ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

           privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare

din excedentul bugetului local aferent anului 2016

 

 
            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 7 ianuarie 2017;

Ținând cont de expunerea de motive cu nr.5 din 3 ianuarie 2017, a raportului compartimentului de resort din cadrul instituției primarului și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

            Având în vedere prevederile art.58 și art.70 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

            Văzând punctul pct.5.13.3(1),lit.b din OMFP nr.2890/21.12.2016 de aprobare a Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2016,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată

 

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

 

            Art.1  -          Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare cu  suma de  238.723,19 lei , aferent anului 2016.

 

            Art.2  -          Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința extraordinară din  7 ianuarie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 6 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 6 consilieri locali prezenți.

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Toth  Dominic        


Nr.1

 

Hodoșa, la 07 ianuarie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind utilizarea sumei din excedentul anului precedent

pentru acoperirea golului temporar de casă

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 7 ianuarie 2017;

Ținând cont de expunerea de motive cu nr.4 din 3 ianuarie 2017, a raportului compartimentului de resort din cadrul instituției primarului și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

            Având în vedere prevederile art.58 și art.70 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

                                                           h o t ă r e ș t e :

 

            Art.1  -          Se aprobă acordarea unui împrumut pentru acoperirea golului temporar de casă  din bugetul local prin transfer din excedentul pe anul 2016 disponibil al comunei Hodoșa.

 

            Art.2  -          Transferul sumei de 90.000,00 lei se realizează din excedentul bugetar pe anul 2016 al comunei – RO65TREZ47682A980000XXXX ,  în contul bugetului local comunal - RO81TREZ47621400211XXXXX , secțiunea de funcționare, urmând ca suma de mai sus să fie revărsată în cursul anului bugetar 2017.

 

Art.12 -         Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința extraordinară din  7 ianuarie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 6 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 6 consilieri locali prezenți.

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Toth  Dominic         

   
 

Nr.2

 

Hodoșa, la 07 ianuarie 2017

..................................................................................................................................................................................................

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 HOTĂRÂRE

 

          privind stabilirea procedurii de funcționare

 a pieței de animale din localitatea Hodoșa

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 25 ianuarie 2017;                  ;

Ținând cont de expunerea de motive cu nr.34 din 12 ianuarie 2017, a raportului compartimentului de resort din cadrul instituției primarului și a avizului a comisiei pentru agricultură , amenajarea teritoriului și urbanism , protecția mediului și turism ,

În temeiul prevederilor HGR nr.384/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice,

            Având în vedere prevederile art.10 din Ordinul nr.45/2010 privind aprobarea Normei sanitar-veterinară privind condițiile de funcționare a târgurilor de animale vii,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

            Art.1  -          Se aprobă înființarea unei societății comerciale  ,  sub autoritatea consiliului local al comunei Hodoșa , având ca principal obiect de activitate administrarea și exploatarea pieței de animale aflat pe domeniul public al comunei Hodoșa .

 

            Art.2  -          Se însărcinează dl. Barabasi Ottó-primarul comunei , cu efectuarea  procedurilor de înființare a societății și de înregistrarea în registrul comerțului,  cu  scopul obținerii autorizației de funcționare a pieței de animale.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din 25  ianuarie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 6 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 9 consilieri locali prezenți.

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Sárosi Ferenc        


Nr.3

 

Hodoșa, la 25 ianuarie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

 

privind reglementarea situației transportului deșeurilor menajere din comună

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 25 ianuarie 2017;

Ținând cont de expunerea de motive cu nr.48 din 17 ianuarie 2017 a primarului comunei Hodoșa și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local și de mediu,

            Având în vedere prevederile OUG nr.196/2005 privind fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare și a art.18 din  Ordinul nr.2413/2016 a Ministerului Apelor, Mediului și Pădurilor privind calculul taxei datorate la Fondul de mediu,

            Luând în considerare comunicarea cu nr.16 din 12 ianuarie  2017 a SC Salubritate Valea Nirarujului SA privind rezilierea contractului cu nr.04/62 din 04 ianuarie  2012 privind serviciul de salubrizare a localităților comunei Hodoșa,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

            Art.1  -          Se aprobă încheierea unui contract, pe perioada determinată,  cu un operator de salubrizare autorizat pentru colectarea și transportul deșeurilor menajere din localitățile comunei, până la data operaționalizării sistemului de management județean .

 

Art.2 -           Prețul convenit în contractul încheiat să se încadreze, pe cât posibil , în cadrul tarifelor stabilite prin HCL nr.30/2016 privind taxele și impozitele pe anul 2017 .

 

            Art.3  -          Se însărcinează dl. Barabasi Ottó-primarul comunei cu identificarea operatorului de salubrizare și încheierea  contractului de colectare și  transport a deșeurilor menajere .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din 25  ianuarie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 9 consilieri locali prezenți.

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Sárosi Ferenc         

        

                                    Nr.4

 

Hodoșa, la 25 ianuarie 2017

....................................................................................................................................................................

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizați al investiției 

„Modernizare străzi și DC 19 în Comuna Hodoșa” și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat

 


 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 08 februarie 2017;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a)     în conformitate cu prevederile prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (4)

lit d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b)     Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și

completările ulterioare;

c)     luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind

aprobarea Structurii devizului general și a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,

d)     analizând documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii

tehnico-economici ai proiectului  „Modernizare străzi și DC 19 în Comuna Hodoșa”,

e)     prevederile art.11 alin. (2) din OUG nr.28 /2013 privind aprobarea Programului

Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare

f)      prevederile art. 291 alin. (1) lit. b din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu

modificările și completările ulterioare

luând act de:

-         Contractul de finanțare Nr. 144  din 08.06.2016 încheiat de Ministerul Dezvoltării

Regionale și Administrației Publice

-          Adresa Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor

Europene Nr. 2657 din 17.01.2017

-         expunerea de motive prezentat de către primarul Comunei Hodoșa, în calitatea sa de

inițiator, înregistrat cu nr. 120/30 ianuarie 2017;

În temeiul prevederilor art. 45 și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 


Art.1  -          Se aprobă indicatorilor tehnico-economici actualizați al investiției „Modernizare străzi și DC 19 în Comuna Hodoșa”, după cum urmează:

-   Valoarea totală (INV), inclusiv TVA : 4.371,744 mii lei / 965,640 mii euro

(în prețuri – ziua: 08,  luna: ianuarie, anul: 2016, 1 euro = 4,5273 lei),

·                    din care construcții-montaj (C+M): 3.669,346 mii lei / 810,493 mii euro

-   Capacități (în unități fizice și valorice)

·                    Lungime drum 3.428 m (3,428 km)

·                    Suprafață S= 15.806 mp

 

Art.2 -           Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțeaază de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală – PNDL, în valoare totală de 289.300 lei, inclusiv TVA.

 

            Art.3  -          Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către primarul comunei și se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Hodoșa, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Hodoșa , prefectului județului Mureș și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei .

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din 08  februarie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.

 


                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Sárosi Ferenc        


 

Nr.5

 

Hodoșa, la 08 februarie 2017

 


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE


privind aprobarea Studiului de Oportunitate și a condițiilor de delegare a

gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al Comunei Hodoșa


 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 08 februarie 2017;

Având în vedere Expunerea de motive cu nr.153 din 6 februarie 2017 ale primarului comunei prin care se propune aprobarea studiului de oportunitate și caietului de sarcini în scopul delegării gestiunii prin achiziție publică a Serviciului Public de Salubritate în comuna;

            Ținând cont de Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Hodoșa;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare precum și a HG nr. 246/2006, pentru aprobarea Strategiei Naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților și a Ordinului nr. 82/2015 al Autorității Naționale de Reglementare pentru serviciile comunitare de utilități publice, privind aprobarea Regulamentului Cadru al serviciului de salubrizare al localităților;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 111/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru serviciile comunitare de utilități publice, privind aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare al localităților;

Având în vedere prevederile Legii nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice,și H.G. nr. 395 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru privind achizițiile publice;

Ținând cont de prevederile art. 36 alin (2), lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre


 

 

Art.1  -          Se aprobă Studiul de oportunitate pentru Serviciul Public de Salubrizare în comuna Hodoșa, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre

 

Art.2 -           Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii Serviciului Public de Salubrizare în comuna Hodoșa, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.3  -          Procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii se va organiza potrivit prevederilor Legii nr. 98 din 2016 privind achizițiile publice;

 


Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din 08  februarie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.


                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Sárosi Ferenc        


Nr.6

 

Hodoșa, la 08 februarie 2017

.....................................................................................................................................................................................

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „CENTRU CULTURAL MULTIFUNCȚIONAL LOCALITATEA SÎMBRIAȘ, JUDEȚUL MUREȘ”

 

 

 

 

Consiliul local al Comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 7 martie 2017,

            Văzând Expunerea de motive nr.234/2017 inițiată de Primarul Comunei Hodoșa privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „CENTRU CULTURAL MULTIFUNCȚIONAL LOCALITATEA SÎMBRIAȘ, JUDEȚUL MUREȘ”,

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și c), alin. (4) lit. d) și e),    alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -          Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru investiția „CENTRU CULTURAL MULTIFUNCȚIONAL LOCALITATEA SÎMBRIAȘ, JUDEȚUL MUREȘ”.

STEREN TOTAL= 1.095 mp.
Aria construită                                             Ac = 522,00 mp

Aria construită etaj                                      Ac = 209,92 mp

Aria construită desfășurată                         Acd = 731,92 mp

Arie utilă totală                                                        Au = 605,81 mp

Regimul de înălțime al construcției = P+1

Categoria de importanta : C  importanță normală

Clasa de importanta : III importanță normală

Gradul de rezistenta la foc: III.

 

Art.2  -          Se aprobă valoarea totală a proiectului de 3.219.266 lei inclusiv TVA, conform Devizului General al investiției, anexă la prezenta Hotărâre.

 

Art.3  -          Se aprobă cofinanțarea proiectului prin suportarea tuturor cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală – PNDL, în valoare de 193.733 lei inclusiv TVA.

 

 

Art.4  -          De executarea prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Hodoșa,

domnul Barabasi Otto.

 

Art.5  -          Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Mureș în vederea exercitării controlului legalității.

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din 07  martie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

 

 

 

 

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Sárosi Ferenc          

 

 

 

                                                                                                          Contrasemnează,      

 

 

 

 

Nr.7

 

Hodoșa, la 07 martie 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției

„REABILITARE ȘI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA ”PETRES  KALMAN” SÂMBRIAȘ, LOCALITATEA ISLA , JUDETUL MURES”

 

 

 

 

Consiliul local al Comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 7 martie 2017,

            Văzând Expunerea de motive nr.246/2017 inițiată de Primarul Comunei Hodoșa privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA PETRES KALMAN SÂMBRIAȘ, LOCALITATEA ISLA , JUDETUL MURES”,

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și c), alin. (4) lit. d) și e),    alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -          Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru investiția „REABILITARE ȘI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA PETRES KALMAN SÂMBRIAȘ LOCALITATEA ISLA , JUDETUL MURES”.

 

Aria construită                                 Ac       =         400 mp.

Aria construită desfășura                Acd     =        400 mp.

 

Art.2  -          Se aprobă valoarea totală a proiectului de 1.145.154 lei inclusiv TVA, conform Devizului General al investiției, anexă la prezenta Hotărâre.

 

Art.3  -          Se aprobă cofinanțarea proiectului prin suportarea tuturor cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală – PNDL, în valoare de 150.672 lei inclusiv TVA.

 

 

Art.4  -          De executarea prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Hodoșa,

domnul Barabasi Otto.

 

Art.5  -          Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Mureș în vederea exercitării controlului legalității.

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din 07  martie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

 

 

 

 

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Sárosi Ferenc          

 

 

 

                                                                                                          Contrasemnează,      

 

 

 

 

Nr.8

 

Hodoșa, la 07 martie 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind aprobarea contractului de delegare a

Serviciului Public privind salubrizarea localităților componente ale comunei Hodoșa

 

 

Consiliul local al Comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 7 martie 2017,

            Văzând Expunerea de motive nr.242/2017 inițiată de Primarul Comunei Hodoșa privind aprobarea contractului de delegare a  Serviciului Public privind salubrizarea localităților componente ale comunei Hodoșa

Ținând cont de prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților și a Ordinului nr. 82/2015 al Autorității Naționale de Reglementare pentru serviciile comunitare de utilități publice, privind aprobarea Regulamentului Cadru al serviciului de salubrizare al localităților;

 În temeiul prevederilor art. 36 alin (2), lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 14 , art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -          Se aprobă contractul de delegare a  Serviciului Public privind salubrizarea localităților componente ale comunei Hodoșa, anexă la prezenta hotărâre .

 

Art.2  -          De executarea prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Hodoșa,

domnul Barabasi Otto.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din 07  martie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Sárosi Ferenc          

 

                                                                                                   Contrasemnează     

                                                                                                  Secretarul comunei

Nr.9

 

Hodoșa, la 07 martie 2017

.........................................................................................................

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

             privind aprobarea execuției bugetului local al comunei Hodoșa pe anul 2016

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 4 aprilie 2017;

Analizând raportul nr.362 din 27 martie 2017 privind execuția bugetului local al comunei Hodoșa la data de 31 decembrie 2016, întocmit de contabila primăriei comunei,

În conformitate cu prevederile art. 57 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice locale, modificat și completat și ale Legii privind bugetul de stat pe 2016,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -          Se aprobă contul de execuție al bugetului local al comunei Hodoșa la data de 31 decembrie 2016, după cum urmează:

-  Venituri  realizate în suma de 2.125.282  lei

-  Cheltuieli în suma de 2.136.579  lei

-  Excedentul bugetar aferent anului 2016 este în suma de :  227.426 lei

 

Art.2  -          Contul de execuție detaliată a bugetului local pe anul 2016 este cuprinsă în anexa  , care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din 4 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

                                              

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Toth Dominic

                                                                                                          Contrasemnează           

                                                                                                            Secretarul comunei

 

 

Nr.10

 

Hodoșa, la  4 aprilie 2017

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

             privind aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcătuiesc

domeniul public și privat al comunei Hodoșa

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 4 aprilie 2017;

            Analizând raportul nr. 363 din 27 martie 2017 întocmit de contabila primăriei prin care se propune aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcătuiesc patrimoniul public și privat al comunei ;

Văzând Ordinul nr. 2861 din 09/10/2009  pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor

În conformitate cu prevederile art.36 alin (1)  și alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,republicată,  modificată și completată

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1  -          (1) Se aprobă inventarul patrimoniului public și privat al comunei, a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar reflectate în contabilitatea primăriei comunei Hodoșa.

            (2) Valoarea totală de inventar a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar reflectate în contabilitate este de 18.036.824,88  lei  din care :

-    Domeniul public al comunei 15.772.218.83 lei și

-    Domeniul prival al comunei   1.262.086,13 lei

-    Mijloc fix în curs de execuție  956.151,52 lei

-    Imobilizări necorporale 46.368,40 lei

(3) Creanțele bugetului local sunt în suma de               294.918,00 lei

              

            Art.2  -          Situația activelor fixe la data de 31 decembrie 2015 este cuprinsă în

anexa   la prezenta hotărâre.

Art.3  -          Primarul comunei Hodoșa și compartimentul financiar vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din 4 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

                                              

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Toth  Dominic

 

Contrasemnează        

                                                                                                  Secretarul comunei,

 

Nr.11

 

Hodoșa, la  4 aprilie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2017

 

 

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 4 aprilie 2017;    

Având în vedere Legea nr.6/2017 privind bugetul de stat Romaniei pe 2017 ,

Luând în considerare  Deciziilor  nr.5419/2017 și  nr.6845/2017  a directorului A.J.F.P.Mureș, a HC Județean Mureș  nr.27/2017 privind repartizarea de sume pentru echilibrarea bugetelor locale,  a Hotărârii nr. 30/2016 al consiliului local privind impozitele și taxele locale pe anul 2017;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanțele publice locale , a raportul cu nr.325 din 14 martie 2017 al serviciului public al primăriei comunei precum și a avizului comisiilor de specialitate ale consiliului local,

   În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

            Art.1  -          Obiectul prezentei hotărâri  constituie stabilirea volumului veniturilor și a structurii acestora, pe surse, și al cheltuielilor pe destinații, pentru bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2017.

 

            Art.2  -          (1) Estimarea veniturilor bugetare pe anul 2017  a fost realizată pe baza proiecțiilor indicatorilor din hotărârea consiliului local privind taxele și impozitele locale și a prelevărilor din bugetul de stat .

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2017, detaliată, la venituri, pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe acțiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

 

            Art.3  -          (1) Bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2017  se stabilește la venituri în suma de 6.579,00 mii lei .

(2) Cheltuielile bugetului local sunt  în suma de  6.876 ,00 mii lei, din care: cheltuieli de funcționare 2.302,00 mii lei iar cheltuielile de dezvoltare sunt de 4.574,00 mii lei.

           

            Art.4  -          Constituirea resurselor financiare publice locale se fac pe seama impozitelor, taxelor, contribuțiilor și veniturilor nefiscale de la persoanele fizice și juridice precum și din sumele defalcate din TVA, sumele defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetului local, subvenții  și operațiuni financiare.

           

            Art.5  -          Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2017 sunt în suma de

  6.579,00 mii lei și se prezintă astfel :

 

                        VENITURI  TOTAL                                                           6.579,00  mii lei

                                   din care :

I.         SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

                                   Venituri proprii                                                       934,00  mii lei

Subvenții de la bugetul de stat                               24,00  mii lei

                                   Sume defalcate din TVA                                       1.344.00  mii lei

I.         SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

                                   Subvenții de la bugetul de stat FEADR                160,00  mii lei

Subvenții de la bugetul de stat                          4.117,00  mii lei

 

            Art.6  -          Cheltuielile prevăzute la bugetul local al comunei pe anul 2017 reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite iar modificarea lor se va face în condițiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri și servicii, precum și efectuarea de cheltuieli se fac numai cu respectarea prevederilor legale, a contractelor colective de muncă încheiate și asumate precum și în limitele creditelor bugetare aprobate.

 

            Art.7  -          În structura ei, cheltuielile bugetului local al comunei pe anul 2017 se prezintă astfel:

 

                        CHELTUIELI  TOTAL                                          6.876,00 mii lei

                                   din care:    

I. CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

                                                           1. Cheltuieli de personal           1.585,00  mii lei

                                                           2. Cheltuieli materiale                   525,00  mii lei

                                                           3. Asistență socială                           72,00  mii lei

                                                           4. Transfer                                         19,00  mii lei

                                                           5. Dobânzi                                            1,00  mii lei                                                                     6. Alte cheltuieli                             100,00  mii lei

II. CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

                                                            1.Proiecte cu finanțare FEADR            164,00  mii lei

 2.Cheltuieli de capital                     4.410,00  mii lei

                                                                                 

            Art.8  -          Cheltuielile de funcționare de la pct. 6 – Alte cheltuieli, cuprind și suma de 50 mii lei destinate susținerii unităților de cult din comuna Hodoșa .

 

Art.9 -           Cheltuielile de dezvoltare în suma de 4.574,00 mii lei se utilizează pentru investiții ale comunei și este sintetizat în anexa nr.2 la prezenta iar excedentul anului precedent în suma de 848.744 lei vor fi utilizate ca : sursă de acoperire a golului de casă  la secțiunea de funcționare 90.000.lei, sursă de acoperire a golului de casă  la secțiunea de dezvoltare  160.000 lei și sume din excedent pentru finanțare cheltuieli de dezvoltare 297.000 lei  .

 

            Art.10 -         Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, poate propune rectificarea bugetului local al comunei, ca urmare a unor măsuri fiscale, a adaptării legislației la condițiile economiei de piață și în cazuri temeinic justificate.

 

Art.11 -         Anexele nr. 1 – 4  fac  parte integrantă din prezenta hotărâre

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din 4 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

 

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Toth Dominic          

 

 

 

                                                                                                                                                       Contrasemnează           

                                                                                                  Secretarul comunei,

 

 

 

 

 

Nr.12

 

Hodoșa, la 4 aprilie 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind modificarea și completarea

 Regulamentului de utilizare a microbuzului de transport elevi

 

 

 

 

Consiliul local al Comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 4 aprilie 2017,

            Văzând expunrerea de motive cu nr.316 din 13 martie 2017 al domnului consilier Orbán Kálmán cu privire la aprobarea modificării și completării Regulamentului de utilizare a microbuzului de transport elevi,

Văzând Hotărârea consiliului local al comunei Hodoșa nr.19 din 23 iulie 2015 cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului public de gospodărâre comunală,

În conformitate cu prevederile OG 71/2002 privind privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice,

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -          Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de gospodărire comunală în comuna Hodoșa, anexă la Hotărârea Consiliului Local Hodoșa nr.19 din 23 iulie 2015 se modifică și se completează, după cum urmează:

 

1.      La  art.2 se introduce un nou aliniat   (2)  cu următorul cuprins :

2) Numărul de transporturi pentru activități specifice educaționale se

stabilesc în număr de 10 pe an, depășirea acestora taxându-se conform art. 12 .

 

2.            La  art.11 se introduc două litere d) și e) cu următorul cuprins :

d)     Prin excepție de la lit.a), asociațiile și organizațiile care au ca activitate

specifică  dezvoltarea și susținerea colectivității locale, pot folosi microbuzul pentru activități extrașcolare,educaționale,  culturale  și sportive.

e)     Numărul de transporturi pentru activitățile specificate la lit.d) nu poate

depăși 8 transporturi pe lună în timpul anului școlar .

 

 

 

 

3.      La  art.12 alin.1 se modifică după cum urmează :

1)     Aceste microbuze scolare  pot  efectua transport  de  persoane in

interiorul și în afara granitelor tarii  ( in spatiul Uniunii Europene) in condițiile legii  si cu respectarea tuturor regulamentelor nationale si internationale privind transportul rutier public de persoane precum și a prezentului regulament .

 

4.      La art.12 se  introduce un nou aliniat  12 (2)  cu următorul cuprins :

2) Transportul persoanelor de la alin.(1) se va efectua cu un tarif de 2,5 lei/km.

 

Art. 2.            Prezenta hotărâre se va comunica: Instituției Prefectului Județului Mureș, Primarului comunei, celor interesați și la cunoștință publică .

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din 07  martie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

 

 

 

PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Toth Dominic          

 

 

                                                                                                                                                       Contrasemnează           

                                                                                                  Secretarul comunei,

 

 

 

Nr.13

 

Hodoșa, la 4 aprilie 2017

-------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

          privind aprobarea rețelei școlare pentru anii 2017- 2018

de pe raza teritorială a comunei Hodoșa

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 15 iunie 2017;

Ținând cont de expunerea de motive cu nr.552 din 30 mai 2017 al primarului comunei Hodoșa ;

În conformitate cu prevederile art.19 alin.(4) și art.61 alin.(2) și alin.(5) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor  art.31 din Ordinului MENCȘ nr.5777 din 22.11.2016 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2017-2018;

Luând în considerare Avizul conform cu nr.11327 din 14 februarie 2017 al Inspectoratului Școlar Județean Mureș pentru unitățile de învățământ preuniversitar din comuna Hodoșa ,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

            Art.1  -          Se aprobă Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat  de pe raza teritorială a comunei Hodoșa , propuse să funcționeze în anul școlar 2017-2018, conform anexei  la prezenta hotărâre.

 

Art.2 -           Primarul comunei,  împreună cu Directorul unității de învățământ cu personalitate juridică din comună se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  15 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.

                                              

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Toth  Dominic

 

                                                                                                          Contrasemnează,         

 

 

Nr.14

 

Hodoșa, la  15 iunie 2017ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții

al aparatului de specialitate al primarului comunei Hodoșa

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 15 iunie 2017;

Având în vedere:

-        Nota de fundamentare nr. 566/06.06.2017 al primarului comunei Hodoșa privind

modificarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului ;

-        Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și

completările ulterioare – art. 107 alin. 2 lit. b

-        Adresa Instituției Prefectului Județului Mureș nr. 6106/SVII/19.04.2017 prin care se

comunică numărul maxim de posturi aferent anului 2017 pentru fiecare unitate administrativ-teritorială;

În temeiul art. 36  alin.(2), litera a  coroborat cu alin.(3) lit.  b, art. 45 alin.(1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/ 2001 – privind administrația publica locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare ;

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre :

 

            Art.1  -          Se aprobă organigrama  aparatului de specialitate al primarului comunei Hodoșa , conform  anexei I , care face  parte integrantă  din prezenta hotărâre .

 

Art.2  -          Se aprobă  statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Hodoșa, conform  anexei II , care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

 

Art.3  -          Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se împuternicește  primarul  comunei  Hodoșa, județul Mureș și se comunică prin grija secretarului comunei Instituției Prefectului -Județul Mureș și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  15 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.

                                              

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Toth  Dominic

 

                                                                                                          Contrasemnează,         

 

 

Nr.15

 

Hodoșa, la  15 iunie 2017

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

Privind rectificarea și modificarea  bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2017

 

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 15 iunie 2017;    

Având în vedere Legea nr.6/2017 privind bugetul de stat Romaniei pe 2017 ,

Luând în considerare  Decizia  nr.16737/08 iunie 2017 a directorului A.J.F.P.Mureș de repartizare a sumei pentru finanțarea cheltuielilor la învățământul preuniversitata de stat, a Dispoziției nr. 64 din 06 iunie 2017 privind modificarea bugetului local al comunei,

Având la bază Hotărârea consiliului local nr. 12 din 04 aprilie 2017 privind bugetul local al comunei pe anul 2017 și  nr. 30/2016 privind impozitele și taxele locale pe anul 2017;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanțele publice locale , a raportului cu nr.581 din 7 iunie 2017 al serviciului public al primăriei comunei precum și a avizului comisiilor de specialitate ale consiliului local,

   În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

   Art.1  -          (1) Bugetul rectificat și modificat al comunei Hodoșa pe anul 2017 este în sumă 6.643,00  mii lei la partea  de venituri și în sumă de 7.070,00  mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit  427,00  mii lei.

 (2) Partea de venituri ale bugetului local se modifică cu:

- suma de 64,00 mii lei la secțiunea de funcționare

(3) Partea de cheltuieli ale bugetului local se modifică la :

- secțiunea de funcționare cu suma de 64,00 mii lei 

- secțiunea de dezvoltare cu suma de 130,00 mii lei 

(4) Urmare a modificărilor de la alin.(2) și (3) , bugetul local al comunei  se prezintă astfel: 

 

                        VENITURI  TOTAL                                                           6.643,00  mii lei

                                   din care :

I.         SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

                                   Venituri proprii                                                       934,00  mii lei

Subvenții de la bugetul de stat                               24,00  mii lei

                                   Sume defalcate din TVA                                       1.408.00  mii lei

 

I.         SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

                                   Subvenții de la bugetul de stat FEADR                160,00  mii lei

Subvenții de la bugetul de stat                          4.117,00  mii lei

 

            B. CHELTUIELI  TOTAL                                                             7.070,00  mii lei

                                               din care:    

 

I. CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

                                                           1. Cheltuieli de personal           1.649,00  mii lei

                                                           2. Cheltuieli materiale                   526,00  mii lei

                                                           3. Asistență socială                           72,00  mii lei

                                                           4. Transfer                                         19,00  mii lei

                                                           5. Alte cheltuieli                              100,00  mii lei

II. CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

                                                            1.Proiecte cu finanțare FEADR            294,00  mii lei

 2.Cheltuieli de capital                      4.410,00  mii lei

 

(5) Cheltuielile de dezvoltare în suma de 4.704,00 mii lei se utilizează pentru investiții ale comunei și este sintetizat în anexa nr.2  iar din excedentul anului precedent  suma 427.000 lei  va fi utilizat pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare.

 (6) Detalierea modificărilor de la alin (2) și  (3) este prezentat în anexa nr.1

 

Art.2 -           Anexele nr. 1-2  fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.3 -            Primarul comunei, împreună cu Compartimentul financiar contabil, taxe și impozite va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din 15 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.

 

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Toth Dominic           

 

 

 

                                                                                                                                                              Contrasemnează    

                                                                                                  Secretarul comunei,

 

 

 

 

 

Nr.16

 

Hodoșa, la 15 iunie 2017


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.6 /2001 privind însușirea inventarului domeniului public al comunei Hodoșa, cu modificări și completări ulterioare

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 26 iunie 2017;

Având în vedere prevederile art.3 alin.(4) și art.21 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare precum și a Normelor tehnice pentru întocmirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, aprobată prin HGR nr.548/1999,

Luând în considerare măsurătorile topografice executate la Căminul cultural din localitatea Sîmbriaș, comuna Hodoșa,

Văzând expunerea de motive-referat  cu nr. 632/21 iunie 2017 a primarului comunei Hodoșa privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.6 /2001 privind însușirea inventarului domeniului public al comunei Hodoșa,

În temeiul art. 36  alin.(2), lit. c), art. 45 alin.(1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/ 2001 – privind administrația publica locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre :

 

            Art.1  -          (1) Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local nr. nr.6 /2001 privind însușirea inventarului domeniului public al comunei Hodoșa, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează :

o   La secțiunea I ”Bunuri imobile, poziția nr.91 – Teren aferent Căminului cultural

Sîmbriaș, la elementele de identificare, suprafața de S= 600 mp se modifică în  S= 1014 mp.

            (2) Datele de identificare ale poziției modificate de la alin.(1)  sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

 

Art.2  -          Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Hodoșa.

 

Art.3  -          Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Mureș precum și Consiliului Județean Mureș care vor face demersuri pentru promovarea Hotărârii de Guvern de modificare a Anexei nr.51 la HGR nr.964/2002 .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  26 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

                                              

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Toth  Dominic

          Contrasemnează           

                                                                                                               Secretarul comunei,                                                  Nr.17

 

Hodoșa, la  26 iunie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

„REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ”

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 26 iunie 2017;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

-   În conformitate cu prevederile prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (4) lit d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-   Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-   luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

-   analizând documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici ai proiectului  “REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ”,

Luând act de:

a)                                    referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Hodoșa, în calitatea sa

de inițiator, înregistrat cu nr. 637/22 iunie 2017;

b)                                    raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local

În temeiul art. 36  alin.(2), lit. b) și d) și alin. (4) lit d) , art. 45 alin.(1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/ 2001 – privind administrația publica locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare ;

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre :

 

            Art.1  -          Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ”, respectiv indicatorii tehnico-economici, după cum urmează:

 

-   Valoarea totală (INV), inclusiv TVA : 1.143.883 lei / 248.735 euro

(în prețuri – ziua: 20,  luna: iunie, anul: 2017, 1 euro = 4,5988 lei),

din care:

construcții-montaj (C+M): 860.289   lei / 187.068 euro

-   Durata de realizare a proiectului este de 18 luni, din care durata de execuție a lucrărilor de construcții  12 luni.

-   Capacități (în unități fizice și valorice)

Suprafață teren                                         S          =          1310 mp

Aria construită cămin cultural                     Ac       =          267,70 mp

Aria utilă totală                                         Au       =          216.83 mp

Aria construită desfășurată:                        Acd     =          267,70 mp

Regimul de înălțime al construcției: Parter

  Valoare lucrări de construcții – montaj: 860.289   lei / 187.068 euro

 

Art.2  -          Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Hodoșa.

 

Art.3  -          Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Hodoșa, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Hodoșa și prefectului județului Mureș și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  26 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

                                              

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Toth  Dominic

 

 

 

                                                                                                     Contrasemnează           

                                                                                                  Secretarul comunei,

               

 

 

 

 

 

 

Nr.18

 

Hodoșa, la  26 iunie 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

„REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA SÎMBRIAȘ, JUDEȚUL MUREȘ”

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 26 iunie 2017;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

-   În conformitate cu prevederile prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (4) lit d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-   Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-   luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

-   analizând documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici ai proiectului  “REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA SÎMBRIAȘ, JUDEȚUL MUREȘ”,

Luând act de:

c)                                    referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Hodoșa, în calitatea sa

de inițiator, înregistrat cu nr. 638./22 iunie 2017;

d)                                    raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local

În temeiul art. 36  alin.(2), lit. b) și d) și alin. (4) lit d) , art. 45 alin.(1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/ 2001 – privind administrația publica locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare ;

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre :

 

            Art.1  -          Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA SÎMBRIAȘ, JUDEȚUL MUREȘ”, respectiv indicatorii tehnico-economici, după cum urmează:

 

-   Valoarea totală (INV), inclusiv TVA : 1.421.841 lei / 309.176 euro

(în prețuri – ziua: 20,  luna: iunie, anul: 2017, 1 euro = 4,5988 lei),

din care:

construcții-montaj (C+M): 1.080.757   lei / 235.008 euro

-   Durata de realizare a proiectului este de 18 luni, din care durata de execuție a lucrărilor de construcții  12 luni.

-   Capacități (în unități fizice și valorice)

Suprafață teren                                            S      =      1014 mp

Aria construită cămin cultural                        Ac    =      529,40 mp

Aria utilă totală                                            Au    =      417,18 mp

Aria construită desfășurată:                          Acd   =     529,40 mp

Regimul de înălțime al construcției:               Parter

Valoare lucrări de construcții – montaj: 1.080.757   lei / 235.008 euro

 

Art.2  -          Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Hodoșa.

 

Art.3  -          Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Hodoșa, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Hodoșa și prefectului județului Mureș și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  26 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

                                              

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Toth  Dominic

 

 

 

                                                                                                     Contrasemnează           

                                                                                                  Secretarul comunei,

               

 

 

 

 

 

 

Nr.19

 

Hodoșa, la  26 iunie 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

privind implementarea proiectului „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA SÂMBRIAȘ, JUDEȚUL MUREȘ” și „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ”

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința extraordinară din 26 iunie 2017;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

Ø  art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

Ø  art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ø  art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

Ø  art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

Ø  art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ø  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și

completările ulterioare;

Luând act de:

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor

publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2017 privind  aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții aferent proiectului „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ”, Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2017 privind  aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții aferent proiectului „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA SÂMBRIAȘ, JUDEȚUL MUREȘ”

În temeiul art. 45 alin.(1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/ 2001 – privind administrația publica locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare ;

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre :

 

            Art. 1.            -          Se aprobă implementarea proiectului „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA SÂMBRIAȘ, JUDEȚUL MUREȘ” și „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ”, denumit în continuare Proiectul.

 

Art. 2.            -         Proiectul „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA SÂMBRIAȘ, JUDEȚUL MUREȘ” și „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ” confirmă oportunitatea și corespunde unor necesități evidente, identificate la nivelul celor 1261 de locuitori din Comuna Hodoșa, respectiv necesitatea asigurării unui cadru corespunzător desfășurări activităților culturale locale, principal punct de întâlnire pentru desfășurarea evenimentelor socio - culturale din comună. Reabilitarea, modernizarea Căminelor Culturale, sunt oportune, datorită faptului că acesta este un  factor determinant în păstrarea, promovarea moștenirii socio  - culturale și a tradițiilor locale.

 Art. 3. -        Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 4. -         Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure cheltuielile de întreținere și mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art. 5. -         Se aprobă cofinanțarea proiectului prin suportarea tuturor cheltuielilor neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1, precum și cheltuielile de întreținere și exploatare. Proiectul nu va fi generator de venit.

Art. 6. -         Numărul locuitorilor precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, detalierea activităților sociale/culturale desfășurate în ultimele 12, luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanțare în aceste Cămine Culturale, sunt cuprinse în anexa nr.1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. -         Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.

Art. 8. -         Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Hodoșa, reprezentantului legal al comunei, dl. Barabási Otto fiind nominalizat pentru relația cu AFIR în derularea proiectului.

 

Art. 9.            -          Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Hodoșa, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Hodoșa și prefectului județului Mureș și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  26 iunie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

                                              

 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                                                           Toth  Dominic

 

                                                                   Contrasemnează           

                                                                                                  Secretarul comunei,

               

 

 

 

 

 

Nr.20

 

Hodoșa, la  26 iunie 2017

 


ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA HODOȘA
CONSILIUL LOCAL                    H O T Ă R Â R E

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hodoșa și din serviciile publice și aparatul permanent din subordinea Consiliului local al comunei Hodoșa .

    Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 31 iulie 2017;
Având în vedere:
-    expunerea de motive  cu nr. 738 din 24 iulie 2017 a primarului comunei Hodoșa și
raportul de avizare a comisiilor de specialitate
-    mandatarea cu nr.760 /2017 a Sindicatului salariaților – Funcționari Publici și
Personal Contractual din Administrația Publică a Județului Mureș
-    prevederile art. 11, art.13, alin. (1) și art. 38, alin. (2) , lit.b din Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
În temeiul art. 36 alin.(9) și art. 45 alin.(1) și alin.(2) , lit.a din Legea nr. 215/ 2001 – privind administrația publica locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA
adoptă prezenta hotărâre :

    Art.1    -    Se aprobă salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hodoșa și din serviciile publice și aparatul permanent din subordinea Consiliului local al comunei Hodoșa, conform anexelor nr.1-2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2    -    Salariul de bază se stabilește prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în anexele nr.1 și 2 la prezenta hotărâre, cu salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare.

Art.3    -    Indemnizația lunară a consilierilor locali ai comunei Hodoșa pentru participarea la numărul maxim de ședințe ordinare  este de 7 %  din indemnizația primarului comunei, prin derogare de la prevederile art.34 , alin.(2) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 2021 .

Art.4    -    Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei  precum și serviciul contabil al primăriei .

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  31 iulie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.
PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,
                    Bakó  Csongor
                                    Contrasemnează,   
Nr.21

Hodoșa, la  31 iulie 2017

______________________________________

ROMÂNIA JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA HODOȘA
CONSILIUL LOCAL                    H O T Ă R Â R E

privind alocarea unei sume din bugetul local pentru deplasarea unei delegații
în localitatea Gederlak din Ungaria și Vydrany – Nemeshodos din SlovaciaConsiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din  31 iulie 2017
Având în vedere prevederile art. 11, alin. (3) și art. 16, alin. (1), (2), (3) și (4) din Legea 215/2001 republicată, a Administrației Publice Locale, precum și ale HCL nr.5/2003 și HCL nr.5/2013 privind stabilirea relațiilor de înfrățire ale comunei Hodoșa cu localități din străinătate,
Având în vedere expunerea de motive  cu nr. 694 din 5 iulie 2017 a primarului comunei Hodoșa și raportul de avizare a comisiilor de specialitate ;
În temeiul art. 36 alin.(2) litera e) și art. 45 alin.(6) din din Legea nr. 215/ 2001 – privind administrația publica locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare ;


CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA
adoptă prezenta hotărâre :

Art.1    -    Se aprobă decontarea sumei de 2.000 lei din bugetul local al comunei Hodoșa pentru deplasarea unei delegații în localitatea Gederlak din Ungaria.
Art.2    -    Se aprobă decontarea sumei de 2.000 lei lei din bugetul local al comunei Hodoșa pentru deplasarea unei delegații în localitatea Vydrany – Nemeshodos din Slovacia.
Art.3    -    Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei  precum și serviciul contabil al primăriei .

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din  31 iulie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 7 consilieri locali prezenți.PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,
                    Bakó  Csongor

                                    Contrasemnează,   


Nr.22

Hodoșa, la  31 iulie 2017


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA HODOȘA
CONSILIUL LOCALHOTĂRÂRE


privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției
”REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRES KALMAN SÂMBRIAȘ LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ”
și de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDLConsiliul local al Comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 10 octombrie 2017,
    Văzând Expunerea de motive nr. 1042/2017 inițiată de primarul Comunei Hodoșa privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRES KALMAN SÂMBRIAȘ LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ” și de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL;
    Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,
    Având în vedere prevederile legii nr. 500/2002 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
    Analizând indicatorii tehnico-economici ai proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRES KALMAN SÂMBRIAȘ LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ”,
    Ținând cont de prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
     În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și c), alin. (4) lit. d) și e), alin. (5) lit. c), art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioareCONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA
adoptă prezenta hotărâre


Art.1    -    Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru investiția ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETRES KALMAN SÂMBRIAȘ LOCALITATEA ISLA, JUDEȚUL MUREȘ” după cum urmează:
Aria construită desfășurată:                  Acd = 368 mp
Aria construită:                    Ac   = 368 mp

Art.2    -    Se aprobă valoarea totală a proiectului de 1.062.096 lei inclusiv TVA, conform Devizului General al investiției, anexă la prezenta Hotărâre.

Art.3    -    Se aprobă valoarea cofinanțării proiectului prin suportarea tuturor cheltuielilor, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală – PNDL, în valoare de 127.396 lei inclusiv TVA: documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, studiile de teren, studiile de specialitate, asistența tehnică, consultanța, taxe pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații, organizarea procedurilor de achiziții, cheltuieli conexe organizării de șantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite.

Art.4    -    De executarea prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Hodoșa,
domnul Barabasi Otto.

Art.5    -    Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Hodoșa nr. 8 din 07.03.2017.

Art.6    -    Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Mureș în vederea exercitării controlului legalității , primarului Comunei Hodoșa și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului Comunei Hodoșa. .Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din 10 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.
                 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                    Demeter Mihály   Nr.23

Hodoșa, la 10 octombrie 2017

-----------------------------------------------------------------

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA HODOȘA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

privind rectificarea și modificarea
 bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2017


    Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 10 octombrie 2017;    
Având la bază prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanțele publice locale , a Hotărârii consiliului local al comunei Hodoșa nr. 12 din 04 aprilie 2017 privind bugetul local și  nr. 30/2016 privind impozitele și taxele locale pe anul 2017;
Luând în considerare  Decizia  nr.23484/01 septembrie 2017  și 24898/20 septembrie 2017 a directorului A.J.F.P.Mureș de repartizare a sumei pentru finanțarea cheltuielilor la învățământul preuniversitar de stat și la asistenți personali ale persoanelor cu handicap , a Dispoziției nr. 91 din 25 septembrie 2017 privind modificarea bugetului local al comunei,
Conform contractului de finanțare nr.7492 din 21 iulie 2017 privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară și a comunicării cu nr.89737/19 iulie 2017 a MDRAPFE
Văzând, a raportului cu nr.1002 din 2 octombrie 2017 al serviciului public al primăriei comunei precum și a avizului comisiilor de specialitate ale consiliului local,
    În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA
adoptă prezenta hotărâre

    Art.1    -    (1) Bugetul rectificat și modificat al comunei Hodoșa pe anul 2017 este în sumă 7.648,00  mii lei la partea  de venituri și în sumă de 8.406,00  mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit  758,00  mii lei.
 (2) Partea de venituri ale bugetului local se modifică cu:
- suma de 70,00 mii lei la secțiunea de funcționare
- suma de 935,00 mii lei la secțiunea de funcționare
(3) Partea de cheltuieli ale bugetului local se modifică la :
- secțiunea de funcționare cu suma de 70,00 mii lei 
- secțiunea de dezvoltare cu suma de 1.316,00 mii lei 
(4) Urmare a modificărilor de la alin.(2) și (3) , bugetul local al comunei  se prezintă astfel: 

A.    VENITURI  TOTAL                    7.648,00  mii lei
            din care :
I.    SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
                Venituri proprii                             934,00  mii lei
Subvenții de la bugetul de stat               44,00  mii lei
            Sume defalcate din TVA                       1.458.00  mii lei

II.    SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
                Subvenții de la bugetul de stat FEADR                 160,00  mii lei
Subvenții de la bugetul de stat                  5.052,00  mii lei

    B. CHELTUIELI  TOTAL                        8.406,00  mii lei
            din care:    

I. CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE
                               1. Cheltuieli de personal            1.615,00  mii lei
                    2. Cheltuieli materiale        598,00  mii lei
                    3. Asistență socială                  89,00  mii lei
                    4. Transfer                  24,00  mii lei
                    5. Alte cheltuieli                              60,00  mii lei
II. CHELTUIELI DE DEZVOLTARE
                               1.Proiecte cu finanțare FEADR            294,00  mii lei
 2.Cheltuieli de capital                    5.726,00  mii lei

(5) Cheltuielile de dezvoltare în suma de 6.020,00 mii lei se utilizează pentru investiții ale comunei și este sintetizat în anexa nr.2  iar din excedentul anului precedent  suma 758.000 lei  va fi utilizat pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare.
 (6) Detalierea modificărilor de la alin (2) și  (3) este prezentat în anexa nr.1

Art.2 -    Anexele nr. 1-2  fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Art.3 -    Primarul comunei, împreună cu Compartimentul financiar contabil, taxe și impozite va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din 10 octombrie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.
                 PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

                    Demeter MihályNr.24

Hodoșa, la 10 octombrie 2017


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

 

de modificare și completare a HCL nr.24/2017 privind

rectificarea și modificarea  bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2017

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 21 decembrie 2017;    

Având la bază Hotărârea consiliului local al comunei Hodoșa nr. 24 din 10 octombrie 2017 privind rectificarea și modificarea  bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2017

Luând în considerare  adresa nr.15432/SVI din 31 octombrie 2017 a Instituției Prefectului – județul Mureș de executare a controlului de legalitate asupra actelor din dosarul  nr.9  al ședinței consiliului local din data de 10 octombrie 2017

Văzând dispozițiile art.7, alin..13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică , republicată

Văzând raportul de specialitate cu nr.1234 din 22 noiembrie 2017 al secretarului comunei precum și a avizului comisiilor de specialitate ale consiliului local,

   În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

   Art.1  -          (1) Hotărârea consiliului local al comunei Hodoșa nr. 24 din 10 octombrie 2017 privind rectificarea și modificarea  bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2017 se modifică și se completează în sensul că înainte de ultimul aliniat din preambulul acestuia se va introduce :

Văzând dispozițiile art.7, alin.13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică , republicată

 (2) Articolele dispozitive din  hotărârea  de la alin.(1) rămân neschimbate .

 

Art.2 -           Secretarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din 21 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Demeter Mihály

 

                Contrasemnează        

                                                                                                            Secretarul comunei,  

 

Nr.25

 

Hodoșa, la 21 decembrie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe perioadă determinată

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 21 decembrie 2017 ;

            Luând în discuție proiectul de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe perioadă determinată, înaintat de către primarul Comunei Hodoșa, d-l Barabasi Otto prin expunerea de motive nr. 1140/2017, precum și raportul de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Hodoșa;

            În baza:

            - Legea nr. 51/2006 privind serviciile publice de utilități, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            - Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            - H.C.L. nr. 6/2017 privind aprobarea Studiului de Oportunitate și a condițiilor de delegare a

gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al Comunei Hodoșa

            - Lege nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice,

            Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

            În temeiul art.36 al.(6) lit.4) pct.14, art.45 și art.115 din Legea nr.215/2001-Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1 -              Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de salubritate al Comunei Hodoșa, pentru anul 2018, către un operator licențiant ANRSC, selectat prin procedură de achiziție publică de servicii.

 

Art.2  -                         Delegarea gestiunii către operatorul desemnat conform art.1 încetează de drept în momentul  intrării în funcțiune a operatorului regional desemnat de A.D.I. Ecolect Mureș.

 

Art.3  -                         Se aprobă  studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Hodoșa conform anexei 1, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4  -                         Se aprobă  contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Hodoșa conform anexei 2, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.5  -                         Se aprobă  caietul de sarcini al serviciului de salubrizare al Comunei Hodoșa conform anexei 3, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.6  -                         Se aprobă  documentația de atribuire a contractului de prestări servicii de salubritate în Comuna Hodoșa pentru anul  2018 conform anexei 4, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.7  -                         Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei Hodoșa și Compartimentul financiar-contabil, taxe și impozite din cadrul Primăriei Comunei Hodoșa.

 

Art.8  -                         Prezenta hotărâre se comunică Primarului Comunei Hodoșa, Compartimentului financiar-contabil, taxe și impozite și Instituției Prefectului – Județul Mureș.

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din 21 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Demeter Mihály

 

 

 

 

                Contrasemnează        

                                                                                                            Secretarul comunei,  

 

 

 

 

 

 

 

Nr.26

 

Hodoșa, la 21 decembrie 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

privind stabilirea taxelor și impozitelor  locale pe anul 2018

 

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 21 decembrie 2017 ;

            Având în vedere prevederile:      

- art. 36 alin. (4) lit. c.) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,

republicată, modificată și completată

- Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanțele publice locale, cu

modificările și completările ulterioare,

- Titlul IX  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  ;

- HGR nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si

taxele locale si alte taxe asimilare acestora aplicabile incepând cu anul fiscal 2013;

Ținând seama de expunerea de motive nr.1119 din 31 octombrie 2017 precum și a avizului favorabil a comisiei pentru activități economico- financiare a consiliului local,

            Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.c) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

                Art. 1.         Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2018 pe teritoriul administrativ al comunei Hodoșa, după cum urmează:

a.) cota prevăzută la art.457 alin. (1) din Codul fiscal,  ( clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice) se stabilește la 0,1 %

b.)  cota prevăzută la art.458 alin. (1) din Codul fiscal, ( clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice) se stabilește la 0,8 %

c.) cota prevăzută la art.460 alin. (1) din Codul fiscal, ( clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice) se stabilește la 0,2 %

d.) cota prevăzută la art.460 alin. (2) din Codul fiscal, ( clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor juridice) se stabilește la 1,3 %

e.) cota prevăzută la art.477 alin. (5) din Codul fiscal, (servicii de reclamă și publicitate) se stabilește la 2 %

f.) nivelurile stabilite în sume fixe, alte taxe locale și taxele speciale sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2018, constituind  anexa nr. 1  la prezenta hotărâre;

g.) delimitarea zonelor din cadrul comunei pentru determinarea impozitelor și a taxelor pentru terenurile din cadrul intravilanelor și extravilanelor comunei sunt stabilite în situația delimitării zonelor ce constituie anexa nr.2   la prezenta hotărâre

 

Art. 2.       (1) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijlocul de transport datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10%

 

             Art. 3.       Anexele nr. 1-2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 4. – (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Mureș în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, celor interesați și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Hodoșa.

(2) Aducerea la cunoștință se face prin afișare la sediul autorității administrației publice locale și pe site-ul Primăriei comunei Hodoșa.

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din 21 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

 

 

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Demeter Mihály

 

 

                Contrasemnează        

                                                                                                            Secretarul comunei,  

 

 

 

 

Nr.27

 

Hodoșa, la 21 decembrie 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind rectificarea și modificarea

 bugetul local al comunei Hodoșa pe anul 2017

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoșa, în ședința ordinară din 21 decembrie 2017;    

Având la bază prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanțele publice locale , a Hotărârii consiliului local al comunei Hodoșa nr. 12 din 04 aprilie 2017 privind bugetul local și  nr. 30/2016 privind impozitele și taxele locale pe anul 2017;

Luând în considerare  Decizia  nr. 31185 din 28.11.2017 a directorului A.J.F.P.Mureș de repartizare a sumei pentru finanțarea cheltuielilor la învățământul preuniversitar de stat , a Dispoziției nr. 136 din 06 decembrie 2017 privind modificarea bugetului local al comunei,

Văzând, a raportului cu nr.1286 din 06 decembrie 2017 al serviciului public al primăriei comunei precum și a avizului comisiilor de specialitate ale consiliului local,

Văzând dispozițiile art.7, alin.13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică , republicată ,

   În temeiul articolului art.36 alin (1) și (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOȘA

adoptă prezenta hotărâre

 

   Art.1  -          (1) Bugetul rectificat și modificat al comunei Hodoșa pe anul 2017 este în este în sumă 7.672,00  mii lei la partea  de venituri și în sumă de 8.430,00  mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit  758,00  mii lei.

 (2) Partea de venituri ale bugetului local se modifică cu:

- suma de 24,00 mii lei la secțiunea de funcționare

(3) Partea de cheltuieli ale bugetului local se modifică la :

- secțiunea de funcționare cu suma de 24,00 mii lei 

 (4) Urmare a modificărilor de la alin.(2) și (3) , bugetul local al comunei  se prezintă astfel: 

 

A.    VENITURI  TOTAL                                                    7.672,00  mii lei

                          din care :

I.                   SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

                                      Venituri proprii                                                       934,00  mii lei

Subvenții de la bugetul de stat                               44,00  mii lei

                                      Sume defalcate din TVA                                       1.482.00  mii lei

 

 

II.          SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

                                      Subvenții de la bugetul de stat FEADR                160,00  mii lei

Subvenții de la bugetul de stat                          5.052,00  mii lei

 

               B. CHELTUIELI  TOTAL                                                 8.430,00  mii lei

                          din care:    

 

I. CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

                                                  1. Cheltuieli de personal           1.639,00  mii lei

                                                  2. Cheltuieli materiale                   598,00  mii lei

                                                  3. Asistență socială                           89,00  mii lei

                                                  4. Transfer                                         24,00  mii lei

                                                  5. Alte cheltuieli                               60,00  mii lei

II. CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

                                                   1.Proiecte cu finanțare FEADR            294,00  mii lei

                                                   2.Cheltuieli de capital                       5.726,00  mii lei

 

(5) Detalierea modificărilor de la alin (2) și  (3) este prezentat în anexa nr.1

 

Art.2 -  Anexa  nr. 1  fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.3 -           Primarul comunei, împreună cu Compartimentul financiar contabil, taxe și impozite va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoșa în ședința ordinară din 21 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcție și 8 consilieri locali prezenți.

 

 

 

 

                                                PREȘEDINTE de ȘEDINTĂ,

 

                                                           Demeter Mihály

 

 

 

                                                                                                                                                              Contrasemnează    

                                                                                                  Secretarul comunei,

 

 

 

 

 

Nr.28

 

Hodoșa, la 21 decembrie 2017