Starea socialã, economicã si culturalã a comunei  
     în perioada 1990-2000  
 
 
PERIOADA
1990-2000
intro
PERIOADA ACTUALA:
populatie
locuinte
sanatate
administratie
agricultura
servicii
invatamant
cultura
sport
religie
PERSPECTIVE
Prioritãti  si  perspective
 
CONTACT
 
          Odatã cu schimbarea de regim din anul 1990 s-a strecurat o luminitã de sperantã în ochii cetãtenilor comunei, sperantã în privinta: libertãtii individuale, a democratizãrii institutiilor statului, a liberei initiative , a reorganizãrii administrative si a redobândirii bunurilor private care au apartinut comunei sau locuitorilor.  

Ca un prim pas dupã acest eveniment se poate mentiona redobândirea statutului de comunã, mentionând cã aceasta a fost desfiintat în mai 1989 si înclus în teritoriul administrativ al comunei învecinate Vãrgata.  

Având în vedere componenta demograficã ,dominatã majoritar de populatie de etnie maghiarã, nu s-au creat probleme sau concurente în erarhia conducerii administrative a comunei, chiar pe o perioadã -de circa 6 luni de zile din anul 1991, comuna Hodosa nu avea primar desemnat dupã procedurile legale de pe acele vremuri.  

Gestiunea comunei se extindea atunci asupra a celor patru sate componente:  
Hodosa, Ihod, Isla si Sîmbrias , cu un numãr de circa 1430 locuitori. 

Comuna mai detinea:   

- o suprafatã totalã a comunei de 3948 ha ,   

- CAP Hodosa cu terenuri si unitãti în cele trei sate ,   

  • un sat cu zonã necooperativizatã (Sîmbrias), 
  • 1 sectie SMA de mecanizare a agriculturii la Hodosa, 
  • 4 magazine mixte în cadrul CPADM-lui Hodosa , 
  • 4 puncte de colectare a laptelui, 
  • 1 brutãrie comunalã, 
  • 2 dispensare medicale umane la Hodosa si Sîmbrias, 
  • 3 scoli generale cu clasele I-IV si o scoalã generalã (Sîmbrias) cu clasele I-VIII, 
  • 4 cãmine culturale, 
  • o bibliotecã comunalã (Hodosa), 
  • 4 biserici romano-catolice, una unitarianã (Isla) si una greco-catolicã (Isla), 
  • piata de animale (Hodosa) 
  • un sediu administrativ. 
  • o brutãrie comunalã
In perioada de pânã în anul 1992, se aseazã bazele unei noi administratii la nivelul comunei si sunt gestionate treburile curente ale acesteia . Se desfãsoarã între timp si primele mari actiuni :  
  • de initiere a introducerii gazului metan în comunã, 
  • de retrocedare a terenurilor agricole si forestiere, 
  • de formare a douã asociatii agricole în satele Hodosa si Ihod , 
  • contacte cu autoritãti din Franta si Olanda 
  • pregãtirea recensãmântului general al populatiei si locuintelor , 
  • reparatii curente la cãminele culturale.
            Anul 1992 începe cu recensãmântul general al populatiei si locuintelor ,cu careocazie se constatã un numãr de 1642 de locuitori cu domiciliul stabil în comunã. Cetãtenii de vârstã majorã -în luna martie a acestui an , participã la primele alegeri libere si democratice pentru administratia publicã localã, alegând ca primar pe dl. Orban Sandor si un consiliu local format din 11 consilieri UDMR.  

           Dupã perioada de initiere în noul cadru creat prin Legea nr.69/1991 privind administratia publicã localã, conducerea acestuia continuã administratrea treburilor curente ale comunitãtii. Sunt concretizate primele retrocedãri ale terenurilor agricole si forestiere detinute de cetãteni si se continuã procedura de introducere a gazului metan în comunã.   

            Anual se fac reparatii curente la scolile generale si la alte unitãti din subordine, se administrazã pãsunea comunalã.  

         Este recuperat de la CPADM Vãrgata proprietatea asupra magazinului din satul Sîmbrias si dat în chirie unui agent comercial.   

              Prin Legea 67/1995, sunt solutionate aproape 200 de cereri de ajutoare sociale.  

           Între timp se produc si primele reorganizãri în sistem pe plan local , se reglementeazã prin hotãrâri ale consiliul local diferitele probleme, evenimente.Lipsa fondurilor necesare unor initiative sau investitii este o problemã majorã a conducerii administrative.  

 Anul 1996 aduce în fatã noi alegeri pe plan local însã totodatã si o continuitate având în vedere realegerea primarului si a unui procent de circa 50% din cei 11 consilieri locali ,tot din cadrul formatiunii politice UDMR.  

          Principala activitate în continuare este procedura de punere efectivã în proprietate a terenurilor agricole si forestiere si eliberarea titlurilor de proprietate.  

        Se stabilesc amplasamente pentru depozitarea gunoaielor rezultate din gospodãriile cetãtenilor, se aprobã demersurile pentru initiativa de înfrãtire cu localitatea Venerque din Franta, se trece la inventarierea bunurilor din domeniul public si privat al comunei în vederea aprobãrii acesteia de cãtre Guvernul României, se predã medicilor de familie administrarea Dispensarelor umane.  

          O altã problemã majorã intervine odatã cu primirea aprobãrii de la guvern (iunie 1998) a realizãrii investitiei de introducere a gazului metan la gospodãriile populatiei si la institutiile din comunã.  

         La finele anului 1998 apare o nouã lege a retrocedãrii terenurilor agricole si ca atare si procedura de primire a cererilor cetãtenilor.  

         Împreunã cu comuna Eremitu se organizeazã licitatie pentru executarea studiului de prefezabilitate pentru introducerea apei potabile în satele comunei.  

          În luna iunie 1999 Comisia de gazeificare încheie contractul de executie pentru introducerea gazului metan, consiliul local î-si însuseste acest demers si se începe lucrarea de realizare a retelelor stradale.  

  La începutul anului 2000 se preia de la I.T.S. Handicapati plata salariilor a 13 asistenti sociali a persoanelor cu handicap din comunã.  

          Expirând mandatul alesilor locali, sunt organizate noi alegeri cu care ocazie se repetã situatia de la ultimele alegeri din 1996.  

          Dupã instalarea noilor alesi, se reintroduce obligativitatea muncii în interes comunitar iar comuna se asociazã la Microregiunea Valea Nirajului.  

          Se lucreazã din nou la aplicarea noi legi a fondului funciar –Legea nr.1/2000, prin care se aprobã retrocedarea pãsunilor si pãdurilor detinute de fostele composesorate iar comuna reprimeste si el fondul forestier detinut în comunã si partea din composesoratul Vechii Scaun al Muresului.   

           Consiliul local stabileste programul propriu de actiuni si lucrãri de protectia mediului si este elaborat si aprobat Planul Urbanistic General al comunei.  

   
Starea socialã, economicã si culturalã actualã a comunei 

  

   

            La finele anului 2001 starea socialã , economicã si culturalã a comunei nu prezintã o situatie care sã ne multumeascã, nu se reflectã sperantele de dinainte cu mai mult de 10 ani a cetãtenilor în procesul de democratizare si de reforme economice -sociale din tarã si comunã.  

   

A.Starea socialã

1.Populatie   

           Din perspectiva evolutiei demografice, populatia comunei cât si a satelor componente se aflã în declin demografic, populatia fiind în scãdere încã din anul 1977 , înregistrând un spor mediu negativ pe an de -1,45 (sub media ruralã pe judet de –1,39). Factorul cel mai relevant este îmbãtrânirea populatiei la care se adaugã si faptul cã numãrul deceselor depãseste numãrul nasterilor, adicã sporul natural al populatiei fiind negativ.  

          In ultimii 10 ani numãrul locuitorilor a scãzut cu aproape 200 de suflete, ajungând la 1430 locuitori care sunt constituite în circa 630 de gospodãrii .  

Componenta populatiei:  

  • în functie de sex este de 54% femei si 46 % bãrbati, 
  • pe structura etniei: 91 % maghiari si 9 % rromi, 
  • pe grupe de vârstã: 17 % cu vîrsta între 0-14 ani, 56% cu vârsta între 15-59 ani si
27 % cu vârsta peste 60 ani.  

- dupã ocupatie: 20 % minori, 5 % salariati,45 % agricultori si 30 % pensionari.

2. Locuinte   

                 Totalul de locuinte în comunã este de 698 , toate în proprietate publicã iar suprafata locuibilã este în suprafatã de 21 370 mp.   

Nu existã locuinte în proprietate publicã si nici unitãti de locuit în comun.  

   

3. Sãnãtate   

   

            Comuna Hodosa are un medic de familie cu un asistent la care sunt înscrisi circa 1200 de pacienti iar activitatea se desfãsoarã în cele douã unitãti din Hodosa si Sîmbrias. În comunã existã deci un Dispensar Uman în sector public la Hodosa- dat în comodat si o Casã a Sãnãtãtii în proprietatea unei fundatii din Sîmbrias–dat în chirie. Tot în aceastã casã existã o farmacie si un cabinet stomatologic, cu personal care face naveta sãptãmânal la unitate.  

   

4. Administratie   

 Administratia comunei este reprezintatã prin consiliul local si    primãria comunei.  

Consiliul local are în prezent 11 consilieri, toti din cadrul formatiunii UDMR.  

Primãria comunei are un numãr de 7 salariati : primar, secretar, 2 inspectori , 2 referenti si un guard.  

În administrarea consiliului local si a primãriei se aflã : sediul primãriei, 4 unitãti de învãtãmânt, 4 cãmine culturale, fosta clãdire a brutãriei comunale, sediul ROMTELECOM, 2 Dispensare Medicale, piata comunalã, un magazin mixt si un garaj auto.  

B. Starea economicã  

   

1.Agricultura   

    Si în prezent, activitatea specificã locuitorilor comunei este cultura plantelor si cresterea animalelor.  

Suprafata totalã a comunei este de 3948 ha din care:   

-suprafata agricolã este de circa 2900 ha din care 1950 ha teren arabil.   

-terenul forestier este în suprafatã de 715 ha  

-diferenta de 333 ha reprezintã suprafete ocupate de :constructii, ape, drumuri.

Pe suprafetele agricole se cultivã în general: grâu, ovãz, porumb, cartofi, plante de nutreturi si o mare parte se foloseste ca fâneatã. Cele trei composesorate din comunã detin aproape 550 ha pãsune. Productia obtinutã pe culturi sunt în general sub media pe judet.  

Gospodãriile populatiei detin circa 600 de capete de bovine, 200 de cabaline, 400 de porcine, 1200 de ovine si 12 000 pãsãri.  

Productia de lapte se ridicã lunar la aproape 100 000 litri de lapte constituind principala sursã de venit ale populatiei.  

În comunã functioneazã douã asociatii agricole si anume: SA Bakosalja din Hodosa si   

SA Ihod-Ehed din satul Ihod, asociatii la care terenul este lucrat de SC Holdagromex SRL . Restul terenurilor sunt lucrate de circa 30 de tractoare si 3 combine agricole din sectorul privat.  

   

2.Industria  

       La capitolul industrie nu putem mentiona vre-un fel de activitate localã, câtiva care lucreazã în acest sector în alte localitãti,sunt navetistii.  

   

3.Servicii   

Serviciile din cadrul comunei sunt foarte slab reprezentate, mai ales cã deocamdatã nu existã nici un serviciu public pe plan local.  

În sectorul privat putem enumera:  

  • serviciul de colectare a laptelui reprezentat prin SC Hochland SA 
  • serviciul de mecanizare a agriculturii reprezentat prin SC Holdagromex SRL 
  • serviciul de comert este reprezentat prin : 
-2 magazine cu bufet la Isla si Hodosa prin CPADM Vãrgata,    -5 unitãti de comert cu amãnuntul prin: SC Kilyen SRL la Ihod, SC Hema Spicul SRL si SC Sovbako SRL la Sîmbrias , SC Com-Turist SRL si PF Reti Margit la Isla. - activitãti pe baza liberei initiative, cu circa 15 persoane autorizate , având în special activitãti ca: tinichigierie,tãiat lemne de foc, confectionat pãlãrie de paie, batozat cereale, etc.  

   

4.Buget  

Dupã preluarea de la jumãtatea anului 2001 a cheltuielilor pentru salarizarea în învãtãmânt, bugetul local al comunei s-a majorat considerabil fatã de ani precedenti, aceasta ajungînd la circa 2,2 miliarde de lei din care:  

   

C.Culturã, educatie  

 1. Învãtãmânt
În satele comunei Hodosa functioneazã învãtãmânt prescolar precum si învãtãmânt  

primar si gimnazial.

Activitatea de învãtãmânt se desfãsoarã cu 15 persoane didactice în cele 8 unitãti de învãtãmânt, dupã cum urmeazã:  
  • Grãdinita de copii din satul Hodosa cu o educatoare 
  • Scoala generalã de I-IV clase din satul Hodosa cu o invãtãtoare 
  • Grãdinita de copii din satul Ihod cu o educatoare 
  • Scoala generalã de I-IV clase din Ihod cu o invãtãtoare 
  • Grãdinita de copii din satul Isla cu o educatoare 
  • Scoala generalã de I-IV clase din satul Isla cu o invãtãtoare 
  • Grãdinita de copii din satul Sîmbrias cu o educatoare 
  • Scoala generalã de I-VIII clase din satul Sîmbrias cu 5 profesori si 3 invãtãtori.
În aceste forme de învãtãmânt sunt înscrisi 40 de copii prescolari si 110 elevi.  
 1. Culturã 

 2.   

  În mare parte , activitatea culturalã din comunã se rezumã la existenta a patru cãmine culturale existente în fiecare sat . Acestea functioneazã în adminitrarea primãriei comunei, însã nu existã directori de cãmine si nici responsabili salariati.  

  Activitate culturalã în aceste cãmine nu existã, manifestãrile se rezumã doar la câteva baluri, nunti, botezuri ocazionale si mese de pomnã în cinstea decedatilor.  

   În satul Sîmbrias mai existã o formatie de dansuri populare traditionale, cu manifestãri ocazionale în cadrul festivalelor la care sunt invitati.  

  În comuna Hodosa existã o bibliotecã comunalã în satul Hodosa -cu o bibliotecarã cu  

  indemnizatie minimã, iar în fiecare scoalã generalã câte o bibliotecã scolarã.  

  Cât priveste sursele de informare în masã a cetãtenilor, acestea se reduc la câteva  

  abonamente la ziare, la circa 600 abonamente la radio, 300 abonamente la TV si   

  16 abonamente la telefonul public existent.  

 3. Sport 
 4. Comuna are câte un teren de sport pentru fotbal la Isla si Hodosa, trei localuri pe lângã cãminele culturale cu destinatie de club la: Hodosa, Isla si Sîmbrias. Pe terenurile de sport se practicã fotbal pe plan local ( mai ales în satul Isla) iar în cluburi se mai practicã ocazional tenis de masã. Alte activitãti de sport nu prea existã în comunã.
   

3. Religie   

   

      În afarã de satul Isla, celelate trei sate componente ale comunei sunt majoritari romano-catolici, unde existã câte o bisericã si parohie de aceastã confesiune . În satul Isla, unde se manifestã o mai mare diversitate si pe acest plan, existã trei biserici (romano-catolic, unitarian si greco-catolic) si o diversitate de confesiuni,din care : romano-catolici 76 %, unitarieni 15 %, reformati 3 % si alte religii 6 % .   

  

Satul Sîmbriasi are un preot romano-catolic care are în filie satul Hodosa, satul Ihod este afiliat la Dãmieni -cu preot romano-catolic de acolo iar satul Isla este filie la fiecare confesiune mai mare si are preoti: romano-catolic din Cãluseri, unitarian din Vãrgata si reformat din Valea. Biserica greco-catolicã este afiliatã la Mura –Mare.  

   

Prioritãti ale programului de dezvoltare a comunei

    

   

Relansarea agriculturii  

   

Eliberarea titlurilor de proprietate la legea 18/1991 la Isla, Ihod si Sîmbrias  

Punerea în posesie si eliberarea titlurilor de proprietate la Legea 18/1991 în satul Hodosa pânã la 31 decembrie 2002  

Punerea în posesie a composesorilor , a parohiilor si a celorlalti proprietari în baza Legii 1/2000 pînã la 30 iunie 2003  

Industria alimentarã  

Infiintarea unei carmangerii  

Refacerea infrastructurii si modernizare transporturi  

   

Demersuri pentru reabilitarea DJ 135 A Hodosa-Sîmbrias –permanent  

Asfaltarea drumului comunal de legãturã pânã la centrul comunei –Sediul primãriei  

Reparatii curente la cãmine culturale  

Reparatii la scoli  

Valorificarea fostei brutãrii  

Pietruirea drumurilor comunale  

Reabilitarea iluminatului public  

Protectia socialã a cetãtenilor  

Ajutor social la noua Lege a venitului minim garantat  

Protectia si conservarea mediului  

Amenajãri de cimitire publice  

Îmbunãtãtirea calitãtii vietii la sate  

Finalizarea introducerii gazului metan la gospodãriile populatiei – 30 septembrie 2002  

Demersuri pentru introducerea apei potabile în comunã în colaborare cu comuna Eremitu  

Încurajarea si stimularea de constructii social-culturale-sportive  

Casã Telehaz la Isla  

Turism rural  

Revigorarea initiativei de la Hodosa  

Recuperarea Fermei de pe pãsune  

Loc de campare la Gergelysürü din Isla  

Campanie publicitarã - pliante  

Gospodãrirea rationalã a apelor  

Curãtirea fântânilor comunale  

Protectia mediului înconjurãtor  

Amenajãri de gropi de gunoi si puturi seci pentru animale moarte  

Intretinerea santurilor  

Analize de laborator la fântâni publice si private  

Transferul de proprietate la parohii  

Redarea casei de cantor din Hodosa  

Predarea fostei sediu a Dispensarului Uman de la Sîmbrias  

Atragerea de investitori  

Închirierea fostei CAP Hodosa  

Dezvoltarea activitãtii de comert  

Preluarea magazinului nefolosit de CPADM  

Stimularea activitãtii de comert interior, mai ales în domeniul produselor agricole  

Piata produselor si a animalelor  

Amenajarea pietei de animale din Hodosa  

Amenajarea unei piete de zii în satul Isla  

Piata muncii  

Anunturi de oferte de lucru ocazionale  

Îmbunãtãtirea stãrii de sãnãtate a populatiei, protectia copilului  

Campanie de informare cu privire la necesitatea înscrierii la medici si achitarea contributiilor pentru asigurãri  

Politica familialã  

Stimularea familii nou întemeiate   

Comunicarea publicã si relatiile cu cetãteanul  

Organizarea de adunãri sãtesti bianuale  

Amplasarea unor cutii postale de comunicare cu administratia publicã  

Cultele si viata religioasã  

Organizãri de manifestãri ecumenice cu participarea tuturor confesiunilor  

Politica în domeniul tineretului  

Creare de conditii de petrecere a timpului liber si de distractie  

Educatia fizicã si sportul  

Revigorarea activitãtii sportive pe terenuri si în cluburi  

Dezvoltarea parteneriatelor cu autoritãti publice si comunitãti locale  

Încheierea relatiilor de înfrãtire dintre Franta si Olanda  

Cãutãri de parteneri din Ungaria  

Ordinea publicã si siguranta cetãteanului  

Organizarea pazei în fiecare sat  

Preluarea politiei  

Reforma administratiei publice  

Informatizare  

Folosirea eficientã a timpului de lucru  

Relatiile interetnice, romi  

Cooptare în consiliul local a unui reprezentant desemnat  

Promovarea imaginii reale a comunei  

Campanie de publicitate  

Asigurarea cadrului legislativ local specific  

Urmãrirea executãrii hotãrârilor consiliului local, noi initiative din rândul cetãtenilor  

   

                              PRIMARUL COMUNEI  

                                       Orbán Sándor                                             SECRETAR  

                                                                                                            Csizmás Zoltan  

                          Tel.GSM 0745-538 114                                          Tel.GSM  0745-538 115  

   

          CONTACT:  

                        Localitatea HODOSA, str.Principala, nr.56  

                        Judetul MURES, 4279, ROMANIA  

                        TEL/FAX.  +40-265-349 112    sau E-mail: Primaria Hodosa <primariahodosa@rdslink.ro>  

   
INAPOI