ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind utilizarea sumei din excedentul anului precedent

pentru acoperirea golului temporar de casă

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 11 ianuarie 2016;

Ţinând cont de expunerea de motive cu nr.4 din 4 ianuarie 2016, a raportului compartimentului de resort din cadrul instituţiei primarului şi a avizului favorabil a comisiei pentru activităţi economico- financiare a consiliului local,

   Având în vedere prevederile art.58 şi art.70 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul articolului art.36 alin (1) şi (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre :

 

            Art.1  -           Se aprobă acordarea unui împrumut pentru acoperirea golului temporar de casă  din bugetul local al comunei Hodoșa  prin transfer din excedentul anului 2015.

 

            Art.2  -           Transferul sumei de 90.000,00 lei se realizează din excedentul bugetar pe anul 2015  al comunei  ,  în contul bugetului local comunal , secţiunea de funcţionare, urmând ca suma împrumutată să fie revărsată în cursul anului bugetar 2016.

 

Art.3 -            Se însărcinează primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, cu aducerea la îndeplinire a prezentei .

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  11 ianuarie 2016, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi.

 

                                                 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Mátyási  Nicolae     

 

                                                                                                                        Contrasemnează,     

 

 

Nr.1

 

Hodoşa, la 11 ianuarie 2016

 ---------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind modificarea HCL nr. 25/2015 privind stabilirea

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016

 

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 11 ianuarie 2016;

Având în vedere:

-        Nota de fundamentare nr. 5/04.01.2016 al primarului comunei Hodoșa privind

modificarea anexei la HCL nr.25/2015 privind taxele și impozitele locale pe anul 2016;

-        Adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Mureș nr. 14346/SIV/22.12.2015 prin care se

constată aspecte de nelegalitate la HCL nr.25/2015 privind taxele și impozitele locale pe 2016;

-        Legea nr. 117/1991 privind taxele extrajudiciare de timbru

     În temeiul art. 36. alin. (1), alin. (2) lit. a şi alin (3) lit. b), şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată și completată

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre :

 

Art.1  -           (1) Se aprobă eliminarea din Anexa nr.1 de la HCL nr.25/2015 a pozițiilor nr. 1-8 și 10 , pct. 9 de la Capitolul IX .

(2) Titlul punctului 9 de la Capitolul IX va avea următorul cuprins : ” Taxa de eliberare

a diverselor acte sau fapte pentru care se percep taxe de servicii şi contravaloare documente ” și se vor renumerota pozițiile nr. 9 respectiv 11-12 care vor deveni poziții de la nr.1 la nr.3 .

Art.2  -           Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se împuterniceşte  primarul  comunei  Hodoşa, judeţul Mureş.

Art.3  -           Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Hodoşa, Instituţiei Prefectului -Judeţul Mureş şi se publică prin afișare .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  11 ianuarie 2016, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi.

 

PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Mátyási Nicolae

 

                                                                                                            Contrasemnează,         

 

Nr.2

 

Hodoşa, la  11 ianuarie 2016

 --------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții

al aparatului de specialitate al primarului comunei Hodoşa

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 11 ianuarie 2016;

Având în vedere:

-        Nota de fundamentare nr. 6/04.01.2016 al primarului comunei Hodoșa privind

modificarea Organigramei și a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului ;

-        Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi

completările ulterioare – art. 107 alin. 2 lit. b

-        Adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Mureș nr. 2348/SV/26.02.2014 prin care se

comunică numărul maxim de posturi aferent anului 2014 pentru fiecare unitate administrativ-teritorială;

În temeiul art. 36  alin.(2), litera a  coroborat cu alin.(3) lit.  b, art. 45 alin.(1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/ 2001 – privind administraţia publica locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare ;

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre :

 

            Art.1  -           Se aprobă organigrama  aparatului de specialitate al primarului comunei Hodoşa , conform  anexei I , care face  parte integrantă  din prezenta hotărâre .

 

Art.2  -           Se aprobă  statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Hodoşa, conform  anexei II , care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

 

Art.3  -           Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se împuterniceşte  primarul  comunei  Hodoşa, judeţul Mureş și se comunică prin grija secretarului comunei Instituţiei Prefectului -Judeţul Mureş şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  11 ianuarie 2016, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi.

 

PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Mátyási Nicolae

 

                                                                                                            Contrasemnează,         

Nr.3

 

Hodoşa, la  11 ianuarie 2016

----------------------------------------------------------- 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei

„CĂMIN CULTURAL LOCALITATEA SÎMBRIAȘ, JUDEȚUL MUREȘ”

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa extraordinară din 15 ianuarie 2016;

Văzând Expunerea de motive nr.47/2016 iniţiată de Primarul Comunei Hodoșa privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „CĂMIN CULTURAL LOCALITATEA SÎMBRIAȘ, JUDEȚUL MUREȘ”,

În temeiul art. 36  alin.(2), litera b) și c), alin.(4), litera d) și e), coroborat cu alin.(5) lit.  c), art. 45 alin.(1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/ 2001 – privind administraţia publica locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare ;

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre :

 

            Art.1  -           Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru investiţia „CĂMIN CULTURAL LOCALITATEA SÎMBRIAȘ, JUDEȚUL MUREȘ”.

Aria construită este :                           Ac = 522,00 mp

Aria construită etaj:                                         Ac = 209,92 mp

Aria construită desf[;urată:                            Acd = 731,92 mp

Regimul de înălţime al constucţiei:   P+1

S teren =                                                1095mp

Art.2 -            Se aprobă valoarea totală a proiectului de 3.159.474 lei inclusiv TVA, conform Devizului General al investiţiei, Anexă la prezenta Hotărâre.

Art.3 -            Se aprobă cofinanţarea proiectului prin suportarea tuturor cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală – PNDL, în valoare de 209.155 lei

Art.4 -            De executarea prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Hodoșa.

Art.5 -            Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Mureș în vederea exercitării controlului legalității .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa extraordinară din  15 ianuarie 2016, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi.

 

PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Mátyási Nicolae

 

                                                                                                            Contrasemnează,         

Nr.4

Hodoşa, la  15 ianuarie 2016

-----------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei

„MODERNIZARE STRĂZI  ȘI DC19  ÎN COMUNA HODOȘA

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa extraordinară din 15 ianuarie 2016;

Văzând Expunerea de motive nr.48/2016 iniţiată de Primarul Comunei Hodoșa privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „MODERNIZARE STRĂZI  ȘI DC19  ÎN COMUNA HODOȘA”,

În temeiul art. 36  alin.(2), litera b) și c), alin.(4), litera d) și e), coroborat cu alin.(5) lit.  c), art. 45 alin.(1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/ 2001 – privind administraţia publica locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare ;

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre :

 

            Art.1  -           Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru investiţia „MODERNIZARE STRĂZI  ȘI DC19  ÎN COMUNA HODOȘA”.

Lungimea reală totală este :                                    L=  3.428m (3,428 km);

Suprafața:                                                                  S=  15.806 mp

 

Art.2 -            Se aprobă valoarea totală a proiectului de 4.417.380 lei inclusiv TVA, conform Devizului General al investiţiei, Anexă la prezenta Hotărâre.

Art.3 -            Se aprobă cofinanţarea proiectului prin suportarea tuturor cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală – PNDL, în valoare de 326.768 lei

Art.4 -            De executarea prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Hodoșa.

Art.5 -            Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Mureș în vederea exercitării controlului legalității .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa extraordinară din  15 ianuarie 2016, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi.

 

PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Mátyási Nicolae

 

                                                                                                            Contrasemnează,         

Nr.5

Hodoşa, la  15 ianuarie 2016

 ----------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea prelungirii valabilității PUG și

Regulamentul local de urbanism al comunei Hodoșa

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 9 februarie 2016;

Analizând expunerea de motive cu nr.  105 din 26 ianuarie 2016  și a proiectului de hotărare iniţiat de primarul comunei Hodoșa prin care se propune aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a documentatiei Plan Urbanistic General al localităților comunei Hodoșa. 

Văzând raportul de avizare al comisiei pentru agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism , protecția mediului și turism,

Având in vedere HCL nr.15/ 28.09.2001 prin care s-a aprobat Planul Urbanistic General al comunei Hodoșa , având o valabilitate de 10 ani precum și a HCL nr.10/23.05.2012 și HCL nr.10/2014 privind aprobarea prelungirii valabilității acesteia;

In conformitate cu prevederile Legii nr.303/2015 de aprobare a  Ordonanţei de urgenţă nr.85/2012 pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

In temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

            Art.1  -           Se aprobă prelungirea valabilității Planului Urbanistic General și Regulamentului local de urbanism al localităților comunei Hodoșa , până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic, dar nu mai târziu de data 30 decembrie 2018 .

 

Art.2  -           Primarul comunei va măsurile ce se impun pentru urgentarea elaborării și finalizării noului Planului Urbanistic General al localităților comunei Hodoșa .

 

Art.3  -           Cu ducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se împuterniceşte  primarul  comunei  Hodoşa, judeţul Mureş.

 

                Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  09 februarie 2016, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi.

                                               

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

                                                            Mátyási Nicolae

                                                                                                            Contrasemnează,         

 

Nr.6

 

Hodoşa, la  09 februarie 2016

 -----------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind reorganizarea Serviciului Voluntar

pentru Situații de Urgență al comunei Hodoșa

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 09 februarie 2016;

Analizând raportul nr.142 din 4 februarie 2016 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Hodoșa, proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate ale consiliului local .

Având în vedere dispoziţiile art. 13, literele d, e, f, g şi ale art. 31, alin. 3 din Legea 307 din 12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor (Publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I Nr. 633/21.07.2006); ale art. 14, lit. g din O.M.A.I. Nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, (Publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 216/29.03.2007) si a Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor Nr. 718/30.06.2005 pentru aprobarea  „Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă” publicat în Monitorul Oficial nr.636/20.07.2005 şi modificat cu O.M.I.R.A. nr. 195 din 20 aprilie 2007 publicat în Monitorul Oficial nr.288/02.05.2007, Legea nr. 481/2004 privind Protecţia Civilă

În temeiul articolului art.36 alin (6) , lit.a) , pct.8 coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată și completată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1  -           Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de Categoria I –a aflat în subordinea Consiliului local al comunei Hodoșa .

Art.2  -           Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare, organigrama, și numărul de personal pentru serviciul voluntar pentru situații de urgență, conform anexei  la prezenta hotărâre. 

Art.3  -           Se însărcinează șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Hodoșa cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

                Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  09 februarie 2016, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi.

                                               

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

                                                            Mátyási Nicolae

                                                                                                            Contrasemnează,         

 

Nr.7

Hodoşa, la  09 februarie 2016

--------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                            H O T Ă R Â R E

 

privind completarea Anexei la HCL nr.6/2001 privind

însuşirea  inventarului bunurilor care aparţin domeniului  public al comunei Hodoşa

 

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 09 februarie 2016;

            Având în vedere expunerea de motive al viceprimarului comunei nr.145 din 4 februarie 2016 privind completarea inventarului  bunurilor care aparţin domeniului public al comunei  ,

            Văzând  Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia , cu modificările şi completările ulterioare precum şi a HGR nr.548/1999 privind Normele tehnice de aplicare a acesteia precum și Ordinul nr.1718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din patrimoniu,

   În temeiul articolului art.36 alin (1) şi (2) lit.c)  coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată și completată

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

            Art.1  -           Se aprobă completarea Anexei la HCL nr.6/2001  prin introducerea unor noi poziţii  după poz.124 - Secţiunea I.Bunuri imobile şi anume poziţiile de la  nr.125 la nr.193, conform datelor de identificare din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.2  -           Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea consiliului local al comunei Hodoșa nr.3 din 25 februarie 2010.

 

            Art.3  -           De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Hodoşa şi serviciul de specialitate al primăriei  iar prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului şi Consiliului Judeţean Mureş, care vor face demersuri pentru promovarea Hotărârii de Guvern de completare a anexei nr.51 la HGR nr.964/2002 .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  09 februarie 2016, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi.

                                               

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

                                                            Mátyási Nicolae

                                                                                                            Contrasemnează,         

 

Nr.8

Hodoşa, la  09 februarie 2016

 ----------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind aprobarea bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2016

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 09 februarie 2016;

            Având în vedere Legea nr.339/2015 privind bugetul de stat Romaniei pe 2016 , a Deciziilor  nr.596886/2015, 591712/2015 și  nr.1237/2016  a directorului A.J.F.P.Mureş, a HCJ nr.173/2015 , a Hotărârii nr. 25/2016 a consiliului local privind impozitele şi taxele locale pe anul 2016;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanţele publice locale , a raportul cu nr.102 din 25 ianuarie 2016 al serviciului public al primăriei comunei precum și a avizului comisiei de specialitate ale consiliului local,

   În temeiul articolului art.36 alin (1) şi (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre :

 

            Art.1  -           Obiectul prezentei hotărâri  constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora, pe surse, şi al cheltuielilor pe destinaţii, pentru bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2016.

 

            Art.2  -           (1) Estimarea veniturilor bugetare pe anul 2016  a fost realizată pe baza proiecţiilor indicatorilor din hotărârea consiliului local privind taxele şi impozitele locale şi a prelevărilor din bugetul de stat .

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2016, detaliată, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe acţiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

 

            Art.3  -           Bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2016  se stabileşte la venituri în suma de 1.729 ,00 mii lei .

Cheltuielile bugetului local sunt  în suma de  1.829 ,00 mii lei, din care: cheltuieli de funcţionare 1.729,00 mii lei iar cheltuielile de dezvoltare sunt de 100,00 mii lei.

           

            Art.4  -           Constituirea resurselor financiare publice locale se fac pe seama impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi veniturilor nefiscale de la persoanele fizice şi juridice precum şi din sumele defalcate din TVA, sumele defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetului local, subvenţii  şi operaţiuni financiare.

           

            Art.5  -           Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2016 sunt în suma de

  1.729 ,00 mii lei şi se prezintă astfel :

 

                        VENITURI  TOTAL                                                 1.729,00  mii lei

                                    din care :

I.         SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

                                    Venituri proprii                                                         734,00  mii lei

                                    Sume defalcate din TVA                                            971.00  mii lei

                                    Subvenţii de la bugetul de stat                                  24,00  mii lei

 

            Art.6  -           Cheltuielile prevăzute la bugetul local al comunei pe anul 2016 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite iar modificarea lor se va face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli se fac numai cu respectarea prevederilor legale, a contractelor colective de muncă încheiate şi asumate precum şi în limitele creditelor bugetare aprobate.

 

            Art.7  -           În structura ei, cheltuielile bugetului local al comunei pe anul 2016 se prezintă astfel:

                        CHELTUIELI  TOTAL                                           1.829,00 mii lei

                                    din care:    

I. CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

                                                            1. Cheltuieli de personal            1.228,00  mii lei

                                                            2. Cheltuieli materiale                    351,00  mii lei

                                                            3. Asistenţă socială                            60,00  mii lei

                                                            4. Alte cheltuieli                                 60,00  mii lei

                                                            5. Rezervă                                            30,00  mii lei

II. CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

                                                             1.Cheltuieli de capital                    100,00  mii lei

                                                                                   

Art.8 -            Cheltuielile de dezvoltare în suma de 100,00 mii lei se utilizează pentru investiții ale comunei și este sintetizat în anexa nr.2 la prezenta iar excedentul anului precedent în suma de 670,00 mii lei vor fi utilizate ca sursă de acoperire a golului de casă  la secţiunea de dezvoltare .

 

            Art.9 -            Normativul de cheltuieli ce privesc: acţiunile de protocol, dotarea cu autoturisme şi consumul de carburanţi, precum şi costurile pentru convorbiri telefonice sunt cuprinse în anexa nr.3.

 

            Art.10 -          Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, poate propune rectificarea bugetului local al comunei, ca urmare a unor măsuri fiscale, a adaptării legislaţiei la condiţiile economiei de piaţă şi în cazuri temeinic justificate.

 

            Art.11 -          Anexele nr. 1 – 3  fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  09 februarie 2016, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi.

                                               

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

                                                            Mátyási Nicolae

                                                                                                            Contrasemnează,         

 

Nr.9

 

Hodoşa, la  09 februarie 2016

------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

                            H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea modalităților de identificare a beneficiarilor, de

soluționare a situațiilor identificate si procedura de acordare a tichetelor sociale

 

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 07 martie 2016;

            Având în vedere expunerea de motive al primarului comunei nr.247 din 1 martie 2016 privind modalităților de identificare a beneficiarilor, de soluționare a situațiilor identificate si procedura de acordare a tichetelor sociale  ,

            Văzând raportul Comisiei pentru activități economico-financiare, muncă și protecție social, juridică și de disciplină,

-           Având in vedere prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învațământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate precum și a prevederilor HG nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  legii;

În temeiul prevederilor art.36 alin. 6 lit. „a” pct. 2, art.45 alin. (1) şi ale art.115 alin. (1)  lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

            Art.1  -           Se aprobă modalitățile de identificare a beneficiarilor, de soluționare a situațiilor identificate si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

 

            Art.2  -           Responsabilitatea gestionării tichetelor sociale pentru grădiniţă revine persoanei împuternicite prin dispozitie de către primarul localității.

 

            Art.3  -           De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Hodoşa şi serviciul de specialitate al primăriei  iar prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre se comunică celor în drept .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  07 martie 2016, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

                                               

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

                                                            Mátyási Nicolae

       

Nr.10

 

Hodoşa, la  07 martie 2016

 -----------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

                            H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2016

 

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 07 martie 2016;

            Având în vedere expunerea de motive ale viceprimarului comunei nr.243 din                29 februarie 2016 privind planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2016 pentru persoane apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat,

            Având în vedere art.6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificat și completat, și ale art.28 din HG nr.50/2011 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare  ;

În temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit.(d) , art.45 alin. (1) şi ale art.115 alin. (1)  lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

            Art.1  -           Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2016 pentru persoane apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

 

            Art.2  -           (1) Persoanele apte de muncă din din familiile beneficiare de venit minim garantat au obligația de a efectua acțiunile și lucrările de interes local în funcție de numărul de ore calculate , proporțional cu cuantumul ajutorului social.

            (2) Acțiunile și lucrările de interes local se vor desfășura cu respectarea normelor de securitate și igiena muncii, fără a depăși regimul normal de lucru de 8 ore pe zii.

 

            Art.3  -           De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde viceprimarul comunei Hodoşa şi serviciul de specialitate al primăriei  comunei Hodoșa .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  07 martie 2016, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

                                               

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

                                                            Mátyási Nicolae

    
 

Nr.11

 

Hodoşa, la  07 martie 2016

 ------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                            H O T Ă R Â R E

 

privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale

şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul comunei Hodoșa

 

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 07 martie 2016;

            Având în vedere expunerea de motive ale viceprimarului comunei nr.248 din 1 martie 2016 privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață  ,

            În conformitate cuprevederile art. 8 şi 12 din O.G. nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicată, modificata si completata , a prevederilor art. 10 din Legii nr. 650/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;

Văzând prevederile cap. III din H.G. nr. 333/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piață;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.(b), art.45 alin. (1) şi ale art.115 alin. (1)  lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

            Art.1  -           Se aprobă Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul comunei Hodoșa, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

 

            Art.2  -           De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Hodoşa şi compartimentul taxe și impozite al primăriei  iar prin grija secretarului comunei , prezenta hotărâre se comunică celor în drept .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  07 martie 2016, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

                                               

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

                                                            Mátyási Nicolae

 

                            Nr.12

 

Hodoşa, la  07 martie 2016

 

------------------------------------------------------------------------------- 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

             privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2015

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 7 martie 2016;

Analizând raportul nr.250 din 1 martie 2016 privind execuția bugetului local al comunei Hodoşa la data de 31 decembrie 2015, întocmit de contabila primăriei comunei,

În conformitate cu prevederile art. 57 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice locale, modificat şi completat şi ale Legii privind bugetul de stat pe 2015,

În temeiul articolului art.36 alin (1) şi (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -           Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al comunei Hodoşa la data de 31 decembrie 2015, după cum urmează:

-  Venituri  realizate în suma de 3.144.607  lei

-  Cheltuieli în suma de 2.591.825  lei

-  Excedentul bugetar aferent anului 2015 fiind în suma de :  552.782 lei

 

Art.2  -           Contul de execuţie detaliată a bugetului local pe anul 2015 este cuprinsă în anexa  , care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  07 martie 2016, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

                                               

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

                                                            Mátyási Nicolae

 

Nr.13

 

Hodoşa, la  07 martie 2016

 --------------------------------------------------------------------------------
ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

             privind aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcătuiesc

domeniul public şi privat al comunei Hodoşa

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 07 martie 2016;

            Analizând raportul nr. 249 din 01 martie 2016 întocmit de contabila primăriei prin care se propune aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcătuiesc patrimoniul public şi privat al comunei ;

Văzând Ordinul nr. 2861 din 09/10/2009  pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor

În conformitate cu prevederile art.36 alin (1)  şi alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, modificată şi completată

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1  -           Se aprobă inventarul patrimoniului public şi privat al comunei, a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar reflectate în contabilitatea primăriei comunei Hodoşa.

            Valoarea totală de inventar a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar reflectate în contabilitate este de 17.693.956,09  lei .                                               

            Art.2  -           Situaţia activelor fixe la data de 31 decembrie 2015 este cuprinsă în

anexa   la prezenta hotărâre.

Art.3  -           Primarul comunei Hodoșa și compartimentul financiar vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  07 martie 2016, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

                                               

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

                                                            Mátyási Nicolae

                                                                                                           


Nr.14

 

Hodoşa, la  07 martie 2016

 --------------------------------------------------------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind aprobarea reţelei şcolare pentru anii 2016- 2017

de pe raza teritorială a comunei Hodoşa

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 07 martie 2016;

Ţinând cont de expunerea de motive cu nr.224 din 29 februarie 2016 al primarului comunei Hodoșa ;

În conformitate cu prevederile art.19 alin.(4) şi art.61 alin.(2) şi alin.(5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor  art.22 din Ordinului MECȘ nr.5556 din 27.10.2015 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2016-2017;

În temeiul articolului art.36 alin (1) şi (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

            Art.1  -           Se aprobă Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  de pe raza teritorială a comunei Hodoşa , propuse să funcţioneze în anul şcolar 2016-2017, conform anexei  la prezenta hotărâre.

 

Art.2 -            Primarul comunei,  împreună cu Directorul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică din comună se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri .

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  07 martie 2016, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

                                               

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

                                                            Mátyási Nicolae

 

 


Nr.15

 

Hodoşa, la  07 martie 2016

-------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind împuternicirea primarului comunei să prelungească un contract

cu cabinetul de avocatură care reprezintă interesele comunei Hodoșa

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 07 martie 2016;

            Având în vedere  expunerea de motive și raportul de necesitate înregistrat sub nr.243 din 01 martie 2016 ;

Luând în considerare contractul de asistență juridică nr.884754/2014 și văzând prevederile art. 21 alin. (1), (2) si (3) din Legii nr. 215/2001, privind administratia publică locală, modificată și completată

   În temeiul articolului art.36 alin (1) şi (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

   Art.1  -           Se mandatează primarul comunei Hodoșa cu semnarea unui act adițional la contractul de prestare de servicii de asistență juridică nr.884754/2014 cu cabinetul de avocatură care reprezintă interesele comunei Hodoșa, în litigiile în care este sau va fi implicat.

 

            Art.2  -           Cheltuielile necesare în vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul de venituri si cheltuieli ale comunei Hodoșa aferent  anului 2016.

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  07 martie 2016, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

                                   

           

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

                                                            Mátyási Nicolae

 -

Nr.16

 

Hodoşa, la  07 martie 2016

 ---------------------------------------------------------------------------------------
ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                            H O T Ă R Â R E

 

privind Regulamentul de organizare, acces și vizionare

a înregistrărilor camerelor de supraveghere video din dotare

 

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 07 martie 2016;

            Având în vedere expunerea de motive ale primarului comunei nr.251 din 1 martie 2016 privind organizare, acces și vizionare a înregistrărilor camerelor de supraveghere video ;

Văzând Decizia nr.52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video a Autoritatii Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ;

Ținând cont de dispozitiile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de Normele metodologice de aplicare aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 301/2012 ;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.(d), art.45 alin. (1) şi ale art.115 alin. (1)  lit. (b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

            Art.1  -           Se aprobă Regulamentul  de organizare, acces și vizionare

a înregistrărilor camerelor de supraveghere video din dotare, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

 

            Art.2  -           De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Hodoşa iar prin grija secretarului comunei , prezenta hotărâre se comunică celor în drept .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  07 martie 2016, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

                                               

 

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

                                                            Mátyási Nicolae

 

 Nr.17

 

Hodoşa, la  07 martie 2016

 

--------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 


                            H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea  Planului de ocupare a funcţiilor publice

din cadrul aparatului de specialitate al  primarului comunei Hodoșa

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 12 aprilie 2016;

            Având în vedere Expunerea de motive ale Primarului comunei Hodoșa, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr. 372 /04.04.2016 ;

Având în vedere structura organizatorică a instituţiei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Hodoșa nr.3/2016;  

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 7.660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice ;

Având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera a), ale alin. (9)  şi ale art. 115, alin. (1), litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;         

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

            Art.1  -           Se aprobă  Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate al comunei Hodoșa pentru anul 2016, conform anexei, parte integrantă din  prezenta hotărâre .

             Art.2  -           De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Hodoşa , în calitate de ordonator principal de credite .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  12 aprilie 2016, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi.

      

                                             PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

                                                            Nădășan Vasile

 

 Nr.18

 

Hodoşa, la  12 aprilie 2016

 --------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

                            H O T Ă R Â R E

 

privind validarea Dispoziției nr.33/2016 ale primarului comunei Hodoșa

privind modificarea bugetului local al comunei

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 12 aprilie 2016;

            Având în vedere Legea nr. 339/2015 privind  bugetul de stat Romaniei pe 2016 și HCL nr.9 din 2016 privind aprobarea bugetului local al comunei Hodoșa;

            Văzând Dispoziția nr.33/2016 ale primarului comunei Hodoșa prin care s-a modificat bugetul de venituri și cheltuieli ale comunei Hodoșa,

Luând în considerare prevederile art.82 din Legea nr.273/2006   privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul articolului art.36 alin (1) şi (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;        
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

             Art.1  -           Se validează Dispoziția nr.33 din 9 martie 2016 ale primarului comunei Hodoșa în sensul  modificării Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Hodoșa pe anul 2016, modificări conform anexei  la prezenta hotărâre .

 Art.2  -           Se însărcinează contabila primăriei cu introducerea modificării în bugetul local al comunei pe anul 2016 iar primarul comunei răspunde de aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  12 aprilie 2016, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi.
                           

 
 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

                                                            Nădășan Vasile

 

 

Nr.19

 

Hodoşa, la  12 aprilie 2016

 ------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea

Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 12 aprilie 2016;

            Văzând expunerea de motive nr.373/04.04. 2016 a Primarului comunei Hodoșa,

Având în vedere dispoziţiile art.8, alin. (3), lit.”i” din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.6 alin.(1) lit.”h” al Legii nr.101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând cont de prevederile Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare al localităţilor aprobat prin  Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 82/2015,

Potrivit reglementărilor art.17, alin.(3) pct.20 din Statutul ADI Ecolect Mureş,

Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit. „d” şi alin.(6), lit.”a”, pct.14 coroborat cu cele ale art. 45 şi 115, alin.(1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 al administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

            Art.1  -           Se aprobă Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș conform anexei , parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează Primarul comunei Hodoșa, să voteze în AGA ADI „Ecolect Mureş” Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Mureş, aprobat  conform art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri, HCL nr.9/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, precum şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Ecolect Mureş”, care va supune aprobării în AGA, Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Mureş aprobat conform art.1.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  12 aprilie 2016, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi.

                       

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

                                                            Nădășan Vasile

                                                                                                           

Nr.20

 

Hodoşa, la  12 aprilie 2016

---------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                            H O T Ă R Â R E

 

privind modificarea HCL nr. 25/2015 privind stabilirea

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 12 aprilie 2016;

            Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 370 din 4 aprilie 2016 , prezentată de domnul primar

În temeiul art. 25 și art.27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ,

Având în vedere Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare,

În temeiul articolului art.36 alin (1) şi (4) lit.c) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;         

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

            Art.1  -           Hotărârea Consiliului Local nr. 25/2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 se modifică la art.2, alin(1) și va avea următorul cuprins:

”Art.2 (1) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijlocul de transport datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 30 iunie 2016, se acordă o bonificaţie de 10% . 

 

Art.2  -           Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează secretarul comunei precum și compartimentul financiar contabil al primăriei comunei Hodoșa .

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  12 aprilie 2016, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi.

                                             

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

                                                            Nădășan Vasile

 


Nr.21

 

Hodoşa, la  12 aprilie 2016

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

privind rectificarea  și modificarea bugetului local

al comunei Hodoşa pe anul 2016

 

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 17 mai 2016;

            Având în vedere Legea nr.339/2015 privind bugetul de stat Romaniei pe 2016 , a Hotărârii nr. 25/2016 a consiliului local privind impozitele şi taxele locale pe anul 2016;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanţele publice locale , a raportului cu nr.481 din 10 mai 2016 al serviciului public al primăriei comunei precum și al avizului comisiei de specialitate ale consiliului local,

            În temeiul articolului art.36 alin (1) şi (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

 

                                                           h o t ă r e ş t e :

 

 

   Art.1  -          (1) Bugetul rectificat și modificat al comunei Hodoşa pe anul 2016 este în sumă 1.769,00  mii lei la partea  de venituri şi în sumă de 2.029,00  mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit  260,00 lei.

 

 (2) Partea de venituri ale bugetului local se modifică cu suma de 4,00 mii lei 

 

 (3) Partea de cheltuieli ale bugetului local se modifică la secțiunea de funcționare cu suma de 4,00 mii lei 

 

(4) Urmare a modificărilor de la alin.(2) și (3) , bugetul local al comunei  se prezintă astfel: 

            A. VENITURI  TOTAL                                                                 1.769,00  mii lei

                                               din care :

I.         SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

                                   Venituri proprii                                                       738,00  mii lei

                                   Sume defalcate din TVA                                       1.007.00  mii lei

                                   Subvenţii de la bugetul de stat                                 24,00  mii lei

           

 

B. CHELTUIELI  TOTAL                                                            2.029,00  mii lei

                                               din care:    

 

I. CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

                                                           1. Cheltuieli de personal           1.253,00  mii lei

                                                           2. Cheltuieli materiale                   375,00  mii lei

                                                           3. Asistenţă socială                           71,00  mii lei

                                                           4. Alte cheltuieli                                60,00  mii lei

                                                           5. Rezervă                                          10,00  mii lei

II. CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

                                                            1.Cheltuieli de capital                   260,00  mii lei

 

(5)  Cheltuielile de dezvoltare în suma de 260,00 mii lei se utilizează pentru investiții ale comunei și este sintetizat în anexa nr.2 la prezenta iar excedentul anului precedent în suma de 510,00 mii lei vor fi utilizate ca sursă de acoperire a golului de casă  la secţiunea de dezvoltare .                                          

 (6) Detalierea modificărilor de la alin (2) și  (3) este prezentat în anexa nr.1

 

Art.2 -           Anexa nr. 1  face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.3 -           Primarul comunei, împreună cu Compartimentul financiar contabil, taxe și impozite va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa extraordinară din  17 mai 2016, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan Vasile

 

 

                                                                                                          Contrasemnează,        

 

 

 

 

 

Nr.22

 

Hodoşa, la  17 mai 2016

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei

„MODERNIZARE STRĂZI  ȘI DRUM COMUNAL DC19  ÎN COMUNA HODOȘA, JUDEȚUL MUREȘ

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa extraordinară din 30 mai 2016;

Văzând Expunerea de motive nr.522/2016 iniţiată de Primarul Comunei Hodoșa privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „MODERNIZARE STRĂZI  ȘI DRUM COMUNAL DC19  ÎN COMUNA HODOȘA, JUDEȚUL MUREȘ”,

În temeiul art. 36  alin.(2), litera b) și c), alin.(4), litera d) și e), coroborat cu alin.(5) lit.  c), art. 45 alin.(1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/ 2001 – privind administraţia publica locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare ;

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre :

 

            Art.1  -          Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru investiţia „MODERNIZARE STRĂZI  ȘI DRUM COMUNAL DC19  ÎN COMUNA HODOȘA, JUDEȚUL MUREȘ”.

Lungimea reală totală este :                                  L=  3.428m (3,428 km);

Suprafața:                                                                S=  15.806 mp

Art.2 -           Se aprobă valoarea totală a proiectului de 4.408.741 lei inclusiv TVA, conform Devizului General al investiţiei, Anexă la prezenta Hotărâre.

Art.3 -           Se aprobă cofinanţarea proiectului prin suportarea tuturor cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală – PNDL, în valoare de 292.209 lei

Art.4 -           Prin prezenta se abrogă Hotărârea  nr.5 din 15 ianuarie 2016 al consiliului local al comunei Hodoșa .

Art.5 -           De executarea prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Hodoșa.

Art.6 -           Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Mureș în vederea exercitării controlului legalității .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa extraordinară din  30 mai 2016, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi.

 

PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan Vasile

                                                                                                          Contrasemnează,        

Nr.23

 

Hodoşa, la  30 mai 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea  Memoriului Justificativ, a indicatorilor tehnico-economici

"DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA SÂMBRIAŞ,

 COMUNA HODOŞA, JUDEŢUL MUREŞ"

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa extraordinară din 30 mai 2016;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a)   În conformitate cu prevederile prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și d) şi alin. (4) lit d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b)  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

c)   luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,

d)  analizând Memoriul Justificativ şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului  "DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA SÂMBRIAŞ, COMUNA HODOŞA, JUDEŢUL MUREŞ",

     Luând act de:

a)        referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Hodoșa, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr.532 din 26 mai 2016

b)       raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Hodoșa

 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre :

 

 

            Art.1  -          Se aprobă Memoriul justificativ "DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA SÂMBRIAŞ, COMUNA HODOŞA, JUDEŢUL MUREŞ",  la proiectul cu același titlu, pentru care se solicită finanţare în baza Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, măsura 7.6 -  Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, respectiv indicatorii tehnico-economici, după cum urmează:

 

 

 

 

 

 

Valoare Investiţie Totală (INV), inclusiv TVA  199.831  lei

                                                                       respectiv       44.760  euro            

     (în preţuri din data de - 29.03.2016, 1 euro = 4,4645 lei conform BCE)

 

·        Durata de realizare a investiţiei va fi de 12 luni

 

Art.2 -           Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Mureş și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet http://www.hodosa.ro/

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa extraordinară din  30 mai 2016, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan Vasile

 

                                                                                                          Contrasemnează,        

 

 

 

 

 

 

Nr.24

 

Hodoşa, la  30 mai 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea implementării proiectului „DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL

DIN LOCALITATEA SÂMBRIAŞ, COMUNA HODOŞA, JUDEŢUL MUREŞ"

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa extraordinară din 30 mai 2016;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a)   art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

b)  art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

c)   art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

d)  art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

e)   art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f)    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se menționează următoarele avize, prevăzute de lege:

-      Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş

-      Direcţia de Sănătate Publică Mureş

-      DSVSA

Luând act de:

- referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de

inițiator, înregistrat cu nr.533 din 26 mai 2016 prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Hodoșa,

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror memoriu justificat/notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 24/2016  privind privind  aprobarea memoriului justificativ a proiectului "DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA SÂMBRIAŞ, COMUNA HODOŞA, JUDEŢUL MUREŞ",

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre :

 

 

 

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA SÂMBRIAŞ, COMUNA HODOŞA, JUDEŢUL MUREŞ", denumit în continuare Proiectul, cu valoarea totală de 199.831 lei inclusiv TVA;

Art. 2.   - Proiectul "DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOCALITATEA SÂMBRIAŞ, COMUNA HODOŞA, JUDEŢUL MUREŞ" confirmă oportunitatea şi corespunde unor necesităţi evidente, identificate la nivelul celor 1261 de locuitori din Comuna Hodoșa, respectiv necesitatea asigurării unui cadru corespunzător desfăşurări activităţilor culturale locale, precum şi / echiparea / dotarea adecvată a căminului culturale, principalul punct de întâlnire pentru desfăşurarea evenimentelor socio - culturale din comună. Dotarea căminului cultural, este oportună, datorită faptului că acest este un factor determinant în păstrarea, promovarea moştenirii socio  - culturale şi a tradiţiilor locale.

Art. 3.   - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 4. – Se aprobă cofinanţarea proiectului prin suportarea tuturor cheltuielilor neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1 în valoare de 40.305 LEI precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare.

Autoritățile administrației publice locale, precum și reprezentantul legal al proiectului se angajează și se asigură că proiectul nu va fi generator de venit.

Art. 5. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanţă a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art. 6. – Locuitorii comunei Hodoșa, în număr de 1261, conform recensământului din anul 2011, precum și toţi operatorii economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei vor fi deserviți de Proiect,

Art. 7. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.

Art. 8. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Hodoșa, reprezentantului legal al comunei, dl. Barabasi Otto fiind nominalizat pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.

Art. 9. Investiția face parte din Strategia de dezvoltare locală a comunei Hodoșa.

Numărul locuitorilor precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 10. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Mureş și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet http://www.hodosa.ro/

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa extraordinară din  30 mai 2016, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi.

 

PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan Vasile

 

                                                                                                          Contrasemnează,        

Nr.25

 

Hodoşa, la  30 mai 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Hodoșa,

pe perioada de programare 2014-2020

 

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa extraordinară din 3 iunie 2016;

Văzând Expunerea de motive nr.555/2016 iniţiată de Primarul Comunei Hodoșa privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Hodoșa, pe perioada de programare 2014-2020

Având în vedere raportul de specialitate a compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și avizul favorabil al comisiei de specialitate,

Ţinând seama de prevederilor art. nr. 44 alin (2) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36.alin. 2 lit. b şi alin 4 lit. d, art. 45 alin 2, art. 63 alin. 1 lit.c din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare ;

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre :

 

 

            Art.1  -          Se aprobă Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Hodoșa pe perioada 2014-2020, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.  

 

Art.2 -           Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Hodoșa.

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa extraordinară din  3 iunie 2016, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 7 consilieri locali prezenţi.

 

PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                           Nădășan Vasile

                                                                                                          Contrasemnează,        

 

 

Nr.26

 

Hodoşa, la  3 iunie 2016

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ                      

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

          privind stabilirea tarifelor la  serviciul de producere şi distribuţie apă potabilă

 în comuna Hodoşa, judeţul Mureş

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 13 octombrie 2016;

Văzând expunerea  de motive  nr.961/2016 din care rezultă necesitatea şi oportunitatea stabilirii tarifelor de producere și distribuție a apei potabile în comuna Hodoșa ,

Luând în considerare avizele ANRSC nr.418630 și 419577 din 2016 privind stabilirea tarifelor la producerea și distribuirea apei potabile în comună,

Având în vedere articolul 35 alin.4)  şi alin.8) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare,  republicat2,

În temeiul articolului art.36 alin (1) şi (3) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată și completată

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1  -          Se aprobă tarifele la serviciile de producere şi distribuţie apă potabilă pentru localităţile din comuna Hodoşa , cu începere de la data de 1 ianuarie 2017, după cum urmează:

 

Serviciul prestat

Pentru populaţie

- lei/mc cu TVA-

Pentru restul de utilizatori

lei/mc fără TVA

Tarif producere și transport      apă potabilă

1,99

1,83

Tarif distribuţie apă potabilă

1,71

1,57

 

Art.2-            Prezenta se comunică operatorului SC Servicii Tehnice Comunale S.A Sovata precum şi ANRSC- Direcţia Tarife Bucureşti și se publică prin afișare.

           

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din 13 octombrie 2016, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, modificată și completată, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi.

 

               

                                               PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

                                                           Orbán Kálmán                                           

Contrasemnează,

 

Nr.27

 

Hodoşa, la 13 octombrie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

privind rectificarea și modificarea bugetului local  al comunei Hodoşa pe anul 2016

 

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 13 octombrie 2016;

            Având în vedere Legea nr.339/2015 privind bugetul de stat Romaniei pe 2016 , a Hotărârii nr. 25/2016 a consiliului local privind impozitele şi taxele locale pe anul 2016;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanţele publice locale , Dispoziția nr.87 din 21 septembrie 2016 ale primarului comunei și a raportului cu nr.959 din 06 octombrie 2016 al serviciului public al primăriei comunei precum și al avizului comisiei de specialitate ale consiliului local,

            În temeiul articolului art.36 alin (1) şi (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată și completată ,

 

                                                           h o t ă r e ş t e :

 

   Art.1  -          (1) Bugetul rectificat și modificat al comunei Hodoşa pe anul 2016 este în sumă 6.153,00  mii lei la partea  de venituri şi în sumă de 6.747,00  mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit  594,00 lei.

 (2) Partea de venituri ale bugetului local se modifică cu:

- suma de 92,00 mii lei la secțiunea de funcționare

- suma de 4.277,00 mii lei la secțiunea de dezvoltare

 (3) Partea de cheltuieli ale bugetului local se modifică la :

- secțiunea de funcționare cu suma de 92,00 mii lei 

- secțiunea de dezvoltare cu suma de 4.610,00 mii lei 

 (4) Urmare a modificărilor de la alin.(2) și (3) , bugetul local al comunei  se prezintă astfel: 

            A. VENITURI  TOTAL                                                                 6.153,00  mii lei

                                               din care :

I.         SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

                                   Venituri proprii                                                       738,00  mii lei

                                   Sume defalcate din TVA                                       1.114.00  mii lei

                                   Subvenţii de la bugetul de stat                                 24,00  mii lei

 

II.       SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

                                   Fonduri P.N.D.L.                                                    4.117,00  mii lei

                                   Fonduri F.E.A.D.R.                                                   160,00  mii lei

 

 

B. CHELTUIELI  TOTAL                                                            6.747,00  mii lei

                                               din care:    

 

I. CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

                                                           1. Cheltuieli de personal           1.321,00  mii lei

                                                           2. Cheltuieli materiale                   424,00  mii lei

                                                           3. Asistenţă socială                           71,00  mii lei

                                                           4. Alte cheltuieli                                60,00  mii lei

                                                          

II. CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

                                                            1.Cheltuieli de capital               4.871,00  mii lei

 

(5)  Cheltuielile de dezvoltare în suma de 4.871,00 mii lei se utilizează pentru investiții ale comunei și este sintetizat în anexa nr.2 la prezenta iar excedentul anului precedent în suma de 594,00 mii lei vor fi utilizate ca sursă de finanțare investiție  la secţiunea de dezvoltare .                                        

 (6) Detalierea modificărilor de la alin (2) și  (3) este prezentat în anexa nr.1

 

Art.2 -           Anexa nr. 1  face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.3 -           Primarul comunei, împreună cu Compartimentul financiar contabil, taxe și impozite va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  13 octombrie 2016, cu respectarea prevederilor art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 republicată, modificată și completată, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi.

 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                           Orbán Kálmán

 

 

                                                                                                          Contrasemnează,        

 

 

 

 

 

Nr.28

 

Hodoşa, la  13 octombrie 2016

 ------------------------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

privind rectificarea și modificarea

bugetului local  al comunei Hodoşa pe anul 2016

 

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 15 decembrie 2016;

            Având în vedere Legea nr.339/2015 privind bugetul de stat Romaniei pe 2016 , a Hotărârii nr. 25/2016 a consiliului local privind impozitele şi taxele locale pe anul 2016;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanţele publice locale ,

Având în vedere Deciziile nr. 166967 și  nr.168728 din anul 2016 a directoarei AJFP Mureș, Dispoziția nr.123 din 05 decembrie 2016 ale primarului comunei, HCJ Mureș nr.189/2016  a raportului cu nr.1224 din 06 decembrie 2016 al serviciului public al primăriei comunei  precum și al avizului comisiei de specialitate ale consiliului local,

            În temeiul articolului art.36 alin (1) şi (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată și completată ,

 

 

                                                           h o t ă r e ş t e :

 

   Art.1  -          (1) Bugetul rectificat și modificat al comunei Hodoşa pe anul 2016 este în sumă 6.427,00  mii lei la partea  de venituri şi în sumă de 7.021,00  mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit  594,00 lei.

 (2) Partea de venituri ale bugetului local se modifică cu:

- suma de 271,00 mii lei la secțiunea de funcționare

(3) Partea de cheltuieli ale bugetului local se modifică la :

- secțiunea de funcționare cu suma de 274,00 mii lei 

(4) Urmare a modificărilor de la alin.(2) și (3) , bugetul local al comunei  se prezintă astfel: 

            A. VENITURI  TOTAL                                                                 6.427,00  mii lei

                                               din care :

I.         SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

                                   Venituri proprii                                                       741,00  mii lei

                                   Sume defalcate din TVA                                       1.385,00  mii lei

                                   Subvenţii de la bugetul de stat                                 24,00  mii lei

 

II.       SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

                                   Fonduri P.N.D.L.                                                    4.117,00  mii lei

                                   Fonduri F.E.A.D.R.                                                   160,00  mii lei

 

 

B. CHELTUIELI  TOTAL                                                            7.021,00  mii lei

                                               din care:    

 

I. CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

                                                           1. Cheltuieli de personal           1.472,00  mii lei

                                                           2. Cheltuieli materiale                   530,00  mii lei

                                                           3. Asistenţă socială                           68,00  mii lei

                                                           4. Alte cheltuieli                                80,00  mii lei

                                                          

II. CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

                                                            1.Cheltuieli de capital               4.871,00  mii lei

 

(5)  Cheltuielile de funcționare , la capitolul cheltuieli materiale,  cuprind  și sumele alocate pentru sărbătorile de iarnă în cuantum de  10.000,00 mii lei pentru angajații aparatului propriu al primarului comunei,  pachete de crăciun  în cuantum de 5.000,00 lei pentru persoanele cu vârsta de peste 70 de ani respectiv  1.000,00 lei pentru membrii consilieri locali.

 (6) Detalierea modificărilor de la alin (2) și  (3) este prezentat în anexa nr.1

 

Art.2 -           Anexa nr. 1  face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.3 -           Primarul comunei, împreună cu Compartimentul financiar contabil, taxe și impozite va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  15 decembrie 2016, cu respectarea prevederilor art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 republicată, modificată și completată, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                           Sárosi  Ferenc

 

 

                                                                                                          Contrasemnează,        

 

 

 

 

 

Nr.29

 

Hodoşa, la  15 decembrie 2016

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

 

         privind stabilirea taxelor şi impozitelor  locale pe anul 2017

 

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 15 decembrie 2016 ;

            Având în vedere prevederile:      

- art. 36 alin. (4) lit. c.) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

republicată, modificată și completată

- Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare,

- Titlul IX  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  ;

- HGR nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si

taxele locale si alte taxe asimilare acestora aplicabile incepând cu anul fiscal 2013;

Ţinând seama de expunerea de motive nr.1209 din 5 decembrie 2016 precum şi a avizului favorabil a comisiei pentru activităţi economico- financiare a consiliului local,

În temeiul articolului art.36 alin (1) şi (4) lit.c) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

 

Consiliul Local al comunei Hodoşa  adoptă prezenta hotărâre.

 

 

                Art. 1.         Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2017, după cum urmează:

a.) cota prevăzută la art.457 alin. (1) din Codul fiscal,  ( clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice) se stabileşte la 0,1 %

b.)  cota prevăzută la art.458 alin. (1) din Codul fiscal, ( clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice) se stabileşte la 0,8 %

c.) cota prevăzută la art.460 alin. (1) din Codul fiscal, ( clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice) se stabileşte la 0,2 %

d.) cota prevăzută la art.460 alin. (2) din Codul fiscal, ( clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice) se stabileşte la 1,3 %

e.) cota prevăzută la art.477 alin. (5) din Codul fiscal, (servicii de reclamă şi publicitate) se stabileşte la 2 %

f.) nivelurile stabilite în sume fixe, alte taxe locale și taxele speciale sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2017, constituind  anexa nr. 1  la prezenta hotărâre;

g.) delimitarea zonelor din cadrul comunei pentru determinarea impozitelor şi a taxelor pentru terenurile din cadrul intravilanelor și extravilanelor comunei sunt stabilite în situația delimitării zonelor ce constituie anexa nr.2   la prezenta hotărâre

 

Art. 2.       (1) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijlocul de transport datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%

            (2) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri, terenuri, amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale și mijloace de transport  pentru care impozitul este datorat bugetului local al comunei Hodoșa, prevederile alin. (1) se referă la impozitul pe clădiri, terenuri, mijloace ade transport cumulate .

 

             Art. 3.       Anexele nr. 1-2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 4. – (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Mureş în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, celor interesaţi şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Hodoşa.

(2) Aducerea la cunoştinţă se face prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale și pe site-ul Primăriei comunei Hodoșa.

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  15 decembrie 2016, cu respectarea prevederilor art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 republicată, modificată și completată, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                           Sárosi  Ferenc

 

 

                                                                                                          Contrasemnează,        

 

 

 

 

 

Nr.30

 

Hodoşa, la  15 decembrie 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ                      

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                              H O T Ă R Â R E

          privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare

a Consiliului Local al comunei Hodoșa

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 15 decembrie 2016;

Având în vedere constituirea noului Consiliu local al comunei Hodoșa

Având în vedere referatul cu nr.1238/2016 prezentat de secretarul comunei Hodoșa .
În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului

de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, ale Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, a prevederilor Legii 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, a Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea A.N.I.,          
            În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a şi alin.3 lit.a şi art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 republicată , privind administraţia publică locală , cu modificările și completările ulterioare ,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -          Se aprobă  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Hodoșa, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2-            Prezenta  hotărâre se comunică membrilor Consiliului local, primarului comunei, serviciilor şi compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi, prin grija secretarului unităţii administrativ – teritoriale.

           

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  15 decembrie 2016, cu respectarea prevederilor art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 republicată, modificată și completată, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

 

 

 

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                           Sárosi  Ferenc

 

                                                                                                          Contrasemnează,        

 

Nr.31

 

Hodoşa, la 15 decembrie 2016