ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare

din excedentul bugetului local aferent anului 2017

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 8 ianuarie 2018;

Ținând cont de expunerea de motive cu nr.3 din 4 ianuarie 2018, a raportului compartimentului de resort din cadrul instituției primarului și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

            Având în vedere prevederile art.58 și art.70 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

            Văzând punctul pct.5.13.3(1), lit.b din OMFP nr.3244/19.12.2017 de aprobare a Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017,

Luând în considerare dispozițiile art.7, alin.13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică , republicată ,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare cu  suma de  268.329,00 lei , aferent anului 2017.

 

            Art.2  -          Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința extraordinară din  8 ianuarie 2018, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Mátyási  Nicolae     

 

                                                                                                                      Contrasemnează,        

                                                                                                          Secretarul comunei

 

Nr.1

 

Hodoșa, la 08 ianuarie 2018

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind aprobarea unui împrumut din excedentul anului 2017

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 8 ianuarie 2018;

Ținând cont de expunerea de motive cu nr.4 din 4 ianuarie 2018, a raportului compartimentului de resort din cadrul instituției primarului și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

Având în vedere prevederile art.58 și art.70 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare dispozițiile art.7, alin.13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică , republicată ,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Se aprobă acordarea unui împrumut pentru acoperirea golului temporar de casă  din bugetul local prin transfer din excedentul pe anul 2017 disponibil al comunei Hodoșa.

 

            Art.2  -          Transferul sumei de 100.000,00 lei se realizează din excedentul bugetar pe anul 2017 al comunei – RO65TREZ47682A980000XXXX ,  în contul bugetului local comunal - RO81TREZ47621400211XXXXX , secțiunea de funcționare, urmând ca suma de mai sus să fie revărsată în cursul anului bugetar 2018.

 

Art.12 -         Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința extraordinară din  8 ianuarie 2018, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Mátyási  Nicolae     

 

                                                                                                                      Contrasemnează,        

                                                                                                          Secretarul comunei

 

Nr.2

 

Hodoșa, la 08 ianuarie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

             privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2017

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 19 februarie 2018;

Analizând raportul nr.85 din 22 ianuarie 2018 privind execuția bugetului local al comunei Hodoșa la data de 31 decembrie 2017, întocmit de contabila primăriei comunei,

În conformitate cu prevederile art. 57 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice locale, modificat și completat și ale Legii privind bugetul de stat pe 2017,

            Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -          Se aprobă contul de execuție al bugetului local al comunei Hodoșa la data de 31 decembrie 2017, după cum urmează:

-  Venituri  realizate în suma de 3.786.005  lei

-  Cheltuieli în suma de 3.848.778  lei

-  Excedentul bugetar aferent anului 2017 este în suma de :  66.773 lei

 

Art.2  -          Contul de execuție detaliată a bugetului local pe anul 2017 este cuprinsă în anexa  , care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din 19 februarie 2018, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 9 consilieri locali prezenți.

                                              

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Mátyási  Nicolae

                                                                                                          Contrasemnează           

                                                                                                            Secretarul comunei

 

 

Nr.3

 

Hodoșa, la  19 februarie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcătuiesc

domeniul public și privat al comunei Hodoșa

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 19 februarie 2018;

            Analizând raportul nr. 86 din 22 ianuarie 2018 întocmit de contabila primăriei prin care se propune aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcătuiesc patrimoniul public și privat al comunei ;

Văzând Ordinul nr. 2861 din 09/10/2009  pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor

            Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În conformitate cu prevederile art.36 alin (1)  și alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,republicată,  modificată și completată

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1  -          (1) Se aprobă inventarul patrimoniului public și privat al comunei, a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar reflectate în contabilitatea primăriei comunei Hodoșa.

            (2) Valoarea totală de inventar a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar reflectate în contabilitate este de 21.394.896,27  lei  din care :

-    Domeniul public al comunei 20.086.442,74 lei și

-    Domeniul prival al comunei   1.262.085,13 lei

-    Obiecte de inventar  120.790,00 lei

-    Imobilizări necorporale 46.368,40 lei

(3) Creanțele bugetului local sunt în suma de              294.918,00 lei

              

            Art.2  -          Situația activelor fixe la data de 31 decembrie 2017 este cuprinsă în

anexa   la prezenta hotărâre.

Art.3  -          Primarul comunei Hodoșa și compartimentul financiar vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din 19 februarie 2018, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 9 consilieri locali prezenți.

                                              

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Mátyási  Nicolae

                                                                                                          Contrasemnează           

                                                                                                            Secretarul comunei

 

 

Nr.4

 

Hodoșa, la  19 februarie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

             privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției

”CONSTRUIRE CASĂ FUNERARĂ LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ”

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 19 februarie 2018;

            Văzând Expunerea de motive nr. 1368/2017 inițiată de primarul Comunei Hodoșa privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ” CONSTRUIRE CASĂ FUNERARĂ LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ” și de asigurare a finanțării de la bugetul local Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

            Având în vedere prevederile legii nr. 500/2002 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

            Analizând indicatorii tehnico-economici ai proiectului ” CONSTRUIRE CASĂ FUNERARĂ LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ”,

            Ținând cont de prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

             În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și c), alin. (4) lit. d) și e), alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -          Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru investiția ” CONSTRUIRE CASĂ FUNERARĂ LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ” după cum urmează:

             Aria construită         Ac       =         95,60 mp

            Aria utilă totală         Au       =         71.220 mp

            Aria construită desfășurată:            Acd     =         95,60 mp

 

Art.2  -          Se aprobă valoarea totală a proiectului de 251.347,43 lei inclusiv TVA, din care lucrări de construcții – montaj: 202.699,54 lei   , conform Devizului General al investiției, anexă la prezenta hotărâre.

 

 

 

 

Art.3  -          De executarea prezentei hotărâri răspunde primarul Comunei Hodoșa, domnul Barabási Ottó.

 

Art.4  -          Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Mureș în vederea exercitării controlului legalității, primarului Comunei Hodoșa și adus la cunoștință publică prin grija secretarului Comunei Hodoșa.

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din 19 februarie 2018, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 9 consilieri locali prezenți.

 

 

 

                                              

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Mátyási  Nicolae

                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                          Contrasemnează           

                                                                                                            Secretarul comunei

 

 

Nr.5

 

Hodoșa, la  19 februarie 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2018

 

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 19 februarie 2018;    

Având în vedere Legea nr.2/2018 privind bugetul de stat Romaniei pe 2018 ,

Luând în considerare Decizia  nr.1290 din 15 ianuarie 2018  al A.J.Finanțelor Publice Mureș, a Hotărârii Consiliului Județean nr.1/2018 de alocare de fonduri pentru echilibrare  buget local și cheltuieli pentru drumuri comunale , a Hotărârii nr. 27 din 21 decembrie 2017  a consiliului local privind impozitele și taxele locale pe anul 2018;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanțele publice locale , al expunerii de motive și a raportului cu nr.84 din 22 ianuarie 2018 al serviciului public al primăriei comunei precum și a avizului comisiei de specialitate ale consiliului local,

   Ținând cont de prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

   În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

            Art.1  -          Obiectul prezentei hotărâri  constituie stabilirea volumului veniturilor și a structurii acestora, pe surse, și al cheltuielilor pe destinații, pentru bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2018.

 

            Art.2  -          (1) Estimarea veniturilor bugetare pe anul 2018  a fost realizată pe baza proiecțiilor indicatorilor din hotărârea consiliului local privind taxele și impozitele locale și a prelevărilor din bugetul de stat .

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2018, detaliată, la venituri, pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe acțiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

 

            Art.3  -          (1) Bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2018  se stabilește la venituri în suma de 5.083 ,00 mii lei .

Cheltuielile bugetului local sunt  în suma de  5.674 ,00 mii lei, din care: cheltuieli de funcționare 1.259,00 mii lei iar cheltuielile de dezvoltare sunt de 4.415,00 mii lei.

           

            Art.4  -          Constituirea resurselor financiare publice locale se fac pe seama impozitelor, taxelor, contribuțiilor și veniturilor nefiscale de la persoanele fizice și juridice precum și din sumele defalcate din TVA, sumele defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetului local, subvenții  și operațiuni financiare.

           

            Art.5  -          Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2018 sunt în suma de

  5.083,00 mii lei și se prezintă astfel :

 

VENITURI  TOTAL                                                           5.083,00  mii lei

                                   din care :

I.         SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

                                   Venituri proprii                                                       762,00  mii lei

                                   Sume defalcate din TVA                                           477.00  mii lei

                                   Subvenții de la bugetul de stat                                 20,00  mii lei

 

I.         SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

                                   FEADR                                                                          145,00  mii lei

                                   Subvenții de la bugetul de stat                                 3.679,00  mii lei

 

            Art.6  -          Cheltuielile prevăzute la bugetul local al comunei pe anul 2018 reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite iar modificarea lor se va face în condițiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri și servicii, precum și efectuarea de cheltuieli se fac numai cu respectarea prevederilor legale, a contractelor colective de muncă încheiate și asumate precum și în limitele creditelor bugetare aprobate.

 

            Art.7  -          În structura ei, cheltuielile bugetului local al comunei pe anul 2018 se prezintă astfel:

                        CHELTUIELI  TOTAL                                                      5.674,00 mii lei

                                   din care:    

I. CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

                                                           1. Cheltuieli de personal              863,00  mii lei

                                                           2. Cheltuieli materiale                   273,00  mii lei

                                                           3. Alte trenferuri                                  5,00 mii lei

                                                           3. Asistență socială                           96,00  mii lei

                                                           4. Alte cheltuieli                               22,00  mii lei

II. CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

                                                            1.Cheltuieli de capital                   4.415,00  mii lei

 

                        DEFICIT                                                                  591,00  mii lei

                                                                                 

Art.8 -           Cheltuielile de dezvoltare în suma de 4.415,00 mii lei se utilizează pentru investiții ale comunei și este sintetizat în anexa nr.2 la prezenta iar excedentul anului precedent  în suma de 591,00 mii lei vor fi utilizate ca sursă de acoperire a golului de casă  la secțiunea de dezvoltare .

 

            Art.9 -            Normativul de cheltuieli ce privesc: acțiunile de protocol, dotarea cu autoturisme și consumul de carburanți, precum și costurile pentru convorbiri telefonice sunt cuprinse în anexa nr.3.

 

            Art.10 -         Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, poate propune rectificarea bugetului local al comunei, ca urmare a unor măsuri fiscale, a adaptării legislației la condițiile economiei de piață și în cazuri temeinic justificate.

 

            Art.11 -         Anexele nr. 1 – 3  fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din 19 februarie 2018, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 9 consilieri locali prezenți.

                                   

 

 

           

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Mátyási  Nicolae

 

 

 

                                                                                                          Contrasemnează           

                                                                                                            Secretarul comunei

 

 

 

 

 

 

Nr.6

 

Hodoșa, la  19 februarie 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind aprobarea rețelei școlare pentru anii 2018- 2019

de pe raza teritorială a comunei Hodoșa

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 19 februarie 2018;

Ținând cont de expunerea de motive cu nr.1339 din 22 decembrie 2018 al primarului comunei Hodoșa ;

În conformitate cu prevederile art.19 alin.(4) și art.61 alin.(2) și alin.(5) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor  art.22 din Ordinului MEN nr.5472 din 07.11.2017 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2018-2019;

Luând în considerare Avizul conform cu nr.12835 din 15 decembrie 2017 al Inspectoratului Școlar Județean Mureș pentru unitățile de învățământ preuniversitar ,

   Ținând cont de prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

            Art.1  -          Se aprobă Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat  de pe raza teritorială a comunei Hodoșa , propuse să funcționeze în anul școlar 2018-2019, conform anexei  la prezenta hotărâre.

 

Art.2 -           Primarul comunei,  împreună cu Directorul unității de învățământ cu personalitate juridică din comună se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri .

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din 19 februarie 2018, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 9 consilieri locali prezenți.

                                              

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Mátyási  Nicolae

                                                                                                          Contrasemnează           

                                                                                                            Secretarul comunei

 

 

Nr.7

 

Hodoșa, la  19 februarie 2018 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

             privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

DEZVOLTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA HODOȘA”

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 13 martie 2018;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Analizând indicatorii tehnico-economici ai proiectului „DEZVOLTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA HODOȘA”,

Luând act de:

a)                                     Expunerea de motive prezentat de către primarul Comunei Hodoșa, în calitatea sa de

inițiator, înregistrat cu nr. 250/5 martie 2018;

b)                                    raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Hodoșa

Ținând cont de dispozițiile art.7, alin.13) din Legea nr.52/2003 privind transparența

decizională în administrația publică , republicată , cu modificările și completările ulterioare,

             În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și c), alin. (4) lit. d) și e), alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -          Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru investiția ” DEZVOLTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA HODOȘA”, după cum urmează:

a)      Valoarea totală (INV) , inclusiv TVA (mii lei)  (la cursul ECB  din

01.03.2018,          1 Euro=4,6573 lei)           -  384.403,54  lei / 82.537,85 euro

 

                        b)  Durata de realizare (luni)                                  -  12 luni

 

b)     Utilaje propuse spre achiziționare:

-  Buldoexcavator

-  Furci de strivire rabatabile montate pe cupa multifuncțională 4x1

-  Cuplă rapidă pentru atașamente montate pe brațul de excavare

-  Cupă de taluzare 1300 mm

-  Cupă de excavare profilată trapezoidal

 

 

 

 

Art.2  -          De executarea prezentei hotărâri răspunde primarul Comunei Hodoșa, domnul Barabási Ottó.

 

Art.3  -          Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Mureș în vederea exercitării controlului legalității, primarului Comunei Hodoșa și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului Comunei Hodoșa.

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința extraordinară din 13 martie 2018, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.

 

 

 

                                              

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Mátyási  Nicolae

                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                              Contrasemnează           

                                                                                           Secretarul comunei

 

 

Nr.8

 

Hodoșa, la  13 martie 2018

 

 

 


 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

             privind implementarea proiectului ” DEZVOLTAREA SERVICIULUI PUBLIC

DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA HODOȘA”

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 13 martie 2018;

Având în vedere:

a)      art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

b)      art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

c)      art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

d)      art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

e)      art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f)        Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările;

g)       prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

h)      expunerea de motive prezentat de către primarul Comunei Hodoșa, în calitatea sa de

inițiator, înregistrat cu nr. 251/ 05 martie 2018;

i)        raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Hodoșa,

j)        constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor

publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Dezvoltarea serviciului public de gospodărire comunală în comuna Hodoșa”

Ținând cont de dispozițiile art.7, alin.13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică , republicată , cu modificările și completările ulterioare,

             În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și c), alin. (4) lit. d) și e), alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -          Se aprobă implementarea proiectului „DEZVOLTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA HODOȘA”, denumit în continuare Proiectul.

 

Art. 2. -         Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.

 

Art. 3. -         Proiectul „DEZVOLTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ÎN COMUNA HODOȘA” confirmă oportunitatea, respectiv corespunde unor necesități evidente, identificate la nivelul celor 1.261 locuitori din comuna Hodoșa. Achiziționarea echipamentelor și utilajelor va fi benefică pentru localitate atât din punct de vedere economic cât și din punct de vedere social. Dezvoltareaa Serviciului de Gospodărire Comunală va asigura satisfacerea cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunității locale, diversificarea activităților prestate în cadrul serviciului, continuitatea serviciului, ridicarea continuă a standardelor și a indicatorilor de performanță a serviciilor prestate, dezvoltarea si modernizarea infrastructurii urbane a Comunei Hodoșa și nu în ultimul rând creșterea gradului de confort a comunității locale.

 

Art. 4. -         Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

 

Art. 5. -         Se aprobă cofinanțarea proiectului prin suportarea tuturor cheltuielilor neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1, din surse proprii sau atrase, precum și cheltuielile de întreținere și exploatare

 

Art. 6. -         Numărul locuitorilor precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 7. -         Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.

 

Art. 8. -         Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Hodoșa, reprezentantul legal al comunei Hodoșa Dl. Barabasi Otto fiind nominalizat pentru relația cu AFIR în derularea proiectului.

 

Art. 9. -         Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Hodoșa, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Hodoșa și prefectului județului Mureș și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința extraordinară din 13 martie 2018, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.

 

                                  

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Mátyási  Nicolae                                                                                                                                                                                         Contrasemnează       

                                                                                                            Secretarul comunei

 

Nr.9

 

Hodoșa, la  13 martie 2018

 

   


 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

privind rectificarea bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2018

 

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 13 martie 2018;

Având în vedere Legea nr.2/2018 privind bugetul de stat Romaniei pe 2018 ,

Luând în considerare Hotărârii Consiliului Local nr.9/2018 de aprobare a bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2018, a Hotărârii nr. 27 din 21 decembrie 2017  a consiliului local privind impozitele și taxele locale pe anul 2018;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanțele publice locale , al expunerii de motive și a raportului cu nr.252 din 05 martie 2018 al serviciului public al primăriei comunei precum și a avizului comisiei de specialitate ale consiliului local,

Ținând cont de dispozițiile art.7, alin.13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică , republicată , cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

            Art.1  -          (1) Bugetul rectificat  al comunei Hodoșa pe anul 2018 este în este în sumă 5.477,00  mii lei la partea  de venituri și în sumă de 6.097,00  mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit  620,00  mii lei.

            (2) Partea de venituri ale bugetului local se modifică cu:

- suma de 394,00 mii lei la secțiunea de dezvoltare

(3) Partea de cheltuieli ale bugetului local se modifică la :

- cu suma de 423,00 mii lei  secțiunea de dezvoltare

(4) Urmare a modificărilor de la alin.(2) și (3) , bugetul local al comunei  se prezintă astfel: 

 

VENITURI  TOTAL                                                           5.477,00  mii lei

                                   din care :

 

 

I.         SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

                                   Venituri proprii                                                       762,00  mii lei

                                   Sume defalcate din TVA                                           477.00  mii lei

                                   Subvenții de la bugetul de stat                                 20,00  mii lei

 

I.         SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

                                   FEADR                                                                         559,00  mii lei

                                   Subvenții de la bugetul de stat                              3.659,00  mii lei

 

CHELTUIELI  TOTAL                                                      6.097,00 mii lei

                                   din care:    

I. CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

                                                           1. Cheltuieli de personal              863,00  mii lei

                                                           2. Cheltuieli materiale                   273,00  mii lei

                                                           3. Alte trenferuri                                  5,00 mii lei

                                                           3. Asistență socială                           96,00  mii lei

                                                           4. Alte cheltuieli                                22,00  mii lei

II. CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

                                                            1.Cheltuieli de capital                   4.838,00  mii lei

 

                        DEFICIT                                                                  620,00  mii lei

                                                                                 

(5) Detalierea modificărilor de la alin (2) și  (3) este prezentat în anexa nr.1

 

Art.2 -           Cheltuielile de dezvoltare în suma de 4.838,00 mii lei se utilizează pentru investiții ale comunei și este sintetizat în anexa nr.2  la prezenta iar excedentul anului precedent  în suma de 620,00 mii lei vor fi utilizate ca sursă de acoperire a golului de casă  la secțiunea de dezvoltare .

 

Art.3 -           Anexa  nr. 1 și 2  fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. -         Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Hodoșa, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Hodoșa și prefectului județului Mureș și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința extraordinară din 13 martie 2018, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Mátyási  Nicolae

                                                                                             

                                                                                                          Contrasemnează           

                                                                                                            Secretarul comunei

 

 

 

Nr.10

 

Hodoșa, la  13 martie 2018

  

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

             privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției

„REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRES KALMAN SÂMBRIAȘ LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ”

și de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 13 martie 2018;

Văzând Expunerea de motive nr,285/12.03.2018 inițiată de Primarul Comunei Hodoșa privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRES KALMAN SÂMBRIAȘ LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ” și de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL,

            Luând în considerare prevederile Art. 15. Lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

            Având în vedere prevederile legii nr. 500/2002 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

            Ținând cont de prevederile art.7 alin.(13) Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

            Analizând indicatorii tehnico-economici actualizați ai proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRES KALMAN SÂMBRIAȘ LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ”,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și c), alin. (4) lit. d) și e), alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -          Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru investiția „REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRES KALMAN SÂMBRIAȘ LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ”. Principalele capacități tehnice ale obiectivului de investiții vor fi realizate după cum urmează (în unități fizice):

Aria construită desfășurată:                             Acd = 368 mp

Aria construită:                                     Ac   = 368 mp

Arie utilă:                                              Au   = 300,68 mp

 

 Art.2 -          Se aprobă valoarea totală a proiectului de 1.050.747 lei inclusiv TVA, conform Devizului General actualizat al investiției, anexă la prezenta hotărâre.

 

Art.3 -           Se aprobă valoarea cofinanțării proiectului prin suportarea tuturor cheltuielilor, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală – PNDL, în valoare de 164.839 lei inclusiv TVA: documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice și audit energetic, asistența tehnică, consultanța, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar.

 

Art.4 -           De executarea prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Hodoșa, domnul Barabási Ottó.

 

Art.5 -           La data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Hodoșa nr. 23 din 10.10.2017 își încetează aplicabilitatea.

 

Art.6 -           Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Mureș în vederea exercitării controlului legalității, primarului Comunei Hodoșa și adus la cunoștință publică prin grija secretarului Comunei Hodoșa.

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința extraordinară din 13 martie 2018, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.

 

 

 

                                              

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Mátyási  Nicolae

                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                              Contrasemnează           

                                                                                           Secretarul comunei

 

 

Nr.11

 

Hodoșa, la  13 martie 2018ROMÂNIA

JUDEȚUL  MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

HODOȘA

 

 

 

.................

 

 

 

STEMA

UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

 
                                    

 

 

 

                               

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

             privind aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea serviciului de îngrijire la domiciliu a personalelor vârstnice și  persoanelor cu dizabilități

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 30 mai 2018;

-Văzând expunerea de motive nr. 377/2018  a Primarului comunei Hodoșa;

- prevederile art. 27 din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificarile ulterioare,

- prevederile Legii nr. 17/2000 a persoanelor varstnice, republicata, modificata si completata;

- prevederile art. 36, alin.2, lit. d si alin.6, lit. a, pct.2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei

publice locale, republicata., cu modificarile si completarile ulterioare.

            Ținând cont de prevederile art.7 alin.(13) Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -          Se aproba Regulamentul cu privire la asigurarea serviciului de îngrijire la domiciliu a personalelor vârstnice și  persoanelor cu dizabilități, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 Art.2 -          Prin grija Secretarului , prezenta hotarare va fi inaintata Institutiei Prefectului judetului Mureș pentru verificarea legalitatii, Primarului comunei Hodoșa, Compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului propriu al primarului, pentru cunoastere si punere in aplicare .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința extraordinară din 30 mai 2018, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8  consilieri locali prezenți.

 

                                              

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Nădășan Vasile

                                                                                             

                                                                                              Contrasemnează           

                                                                                           Secretarul comunei

 

Nr.12

 

Hodoșa, la  30 mai 2018