealabil trebuie să depună la sediul Primăriei o cerere cu precizarea identității organizatorilor).

 

5. Taxa privind utilizarea și închirierea terenului de sport  din localitatea Isla –

Ziua, fără instalație de iluminat

Seara, cu folosirea instalației de iluminat

utilizare locală

închiriere

utilizare locală

închiriere

36,00  lei/două ore

60,00  lei/două ore

48,00  lei/două ore

72,00  lei/două ore

 

*Notă: Modalitatea de utilizare și închirie a terenului se stabilește prin  Regulamentul de organizare și  funcționare a Bazei sportive din localitatea Isla, comuna Hodoșa.

           

            6.  Taxa de salubrizare este de 62,00 lei/an/persoană- cu domiciliul , reședința sau locuință în comună. Taxa se referă la maxim 4 persoane/an/familie și doar la locuința efectiv locuită.

 

Anul 2018

40,00 lei/an/persoană

Anul 2019

62,00 lei/an/persoană

 

 

 

 

 

 

7.      Tarif de închiriere a terenurilor din proprietatea comunei se stabilește la 0,03 lei/mp/an iar

pentru chirii stabilite pentru spații cu altă destinație decât locuințe, se stabilește zona II .

8.      Tarif pentru eliberarea adeverintelor de orice fel  este de 5 lei.

9.      Tarif pentru închirierea mijlocului de transport persoane conform art.12 din HCL nr. nr.19 din     

23 iulie 2015, modificat și completat, este de 2,5 lei/km.

10.  Tarif de eliberare a diverselor acte sau fapte pentru care se percep tarif de servicii și

contravaloare documente :

 

Nr.crt.

Serviciul

- LEI -

Nivel 2018

Nivel 2019

1

Oficieri de căsătorie în afara programului (sâmbăta și duminica)

30,00

30,00

2

Eliberare certificat de divorț

500,00

500,00

 

VIII. SANCȚIUNI

            (1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni:

            a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art. 483 alin. (2) din Codul Fiscal

            b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5) și alin. (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art. 483 alin. (2). din Cod

            (2) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de 70 lei, iar cele de la alin. (1) lit. b) cu amendă de 280 lei .

            (3) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 350 lei.

            (4) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (2) și (3) se majorează cu 300%.

            (5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către primari și persoane împuternicite din cadrul autorității administrației publice locale.

            (6) Contravențiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


 

Anexa nr. 2

                                                                                                                     la HCL nr.23/27.12.2018

 

SITUAȚIA

determinării zonelor din cadrul  localității

conform art.457 din Codul Fiscal

 

I.                   INTRAVILAN

 

Zona

Intravilan

Localitatea

Denumirea obiectivelor

 

Identificare în teren

A

Hodoșa

Sediul primăriei comunei

Hodoșa, nr.56

 

 

Cămin cultural

Hodoșa, nr.130

 

 

Parcul din fața primăriei

Hodoșa, centru

 

 

Dispensarul Medical

Hodoșa, nr.97

B

Hodoșa

Scoala generală

Hodoșa, nr.136

 

 

Imobilele cu nr. 42, 55, 94, 95, 98, 131, 132, 133,134, 135

Hodoșa, nr. 42, 55, 94,95, 98, 131, 132, 133,134,135

 

Ihod

Biserica romano-catolică

Ihod, nr.127

 

 

Școala generală

Ihod, nr.12

 

Isla

Birerica romano-catolică

Isla, nr.73

 

 

Școala generală

Isla, nr.55

 

Sîmbriaș

Biserica romano-catolică

Sîmbriaș, nr.113

 

 

Școala generală

Sîmbriaș, nr.105

C

Hodoșa

Restul terenurilor din intravilan

Localitatea Hodoșa

 

Ihod

Restul terenurilor din intravilan

Localitatea Ihod

 

Isla

Restul terenurilor din intravilan

Localitatea Isla

 

Sîmbriaș

Restul terenurilor din intravilan

Localitatea Sîmbriaș

 

II.   EXTRAVILAN

 

Zona

extravilan

Localitatea

Denumire

 

Identificare în teren     (tarla, parcela )

A

Hodoșa

Teren legumicol

A 849/1 = 3,20 ha

B

Ihod

Teren legumicol

APJ 801,801/1= 3,00 ha

 

Isla

Teren arabil de la nr. imobil 120 până la drumul către Nyiros

A 306, A 298 = 4,50 ha

 

Sîmbriaș

Teren arabil de la Podul Nou până la Cruce

T 5 = 2,44 ha

C

Hodoșa

Teren arabil de la nr. imobil 129  și până la teren legumicol     (Bartus Kert)

APJ 857/3 = 1,70 ha

 

Ihod

 

De la teren legumicol și până la Hodos Patak

APJ 801/2 = 5,72 ha

 

Isla

De la drumul către Nyiros și până la Hodos Patak

A 291/1, A 296/1, A 296/3,   A 296/5 = 6,20 ha

 

Sîmbriaș

Teren arabil de la nr.imobil 223 și până la fostul depozit de gunoi

T 28 = 1,80 ha

D

Hodoșa

Restul terenurilor din extravilan

Localitatea Hodoșa

 

Ihod

Restul terenurilor din extravilan

Localitatea Ihod

 

Isla

Restul terenurilor din extravilan

Localitatea Isla

 

Sîmbriaș

Restul terenurilor din extravilan

Localitatea Sîmbriaș

 

__________________________________________________________________________________________________


2018ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

privind stabilirea taxelor și impozitelor  locale pe anul 2018

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 21 decembrie 2017 ;

            Având în vedere prevederile:      

- art. 36 alin. (4) lit. c.) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

republicată, modificată și completată

- Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanțele publice locale, cu

modificările și completările ulterioare,

- Titlul IX  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  ;

- HGR nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si

taxele locale si alte taxe asimilare acestora aplicabile incepând cu anul fiscal 2013;

Ținând seama de expunerea de motive nr.1119 din 31 octombrie 2017 precum și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

            Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.c) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

                Art. 1. –         Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2018 pe teritoriul administrativ al comunei Hodoșa, după cum urmează:

a.) cota prevăzută la art.457 alin. (1) din Codul fiscal,  ( clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice) se stabilește la 0,1 %

b.)  cota prevăzută la art.458 alin. (1) din Codul fiscal, ( clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice) se stabilește la 0,8 %

c.) cota prevăzută la art.460 alin. (1) din Codul fiscal, ( clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice) se stabilește la 0,2 %

d.) cota prevăzută la art.460 alin. (2) din Codul fiscal, ( clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice) se stabilește la 1,3 %

e.) cota prevăzută la art.477 alin. (5) din Codul fiscal, (servicii de reclamă și publicitate) se stabilește la 2 %

f.) nivelurile stabilite în sume fixe, alte taxe locale și taxele speciale sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2018, constituind  anexa nr. 1  la prezenta hotărâre;

g.) delimitarea zonelor din cadrul comunei pentru determinarea impozitelor și a taxelor pentru terenurile din cadrul intravilanelor și extravilanelor comunei sunt stabilite în situația delimitării zonelor ce constituie anexa nr.2   la prezenta hotărâre

 

Art. 2. –        (1) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijlocul de transport datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10%

 

             Art. 3. –        Anexele nr. 1-2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 4. – (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Mureș în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, celor interesați și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Hodoșa.

(2) Aducerea la cunoștință se face prin afișare la sediul autorității administrației publice locale și pe site-ul Primăriei comunei Hodoșa.

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din 21 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

 

 

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Demeter Mihály

 

 

                Contrasemnează        

                                                                                                            Secretarul comunei,  

 

 

 

 

Nr.27

 

Hodoșa, la 21 decembrie 2017


Anexa nr. 1

                                                                                                                                                                                               la Hotărârea Consiliului Local nr.  27/21.12.2017

            I. IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI

A. (1) Impozitul pentru clădirile proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii clădirii, determinată conform  alin. (5).

             (2) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,8% asupra valorii care poate fi:

   a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

   b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

   c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

   (3) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

  (4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.

  (5)  Valoarea impozabilă pe metru pătrat de suprafață construită, desfășurată, la clădiri și la alte construcții aparținând persoanelor fizice se stabilește după cum urmează:

 

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă 2017
- lei/m2 -

Valoarea impozabilă 2018
- lei/m2 -

Cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire                     (cond. cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire

Cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire                     (cond. cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic                                    

1000

600

1000

600

B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale unui tratament termic si/sau chimic              

300

200

300

200

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau pereti exteriori din caramida arsa sau din orice  alte materiale rezultate in urma unui tratament   termic si/sau chimic                              

200

175

200

175

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse    unui tratament termic si/sau chimic              

125

75

125

75

E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri revăzute la lit.A-D

75 % din suma care      s-ar aplica clădirii

75 % din suma care    s-ar aplica clădirii

75 % din suma care      s-ar aplica clădirii

75 % din suma care    s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri revăzute la lit.A-D

50 % din suma care     s-ar aplica clădirii

50 % din suma care    s-ar aplica clădirii

50 % din suma care     s-ar aplica clădirii

50 % din suma care    s-ar aplica clădirii

 (6)   Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localități și zone în cadrul acestora, la nivelurile menționate în prezenta anexă se vor aplica următorii coeficienți de corecție pozitivă:

Zona in cadrul localitatii

Rangul IV

Hodosa

Rangul V

Ihod, Isla, Sîmbriaș

A

1,10

1,05

 

(7)Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(7), se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează:

   a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

   b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

   c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

 

B. (1) Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

                   (2)Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.

(3)  Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(4)În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform alin. (2) sau (3).

(5)În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului - persoană juridică..

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului.

(8)În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

(9)În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

 

 

 

 

 

 

 

II. IMPOZITUL PE TEREN

1. IMPOZITUL
pe terenurile situate în intravilan

înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

 

                                                                                    - lei/ha-             

                                                  Zona in cadrul localitatii

Rangul IV

Hodoșa

Rangul V

Ihod, Isla, Sîmbriaș

 

2017

2018

2017

2018

A

900

900

750

750

B

750

750

550

550

C

550

550

400

400

 

 

2. IMPOZITUL

pe terenurile situate în intravilan –

înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut mai jos

Nr. crt

Categoria de folosință

Zona din cadrul comunei

pe anul 2017

Zona din cadrul comunei

pe anul 2018

A

B

C

A

B

C

1

Teren arabil

28

21

19

28

21

19

2

Pășune

21

19

15

21

19

15

3

Fâneață

21

19

15

21

19

15

4

Vie

46

35

28

46

35

28

5

Livadă

53

46

35

53

46

35

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

28

21

19

28

21

19

7

Teren cu ape

15

13

8

15

13

8

8

Drumuri și căi ferate

x

x

x

x

x

x

9

Teren neproductiv

x

x

x

x

x

x

 

Rangul IV

Hodosa

Rangul V

Ihod, Isla, Sîmbriaș

1,10

1,00

 

 

3. IMPOZITUL
pentru terenurile situate în extravilan

 

Nr. crt

Categoria de folosință

Zona din cadrul comunei

pe anul 2017

Impozit

2018

A

B

C

D

 

1

Teren cu construcții

31

28

26

22

25

2.

Teren arabil

50

48

45

42

47

3.

Pășune

28

26

22

20

23

4.

Fâneață

28

26

22

20

23

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

55

53

50

48

53

5.1.

Vie până la intrarea pe rod

x

x

x

x

X

6.

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

56

53

50

48

53

6.1.

Livadă până la intrarea pe rod

x

x

x

x

X

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1

16

14

12

8

10

7.1.

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

x

x

x

x

X

8.

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

5

2

1

2

8.1.

Teren cu amenajări piscicole

34

31

28

26

30

9.

Drumuri și căi ferate

x

x

x

x

X

10.

Teren neproductiv

x

x

x

x

X

 

            Impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai sus înmulțit cu coeficientul de corectie de mai jos

 

Zona in cadrul localitatii

Rangul IV

Hodosa

Rangul V

Ihod, Isla, Sîmbriaș

A

1,10

1,05

B

1,05

1,00

C

1,00

0,95

D

0,95

0,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TAXA  ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 

 

 

A.     Taxa asupra  mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică:

 

 

 

 

I.                    Vehicule înmatriculate

Anul 2017

( lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

Anul 2018

( lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

1

Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3 inclusiv                                     

8

8

2

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre  1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv                   

18

18

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre   2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv                   

72

72

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre   2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv                   

144

144

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste   3001 cm3

290

290

6

Autobuze, autocare, microbuze                

24

24

7

Alte autovehicule cu masa totala autorizata de pana la 12 tone inclusiv,

30

30

8

Tractoare inmatriculate                      

18

18

 

II.Vehicule înregistrate

 

 

1

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică  < 4800 cm3

2

2

2

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică  > 4800 cm3

4

4

3

Vehicule fără capacítate cilindrică evidențiată

100 lei/an

100 lei/an

   

(1)În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%

            (2)În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

 

B. În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

   
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)


Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare


I

două axe1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

1422

Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

142

3953

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

395

5554

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

555

12575

Masa de cel puțin 18 tone

555

1257


II

3 axe1

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

142

2482

Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

248

5093

Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

509

6614

Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

661

10195

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

1019

15836

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

1019

15837

Masa de cel puțin 26 tone

1019

1583


III

4 axe1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

661

6702

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

670

10463

Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

1046

16614

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1661

24645

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1661

24646

Masa de cel puțin 32 tone

1661

2464

 

   C. În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

   
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)


Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare


I

2 + 1 axe1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

02

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

03

Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

644

Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

64

1475

Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

147

3446

Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

344

4457

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

445

8038

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

803

14089

Masa de cel puțin 28 tone

803

1408


II

2+2 axe1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

138

3212

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

321

5283

Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

528

7754

Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

775

9365

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

936

15376

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1537

21337

Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2133

32398

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2133

32399

Masa de cel puțin 38 tone

2133

3239


III

2+3 axe1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1698

23632

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2363

32113

Masa de cel puțin 40 tone

2363

3211


IV

3+2 axe1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1500

20832

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2083

28813

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2881

42624

Masa de cel puțin 44 tone

2881

4262


V

3+3 axe1

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

853

10322

Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1032

15423

Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1542

24544

Masa de cel puțin 44 tone

1542

2454
 

 

  D.În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 

Masa totală maximă autorizată

Impozit
- lei -


a. Până la 1 tonă, inclusiv

9


b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34


c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52


d. Peste 5 tone

64

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.TAXE PENTRU
ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI AUTORIZAȚIILOR

 

 

A.  În domeniul construcțiilor taxele se stabilesc în funcție de valoarea acestora sau a instalațiilor, de suprafața terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel:

(1)Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcție de suprafața pentru care se solicită:

Suprafața

Taxa   –lei / mp-

Anul 2017

Anul 2018

a) până la 150 m2 inclusiv

6,00

6,00

b) între 151 și 250 m2 inclusiv

7,00

7,00

c) între 251 și 500 m2 inclusiv

9,00

9,00

d) între 501 și 750 m2 inclusiv

12,00

12,00

e) între 751 și 1.000 m2 inclusiv

14,00

14,00

f) peste 1.000 m2

14,00+0,01 pentru ceea ce      depășește  suprafața de 1.000 m2

14,00+0,01 pentru ceea ce      depășește  suprafața de 1.000 m2

 

   (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1).

   (3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

   (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean se stabilește de consiliul local în sumă de până la 15 lei, inclusiv.

   (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

   (6) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.

  (7) Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

   (8) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.

(9) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

   (10) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

   (11) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice este de 8 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție.

   (12) Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu se stabilește de consiliul local și este de până la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord.

 

 

 

 

 

B. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru a desfășura o activitate economică și a altor autorizații similare :

 

 

 

Felul taxei

Anul 2017    - lei -

Anul 2018    - lei -

Taxa pt.eliberarea certificatului de producător

35

35

 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie  publica :  cod CAEN 561 - restaurante și cod CAEN 563 - baruri                 

700

700

 

  Autorizații pentru diverse activități și viza anuală a acestora:                  

                                   - în unități comerciale                                   

- în unități economice                                              

- în unități de prestări servicii           

- pe piață                   

 

120

60

60

36

 

120

60

60

36

 
   

 

 

Scutiri

    Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor următoarele:

   a) certificatele, avizele și autorizațiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;

   b) certificatele, avizele și autorizațiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

   c) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lăcașuri de cult sau construcții-anexă;

   d) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparțin domeniului public al statului;

   e) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lucrările de interes public național, județean sau local;

   f) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacă beneficiarul construcției este o instituție publică;

   g) autorizațiile de construire pentru autostrăzile și căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii;

   h) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacă beneficiarul construcției este o instituție sau o unitate care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului;

   i) certificat de urbanism sau autorizație de construire, dacă beneficiarul construcției este o fundație înființată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;

   j) certificat de urbanism sau autorizație de construire, dacă beneficiarul construcției este o organizație care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii;

   k) certificat de urbanism sau autorizație de construire, în cazul unei calamități naturale.

 

 

 

 

 

 

 

V. CAPITOLUL

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate

 

                  Art.11 – Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea cotei de                       3% la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate.

Art.12 -  (1) Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public de pe teritoriul comunei Găvojdia datareaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al comunei.

(2)Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclamă si publicitate se calculează anual, prin înmulțirea numărului de metrii pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișului pentru reclamă sau publicitate cu următoarele sume, astfel:

a)      in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, suma este de  32 lei/mp/an.

b)in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate, suma este de  23 lei/an/mp.

(3)Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul de luni sau fractiunea de luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama si publicitate.

 

VI. ALTE TAXE LOCALE

1. Taxa zilnică sau lunară achitată de persoane fizice și juridice care ocupă temporar locuri publice altele decât cele din piețe, târguri, oboare:

a) pentru defacerea de produse ce fac obiectul comertului sau prestări de servicii diverse – realizarea de lucrari – taxa se achita zilnic

Anul 2017       15,00 lei/zi

Anul 2018 15,00 lei/zi

b) pentru depozitarea de diverse materiale  (pentru materialele de construcții în cazul efectuării de lucrări de construire, dar nu mai mult de ½ an.) – taxa se achita la data obtinerii autorizatiei eliberata pe baza de cerere

Anul 2017

  2,00 lei/mp/zi

Anul 2018  2,00 lei/mp/zi

2. Taxa zilnică achitată de persoane fizice și juridice care ocupă temporar locuri publice din piețe, târguri, oboare:

Nr. crt.

Felul taxei

Taxa zilnică  (lei/zii)

Anul 2017

Anul 2018

1

căruțe cu doi cai

7,00

7,00

2

căruțe cu un cal

5,00

5,00

3

animale mari peste 2 ani: bovine , cabaline, etc.

5,00

5,00

4

animale mari sub 2 ani : bovine , cabaline, etc.

3,00

3,00

5

porcine peste un an

3,00

3,00

6

porcine sub un an, ovine, caprine      

2,00

2,00

7

animale mici și păsări, de fiecare animal

1,00

1,00

8

pentru autovehicule, în afara animalelor

10,00

10,00

9

pentru comercianții ambulanți

15,00

15,00

10

Taxa pentru comercianții de alimentație publică

30,00

30,00

 

 

 

VII. TAXE SPECIALE

instituite conform art.484 din Legea nr.227/2016 privind Codul Fiscal

1.      Taxa pentru remăsurarea terenurilor agricole și forestiere: pe hectar sau fracțiune

de hectare. Aceași  taxă se percepe și cu ocazia înmânării titlurilor de proprietate neridicate .     

Anul 2017

80,00 lei/ha

Anul 2018

80,00 lei/ha

La a doua remăsurare, taxa pe hectar sau fracțiune de hectar se majorează 100 %.

Remăsurarea terenurilor agricole se face la cererea deținătorilor de terenuri, de către Comisia locală de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, după orele de program.

 

2.  Taxe privind servicii de copiat, multiplicat și scris acte necesare populației în raporturile acesteia cu Primăria:  copie coală format A4

Anul 2017

0,50 lei/pagină

Anul 2018

0,50 lei/pagină

 

3. Taxa pentru eliberarea procesului verbal de evidențiere a construcțiilor:

Anul 2017

50,00 lei

Anul 2018

50,00 lei

 

4. Taxa pentru închirierea căminelor culturale:                                             lei/eveniment

Evenimentul pentru care se închiriază

Nivel 2017

Nivel 2018

Organizarea de nunți

300

300

Organizarea de baluri

100

100

Organizarea de pomeni cu ocazia decesului

20

20

Alte ocazii

60

60

              Pentru folosirea căminelor culturale pentru scopurile mai sus amintite se depune garanție după cum urmează : 50,00   lei/ocazie

            Garanțiile se restituie în întregime în cazul în care nu s-au produs pagube în inventarul unității .

Taxa de închiriere nu conține costul consumului de electricitate, gaz și apă curentă.

Notă: Pentru activitățile care sunt organizate de organizații sportive sau de școli nu se percep taxe de închiriere (acestea prealabil trebuie să depună la sediul Primăriei o cerere cu precizarea identității organizatorilor).

 

5. Taxa privind utilizarea și închirierea terenului de sport  din localitatea Isla –

Ziua, fără instalație de iluminat

Seara, cu folosirea instalației de iluminat

utilizare locală

închiriere

utilizare locală

închiriere

36,00  lei/două ore

60,00  lei/două ore

48,00  lei/două ore

72,00  lei/două ore

 

*Notă: Modalitatea de utilizare și închirie a terenului se stabilește prin  Regulamentul de organizare și  funcționare a Bazei sportive din localitatea Isla, comuna Hodoșa.

           

            6.  Taxa de salubrizare este de 40,00 lei/an/persoană- cu domiciliul , reședința sau locuință în comună. Taxa se referă la maxim 4 persoane/an/familie și doar la locuința efectiv locuită.

 

Anul 2017

35,00 lei/an/persoană

Anul 2018

40,00 lei/an/persoană

 

 

 

 

 

 

7.      Tarif de închiriere a terenurilor din proprietatea comunei se stabilește la 0,03 lei/mp/an iar

pentru chirii stabilite pentru spații cu altă destinație decât locuințe, se stabilește zona II .

8.      Tarif pentru eliberarea adeverintelor de orice fel  este de 5 lei.

9.      Tarif pentru eliberarea certificatului fiscal este de  5 lei.

10.  Tarif pentru închirierea mijlocului de transport persoane conform art.12 din HCL nr. nr.19 din     

23 iulie 2015, modificat și completat, este de 2,5 lei/km.

11.  Tarif de eliberare a diverselor acte sau fapte pentru care se percep tarif de servicii și

contravaloare documente :

 

Nr.crt.

Serviciul

- LEI -

Nivel 2017

Nivel 2018

1

Oficieri de căsătorie în afara programului (sâmbăta și duminica)

30,00

30,00

2

Eliberare certificat de divorț

500,00

500,00

 

VIII. SANCȚIUNI

            (1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni:

            a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art. 483 alin. (2) din Codul Fiscal

            b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5) și alin. (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art. 483 alin. (2). din Cod

            (2) Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancționează cu amendă de 70 lei, iar cele de la alin. (1) lit. b) cu amendă de 280 lei .

            (3) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 350 lei.

            (4) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (2) și (3) se majorează cu 300%.

            (5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către primari și persoane împuternicite din cadrul autorității administrației publice locale.

            (6) Contravențiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2

                                                                          la Hotărârea Consiliului Local nr.  27/21.12.2017

 

SITUAȚIA

determinării zonelor din cadrul  localității

conform art.457 din Codul Fiscal

 

I.                   INTRAVILAN

 

Zona

Intravilan

Localitatea

Denumirea obiectivelor

 

Identificare în teren

A

Hodoșa

Sediul primăriei comunei

Hodoșa, nr.56

 

 

Cămin cultural

Hodoșa, nr.130

 

 

Parcul din fața primăriei

Hodoșa, centru

 

 

Dispensarul Medical

Hodoșa, nr.97

B

Hodoșa

Scoala generală

Hodoșa, nr.136

 

 

Imobilele cu nr. 42, 55, 94, 95, 98, 131, 132, 133,134, 135

Hodoșa, nr. 42, 55, 94,95, 98, 131, 132, 133,134,135

 

Ihod

Biserica romano-catolică

Ihod, nr.127

 

 

Școala generală

Ihod, nr.12

 

Isla

Birerica romano-catolică

Isla, nr.73

 

 

Școala generală

Isla, nr.55

 

Sîmbriaș

Biserica romano-catolică

Sîmbriaș, nr.113

 

 

Școala generală

Sîmbriaș, nr.105

C

Hodoșa

Restul terenurilor din intravilan

Localitatea Hodoșa

 

Ihod

Restul terenurilor din intravilan

Localitatea Ihod

 

Isla

Restul terenurilor din intravilan

Localitatea Isla

 

Sîmbriaș

Restul terenurilor din intravilan

Localitatea Sîmbriaș

 

II.   EXTRAVILAN

 

Zona

extravilan

Localitatea

Denumire

 

Identificare în teren     (tarla, parcela )

A

Hodoșa

Teren legumicol

A 849/1 = 3,20 ha

B

Ihod

Teren legumicol

APJ 801,801/1= 3,00 ha

 

Isla

Teren arabil de la nr. imobil 120 până la drumul către Nyiros

A 306, A 298 = 4,50 ha

 

Sîmbriaș

Teren arabil de la Podul Nou până la Cruce

T 5 = 2,44 ha

C

Hodoșa

Teren arabil de la nr. imobil 129  și până la teren legumicol     (Bartus Kert)

APJ 857/3 = 1,70 ha

 

Ihod

 

De la teren legumicol și până la Hodos Patak

APJ 801/2 = 5,72 ha

 

Isla

De la drumul către Nyiros și până la Hodos Patak

A 291/1, A 296/1, A 296/3,   A 296/5 = 6,20 ha

 

Sîmbriaș

Teren arabil de la nr.imobil 223 și până la fostul depozit de gunoi

T 28 = 1,80 ha

D

Hodoșa

Restul terenurilor din extravilan

Localitatea Hodoșa

 

Ihod

Restul terenurilor din extravilan

Localitatea Ihod

 

Isla

Restul terenurilor din extravilan

Localitatea Isla

 

Sîmbriaș

Restul terenurilor din extravilan

Localitatea Sîmbriaș

 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 
 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

                                                   privind stabilirea taxelor și impozitelor  locale pe anul 2016

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 6 noiembrie 2015 ;

            Având în vedere prevederile:       

- art. 36 alin. (4) lit. c.) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

republicată, modificată și completată

- Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanțele publice locale, cu

modificările și completările ulterioare,

- Titlul IX  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  ;

- HGR nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si

taxele locale si alte taxe asimilare acestora aplicabile incepând cu anul fiscal 2013;

Ținând seama de expunerea de motive nr.1320 din 30 octombroie 2015 precum și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.c) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

 

Consiliul Local al comunei Hodoșa  adoptă prezenta hotărâre.

 

 

                Art. 1. –         Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2016, după cum urmează:

a.) cota prevăzută la art.457 alin. (1) din Codul fiscal,  ( clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice) se stabilește la 0,1 %

b.)  cota prevăzută la art.458 alin. (1) din Codul fiscal, ( clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice) se stabilește la 0,8 %

c.) cota prevăzută la art.460 alin. (1) din Codul fiscal, ( clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice) se stabilește la 0,2 %

d.) cota prevăzută la art.460 alin. (2) din Codul fiscal, ( clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice) se stabilește la 1,3 %

e.) cota prevăzută la art.477 alin. (5) din Codul fiscal, (servicii de reclamă și publicitate) se stabilește la 2 %

f.) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2016, constituind  anexa nr. 1  la prezenta hotărâre;

g.) delimitarea zonelor din cadrul comunei pentru determinarea impozitelor și a taxelor pentru terenurile din cadrul intravilanelor și extravilanelor comunei sunt stabilite în situația delimitării zonelor ce constituie anexa nr.2   la prezenta hotărâre

 

Art. 2. –         (1) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijlocul de transport datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10%

            (2) În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri, terenuri, amplasate pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale și mijloace de transport  pentru care impozitul este datorat bugetului local al comunei Hodoșa, prevederile alin. (1) se referă la impozitul pe clădiri, terenuri, mijloace ade transport cumulate .

 

             Art. 3. –        Anexele nr. 1-2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 4. – (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Mureș în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, celor interesați și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Hodoșa.

(2) Aducerea la cunoștință se face prin afișare la sediul autorității administrației publice locale și pe site-ul Primăriei comunei Hodoșa.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  6 noiembrie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.

               

  

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                            Demeter Mihály                                           

 

                                                                                                                         Contrasemnează,   

 

 

Nr.25

 

Hodoșa, la  06 noiembrie 2015

Anexa nr. 1

                                                                                                                         la Hotărârea nr.   /2015

            I. IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI

A. (1) Impozitul pentru clădirile proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii clădirii, determinată conform  alin. (5).

             (2) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,8% asupra valorii care poate fi:

   a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

   b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

   c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

   (3) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

  (4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.

  (5)  Valoarea impozabilă pe metru pătrat de suprafață construită, desfășurată, la clădiri și la alte construcții aparținând persoanelor fizice se stabilește după cum urmează:

 

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă 2015
- lei/m2 -

Valoarea impozabilă 2016
- lei/m2 -

Cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire                     (cond. cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire

Cu instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire                     (cond. cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice, încălzire

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic                                     

935

555

1000

600

B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale unui tratament termic si/sau chimic              

254

159

300

200

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau pereti exteriori din caramida arsa sau din orice  alte materiale rezultate in urma unui tratament   termic si/sau chimic                             

159

143

200

175

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse    unui tratament termic si/sau chimic              

95

63

125

75

E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri revăzute la lit.A-D

75 % din suma care      s-ar aplica clădirii

75 % din suma care    s-ar aplica clădirii

75 % din suma care      s-ar aplica clădirii

75 % din suma care    s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri revăzute la lit.A-D

50 % din suma care     s-ar aplica clădirii

50 % din suma care    s-ar aplica clădirii

50 % din suma care     s-ar aplica clădirii

50 % din suma care    s-ar aplica clădirii

 (6)   Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localități și zone în cadrul acestora, la nivelurile menționate în prezenta anexă se vor aplica următorii coeficienți de corecție pozitivă:

Zona in cadrul localitatii

Rangul IV

Hodosa

Rangul V

Ihod, Isla, Sîmbriaș

A

1,10

1,05

 

(7)Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(7), se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează:

   a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

   b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

   c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

 

B. (1) Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.

                   (2)Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.

(3)  Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(4)În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform alin. (2) sau (3).

(5)În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului - persoană juridică..

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului.

(8)În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

(9)În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

 

II. IMPOZITUL PE TEREN

1. IMPOZITUL
pe terenurile situate în intravilan  -  terenuri cu construcții

                                                                                      - lei/ha-             

                                                  Zona in cadrul localitatii

Rangul IV

Hodoșa

Rangul V

Ihod, Isla, Sîmbriaș

 

2015

2016

2015

2016

A

889

900

711

750

B

711

750

534

550

C

534

550

355

400

 

 

2. IMPOZITUL

pe terenurile situate în intravilan –

orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții

 

Nr. crt

Categoria de folosință

Zona din cadrul comunei

pe anul 2015

Zona din cadrul comunei

pe anul 2016

A

B

C

A

B

C

1

Teren arabil

28

21

19

28

21

19

2

Pășune

21

19

15

21

19

15

3

Fâneață

21

19

15

21

19

15

4

Vie

46

35

28

46

35

28

5

Livadă

53

46

35

53

46

35

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

28

21

19

28

21

19

7

Teren cu ape

15

13

8

15

13

8

8

Drumuri și căi ferate

x

x

x

x

x

x

9

Teren neproductiv

x

x

x

x

x

x

 

 

 

3. IMPOZITUL
pentru terenurile situate în extravilan

 

Nr. crt

Categoria de folosință

Zona din cadrul comunei

pe anul 2015

Impozit

2016

A

B

C

D

 

1

Teren cu construcții

31

28

26

22

25

2.

Teren arabil

50

48

45

42

47

3.

Pășune

28

26

22

20

23

4.

Fâneață

28

26

22

20

23

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

55

53

50

48

53

5.1.

Vie până la intrarea pe rod

x

x

x

x

X

6.

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

56

53

50

48

53

6.1.

Livadă până la intrarea pe rod

x

x

x

x

X

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1

16

14

12

8

10

7.1.

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

x

x

x

x

X

8.

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

5

2

1

2

8.1.

Teren cu amenajări piscicole

34

31

28

26

30

9.

Drumuri și căi ferate

x

x

x

x

X

10.

Teren neproductiv

x

x

x

x

X

 

            Impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel :

 

Zona in cadrul localitatii

Rangul IV

Hodosa

Rangul V

Ihod, Isla, Sîmbriaș

A

1,10

1,05

B

1,05

1,00

C

1,00

0,95

D

0,95

0,90

 

 

 

III. TAXA  ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

 

 

 

A.     Taxa asupra  mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică:

 

 

 

 

I.                    Vehicule înmatriculate

Anul 2015

( lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

Anul 2016

( lei/200 cm3 sau fracțiune din aceasta)

1

Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3 inclusiv                                      

8

8

2

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre  1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv                   

18

18

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre   2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv                   

72

72

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre   2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv                   

144

144

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste   3001 cm3

290

290

6

Autobuze, autocare, microbuze                

24

24

7

Alte autovehicule cu masa totala autorizata de pana la 12 tone inclusiv,

30

30

8

Tractoare inmatriculate                      

18

18

 

II.Vehicule înregistrate

 

 

1

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică  < 4800 cm3

2

2

2

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică  > 4800 cm3

4

4

3

Vehicule fără capacítate cilindrică evidențiată

100 lei/an

100 lei/an

   

(1)În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%

            (2)În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

 

B. În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

   
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)


Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare


I

două axe1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

1332

Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

3673

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

5174

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1.1695

Masa de cel puțin 18 tone

517

1.169


II

3 axe1

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

2312

Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

4743

Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

6154

Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

9475

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1.4726

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1.4727

Masa de cel puțin 26 tone

947

1.472


III

4 axe1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

6232

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

9733

Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.5454

Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.545

2.2915

Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.545

2.2916

Masa de cel puțin 32 tone

1.545

2.291

   C. În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

   
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)


Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare


I

2 + 1 axe1

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

02

Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

03

Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

604

Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

1375

Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

3206

Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

4147

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

7478

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1.3109

Masa de cel puțin 28 tone

747

1.310


II

2+2 axe1

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

2992

Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

4913

Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

7214

Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871