ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare

din excedentul bugetului local aferent anului 2014

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa extraordinară din 8 ianuarie 2015;

Ţinând cont de expunerea de motive cu nr.15 din 6 ianuarie 2015, a raportului compartimentului de resort din cadrul instituţiei primarului şi a avizului favorabil a comisiei pentru activităţi economico- financiare a consiliului local,

            Având în vedere prevederile art.58 şi art.70 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

            Văzând punctul pct.5.13.3(1),lit.b din OMFP nr.1780/19.12.2014 de aprobare a Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2014,

În temeiul articolului art.36 alin (1) şi (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată și completată

 

 

                                                            h o t ă r e ş t e :

 

 

            Art.1  -           Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare cu  suma de  123.930,93 lei , aferent anului 2014.

 

            Art.2  -           Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa extraordinară din  8 ianuarie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

 

 

                                                 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Bereczki  Béla          

 

                                                                                                                        Contrasemnează,     

 

 

Nr.1

 

Hodoşa, la 08 ianuarie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind utilizarea sumei din excedentul anului precedent

pentru acoperirea golului temporar de casă

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa extraordinară din 8 ianuarie 2015;

Ţinând cont de expunerea de motive cu nr.11 din 5 ianuarie 2015, a raportului compartimentului de resort din cadrul instituţiei primarului şi a avizului favorabil a comisiei pentru activităţi economico- financiare a consiliului local,

            Având în vedere prevederile art.58 şi art.70 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul articolului art.36 alin (1) şi (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

                                                            h o t ă r e ş t e :

 

            Art.1  -           Se aprobă acordarea unui împrumut pentru acoperirea golului temporar de casă  din bugetul local prin transfer din excedentul pe anul 2014 disponibil al comunei Hodoşa.

 

            Art.2  -           Transferul sumei de 80.000,00 lei se realizează din excedentul bugetar pe anul 2014 al comunei – RO65TREZ47682A980000XXXX ,  în contul bugetului local comunal - RO81TREZ47621400211XXXXX , secţiunea de funcţionare, urmând ca suma de mai sus să fie revărsată în cursul anului bugetar 2015.

 

Art.12 -          Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei .

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa extraordinară din  8 ianuarie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

 

                                                 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Bereczki  Béla          

 

                                                                                                                        Contrasemnează,     

 

 

Nr.2

 

Hodoşa, la 08 ianuarie 2015

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind aprobarea bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2015

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 10 februarie 2015;

            Având în vedere Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat Romaniei pe 2015 , a Deciziilor  nr.251361/2015, 251362/2015 și  nr.252193/2015  a directorului A.J.F.P.Mureş,  a Hotărârii nr. 20/2014 a consiliului local privind impozitele şi taxele locale pe anul 2015;

Văzând prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanţele publice locale , a raportul cu nr.157 din 04 februarie 2015 al serviciului public al primăriei comunei precum și a avizului comisiei de specialitate ale consiliului local,

   În temeiul articolului art.36 alin (1) şi (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

                                                            h o t ă r e ş t e :

 

            Art.1  -           Obiectul prezentei hotărâri  constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora, pe surse, şi al cheltuielilor pe destinaţii, pentru bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2015.

 

            Art.2  -           (1) Estimarea veniturilor bugetare pe anul 2015  a fost realizată pe baza proiecţiilor indicatorilor din hotărârea consiliului local privind taxele şi impozitele locale şi a prelevărilor din bugetul de stat .

            (2) Sinteza bugetului local al comunei pe anul 2015, detaliată, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe acţiuni, este prevăzut în anexa nr.1.

 

            Art.3  -           Bugetul local al comunei Hodoşa pe anul 2015  se stabileşte la venituri în suma de 3 056 ,00 mii lei .

Cheltuielile bugetului local sunt  în suma de  3 056 ,00 mii lei, din care: cheltuieli de funcţionare 1 805,00 mii lei iar cheltuielile de dezvoltare sunt de 1 251,00 mii lei.

           

            Art.4  -           Constituirea resurselor financiare publice locale se fac pe seama impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi veniturilor nefiscale de la persoanele fizice şi juridice precum şi din sumele defalcate din TVA, sumele defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetului local, subvenţii  şi operaţiuni financiare.

           

            Art.5  -           Veniturile bugetului local al comunei pe anul 2015 sunt în suma de

  3 056 ,00 mii lei şi se prezintă astfel :

 

 

 

                        VENITURI  TOTAL                                                 3.056,00  mii lei

                                    din care :

I.         SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

                                    Venituri proprii                                                      1.523,79  mii lei

                                    Sume defalcate din TVA                                            957,21  mii lei

                                    Subvenţii de la bugetul de stat                                  35,00  mii lei

                                    Vărsăminte din secțiunea de funcționare                       - 558,00  mii lei

II.        SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

                                    Fonduri F.E.A.D.R.                                                     540,00  mii lei

                                    Vărsăminte din secțiunea de funcționare                         558,00  mii lei

 

            Art.6  -           Cheltuielile prevăzute la bugetul local al comunei pe anul 2015 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite iar modificarea lor se va face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli se fac numai cu respectarea prevederilor legale, a contactelor colective de muncă încheiate şi asumate precum şi în limitele creditelor bugetare aprobate.

 

            Art.7  -           În structura ei, cheltuielile bugetului local al comunei pe anul 2015 se prezintă astfel:

                        CHELTUIELI  TOTAL                                           3.056,00 mii lei

                                    din care:    

I. CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

                                                            1. Cheltuieli de personal                940,00  mii lei

                                                            2. Cheltuieli materiale                    734,00  mii lei

                                                            3. Asistenţă socială                            60,00  mii lei

                                                            4. Alte cheltuieli                                 71,00  mii lei

II. CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

                                                             1.Cheltuieli de capital                1.251,00  mii lei

                                                                                   

Art.8 -            Cheltuielile de dezvoltare în suma de 1 251,00 mii lei se utilizează pentru investiții ale comunei și este sintetizat în anexa nr.2 la prezenta iar excedentul anului precedent în suma de 227,00 mii lei vor fi utilizate ca sursă de acoperire a golului de casă  la secţiunea de dezvoltare .

 

            Art.9 -            Primarul comunei, împreună cu serviciul public de specialitate, poate propune rectificarea bugetului local al comunei, ca urmare a unor măsuri fiscale, a adaptării legislaţiei la condiţiile economiei de piaţă şi în cazuri temeinic justificate.

 

            Art.10 -          Anexele nr. 1 – 2  fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  10 februarie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

                                               

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

                                                            Sárosi Ferenc

                                                                                                            Contrasemnează,         

 

Nr.3

 

Hodoşa, la  10 februarie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind desemnarea  reprezentantului comunei Hodoșa

în  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ

 

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 10 februarie 2015;

Văzând expunerea de motive nr.162 din 5 februarie 20145 a primarului comunei Hodoșa, precum şi avizele comisiilor de specialitate,

Având în vedere dispoziţiile art. 11, alin.(1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 14 alin.(1) din statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ”,

În temeiul prevederilor ale art. 36 alin.(2) lit. c) şi d) şi ale art. 45 alin.(1) din Legea  administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

   Art.1  -           Se împuterniceşte domnul BARABASI  OTTO în calitate de  primar al comunei  Hodoșa să reprezinte comuna HODOȘA  în  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ..

 

Art.2-             Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, precum şi  Primarului comunei Hodoșa şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ” care răspund de aducerea sa la îndeplinire..

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  10 februarie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

               

 

                                                PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

                                                           

Sárosi  Ferenc                                             

Contrasemnează,    

 

Nr.4

 

Hodoşa, la  10 februarie 2015

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

           privind aprobarea reţelei şcolare pentru anii 2015- 2016

de pe raza teritorială a comunei Hodoşa

 

 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 10 februarie 2015;

Ţinând cont de expunerea de motive cu nr.178 din 09 februarie 2015, a raportului compartimentului de resort din cadrul instituţiei primarului ;

În conformitate cu prevederile art.19 alin.(4) şi art.61 alin.(2) şi alin.(5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor  art.22 din Ordinului MEN nr.4894/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2015-2016;

În temeiul articolului art.36 alin (1) şi (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

                                                            h o t ă r e ş t e :

 

            Art.1  -           Se aprobă Reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  de pe raza teritorială a comunei Hodoşa , propuse să funcţioneze în anul şcolar 2015-2016, conform anexei nr.1  la prezenta hotărâre.

 

Art.2 -            Primarul comunei,  împreună cu Directorul unităţii de învăţământ cu personalitate juridică din comună se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prezentei .

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  10 februarie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

 

 

                                                 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

Sárosi  Ferenc                                             

Contrasemnează,    

 

 

 

Nr.5

 

Hodoşa, la  10 februarie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind acordarea ajutoarelor de înmormântare sau a ajutoarelor de urgență

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 10 februarie 2015;

Având în vedere expunerea de motive nr.  180 din 10 februarie 2015 a primarului comunei , proiectul de hotărâre inițiat de acesta precum și avizelor comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.28, alin.2 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, ale art.41-48 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.9,  art.15, art.129 si art.132 lit.c din Legea nr.292/2011 a asistentei sociale,

În temeiul articolului art.36 alin (1) şi (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

 

                                    CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre :

 

 

            Art.1  -           Se acordă un ajutor de înmormântare în limita sumei de 1.000 lei în cazul decesului unei persoane din familia beneficiară de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social precum și în cazul decesului unei persoane cu situație familială deosebită.

Ajutorul se acordă unei singure persoane care poate fi, după caz, soțul supravietuitor, copilul, părintele. tutorele, curatorul, moștenitorul în condițiile dreptului comun, sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedește că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

 

Art.2 -            Se acordă ajutor de urgență familiilor sau persoanelor care se află în situații de necesitate, cauzate de calamități naturale sau alte situații deosebite,  în cuantum de maxim 1.000 lei, în funcție de valoarea estimată a pagubei sau a costului intervenției în cazurile deosebite.

 

Art.3.             -           Ajutoarele de înmormântare sau urgență se acordă prin dispoziție a primarului comunei, în baza următoarelor documente:  solicitarea scrisă a beneficiarului, documente justificative , anchetă socială prin care se certifică situațiile de necesitate sau, dupa caz, situațiile deosebite în care se află familiile sau persoanele singure .

 

Art.4.-            Se aprobă decontarea cheltuielilor ocazionate de înhumarea persoanelor fără identitate sau fără aparținători legali, decedate pe raza comunei Hodoșa, in baza unui contract de prestări servicii încheiate cu o firmă specializată.

 

Art.5.-            Periodic, în funcție de evoluția costurilor și a prețurilor, consiliul local va putea reactualiza limita maximă  a ajutoarelor de înmormântare sau a ajutoarelor de urgență stabilite prin prezenta hotărâre.

           

Art.6.-            Compartimentele de asistență socială și financiar contabil împreună cu primarul comunei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .

 

 

 

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  10 februarie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

 

 

 

 

 

 

                                                 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

Sárosi  Ferenc                                 

 

 

 

           

Contrasemnează,    

 

 

 

Nr.6

 

Hodoşa, la  10 februarie 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

             privind aprobarea execuţiei bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2014

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 12 martie 2015;

Analizând raportul nr.263 din 27 februarie 2015 privind execuția bugetului local al comunei Hodoşa la data de 31 decembrie 2014, întocmit de contabila primăriei comunei,

În conformitate cu prevederile art. 57 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice locale, modificat şi completat şi ale Legii privind bugetul de stat pe 2013,

În temeiul articolului art.36 alin (1) şi (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -           Se aprobă contul de execuţie al bugetului local al comunei Hodoşa la data de 31 decembrie 2014, după cum urmează:

-  Venituri  realizate în suma de 2.070.904  lei

-  Cheltuieli în suma de 2.025.342  lei

-  Excedentul bugetar aferent anului 2014 fiind în suma de :  45.562 lei

 

Art.2  -           Contul de execuţie detaliată a bugetului local pe anul 2014 este cuprinsă în anexa  care face parte integrantă din prezenta. 

            Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  12 martie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

                                               

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Sárosi  Ferenc

 

                                                                                                            Contrasemnează,         

 

Nr.7

 

Hodoşa, la  12 martie 2015

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

             privind aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcătuiesc

domeniul public şi privat al comunei Hodoşa

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 12 martie 2015;

            Analizând raportul nr. 264 din 27 februarie 2015 întocmit de contabila primăriei prin care se propune aprobarea valorii de inventar a bunurilor ce alcătuiesc patrimoniul public şi privat al comunei Hodoşa și a scoaterii din funcțiune a unor bunuri;         

Văzând Ordinul nr. 2861 din 09/10/2009  pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor

Potrivit prevederilor O. G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale

În conformitate cu prevederile art.36 alin (1)  şi alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, modificată şi completată

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1  -           Se aprobă inventarul patrimoniului public şi privat al comunei, a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar reflectate în contabilitatea primăriei comunei Hodoşa.

            Valoarea totală de inventar a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar reflectate în contabilitate este de 16.700.501,76  lei .                                               

            Art.2  -           Situaţia activelor fixe la data de 31 decembrie 2014 este cuprinsă în

anexa nr.1  la prezenta hotărâre.

Art.3 -            Se aprobă scoaterea din funcțiune a unor bunuri din inventarul patrimoniului public şi privat al comunei, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.4  -           Se împuternicește primarul comunei Hodoșa cu numirea comisiei de casare și cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

            Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  12 martie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

           

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Sárosi Ferenc

                                                                                                            Contrasemnează,         

 

Nr.8

 

Hodoşa, la  12 martie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară ECOLECT MUREŞ

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 10 februarie 2015;

Văzând expunerea de motive nr.275/2015 a primarului comunei , precum şi avizul comisiilor de specialitate,

Luând în considerare prevederile art.8 alin.(3), lit.”c”, art.10 din Legea nr.51/2006 a serviciilor publice comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.742/2014 privind modificarea anexelor nr.2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr.855/2008, pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului - cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008, pentru aprobarea actului constitutiv – cadru şi a statutului - cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice,

În conformitate cu prevederile art.17, alin.(2), lit.”h”, art.20, alin.(3)  şi art.37, alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ coroborat cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2005,

În temeiul prevederilor art.11 şi art.36 alin. (2) lit. „b” şi „d”, precum şi cele ale art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

          Art.1  - Se aprobă modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  ”ECOLECT MUREŞ „, în conformitate cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2  - Se mandatează Primarul comunei, dl. BARABASI  OTTO reprezentantul comunei în Adunarea Generală a Asociaţiei, să voteze  aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociației în sensul dispozițiilor art. 1 și să îndeplinească toate procedurile legale care decurg din aceasta, inclusiv actualizarea actelor în cauză, cu toate modificările survenite de la înfiinţarea Asociaţiei.

Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Primarului comunei, dl.Barabasi Otto și  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREŞ„, care răspunde de aducerea ei la îndeplinire.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  12 martie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

               

                                                PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

                                                           

Sárosi  Ferenc                                             

Contrasemnează,    

 

Nr.9

 

Hodoşa, la  12 martie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea participării unei delegaţii din partea comunei  Hodoșa

la localitatea Szegilong din Ungaria.

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 12 martie 2015;

Analizând Nota nr.314din 06 martie 2015 a primarului comunei Hodoşa prin care se propune aprobarea participării  unei delegaţii  din partea comunei  Hodosa la localitatea Szegilong din Ungaria la invitația domnului primar Talárovics László din Szegi.

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare, ale HGR nr.1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului precum și ale Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând prevederile art.IV, alin.(4) lit.b) din Ordonanţă de urgenţă nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „e” şi alin. 7 art. 45 alin (1) din Legea nr.215/2001, Legea  administraţiei publice locale, republicată,modificată și completată

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

   Art.1  -           Aprobă   participarea delegaţiei comunei Hodoşa la invitaţia primarului localităţii Szegi din Ungaria, în perioada 16-19 martie 2015 .

Componenţa nominală a delegaţiei este conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2-             Aprobă  efectuarea cheltuielilor  în sumă de până la 3000,00 lei ocazionate de participarea delegaţiei la această invitație, din bugetul Consiliului local al comunei Hodoşa.

 

Art.2-             Cu aducerea la îndeplinire a  prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Hodoşa

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  12 martie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

               

                                                PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

                                                           

Sárosi  Ferenc                                             

Contrasemnează,    

Nr.10

 

Hodoşa, la  12 martie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind validarea unei dispoziții ale primarului comunei

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 23 aprilie 2015;

Analizând raportul nr.468 din 15 aprilie 2015 privind validarea Dispoziției nr.23 din 20 martie 2015 ale primarului comunei, întocmit de contabila primăriei comunei,

Luând în considerare prevederile art.82 din Legea nr.273/2006   privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii privind bugetul de stat pe 2014,

În temeiul articolului art.36 alin (1) şi (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -           Se validează Dispoziția nr.23 din 20 martie 2015 ale primarului comunei Hodoșa în sensul  modificării Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Hodoșa pe anul 2015, conform anexei  la prezenta hotărâre .

Art.2  -           Se însărcinează contabila primăriei cu introducerea prezentei în bugetul local pe anul 2015, aprobat prin Hotărârea consiliului local al comunei Hodoșa nr.3 din 10 februarie 2015. 

            Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  23 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi.

                                               

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Bakó  Antal

 

                                                                                                            Contrasemnează,         

 

Nr.11

 

Hodoşa, la  23 aprilie 2015

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind reorganizarea Serviciului Voluntar

pentru Situații de Urgență al comunei Hodoșa

 

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 23 aprilie 2015;

Analizând raportul nr.476 din 17 aprilie 2015 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Hodoșa, proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate ale consiliului local .

În baza prevederilor Legii nr.481/2004 privind protecția civilă, republicată, a Legii nr.363/2002 privind înființarea , organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență precum și a O.M.A.I. nr.718/2005 privind Criteriile de performanță privind structura organizatorică și dotarea acestor servicii,

În temeiul articolului art.36 alin (6) , lit.a) , pct.8 coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată și completată,

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -           Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de categoria I –a aflat în subordinea Consiliului local al comunei Hodoșa, județul Mureș, conform anexei  la prezenta hotărâre .

Art.2  -           Se însărcinează șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Hodoșa cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

            Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  23 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi.

                                               

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Bakó  Antal

 

                                                                                                            Contrasemnează,         

 

Nr.12

 

Hodoşa, la  23 aprilie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

 

             privind modificarea şi completarea HCL nr. 20/2014 privind stabilirea

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015

 

 

 

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 23 aprilie 2015;

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 475/17 aprilie 2015 , prezentată de domnul primar

În temeiul art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare , ale art. 282 din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul articolului art.36 alin (1) şi (4) lit.c) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată și completată

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

 

Art.1  -           Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 se modifică şi se completează după cum urmează:

 

I . La capitolul IV.TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR , în tabelul de la litera B. taxa pt.eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare ,se introduce două taxe noi și anume:

 

 

Felul taxei

Anul 2014    - lei -

Anul 2015    - lei -

Taxa pt.eliberarea atestatului de producător – lei/atestat

0

20

 

 Taxa pt.eliberarea carnetului de producător – lei/carnet

0

15

 

 

 

 

 

II . La capitolul IV.TAXE SPECIALE , punctul 1. Se modifică și va avea următorul cuprins :

”1.Taxa pentru remăsurarea terenurilor agricole şi forestiere: pe hectar sau fracţiune

de hectare.      

Anul 2014

15,00 lei/ha

Anul 2015

80,00 lei/ha

Remăsurarea terenurilor agricole se face, la cererea deţinătorilor de terenuri, de către Comisia locală de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, după orele de program. La a doua remăsurare, taxa pe hectar sau fracțiune de hectar se dublează.

Taxa la  înmânarea titlurilor de proprietate neridicate rămâne în suma de 15 lei/ha sau fracțiune  de hectare.

Art.2  -           Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează secretarul comunei precum și compartimentul financiar contabil al primăriei comunei Hodoșa .

 

            Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  23 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi.

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Bakó  Antal

 

 Nr.13

 

Hodoşa, la  23 aprilie 2015

 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 


                                                                                H O T Ă R Â R E

             privind menținerea U.A.T. Comuna Hodoșa  în teritoriul eligibil LEADER

al Asociației LEADER Valea Nirajului


Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 23 aprilie 2015;

Văzând Actul Constitutiv și Statutul Asociației LEADER Valea Nirajului, Hotărârea Consiliului Local al Comunei nr. 10 din  21 iunie 2010 privind aprobarea participării Comunei Hodoșa în calitate de membru fondator la înfiinţarea „Asociaţiei Leader Valea Nirajului”, Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și Ghidul Solicitantului pentru accesarea Sub-măsurii 19.1 ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală”;

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată;

Ținând cont de prevederile O.G. 26/2000, cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin (2) litera ”d” din Legea nr. 215/2001 Legea administrației publice locale, republicată, modificată și completată,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1  -           Menținerea U.A.T.  Comuna Hodoșa în teritoriul eligibil LEADER acoperit de parteneriatul „Asociația LEADER Valea Nirajului” precum și în cadrul structurii asociației  în vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală pentru perioada 2014 – 2020.

Art.2  -           Autoritatea Publică Locală nu va adera la un alt parteneriat ce va implementa o Strategie de Dezvoltare Locală cu finanțare prin PNDR 2014-2020.

Art.3  -           Primarul comunei va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  23 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi.

 

PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Bakó  Antal

        

Nr.14

 

Hodoşa, la  23 aprilie 2015

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind validarea unei dispoziții ale primarului comunei

 

  

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 11 iunie 2015;

Analizând raportul nr.667 din 11 iunie 2015 privind validarea Dispoziției nr. 40 din

28 mai 2015 ale primarului comunei, întocmit de contabila primăriei comunei,

Luând în considerare prevederile art.82 din Legea nr.273/2006   privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii privind bugetul de stat pe 2014,

În temeiul articolului art.36 alin (1) şi (2) lit.b) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

  

Art.1  -           Se validează Dispoziția nr.40 din 28 mai 2015 ale primarului comunei Hodoșa în sensul  modificării Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Hodoșa pe anul 2015, conform anexei  la prezenta hotărâre .

Art.2  -           Se însărcinează contabila primăriei cu introducerea prezentei în bugetul local pe anul 2015, aprobat prin Hotărârea consiliului local al comunei Hodoșa nr.3 din 10 februarie 2015. 

            Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  11 iunie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

                                               

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Bereczki  Béla

           

Nr.15

 

Hodoşa, la  11 iunie 2015

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

                                                             H O T Ă R Â R E

 

privind înființarea serviciului public de alimentare cu apă în comuna Hodoșa și

aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă

 

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 11 iunie 2015;

Având în vedere prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările şi completările ulterioare,

În baza art. 2, alin. (4), art. 10 alin. (1), lit. a, art. 12 alin. (1), lit. e, și art. 18 alin. (2) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere Ordinul nr. 88/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

Având în vedere expunerea de motive (referat) cu nr. 668 din 4 iunie 2015 a primarului comunei Hodoșa şi raportul de avizare a comisiilor de specialitate ;

În temeiul art. 36 alin.(7) litera a) şi c) şi art. 45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1  -           Se aprobă înființarea serviciului public de alimentare cu apă din comuna Hodoșa.

Art.2  -           Se aprobă Regulamentul serviciului de alimentare cu apă din comuna Hodoșa, conform anexei 1 care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  11 iunie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

                                               

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Bereczki  Béla

 

         

Nr.16

 

Hodoşa, la  11 iunie 2015

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind înființarea serviciului public de gospodărire comunală în comuna Hodoșa

 

 
Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 01 iulie 2015;

Luând în considerare prevederile OG 71/2002 privind privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

Având în vedere proiectul " Înfiinţarea şi dotarea serviciului de gospodărire comunală în Comuna Hodoşa”;

Având în vedere expunerea de motive (referat) cu nr. 668 din 4 iunie 2015 a primarului comunei Hodoșa şi raportul de avizare a comisiilor de specialitate ;

În temeiul art. 36 alin.(7) litera a) şi c) şi art. 45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1  -           Se aprobă înființarea serviciului public de gospodărire comunală în  comuna Hodoșa, județul Mureș

Art.2  -           Se aprobă Regulamentul serviciului de gospodărire comunală în  comuna Hodoșa, județul Mureș , conform anexei  care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  01 iulie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi.

                                               

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Bakó  Antal

 

          

Nr.17

 

Hodoşa, la  01 iulie 2015

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind alocarea unei sume din bugetul local

pentru susținerea legăturilor de înfrățire între localități

 

 
Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 01 iulie 2015;

Având în vedere prevederile art. 11, alin. (3) şi art. 16, alin. (1), (2), (3) şi (4) din Legea 215/2001 republicată, a Administraţiei Publice Locale, precum și ale HCL nr.5/2003 și HCL nr.5/2013 privind stabilirea relațiilor de înfrățire ale comunei Hodoșa cu localități din străinătate,

Având în vedere expunerea de motive  cu nr. 764 din 24 iunie 2015 a primarului comunei Hodoșa şi raportul de avizare a comisiilor de specialitate ;

În temeiul art. 36 alin.(2) litera e) şi art. 45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1  -           Se aprobă alocarea sumei de 6.000 lei din bugetul local al comunei Hodoșa pentru susținerea legăturii de înfrățire între localități , cu ocazia inaugurării parcului din  centrul localității Hodoșa .

Art.2  -           Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei  precum și serviciul contabil al primăriei .

            Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  01 iulie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 9 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi.

                                               

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Bakó  Antal

 

           

Nr.18

 

Hodoşa, la  01 iulie 2015

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind modificarea și completarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de gospodărire comunală în comuna HODOȘA

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 23 iulie 2015;

Luând în considerare prevederile OG 71/2002 privind privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice,

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 01 iulie 2015, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de gospodărire comunală în comună,

Luând în considerare solicitarea Autorităţii Rutiere Române şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru activităţi economico-financiare,

În temeiul art. 36 alin.(7) litera a) şi d) şi art. 45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1  -           În anexa la HCL nr.17 din 01 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului de gospodărire comunală în comuna Hodoșa, CAP. 3 - Organizarea si gestiunea serviciului de gospodărire comunală în Comuna Hodoşa se modifică și se completează, după cum urmează:

1.      La  art.9 se introduc două aliniate 9 (2)  și 9(3), cu următorul cuprins :

” 2) Consiliul local are ca obiect de activitate și transportul public de persoane

realizate cu mijloacele de transport din dotare ”.

   3) Regulamentul serviciului de transport public de persoane se regăsește în

anexa nr.1  ”.

Art.2  -           Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

            Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  23 iulie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Bereczki  Béla

 

                                                                                                            Contrasemnează,         

Nr.19

 

Hodoşa, la  23 iulie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind alocarea unei sume din bugetul local

pentru finanțarea transportului unei delegații la Géderlak din Ungaria

 

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 23 iulie 2015;

Având în vedere prevederile art. 11, alin. (3) şi art. 16, alin. (1), (2), (3) şi (4) din Legea 215/2001 republicată, a administraţiei publice locale, precum și ale HCL nr.5/2003 și HCL nr.5/2013 privind stabilirea relațiilor de înfrățire ale comunei Hodoșa cu localități din străinătate,

Având în vedere expunerea de motive  cu nr. 855 din 16 iunie 2015 a primarului comunei Hodoșa şi raportul de avizare a comisiilor de specialitate ;;

În temeiul art. 36 alin.(2) litera e) şi art. 45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1  -           Se aprobă decontarea sumei de 7.500 lei din bugetul local al comunei Hodoșa pentru deplasarea unei delegații în localitatea înfrățită Géderlak din Ungaria.

Art.2  -           Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei  precum și serviciul contabil al primăriei .

            Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  23 iulie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

                                               

 
 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Bereczki  Béla

 

                                                                                                           

Nr.20

 

Hodoşa, la  23 iulie 2015

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

  

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind procedurii de finalizare a investiției

Modernizare Baza Sportiva  Localitatea Isla, comuna Hodoşa –

Construire teren de sport multifuncţional şi clădire de vestiare

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 23 iulie 2015;

Având în vedere lucrarea privind  ” Modernizare Baza Sportiva  Localitatea Isla, comuna Hodoşa - Construire teren de sport multifuncţional şi clădire de vestiare ” executat în baza contractului   nr.262 din 02 martie 2010;

Luând în considerare punctul 4.2 din Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrării cu   nr. 1189/14.11.2013 și implicit anexa nr.2 la procesul verbal amintit ,

Constatând că în termenul stabilit prin somația cu nr.830/2015, societatea beneficiară a contractului de execuție nu s-a achitat de aceste prevederi,

Având în vedere expunerea de motive  cu nr. 852 din 15 iulie 2015 a primarului comunei Hodoșa şi raportul de avizare a comisiilor de specialitate ;

În temeiul art. 36 alin.(2) litera c) şi art. 45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1  -           Se aprobă utilizarea sumei din disponibilizarea garanției de bună execuție la lucrarea ” Modernizare baza sportive din localitatea Isla, comuna Hodoşa - Construire teren de sport multifuncţional şi clădire de vestiare „ executată în baza contractului nr.262 din 02 martie 2010 de către firma SC  PROCON 16  SRL Tg.Mureș, unitate intrată în procedură de faliment prin Sentința cu nr.1612/18.11.2014 emisă de Tribunalul specializat Mureș .

Art.2  -           Se aprobă identificarea unui executant care în cadrul sumei disponibilizate prin art.1 să execute lucrările prevăzute în procesul verbal de recepție la terminarea lucrării.

Art.3  -           Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei .

            Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  23 iulie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Bereczki  Béla

                                   

Nr.21

 

Hodoşa, la  23 iulie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

  

 
                                                                               
H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2015

  

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 29 septembrie 2015;

   Având în vedere :

- Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat Romaniei pe 2015 , a Hotărârii

nr.20/2014 ale consiliului local privind taxele și impozitele locale .

- Raportul cu nr.1132 din 23 septembrie 2015 al serviciului public al primăriei

comunei precum și a avizului comisiei de specialitate ale consiliului local,

- Deciziile  nr.265892/2015, nr.267371/2015   și  nr.267600/2015  a directorului

A.J.F.P.Mureş,  a Hotărârii nr. 109/2015 a consiliului județean privind repartizarea de sume defalcate pentru finanțarea drumurilor județene și comunale ;

                        - Dispozițiile nr.68 din 21 august 2015 și nr.79 din 21 septembrie 2015 al primarului comunei privind modificări ale bugetului de venituri și cheltuieli,

            În temeiul articolului art.36 alin (1) şi (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

                                                            h o t ă r e ş t e :

 

   Art.1  -           (1)Bugetul rectificat  al comunei Hodoşa pe anul 2015 este în sumă 3.133,00  mii lei la partea  de venituri şi în sumă de 3.133,00  mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit  0,00 lei.

 (2) Partea de venituri ale bugetului local se modifică cu suma de 24,00 mii lei 

 (3) Partea de cheltuieli ale bugetului local se modifică la secțiunea de funcționare cu suma de 24,00 mii lei 

(4) Urmare a modificărilor de la alin.(2) și (3) , bugetul local al comunei  se prezintă astfel: 

            A. VENITURI  TOTAL                                                                    3.133,00  mii lei

                                                din care :

 

I.         SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

                                    Venituri proprii                                                      1.374,79  mii lei

                                    Sume defalcate din TVA                                          1030,21  mii lei

                                    Subvenţii de la bugetul de stat                                  35,00  mii lei

                                    Vărsăminte din secțiunea de funcționare                       - 558,00  mii lei

II.        SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

                                    Fonduri F.E.A.D.R.                                                     540,00  mii lei

Subvenţii de la bugetul de stat pentru FEN           153,00  mii lei

                                    Vărsăminte din secțiunea de funcționare                         558,00  mii lei

           

B. CHELTUIELI  TOTAL                                                               3.133,00  mii lei

                                                din care:    

 

I. CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

                                                            1. Cheltuieli de personal                972,00  mii lei

                                                            2. Cheltuieli materiale                    701,00  mii lei

                                                            3. Fond de rezervă                             78,00  mii lei

                                                            3. Asistenţă socială                            60,00  mii lei

                                                            4. Alte cheltuieli                                 71,00  mii lei

II. CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

                                                             1.Cheltuieli de capital                1.251,00  mii lei

 

(5) Detalierea modificărilor de la alin (2) și  (3) este prezentat în anexa nr.1

 

Art.2 -            Cheltuielile de personal de la secțiunea de funcționare cuprind și sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru maxim 20 de posturi de asistenți personali ale persoanelor cu handicap.

 

Art.3 -            Cheltuielile de dezvoltare în suma de 1 251,00 mii lei se utilizează pentru investiții ale comunei și iar modificarea acestuia este sintetizat în anexa nr.2 la prezenta .

           

Art.2 -            Anexa nr. 1 și 2  fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.3 -            Primarul comunei, împreună cu Compartimentul financiar contabil, taxe și impozite va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa extraordinară din  29 septembrie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

 
 

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Bereczki  Béla

 

 


Nr.22

 

Hodoşa, la  29 septembrie  2015

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 
 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului public de alimentare cu apă din comuna Hodoșa și a documentaţiei de organizare şi derulare a procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă din comuna Hodoșa, a caietului de sarcini pentru serviciul public de alimentare cu apă din comuna Hodoșa şi a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă din comuna Hodoșa

 

 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 22 octombrie 2015;

Având în vedere prevederile art. 23 alin. 1, litera b.) și alin.2 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările şi completările ulterioare

În baza art. 10 alin. 1, lit. a, art. 12 alin. 1, lit. e, art. 18 alin. 2 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere expunerea de motive (referat) a primarului comunei Hodoșa şi raportul de avizare a comisiilor de specialitate

În temeiul art. 36 alin.(7) litera a) şi c) şi art. 45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1  -           Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă din comuna Hodoșa, conform anexei nr.1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2  -          Se aprobă ca modalitate de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă din comuna Hodoșa, gestiunea delegată.

Art. 3  -          Se aprobă documentaţiile de organizare şi derulare a procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din comuna Hodoșa, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 4  -          Se aprobă caietul de sarcini pentru serviciul public de alimentare cu apă din comuna Hodoșa, conform anexei nr.3 care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5  -          Se aprobă taxa de participare/ofertant în cuantum de 3.500 lei. Taxa de participare se poate achita cu ordin de plată la Trezoreria municipiului Tîrgu Mureș în contul RO54TREZ4765006XXX004882 al Comunei Hodoșa sau la casieria instituţiei înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor indicate în anunțul de participare.

Art. 6  -          Se aprobă contractul de delegare pentru furnizarea/prestarea serviciul public de alimentare cu apă din comuna Hodoșa, conform anexei nr.4 care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7  -          Se aprobă contractul pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă, conform anexei nr.5 care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8  -          Prezenta Hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Hodoșa.

            Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  22 octombrie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 6 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 6 consilieri locali prezenţi.

                                        

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Demeter Mihály

 

                                   


Nr.23

 

Hodoşa, la  22 octombrie 2015

 

 


ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

  

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru delegarea

serviciului public de alimentare cu apă din comuna Hodoșa

 

Consiliul local al comunei Hodoșa, întrunit în şedinţă ordinară din 22 octombrie 2015,

În temeiul prevederilor  HG nr. 717/02.07.2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, a criteriilor de selectie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilitati publice si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice.

Având în vedere expunerea de motive (referat) a primarului comunei Hodoșa şi raportul

de avizare a comisiilor de specialitate

 În temeiul art. 36 alin.(2) litera b) şi art. 45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 Legea

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HODOŞA

adoptă prezenta hotărâre

 

Art.1  -           Se aprobă constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă din comuna Hodoșa , în următoarea componenţă:

ORBÁN SÁNDOR- președinte cu drept de vot

CSIZMÁS ZOLTÁN - secretar

NADASAN  VASILE- membru

Kristály Bíborka – Réka - expert extern cooptat, fără drept de vot

Bereczki  Béla- membru rezervă

 

Art.2  -           Se însărcinează secretarul comunei cu aducerea la cunoștință a membrilor

comisiei de la art.1 a prezentei hotărâri .

            Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  22 octombrie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 6 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 6 consilieri locali prezenţi.

                                               

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Demeter Mihály

                                                                                                                        Contrasemnează,         

 

Nr.24

 

Hodoşa, la  22 octombrie 2015

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

  

 

                                                                                H O T Ă R Â R E

 

          privind stabilirea taxelor şi impozitelor  locale pe anul 2016

 
 

Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa ordinară din 6 noiembrie 2015 ;

            Având în vedere prevederile:       

- art. 36 alin. (4) lit. c.) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

republicată, modificată și completată

- Legea nr. nr. 273 din 29 iunie 2006  privind finanţele publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare,

- Titlul IX  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  ;

- HGR nr.1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si

taxele locale si alte taxe asimilare acestora aplicabile incepând cu anul fiscal 2013;

Ţinând seama de expunerea de motive nr.1320 din 30 octombroie 2015 precum şi a avizului favorabil a comisiei pentru activităţi economico- financiare a consiliului local,

În temeiul articolului art.36 alin (1) şi (4) lit.c) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

 

Consiliul Local al comunei Hodoşa  adoptă prezenta hotărâre.

 

 

                Art. 1.         Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2016, după cum urmează:

a.) cota prevăzută la art.457 alin. (1) din Codul fiscal,  ( clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice) se stabileşte la 0,1 %

b.)  cota prevăzută la art.458 alin. (1) din Codul fiscal, ( clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice) se stabileşte la 0,8 %

c.) cota prevăzută la art.460 alin. (1) din Codul fiscal, ( clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice) se stabileşte la 0,2 %

d.) cota prevăzută la art.460 alin. (2) din Codul fiscal, ( clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice) se stabileşte la 1,3 %

e.) cota prevăzută la art.477 alin. (5) din Codul fiscal, (servicii de reclamă şi publicitate) se stabileşte la 2 %

f.) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2016, constituind  anexa nr. 1  la prezenta hotărâre;

g.) delimitarea zonelor din cadrul comunei pentru determinarea impozitelor şi a taxelor pentru terenurile din cadrul intravilanelor și extravilanelor comunei sunt stabilite în situația delimitării zonelor ce constituie anexa nr.2   la prezenta hotărâre

 

Art. 2.        (1) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijlocul de transport datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%

            (2) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri, terenuri, amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale și mijloace de transport  pentru care impozitul este datorat bugetului local al comunei Hodoșa, prevederile alin. (1) se referă la impozitul pe clădiri, terenuri, mijloace ade transport cumulate .

 

             Art. 3.       Anexele nr. 1-2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 4. – (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Mureş în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, celor interesaţi şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Hodoşa.

(2) Aducerea la cunoştinţă se face prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale și pe site-ul Primăriei comunei Hodoșa.

 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa ordinară din  6 noiembrie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 7 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 7 consilieri locali prezenţi.

       


                                                PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Demeter Mihály                                           

 

 

                                                                                                                        Contrasemnează,   

 


Nr.25

 

Hodoşa, la  06 noiembrie 2015

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

 
                                                                               
H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Hodoşa pe anul 2015

 
 

            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa extraordinară din 23 noiembrie 2015;

   Având în vedere :

- Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat Romaniei pe 2015 , a Hotărârii

nr.20/2014 ale consiliului local privind taxele și impozitele locale .

- Raportul cu nr.1433 din 18 noiembrie 2015 al serviciului public al primăriei

comunei precum și a avizului comisiei de specialitate ale consiliului local,

- Deciziile  nr.586602/2015, nr.586776/2015   și  nr.587193/2015  a directorului

A.J.F.P.Mureş,  a Hotărârii nr. 147/2015 a consiliului județean privind repartizarea de sume defalcate  din TVA pentru echilibrare, descentralizare și finanțarea drumurilor comunale ;

            În temeiul articolului art.36 alin (1) şi (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

                                                            h o t ă r e ş t e :

 

   Art.1  -           (1)Bugetul rectificat  al comunei Hodoşa pe anul 2015 este în sumă 3.196,00  mii lei la partea  de venituri şi în sumă de 3.196,00  mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit  0,00 lei.

 (2) Partea de venituri ale bugetului local se modifică cu suma de 52,00 mii lei 

 (3) Partea de cheltuieli ale bugetului local se modifică la secțiunea de funcționare cu suma de 52,00 mii lei 

(4) Urmare a modificărilor de la alin.(2) și (3) , bugetul local al comunei  se prezintă astfel: 

            A. VENITURI  TOTAL                                                                    3.196,00  mii lei

                                                din care :

 

I.         SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

                                    Venituri proprii                                                      1.226,79  mii lei

                                    Sume defalcate din TVA                                        1.258,21  mii lei

                                    Subvenţii de la bugetul de stat                                  35,00  mii lei

                                    Vărsăminte din secțiunea de funcționare                       - 518,00  mii lei

II.        SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

                                    Fonduri F.E.A.D.R.                                                     523,00  mii lei

Subvenţii de la bugetul de stat pentru FEN           153,00  mii lei

                                    Vărsăminte din secțiunea de funcționare                         518,00  mii lei

           

 

B. CHELTUIELI  TOTAL                                                               3.196,00  mii lei

                                                din care:    

 

I. CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

                                                            1. Cheltuieli de personal            1.075,00  mii lei

                                                            2. Cheltuieli materiale                    796,00  mii lei

                                                            3. Fond de rezervă                               0,00  mii lei

                                                            3. Asistenţă socială                            60,00  mii lei

                                                            4. Alte cheltuieli                                 71,00  mii lei

II. CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

                                                             1.Cheltuieli de capital                1.194,00  mii lei

 

(5) Detalierea modificărilor de la alin (2) și  (3) este prezentat în anexa nr.1

 

Art.3 -            Cheltuielile de dezvoltare în suma de 1 194,00 mii lei se utilizează pentru investiții ale comunei și iar modificarea acestuia este sintetizat în anexa nr.2 la prezenta .

           

Art.2 -            Anexa nr. 1 și 2  fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.3 -            Primarul comunei, împreună cu Compartimentul financiar contabil, taxe și impozite va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 
 

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa extraordinară din  23 noiembrie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

 

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Demeter Mihály

 
            


Nr.26

 

Hodoşa, la  23 noiembrie  2015

 -------------------------------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA HODOŞA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea rectificarea  și modificarea bugetului local

al comunei Hodoşa pe anul 2015

 


            Consiliul local al comunei Hodoşa, în şedinţa extraordinară din 17 decembrie 2015;

   Având în vedere :

- Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat Romaniei pe 2015 , a Hotărârii

nr.20/2014 ale consiliului local privind taxele și impozitele locale .

- Raportul cu nr.1532 din 11 decembrie 2015 al serviciului public al primăriei

comunei precum și a avizului comisiei de specialitate ale consiliului local,

- Decizia  nr.589385/2015 a directorului  A.J.F.P.Mureş privind repartizarea

sumelor defalcate din TVA  pentru cheltuielile descentralizate

            În temeiul articolului art.36 alin (1) şi (4) lit.a) coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

 

                                                             h o t ă r e ş t e :

 
   Art.1  -
           (1)Bugetul rectificat și modificat al comunei Hodoşa pe anul 2015 este în sumă 3.204,00  mii lei la partea  de venituri şi în sumă de 3.204,00  mii lei la partea de cheltuieli, cu un deficit  0,00 lei.

 (2) Partea de venituri ale bugetului local se modifică cu suma de 8,00 mii lei 

 (3) Partea de cheltuieli ale bugetului local se modifică la secțiunea de funcționare cu suma de 8,00 mii lei 

(4) Urmare a modificărilor de la alin.(2) și (3) , bugetul local al comunei  se prezintă astfel: 

            A. VENITURI  TOTAL                                                                    3.204,00  mii lei

                                                din care :

 
I.         SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE

                                    Venituri proprii                                                      1.226,79  mii lei

                                    Sume defalcate din TVA                                        1.266,21  mii lei

                                    Subvenţii de la bugetul de stat                                  35,00  mii lei

                                    Vărsăminte din secțiunea de funcționare                       - 518,00  mii lei

II.        SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE

                                    Fonduri F.E.A.D.R.                                                     523,00  mii lei

Subvenţii de la bugetul de stat pentru FEN           153,00  mii lei

                                    Vărsăminte din secțiunea de funcționare                         518,00  mii lei

             

B. CHELTUIELI  TOTAL                                                               3.204,00  mii lei

                                                din care:    

 
I. CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

                                                            1. Cheltuieli de personal            1.083,00  mii lei

                                                            2. Cheltuieli materiale                    784,00  mii lei

                                                            3. Fond de rezervă                               0,00  mii lei

                                                            3. Asistenţă socială                            60,00  mii lei

                                                            4. Alte transferuri                              12,00  mii lei

                                                            5. Alte cheltuieli                                 71,00  mii lei

II. CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

                                                             1.Cheltuieli de capital                1.194,00  mii lei

 

(5) Detalierea modificărilor de la alin (2) și  (3) este prezentat în anexa nr.1

 

Art.2 -            Anexa nr. 1  face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art.3 -            Primarul comunei, împreună cu Compartimentul financiar contabil, taxe și impozite va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  

Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Hodoşa în şedinţa extraordinară din  17 decembrie 2015, cu respectarea prevederilor art.41 alin.1 din Legea nr.215/2001, cu un număr de 8 voturi din numărul total de 9 consilieri locali în funcţie şi 8 consilieri locali prezenţi.

 

 PREŞEDINTE de ŞEDINTĂ,

 

                                                            Demeter Mihály

 

           

Nr.27

 

Hodoşa, la  17 decembrie  2015