STARE DE URGENTA INFORMATII CORONAVIRUS
Decret stare de urgență
Ordonanța militară nr.1
Ordonanța militară nr.2
Ordonanța militară nr.3
Ordonanța militară nr.4
Ordonanța militară nr.5
Ordonanța militară nr.6
Ordonanța militară nr.7
 

Model - Declarație pe proprie răspundere


Model - Adeverință angajator


INAPOI
Hoărâri ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență

Hotărârea nr. 1 al CLSU
Hotărârea nr. 2  al CLSU
Hotărârea nr. 3 al CLSU

Decretul 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

Dată act: 16-mar-2020

Emitent: Presedintele Romaniei

 

Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de țări, în care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate și peste 5.800 au decedat, precum și declararea "Pandemiei" de către Organizația Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020,

luând în considerare experiența țărilor grav afectate de evoluția virusului și măsurile care au avut impact pozitiv în limitarea răspândirii acestuia și care au vizat acțiuni în planul sănătății publice, concomitent cu limitarea sau întreruperea activităților socioeconomice neesențiale, dar mai ales îngrădirea exercitării unor drepturi și libertăți fundamentale, fără de care celelalte acțiuni desfășurate nu ar fi putut avea efectul scontat,

în contextul măsurilor adoptate la nivelul statelor europene, în principal cele limitrofe, dar și cele cu comunități mari de cetățeni români, din care 12 state au adoptat măsuri speciale prin instituirea unor stări excepționale în scopul prevenirii răspândirii comunitare a infecției,

luând act de evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, care indică o creștere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2,

ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viață și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor,

subliniind necesitatea instituirii stării de urgență pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate la nivel național și internațional pentru combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,

în considerarea faptului că elementele sus-menționate definesc un context excepțional care nu putea fi previzionat, care vizează interesul public general și care constituie o situație extraordinară, ce impune măsuri excepționale,

ținând cont de faptul că restrângerea exercițiului unor drepturi nu trebuie să afecteze substanța lor, ci să urmărească un scop legitim, să fie necesară într-o societate democratică și să fie proporțională cu scopul urmărit,

văzând Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 30/2020 privind necesitatea instituirii stării de urgență și planul de acțiune la instituirea stării de urgență,

având în vedere propunerea Guvernului de instituire a stării de urgență,

în temeiul prevederilor art. 93 alin. (1), ale art. 100 din Constituția României, republicată, și ale art. 3 și art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Președintele României decretează:

 

Art. 1

Se instituie starea de urgență pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile.

 

Art. 2

Pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și realizarea managementului consecințelor, raportat la evoluția situației epidemiologice, pe durata stării de urgență este restrâns exercițiul următoarelor drepturi, proporțional cu gradul de realizare al criteriilor prevăzute de art. 4 alin. (4):

a)libera circulație;

b)dreptul la viață intimă, familială și privată;

c)inviolabilitatea domiciliului;

d)dreptul la învățătură;

e)libertatea întrunirilor;

f)dreptul de proprietate privată;

g)dreptul la grevă;

h)libertatea economică.

 

Art. 3

În scopul prevăzut la art. 2 se stabilesc măsurile de primă urgență cu aplicabilitate directă și imediată prevăzute în anexa nr. 1.

 

Art. 4

(1)În scopul prevăzut la art. 2 se stabilesc măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală, prevăzute în anexa nr. 2.

(2)Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală prevăzute la pct. 1-7 din anexa nr. 2 se dispun de ministrul afacerilor interne sau de înlocuitorul legal al acestuia, cu acordul prim-ministrului, prin ordonanță militară.

(3)Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală, prevăzute la pct. 8 din anexa nr. 2, se dispun de către Ministerul Afacerilor Interne, prin ordin al secretarului de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență sau înlocuitorul legal al acestuia.

(4)Măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală se dispun potrivit alin. (2) și (3) potrivit evaluării realizate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, cu acordul prim-ministrului, pe baza următoarelor criterii:

a)intensitatea transmiterii intracomunitare a COVID-19;

b)frecvența apariției unor focare într-o zonă geografică;

c)numărul de pacienți critici raportat la capacitatea sistemului sanitar;

d)capacitatea și continuitatea asigurării serviciilor sociale și de utilități publice pentru populație;

*) O.U.G. 32/2020 art. XV:

(1)În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (4) lit. d) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și a prevederilor art. 28, 58 și art. 112 alin. (3) lit. c) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale pot dispune următoarele măsuri:

a)contractarea sau angajarea unor specialiști definiți de art. 121 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru acordarea serviciilor de asistență socială, consiliere psihologică, consiliere juridică, acordate prin telefon sau prin alte mijloace electronice;

b identificarea de spații pentru izolarea persoanelor fără adăpost, în situația în care în adăposturile existente nu pot fi implementate regulile de prevenire a infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2, în special cele referitoare la păstrarea distanței sociale minime prevăzute;

c)încheierea de contracte de voluntariat pentru implementarea serviciilor de sprijin acordate persoanelor izolate la domiciliu sau celor care au restricții de deplasare.

(2)Activitățile prevăzute la alin. (1) se finanțează din bugetele locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și de la bugetul de stat.

O.U.G. 32/2020 art. XVI:

(1)În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (4) lit. d) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în situația centrelor de servicii sociale care au convenții de acordare a subvenției în condițiile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare, și care și-au închis activitatea ca urmare a măsurilor de combatere a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pot beneficia în continuare de subvenția acordată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, dacă realizează activități de sprijin pentru autoritățile administrației publice locale în implementarea măsurilor prevăzute la art. 29 alin. (2) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și a măsurilor de informare și consiliere acordate acestor persoane.

(2)Subvenția prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru plata salariilor personalului centrelor de servicii sociale.

(3)Pentru implementarea prevederilor alin. (1) asociațiile/fundațiile/cultele care administrează centrele de servicii sociale pot încheia acte adiționale la convenții pentru acordarea serviciilor de asistență socială pe baza convențiilor de parteneriat cu autoritățile administrației publice locale.

e)capacitatea autorităților publice de a menține și asigura măsuri de ordine și siguranță publică;

f)măsurile instituite de alte state cu impact asupra populației sau situației economice a României;

g)capacitatea de asigurare a măsurilor pentru punere în carantină;

h)apariția altor situații de urgență.

(5)Conducerea aplicării măsurilor stabilite prin ordonanțele militare sau prin ordinul prevăzut la alin. (3) revine Ministerului Afacerilor Interne.

 

Art. 5

(1)Coordonarea integrată a măsurilor de răspuns cu caracter medical și de protecție civilă la situația de urgență generată de COVID-19 se realizează de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, în colaborare cu Ministerul Sănătății și cu celelalte instituții implicate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc.

(2)Măsurile dispuse pentru prevenirea COVID-19 ca urmare a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență sunt aplicabile și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art. 6

Conducătorii autorităților publice, ai celorlalte persoane juridice, precum și persoanele fizice au obligația să respecte și să aplice toate măsurile stabilite prin prezentul decret și prin ordonanțele emise de ministrul afacerilor interne.

*) OUG 36/2020 - Art. VII

Polițiștilor, polițiștilor de penitenciare și cadrelor militare în activitate încadrați/încadrate în condițiile art. 6 din Decretul nr. 195/2020, la data expirării termenului pentru care au fost încadrați/încadrate, le încetează raporturile de serviciu sau, după caz, sunt trecute în rezervă, de drept.

 

Art. 7

Instituțiile sprijină structurile Ministerului Afacerilor Interne, la solicitarea acestuia, în îndeplinirea misiunilor, conform legislației în vigoare.

 

Art. 8

Prezentul decret se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

 

Art. 9

Prezentul decret se transmite Parlamentului în vederea exercitării atribuției prevăzute de art. 93 alin. (1) din Constituție.

-****-

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

ANEXA nr. 1:MĂSURI de primă urgență cu aplicabilitate directă

 

CAPITOLUL I:Domeniul ordine publică

 

Art. 1

Poliția Locală se subordonează operațional Ministerului Afacerilor Interne.

 

Art. 2

Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor se subordonează operațional unităților teritoriale de poliție, care stabilesc activitățile de sprijin pe care acestea le execută.

 

Art. 3

Serviciile voluntare de pompieri (situații de urgență) se subordonează operațional unităților teritoriale pentru situații de urgență, care stabilesc responsabilitățile și modul de acțiune al acestora.

 

Art. 4

Serviciile publice de ambulanță se subordonează operațional inspectoratelor pentru situații de urgență.

 

Art. 5

(1)Ministerul Apărării Naționale sprijină, la cerere, Ministerul Afacerilor Interne pentru asigurarea pazei și protecției unor obiective/zone, transportul de efective, materiale și tehnică pentru îndeplinirea misiunilor specifice, triaj epidemiologic, asistență medicală și alte misiuni în funcție de evoluția situației.

(2)Instituțiile din cadrul Sistemului național de ordine publică și securitate națională suplimentează, la nevoie, efectivele și tehnica pentru intervenție, prevăzute în planuri, în funcție de evoluția situației.

 

Art. 6

Instituțiile din cadrul Sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională pot angaja fără concurs, la nevoie, pe durată determinată de 6 luni, personal din sursă externă sau cadre care au trecut în rezervă, cărora le-au încetat raporturile de serviciu.

 

Art. 7

Pentru ca efectivele instituțiilor din cadrul Sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională să fie mereu la dispoziție în scopul intervenției în cazuri reale generate de pandemia de COVID-19, pe perioada stării de urgență, se suspendă exercițiile, simulările, aplicațiile și orice alte activități care pot interfera cu măsurile luate de autoritățile competente destinate prevenirii și combaterii răspândirii infecțiilor cu COVID-19, cu excepția celor cu caracter militar desfășurate în poligoanele de instrucție.

 

CAPITOLUL II:Domeniul economic

 

Art. 8

Guvernul poate adopta măsuri de susținere a operatorilor economici din domeniile afectate de COVID-19.

 

Art. 9

Pentru combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID-19, autoritățile publice centrale pot rechiziționa unități de producție a materialelor și echipamentelor necesare combaterii acestei epidemii.

 

Art. 10

Autoritățile publice centrale, precum și entitățile juridice în care statul este acționar majoritar pot achiziționa în mod direct materiale și echipamente necesare combaterii acestei epidemii.

 

Art. 11

Beneficiarii fondurilor europene afectați de adoptarea măsurilor de urgență prevăzute în prezentul decret pot decide, împreună cu autoritățile de management/organismele intermediare, să suspende contractele de finanțare încheiate conform legii.

 

Art. 12

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19 certificate de situație de urgență în baza documentelor justificative.

 

Art. 13

Se vor dispune măsuri pentru asigurarea continuității în aprovizionare, respectiv extracție, producție, procesare, transport, distribuție, furnizare, mentenanță întreținere și reparații a resurselor și materiilor prime și/sau semiprocesate necesare funcționării corespunzătoare a sistemului energetic național, precum și asigurarea continuității funcționării acestuia și a tuturor serviciilor de utilitate publică.

 

Art. 14

Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență.

 

Art. 15

Pe perioada stării de urgență se pot plafona prețurile la medicamente și aparatură medicală, la alimentele de strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică (energie electrică și termică, gaze, alimentare cu apă, salubritate, carburanți etc.), în limita prețului mediu din ultimele 3 luni înaintea declarării stării de urgență.

 

CAPITOLUL III:Domeniul sănătății

 

Art. 16

În structurile Ministerului Afacerilor Interne, în unitățile sanitare și în serviciile de asistență socială se poate angaja fără concurs, la nevoie, pe durată determinată de 6 luni, personal contractual medical, personal auxiliar, farmaciști, personal de laborator și alte categorii de personal contractual necesare.

 

Art. 17

Prelungirea aplicabilității actelor normative, cu valabilitate până la data de 31 martie 2020, privind acordarea serviciilor medicale și medicamentelor în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, programe naționale de sănătate - preventive și curative, pe perioada stării de urgență, cu modificarea prevederilor, în caz de necesitate, după cum urmează:

a)serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 și complicațiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României și se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS);

b)serviciile medicale și medicamentele pot fi acordate și validate și fără semnarea cu cardul național de asigurări sociale de sănătate și fără termen de raportare în 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor;

c)decontarea pentru unitățile sanitare cu paturi aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate a sumelor contractate și decontate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sau bugetul Ministerului Sănătății, indiferent de numărul de cazuri realizate sau, după caz, la nivelul activității efectiv realizate în condițiile în care acesta depășește nivelul contractat;

d)decontarea serviciilor medicale în unitățile sanitare din asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinic la nivelul activității efectiv realizate, cu maximum 8 consultații/oră;

e)prescrierea de medicamente de către medicii de familie, inclusiv a medicamentelor restricționate din Lista de medicamente, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, pentru pacienții cronici.

 

Art. 18

În cazul achiziției de medicamente de către unitățile sanitare pentru tratarea pacienților cu COVID-19, prețurile medicamentelor pot depăși prețurile maximale aprobate de Ministerul Sănătății.

 

Art. 19

Pe perioada stării de urgență, pentru neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pot fi suspendați din funcțiile de conducere conducătorii unităților sanitare, direcțiilor de sănătate publică, caselor de asigurări de sănătate, serviciilor de ambulanță, precum și autorităților și instituțiilor publice centrale și locale cu atribuții în domeniul asistenței și protecției sociale, indiferent de statutul lor. Nu este necesar ca persoanele desemnate să exercite temporar aceste funcții să fie funcționari publici.

 

Art. 20

Pe perioada stării de urgență se pot realiza transferuri între bugetele Ministerului Sănătății și Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (în ambele sensuri), precum și între diferitele linii de buget ale Ministerului Sănătății sau Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în funcție de necesități.

 

Art. 21

Influențele financiare determinate de creșterile salariale pentru personalul medical și nemedical din unitățile sanitare publice și cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate - titlul VI - Transferuri între unități ale administrației publice.

 

Art. 22

Valoarea procentului aferent contribuției clawback pentru trimestrul I al anului 2020 se plafonează la valoarea trimestrului IV al anului 2019.

 

Art. 23

Pentru serviciile medicale, medicamente, investigații paraclinice acordate în perioada stării de urgență, sumele angajate nu vor fi limitate la cele aprobate pentru trimestrul I al anului 2020.

 

Art. 24

Decontarea concediilor medicale acordate persoanelor aflate în carantină pentru COVID-19 va fi realizată cu prioritate prin asigurarea de sume suplimentare în bugetul FNUASS la nivelul necesar.

 

Art. 25

Pe perioada stării de urgență, modificările de structură din cadrul unităților sanitare se vor aviza de către direcțiile de sănătate publică locale în funcție de necesitați.

 

Art. 26

Pe perioada stării de urgență, prin ordin al ministrului sănătății se pot introduce noi programe de sănătate și servicii medicale destinate prevenirii și combaterii COVID-19.

 

Art. 27

Se autorizează prescripțiile de tratamente "off-label" în cazul pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2, după ce aceste tratamente sunt avizate de către comisia de politică a medicamentului din cadrul unității sanitare respective.

 

Art. 28

(1)Asigurarea sumelor necesare în bugetul Ministerului Sănătății pentru achiziționarea de către direcțiile de sănătate publică de materiale necesare în perioada pandemiei se realizează prin transferuri de la Ministerul Sănătății, urmând ca achiziția să se realizeze de către direcțiile de sănătate publică prin procedură de achiziție directă.

(2)Asigurarea sumelor necesare în bugetul Ministerului Sănătății pentru achiziționarea de către unitățile sanitare de materiale și medicamente necesare în perioada pandemiei se realizează prin transferuri de la Ministerul Sănătății, urmând ca achiziția să se realizeze de către unitățile sanitare prin procedură de achiziție directă.

(3)Ministerele cu sistem de sănătate propriu pot face achiziții directe pentru unitățile sanitare proprii atât din bugetele ministerelor de resort, cât și din cele ale unităților sanitare.

 

Art. 29

(1)Prin ordin al ministrului sănătății se stabilesc măsurile de sprijinire a persoanelor izolate la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19.

(2)Măsurile de sprijin se pun în aplicare de autoritățile administrației publice locale.

(3)Cheltuielile necesare se asigură prin transfer între bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, și bugetele locale.

 

CAPITOLUL IV:Domeniul muncii și protecției sociale

 

Art. 30

Guvernul poate sprijini angajatorii și angajații afectați de efectele crizei COVID-19, prin derogări de la prevederile legale în vigoare.

 

Art. 31

Prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale se stabilesc măsuri de protecție socială pentru angajați și familiile acestora din sectoarele economice a căror activitate este afectată sau oprită total sau parțial prin decizii ale autorităților publice, pe perioada stării de urgență.

 

Art. 32

(1)Pe perioada stării de urgență, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, nu se aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz.

(2)Personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul la o majorare a salariului în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate în această lege.

 

Art. 33

Instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, autoritățile administrative autonome, regiile autonome, societățile și companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar, societățile cu capital privat introduc, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgență, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului.

 

Art. 34

Pe durata stării de urgență are loc suspendarea efectuării controalelor la angajatori de către inspectoratele teritoriale de muncă, cu excepția controalelor dispuse de către ministrul muncii și protecției sociale, a celor dispuse de Inspecția Muncii pentru punerea în aplicare a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, a celor necesare pentru a da curs sesizărilor prin care se reclamă săvârșirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social și pentru cercetarea accidentelor de muncă.

 

Art. 35

Se menține valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective pe perioada stării de urgență.

 

Art. 36

Pe perioada stării de urgență se interzice declararea, declanșarea sau desfășurarea conflictelor colective de muncă în unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubrizarea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă.

 

Art. 37

Prin excepție de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, persoana îndreptățită își păstrează stimulentul de inserție în situația pierderii locului de muncă ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19.

 

Art. 38

Cererile pentru acordarea beneficiilor și prestațiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale electronică.

 

Art. 39

Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.

 

Art. 40

Certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și licențele serviciilor sociale, provizorii și de funcționare, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență.

 

CAPITOLUL V:Domeniul justiție

 

Art. 41

Prescripțiile și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență instituite potrivit prezentului decret, dispozițiile art. 2.532 pct. 9 teza a II-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau alte dispoziții legale contrare nefiind aplicabile.

 

Art. 42

(1)Pe durata stării de urgență, activitatea de judecată continuă în cauzele de urgență deosebită. Lista acestor cauze se stabilește de Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru cauzele de competența acesteia și, respectiv, de colegiile de conducere ale curților de apel pentru cauzele de competența lor și pentru cauzele de competența instanțelor care funcționează în circumscripția lor teritorială, putând fi, după împrejurări, actualizată. Consiliul Superior al Magistraturii dă îndrumări, în vederea asigurării unei practici unitare, colegiilor de conducere ale instanțelor menționate cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judecă pe durata stării de urgență.

(2)Pe durata stării de urgență, pentru judecarea proceselor prevăzute la alin. (1), instanțele judecătorești, ținând seama de împrejurări, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeași zi.

(3)În procesele prevăzute la alin. (1), când este posibil, instanțele judecătorești dispun măsurile necesare pentru desfășurarea ședinței de judecată prin videoconferință și procedează la comunicarea actelor de procedură prin telefax, poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia.

(4)Amânarea judecării cauzelor prevăzute la alin. (1) poate fi dispusă la cerere, în situația în care partea interesată se află în izolare la domiciliu, în carantină sau spitalizată în contextul pandemiei de COVID-19. Când instanța respinge cererea de amânare a judecății în considerarea necesității de a soluționa cauza în contextul instituirii prezentei stări de urgență, va amâna, la cererea părții sau din oficiu, pronunțarea în vederea depunerii de concluzii scrise.

(5)Activitatea de executare silită continuă numai în cazurile în care este posibilă respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență, în scopul ocrotirii drepturilor la viață și la integritate fizică ale participanților la executarea silită.

(6)În temeiul prezentului decret, judecarea proceselor civile, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se suspendă de plin drept pe durata stării de urgență instituite prin acesta, fără a fi necesară efectuarea vreunui act de procedură în acest scop.

(7)Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele prevăzute la alin. (6), aflate în curs la data instituirii prezentei stări de urgență, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență. În cauzele prevăzute la alin. (6) în care au fost declarate căi de atac până la data emiterii prezentului decret, dosarele se înaintează instanței competente după încetarea stării de urgență.

(8)După încetarea stării de urgență, judecarea proceselor prevăzute la alin. (6) se reia din oficiu. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și citarea părților.

 

Art. 43

(1)Activitatea de urmărire penală și cea a judecătorilor de drepturi și libertăți se desfășoară numai cu privire la:

a)cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori;

b)actele și măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol obținerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum și cele privind audierea anticipată;

c)cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național, alte cauze urgente apreciate ca atare de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală.

 

(2)Procesele penale aflate în curs pe rolul instanțelor de judecată, inclusiv cele aflate în procedură în camera preliminară, se suspendă de drept pe durata stării de urgență, cu excepția celor de la alin. (1) lit. c) apreciate ca atare de judecător sau instanța de judecată, precum și a următoarelor cauze: cele privind infracțiunile flagrante, cele în care au fost dispuse măsuri preventive, cele referitoare la contestații împotriva măsurilor asigurătorii, cele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele privind infracțiuni contra securității naționale, cele privind acte de terorism sau de spălare a banilor.

(3)În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, judecătorul sau instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și efectuarea actelor de procedură.

(4)Acordul de comunicare în cauzele penale a actelor procedurale prin poștă electronică se prezumă, iar organele judiciare vor solicita, acolo unde este cazul, de urgență, telefonic, indicarea adreselor de poștă electronică pentru comunicarea respectivelor acte.

(5)Termenele de comunicare a soluțiilor, de formulare și soluționare a plângerilor, altele decât cele reglementate de alin. (1), se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată. Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele penale, cu excepția celor judecate potrivit prezentului decret, se întrerup, urmând ca de la data încetării stării de urgență să înceapă să curgă un nou termen, de aceeași durată. Fac excepție cele judecate potrivit prezentului decret.

(6)Ascultarea persoanelor private de libertate se face prin videoconferință la locul de deținere sau în spații corespunzătoare din punct de vedere sanitar, fără a fi necesar acordul persoanei private de libertate.

(7)Se suspendă de drept organizarea licitațiilor publice în cadrul procedurilor de valorificare a bunurilor mobile indisponibilizate în procesele penale.

(8)Pe durata stării de urgență, în cauzele în care nu se efectuează acte de urmărire penală sau procesul penal este suspendat potrivit prezentului decret, prescripția răspunderii penale se suspendă.

 

Art. 44

Pe durata stării de urgență, prevederile art. 42 se aplică în mod corespunzător și în procedurile de competența Inspecției Judiciare.

 

Art. 45

(1)Pe durata stării de urgență, activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrelor comerțului de pe lângă tribunale continuă în ceea ce privește înregistrarea mențiunilor privind persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în registrul comerțului și se derulează prin mijloace electronice, în baza cererii de înregistrare a mențiunilor și a documentelor anexate la aceasta în formă electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.

(2)Copiile de pe înregistrările efectuate și de pe actele prezentate de solicitanți, informațiile despre datele înregistrate și certificatele constatatoare se eliberează pe cale electronică.

(3)Activitatea de asistență pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării prin mijloace electronice în registrul comerțului, din cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, precum și activitatea de publicare și de furnizare a Buletinului procedurilor de insolvență se realizează prin mijloace electronice.

 

Art. 46

În executarea pedepselor și a măsurilor educative neprivative de libertate, executarea supravegherii prin prezentarea persoanei la serviciul de probațiune, primirea vizitelor consilierului de probațiune, precum și obligațiile de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, de a urma un curs de pregătire școlară ori de calificare profesională, de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială, respectiv prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității rezultată din înlocuirea amenzii penale se suspendă pe durata stării de urgență. Pentru situațiile în care termenul de supraveghere, durata supravegherii sau durata măsurii educative neprivative de libertate s-a împlinit în timpul stării de urgență, în raportul final se face mențiune despre imposibilitatea obiectivă de executare.

 

Art. 47

(1)În executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate, exercitarea dreptului de a primi vizite, exercitarea dreptului la vizită intimă, exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizită, cât și recompensele constând în permisiunea de ieșire din penitenciar se suspendă.

(2)Pentru menținerea legăturii cu mediul suport se majorează durata și numărul de convorbiri pentru persoanele condamnate aflate în regimul de maximă siguranță, la maximum 45 de minute pe zi, iar pentru persoanele condamnate aflate în regim închis, semideschis, deschis, regim provizoriu sau pentru cei care nu au regimul stabilit, la maximum 75 de minute pe zi. Dreptul deținuților la convorbiri on-line, indiferent de situația disciplinară și periodicitatea legăturii cu familia, se suplimentează corespunzător numărului de vizite la care au dreptul conform regimului de executare.

(3)Persoanele condamnate clasificate în regimul semideschis și deschis pot executa pedeapsa în camere de deținere permanent închise și asigurate.

(4)Pentru minorii privați de libertate care nu au un reprezentant legal, medicul curant al locului de deținere acționează ca reprezentantul legal, exclusiv pentru acordarea asistenței medicale și a măsurilor de prevenție.

(5)În completarea obligațiilor prevăzute în Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, polițistul de penitenciare este obligat să participe la toate activitățile desfășurate în conformitate cu dispozițiile superiorilor, cu respectarea timpului legal de odihnă, timpul lucrat suplimentar în această împrejurare fiind compensat exclusiv cu timp liber corespunzător.

(6)Pe perioada stării de urgență, în raport cu necesitățile și situația operativă existente la nivelul unității penitenciare unde este încadrat sau al altei unități din poliția penitenciară, polițistului de penitenciare i se pot modifica, fără acordul său, locul și/sau felul muncii.

 

CAPITOLUL VI:Domeniul afaceri externe

 

Art. 48

Pe perioada stării de urgență, Ministerul Afacerilor Externe îndeplinește următoarele atribuții:

a)va menține funcțiile și atribuțiile sale conform Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare, și va asigura, prin misiunile diplomatice ale României, reprezentarea României în cadrul tuturor reuniunilor care vor fi organizate pe durata menținerii stării de urgență în România, în special la nivelul Uniunii Europene, Consiliului Europei, NATO, ONU, indiferent de domeniul vizat de reuniune;

b)va notifica Secretarului General al ONU și Secretarului General al Consiliului Europei măsurile adoptate prin decretul de instituire a stării de urgență care au ca efect limitarea exercițiului unor drepturi și libertăți fundamentale, în conformitate cu obligațiile internaționale ce revin României;

c)va asigura comunicarea exclusivă cu misiunile diplomatice și oficiile consulare acreditate în România, precum și cu reprezentanțele/birourile organizațiilor internaționale din România, sens în care autoritățile competente vor furniza toate informațiile necesare;

d)va asigura respectarea normelor dreptului internațional relevante în contextul aplicării dispozițiilor prezentului decret în situația în care membrii misiunilor diplomatice/oficiilor consulare/reprezentanțelor/birourilor organizațiilor internaționale vor fi testați pozitiv cu COVID-19;

e)va menține comunicarea cu misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate pentru transmiterea oricăror instrucțiuni și informări necesare în contextul aplicării prezentului decret, sens în care autoritățile competente vor furniza MAE informațiile necesare;

f)va dispune măsurile necesare în condițiile în care membrii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României vor intra în auto-izolare sau carantină conform legii din statele de reședință în cazul testării pozitive cu COVID-19 a unuia sau a unor membri ai misiunilor diplomatice/oficiilor consulare ale României (inclusiv membrii de familie), inclusiv din perspectiva asigurării continuității drepturilor acestora (salariale sau de orice altă natură).

 

CAPITOLUL VII:Alte măsuri

 

Art. 49

Pe durata stării de urgență, cursurile din toate unitățile și instituțiile de învățământ se suspendă.

 

Art. 50

Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

 

Art. 51

(1)Autoritățile și instituțiile publice stabilesc măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență, urmărind cu prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire.

(2)Dispozițiile alin. (1) se aplică și organelor de conducere ale profesiilor de avocat, notar public, executor judecătoresc, precum și ale celorlalte profesii.

(3)Organele de poliție, jandarmerie sau alți agenți ai forței publice, după caz, sunt obligați să sprijine îndeplinirea promptă și efectivă a măsurilor prevăzute la alin. (1).

 

Art. 52

(1)La propunerea ministerelor și autorităților publice locale, Ministerul Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, analizează și face propuneri de folosire a unor resurse materiale și umane în vederea sprijinirii populației afectate, precum și satisfacerii cererilor de produse și servicii destinate nevoilor instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, inclusiv prin scoaterea, în condițiile legii, a unor materiale din rezervele de stat sau de mobilizare.

(2)În aplicarea alin. (1) autoritățile împuternicite de lege pregătesc și efectuează rechiziții de bunuri și chemarea persoanelor fizice pentru prestări de servicii în interes public în scopul rezolvării problemelor materiale de orice natură și asigurarea forței de muncă.

 

Art. 53

În perioada stării de urgență, drepturile prevăzute la art. 35 alin. (2)-(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, se acordă fără a se ține cont de obligativitatea încadrării în limita de 3% prevăzută la alin. (4) și (5) ale aceluiași articol și fără a ține cont de plafonul maxim de ore anual stabilit la alin. (6) al aceluiași articol.

 

Art. 54

(1)Instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii privați contribuie la campania de informare publică privind măsurile adoptate și activitățile desfășurate la nivel național.

(2)În situația propagării unor informații false în mass-media și în mediul on-line cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire, instituțiile și autoritățile publice întreprind măsurile necesare pentru a informa în mod corect și obiectiv populația în acest context.

(3)Furnizorii de servicii de găzduire și furnizorii de conținut sunt obligați ca, la decizia motivată a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, să întrerupă imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea conținutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin conținutul respectiv se promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire.

(4)În situația în care eliminarea la sursă a conținutului prevăzut la alin. (3) nu este fezabilă, furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului sunt obligați ca, la decizia motivată a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, să blocheze imediat accesul la respectivul conținut și să informeze utilizatorii.

(5)La decizia motivată a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, furnizorii de rețele de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a bloca imediat accesul utilizatorilor din România la conținutul care promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire și este transmis într-o rețea de comunicații electronice de către persoanele de la alin. (3) care nu se află sub jurisdicția legislației naționale.

 

Art. 55

În perioada stării de urgență pot fi depășite normele de dotare și consum prevăzute de reglementările în vigoare, dacă această depășire se datorează efectelor evoluției COVID-19 și măsurilor de protecție și prevenire.

 

Art. 56

Pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează.

 

Art. 57

Guvernul României efectuează, în regim de urgență, rectificarea bugetară, în vederea asigurării resurselor financiare necesare.

 

ANEXA nr. 2:MĂSURI de primă urgență cu aplicabilitate graduală

1.Izolarea și carantina persoanelor provenite din zonele de risc, precum și a celor care iau contact cu acestea; măsuri de carantinare asupra unor clădiri, localități sau zone geografice;

2.Închiderea graduală a punctelor de trecere a frontierei de stat;

3.Limitarea sau interzicerea circulației vehiculelor sau a persoanelor în/spre anumite zone ori între anumite ore, precum și ieșirea din zonele respective;

4.Interzicerea graduală a circulației rutiere, feroviare, maritime, fluviale sau aeriene pe diferite rute și a metroului;

5.Închiderea temporară a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale altor localuri publice;

6.Asigurarea pazei și protecției instituționale a stațiilor de alimentare cu apă, energie, gaze, a operatorilor economici care dețin capacități de importanță strategică la nivel național;

7.Identificarea și rechiziționarea de stocuri, capacități de producție și distribuție, de echipamente de protecție, dezinfectanți și medicamente utilizate/utilizabile în tratarea COVID-19;

 

8.Limitarea activității spitalelor publice la internarea și rezolvarea cazurilor urgente:

(i)urgențe de ordin I - pacienți internați prin unități de primiri urgențe/compartimente de primiri urgențe care își pot pierde viața în 24 de ore;

(ii)urgențe de ordin II - pacienți care trebuie tratați în cadrul aceleiași internări (odată diagnosticați nu pot fi externați);

(iii)pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2, respectiv diagnosticați cu COVID-19.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 212 din data de 16 martie 2020

 

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA HODOȘA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 


HOTĂRÂREA
privind aprobarea unor măsuri necesare pentru gestionarea infecțiilor
cu Coronavirus COVID – 19 pe teritoriul Comunei Hodoșa


Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Hodoșa întrunit în ședința extraordinară,
Având în vedere:
•    Adresa Instituției Prefectului județul Mureș nr. 103.813/SVI/2020
•    Hotărârile nr. 6 din 9 martie 2020 și nr. 7 din 11 martie 2020 ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență
Ținând seama de prevederile legale:
•    2 lit.a), art. 4 lit. c) și d), art. 12 alin. (1), art. 24 lit. b) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare
•    HG. nr. 557/2016 privind managementul tipului de risc
În contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus COVID 19 și adoptarea măsurilor stabilite prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) din Anexa la  H.G. nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art.1.         În contextul necesității prevenirii, în limita posibilităților, a răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate de virusul COVID – 19, la nivelul Comunei Hodoșa vor fi puse în aplicare următoarele măsuri:
a)    Informarea constantă a cetățenilor comunei Hodoșa asupra tuturor hotărârilor adoptate și aplicate la nivel național și local în vederea prevenirii infectării cu coronavirus COVID – 19, prin anunțuri afișate la aviziere, prin intermediul site-ului oficial al instituției, precum și alte mijloace de comunicare.
b)    Agenții economici din Comuna Hodoșa au obligația de a lua măsuri în privința dezinfecției frecvente a suprafețelor expuse ( coșuri de cumpărături, balustrade, clanțe de uși etc.) și de instituire a măsurilor de evitare a aglomerării de persoane în special în zonele caselor de marcat.

Art.2.         Pentru asigurarea sănătății și securității în muncă a personalului Comunei Hodoșa și  în considerarea Ordinului prefectului județul Mureș nr. 89/2020, în perioada 16 martie 2020 – 31 martie 2020 inclusiv, activitatea Primăriei Comunei Hodoșa va fi restrânsă atât în ceea ce privește activitate de relații cu publicul la nivelul compartimentelor care desfășoară astfel de activități cât și în ceea ce privește accesul în instituție și condițiile de acces prin adoptarea următoarelor măsuri considerate necesare atât pentru protecția personalului din cadrul instituției cât și a cetățenilor:
a.    Limitarea programului de lucru cu publicul în intervalul orar 08.30 – 12.00.
b.    Recomandarea expresă adresată cetățenilor și persoanelor juridice de a transmite
cererile, petițiile și solicitările de clarificări, însoțite de documentele în susținere, exclusiv prin mijloacele de comunicare prevăzute de lege, prin poștă, curier, fax, e-mail, la adresele indicate pe site-ul instituției, respectiv prin poștă sau curier la adresa, Hodoșa, nr. 56, județul Mureș, prin fax la nr. 0265.349.037,  prin e-mail la adresa hodosa@cjmures.ro. Răspunsul urmând a fi transmis la adresa poștală/e-mail indicată de solicitant.
c.    Pentru plata impozitelor și taxelor locale se recomandă utilizarea cât mai mult posibil a mijloacelor electronice de plată și evitarea prezentei fizice la ghișee. Se pot efectua plăți prin transfer bancar, conturile IBAN urmând a fi afișate la avizier și pe site-ul instituției.
d.    Accesul în birourile din Primăria Comunei Hodoșa este limitat la o singură persoană, în mod etapizat .
e.    persoană care solicită accesul în clădirea instituției, va fi întrebat dacă se află în una din următoarele situații:
•    Are simptome specifice infecției respiratorii sau stare generală alterată;
•    A călătorit în una sau mai multe zone geografice de risc ale infecției cu coronavirus, în ultimele 14 zile anterior prezentării la instituție.
•    A intrat în contact în ultimele 14 zile anterior prezentării la instituție, cu o persoană sau cu persoane care au fost diagnosticate sau prezintă suspiciuni de infectare cu virusul COVID 19 sau se află în ori s-au aflat în carantină/autoizolare/izolare.
•    În cazul în care răspunsul este afirmativ fie și numai la una dintre întrebări, nu se va permite persoanei accesul în instituție.
f.    Personalul din cadrul Primăriei comunei Hodoșa, care intră în contact direct cu publicul vor fi dotați cu dezinfectanți, măști de protecție care vor fi obligați să le folosească pe toată durata programului.
g.    Se suspendă temporar activitățile de audiență ale primarului, viceprimarului și secretarului general al u.a.t. la sediul instituției. Cetățenii se pot adresa exclusiv prin prin mijloacele de comunicare prevăzute de lege.

Art.3.         Prezenta hotărâre se comunică personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hodoșa, și al serviciilor publice de interes local, membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență constituit la nivelul Comunei Hodoșa  în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse și se aduce la cunoștiință publică prin afișare.

                                                                                                                                                                                                                                   Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență
                                               PRIMAR – Barabasi Otto

       Nr. 1
din 16 martie 2020


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA HODOȘA
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂHOTĂRÂRE
privind aprobarea unor măsuri suplimentare  în vederea gestionării epidemiei de Coronavirus SARS – CoV-2 pe teritoriul Comunei Hodoșa


Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Hodoșa întrunit în ședința extraordinară,
Ținând seama de prevederile legale:
•    Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național
•    2 lit.a), art. 4 lit. c) și d), art. 12 alin. (1), art. 24 lit. b) din O.U.G. nr. 21/2004 privind
Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare
•    HG. nr. 557/2016 privind managementul tipului de risc
•    Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID – 19;
•    Ordonanței de Urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte
normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2
Luând în considerare evoluția epidemiologică la nivelul teritoriului României, precum și prognozele de creștere a numărului de cazuri de infectare în perioadaimediat următoare cu Coronavirusul SARS – Cov -2, aspecte ce nevesită luarea unor măsuri  excepționale
În temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) din Anexa la  H.G. nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.         (1) La nivelul Comunei Hodoșa se va intocmi evidența cu persoanele în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, de către Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Hodoșa, în colaborare cu cabinetele de medicină de familie de pe raza U.A.T. Hodoșa.
(2)  Pentru asigurarea sprijinului persoanelor înscrise în evidența prevăzută la alin.(1), în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinței, acestea vor fi contactate zilnic, telefonic sau prin vizitare, după caz, urmând ca echipele formate din angajații din cadrul Compartimentului de asistență socială și a Serviciului de Gospodărire Comunală să le asigurea achiziționarea celor necesare, pe cheltuiala persoanelor în cauză.
(3) Evidențele întocmite se vor actualiza săptămânal și se vor raporta la Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Mureș de către Compartimentul de asistență socială.

Art.2.         Articolul 2 din Hotărârea nr. 1 din 16 martie 2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Comunei Hodoșa, în contextul instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 și a măsurilor stabilite prin Ordonanța militară a ministrului afacerilor interne nr. 2/2020,  se  modifică  și completează și va avea următorul cuprins:
”Art.2. Pentru asigurarea sănătății și securității în muncă a personalului Comunei Hodoșa și  în contextul instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 și a măsurilor stabilite prin Ordonanța militară a ministrului afacerilor interne nr. 2/2020, pe perioada instituirii stării de urgență, activitatea Primăriei Comunei Hodoșa va fi restrânsă atât în ceea ce privește activitate de relații cu publicul la nivelul compartimentelor care desfășoară astfel de activități cât și în ceea ce privește accesul în instituție și condițiile de acces prin adoptarea următoarelor măsuri considerate necesare atât pentru protecția personalului din cadrul instituției cât și a cetățenilor:
a)    Se limitează programul de lucru cu publicul în intervalul orar 08.30 – 10.00.
b)    Toate cererile, petițiile, declarațiile și solicitările de clarificări, însoțite de documentele
în susținere, se vor transmite exclusiv prin mijloacele de comunicare prevăzute de lege, prin poștă, curier, fax, e-mail, la adresele indicate pe site-ul instituției, respectiv prin poștă sau curier la adresa Hodoșa, nr. 56, județul Mureș, prin fax la nr. 0265.349.037,  prin e-mail la adresa hodosa@cjmures.ro. Răspunsul urmând a fi transmis la adresa poștală/e-mail indicată de solicitant.
c)    Se exceptează de la măsurile dispuse la lit.b) declarațiile de căsătorie și de deces.
d)    Pentru plata impozitelor și taxelor locale se recomandă utilizarea cât mai mult posibil a mijloacelor electronice de plată și evitarea prezentei fizice la ghișee. Se pot efectua plăți prin transfer bancar în conturile IBAN afișate la avizier și pe site-ul instituției.
e)    Accesul în birourile din Primăria Comunei Hodoșa este limitat la o singură persoană, în mod etapizat, prin grija angajaților din cadrul Primăriei Comunei Hodoșa
f)    Persoana care solicită accesul în clădirea instituției, va fi întrebat dacă se află în una din următoarele situații:
•    Are simptome specifice infecției respiratorii sau stare generală alterată;
•    A călătorit în una sau mai multe zone geografice de risc ale infecției cu coronavirus, în ultimele 14 zile anterior prezentării la instituție.
•    A intrat în contact în ultimele 14 zile anterior prezentării la instituție, cu o persoană sau cu persoane care au fost diagnosticate sau prezintă suspiciuni de infectare cu virusul COVID 19 sau se află în ori s-au aflat în carantină/autoizolare/izolare.
•    În cazul în care răspunsul este afirmativ fie și numai la una dintre întrebări, nu se va permite persoanei accesul în instituție.
g)    Personalul din cadrul Primăriei comunei Hodoșa, care intră în contact direct cu publicul vor fi dotați cu dezinfectanți, măști de protecție care vor fi obligați să le folosească pe toată durata programului.
h)    Se suspendă temporar activitățile de audiență ale primarului, viceprimarului și secretarului general al u.a.t. la sediul instituției. Cetățenii se pot adresa exclusiv prin prin mijloacele de comunicare prevăzute de lege.
Art.3.     Prezenta hotărâre se comunică personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hodoșa, și serviciilor publice de interes local, membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență constituit la nivelul Comunei Hodoșa  în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse și se aduce la cunoștiință publică prin afișare.

                               Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență
                                               PRIMAR – Barabási Ottó

       Nr. 2
din 26 martie 2020
ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

COMUNA HODOȘA

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri suplimentare  în vederea gestionării epidemiei de Coronavirus SARS – CoV-2 pe teritoriul Comunei Hodoșa

 

 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Hodoșa întrunit în ședința extraordinară,

Ținând seama de prevederile legale:

·         Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național

·         2 lit.a), art. 4 lit. c) și d), art. 12 alin. (1), art. 24 lit. b) din O.U.G. nr. 21/2004 privind

Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare

·         HG. nr. 557/2016 privind managementul tipului de risc

·         Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID – 19;

·         Ordonanței de Urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte

normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2

·         Adresa D.E.P.A.B.D. București nr.3220473 din 27 martie 2020 și a D.G.E.P. Mureș

nr.3527 din 30.03.2020 având ca proceduri identificate la nivelul înregistrării actelor și faptelor de stare civilă

Luând în considerare evoluția epidemiologică la nivelul teritoriului României, precum și prognozele de creștere a numărului de cazuri de infectare în perioadaimediat următoare cu Coronavirusul SARS – Cov -2, aspecte ce nevesită luarea unor măsuri  excepționale

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) din Anexa la  H.G. nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

 

Art. 1.                         Se va lua legătura cu operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate și care își desfășoară activitatea pe raza comunei Hodoșa,  în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în perioada stării de urgență,  să-și organizeze programul de lucru pentru a facilita și a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalul orar 11.00-13.00, limitând, în acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de vârstă.

 

Art.2.              (1) Pentru celeritatea înregistrării actului de deces și eliberarea adeverinței de înhumare/incinerare  în cazul deceselor cauzate de noul CORONAVIRUS  SARS COV 2, precum și pentru depunerea declarației de căsătorie, la nivelul Comunei Hodoșa vor fi puse în aplicare următoarele măsuri:

A)     DECLARAREA ȘI ÎNREGISTRAREA DECESULUI  IN CAZUL DECESELOR CAUZATE DE NOUL CORONAVIRUS  SARS COV 2

§  Medicul care a constatat decesul/persoana desemnată la nivelul Spitalului/unității

medicale/serviciul de medicină legală/medicul de familie aflat/ă pe raza dvs. de competență va transmite prin intermediul serviciilor de poștă electronică securizate (e-mail, fax, etc.) certificatul medical constatator al decesului  împreună cu actul de identitate al defunctului/dovada eliberată de instituțiile competente prin care se confirmă datele de identitate ale acestuia, în lipsa actului de identitate.

§  Ofițetul de stare civilă de la nivelul comunei Hodoșa va înregistra decesul și va transmite

unității medicale, tot prin intermediul serviciilor de poștă electronică securizate, adeverința de înhumare/incinerare, document care va fi înmânat aparținătorului defunctului. Cu această ocazie se va comunica faptul că certificatul de deces se va elibera persoanei îndreptățite la încetarea stării de urgență.

 

B)     DECLARAREA DECLARAȚIEI DE CĂSĂTORIE ȘI OFICIEREA CĂSĂTORIEI PE PERIOADA INSTITUIRII STĂRII DE URGENȚĂ

·         Declarațiile de căsătorie însoțite de documentele prevăzute de lege se vor

transmite exclusiv on-line pe adresa de e-mail hodosa@cjmure.ro, numai ca urmare a programării on-line/telefonic (0265349037) a datei și ora încheierii căsătoriei.

·         Documentele în original vor fi prezentate cu ocazia oficierii căsătoriei, dată la care

se va semna și declarația de căsătorie în fața ofițerului de stare civilă.

·         Cu ocazia oficierii căsătoriei se va avea în vedere respectarea dispozițiilor art.1

alin.(3) din Ordonanța militară nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța militară nr.2/2020 privind măsuri de răspândire a COVID-19, numărul persoanelor putând fi redus în funcție de suprafața spațiului unde se oficiază căsătorie până la minimul admis de lege

·         Celelalte dispoziții legale privind instituția căsătoriei se aplică întocmai.

(2) Pentru prevenirea raspândirii COVID-19 se recomandă  suspendarea depunerii declarațiilor de căsătorie și oficierea căsătoriei pe perioada instituirii stării de urgență și a restricțiilor privind circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei .
    

Art.3.              Prezenta hotărâre se comunică personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hodoșa, și serviciilor publice de interes local, membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență constituit la nivelul Comunei Hodoșa  în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse și se aduce la cunoștiință publică prin afișare.

 

 

 

                               Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență

                                               PRIMAR – Barabási Ottó

 

 

 

 

       Nr. 3

din 30 martie 2020                                                                                                                                                                                                            


INAPOI