PUBLICAȚII - KÖZLEMÉNYEKanunt


ANUNȚ PREALABIL

PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

 

 

Comuna Hodoșa, din județul Mureș anunță publicarea  documentelor  tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 43, 44, 45, 46, 47, 56, începând cu data de 20.05.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Hodoșa,  conform art. 14 alin. (1) si (2) din Legea nr. 7/1996 a  cadastrului și a publicității imobiliare .

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice, vor putea fi depuse la sediul Primăriei comunei Hodoșa și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară .

 

 

 

ÉRTESćTÉS

 

 A Maros megyei Székelyhodos község Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy 2020 május 18 -án elkezdődik  Székelyhodos község kataszteri-technikai dokumentációjának kifüggesztése a 43, 44,45,46,47 és 56-os  dûlőkre  , a 7/1996-os Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Törvény 14-es bekezdése (1) és (2) cikkelye, valamint módosításai és kiegészítései értelmében.
         A kifüggesztett technikai dokumentációk megtekinthetők 60 napig Székelyhodos község Polgármesteri Hivatalában .


         Hiba kiigazítási kéréseket a dokumentációval kapcsolatban letehetik a Székelyhodosi Polgármesteri Hivatal székhelyén, valamint az Országos Kataszteri és Ingatlan Nyilvántartási Ügynökség .

Proiect de buget local pe anul 2017


                                                                                                Documente referitoare la măsurile de mediu și climă 2016-2020


INFORMARE
fermieri  beneficiari ai măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală

ANUNȚ

privind intenția de a aproba printr-o hotărâre  :

Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș

 

REGULAMENT

Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș

 

Publicat la 04 martie 2016

 

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

 

 

 

ANUNȚ

 

 

Consiliul Local al comunei Hodoșa, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003  își  face publică intenția de a aproba printr-o hotărâre  :

 Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș

Proiectul de hotărâre este publicat, din data de  04 martie  2016, pe site-ul comunei Hodoșa ˸  www. hodosa.ro   și afișat la sediul instituției din Primăria comunei Hodoșa .

Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare, până la data de 31 martie 2016, la sediul Consiliului Local comunei Hodoșa sau prin email˸ primaria@hodosa.ro .

 

 

PRIMAR                                                    SECRETAR

            ROMÂNIA                                                   

    JUDEȚUL MUREȘ                                                                     PROIECT

CONSILIUL LOCAL HODOȘA

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ______
din _______  2016

 

privind aprobarea

Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș

 

Consiliul Local Hodoșa,

 

Văzând expunerea de motive nr.________/______ 2016 a Primarului,

Având în vedere dispozițiile art.8, alin. (3), lit.”i” din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.6 alin.(1) lit.”h” al Legii nr.101/2006 serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare al localităților aprobat prin  Ordinului Președintelui ANRSC nr. 82/2015,

Potrivit reglementărilor art.17, alin.(3) pct.20 din Statutul ADI Ecolect Mureș,

Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. „d” și alin.(6), lit.”a”, pct.14 coroborat cu cele ale art. 45 și 115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 al administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

hotărăște:

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș conform anexei nr. 1, parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează Primarul comunei Hodoșa, să voteze în AGA ADI „Ecolect Mureș” Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș, aprobat  conform art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri, HCL nr.9/2013, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județul Mureș, precum și Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠓Ecolect Mureș”, care va supune aprobării în AGA, Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș aprobat conform art.1.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

         ___________________________

 

                            

                                                                                         AVIZAT PENTRU LEGALITATE

 

                                                                                                       SECRETAR

                                                                                                     _____________

 

 

ROMÂNIA                                                     

JUDEȚUL MUREȘ                                                                        

CONSILIUL LOCAL Hodoșa

 Nr._____/___ __. 2016

 

Expunere de motive

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea

 Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș

 

Toate unitățile administrativ teritoriale din județul Mureș s-au asociat în scopul implementării proiectului de investiții „Sistem de Management Integrat  al Deșeurilor Solide din județul Mureș” (SMIDS), finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare se va realiza de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitar㠄Ecolect Mureș” (ADI), pe cele 7 zone stabilite prin Proiect, pe baza mandatelor speciale date în acest sens de către membrii asociați.

În prezent activitățile specifice serviciului de salubrizare în județul Mureș sunt organizate și se desfășoară pe baza unui Regulament, întocmit în conformitate cu Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitați Publice (A.N.R.S.C.) nr. 110/2007. Regulamentul a fost aprobat de către cele 103 unități administrativ-teritoriale din județ, cât și de către Adunarea Generală ADI Ecolect Mureș.

Prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr.82/2015, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților a fost abrogat Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr.110/2007.

În acest context, a fost elaborat Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș în conformitate cu dispozițiile Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr.82/2015.

Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș stabilește principiile și condițiile de funcționare ale noului sistem de gestionare a deșeurilor, ținând seama de prevederile proiectului SMIDS Mureș cu privire la colectarea, transportul, tratarea, reciclarea, valorificarea și/sau depozitarea deșeurilor municipale, în condiții de protecție a mediului și a sănătății populației.

Pentru armonizarea reglementării la nivelul întregului județ, prin proiectul de act administrativ anexat prezentei, propunem și acordarea unui mandat special reprezentantului autorității, ca să voteze în AGA ADI „Ecolect Mureș” Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș ce urmează a fi aprobat.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, modificată și completată, noul regulament a fost supus dezbaterii publice, conform anunțului din data de _____________ atât la sediul autorității publice locale cât și pe pagina de internet a CL www._____________, respectiv în presa locală.

 

Astfel, supunem  aprobării proiectul de act administrativ anexat prezentei.

 

 

Întocmit

________________